Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (14) Plats och tid Halmstads teater, Esaias Thorén, 27 februari 2018 kl 09:00-16:10 ande ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Yngve Kihlberg (C) Sofia Levin (S) ( 37-39) Tony Stané (S) ( 40-46) Lovisa Aldrin (L) Rose-Marie Edlund (S) Bertil Andersson (S) Ann-Charlott Mankell (M) Michael Svensson (S) Anders Blomqvist (L) ( 37-39) Jonas Bergman (M) ( 40-46) Kristina Johansson (S) Carl-Johan Berthilsson (M) Tor Ingels (SD) Kjell Helgesson (C) Fatma Hergül (S) Anna-Lena Cumtell (KD) Ersättare Jonas Bergman (M) ( 37-39), Tony Stané (S) ( 37-39), Sofia Levin (S) ( 40-46), Anders Blomqvist (L) ( 40-46), Micael Nilsson (S) ( 37-39), Arnold Gustavsson (SPI) ( 40-46) Övriga deltagare Susanna Hjortenholt ( 39), Karin Andersson ( 39), Pauline Broholm Lindberg ( 39), Anna Doverskär ( 39), Stefan Almér ( 39), Maria Woxios Jönsson ( 39), Pernilla Nillius ( 39), Leif Johansson ( 39), Neamat Al Bayati ( 37-39), Catharina Rydberg Lilja ( 39, 44), Mattias Rossköld ( 39, 44), Mattias Hansson ( 39, 44), Joakim Norström ( 44), Sabina Andersson ( 44), Mila Sladic ( 44), Sara Jakobsson ( 44), Andreas Tylenius ( 44), Max Wehlin ( 44), Alexandra Landin ( 44), Marie-Helene Bergstrand ( 44), Mattias Svensson ( 44), Petra Sörman ( 44), kommunchef Henry Bengtsson samt kommunsekreterare Pontus Vistrand Justeringsplats Rådhuset Paragrafer Justeringsdag Sekreterare Pontus Vistrand Ordförande Carl Fredrik Graf Justerare Rose-Marie Edlund ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, rådhuset Underskrift Pontus Vistrand

2 Kommunstyrelsen (14) Ärenden KS 37 Dnr KS 2018/00036 Val av justerare... 3 KS 38 Dnr KS 2018/00024 Godkännande av dagordning... 4 KS 39 Dnr KS 2018/00135 Stora jobbstudien... 5 KS 40 Dnr KS 2018/00113 Valärenden... 6 A. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott B. Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning KS 41 Dnr KS 2018/00134 Val av ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott... 8 KS 42 Dnr KS 2018/00139 Val av ledamot i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling i Halland... 9 KS 43 Dnr KS 2018/00082 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekonomiskt stöd för synskadade KS 44 Dnr KS 2017/00021 KS fördjupning - diskussion om kommunstyrelsens verksamhetsplan KS 45 Dnr KS 2018/00035 Information från ordförande och kommunchef KS 46 Dnr KS 2018/00016 Övriga frågor... 14

3 Kommunstyrelsen (14) KS 37 Dnr KS 2018/00036 Val av justerare Rose-Marie Edlund (S) väljs att tillsammans med ordföranden (M) justera protokollet.

4 Kommunstyrelsen (14) KS 38 Dnr KS 2018/00024 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns med Ordförandens (M) förslag till revidering. Förslag till dagordning föreligger. Ordföranden (M) föreslår att ärendenamnet för 40 revideras till att lyda: Valärenden A. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott B. Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning sgång Kommunstyrelsen beslutar att Neamat Al Bayati, praktikant, får närvara på sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget med Ordförandens (M) förslag till revidering.

5 Kommunstyrelsen (14) KS 39 Dnr KS 2018/00135 Stora jobbstudien Kommunstyrelsen har tagit emot informationen. Karin Andersson, analysföretaget Kairos Future, informerar om undersökningen Stora Jobbstudien. Under 2017 genomfördes studien på nationell nivå och nu pågår en lokal studie på Halmstads kommun. Syftet med studien är att ge en bild av hur arbetslivet kommer att förändras i framtiden och vilka kompetenser som kommer att behövas. Digitalisering, automatisering och maskinernas lärande är starka krafter som kan komma att påverka och omvandla arbetslivet och samhället fundamentalt. Vi vet av historien att de som lyckats ställa om arbetslivet i tid är också de som mår bra idag. Stora jobbstudiens resultat ska kunna vara ett stöd i kommunens förberedelser för det som komma skall. Hur kommer framtiden se ut när automatisering, digitalisering och en ny generation ledare och medarbetare ritar om kartan för arbetslivet? Vilken kompetens kommer kommunen att kunna locka? Kommunstyrelsen tar del av den lokala studiens resultat och slutsatser samt diskuterar utifrån följande teman: trender som formar framtidens arbetsliv Halmstads roll i sitt regionala sammanhang framtidens arbetsliv och kompetenser för framtiden hur vi attraherar kompetens, om platsval och arbetspreferenser slutsatser från studien och vägen framåt Diskussionerna och slutsatserna som lyfts under sammanträdet kommer tillsammans med studiens resultat att sammanställas till ett underlag som för att kunna användas i kommunens samhällsplanering och förberedelser för framtidens arbetsliv.

6 Kommunstyrelsen (14) KS 40 Dnr KS 2018/00113 A. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Lars Püss (M) från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till och med Kommunstyrelsen beslutar att Lars Püss (M) återupptar sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott från och med Kommunstyrelsen beslutar att utse Carl-Johan Berthilsson (M) som ersättare för uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till och med Lars Püss (M) begär entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till och med

7 Kommunstyrelsen (14) KS 40 Dnr KS 2018/00113 B. Val av ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning Kommunstyrelsen beslutar att Bertil Andersson (S) ersätter Anders Rosén (S) i kommunstyrelsens verksamhetsberedning tills vidare. Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i kommunstyrelsens verksamhetsberedning.

8 Kommunstyrelsen (14) KS 41 Dnr KS 2018/00134 Val av ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Tove Bergman (MP) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Ola Nilsson (MP) till ny ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden fram till dess att nytt val förrättas Tove Bergman (MP) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

9 Kommunstyrelsen (14) KS 42 Dnr KS 2018/00139 Val av ledamot i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling i Halland Kommunstyrelsen beslutar att nominera Ola Nilsson (MP) som ledamot i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling i Halland för tiden från och med föreningsstämman till och med föreningsstämman Kommunstyrelsen har att nominera en ledamot i styrelsen för Lokalt Ledd Utveckling i Halland för tiden från och med föreningsstämman till och med föreningsstämman 2020.

10 Kommunstyrelsen (14) KS 43 Dnr KS 2018/00082 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekonomiskt stöd för synskadade 1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Kristoffer Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekonomiskt stöd för synskadade. 2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Simon Karlsson (L) till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekonomiskt stöd för synskadade för tiden till och med Kristoffer Johansson (L) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ekonomiskt stöd för synskadade.

11 Kommunstyrelsen (14) KS 44 Dnr KS 2017/00021 KS fördjupning - diskussion om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 Kommunstyrelsen har tagit emot informationen. Kommunstyrelsen diskuterar verksamhetsmålen i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Fokus ligger på verksamhetsmål 1 samt verksamhetsmål 6. Kommunstyrelsen lyssnar till föredragningar från tjänstepersoner som ansvarar för verksamhetsmålen samt Mattias Svensson och Petra Sörman, WSP. Under 2018 kommer kommunstyrelsen diskutera verksamhetsmålen i kommunstyrelsens verksamhetsplan på ett fördjupat sätt. Syftet är att möjliggöra högre måluppfyllelse i verksamhetsplanen samt ge kommunstyrelsen möjlighet att prioritera i verksamhetsplanen. Diskussionen ska även ge kommun-styrelsen möjlighet till inspel gällande verksamhetsmålen till ansvariga tjänstepersoner. Kommunstyrelsens verksamhetsmål 1: Kommunstyrelsen ska utveckla Halmstad till en smart större stad med sikte på invånare år 2050 genom mod, nytänkande och digitalisering. Inriktning: a. Kommunstyrelsen driver digitaliseringen av Halmstads kommun utifrån regeringens digitala strategi (digital ledning, digital kompetens, digital innovation, digital trygghet, digital infrastruktur) för att skapa en effektiv och hållbar verksamhet. b. Kommunstyrelsen utvecklar och sprider bilden av Halmstad i syfte att skapa en gemensam utgångspunkt och beskrivning för Halmstad då, nu och i framtiden. c. Kommunstyrelsen verkar för bättre resultat genom samverkan mellan nämnder, bolagsstyrelser och utskott. d. Kommunstyrelsen verkar för att utveckla hållbara och optimala arbetsformer och organisering för kommunkoncernen. e. Kommunstyrelsen utvecklar sin förmåga att ta strategiska beslut.

12 Kommunstyrelsen (14) Kommunstyrelsens verksamhetsmål 6: Kommunstyrelsen ska agera för en ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling av Halmstads kommun för framtida generationer. Inriktning: miljö- och klimatpåverkan i Halmstad ska minska: a. Halmstad ska bli en fossilfri kommun avseende transporter, resor och energianvändning. b. Kommunstyrelsen ska utveckla ett koncernövergripande internt miljöarbete för att minska kommunens miljöbelastning och utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. c. Kommunstyrelsen ska verka för att det i Halmstad är lätt att vara miljövänlig. d. Kommunstyrelsen säkerställer en fortsatt bra luftkvalitet i Halmstads kommun. e. Kommunstyrelsen bevarar biologisk mångfald och utvecklar värdefull natur och grönområden. f. Kommunstyrelsen arbetar med att upprätthålla och utveckla viktiga ekosystemtjänster. g. Kommunstyrelsen verkar för att hantera förorenade områden i Halmstad. Inriktning: klimatanpassning i Halmstad ska utvecklas: h. Halmstad ska ha en beredskap för att hantera effekterna av ett förändrat klimat. i. I Halmstads ska alla ha en långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

13 Kommunstyrelsen (14) KS 45 Dnr KS 2018/00035 Information från ordförande och kommunchef Ingen information lämnas.

14 Kommunstyrelsen (14) KS 46 Dnr KS 2018/00016 Övriga frågor Inga övriga frågor tas upp.