Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Leif Andersson (c) Martin Nilsson (c) Lars Ralph (m) Tycko Johansson (s), tjg ers Åsa Ögren (s), tjg ers 2, 19-27, Övriga närvarande Anders Nilsson, KraftÖ Vind, 2 Ulrika Hallnor, T.f. ekonomichef, 20 Ann Engberg, utredare, 23 Johnny Högberg, kommunchef Liselott Sandström, nämndsekreterare Inga Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Sven-Olov Granlund Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-34 Ordförande Jerry Johansson Lotta Åman 29 Justerande Sven-Olov Granlund Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 1 Dnr 00002/ Kommunchefens rapport år 2013 Ks 2 Dnr / Information - Vindkraftpark Brattberget Ks 3 Dnr 00270/ Revisionsrapport Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd Arvidsjaurs kommun Ks 4 Dnr 00271/ Revisionsrapport Extern information Ks 5 Dnr 00294/ Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Ks 6 Dnr 00294/ Förslag till innehåll och utformning av delårsrapport utifrån revisorernas granskning Ks 7 Dnr 00312/ Tilläggsbudget - Extern konsult för kostnadsberäkning av vård- och omsorgsboende Ks 8 Dnr 00272/ Anpassning av föreningslokaler på Medborgarhuset inför pensionärsorganisationernas inflyttning från Ringelsta Ks 9 Dnr 00014/ Kommunstyrelsens investeringsbudget år 2013 Ks 10 Dnr 00006/ Budget Samiskt förvaltningsområde Ks 11 Dnr 00023/ Förvaltningschef för campinganläggningen Camp Gielas - med Prästberget, Vittjåkk forts.

3 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 12 Dnr 00008/ Bildande av naturreservaten Bergmyrbäcken, Gåbddie, Nuorteliden, Skarjevare, Svartliden-Whitberget, Tjuörrie samt revidering av Lehatt och Komkatjåkkå naturreservat Ks 13 Dnr 00004/ Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2013 Ks 14 Dnr 00015/ Handlingsplan för förorenade områden i Arvidsjaurs kommun Ks 15 Dnr 00003/ Försäljning av tomtmark i anslutning till Arvidsjaur 6:54 Arvidsjaurhem AB Ks 16 Dnr 00119/ Återställande av Fjällströmsvägen till ursprunglig bredd (Medborgarförslag) Ks 17 Dnr 00123/ Rekrytering av personal till Arvidsjaurs vårdcentral (Medborgarförslag) Ks 18 Dnr / Redovisning - Ansökan om bidrag för drift av hembygdsmuseet år 2012 Arvidsjaurs Hembygdsförening Ks 19 Dnr 00027/ Gemensam servicenämnd Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplogs kommuner Ks 20 Dnr 00244/ Investeringsramar 2013 samt ombudgetering av 2012 års investeringar Ks 21 Dnr 00133/ Motion Uppmärksamma kommunens nyfödda Ks 22 Dnr 00262/ Motion - Dialogträff mellan nämnders politiker och barn och ungdomar forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 23 Dnr 00005/ Lokal ordningsföreskrift för Arvidsjaurs kommun Ks 24 Dnr 00263/ Arvidsjaurs kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor Ks 25 Dnr 00007/ Detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 - Golfbanan Ks 26 Dnr 00248/ Entledigande som ledamot och ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Jerry Johansson Ks 27 Dnr 00127/ Reglemente för kommunstyrelsen Bordläggning Remittering Remittering Ks 28 Dnr 00293/ Medfinansiering till landsbygdsprojekt Genbank Gallejaur Lappland Ks 29 Dnr 00206/ Nedläggning av skolverksamheten vid Klockarbackeskolan i Moskosel Ks 30 Dnr 00256/ Dnr 00257/ Dnr 00260/ Dnr 00258/ Dnr 00259/ Bolagsordning Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Test & Training AB forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Remittering Ks 31 Dnr 00256/ Dnr 00257/ Dnr 00260/ Dnr 00258/ Dnr 00259/ Ägardirektiv Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Test & Training AB Ks 32 Dnr 00016/ Rapport från kommunstyrelsens ordförande Ks 33 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 34 Meddelandeärenden

6 Kommunstyrelsen Ks 1 Dnr 00002/ Kommunchefens rapport år 2013 Landshövdingen på besök 30 januari kommer landshövding Sven-Erik Österberg på besök till kommunen tillsammans med länsrådet Johan Antti. Syftet med mötet är att i dialog med kommunala företrädare främja samarbete mellan länsstyrelse och kommunen och att skaffa sig en bild av kommunens främsta möjligheter och utmaningar. Kommunala bolagen Värdering av de kommunala bolagen är inne i slutfasen. Värderingen görs för att i bokslut kunna skriva upp eller ned värdena i bolagen. För koncernen är det viktigt att värderingen görs regelbundet. Kommunen köper tjänsten och med den ges tillgång till en värderingsmodell som kan nyttjas framöver. Nya styrelsemedlemmar ska väljas till ATT pga avhopp. I flygplatsbolaget har ordförande valt att kliva av. Ekonomienheten Arbetet fortsätter med att få till en fungerande struktur. Den ena är personalsidan där tillförordnad ekonomichefs förordnande går ut i slutet av februari. Rekrytering av ekonomichef har påbörjats. Förstärkningen av ekonomikontoret skall också göras. Det andra är ekonomisystemet. Jag har vid olika tillfällen rest varningsflagg för de föråldrade system som kommunen har. En modernisering/anpassning till tid och organisation är nödvändig för att klara både planering och uppföljning. När ekonomichef rekryterats så har ekonomisystemet högsta prioritet. Arvidsjaurs Föreningssamverkan Kommunen har skrivit avtal för drift av fotboll, hockey och skidanläggningarna med Arvidsjaurs föreningsservice. Avtalet gäller 2013 i första hand därefter ska utvärdering ske. Kultur- och näringslivsgala Kultur- och näringslivsgalan gick av stapeln i helgen. Trevlig och uppskattad tillställning. Peaksäsong i Arvidsjaur Iglootel i Abborrträsk är invigt. I slutet av januari kommer bilevent-turister att i jämn ström besöka Arvidsjaur. forts.

7 Kommunstyrelsen forts. Ks 1 Samverkan inom 4kom Första rapporteringstillfälle har skett i Arjeplog Materialet om faktiska samverkansmöjligheter, som tjänstemannasidan ser över hela bredden, är inte sammanställt. Kommunens Kvalité i Korthet (KKiK) Arvidsjaur har fått pris för bästa redovisning på hemsidan (Sverige). Vad som skiljde Arvidsjaur från andra kommuner är att resultatet är analyserat och kommenterat. Grunddata och jämförelse med andra kommuner blir mer och mer viktigt. Näringslivsrankning Arvidsjaur har klivit 19 placeringar från ifjol. Arvidsjaur brukar ha 25 nystartsärenden varje år, 2012 hade vi 60.

8 Kommunstyrelsen Ks 2 Dnr / Information - Vindkraftpark Brattberget Anders Nilsson, KraftÖ Vind informerade vid dagens sammanträde om hur arbetet fortskrider med eventuell etablering av vindkraftspark på Brattberget. Brattberget har goda vindförutsättningar, närhet till befintligt elnät, större delen av området är avverkat och störningar på kulturreservatet Gallejaur bedöms som små. Ledamöterna fick ytterligare information om bland annat följande; Potential Brattberget, Samexistens, Landskapsbild, Arbetstillfällen, Återbäring till kommun och närområde, Markägare, Genomförda aktiviteter, Vindmätning, Planerade aktiviteter, Bygdepeng, Inventering av kulturmiljöer m.m. Efter redovisningen bereddes ledamöterna möjlighet att ställa frågor.

9 Kommunstyrelsen Ks 3 Dnr 00270/ Revisionsrapport Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd, Arvidsjaurs kommun Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd. Syftet med granskningen är att bedöma om detta arbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Valet av granskningsområde har skett utifrån risk och väsentlighet. Granskningens syfte tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Granskningen visar att kommunens insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd bedrivs i allt väsentligt på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. För att effektivisera det kommuninterna samarbetet lämnas följande rekommendation: * Kommunstyrelsen bör förtydliga flyktingmottagningens ansvar och roll. Detta i förhållande till övriga berörda förvaltningar och verksamheter. Kommunstyrelsens beslut Med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna. Beslutet skickas till; Tillväxtenheten Arbetsmarknadsenheten Johnny Högberg Revisorerna

10 Kommunstyrelsen Ks 4 Dnr 00271/ Revisionsrapport Extern information Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens externa informationsverksamhet. I granskningen har fokus bl a riktats mot kommunens hemsida och kommuninfo. Syftet med granskningen är att bedöma om denna verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Granskningen visar att verksamheten i vissa avseende bedrivs på ett avsett sätt men att kontrollen över verksamheten är otillräcklig. För att vidareutveckla området bör följande åtgärder prioriteras; Kommunstyrelsen initierar en översyn av nuvarande informationsplan (Kf ). Översynen bör framförallt fokusera på följande; mål, strategier samt årlig styrning, uppföljning, utvärdering och återrapportering av verksamheten. Kommunstyrelsen och nämnderna utövar årlig styrning och kontroll inom området. I kommunstyrelsen uppdrag ingår även att utöva uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott har upprättat förslag till beslut. Yrkande Lars Ralph (m) Tillsätta en politisk styrgrupp för hemsidan och kommuninformationen som ges ut två gånger per år. Beslutet skickas till; Johnny Högberg Ann Engberg Revisorerna Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Med beaktande lägga revisionsrapporten till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen Ks 5 Dnr 00294/ Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Kommunens revisorer har granskat delårsrapport Granskningen visar att delårsrapporten är uppställd i enlighet med lagens krav och innehåller i allt väsentligt de minimikrav som lagen kräver. Det har inte framkommit något i granskningen som tyder på att delårsrapporten inte ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ställning på balansdagen. Granskningen visar att delårsrapporten saknar lagstadgad utvärdering av kommunfullmäktiges övergripande mål för verksamhet och ekonomi. Till följd av detta saknar revisorerna möjlighet att fullgöra uppdraget, d v s att bedöma om redovisat resultat/prognostiserat årsresultat är förenligt med fastställa mål. Syftet med delårsrapporten är att den ska utgöra ett underlag för politisk beslutsfattande. Revisorernas uppfattning är att denna rapport inte utgör ett tillräckligt bra beslutsunderlag för fullmäktige. Den främsta orsaken är att rapporten i allt hög grad beskriver kommunens verksamheter men saknar en strukturerad analys och åtföljande förslag till beslut/åtgärder. För att utveckla delårsrapporten bör framförallt följande prioriteras till kommande år; Förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad utvärdering av kommunens mål för verksamhet och ekonomi. Vidareutveckla rapporten med fokus på analys, resultat och effekter. De beskrivande delarna i rapporten (antal sidor) bör i stor utsträckning minskas till år 2013 genom att istället fokusera på viktiga förhållanden och händelser av väsentlig betydelse. Beslutet skickas till; Johnny Högberg Revisorerna Kommunstyrelsens beslut Genast påbörja arbetet med utveckling av delårsrapporteringen.

12 Kommunstyrelsen Ks 6 Dnr 00294/ Förslag till innehåll och utformning av delårsrapport utifrån revisorernas granskning Syftet med delårsrapporten är att den ska utgöra ett underlag för politiskt beslutsfattande. Vid granskning av delårsrapport var revisorernas uppfattning att rapporten inte utgör ett tillräckligt bra beslutsunderlag för fullmäktige. Den främsta orsaken var att rapporten i allt för hög grad beskriver kommunens verksamheter men saknar en strukturerad analys och åtföljande förslag till beslut/åtgärder. Kommunfullmäktige behandlade rapporten och beslutade att revisorernas skrivning ska beaktas. För att utveckla delårsrapporten bör framför allt följande prioriteras till kommande år; Förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad utvärdering av kommunens mål för verksamhet och ekonomi Vidareutveckla rapporten med fokus på analys, resultat och effekter. De beskrivande delarna i rapporten (antal sidor) bör i stor utsträckning minskas till år 2013 genom att istället fokusera på viktiga förhållanden och händelser av väsentlig betydelse. Utifrån revisorernas rekommendationer och kommunfullmäktiges beslut tas frågan om framtida innehåll och utformning av delårsrapporten upp till behandling. Lars Ralph (m) lämnar följande förslag utifrån revisorernas rapport: Förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad utvärdering av kommunens mål för verksamhet och ekonomi. Rapporten ska vidareutvecklas med fokus på analys, resultat och effekter. De beskrivande delarna i rapporten bör fokusera på viktiga förhållanden och händelser av väsentlig betydelse. Beslutet skickas till; Ulrika Hallnor Nina Ask Revisorer Kommunstyrelsens beslut Utifrån den betydelse de olika rapporterna har under året för verksamhetens styrning och uppföljning, uppdra till ekonomikontoret att utforma delårsrapporter och årsredovisning utifrån revisionsrapporten och Lars Ralphs förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 7 Dnr 00312/ Tilläggsbudget - Extern konsult för kostnadsberäkning av vård- och omsorgsboende Med anledning av den planerade nybyggnationen av ett vård- och omsorgsboenden i anslutning till Ringelsta har socialchefen av kommunstyrelsen fått uppdraget att ytterligare undersöka möjligheten till och kostnaderna för ett alternativ i Landstingets lokaler vid vårdcentralen. Avsikten är att kunna presentera ett kostnadsalternativ. Socialnämndens ordförande och socialchefen begär en tilläggsbudget om kronor för att kunna anlita ekonomisk konsult för uppdraget. Kostnader i samband med utökning av vårdplatser finns inte i tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade om Regler för verksamhetsoch ekonomistyrning. Under punkten 4.6 Tilläggsanslag framgår att; Tilläggsanslag, nya skattemedel till nämnd ska i princip inte förekomma. Det som kan föranleda sådant beslut är enbart händelser av force majeurekaraktär. I förekommande fall hanteras särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsrapporter. En nämnd med överskott i samband med att årsredovisningen fastställs ges möjlighet att föreslå att resultatet disponeras för redovisat ändamål i kommande års verksamhet. Ekonomiutskottet har upprättat förslag till beslut. Yrkanden Lars Ralph (m) Bifall till tilläggsbudget. Två förslag finns. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiutskottets förslag. Beslutet skickas till; Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens beslut Med hänvisning till Regler för verksamhets- och ekonomistyrning avslå begäran om tilläggsbudget. Reservation Lars Ralph (m) reserverar sig mot beslutet.

14 Kommunstyrelsen Ks 8 Dnr 00272/ Anpassning av föreningslokaler på Medborgarhuset inför pensionärsorganisationernas inflyttning från Ringelsta Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström har träffat pensionärsorganisationerna om anpassning av föreningslokaler på Medborgarhuset inför pensionärsorganisationernas inflyttning från Ringelsta. Vissa önskemål har framförts om förändringar av lokalerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kultur- och fritidschefen och fastighetschefen att ta fram en utförlig beräkning av kostnaderna för anpassning av föreningslokalerna på Medborgarhuset. Ekonomiutskottet har upprättat förslag till beslut. Yrkanden Lars Ralph (m) Återremiss för att undersöka möjligheten att ordna lokalfrågan på markplanet. Lotta Åman (s) Bifall till ekonomiutskottets förslag med tillägget att hissen ska vara säker att användas även under tid när personal ej finns på plats. Två yrkanden har lagts. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat enligt Lotta Åmans (s) förslag. Kommunstyrelsens beslut Tillföra kronor för ändamålet i kommunstyrelsens investerings-budget för år Hissen ska vara säker att användas även under tid när personal ej finns på plats. Beslutet skickas till; Kristina Grubbström Kristoffer Vesterberg Berörda Reservation Lars Ralph (m)

15 Kommunstyrelsen Ks 9 Dnr 00014/ Kommunstyrelsens investeringsbudget år 2013 Förslag till ramar för nämndernas investeringsbudget 2013 har upprättats. Förslag har även upprättats till investeringsbudget för kommunstyrelsen enligt ramförslag. Kommunstyrelsens beslut./. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar lagt förslag till investeringsramar fastställa investeringsbudget för kommunstyrelsen avseende år 2013 i enlighet med bilaga till protokollet. Beslutet skickas till; Berörda

16 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (9) Kommunstyrelsens Investeringsbudget 2013 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, Summa m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT 2013 FASTIGHETER ök, e EMU- Projekt Energieffektiviseringsåtgärder, Prio 2 åtgärder 2013, prio 3 åtgärder 2014 utförda enligt projektutvecklingsrapporter. Energibesparing enligt EMU - projekt ök, e Utemiljö Skogsbackens förskola Ersätta sand med fallskyddsplattor utanför entrén vid lekutrustning. 150 SUMMA FASTIGHETER 1850,0 ök GATOR OCH VÄGAR Ombyggnad Skogsgatan Pengar söktes för 2012 men fick ej investeringen. Skogsgatan är väldigt ojämn delen Borgargatan - Stationsgatan. Troligtvis beror detta på upptryckande stenar. Därför måste underdelen muddras så att vi får bort de stenar som är på väg upp samt göra en ny överbyggnad och ny beläggning. 0 ök Sandningsskopa Den gamla är uppnött och behovet av en ny är nödvändigt. 0,0 a, ök Redskapsfäste med skevningshydralik ök, e, m Belysningsarmaturer För att kunna utföra fler arbetsmoment med hjullastaren och för att minska skador vid plogning samt montagearbeten, arbetsmiljö. 0 Detta är en del av ett flerårigt projekt för att minska energiförbrukningen. Det finns ca 400 kvicksilverarmaturer inom kommunen. Försäljningen av dessa kommer att förbjudas år 2015 Armaturerna måste bytas ut allt eftersom med början där energiförbrukningen är högst. Besparing på energiförbrukning. 0 SUMMA GATOR OCH VÄGAR 0,0

17 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, Summa m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT 2013 ANLÄGGNINGAR ök Utveckling Nyborgstjärn Lekutrustningar, höjning av standaren på närområdena 0 2 (9) ök Småbåtshamn Arvidsjaursjön Ansökning om förlängning av piren som står i vattnet. Inköp brygga, planering av upprustning båthusviken. 0 ök, e Upprustning skidspår i Lauker Utbyte av gamla kvicksilverlampor 125 watt till metallhalogen 30 watts lampor. Gamla kvicksilverlampor slutas att säljas år Besparing på energiförbrukningen. 0 ök Upprustning av Marklundsparken Upprustning av dammanläggningen, upprustning vattenränna samt planteringar runt dammen. 0 ök Upprustning gator i Moskosel Rivning av befintlig asfalt/grusning/ny beläggning. 0 ök Upprustning av gata i Glommersträsk Rivning av befintlig asfalt/grusning/dikning/ny beläggning av Petrinagatan vid Lidéns Snickeri. 0 SUMMA ANLÄGGNINGAR 0,0

18 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, Summa m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT (9) ök e,ök INVENTARIER CAMP GIELAS Nya TV apparater till stuglägenheterna. Uppgradering av möbler i stuglägenheter. Camp Gielas gäster önskar nya platt TV apparater. I de kundenkäter som genomförs två gånger per år, påpekar gästerna att "tjock-tv-tiden" är förbi. Det behövs cirka 60 st. Ett förslag är att köpa in 20 st per år. 0 Camp Gielas gäster klagar på möblemanget i stugorna. Vissa av bäddsofforna är mer än 26 år gamla. Gästerna tycker att de obekväma att sova i. Många köksbord och byråer är aldrig utbytta. Ett förslag är att investera en femtedel av behovet varje år. 0 ök En ny bastu till huvudbyggnaden. Besökarna i huvudbyggnaden klagar på att bastun är sliten, gammal. 0 ök,e ök En fristående samlingslokal, TV och matrum, cirka 40 kwm. Möbler i huvudbyggnaden. Camp Gielas gäster efterfrågar en samlingslokal som är placerad intill servicebyggnaden. Detta kan leda till fler säsongsgäster, eftersom den kategorin av gäster vill kunna umgås med varandra. Ex en fristående timrad stuga. Camp Gielas cafémöbler är mer än 26 år gamla. Det behövs även en soffgrupp med tillhörande bord intill TV. Sporthallen har årligen besökare. 0 ök Asfalterade infarter & gräsmatta på husvagnsparkeringen Asfalterade infarter och gräsmatta är ett stort önskemål från 0 Camp Gielas gäster. SUMMA CAMP GIELAS 0

19 4 (9) INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT Summa 2013 ök CEMTRUMBADET Lekutrustning i badhus Centrumbadets lekmaterial används av många människor. Det är stort slitage på sakerna som används dagligen. Dessutom krävs det ständig komplettering av simundervisningsmaterial. 0 ök Nya utemöbler Klagomål från gästerna, samt att de trämöbler som finns idag är fallfärdiga. 0 ök ök Utrustning i sporthallen Sand- och vattenlek i den gamla barnbassängen ute. Sporthallens gymnastikutrustning används av många. Hallens nyttjas från till dagligen. Det är viktigt för både elever, föreningar och de som arbetar där att all utrustning är hel och säker. 0 Den gamla barnbassängen är helt slut. Målarfärgen lossnar & läckage finns också. Tanken är att fylla sand i hela bassängen& göra ett sand och vattenland med hjälp av en stor vattenstjärna som är gjord av plast. Liknande finns exempelvis vid Ansia vattenland i Lycksele. Sand- och vattenlek är en liten fabrik där många barn ryms att leka med det som lockar barnens mest, nämligen sand & vatten. 0 SUMMA CENTRUMBADET 0 VITTJÅKK SUMMA VITTJÅKK 0 PRÄSTBERGET SUMMA PRÄSTBERGET 0

20 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, Summa m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT (9) ök, ny FRITIDS- OCH KULTURUTSKOTTET Digitaliseringen och 3-d film Medborgarhuset behöver byta ut stolarna i biografen. De nuvarande stolarna är nedsuttna, skeva samt trasiga i klädseln. Biosalongen används för tillfället 170 gånger/år och ofta är det heldagspass med utbildningar som kräver bra stolar. I år kommer bion att uppgraderas med den nya tekniken vilket kommer innebära fler biovisningar och troligen mera folk till bion vilket blir ytterligare slitage på redan trötta stolar från Vi önskar byta ut samtliga stolar med en gång, alternativt att man kan dela upp det på 2 år till en kostnad av 212,0 tkr.-/år. Ombudgeteras från 2012 Anpassning föreningslokaler Anpassning av föreningslokaler för flytt av pensionärsalliansen för att möjliggöra lokaler för hemsjukvården på Ringelsta. 200 SUMMA FRITIDS- OCH KULTURUTSKOTTET 200,0 TILLVÄXTENHETEN ök Videokonferensanläggning Lärcentra. Enl.Offert Säkerställning av kvalité och utbildning. Nuvarande anläggning drar ner kvalitén för andra kommuner anslutna till Universitet. 110 SUMMA TILLVÄXTENHETEN 110,0 ARBETSMARKNADSENHETEN INKL FLYKTING - OCH SYSSELSÄTTNINGEN am Varu /person hiss Kråkan (Ga; Brandstation) Absolut arbetsmiljökrav för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i nuvarande lokaler. 600 SUMMA ARBETSMARKNADSENHETEN INKL FLYKTING - OCH SYSSELSÄTTNINGEN 600,0

21 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, Summa m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT 2013 PERSONAL SUMMA PERSONAL KANSLIET SUMMA KANSLIET EKONOMI SUMMA EKONOMI IT-AVDELNINGEN SUMMA IT-AVDELNINGEN KOSTENHETEN 6 (9) uh/ök/a uh/ök/a Gryta 200lx2 Gryta 100l Behovet finns på Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan. Status 1. I behov av omfattande reparationer för återställande till ursprunglig reparation. Reparation avrådes. Arbetsmiljö; Tungarbetad/extremt tungarbetad, stor risk för belastningsskador, olämplig vid hög nyttjandegrad. Akut, underhåll. 600 Restaurang Gläntan, Sandbackaskolan. Samma som ovan. Bör åtgärdas 2013, den går på övertid och kan ej repas, då det inte finns reservdelar till den idag. Och den behövs för daglig verksamhet. 0 uh/ök/a Gryta 50l Restaurang Ringelbiten, Ringelskolan, samma som ovan, underh 200

22 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, Summa m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT (9) uh/ök/a Värmeskåp Restaurang Ringelbiten, Ringelskolan. Ny teknik gör att man behöver ett nytt värmeskåp som matchar och detta främjar arbetsmiljön, underhåll uh/ök/a Ugn 1.0 Restaurang Ringelbiten , underhåll Restaurang Gläntan 2014, underhåll. Status 1. Se beskr ovan. uh/ök/a Ugn ½x2 Restaurang Spiskroken, Ringelsta servicehus, 1 st ny, underh Restaurang Gläntan, Sandbackaskolan 1st ny, ren investering Då ett ökat behov finns i verksamheten. uh/ök/a Blandmaskin Restaurang Spiskroken, akut behov. Används mycket i verks. Underhåll SUMMA KOSTENHETEN 800,0 SUMMA INVESTERINGAR OCH INVENTARIER KOMMUNSTYRELSEN skattefinansierad verksamhet 3560,0

23 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr AFFÄRSVERKSAMHETER Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT Summa 2013 VA ök Jourbil Befintlig bil är så pass gammal så den måste bytas ut. 400,0 ök Ombyggnad av avloppspumpstationer Befintliga pumpstationer är upprostade och behöver åtgärdas. 400,0 8 (9) ök, m Nya byggnader till råvattentäkter i Arvidsjaurs vattenverk De befintliga byggnaderna klarar inte livsmedelsverkets krav. 500,0 SUMMA VA 1300,0 AVFALLSENHETEN ök,m,a ÅVC, lokal för farligt avfall ök, m, a Anpassning av lokaler för mottagning och sortering av farligt avfall och för bättre utnyttjande av befintliga ytor i byggnaden på ÅVC. Anläggning av betonggolv, avlopp, uppgraderad belysning, mottagningsdisk för farligt avfall, insättning av port/dörr. Befintlig uppvärm lokal kan användas till en verkstadslokal med reparationer av möbler och dy. sortering av avfall. Konsult- och entreprenörskostnader. 500,0 ök,e,m,a Asfaltering av ytor, sorteringsfickor på ÅVC ök, e, m, a Bredband ök ök Asfaltering av ytor för sortering av metall, trä. Asfaltering av ytor för uppläggning av flisat trä för att höja kvalitén på träflis genom att det inte blir inblandning av jord, sand sten i träflisen. Anläggning av sorteringsfickor, lastramp, skärmtak. Inköp av container, betongbyggsats för bygg av sorteringsfickor. 150,0 Indragning av bredband via fiber från kraftledning via avloppsreningsverket. Ger möjlighet till on-linje bevakning, uppkoppling av våg till Winsam samt snabbare internetanslutning. 150,0

24 INVESTERINGSBUDGET 2013 Belopp i tkr AFFÄRSVERKSAMHETER Förkortning i första kolumn, ök=ökad kvalitet, e=ekonomi, m=miljö, ny v=ny verksamhet, a=arbetsmiljö TEXT Summa 2013 SUMMA AVFALLSENHETEN 800,0 STADSNÄT SUMMA STADSNÄT SUMMA AFFÄRSVERKSAMHETER 2100,0 9 (9)

25 Kommunstyrelsen Ks 10 Dnr 00006/ Budget Samiskt förvaltningsområde Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Arvidsjaurs kommun är samisk förvaltningskommun och erhåller av staten årligt bidrag. Under november månad 2012 fanns möjlighet att ansöka om att överföra ev överskott från 2012 till Samisk förvaltning har inte ansökt om överföring. För 2013 är bidraget kr och eventuellt överskott från 2010 och 2011 får medtagas över till Förslag till budget för år 2013 har upprättats av arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Kommunstyrelsens beslut./. Fastställa budget för samiskt förvaltningsområde år 2013 enligt bilaga. Beslutet skickas till; Samiska förvaltningsgruppen Susanne Stenberg

26 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Arvidsjaurs kommun Datum Árviesjavrien kommuvdna Budget för samiskt förvaltningsområde 2013 BUDGET 2013 ÖVERSKOTT INTÄKTER INTÄKTER Samisk förvaltning , ,38 (enl huvudbok ) SUMMA intäkter , ,38 TOTAL intäkt ,38 KOSTNADER KOSTNADER Lön Koordinator ,00 PO påslag ,00 Koordinatorträffar o dyl ,00 Styrgrupp ,00 Representation ,00 Utbildning/fortbildning ,00 Informationsinsatser ,00 Bibliotek/kultur , ,00 Barnomsorg , ,00 Äldreomsorg , ,00 Skyltning ,00 Revitalisering ,00 Bidrag/priser , ,00 Övrigt , ,38 SUMMA kostnader , ,38 TOTAL kostnader ,38 Notering För 2013 är bidraget kr och ev överskott från 2010 och 2011 får medtagas över till 2013.

27 Kommunstyrelsen Ks 11 Dnr 00023/ Förvaltningschef för campinganläggningen Camp Gielas - med Prästberget, Vittjåkk Politiskt har det tidigare och i nutid förts en diskussion om kommunens kärnverksamheter och därutöver frivilliga icke lagstadgade verksamheter, för att långsiktigt och strategiskt kunna fokusera och utveckla de verksamheter som gynnar medborgarna mest. Med anledning av detta har kommunstyrelsen beslutat om en total ekonomisk översyn över i första hand Camp Gielas och Centrumbadet. Därefter kommer andra verksamheter fortlöpande att ses över. Ekonomisk översyn av Camp Gielas har upprättats och har föredragits vid kommunstyrelsens sammanträde Synpunkter från samtliga politiska partier har också inhämtats i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade ; att campinganläggningen Camp Gielas - med Prästberget, Vittjåkk *), skidspår och de skoterspår Camp Gielas har ansvar för idag - blir en egen resultatenhet. att de olika verksamheterna ska redovisas ekonomiskt var för sig. att resultatenheten ska organisatoriskt placeras direkt under kommunstyrelsen från och med att eventuellt överskott i verksamheterna får användas i verksamheterna under året. att som inriktningsbeslut, inför en eventuell framtida försäljning av campinganläggningen, kontinuerligt ha uppsikt över anläggningens marknadsvärde. *) Fram till dess att avtalet med nuvarande entreprenör upphör. Frågan om vem som ska vara förvaltningschef för ovanstående anläggning har behandlats vid personal- och arbetsutskotts sammanträde som lämnat förslag till beslut. Yrkanden Lars Ralph (m) Kommunchefen utses som förvaltningschef. forts.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delårsbokslut 2013-08-31 s verksamhetsområde 1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal 435

Läs mer

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (75) Delårsbokslut 2014-08-31 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (75) s verksamhetsområde som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer