Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Lena Karlsson (s) Sven-Olov Granlund (c) Annika Öberg (m) Rose-Marie Grundström (s), tjg ers Övriga närvarande Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Annika Öberg Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-3 Ordförande Henning Åhman Justerande Annika Öberg Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Socialnämnden Ärendeförteckning Sn.1 Dnr 00500/ Uppförande av trygghetsboende Sn 2 Dnr 00368/ Riktlinjer för resursutnyttjande av personliga assistenter vid vårdtagares vistelse på institution Sn 3 Dnr 00264/ Omdisposition av investeringsbudget år 2008

3 Socialnämnden Sn 1 Dnr 00500/ Uppförande av trygghetsboende Socialnämnden har under 2008 tillsammans med landstingets personal genomfört förebyggande hembesök hos personer i åldrarna 80 år och uppåt. De som fått besök är de som idag inte har hemtjänst men kan ha matdistribution. Av de drygt 200 hembesök har genomförts och det visar sig att 46 % av de besökta personerna bor i egen fastighet. Många av dessa personer anser sig ha ett opraktiskt boende, med trappor, toaletter på fel våning, badrum i källare o.s.v. Seniorboendet på Ringelsta har varit igång under 1 år och det finns idag 32 personer i kön till boendet. Befolkningsstatistiken visar att kommunen har stor andel personer mellan år och det är troligt att många i den gruppen bor i egen fastighet. Inom korttidsvården har det under hösten 2008 blivit proppar i systemet då personer kommer dit som inte kan flytta tillbaka till sina gamla hem men de är inte heller i behov av heldygnsomsorg i något av våra äldreboenden. De ställer sig i kö för seniorboendet men väntetiden blir lång, även om de får förtur på grund av att de i praktiken saknar lämplig bostad. Det finns behov att bygga mellan lägenheter i ett trygghetsboende. Lämplig placering kan vara invid nuvarande byggnader inom Ringelstas område. Trygghetsboende innebär att behovet av vård och omsorgsboende skjuts på framtiden för många, det kan bli effektivare hemtjänst med fler brukare i samma område och kanske kan man förhindra proppar i korttidsvården. Socialnämndens utskott har behandlat ärendet. forts.

4 Socialnämnden Sn 1 forts. Dnr 00500/ Uppförande av trygghetsboende Samverkan med berörda fackförbund har skett Ordföranden Henning Åhman yrkar att ett principbeslut fattas om att uppföra ett trygghetsboende i anslutning till Ringelsta. Överlämna förfrågan till Arvidsjaurhem AB om denna byggnation och att berörda föreningar skall ha möjlighet att yttra sig samt att ärendet skall vara klart för behandling i kommunfullmäktige Sven-Olov Granlund (c) yrkar att innan beslut fattas skall andra alternativ utredas, t.ex. om nattillsyn kan införas i Glommersträsk och Moskosel och att låta fastighetschefen utreda om andra möjligheter finns med tanke på kommunens bestånd av lokaler. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att socialnämnden beslutar enligt Henning Åhmans yrkande. Socialnämnden beslutar Exp till Arvidsjaurhem AB Kommunfullmäktige att ställa sig positiva till att Arvidsjaurhem AB bygger ett trygghetsboende i anslutning till Ringelsta, att till Arvidsjaurhem AB överlämna frågan om framtagande av ritningar, placering och kostnader att ovanstående handlingar ska vara inlämnade till kommunfullmäktiges sammanträde , (senast ) att uppdra till socialchef Ann-Sofi Levander att kontakta berörda föreningar för att ge dem möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttranden skall vara inlämnade senast till nämndskansliet. Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig mot beslutet.

5 Socialnämnden Sn 2 Dnr 00368/ Riktlinjer för resursutnyttjande av personliga assistenter vid vårdtagares vistelse på institution Två skrivelser har inlämnats till socialnämnden där man yrkar på att socialnämndens beslut och omprövas och upphävs. Bedömningen är att socialnämndens beslut är ett lagbrott och ligger i strid mot LSS-/LASS-lagen. Socialnämnden har uppmärksammat att personliga assistenter från Arvidsjaur följer med sina brukare under deras vårdperioder på sjukhus. Personal arbetar 24 timmars pass för att därefter köra hem från kusten efter varje pass. Från nämndens sida anser man att det inte är förenligt med god arbetsmiljö att arbeta på det viset och därför har frågan väckts. Enligt uppgift förekommer också att vårdpersonal på sjukhuset överlämnar vissa uppgifter till de personliga assistenterna trots att det är landstinget som har ansvar för innehållet i vården när brukaren är inlagd. Socialnämnden beslutade ; att personliga assistenter skall följa med sin brukare vid inläggning för att kommunicera vid inskrivningen. att personalen skall även medverka vid utskrivning från vårdinrättningen. att under tiden brukaren befinner sig på sjukhus eller annan vårdinrättning ska personalen användas inom hela socialnämndens verksamhet. Ordförande Henning Åhman (s) yrkar att socialnämndens beslut kvarstår till dess arbetstiden för de personliga assistenterna är lösta. Sven-Olov Granlund (c) yrkar på att socialnämndens beslut hävs och att ärendet noggrant utreds innan nytt beslut fattas. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att socialnämnden beslutar enligt Henning Åhmans yrkande. Exp till Länsrätten i Norrbottens län Avd för funktionshindrade Marie Åberg Carina Renström Socialnämnden beslutar att socialnämndens beslut kvarstår till dess arbetstiden för de personliga assistenterna är lösta. Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig mot beslutet.

6 Socialnämnden Sn 3 Dnr 00264/ Omdisposition av investeringsbudget år 2008 Kommunfullmäktige beslutade att avsätta kr i investeringsbudget 2008 för socialnämnden till arbetsmiljöåtgärder vid Ringelsta kök. Eftersom inte alla pengar har använts föreslår socialchef Ann-Sofi Levander att kr från 2008 års investeringskonto används till ombyggnation av Solbackens sjuksköterskekontor. Socialnämnden beslutar att disponera kronor från 2008 års investeringsbudget för kostnader i samband med ombyggnation av Solbackens sjuksköterskekontor. Exp till Ann-Sofi Levander Lisbeth Olsson

7 ARVIDSJAURS SOCIALNÄMND Sammanträde Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Henning Åhman 1 2 Marie Wikberg - 3 Tycko Johansson 1 4 Ylva Stråhle Andersson 1 5 Karin Lindgren - 6 Lena Karlsson 1 7 Ulf Nordlander - 8 Sven-Olov Granlund 1 9 Annika Öberg 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Dick Holmström 2 Tomas Eklund 3 Elisabeth Hällgren 4 Loran Postolovski 5 Mikael Lundmark 6 Rose-Marie Grundström 1 7 Annette Rylén 8 Marja Lundmark 9 Eva Lundberg Summa 7

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-12-13 134 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Hanna Lundgren,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2013-06-13 71 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-15.00. Beslutande Ylva Stråhle Andersson, (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-05-22 18 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-15.00.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-02 290 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.30-17.15. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-09-24 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2015-04-20 35 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 16.00 Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-05-03 132 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s), 108, 112-139

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-06-15 47 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-03-10 4 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 18.00 17.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-06-13 70 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-18.30 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s)

Läs mer