Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA"

Transkript

1 Dnr 2010/ :27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Fredrik Karlman (uppdragsansvarig) och Joakim Lindström. Katrineholm den 22 november 2010 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Funktion och uppbyggnad Allmänt Diskussion kring funktion Schablonisering Exempel Användning av beräkningsmodulen Av arbetslöshetskassorna upplevda problem med beräkningsmodulen och SO:s kommentarer till detsamma Upplevd funktion Kommentarer från arbetslöshetskassor som inte använder beräkningsmodulen SO:s synpunkter på de av arbetslöshetskassorna upplevda problemen i enkätsvaren Felaktigheter Användbarhet Dokumentation Regeltillämpning Slutdiskussion

6 6

7 Sammanfattning I ärendehanteringssystemet ÄGA, som används av samtliga arbetslöshetskassor, finns en funktion som kan användas som stöd för att beräkna dagpenninggrundande uppgifter för sökande som förvärvsarbetat. Funktionen benämns beräkningsmodulen. I modulen finns stöd för fyra olika beräkningar. IAF har granskat beräkningsmodulen för att upptäcka om schablonberäkningarna i densamma kan leda till generella brister som får till följd att utbetalningen av arbetslöshetsersättning blir felaktig. Av granskningsresultatet framgick att 15 arbetslöshetskassor i olika utsträckning använde sig av beräkningsmodulen. Här noterades bland annat att sex arbetslöshetskassor inte upplevde några problem med densamma och att tre arbetslöshetskassor hade noterat att överkompensation kunde förekomma i vissa situationer. IAF kunde slutligen konstatera att användning av beräkningsmodulen leder till att individuella felaktigheter kan undvikas. Vidare konstaterade IAF att det också kunde noteras att de schablonberäkningar av normalarbetstid och normalinkomst som blir följden vid användning av beräkningsmodulen i vissa situationer kan leda till en viss överkompensation. Ett komplext regelverk medför dock svårighet att tydliggöra ramarna vid tillämpningen och bidrar till bristande enhetlighet vid både manuell beräkning och vid användning av beräkningsmodulen i ÄGA. 7

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund ÄGA är ett ärendehanteringssystem som används av samtliga arbetslöshetskassor. Systemet är processorienterat och innefattar tolv olika processer. En funktion i systemet är beräkningsmodulen som kan användas som stöd för att beräkna dagpenninggrundande uppgifter för sökande som förvärvsarbetat. I modulen finns stöd för fyra olika beräkningar: förstgångsprövning, nyprövning, medlemsvillkor infaller och 25-veckors uppehåll. Vid angivna beräkningar får handläggaren uppgifter om följande: Ramtid Datum för arbetsvillkoret Vilken typ av arbetsvillkor som är uppfyllt Huvudregeln Alternativregeln Huvudregeln med jämställd tid Alternativregeln med jämställd tid Normalarbetstid Normalinkomst Ersättningsnivå (d.v.s. inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp) Uppgift om medlems- och/eller arbetsvillkor är uppfyllt Utöver vad som nämnts ovan finns möjlighet att beräkna avslagstid för: lärare, cirkelledare/sfi-lärare, uppehållslön och avgångsvederlag. 1.2 Syfte Att granska beräkningsmodulen i ÄGA för att upptäcka om schablonberäkningarna i denna kan leda till generella brister som får till följd att utbetalningen av arbetslöshetsersättning blir felaktig. Frågeställningar Hur är beräkningsmodulen uppbyggd? Vad blir följden av användningen av beräkningsmodulen? Finns några kända svaga punkter i modulen som kan leda till felaktigheter? Vilka fördelar och nackdelar ser Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) för den enskilde handläggaren att använda beräkningsmodulen istället för att räkna manuellt? Finns någon särskild ärendetyp där beräkningsmodulen används mer frekvent? 8

9 Vilka problem upplever arbetslöshetskassor med beräkningsmodulen? Vilka arbetslöshetskassor använder sig av beräkningsmodulen? 1.3 Avgränsningar Underlaget till denna granskning har inhämtats från SO. 1.4 Metod SO är central systemägare för ÄGA och har utvecklat beräkningsmodulen. Projektgruppen träffade representanter för SO den 31 mars 2010, för en allmän genomgång av beräkningsmodulen och diskussion kring de frågeställningar som presenterats ovan. Vidare utfördes vissa beräkningsexempel, som sedan skrevs ut. SO har genomfört en enkätundersökning som 24 av 32 arbetslöshetskassor har besvarat. Hela underlaget för enkätundersökningen har tillställts IAF. Vidare har IAF haft tillgång till Handbok: Beräkningsmodulen i ÄGA 1 2 Funktion och uppbyggnad 2.1 Allmänt ÄGA är, som tidigare nämnts, ett processorienterat ärendehanteringssystem som innefattar tolv olika processer. Åtkomst till beräkningsmodulen finns i processerna ett och nio. Nämnda processer innehåller aktiviteten beräkna. Beräkningsmodulen kan användas för att beräkna inkomstgrundande uppgifter för sökande som förvärvsarbetat. Följande beräkningar kan hanteras: förstagångsprövning, nyprövning, medlemsvillkor infaller och 25-veckorsuppehåll. För att beräkningsmodulen ska kunna användas måste de dokument som utgör underlag för beräkningen registreras. För att kontrollera om dokumenten är korrekt ifyllda valideras dokumenten, vilket i praktiken innebär att de fält som inte är ifyllda markeras med gul färg. Utfallet i valideringen styr om handläggaren ska återsända, komplettera eller justera uppgifterna i dokumentet. Varje dokument i ÄGA har en status som visar om dokumentet t ex är läst, oläst eller godkänt för användning i beräkningsmodulen. För att dokumentet ska kunna användas i beräkningsmodulen krävs att det har sparats med statusen OK/BM som betyder att dokumentet är fullständigt ifyllt och kan användas för en beräkning. Valideringsprocessen innan dokumentet kan sparas med statusen OK/BM innebär ett antal kontroller som är specifika för de olika typer av dokument som behandlas. Vad gäller arbetsgivarintyget sker elva olika kontroller: 1 Version och

10 Arbetad tid från och med Arbetad tid till och med Arbetstid (heltid, deltid eller varierande arbetstid) Heltid, men antalet timmar per vecka saknas Deltid, men antal timmar per vecka eller procent av heltid saknas Typ av lön saknas (månadslön, veckolön, daglön eller timlön) Lönebeloppet saknas Om inte året i År 1 överensstämmer med det som finns i arbetad tid från och med. Om inte året som är angivet i År 2 överensstämmer med det som finns i arbetad tid till och med. Om man valt en varierande arbetstid måste lönen vara timlön. Om mer än en typ av lön är angiven Det kan vidare noteras att medlemsuppgifter förs över från OAS. Den arbetade tiden som anges på arbetsgivarintyget redovisas i beräkningsmodulen i en graf, i vilken även ramtiden anges. 2.2 Diskussion kring funktion I samband med mötet mellan IAF och SO framkom bland annat följande. SO anser att en rimlighetsbedömning av beräkningen i beräkningsmodulen alltid måste göras av den enskilde handläggaren utifrån dennes kunskaper i arbetslöshetsförsäkringen. Det är också viktigt att granska den graf som redovisas i beräkningsmodulen samt kontrollera att alla dokument som ska ingå i beräkningen finns med, i de fall det förekommer flera arbetsgivar- eller andra intyg. SO ser en svaghet i att beräkningsmodulen inte kan hantera luckor i tid inom ramtiden hur små de än är mellan t ex anställningar och överhoppningsbar tid, etc. Detta leder till en tidskrävande handläggning i vissa ärenden eftersom handläggaren vid varje beräkning måste kontrollera att inga luckor finns i ramtiden mellan olika händelser - och manuellt justera luckorna i ramtiden för att beräkning ska kunna utföras. Vad gäller fördelar med beräkningsmodulen konstaterar SO att många slarvfel i samband med beräkning kan elimineras. Eventuellt felaktigt registrerade uppgifter på använda dokument blir också konsekventa och inte kassa- och/eller individspecifika. Tillämpningen av beräkningsreglerna blir således mer konsekvent vid användande av beräkningsmodulen. Vidare uppger SO att det inte finns några kända större felaktigheter angående de beräkningar som utförs i modulen. De mindre felaktigheter som anmäls av arbetslöshetskassorna åtgärdas löpande. 10

11 Slutligen konstaterar SO att det kan finnas en risk att de enskilda handläggarna förlorar kunskaper i arbetslöshetsförsäkringen vid användning av beräkningsmodulen. 2.3 Schablonisering Beräkningsmodulen är, enligt SO, uppbyggd kring regelverket för beräkning av ersättningsnivån och SO:s tolkning av den praxis som utvecklats i anslutning till denna. I ÄGA-handboken 2 beskrivs schablonberäkningen enligt följande: Schablonberäkning Nedan beskrivs hur tillämpningen av schablonberäkning sker i olika situationer. Anställd hel månad Arbetstiden vid en heltidsanställning beräknas om till 22 (dagar) * 8 (tim/dag) * 1 (ssgr i %) = 176 schablontimmar. Observera att en månad som har 0 angivet i arbetad tid och ingen frånvaro angiven kommer att schablonberäknas enligt ovan, dvs 176 schablontimmar. Anställd del av månad Har personen inte arbetat hela månaden sker beräkningen enligt Vid anställning som varit del av månad, sk bruten månad, beräknas schablonen utifrån Anställda vardagar * 8 * ssgr i % Exempel) Personen har haft en anställning på 75% t o m den 1-15 maj Den perioden innehåller 11 vardagar. Det blir då: 11 * 8 * 0,75 = 66 schablontimmar. Anställd med frånvaro i en månad Har den anställde varit frånvarande sker reduktion av schablontimmar enligt följande: Omräkningsfaktor till schablontimmar för frånvaro -heltid: 40 (heltidsmått) / veckoarbetstid = Omräkningsfaktor -deltid: 40 (heltidsmått) / (veckoarbetstid deltid/procent av heltid från arbetsgivarintyget) = Omräkningsfaktor Omräkning av faktiskt antal frånvarotimmar till schablonberäknat antal frånvarotimmar. Frånvaro timmar* Omräkningsfaktor = Frånvaro schablon Exempel) En anställd arbetar heltid med ett heltidsmått på 20 tim/v och är frånvarande

12 20 tim under en månad. Antalet arbetade schablontimmar beräknas då (176 * 1,00) (20(40/20)) = 136 schablontimmar Enligt IAF:s egna beräkningar (bland annat i samband med besöket på SO) och enkätsvar från bland annat Elektrikernas och Ledarnas arbetslöshetskassor har framkommit att den sökande kan överkompenseras vid användande av beräkningsmodulen. De fall där överkompensation kan ske är när den sökande arbetat heltid utan frånvaro eller lönetillägg. Överkompensationen leder till att den ersättningssökande får en för hög framräknad dagsförtjänst, vilken -beroende på nivåerna - kan påverka dagpenningen. Om personen däremot har någon frånvaro finns inga indikationer på att beräkningsmodulen inte skulle räkna rätt Exempel Ledarnas arbetslöshetskassa har i sitt enkätsvar lämna följande exempel. Om en person har haft en månadslön på kronor, får man enligt lagen en dagsförtjänst på 2 273,73 kronor. I beräkningsmodulen blir dagsförtjänsten 2 309,73 kronor, vilket beror på att beräkningsmodulen räknar på schablonen 176 timmar per månad. I IAF:s egna exempel som testades i samband med besöket på SO har sökanden en månadslön på kronor, vilket enligt regelverket borde ge en dagsförtjänst på 909,10 kronor men enligt beräkningsmodulen ger en dagsförtjänst på 923,89 kronor, motsvarande en månadslön på kronor. Detta ger oavsett skillnaderna en dagpenning på 680 kronor per dag under de 200 första ersättningsdagarna. För ersättningsperiodens resterande 100 dagar uppstår en skillnad då dagpenningen blir 637 kronor beräknad på dagsförtjänst 909,10 kronor, och 647 kronor beräknad på dagsförtjänst 923,89 kronor. 12

13 3 Användning av beräkningsmodulen Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, har tillfrågat arbetslöshetskassorna om dessa använder beräkningsmodulen. 24 av 32 arbetslöshetskassor har, som tidigare nämnts, besvarat enkäten. Åtta arbetslöshetskassor har inte besvarat enkäten, de som inte svarat är: Arbetslöshetskassan Alfa, Byggnadsarbetarnas, Finans- och försäkringsbranschens, Hotell- och Restauranganställdas, Musikernas, Småföretagarnas, ST:s och Sveriges Fiskares arbetslöshetskassor. Nedan redovisas svarsfördelningen för de arbetslöshetskassor som besvarat enkäten. Tabell 1: Användning av beräkningsmodulen JA Elektrikernas Farmaci Fastighets GS Hamn Handels IF Metall Journalisternas Kommunal Ledarnas Livs Pappers SKTF Transport Unionen NEJ Akademikernas SEKO Bensinhandlarnas Lärarnas Skogs- och lantbruks Sv. Handels och arbetsgiv. Sv. Arbetares Säljarnas Teater Av resultatet kan konstateras att en majoritet av arbetslöshetskassorna uppger att de använder sig av beräkningsmodulen. Arbetslöshetskassorna har vidare tillfrågats huruvida beräkningsmodulen används mer frekvent till någon särskild ärendetyp. Denna frågeställning har besvarats av tolv av de arbetslöshetskassor som använder beräkningsmodulen. Två kassor, Farmacitjänstemännens och Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassor, har inte besvarat frågan. Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa har uppgivit att beräkningsmodulen inte används till någon särskild ärendetyp. Övriga kassors svar redovisas i nedanstående tabell. 13

14 Tabell 2: Ärendetyper där beräkningsmodulen används Frekvens Arbetslöshetskassa Ärendetyp i procent Elektrikernas Förstagångsprövning GS A-kassa Anställd Dagpenninghandläggn Omprövning 0-25 Använder alltid beräkningsmodulen, men kompletterar med manuell beräkning vid Hamn tveksamhet Handels Anställd Dagpenninghandläggn veckors uppehåll EU/EES Nyprövn IF Metall Förstagångsprövning Förstagångsprövning, företagare 0 Övriga ärenden Modulen används lika i alla ärenden Journalisternas förutom företagarärenden Kommunal Anställd Egen begäran Utförsäkrad Kommande utförsäkran 0-25 Medlemsvillkor infaller veckors uppehåll Dagpenninghandläggn Företagare Ledarnas Anställd Utförsäkrad Pappers Nyprövn SKTF Anställd 75 Transport Unionens Utförsäkrad 20 Medlemsvillkor infaller 3 25 veckors uppehåll 2 Alla ärenden utom bisyssla Använder modulen i hög omfattning, särskilt vid förstagångs- och nyprövning Av tabellen kan bland annat utläsas att arbetslöshetskassorna, med något undantag, frekvent använder beräkningsmodulen i de ärendetyper där modulen är avsedd att användas. Noteras bör också att vissa arbetslöshetskassor använder modulen i sådana ärenden som den inte är avsedd för. En förklaring till detta kan vara att kassorna använder modulen i något delmoment i dessa beräkningar. 14

15 4 Av arbetslöshetskassorna upplevda problem med beräkningsmodulen och SO:s kommentarer till detsamma I SO:s enkät har arbetslöshetskassorna fått besvara frågan om de upplever några problem vid användningen av beräkningsmodulen. Svarsfrekvensen är densamma som redovisats tidigare. Av naturliga skäl har i huvudsak bara de kassor som använder beräkningsmodulen besvarat denna fråga. 4.1 Upplevd funktion Initialt kan konstateras att av de arbetslöshetskassor som använder beräkningsmodulen så upplever Farmacitjänstemännens, Fastighetsanställdas, Journalisternas, Pappersindustriarbetarnas och Transportarbetarnas arbetslöshetskassor inte några problem alls. IF Metalls arbetslöshetskassa uppger att den inte ser några större problem med beräkningsmodulen utan tvärtom att ser den som ett ovärderligt hjälpmedel för att kunna hantera de stora volymer förstagångsprövningar kassan haft sedan våren Vad gäller upplevda problem bland de arbetslöshetskassor som använder sig av beräkningsmodulen framkommer bland annat följande. Elektrikernas, Handelsanställdas och Ledarnas arbetslöshetskassor uppger att beräkningsmodulen i vissa fall överkompenserar vid beräkning av normalarbetstid. Problemet uppges av den först och sistnämnda arbetslöshetskassan uppkomma vid heltidsanställning 40 timmar/vecka utan frånvaro. Två arbetslöshetskassor, Elektrikernas och Handelsanställdas, uppger att beräkningsmodulen ibland lägger ut ramtiden felaktigt. Vidare uppger dessa två arbetslöshetskassor samt Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa att arbetad mertid/övertid som anges som komplettering till arbetsgivarintyget ibland räknas dubbelt och ibland inte alls. Unionens arbetslöshetskassa uppger att beräkningsmodulen ibland inte hittar arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Handelsanställdas arbetslöshetskassa har uppgivit att det förekommer olika beräkningsvärden om olika versioner av arbetsgivarintyget används. Kassan har också upplevt att beräkningsmodulen vid två arbetsgivarintyg, där det är en bruten månad på det ena och en hel månad på det andra, inte klarar att beräkna den sista månaden korrekt i vissa fall. Vidare har kassan också noterat att beräkningsmodulen inte alltid väljer rätt villkor vid nyprövning, 65 alternativt 80 procent. Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa uppger att kassan inte vågar lita på beräkningsmodulen vid avancerade beräkningar utan att närmare precisera vad som menas med detta. GS, Hamnarbetarnas, Handelsanställdas, Kommunalarbetarnas, Livsmedelsarbetarnas, SKTF och Unionens arbetslöshetskassor har synpunkter på funktionaliteten i beräkningsmodulen. Bland annat uppger GS arbetslöshetskassa att det är omständligt och problematiskt att registrera intyg som ska användas i beräkningsmodulen och att funktionen angående detta varierar. Kassan uppger också att visningen är otydlig och exemplifierar med att det inte framgår exakt vilka månader som ingår i beräkningen. Vidare saknar kassan tydliga och korrekta felmeddelanden. Dessa anmärkningar delas av ett antal andra arbetslöshetskassor. Kommunalarbetarnas arbets- 15

16 löshetskassa uppger att den inlagda tiden för överhoppningsbar tid (60 månader) är för kort. SKTF:s arbetslöshetskassa uppger att intyg inte alltid följer med till beräkning trots status OK/BM. Kassan anser också att beräkningsmodulen kan ge bättre och tydligare information vid felmeddelande om vad som är felaktigt. Livsmedelsarbetarnas och Unionens arbetslöshetskassor upplever problem när förmåner som sjuklön och sjukpenning för samma månad ska läggas ihop. Unionens arbetslöshetskassa anser också att det kan ta lång tid att registrera intyg från Försäkringskassan. Kassorna menar att det skulle underlätta om modulen kunde ta emot olika timmar och belopp för samma månad. Handelsanställdas arbetslöshetskassa uppger att beräkningsmodulen inte känns tillförlitlig vid sjukförmån utan att närmare precisera vad den menar. Hamnarbetarnas och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassor uppger att det uppstår problem när ersättning ska beviljas vid en senare tidpunkt än datum för påanmälan på Arbetsförmedlingen. Handelsanställdas arbetslöshetskassa uppger att alla intyg som är OK/BM ibland inte tas med vid beräkning utan kan behöva köras flera gånger i beräkningsmodulen. Vidare uppger kassan att beräkningsmodulen inte klarar för många intyg och att det då är bättre att räkna manuellt. 4.2 Kommentarer från arbetslöshetskassor som inte använder beräkningsmodulen Ett antal av de arbetslöshetskassor som inte använder beräkningsmodulen har besvarat frågan om de upplever några problem med densamma. Bland annat uppger Lärarnas arbetslöshetskassa att då handlingarna behöver tolkas så ser kassan ingen tidsvinst med att använda beräkningsmodulen. Teaterverksammas arbetslöshetskassa uppger att 70 procent av deras ärenden kräver omräkning av lön till arbetad tid till följd av kassans specifika medlemsgrupper och att detta inte kan utföras med beräkningsmodulen. En arbetslöshetskassa, Sveriges arbetares, uppger att det är effektivare för kassan att räkna för hand då de inte skannar handlingar. Svensk handelsoch arbetsgivarnas arbetslöshetskassa uppger att beräkningsmodulen inte fungerar för företagarärenden (red. anm. framgår av handboken). 4.3 SO:s synpunkter på de av arbetslöshetskassorna upplevda problemen i enkätsvaren SO konstaterar initialt att arbetslöshetskassornas enkätsvar innehåller synpunkter av varierande karaktär och berör flera olika områden. Vidare konstaterar SO att kassorna dels påtalar felaktigheter som de upplever görs av beräkningsmodulen, dels framkommer med önskemål om förbättringar av användbarheten. Det framförs också synpunkter som snarare rör regelverk och regeltillämpning än beräkningsmodulen i sig. SO har valt att systematisera sitt svar i tre olika kategorier: felaktigheter, användbarhet och regeltillämpning Felaktigheter 16

17 Vad gäller felaktigheter konstaterar SO att det är svårt att utifrån enkätsvaren undersöka huruvida felen faktiskt förekommer då de i enkätsvaren beskrivs på en allt för generell nivå. SO förutsätter att kassorna upprättar felrapporter på vart och ett av de uppkomna felen så att detta kan hanteras av systemförvaltningen Användbarhet Kategorin användbarhet delar SO in i två underkategorier: dokumentberedning och dokumentation. Vad gäller dokumentberedning konstateras att beräkningsmodulen validerar beräkningsdata genom att göra en validering av dokumentet när dokumentstatus sätts till OK/BM. Orsaken till detta är att säkerställa att det finns tillräckligt med beräkningsgrundande information i dokumentet. Beroende på om kassans intyg och dokument tolkas vid skanning eller inte, d v s om kontroll sker av uppgifterna på den skannade bilden av dokumentet överensstämmer med uppgifterna på originalet, kan detta, enligt SO, upplevas som ett tidsödande moment. Vad gäller information från Försäkringskassan konstaterar SO att denna normalt är ett utdrag från Försäkringskassans datasystem och att det inte finns några fullständiga blanketter som innehåller all information som efterfrågas av arbetslöshetskassorna. Konsekvensen av detta är att handläggaren alltid får lägga in dessa dokument manuellt Dokumentation SO uppger att det i den webbaserade ÄGA-handboken finns beskrivningar av flera moment och eventuella felmeddelanden som kan uppkomma vid bristfällig registrering av dokument. Synpunkterna om att kassorna inte litar på beräkningsmodulen räknar rätt i olika situationer kommenteras av SO med att det tydligt framgår av handboken vilka beräkningar som kan utföras och vilka avgränsningar som finns Regeltillämpning Kategorin har av SO fördelats på tre olika underkategorier: överhoppningsbar tid, ramtid och schablontimmar. Överhoppningsbar tid Önskemålet som en kassa har om en överhoppningsbar tid om mer än 60 månader kommenteras av SO med att beräkningsmodulen är programmerad enligt huvudregeln i 17 a ALF. Ramtid Synpunkten som ett antal arbetslöshetskassor fört fram om att ramtiden läggs fel när sökanden blir berättigad till ersättning från en senare tidpunkt än datum för anmälan på Arbetsförmedlingen kommenteras av SO med att beräkningsmodulen är programmerad att lägga ramtiden från datumet för anmälan på Arbetsförmedlingen enligt vad som anges i 15 a ALF. 17

18 Schablontimmar Enligt vad som framkommer av enkätsvaren anser ett par kassor att användandet av schablontimmar, vilket görs vid anställningar med fastställd veckoarbetstid, i vissa situationer ger ett orättvist resultat. SO:s kommentar är att schablontimmar är vedertagen praxis och att beräkningsmodulen är programmerad enligt denna praxis. 5 Slutdiskussion Av svaren i SO:s enkätundersökning framgick att 15 arbetslöshetskassor använde sig av beräkningsmodulen. Här noteras att sex arbetslöshetskassor inte upplevde några problem med densamma. Tre arbetslöshetskassor hade noterat att överkompensation kunde förekomma i vissa situationer. Två arbetslöshetskassor uppgav att beräkningsmodulen ibland lade ut ramtiden felaktigt. En arbetslöshetskassa uppgav att arbetad mertid/övertid ibland räknades dubbelt och ibland inte alls. En arbetslöshetskassa uppgav att problem uppkom vad gällde den situationen att flera arbetsgivarintyg förekom. Det har också framkommit en rad olika synpunkter från arbetslöshetskassorna vad gäller funktionaliteten. SO har kommenterat arbetslöshetskassornas upplevelser under tre olika kategorier: felaktigheter, användbarhet och regeltillämpning. Vad gällde felaktigheter konstaterade SO sammanfattningsvis att man förutsatte att arbetslöshetskassorna rapporterar in dessa så att de kan handhas av systemförvaltningen. Angående användbarheten hänvisade SO sammanfattningsvis till givna förutsättningar angående vissa uppgifter och till vad som framgår av ÄGA-handboken. Vad gäller regeltillämpningen hänvisades till gällande lagstiftning. När det gäller schablontimmar specifikt hänvisade SO till att detta är vedertagen praxis och att beräkningsmodulen är programmerad i enlighet med denna. Slutligen konstaterar IAF att användningen av beräkningsmodulen varierar mellan kassorna, då vissa använder den i hög utsträckning medan andra inte använder den alls. Otvetydigt leder användning av beräkningsmodulen till att individuella felaktigheter kan undvikas. Som ett resultat av denna granskning har dock framkommit att de schablonberäkningar av normalarbetstid och normalinkomst som blir följden vid användning av beräkningsmodulen i vissa situationer kan leda till en viss överkompensation. Hur frekvent dessa situationer förekommer är inte känt för IAF. Det kan dock konstateras att schablonberäkning är något som tillämpas allmänt på arbetslöshetskassorna vid både manuell beräkning och beräkning i beräkningsmodulen, och att detta betraktas som praxis. Ett komplext regelverk medför svårighet att tydliggöra ramarna vid tillämpningen och bidrar således till bristande enhetlighet vid både manuell beräkning och vid användning av beräkningsmodulen i ÄGA. 18

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna 2010-08-09 Dnr 2010/359 2010: 16 Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna IAF:s redovisning till regeringen enligt regleringsbrev för 2010 2 Inspektionen för

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar 2010-04-30 Dnr 2010/185 T3 2010:5 Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev 2010 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan 2009-06-30 Dnr 2008/493 2009:9 Uteslutning, frånkännande och polisanmälan En kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Rapport 2017:12

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Rapport 2017:12 Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2017:12 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg 2014:6 Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/476 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Historik - Normalarbetstiden 1 Föreskriftsrätt. 2 Kassaförordningen. 3 KSA-utredningen, SOU 1971:42

Historik - Normalarbetstiden 1 Föreskriftsrätt. 2 Kassaförordningen. 3 KSA-utredningen, SOU 1971:42 1 (7) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer