Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Jan-Olov Lundgren (s), tjg ers Dick Holmström (s), tjg ers, Övriga närvarande Anders Åman VD Arvidsjaurs Energi AB Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström Liselott Sandström Utses att justera Ulf Starefeldt och Lotta Åman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Ulf Starefeldt Lotta Åman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 277 Dnr 00440/ Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2010 Ks 278 Dnr 00136/ Ansökan om bygdemedel för år korrigering av tidigare beslut Ks 279 Dnr 00439/ Försäljning av fastigheterna Rapphönan 1, 3 och 4 Arvidsjaur Energi AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 277 Dnr 00440/ Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning år 2010 Från och med 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan ska finnas för energi- och klimatrådgivning. Enligt förordningen om bidrag till energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in till Energimyndigheten för varje år som kommunen erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget ska utbetalas. För kommuner som samordnar energi- och klimatrådgivning ska den kommun som är huvudman godkänna verksamhetsplanen. Energirådgivare Gunder Hägg har upprättat förslag till verksamhetsplan för för Energi- och klimatrådgivning år 2010 i Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen beslutar./: att godkänna verksamhetsplan för för Energi- och klimatrådgivning år 2010 i Arvidsjaurs kommun, enligt bilaga till protokollet. Exp till Energimyndigheten Gunder Hägg Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (5) Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning i Arvidsjaurs kommun 2010

5 2 (5) Innehållsförteckning 1. Arvidsjaurs kommun Befolkning Tidsplan Syfte Mål Metod Styrdokument Organisation Planerade aktiviteter Budget Kompetensutveckling Uppföljning...5

6 3 (5) 1. Arvidsjaurs kommun 1.1 Befolkning och geografi Arvidsjaurs kommun är en inlands kommun som ligger i södra delen av Norrbottens län, mitt i landskapet Lappland 90 mil norr om Stockholm 11 mil söder om polcirkeln och omfattar 6113 kvadratkilometer. Kommunen har 6636 innevånare i december Folkmängden har stadigt minskat de senaste åren. Arvidsjaurs tätort ligger efter Silvervägen och har idag drygt 4500 innevånare. Arvidsjaurs näringsliv är i övrigt mångfacetterat med trä- och verkstadsindustriföretag som grund. De areella näringarna var tidigare dominerande och skogsnäringen är trots rationaliseringar fortfarande mycket betydelsefull för kommunen. Stora nedläggningar har skett inom jordbruket. Företagarklimatet är ändock gott, idag verkar ca 400 företag därav många inom biltestbranschen. 2. Tidsplan Verksamhetsplanen är inriktad på energi- och klimatrådgivningen för år Syfte Syftet med kommunal energi- och klimatrådgivning är att främja en effektiv och miljöanpassad direkt/indirekt energianvändning, minska energianvändningens klimatpåverkan och påverka beteendeförändringen för användning av ny miljöteknik i energisystem. Energi- och klimatrådgivning är en viktig funktion till kommunens företag och invånare och även kommunens arbete med att minska de lokala utsläppen av växthusgaser som uppstår från energisystem och transportsektor. 3. Mål Kommunala mål Öka andelen förnyelsebar energi av kommunens totala förbrukning Främja kretsloppsanpassade energisatsningar Följa utveckling och möjligheter med vindkraft Energisparkampanj årligen 3.1 Metod Energi- och klimatrådgivning ska vara opartisk rådgivning från kommersiella intressen. Rådgivning ska förmedla lokalt samt regionalt anpassad kunskap om energianvändning, effektivisering och miljöanpassade transporter i lokaler, bostäder och inom transportsektorn. Detta kommer att genomföras med personlig rådgivning via telefon, e- post och eventuellt besök. Energi- och klimatrådgivning kommer också att ske genom deltagande på mässor som anordnas regionalt. 3.2 Styrdokument Kommunens Agenda 21 Denna verksamhetsplan Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

7 4 (5) 3.3 Organisation Energimyndigheten: Samordnar utbildningar, informationsmaterial och träffar för kommunala energi- och klimatrådgivare samt kontaktmyndighet i nationell och internationell nivå. Norrbottens Energikontor: Arrangerar nätverksträffar och utbildningar för regionala/ kommunala energi- och klimatrådgivare. Teknisk/ Miljö chef tillika projekt ledare Övriga samverkanspartners: Miljöenheten i kommunen, Länsstyrelsen i Norrbottens län 4. Planerade aktiviteter Aktivitet Målgrupp Tid Utförare 1. Allmän rådgivning per telefon/epost/besök 2. Info- och temadagar om tex. Förnyelsebarenergi, energieffektivisering, biobränsleanläggningar värmepumpar solenergi. 3 Länk under hemsidan under bearbetning. 4. Deltagande i regionala mässor Arcus / Noliamässan Allmänheten och småföretagare Allmänheten och företagare Allmänheten/företag are/skolor Allmänheten och företagare Hela året Våren/Hösten Hela året Våren/hösten 5. Inventering av fossileldade värmepannor är gjord inom kommunen. Informations och rådgivningsinsats kommer att utföras.

8 5 (5) 5. Budget 2009 Intäkt Statsbidrag för energi Och klimatrådgivning Summa intäkt Förbrukade medel löner Utbildning/resor material 5000 reklam/trycksaker 5000 Övriga kostnader Summa förbrukade medel Kompetensutveckling Energi- och klimatrådgivaren är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Energimyndigheten anser att de utgör en viktig part i genomförandet av det energipolitiska uppdraget i Sverige. I förordningen (1 997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning står klart att den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i Energimyndighetens basutbildningar. Kommunens energi och klimatrådgivare skall även delta i största möjliga mån i NENETS nätverksträffar och utbildningar. 7. Uppföljning Kommunens energi och klimatrådgivning kommer att följas upp med följande. Denna verksamhetsplan Samtalsprotokoll Protokoll vid mässor/temakvällar

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 278 Dnr 00136/ Ansökan om bygdemedel för år korrigering av tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade att bevilja bygdemedel för Åkrokens byaförening; luftvärmepump och larm samt Mausjaurs bygdeförening; uppförande av handikapptoalett. Enligt kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel kan bidrag sökas av byaföreningar med 75 % av verifierad materialkostnad, dock högst kronor. Vid handläggningen av ovanstående ansökningar har det uppstått ett administrativt misstag, bestående i att bidraget räknats på fel summa i ansökan. Detta innebär att beslutet måste korrigeras enligt följande; Mausjaurs Bygdeförening, handikapptoalett :- Åkrokens Byaförening, luftvärmepump :- Åkrokens Byaförening, larm :- Kommunstyrelsen beslutar 8 906:- att hos Länsstyrelsen tillstyrka korrigering av bygdemedelsansökningar från Mausjaurs Bygdeförening med kronor samt Åkrokens Byaförening, luftvärmepump kronor och larm kronor, totalt kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheterna Rapphönan 1, 3 och 4 Arvidsjaur Energi AB Ks 279 Dnr 00439/ I det av fullmäktige antagna Förvaltningsavtal med Arvidsjaurhem AB i utredningen Översyn, Organisation fastighetsdrift sägs att Arvidsjaur Energi föreslås renodla sin verksamhet genom att avyttra fastigheter för att fokusera på kärnverksamheten produktion och distribution av fjärrvärme. I bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB, antagen av kommunfullmäktige , står under 5; Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun möjlighet att ta ställning innan sådan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Anders Åman, VD Arvidsjaur Energi AB har i skrivelse bett om kommunfullmäktiges ställningstagande när det gäller försäljning av fastigheterna Rapphönan 1, 3 och 4. Han redogör för ärendet vid dagens sammanträde och informerar bl.a. om följande; Fastigheter är för Energibolaget en främmande verksamhet Bokförda värdet på fastigheterna ligger strax under 10 miljoner Förhandling förs med ev. köpare under affärsmässiga villkor Hyresavtalen följer med vid en försäljning Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att ej ha något att erinra mot försäljning av fastigheterna Rapphönan 1, 3 och 4. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Ulf Isaksson 1 3 Karin Lindgren 1 4 Lotta Åman 1 5 Tom Lundberg 1 6 Vakant - 7 Lena Karlsson 1 8 Jan Åge Mikalsen - 9 Britt-Inger Hedman 1 10 Sven-Olov Granlund 1 11 Ulf Starefeldt 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Lundgren Jan-Olov 1 2 Peter Rydfjäll 3 Tommy Pettersson 4 Tycho Johansson 5 Ann-Kristin Brännström 6 Dick Holmström 1 7 Ylva Stråhle Andersson 8 Elisabeth Hällgren 9 Håkan Sandgren 10 Bo Lundmark 11 Birger Lundberg SUMMA 11

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer