Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-16:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Bengt Sävström (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Stig Andersson (EP) Patrik Ohlsson (SD) Jasna L. Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson i 76, 77, 78, 88, 91, 92, 99 Jan Magnusson (FP) tjg ersättare för Eva Kullenberg i 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Katarina Nilsson (KD) tjg ersättare för Lennart Engström i 86,87, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Lennart Nilsson (C) tjg ersättare för Liss Böcker i 111, 112 Övriga närvarande: Jasna L. Martinsson (M) Jan-Olof Sewring (M) (14-16) Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Jan Magnusson (FP) Katarina Nilsson (KD) Kjell Erixon (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Lars-Erik Stadler (SD) Jan-Inge Hansson (kommundirektör) Lena Tebring(kanslichef) Stefan Martihnsson (ekonomichef) Camilla Jönsson (säkerhetschef) Mette Schönström (EU- och mångfaldssekreterare) Kenneth Gustavsson (ekonom, tekniska kontoret) Kenth Hasselgren (teknisk chef) Jessica Nilsson (informationsansvarig) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

2 2 Utses att justera: Robin Holmberg, Stig Andersson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Robin Holmberg Stig Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Mats Ulfwinger

3 Justerare, Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) KS 75 Beslutsärenden 75 Föredragningslistan 76 Motion från BrittMarie Hansson (S) om ny campingplats 2010/ Motion från Bengt Sävström (S) m. fl. angående lokaltrafiken 2010/ Motion från Patrik Ohlsson (SD) m. fl. om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder 2011/ Lägenhetsregister 2010/ Granskningsrapport från revisorerna avseende ändamålsenlig CSR (Corporate Social Responsibility) inom Ängelholms kommuns bolag 2011/40 81 Upphandling av personuppgiftsombud 2011/65 82 Antagande av detaljplan för förskola inom Ängelholm Skälderviken 175: /68 83 Årsredovisning /85 84 Avtal med Ängelholms Näringsliv om anslag för /61 85 Ombudgetering av anslag från 2010 till /91 86 Busstrafik till Havsbaden sommaren / Jazzfestival, ansökan om bidrag för genomförande av festival i Ängelholm den maj / Organisation för arbetet med säkerhet och beredskap 2011/81 89 Granskning avseende övergripande IT-säkerhet 2011/38 90 Intresseanmälan för bostäder från JM AB på delar av Stationsområdet 2011/33 Fortsättning

4 KS 75, forts. 91 Handlingsplan för säkerhet och beredskap 2011/82 92 Krisledningsplan och förstärkt informationsorganisation vid större händelser 2011/80 93 Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 2010/ Motion från Bertil Nordström (ordf. SPI) angående införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boenden 2009/38 95 Översyn av kommunstyrelsens regler för delegering av beslutanderätt 2011/62 96 Rapport om intern kontroll för miljönämnden /84 97 Medborgarförslag från Anders Johansson om att kommunen skall stödutfodra hägrar under vintern 2011/30 98 Val av representanter till Europakorridoren för mandatperioden /60 99 Ansökan om förbud av motorfordon längs med stranden i Skälderviken och Vejbystrand 2010/ Rapport om intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsåret / Uteserveringar - råd och riktlinjer 2011/ Boendemässa / Placering av ny Arena 2010/ Deltagande i Earth Hour / Ekebofestivalen / Sydvatten, avsiktsförklaring 2010/ Reglering av mark till programmeraren /42 Fortsättning

5 KS 75, forts. 108 Exploateringsavtal för kv Tallbiten 22 m fl 2011/ Antagande av detaljplan för fastigheten Tallbiten 22 m fl 2009/ Förvärv av mark från Sandåkra 11:1 2011/92 Informationsärenden 111 Axel Schneider (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 2011/ Delegationsärenden Följande ärende utgår: Genomlysning av miljökontorets förvaltning 2010/295 Dispens från strandskyddet, Vejby 18:2 2010/548 Dispens från strandskyddet, Össjö 26: /31 Dispens från strandskyddet, Munka-Ljungby 23: /514 Trygghetsboende 2009/69 Mångfaldsplan samt åtgärdsplan /60 Ängelholms Näringslivs AB:s framtida lokalbehov 2010/511

6 KS 76 Dnr 2010/377 Motion från BrittMarie Hansson (S) om ny campingplats Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 augusti 2010 väcktes motion om ny campingplats (KF 146). Motionen remitterades till kommunstyrelsen som beslutade att remittera ärendet till byggnadsnämnden och kommunledningskontoret. Byggnadsnämnden (BN 192) har behandlat ärendet och ser positivt på ytterligare campingplatser i kommunen. Ställningstagandena utgår från gällande översiktsplan och beslut kring utökning av Råbocka camping. I översiktsplanen uttrycks att kommunen generellt är positiv till privata campinganläggningar. I första hand bör befintliga anläggningar Råbocka camping och Solhälls camping utvecklas. I dagsläget har Råbocka camping beviljats en utökning av campingområdet som ännu inte är ianspråktagen. Möjligheten till en ny camping ses som fullt möjligt om efterfrågan finns och om det finns intresse från privata entreprenörer. Som ett komplement till havsnära camping skulle en skogsnära camping kunna utvecklas på lämpligt ställe på Hallandsåsen. Tjänsteutlåtande av kanslienheten från den 17 februari 2011, Bilaga AU 47 A. Sammanträdesprotokoll ur byggnadsnämnden från den 16 november 2010, Bilaga AU 47 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 47, och lämnade nedanstående förslag till beslut till kommunstyrelsen. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Robin Holmberg (M), Ola Carlsson (M) och Eva Kullenberg (FP) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Fortsättning

7 KS 76, forts. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Ordförande bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition: Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja och den som röstar för bifall till motionen röstar nej. 7 st. röstar ja och 5 st. röstar nej, Bilaga KS 76 A Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till intentionerna i motionen, att konstatera att det inte ligger i kommunens uppdrag att aktivt söka och lämna förslag till lämpligt plats för ytterligare campingområde i kommunen samt att därmed avslå motionen. Reservationer BrittMarie Hansson reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, Bilaga KS 76 B. Kommunfullmäktige

8 KS 77 Dnr 2010/304 Motion från Bengt Sävström (S) m. fl. angående lokaltrafiken Motionären anser att lokalbussarna ska framföras med biogas, samt att utöka lokalbussarnas upptagningsområde till att även omfatta Havsbaden - Råbocka samt Klitterhus. Tekniska kontoret har haft diskussioner med Skånetrafiken om att driva bussarna inom Ängelholms kommun med biogas. Skånetrafiken har tyckt att detta är en bra utveckling. Bussarna inom Helsingborgs stad drivs redan med biogas. Vid förnyad upphandling av bussentreprenörer kan detta förverkligas. Skånetrafiken har nu gjort en sådan upphandling och kravet på gasbussar har funnits med. Från och med 19 juni 2011 planeras Ängelholm att trafikeras med gasbussar. Tekniska kontoret har även diskuterat busstrafik till och från Havsbaden vid flera tillfällen under årens lopp. Vi har nu kommit så långt att Havsbaden till sommaren 2011 kan komma att trafikeras med lokaltrafik. Tekniska nämnden har beslutat om att under förutsättning att medel beviljas uppdra åt tekniska kontoret att handla upp daglig halvtimmestrafik till Havsbaden 19 juni till 13 augusti 2011 till en kostnad av kr. Kommunen gör därmed ett tillköp av kollektivtrafik. Slår det väl ut kan vi nog räkna med att kunna utöka trafiken till kanske året runt trafik och att linjen övergår i Skånetrafikens ordinarie linjenät. Tjänsteutlåtande av tekniska nämnden från den 17 december 2010, Bilaga AU 50 A. Protokollsutdrag ur tekniska nämnden från den 20 januari 2011, Bilaga AU 50 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 50, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tjänsteskrivelse daterad från tekniska kontoret översänds som svar på motionen till Bengt Sävström m fl. (S) om lokaltrafiken. fortsättning

9 KS 77,forts. att föreslå kommunfullmäktige att motionen från Bengt Sävström m fl (S) därmed ska anses vara besvarad. Kommunfullmäktige

10 KS 78 Dnr 2011/3 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m. fl. om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder På kommunfullmäktige sammanträde den 24 januari inkom följande motion, vilken remitterades till kommunstyrelsen. Motion av Patrik Ohlsson och Lars-Erik Stadler (båda SD) om insynsplatser i nämnder och styrelser för partier som saknar ordinarie eller ersättareplats i dessa. Tjänsteutlåtande av kanslichefen från den 9 februari 2011, Bilaga AU 56 A. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige från den 24 januari 2011, Bilaga AU 56 B. Motion från Patrik Ohlsson (SD) m fl. inkommen den 20 december 2010, Bilaga AU 56C. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 56, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad genom att framställda synpunkter i motionen beaktas i kommunfullmäktiges beredning för politisk styrning. Fortsättning

11 KS 78, forts. Kommunfullmäktige

12 KS 79 Dnr 2010/537 Lägenhetsregister Lagen (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli Insamlingen av uppgifter startade år 2007 och beräknas vara klar under år Ända sedan 1968, då registret över totalbefolkningen inrättades, har fler och fler uppgifter i folk- och bostadsräkningen kunnat samlas in via olika register i samhället. Av dessa uppgifter produceras bland annat befolkningsstatistik, inkomststatistik, sysselsättningsstatistik och utbildningsstatistik. Det enda området i folk- och bostadsräkningen, som inte har kunnat täckas genom insamling via register, är uppgifter om hushåll och bostäder. I och med upprättandet av ett landsomfattande lägenhetsregister blir detta möjligt. Enligt ett riksdagsbeslut från 1995 ska nästa folk- och bostadsräkning bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister. Då behöver enskilda personer inte fylla i frågeblanketter. Det blir också enklare och billigare för kommunerna, som slipper hantera det stora pappersmaterialet. Med ett lägenhetsregister blir det billigare för samhället att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som bland annat utgör ett viktigt faktaunderlag i kommunal och statlig verksamhet. Lantmäteriet är den myndighet som fick regeringens uppdrag att samla in uppgifter från fastighetsägarna och upprätta lägenhetsregistret. Kommunerna har sedan uppdraget att hålla registret aktuellt. Kommunen ska om det finns mer än en lägenhet med samma adress, fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Ajourhållningen av lägenheter har en stark koppling till ajourhållningen av byggnader och adresser. Det är kommunen som fastställer belägenhetsadresser och för in dem i fastighetsregistret. Fortsättning

13 KS 79, forts. Det är Kommunfullmäktige uppgift att tilldela en nämnd uppgiften att hantera ärenden enligt lagen om lägenhetsregister. I 10 anges att för varje entré ska kommunen fastställa en belägenhetsadress. I 11 anges att om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. För att detta arbete med ajourhållning skall ske på så enkelt sätt som möjlighet så är det lämpligt att det sker i samband med att bygglov ges. Därför föreslås att kommunfullmäktige tilldelar byggnadsnämnden uppgiften att hantera ärenden enligt lagen om lägenhetsregister. Detta föreslås ske genom att ändra i byggnadsnämndens reglemente. För sitt arbete kommer sedan byggnadsnämnden föreslås delegera till handläggare på stadsarkitektkontoret att samla in uppgifter och besluta om lägenhetsnummer samt att med hjälp av handläggare på tekniska kontoret (som redan i dag för adressregistrering) registrera in uppgifterna i fastighetsregistret. Tjänsteutlåtande av kanslienheten från den 11 februari 2011, Bilaga AU 58 A. Lägenhetsregister från stadsarkitektkontoret inkommen den 11 november 2010, Bilaga AU 58 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 58, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att byggnadsnämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). Kommunfullmäktige

14 KS 80 Dnr 2011/40 Granskningsrapport från revisorerna avseende ändamålsenlig CSR (Corporate Social Responsibility) inom Ängelholms kommuns bolag PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer utfört granskning avseende på vilket sätt Ängelholms kommuns bolag, Ängelholmshem och Munkaljungbybyggen har en ändamålsenlig CSR (Corporate Social Responsibility). CSR omfattar både sociala och miljömässiga aspekter av företagens verksamhet. CSR ska ses som en integrerad del av företagets strategi och verksamhet och CSR skall vara frivilligt. För företagen handlar det om ett frivilligt och självpåtaget ansvar gentemot företagets intressenter. Granskningens sammanfattande bedömning är att AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen i stort sett saknar direktiv från ägaren vad gäller CSR-relaterade frågor. Även i bolagets verksamhetsplan finns inga direkta mål kopplade till CSR. Trots detta arbetar bolaget på initiativ av bolagets ledning med CSR-relaterade frågor. Tjänsteskrivelse av ekonomichefen från den 1 februari 2011, Bilaga AU 69 A. Revisionsrapport Granskning av seende ändamålsenlig CSR inom Ängelholms kommuns bolag, Bilaga AU 69 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 69, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid utarbetande av nya ägardirektiv för bolagen även ska beaktas ägarens behov av styrning av bolagens CSR-arbete. att uppmana respektive styrelse att vara mer aktiva vad gäller styrningen av bolagets CSRarbete. fortsättning

15 KS 78,forts. att därmed anse revisionsrapporten besvarad. Kommunfullmäktige

16 KS 81 Dnr 2011/65 Upphandling av personuppgiftsombud Varje nämnd inom Ängelholms kommun ansvarar för behandling av sina personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Om personuppgiftsombud utses övertar detta ombud datainspektionens roll. Nuvarande avtal om uppdrag att vara Ängelholms kommuns personuppgiftsombud löper ut den 30 juni I uppdraget ligger att självständigt se till att kommunens nämnder och styrelser behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt att påpeka eventuella brister för nämnden/styrelsen. Personuppgiftsombud kan utses internt eller externt. Ängelholms kommun har sedan lagens tillkomst år 2001 anlitat externt ombud. Sedan upphandling av nytt personuppgiftsombud gjorts är avsikten att respektive nämnd ska entlediga nuvarande ombud och i stället utse den nya personen som sitt personuppgiftsombud Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen genomför ny upphandling för uppdraget med samma inriktning och omfattning (80 timmar) som tidigare. Anbudsförfrågan , Bilaga AU 66. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 66, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna fortsatt upphandling av personuppgiftsombud. att informera kommunens nämnder om detta beslut. Fortsättning

17 KS 81, forts. Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Miljönämnden Tekniska nämnden Byggnämnden

18 KS 82 Dnr 2009/68 Antagande av detaljplan för förskola inom Ängelholm Skälderviken 175:118, Bjärevägen Med anledning av att Byggnadsnämnden 14 december 2010 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande, Bilaga AU 76 A. Byggnadsnämndens protokoll om godkännande, Bilaga AU 76 B. Antagandehandlingar; Bilaga AU 76 C. Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 76, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118 antas. Lennart Engström (KD), Eva Kullenberg (FP), Liss Böcker (C) och Stig Andersson (EP) instämmer. BrittMarie Hansson yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Den som röstar för att anta detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118 röstar ja. Den som röstar för att detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118 inte ska antas röstar nej. 8 st. röstar ja och 5 st. röstar nej, Bilaga KS 82 A fortsättning

19 KS 82, forts. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten Skälderviken 175:118, förskola, Ängelholms kommun. Reservationer BrittMarie Hansson reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, bilaga KS 82 B. Patrik Ohlsson reservar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, bilaga KS 82 C. Karl-Otto Rosenqvist reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige

20 KS 83 Dnr 2011/85 Årsredovisning 2010 Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för Resultatet uppgår till 55,1 mnkr. Årsredovisning inkommen den 3 mars 2011, Bilaga KS 83 A. Presonalredovisning inkommen den 3 mars 2011, Bilaga KS 84 B. Finansiell rapport per den , Bilaga KS 84 C. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna årsredovisningen för 2010 till kommunrevisorerna och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

21 KS 84 Dnr 2011/61 Avtal med Ängelholms Näringsliv om anslag för 2011 Ängelholms kommun har t.o.m lämnat verksamhetsbidrag till Ängelholms Näringsliv AB. Vidare har kommunen svarat för personalkostnaderna för VD i bolaget. Kommunen är delägare i bolaget och har fyra platser i styrelsen. Bolagets ändamål är att främja utvecklingen av befintligt näringsliv, inkl besöksnäring (turism) och handel i kommunen. Kommunen har inte några egna enheter för sådant arbete. Överenskommelse om anslag 2011 till verksamheten vid Ängelholms Näringsliv AB, Bilaga AU 63. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 63 och lämnade följande förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna förslag till avtal om anslag 2011 till verksamheten vid Ängelholms Näringsliv AB. Ängelholms Näringsliv AB

22 KS 85 Dnr 2011/91 Ombudgetering av anslag från 2010 till 2011 Ekonomienheten har sammanställt framställningar från nämnder och förvaltningar om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2010 års budget, se bilaga. För driftbudgeten uppgår beloppet till netto 334 tkr och avser två ändamål, nämligen internetpublicering av diarium och förtroendemannaregister samt anslag för våtmarksbidrag. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 98 olika projekt. Fördelningen är tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Den budgeterade upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med tkr respektive tkr. Tjänsteutlåtande från ekonomienheten den 14 februari 2011, Bilaga AU 88 A Framställningar från nämnder/förvaltningar, Bilaga AU 88 B Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 88, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medge framställningen om ombudgetering inom driftbudgeten med sammanlagt 334 tkr, att finansiering sker genom tilläggsbudgetering av exploateringsintäkter med motsvarande belopp, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2011 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt fortsättning

23 KS 85, forts. att under år 2011 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten. beslutar för egen del att uppdra till tekniska kontoret att ta fram en tidplan för genomförande av investeringar som flyttas från 2010 till 2011 som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde den 5 april Kommunfullmäktige

24 KS 86 Dnr 2010/534 Busstrafik till Havsbaden sommaren 2011 Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera 200 tkr avseende busstrafik under perioden 19 juni till 13 augusti 2011 till Havsbaden. Kommunens ekonomiska situation för 2011 är ansträngd. Det budgeterade resultatet uppgår till endast 0,3 mnkr vilket innebär att det inte finns något utrymme för att hantera oförutsedda händelser. Det är därför nödvändigt att förslag om tillkommande verksamheter som behöver tilläggsbudgeteras utanför nämndernas ordinarie budget hanteras mycket restriktivt. Men om tekniska nämndens förslag bedöms som mycket angeläget skulle medel kunna ombudgeteras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Under finns 50 tkr budgeterat avseende badbuss som i så fall kan användas för att delfinansiera merkostnaden. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen från den 27 december 2011, Bilaga AU 57 A. Protokollsutdrag från tekniska nämnden från den 11 november 2010, Bilaga AU 57 B. Brev från Skånetrafiken inkommen den 17 februari 2011, Bilaga AU 57 C. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 57, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker (C) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att tillföra tekniska nämnden 250 tkr för utökad trafik kvällstid. Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Propositioner Ordförande ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande att tekniska nämnden tillförs 250 tkr. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Fortsättning

25 KS 86, forts. Beslut s arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillföra tekniska nämnden, verksamhet 361 (13 kollektivtrafik) 200 tkr för införande av busstrafik till Havsbaden under sommaren att minska kommunstyrelsens budget avseende badbuss med 50 tkr att finansiering i övrigt ska ske genom omdisponering av 150 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, verksamhet 007. att utvärdering av verksamheten ska ske efter Kommunledningskontoret, ekonomi och personalenheten Tekniska nämnden Skånetrafiken

26 KS 87 Dnr 2010/526 Jazzfestival, ansökan om bidrag för genomförande av festival i Ängelholm den maj 2011 Engelholm Marching Band Production ekonomiska förening har ansökt om bidrag på kr för att genomföra Ängelholms Jazzfestival maj Föreningen har de två senaste åren genomfört festivalen med framgång, och då även lyckats generera en vinst som oavkortat har gått till Marching Bands verksamhet. Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidsförvaltningen från den 3 februari 2011, 3 februari 2011, Bilaga AU 70 A. Ansökan om bidrag för genomförande av festival i Ängelholm den maj 2011, Bilaga AU 70 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 70, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att anslå kr till Ängelholms Jazzfestival 2011 samt att i och med budgetarbetet inför 2012 överföra ansvar och anslag för Ängelholms Jazzfestival till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden Engelholm Marching Band Production ek. För.

27 KS 88 Dnr 2011/81 Organisation för arbetet med säkerhet och beredskap 2004 kom Lagen (2003:778) om Skydd mot olyckor och kommunerna tillskrevs med detta en samordnande roll för säkerhetsarbetet inom sitt geografiska område. I kommunerna har detta arbete allt sedan dess utvecklats och beretts mer plats i det strategiska arbetet. Ängelholms kommuns avdelning för Säkerhet och Beredskap har funnits sedan Säkerhet- och beredskapsarbetet i Ängelholms kommun har utvecklats från att endast omfatta framtagande av en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, till att vara en mer övergripande och strategisk funktion. Den organisation detta dokument beskriver har fokus på att lyfta fram avdelningens roll som en strategisk avdelning vars uppdrag är att belysa behoven av säkerhetsarbete inom olika områden. Den nya organisationen syftar till att tydliggöra det ansvar avdelningen har och den stöttning förvaltningarna kan förväntas få av avdelningen. Nytt för avdelningen är att det i och med den nya organisationen tas ett övergripande grepp om beredskapsplaneringen som tidigare inte har funnits. I övrigt är skillnaden att de många ansvarsområden som legat på avdelningen, utifrån behov och lagstiftningar har identifierats och föreslagits arbetsformer för. Organisationsförslaget har arbetats fram tillsammans med representanter från forna Säkerhetsgruppen. Denna grupp upplöstes hösten 2010 då detta nya förslag började arbetas fram. Säkerhetsgruppen ersätts i den nya organisationen med mindre grupper som arbetar inriktat mot olika områden, exempelvis säkerhet i fastighet och krishantering. Organisationen förväntas vara igång hösten 2011 och kommer att utvärderas hösten Tjänsteutlåtande Säkerhet och Beredskap, Bilaga AU 84 A Säkerhet och Beredskap Remissversion, Bilaga AU 84 B Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 84, och lämnade nedanstående förslag till beslut. fortsättning

28 KS 88, forts. Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, Ola Carlsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att titeln säkerhetschef tas bort och ersätts av titeln enhetschef för säkerhet och beredskap. Bengt Sävström (S), Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag på Stig Andersson m fl. tilläggsyrkande. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen avslår Stig Andersson m fl. tilläggsyrkande. Ordförande ställer sen proposition på dels bifall dels avslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Reservationer Stig Andersson och Patrik Ohlsson reserverar sig mot beslutet. Beslut beslutar att godkänna förslag till organisation för säkerhet och beredskap. Enheten för samhällsplanering och utveckling Räddningstjänsten

29 KS 89 Dnr 2009/69 Trygghetsboende, ingen biståndsinsats enligt socialtjänstlagen samt kartläggning och inventering av framtida behov UTGÅR ( ärende kom med av misstag )

30 KS 89 Dnr 2011/38 Granskning avseende övergripande IT-säkerhet De förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har gett Komrev inom PwC i uppdrag att granska den övergripande IT-säkerheten. Granskningsobjektet har i första hand varit kommunstyrelsen. Utifrån gjorda intervjuer, dokumentgenomgång och användarsynpunkter anser revisonen att granskningen har visat att kommunstyrelsen till vissa delar säkerställt att det finns förutsättningar för en god IT/informationssäkerhet. Revisonen har i granskningen funnit följande viktiga förbättringsområden: - Avsnitt i IT-strategin som avser säkerhet bör utvecklas avseende roller och ansvar så det tydligt framgår i vilken utsträckning ansvaret ligger på kommunstyrelsen respektive övriga nämnder. - Det finns ingen IT-säkerhetsplan och revisionen bedömer att arbetet med att ta fram en sådan bör prioriteras. - När samtliga dokument som har bäring på IT-säkerheten finns beslutade och tillgängliga är det viktigt att det blir tydligt vilket ansvar styrelsen respektive nämnderna har för att förankra dessa bland medarbetarna. - Det finns inte ett tillräckligt tydligt ansvar för att arbeta aktivt med frågor som berör IT-säkerheten. I den IT-säkerhetsplan som ska tas fram är det av stor vikt att roller och ansvar är tydliggjorda. - Det finns ingen dokumenterad rutin för rapportering av problem och säkerhetsrelaterade händelser. - bör tydliggöra ansvar och vilka resurser som står till förfogande för upprättande av avbrottsplaner respektive systemsäkerhetsanalyser. Detta arbete har stor betydelse för IT-säkerheten. - Skyddet runt och placeringen av kommunens bandrobot bör ses över. Fortsättning

31 KS 89, forts. - Samtliga nämnder/förvaltningar bör göra en översyn av skrivarnas placering för att säkerställa att inga obehöriga tar del av känslig information Revisorernas rapport Granskning avseende övergripande IT-säkerhet, Ängelholms kommun, daterad , Bilaga AU 87 A Tjänsteskrivelse daterad , Bilaga AU 87 B Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 87 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta IT-säkerhetsplan som bl.a. tydliggör ansvar, roller och nödvändiga resurser för säkerhetsarbetet. Förslag till plan ska vara upprättat senast att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra katastrof-/avbrottsplanering för IT. Utredningen ska vara genomförd senast att konstatera att planering för flyttning av bandroboten pågår. att beakta eventuellt tillkommande resursbehov avseende drift- och investeringsmedel i samband med budgetarbetet inför att uppmana nämnderna att göra en översyn av skrivarnas placering samt att nyttja tekniska möjligheter att lösenordskydda känsliga utskrifter där så är möjligt. att därmed anse revisionsrapporten besvarad. kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer