Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-16:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Bengt Sävström (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Stig Andersson (EP) Patrik Ohlsson (SD) Jasna L. Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson i 76, 77, 78, 88, 91, 92, 99 Jan Magnusson (FP) tjg ersättare för Eva Kullenberg i 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Katarina Nilsson (KD) tjg ersättare för Lennart Engström i 86,87, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Lennart Nilsson (C) tjg ersättare för Liss Böcker i 111, 112 Övriga närvarande: Jasna L. Martinsson (M) Jan-Olof Sewring (M) (14-16) Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Jan Magnusson (FP) Katarina Nilsson (KD) Kjell Erixon (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Lars-Erik Stadler (SD) Jan-Inge Hansson (kommundirektör) Lena Tebring(kanslichef) Stefan Martihnsson (ekonomichef) Camilla Jönsson (säkerhetschef) Mette Schönström (EU- och mångfaldssekreterare) Kenneth Gustavsson (ekonom, tekniska kontoret) Kenth Hasselgren (teknisk chef) Jessica Nilsson (informationsansvarig) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

2 2 Utses att justera: Robin Holmberg, Stig Andersson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Robin Holmberg Stig Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Mats Ulfwinger

3 Justerare, Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) KS 75 Beslutsärenden 75 Föredragningslistan 76 Motion från BrittMarie Hansson (S) om ny campingplats 2010/ Motion från Bengt Sävström (S) m. fl. angående lokaltrafiken 2010/ Motion från Patrik Ohlsson (SD) m. fl. om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder 2011/ Lägenhetsregister 2010/ Granskningsrapport från revisorerna avseende ändamålsenlig CSR (Corporate Social Responsibility) inom Ängelholms kommuns bolag 2011/40 81 Upphandling av personuppgiftsombud 2011/65 82 Antagande av detaljplan för förskola inom Ängelholm Skälderviken 175: /68 83 Årsredovisning /85 84 Avtal med Ängelholms Näringsliv om anslag för /61 85 Ombudgetering av anslag från 2010 till /91 86 Busstrafik till Havsbaden sommaren / Jazzfestival, ansökan om bidrag för genomförande av festival i Ängelholm den maj / Organisation för arbetet med säkerhet och beredskap 2011/81 89 Granskning avseende övergripande IT-säkerhet 2011/38 90 Intresseanmälan för bostäder från JM AB på delar av Stationsområdet 2011/33 Fortsättning

4 KS 75, forts. 91 Handlingsplan för säkerhet och beredskap 2011/82 92 Krisledningsplan och förstärkt informationsorganisation vid större händelser 2011/80 93 Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 2010/ Motion från Bertil Nordström (ordf. SPI) angående införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boenden 2009/38 95 Översyn av kommunstyrelsens regler för delegering av beslutanderätt 2011/62 96 Rapport om intern kontroll för miljönämnden /84 97 Medborgarförslag från Anders Johansson om att kommunen skall stödutfodra hägrar under vintern 2011/30 98 Val av representanter till Europakorridoren för mandatperioden /60 99 Ansökan om förbud av motorfordon längs med stranden i Skälderviken och Vejbystrand 2010/ Rapport om intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsåret / Uteserveringar - råd och riktlinjer 2011/ Boendemässa / Placering av ny Arena 2010/ Deltagande i Earth Hour / Ekebofestivalen / Sydvatten, avsiktsförklaring 2010/ Reglering av mark till programmeraren /42 Fortsättning

5 KS 75, forts. 108 Exploateringsavtal för kv Tallbiten 22 m fl 2011/ Antagande av detaljplan för fastigheten Tallbiten 22 m fl 2009/ Förvärv av mark från Sandåkra 11:1 2011/92 Informationsärenden 111 Axel Schneider (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 2011/ Delegationsärenden Följande ärende utgår: Genomlysning av miljökontorets förvaltning 2010/295 Dispens från strandskyddet, Vejby 18:2 2010/548 Dispens från strandskyddet, Össjö 26: /31 Dispens från strandskyddet, Munka-Ljungby 23: /514 Trygghetsboende 2009/69 Mångfaldsplan samt åtgärdsplan /60 Ängelholms Näringslivs AB:s framtida lokalbehov 2010/511

6 KS 76 Dnr 2010/377 Motion från BrittMarie Hansson (S) om ny campingplats Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 augusti 2010 väcktes motion om ny campingplats (KF 146). Motionen remitterades till kommunstyrelsen som beslutade att remittera ärendet till byggnadsnämnden och kommunledningskontoret. Byggnadsnämnden (BN 192) har behandlat ärendet och ser positivt på ytterligare campingplatser i kommunen. Ställningstagandena utgår från gällande översiktsplan och beslut kring utökning av Råbocka camping. I översiktsplanen uttrycks att kommunen generellt är positiv till privata campinganläggningar. I första hand bör befintliga anläggningar Råbocka camping och Solhälls camping utvecklas. I dagsläget har Råbocka camping beviljats en utökning av campingområdet som ännu inte är ianspråktagen. Möjligheten till en ny camping ses som fullt möjligt om efterfrågan finns och om det finns intresse från privata entreprenörer. Som ett komplement till havsnära camping skulle en skogsnära camping kunna utvecklas på lämpligt ställe på Hallandsåsen. Tjänsteutlåtande av kanslienheten från den 17 februari 2011, Bilaga AU 47 A. Sammanträdesprotokoll ur byggnadsnämnden från den 16 november 2010, Bilaga AU 47 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 47, och lämnade nedanstående förslag till beslut till kommunstyrelsen. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Robin Holmberg (M), Ola Carlsson (M) och Eva Kullenberg (FP) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Fortsättning

7 KS 76, forts. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Ordförande bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition: Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja och den som röstar för bifall till motionen röstar nej. 7 st. röstar ja och 5 st. röstar nej, Bilaga KS 76 A Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till intentionerna i motionen, att konstatera att det inte ligger i kommunens uppdrag att aktivt söka och lämna förslag till lämpligt plats för ytterligare campingområde i kommunen samt att därmed avslå motionen. Reservationer BrittMarie Hansson reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, Bilaga KS 76 B. Kommunfullmäktige

8 KS 77 Dnr 2010/304 Motion från Bengt Sävström (S) m. fl. angående lokaltrafiken Motionären anser att lokalbussarna ska framföras med biogas, samt att utöka lokalbussarnas upptagningsområde till att även omfatta Havsbaden - Råbocka samt Klitterhus. Tekniska kontoret har haft diskussioner med Skånetrafiken om att driva bussarna inom Ängelholms kommun med biogas. Skånetrafiken har tyckt att detta är en bra utveckling. Bussarna inom Helsingborgs stad drivs redan med biogas. Vid förnyad upphandling av bussentreprenörer kan detta förverkligas. Skånetrafiken har nu gjort en sådan upphandling och kravet på gasbussar har funnits med. Från och med 19 juni 2011 planeras Ängelholm att trafikeras med gasbussar. Tekniska kontoret har även diskuterat busstrafik till och från Havsbaden vid flera tillfällen under årens lopp. Vi har nu kommit så långt att Havsbaden till sommaren 2011 kan komma att trafikeras med lokaltrafik. Tekniska nämnden har beslutat om att under förutsättning att medel beviljas uppdra åt tekniska kontoret att handla upp daglig halvtimmestrafik till Havsbaden 19 juni till 13 augusti 2011 till en kostnad av kr. Kommunen gör därmed ett tillköp av kollektivtrafik. Slår det väl ut kan vi nog räkna med att kunna utöka trafiken till kanske året runt trafik och att linjen övergår i Skånetrafikens ordinarie linjenät. Tjänsteutlåtande av tekniska nämnden från den 17 december 2010, Bilaga AU 50 A. Protokollsutdrag ur tekniska nämnden från den 20 januari 2011, Bilaga AU 50 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 50, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tjänsteskrivelse daterad från tekniska kontoret översänds som svar på motionen till Bengt Sävström m fl. (S) om lokaltrafiken. fortsättning

9 KS 77,forts. att föreslå kommunfullmäktige att motionen från Bengt Sävström m fl (S) därmed ska anses vara besvarad. Kommunfullmäktige

10 KS 78 Dnr 2011/3 Motion från Patrik Ohlsson (SD) m. fl. om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder På kommunfullmäktige sammanträde den 24 januari inkom följande motion, vilken remitterades till kommunstyrelsen. Motion av Patrik Ohlsson och Lars-Erik Stadler (båda SD) om insynsplatser i nämnder och styrelser för partier som saknar ordinarie eller ersättareplats i dessa. Tjänsteutlåtande av kanslichefen från den 9 februari 2011, Bilaga AU 56 A. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige från den 24 januari 2011, Bilaga AU 56 B. Motion från Patrik Ohlsson (SD) m fl. inkommen den 20 december 2010, Bilaga AU 56C. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 56, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till motionen. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad genom att framställda synpunkter i motionen beaktas i kommunfullmäktiges beredning för politisk styrning. Fortsättning

11 KS 78, forts. Kommunfullmäktige

12 KS 79 Dnr 2010/537 Lägenhetsregister Lagen (2006:378) om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli Insamlingen av uppgifter startade år 2007 och beräknas vara klar under år Ända sedan 1968, då registret över totalbefolkningen inrättades, har fler och fler uppgifter i folk- och bostadsräkningen kunnat samlas in via olika register i samhället. Av dessa uppgifter produceras bland annat befolkningsstatistik, inkomststatistik, sysselsättningsstatistik och utbildningsstatistik. Det enda området i folk- och bostadsräkningen, som inte har kunnat täckas genom insamling via register, är uppgifter om hushåll och bostäder. I och med upprättandet av ett landsomfattande lägenhetsregister blir detta möjligt. Enligt ett riksdagsbeslut från 1995 ska nästa folk- och bostadsräkning bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister. Då behöver enskilda personer inte fylla i frågeblanketter. Det blir också enklare och billigare för kommunerna, som slipper hantera det stora pappersmaterialet. Med ett lägenhetsregister blir det billigare för samhället att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som bland annat utgör ett viktigt faktaunderlag i kommunal och statlig verksamhet. Lantmäteriet är den myndighet som fick regeringens uppdrag att samla in uppgifter från fastighetsägarna och upprätta lägenhetsregistret. Kommunerna har sedan uppdraget att hålla registret aktuellt. Kommunen ska om det finns mer än en lägenhet med samma adress, fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Ajourhållningen av lägenheter har en stark koppling till ajourhållningen av byggnader och adresser. Det är kommunen som fastställer belägenhetsadresser och för in dem i fastighetsregistret. Fortsättning

13 KS 79, forts. Det är Kommunfullmäktige uppgift att tilldela en nämnd uppgiften att hantera ärenden enligt lagen om lägenhetsregister. I 10 anges att för varje entré ska kommunen fastställa en belägenhetsadress. I 11 anges att om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. För att detta arbete med ajourhållning skall ske på så enkelt sätt som möjlighet så är det lämpligt att det sker i samband med att bygglov ges. Därför föreslås att kommunfullmäktige tilldelar byggnadsnämnden uppgiften att hantera ärenden enligt lagen om lägenhetsregister. Detta föreslås ske genom att ändra i byggnadsnämndens reglemente. För sitt arbete kommer sedan byggnadsnämnden föreslås delegera till handläggare på stadsarkitektkontoret att samla in uppgifter och besluta om lägenhetsnummer samt att med hjälp av handläggare på tekniska kontoret (som redan i dag för adressregistrering) registrera in uppgifterna i fastighetsregistret. Tjänsteutlåtande av kanslienheten från den 11 februari 2011, Bilaga AU 58 A. Lägenhetsregister från stadsarkitektkontoret inkommen den 11 november 2010, Bilaga AU 58 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 58, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att byggnadsnämnden tilldelas uppgiften att hantera ärenden enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). Kommunfullmäktige

14 KS 80 Dnr 2011/40 Granskningsrapport från revisorerna avseende ändamålsenlig CSR (Corporate Social Responsibility) inom Ängelholms kommuns bolag PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer utfört granskning avseende på vilket sätt Ängelholms kommuns bolag, Ängelholmshem och Munkaljungbybyggen har en ändamålsenlig CSR (Corporate Social Responsibility). CSR omfattar både sociala och miljömässiga aspekter av företagens verksamhet. CSR ska ses som en integrerad del av företagets strategi och verksamhet och CSR skall vara frivilligt. För företagen handlar det om ett frivilligt och självpåtaget ansvar gentemot företagets intressenter. Granskningens sammanfattande bedömning är att AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen i stort sett saknar direktiv från ägaren vad gäller CSR-relaterade frågor. Även i bolagets verksamhetsplan finns inga direkta mål kopplade till CSR. Trots detta arbetar bolaget på initiativ av bolagets ledning med CSR-relaterade frågor. Tjänsteskrivelse av ekonomichefen från den 1 februari 2011, Bilaga AU 69 A. Revisionsrapport Granskning av seende ändamålsenlig CSR inom Ängelholms kommuns bolag, Bilaga AU 69 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 69, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid utarbetande av nya ägardirektiv för bolagen även ska beaktas ägarens behov av styrning av bolagens CSR-arbete. att uppmana respektive styrelse att vara mer aktiva vad gäller styrningen av bolagets CSRarbete. fortsättning

15 KS 78,forts. att därmed anse revisionsrapporten besvarad. Kommunfullmäktige

16 KS 81 Dnr 2011/65 Upphandling av personuppgiftsombud Varje nämnd inom Ängelholms kommun ansvarar för behandling av sina personuppgifter. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Om personuppgiftsombud utses övertar detta ombud datainspektionens roll. Nuvarande avtal om uppdrag att vara Ängelholms kommuns personuppgiftsombud löper ut den 30 juni I uppdraget ligger att självständigt se till att kommunens nämnder och styrelser behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt att påpeka eventuella brister för nämnden/styrelsen. Personuppgiftsombud kan utses internt eller externt. Ängelholms kommun har sedan lagens tillkomst år 2001 anlitat externt ombud. Sedan upphandling av nytt personuppgiftsombud gjorts är avsikten att respektive nämnd ska entlediga nuvarande ombud och i stället utse den nya personen som sitt personuppgiftsombud Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen genomför ny upphandling för uppdraget med samma inriktning och omfattning (80 timmar) som tidigare. Anbudsförfrågan , Bilaga AU 66. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 66, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna fortsatt upphandling av personuppgiftsombud. att informera kommunens nämnder om detta beslut. Fortsättning

17 KS 81, forts. Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Miljönämnden Tekniska nämnden Byggnämnden

18 KS 82 Dnr 2009/68 Antagande av detaljplan för förskola inom Ängelholm Skälderviken 175:118, Bjärevägen Med anledning av att Byggnadsnämnden 14 december 2010 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande, Bilaga AU 76 A. Byggnadsnämndens protokoll om godkännande, Bilaga AU 76 B. Antagandehandlingar; Bilaga AU 76 C. Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 76, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118 antas. Lennart Engström (KD), Eva Kullenberg (FP), Liss Böcker (C) och Stig Andersson (EP) instämmer. BrittMarie Hansson yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Den som röstar för att anta detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118 röstar ja. Den som röstar för att detaljplan för del av fastigheten Skälderviken 175:118 inte ska antas röstar nej. 8 st. röstar ja och 5 st. röstar nej, Bilaga KS 82 A fortsättning

19 KS 82, forts. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheten Skälderviken 175:118, förskola, Ängelholms kommun. Reservationer BrittMarie Hansson reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, bilaga KS 82 B. Patrik Ohlsson reservar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation, bilaga KS 82 C. Karl-Otto Rosenqvist reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige

20 KS 83 Dnr 2011/85 Årsredovisning 2010 Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för Resultatet uppgår till 55,1 mnkr. Årsredovisning inkommen den 3 mars 2011, Bilaga KS 83 A. Presonalredovisning inkommen den 3 mars 2011, Bilaga KS 84 B. Finansiell rapport per den , Bilaga KS 84 C. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna årsredovisningen för 2010 till kommunrevisorerna och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

21 KS 84 Dnr 2011/61 Avtal med Ängelholms Näringsliv om anslag för 2011 Ängelholms kommun har t.o.m lämnat verksamhetsbidrag till Ängelholms Näringsliv AB. Vidare har kommunen svarat för personalkostnaderna för VD i bolaget. Kommunen är delägare i bolaget och har fyra platser i styrelsen. Bolagets ändamål är att främja utvecklingen av befintligt näringsliv, inkl besöksnäring (turism) och handel i kommunen. Kommunen har inte några egna enheter för sådant arbete. Överenskommelse om anslag 2011 till verksamheten vid Ängelholms Näringsliv AB, Bilaga AU 63. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 63 och lämnade följande förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna förslag till avtal om anslag 2011 till verksamheten vid Ängelholms Näringsliv AB. Ängelholms Näringsliv AB

22 KS 85 Dnr 2011/91 Ombudgetering av anslag från 2010 till 2011 Ekonomienheten har sammanställt framställningar från nämnder och förvaltningar om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2010 års budget, se bilaga. För driftbudgeten uppgår beloppet till netto 334 tkr och avser två ändamål, nämligen internetpublicering av diarium och förtroendemannaregister samt anslag för våtmarksbidrag. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 98 olika projekt. Fördelningen är tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Den budgeterade upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med tkr respektive tkr. Tjänsteutlåtande från ekonomienheten den 14 februari 2011, Bilaga AU 88 A Framställningar från nämnder/förvaltningar, Bilaga AU 88 B Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 88, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medge framställningen om ombudgetering inom driftbudgeten med sammanlagt 334 tkr, att finansiering sker genom tilläggsbudgetering av exploateringsintäkter med motsvarande belopp, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2011 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt fortsättning

23 KS 85, forts. att under år 2011 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten. beslutar för egen del att uppdra till tekniska kontoret att ta fram en tidplan för genomförande av investeringar som flyttas från 2010 till 2011 som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde den 5 april Kommunfullmäktige

24 KS 86 Dnr 2010/534 Busstrafik till Havsbaden sommaren 2011 Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera 200 tkr avseende busstrafik under perioden 19 juni till 13 augusti 2011 till Havsbaden. Kommunens ekonomiska situation för 2011 är ansträngd. Det budgeterade resultatet uppgår till endast 0,3 mnkr vilket innebär att det inte finns något utrymme för att hantera oförutsedda händelser. Det är därför nödvändigt att förslag om tillkommande verksamheter som behöver tilläggsbudgeteras utanför nämndernas ordinarie budget hanteras mycket restriktivt. Men om tekniska nämndens förslag bedöms som mycket angeläget skulle medel kunna ombudgeteras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Under finns 50 tkr budgeterat avseende badbuss som i så fall kan användas för att delfinansiera merkostnaden. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen från den 27 december 2011, Bilaga AU 57 A. Protokollsutdrag från tekniska nämnden från den 11 november 2010, Bilaga AU 57 B. Brev från Skånetrafiken inkommen den 17 februari 2011, Bilaga AU 57 C. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 57, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker (C) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att tillföra tekniska nämnden 250 tkr för utökad trafik kvällstid. Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Propositioner Ordförande ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkande att tekniska nämnden tillförs 250 tkr. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Fortsättning

25 KS 86, forts. Beslut s arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillföra tekniska nämnden, verksamhet 361 (13 kollektivtrafik) 200 tkr för införande av busstrafik till Havsbaden under sommaren att minska kommunstyrelsens budget avseende badbuss med 50 tkr att finansiering i övrigt ska ske genom omdisponering av 150 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, verksamhet 007. att utvärdering av verksamheten ska ske efter Kommunledningskontoret, ekonomi och personalenheten Tekniska nämnden Skånetrafiken

26 KS 87 Dnr 2010/526 Jazzfestival, ansökan om bidrag för genomförande av festival i Ängelholm den maj 2011 Engelholm Marching Band Production ekonomiska förening har ansökt om bidrag på kr för att genomföra Ängelholms Jazzfestival maj Föreningen har de två senaste åren genomfört festivalen med framgång, och då även lyckats generera en vinst som oavkortat har gått till Marching Bands verksamhet. Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidsförvaltningen från den 3 februari 2011, 3 februari 2011, Bilaga AU 70 A. Ansökan om bidrag för genomförande av festival i Ängelholm den maj 2011, Bilaga AU 70 B. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 70, och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att anslå kr till Ängelholms Jazzfestival 2011 samt att i och med budgetarbetet inför 2012 överföra ansvar och anslag för Ängelholms Jazzfestival till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden Engelholm Marching Band Production ek. För.

27 KS 88 Dnr 2011/81 Organisation för arbetet med säkerhet och beredskap 2004 kom Lagen (2003:778) om Skydd mot olyckor och kommunerna tillskrevs med detta en samordnande roll för säkerhetsarbetet inom sitt geografiska område. I kommunerna har detta arbete allt sedan dess utvecklats och beretts mer plats i det strategiska arbetet. Ängelholms kommuns avdelning för Säkerhet och Beredskap har funnits sedan Säkerhet- och beredskapsarbetet i Ängelholms kommun har utvecklats från att endast omfatta framtagande av en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, till att vara en mer övergripande och strategisk funktion. Den organisation detta dokument beskriver har fokus på att lyfta fram avdelningens roll som en strategisk avdelning vars uppdrag är att belysa behoven av säkerhetsarbete inom olika områden. Den nya organisationen syftar till att tydliggöra det ansvar avdelningen har och den stöttning förvaltningarna kan förväntas få av avdelningen. Nytt för avdelningen är att det i och med den nya organisationen tas ett övergripande grepp om beredskapsplaneringen som tidigare inte har funnits. I övrigt är skillnaden att de många ansvarsområden som legat på avdelningen, utifrån behov och lagstiftningar har identifierats och föreslagits arbetsformer för. Organisationsförslaget har arbetats fram tillsammans med representanter från forna Säkerhetsgruppen. Denna grupp upplöstes hösten 2010 då detta nya förslag började arbetas fram. Säkerhetsgruppen ersätts i den nya organisationen med mindre grupper som arbetar inriktat mot olika områden, exempelvis säkerhet i fastighet och krishantering. Organisationen förväntas vara igång hösten 2011 och kommer att utvärderas hösten Tjänsteutlåtande Säkerhet och Beredskap, Bilaga AU 84 A Säkerhet och Beredskap Remissversion, Bilaga AU 84 B Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 84, och lämnade nedanstående förslag till beslut. fortsättning

28 KS 88, forts. Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, Ola Carlsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att titeln säkerhetschef tas bort och ersätts av titeln enhetschef för säkerhet och beredskap. Bengt Sävström (S), Patrik Ohlsson (SD) instämmer. Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag på Stig Andersson m fl. tilläggsyrkande. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen avslår Stig Andersson m fl. tilläggsyrkande. Ordförande ställer sen proposition på dels bifall dels avslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden bedömer att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Reservationer Stig Andersson och Patrik Ohlsson reserverar sig mot beslutet. Beslut beslutar att godkänna förslag till organisation för säkerhet och beredskap. Enheten för samhällsplanering och utveckling Räddningstjänsten

29 KS 89 Dnr 2009/69 Trygghetsboende, ingen biståndsinsats enligt socialtjänstlagen samt kartläggning och inventering av framtida behov UTGÅR ( ärende kom med av misstag )

30 KS 89 Dnr 2011/38 Granskning avseende övergripande IT-säkerhet De förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har gett Komrev inom PwC i uppdrag att granska den övergripande IT-säkerheten. Granskningsobjektet har i första hand varit kommunstyrelsen. Utifrån gjorda intervjuer, dokumentgenomgång och användarsynpunkter anser revisonen att granskningen har visat att kommunstyrelsen till vissa delar säkerställt att det finns förutsättningar för en god IT/informationssäkerhet. Revisonen har i granskningen funnit följande viktiga förbättringsområden: - Avsnitt i IT-strategin som avser säkerhet bör utvecklas avseende roller och ansvar så det tydligt framgår i vilken utsträckning ansvaret ligger på kommunstyrelsen respektive övriga nämnder. - Det finns ingen IT-säkerhetsplan och revisionen bedömer att arbetet med att ta fram en sådan bör prioriteras. - När samtliga dokument som har bäring på IT-säkerheten finns beslutade och tillgängliga är det viktigt att det blir tydligt vilket ansvar styrelsen respektive nämnderna har för att förankra dessa bland medarbetarna. - Det finns inte ett tillräckligt tydligt ansvar för att arbeta aktivt med frågor som berör IT-säkerheten. I den IT-säkerhetsplan som ska tas fram är det av stor vikt att roller och ansvar är tydliggjorda. - Det finns ingen dokumenterad rutin för rapportering av problem och säkerhetsrelaterade händelser. - bör tydliggöra ansvar och vilka resurser som står till förfogande för upprättande av avbrottsplaner respektive systemsäkerhetsanalyser. Detta arbete har stor betydelse för IT-säkerheten. - Skyddet runt och placeringen av kommunens bandrobot bör ses över. Fortsättning

31 KS 89, forts. - Samtliga nämnder/förvaltningar bör göra en översyn av skrivarnas placering för att säkerställa att inga obehöriga tar del av känslig information Revisorernas rapport Granskning avseende övergripande IT-säkerhet, Ängelholms kommun, daterad , Bilaga AU 87 A Tjänsteskrivelse daterad , Bilaga AU 87 B Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 februari 2011, 87 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta IT-säkerhetsplan som bl.a. tydliggör ansvar, roller och nödvändiga resurser för säkerhetsarbetet. Förslag till plan ska vara upprättat senast att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra katastrof-/avbrottsplanering för IT. Utredningen ska vara genomförd senast att konstatera att planering för flyttning av bandroboten pågår. att beakta eventuellt tillkommande resursbehov avseende drift- och investeringsmedel i samband med budgetarbetet inför att uppmana nämnderna att göra en översyn av skrivarnas placering samt att nyttja tekniska möjligheter att lösenordskydda känsliga utskrifter där så är möjligt. att därmed anse revisionsrapporten besvarad. kommunfullmäktige

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer