Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Jan-Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Tycko Johansson (s), tjg ers Ylva Stråhle Andersson (s), tjg ers Övriga närvarande Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef, , Heikki Kairento, teknisk chef , Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef, , Jan Ask, personalchef, Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef, Naeimi Forsgren, (s), ordf kultur- och fritidsnämnden, Rune Grankvist, (s), kf:s ordf, Jan Ask, personalchef, Ann-Sofi Levander, socialchef, Dick Holmström, (s), vice ordf Mbhn, 103, Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström Utses att justera Lotta Åman och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Lotta Åman Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Remittering Ks 98 Kommunchefens rapport Ks 99 Dnr 00408/ Vägbelysning i Forsheden - Forshedens sommarstugeägare Ks 100 Dnr 00158/ Översyn av kostnader vid utomhusbaden i Glommersträsk och Moskosel Ks 101 Dnr 00158/ Fastställande av interkommunala avgifter inom förskola och grundskola Ks 102 Dnr 00021/ Dnr 00268/ Finansiering av ombyggnad av Nyborgsskolan Ks 103 Dnr 00172/ Kommunens ekonomiska situation och prognos över skattintäkter Ks 104 Dnr 00136/ Ansökan om bygdemedel för år 2008 Ks 105 Dnr 00170/ Avskrivning av fordring Ks 106 Dnr 00228/ Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 5:2 - Kakelugnar & Bygg AB Ks 107 Dnr 00165/ Medfinansiering av EU-projekt Förstudie Mobil brikettanläggning för stråbränslen Ks 108 Näringslivsfrågor/Miljöfrågor Ks 109 Kurser och konferenser Ks 110 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Ks 98 Kommunchefens rapport Barbro Ternert redovisar följande vid dagens sammanträde; Kommunens ekonomi Kommunstyrelsens verksamheter ses över. Redovisning bör kunna ske vid kommunstyrelsens sammanträde i juni. Kommunens förvaltningschefer kommer att träffas för att ta fram förslag till besparingar. Gemensam skolförvaltning Elevhälsan föreslås att från och med höstterminen 2009 att vara gemensam för grundskola och gymnasieskola under ledning av rektor vid Sandbackaskolan. Rektor vid gymnasieskolan räknar med att minskning av fyra tjänster från höstterminen Ensamkommande flyktingbarn Integrationsverket har skicka förfrågan om kommunen kan ta emot fler ensamkommande flyktigbarn. Frågan är överlämnad till socialnämnden. Lönerevidering Den 3 maj ska de nya lönerna vara klara och ha rapporterats in till löneenheten. Förändringar i kommunallagen Med anledning av förändringar i kommunallagen föreslår kommunchefen träff med närliggande kommuner för samtal om samverkan. att godkänna rapporten.

4 Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr 00408/ Remittering Vägbelysning i Forsheden - Forshedens sommarstugeägare Forshedens sommarstugeägare har ansökt om vägbelysning i Forsheden. Byn har idag 6 åretruntboende. Forshedens sommarstugeägare lämnar i skrivelsen två förslag till hur byggande av vägbelysning ska genomföras. Sommarstugeägarna vill att vägbelysningen byggs sommaren Gatuchef Mårten Enoksson har yttrat sig i ärendet, där han bl a påtalar att gällande regelverk (kf ) ger Forshedens sommarstugeägare rätt till belysningsanläggning i byn. Regelverket är dock föremål för översyn, bl a med anledning av den ständiga utflyttning som pågår i byarna och som måste beaktas i samband med nyinvestering. Mårten Enoksson föreslår att resultatet av inventeringen inväntas innan kommunen tar beslut i ärendet. Ärendet återremitterades i avvaktan på översyn av regelverket. Budgetutskottet beslutade om åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamheter, där översyn av anläggningar ingår. Beslutet har gått till ansvarig tjänsteman Mårten Enoksson. Forshedens sommarstugeägare har efter det i skrivelse begärt att ärendet ska avgöras med anledning av att de enligt gällande regler har rätt till vägbelysning, att byn har inflyttning samt att de avser att bygga belysningen under sommaren. Yrkanden Jerry Johansson (s) Att återremittera ärendet till tekniska kontoret i avvaktan på översyn av regelverket. Sven-Olov Granlund (c) Bifall till ansökan med hänvisning till att nuvarande regelverk fortfarande gäller. forts.

5 Kommunstyrelsen Ks 99 forts. Eftersom förslag om återremiss har lagt, prövar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras. att återremittera ärendet till tekniska kontoret i avvaktan på översyn av regelverket att meddela Forshedens sommarstugeägare att beslut kommer att tas i ärendet när nytt regelverk har antagits. Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig mot beslutet. Exp till. Forshedens sommarstugeägare. Mårten Enoksson

6 Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr 00158/ Översyn av kostnader vid utomhusbaden i Glommersträsk och Moskosel Vid behandling av ärendet gällande bidrag, drift för utomhusbassängen i Abborrträsk togs diskussion om översyn av kostnader vid utomhusbaden i Glommersträsk och Moskosel. Kommunstyrelsen budgetutskott beslutade att uppdra till tekniska att göra en översyn av kostnaderna vid utebaden i Glommersträsk och Moskosel. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade att återremittera ärendet till Tekniska kontoret för komplettering. Katarina Landstedt och Inga-Lill Lindqvist har sammanställt kostnaderna samt antalet besök för de två baden under 2007 och Budgetutskottet beslutade att låta undersöka om baden kan drivas utan personal och att undersöka om intresse finns hos byarnas föreningar att ta över driften av utomhusbaden. Byarna har angett att intressen finns, men att de behöver mer tid på sig att undersöka om de har resurser till att driva baden. Katarina Landstedt har redovisat till budgetutskottet vilka ansvarsregler som gäller för bad utan tillsyn samt vilka funktioner i en bassäng som kräver daglig tillsyn. Budgetutskottet har föreslagit att fortsätta förhandlingarna med byarna om driften av utebaden, sälja bassängerna i Moskosel och Glommersträsk för kronor vardera till den/de intressenter som vill driva anläggningen och om ingen finns som är intresserad av att driva baden kommer dessa att stängas. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att tydliggöra ansvarsbiten vid utarrendering kontra försäljning av utebaden i Moskosel och Glommersträsk. Katarina Landstedt har varit i kontakt med SKL angående ansvarsbiten, och har lämnat redogörelse i skrivelse daterad forts.

7 Kommunstyrelsen Ks 101 forts. Yrkanden Ylva Stråhle Andersson (s) Att sälja utebassängerna i Glommersträsk och Moskosel i befintligt skick. Sven-Olov Granlund (c) Att driften av utebassängerna i Glommersträsk och Moskosel ska fortsätta i kommunens regi, men att se över personaltäthet och personalkostnader. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ylva Stråhle Anderssons förslag. att sälja fastigheterna Glommersträsk 6:50 och Moskosel 1:76 i befintligt skick. att vid utebliven försäljning ej driftsätta utebassängerna i Glommersträsk och Moskosel framledes. Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig mot beslutet. Exp till. Heikki Kairento. Gunder Hägg. Leif Ståhl. Katarina Landstedt. Johachim Blomberg. Jerry Renberg. Bengt Norén. Glommerträsk Bygderåd. Moskosels Intresseförening

8 Kommunstyrelsen Ks 101 Dnr 00158/ Fastställande av interkommunala avgifter inom förskola och grundskola Sveriges kommuner debiterar varandra en så kallad interkommunal avgift för barn/elever som erbjuds plats inom förskola och grundskola i annan kommun än hemkommunen. Barn- och ungdomsnämnden beslutade interkommunala avgifter inom förskola och grundskola. Ärendet tas upp för revidering. Förslag till interkommunala avgifter från och med höstterminen 2009 har upprättats. Skolutskottet har upprättat förslag till beslut. att fastställa interkommunala avgifter för grundskolan, grundsärskolan, förskolan och fritids, från och med höstterminen 2009 enligt följande; Grundskolan kr/termin Särskolan kr/termin Förskolan kr/månad och barn Fritids kr/månad och barn att ansvarsförbindelse tecknas med berörd kommun. att barn- och ungdomsnämndens beslut upphör att gälla. Exp till. Cenneth Magnusson. Maria Lavander. Gun Renberg. Rektorer

9 Kommunstyrelsen Ks 102 Dnr 00021/ Dnr 00268/ Finansiering av ombyggnad av Nyborgsskolan Kommunfullmäktige har i 2009 års investeringsbudget avsatt kr för att bygga om Nyborgskolan till förskola. Anbud har infordrats för ombyggnaden. Upphandlingen är ännu inte avslutad. Underhand har det framkommit att byggkostnaden kommer att överskrida budgeterat belopp. Budgetutskottet har behandlat ärendet. Följande investeringsplan föreslås: Anslag i investeringsbudget 2009 Omdispositioner i 2009 års investeringsbudget Inredning och utrustning Gielas Hisskorgar Förvaltningsbyggnaden Skidskyttestadion GC-väg Ringlet Lekplats Nyborgstjärn Summa finansiering kr kr kr kr kr kr kr För Tallbackaskolan finns redan kr anslagna för ombyggnationer. Ärendet föredras av ekonomichef Ann-Lovise Lundahl, tekniske chefen Heikki Kairento och barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson. Exp till. Ekonomi. Heikki Kairento. Cenneth Magnusson. Joachim Blomberg att godkänna ovanstående finansieringsplan för ombyggnation av Nyborgsskolan.

10 Kommunstyrelsen Ks 103 Dnr 00172/ Kommunens ekonomiska situation och prognos över skattintäkter Kommunstyrelsen har att ta ställning till åtgärder för att komma till rätta med de kraftigt minskade skatteintäkterna för 2009 och Senaste fullständiga prognos är daterad 15 mars Av den framgår att kommunens ekonomi drastiskt försämrats sedan i budgeten fastställdes. Orsakerna kan delas upp i tre delar. 1. Kommunens egna problem Befolkningen minskar. Demografin innebär att det dör dubbelt så många som föds. Antalet barn minskar medan antalet äldre är oförändrat. Framför allt är andelen av befolkningen för låg. Vi behöver en nettoinflyttning på minst 60 personer per år. Befolkningsminskningen motsvarar ca 5 Mkr per år i minskade skatteintäkter. Detta har vi räknat med i budgetarna för Politiska beslut Ändringen av reglerna för skatteutjämning till förmån för storstadskommunerna och att bidragen inte räknas upp kostar kommunen 3,5 4 Mkr per år. Detta har vi räknat med i budgetarna för Lågkonjunkturen innebär minskade skatteintäkter för kommunen. Försämringen har kommit hastigt och det slutliga utfallet är ännu inte känt. De senaste prognoserna (8/2) pekar mot en minskning med (sänkning av arbetsgivaravgift inräknad): Mkr Mkr Mkr Kostnaden för kommunen ökad arbetslöshet och nya regler på arbetsmarknaden går inte att beräkna ännu. forts.

11 Kommunstyrelsen Ks 103 forts. Detta innebär att det kommer att fattas över 30 mkr om kommunen ska kunna uppfylla lagens krav om god ekonomisk hushållning dvs. att ha 7,5 Mkr kvar varje budgetår. För att klara balanskravet och inte bli återbetalningsskyldiga fattas ca 11 Mkr. Den 2 april kom rapporter från OECD och Konjunkturinstitutet som visade på ytterligare försämrade skatteintäkter för 2009 och Någon exakt beräkning finns inte men kan utifrån de prognoser som finns beräknas till ytterligare ca -3 resp -5 Mkr. Detta innebär att för åren kommer kommunen att behöva göra ytterligare besparingar. Ekonomichef Ann-Lovise Lundahl redogör för ärendet. att i avvaktan om kommunfullmäktiges beslut om nya ramar för 2010, uppdra till förvaltningscheferna att redan nu påbörja arbetet med att se över verksamheterna utifrån de ekonomiska förutsättningarna för innevarande år och framåt, att uppdra till budgetutskottet att den 4 maj, 2009 tillsammans med kommunstyrelsens förvaltningschefer diskutera det ekonomiska läget för Exp till. Ledningsgruppen

12 Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr 00136/ Ansökan om bygdemedel för år 2009 Enligt kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel kan bidrag sökas av byastugeföreningar, bygdeföreningar, bygdegårdsföreningar och byaintresseföreningar. Kommunen har översänt inkomna ansökningar till styrelsen för Föreningen Arvidsjaurs Byar som är remissorgan vid fördelning av bygdemedel. Inkomna ansökningar har gått till Föreningen Arvidsjaurs Byar på remiss. Föreningen Arvidsjaurs Byar har yttrat sig /. att hos Länsstyrelsen tillstyrka ansökningar om bygdemedel år 2009 för en summa av kronor enligt bilaga till protokollet. Exp till. Länsstyrelsen

13 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Föreningen Arvidsjaurs Byar Bygdemedel 2009 Byaförening Projekt Äskat a b c d % Föreslaget bidrag Anm Tjappsåive Uppförande av kr X X X X :- Intresseförening förrådsbyggnad Gallijar-Järvlia Uppförande av kr 0:- Anm. Kulturbygdsförening informationsbyggnad Åkrokens Byaförening Nytt golv i kr X X X X :- byastugan Föreningen Arvidsjaurs Kopiator kr :- Byar Morängs Dieseldrivet elverk kr X X X X :- byastugeförening Totalt: kr :- (a, b, c, d = p och 4. i kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel.) x = uppfyllt. Anmärkningar: Då finansieringsplanen säger att kr skall lämnas i bidrag från bygdemedel kan inte dessa bygdemedel vara aktuella.

14 Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr 00170/ Avskrivning av fordring I kommunens bokföring finns en obetald fordran på kronor. Fordran avser interkommunal avgift. att betrakta fordran som osäker och behandla den enligt god redovisningssed. Exp till.ekonomi

15 Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr 00228/ Försäljning av del av fastigheten Arvidsjaur 5:2 - Kakelugnar & Bygg AB Kommunstyrelsen beslutade att försälja del av fastigheten Arvidsjaur 5:2 till Kakelugnar & Bygg AB. Köpet har ej genomförts och ägare av Kakelugnar och Bygg AB önskar nu utöka ytan till ca m 2. Området består av blötmyr- och slymark. Planingenjör Cecilia Reinestam har yttrat sig i ärendet. Kommunens markpris gällande industrimark är 26 kr/m 2. Kommunstyrelsen beslutade , vid en fastighetsförsäljning, ett lägre m 2 -pris med anledning av markens dåliga läge och beskaffenhet. att försälja del av fastigheten Arvidsjaur 5:2 till Kakelugnar & Bygg AB till samma m 2 -pris som fastigheten Lyckan 1:12 såldes för. att uppdra till Barbro Ternert och Jerry Johansson att underteckna erforderliga köpehandlingar. Exp till:. Kakelugnar & Bygg AB. Cecilia Reinestam. Barbro Ternert. Jerry Johansson

16 Kommunstyrelsen Ks 107 Dnr 00165/ Medfinansiering av EUprojekt Förstudie Mobil brikettanläggning för stråbränslen Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB ansöker om medfinansiering av Förstudie Mobil brikettanläggning för stråbränslen med kronor. Tidplanen för projektet är april-juni Målet med projektet är att genom samverkan mellan olika utvecklingsprojekt och tillsammans med företagare i Arvidsjaurs kommun etablera en mobil brikettanläggning som kan fungera både i kommersiellt syfte och som demonstrationsanläggning. Syftet med förstudien är att sammanställa fakta och skissa på en mobil brikettanläggning utifrån det behov och de förutsättningar som skogslandets rörflensodling ger. Underlaget ska sedan kunna användas som grund för en uppbyggnad och kommersialisering av sådan anläggning. Målgruppen är småskaliga entreprenörer, lantbrukare och markägare i Norrbottens skogsland samt i förlängningen även resten av landets åkerenergiföretagare. I genomförandet ingår framtagande av faktasammanställning, investeringskalkyl, skiss över anläggning i samarbete med Glommersträsk miljöenergi AB och projekt Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Yrkanden Ylva Stråhle Andersson (s) Avslå ansökan om medfinansiering. Sven-Olov Granlund (c) Bifall till medfinansiering. Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ylva Stråhle Anderssons yrkande. att avslå ansökan om medfinansiering av projektet Förstudie Mobil brikettanläggning för stråbränslen med hänvisning till att kommunens ekonomi är begränsad och hårda prioriteringar måste göras. Sven-Olov Granlund (c) reserverar sig mot beslutet.

17 Kommunstyrelsen Ks 108 Näringslivsfrågor/Miljöfrågor Ordföranden Jerry Johansson informerade om följande; Försvarsbeslutet Flygutbildningar Ev nyetablering av butik Vattenfall bygger om lokaler till de nya jobben Etablering av företag i Moskosel som riktar in sig på fiske och skoterkörning. Klimatförändringar Forskning visar att det går fortare än beräknat Länstrafiken att lägga informationen till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen Ks 109 Kurser och konferenser Ordföranden Jerry Johansson informerade om följande; SERN Sven-Olov Granlund informerade om följande; Georanges årsmöte att lägga informationen till handlingarna.

19 Kommunstyrelsen Ks 110 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut III Meddelandeärenden * Cirkulär 09:10 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 09:12 - Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m.m. - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 09:13 - Traktamentsbelopp Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 09:14 - Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 09:15 - Förändringar i diskrimineringslagstifningen som gäller skolområdet - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 09:16 - Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 09:17 - Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL - Sveriges Kommuner och Landsting * Nyhetsbrev från Polcirkeln - Destination Polcirkeln Arjeplog/Arvidsjaur * Styrelseprotokoll Länstrafiken i Norrbotten * Nyhetsbrev mars Kommunförbundet Norrbotten forts.

20 Kommunstyrelsen Ks 110 forts. Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut III Meddelandeärenden * Undersökningstillstånd för området Njunesvare nr 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län - Bergsstaten * Konsortialavtal - Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten - Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten att godkänna redovisningen.

21 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lars Holmkvist 1 3 Karin Lindgren - 4 Lotta Åman 1 5 Tom Lundberg 1 6 Ulf Isaksson - 7 Lena Karlsson 1 8 JanÅge Mikalsen 1 9 Britt-Inger Hedman 1 10 Sven-Olov Granlund 1 11 Ulf Starefeldt 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Lundgren Jan-Olov 2 Peter Rydfjäll 3 Tommy Pettersson 4 Tycho Johansson 1 5 Ann-Kristin Brännström 6 Tomas Eklund 7 Ylva Stråhle Andersson 1 8 Elisabeth Hällgren 9 Håkan Sandgren 10 Bo Lundmark 11 Birger Lundberg SUMMA 11

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott 2009-01-21 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-11-23 77 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-09-26 38 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.45. Beslutande Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-04-21 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande Mats Åhman Britt-Inger Hedman Kristina Bäckström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-05-26 13 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2008-01-22 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-11.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-09-25 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.20. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-02 290 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.30-17.15. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-12-15 363 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2010-09-29 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2010-05-31 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2012-11-19 30 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.00-10.30. Beslutande Johan

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2008-06-03 16 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-18.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2009-06-22 67 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.10. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Rolf Lundström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer