Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA"

Transkript

1 Dnr 2010/ :27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Fredrik Karlman (uppdragsansvarig) och Joakim Lindström. Katrineholm den 22 november 2010 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Metod Funktion och uppbyggnad Allmänt Diskussion kring funktion Schablonisering Exempel Användning av beräkningsmodulen Av arbetslöshetskassorna upplevda problem med beräkningsmodulen och SO:s kommentarer till detsamma Upplevd funktion Kommentarer från arbetslöshetskassor som inte använder beräkningsmodulen SO:s synpunkter på de av arbetslöshetskassorna upplevda problemen i enkätsvaren Felaktigheter Användbarhet Dokumentation Regeltillämpning Slutdiskussion

6 6

7 Sammanfattning I ärendehanteringssystemet ÄGA, som används av samtliga arbetslöshetskassor, finns en funktion som kan användas som stöd för att beräkna dagpenninggrundande uppgifter för sökande som förvärvsarbetat. Funktionen benämns beräkningsmodulen. I modulen finns stöd för fyra olika beräkningar. IAF har granskat beräkningsmodulen för att upptäcka om schablonberäkningarna i densamma kan leda till generella brister som får till följd att utbetalningen av arbetslöshetsersättning blir felaktig. Av granskningsresultatet framgick att 15 arbetslöshetskassor i olika utsträckning använde sig av beräkningsmodulen. Här noterades bland annat att sex arbetslöshetskassor inte upplevde några problem med densamma och att tre arbetslöshetskassor hade noterat att överkompensation kunde förekomma i vissa situationer. IAF kunde slutligen konstatera att användning av beräkningsmodulen leder till att individuella felaktigheter kan undvikas. Vidare konstaterade IAF att det också kunde noteras att de schablonberäkningar av normalarbetstid och normalinkomst som blir följden vid användning av beräkningsmodulen i vissa situationer kan leda till en viss överkompensation. Ett komplext regelverk medför dock svårighet att tydliggöra ramarna vid tillämpningen och bidrar till bristande enhetlighet vid både manuell beräkning och vid användning av beräkningsmodulen i ÄGA. 7

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund ÄGA är ett ärendehanteringssystem som används av samtliga arbetslöshetskassor. Systemet är processorienterat och innefattar tolv olika processer. En funktion i systemet är beräkningsmodulen som kan användas som stöd för att beräkna dagpenninggrundande uppgifter för sökande som förvärvsarbetat. I modulen finns stöd för fyra olika beräkningar: förstgångsprövning, nyprövning, medlemsvillkor infaller och 25-veckors uppehåll. Vid angivna beräkningar får handläggaren uppgifter om följande: Ramtid Datum för arbetsvillkoret Vilken typ av arbetsvillkor som är uppfyllt Huvudregeln Alternativregeln Huvudregeln med jämställd tid Alternativregeln med jämställd tid Normalarbetstid Normalinkomst Ersättningsnivå (d.v.s. inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp) Uppgift om medlems- och/eller arbetsvillkor är uppfyllt Utöver vad som nämnts ovan finns möjlighet att beräkna avslagstid för: lärare, cirkelledare/sfi-lärare, uppehållslön och avgångsvederlag. 1.2 Syfte Att granska beräkningsmodulen i ÄGA för att upptäcka om schablonberäkningarna i denna kan leda till generella brister som får till följd att utbetalningen av arbetslöshetsersättning blir felaktig. Frågeställningar Hur är beräkningsmodulen uppbyggd? Vad blir följden av användningen av beräkningsmodulen? Finns några kända svaga punkter i modulen som kan leda till felaktigheter? Vilka fördelar och nackdelar ser Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) för den enskilde handläggaren att använda beräkningsmodulen istället för att räkna manuellt? Finns någon särskild ärendetyp där beräkningsmodulen används mer frekvent? 8

9 Vilka problem upplever arbetslöshetskassor med beräkningsmodulen? Vilka arbetslöshetskassor använder sig av beräkningsmodulen? 1.3 Avgränsningar Underlaget till denna granskning har inhämtats från SO. 1.4 Metod SO är central systemägare för ÄGA och har utvecklat beräkningsmodulen. Projektgruppen träffade representanter för SO den 31 mars 2010, för en allmän genomgång av beräkningsmodulen och diskussion kring de frågeställningar som presenterats ovan. Vidare utfördes vissa beräkningsexempel, som sedan skrevs ut. SO har genomfört en enkätundersökning som 24 av 32 arbetslöshetskassor har besvarat. Hela underlaget för enkätundersökningen har tillställts IAF. Vidare har IAF haft tillgång till Handbok: Beräkningsmodulen i ÄGA 1 2 Funktion och uppbyggnad 2.1 Allmänt ÄGA är, som tidigare nämnts, ett processorienterat ärendehanteringssystem som innefattar tolv olika processer. Åtkomst till beräkningsmodulen finns i processerna ett och nio. Nämnda processer innehåller aktiviteten beräkna. Beräkningsmodulen kan användas för att beräkna inkomstgrundande uppgifter för sökande som förvärvsarbetat. Följande beräkningar kan hanteras: förstagångsprövning, nyprövning, medlemsvillkor infaller och 25-veckorsuppehåll. För att beräkningsmodulen ska kunna användas måste de dokument som utgör underlag för beräkningen registreras. För att kontrollera om dokumenten är korrekt ifyllda valideras dokumenten, vilket i praktiken innebär att de fält som inte är ifyllda markeras med gul färg. Utfallet i valideringen styr om handläggaren ska återsända, komplettera eller justera uppgifterna i dokumentet. Varje dokument i ÄGA har en status som visar om dokumentet t ex är läst, oläst eller godkänt för användning i beräkningsmodulen. För att dokumentet ska kunna användas i beräkningsmodulen krävs att det har sparats med statusen OK/BM som betyder att dokumentet är fullständigt ifyllt och kan användas för en beräkning. Valideringsprocessen innan dokumentet kan sparas med statusen OK/BM innebär ett antal kontroller som är specifika för de olika typer av dokument som behandlas. Vad gäller arbetsgivarintyget sker elva olika kontroller: 1 Version och

10 Arbetad tid från och med Arbetad tid till och med Arbetstid (heltid, deltid eller varierande arbetstid) Heltid, men antalet timmar per vecka saknas Deltid, men antal timmar per vecka eller procent av heltid saknas Typ av lön saknas (månadslön, veckolön, daglön eller timlön) Lönebeloppet saknas Om inte året i År 1 överensstämmer med det som finns i arbetad tid från och med. Om inte året som är angivet i År 2 överensstämmer med det som finns i arbetad tid till och med. Om man valt en varierande arbetstid måste lönen vara timlön. Om mer än en typ av lön är angiven Det kan vidare noteras att medlemsuppgifter förs över från OAS. Den arbetade tiden som anges på arbetsgivarintyget redovisas i beräkningsmodulen i en graf, i vilken även ramtiden anges. 2.2 Diskussion kring funktion I samband med mötet mellan IAF och SO framkom bland annat följande. SO anser att en rimlighetsbedömning av beräkningen i beräkningsmodulen alltid måste göras av den enskilde handläggaren utifrån dennes kunskaper i arbetslöshetsförsäkringen. Det är också viktigt att granska den graf som redovisas i beräkningsmodulen samt kontrollera att alla dokument som ska ingå i beräkningen finns med, i de fall det förekommer flera arbetsgivar- eller andra intyg. SO ser en svaghet i att beräkningsmodulen inte kan hantera luckor i tid inom ramtiden hur små de än är mellan t ex anställningar och överhoppningsbar tid, etc. Detta leder till en tidskrävande handläggning i vissa ärenden eftersom handläggaren vid varje beräkning måste kontrollera att inga luckor finns i ramtiden mellan olika händelser - och manuellt justera luckorna i ramtiden för att beräkning ska kunna utföras. Vad gäller fördelar med beräkningsmodulen konstaterar SO att många slarvfel i samband med beräkning kan elimineras. Eventuellt felaktigt registrerade uppgifter på använda dokument blir också konsekventa och inte kassa- och/eller individspecifika. Tillämpningen av beräkningsreglerna blir således mer konsekvent vid användande av beräkningsmodulen. Vidare uppger SO att det inte finns några kända större felaktigheter angående de beräkningar som utförs i modulen. De mindre felaktigheter som anmäls av arbetslöshetskassorna åtgärdas löpande. 10

11 Slutligen konstaterar SO att det kan finnas en risk att de enskilda handläggarna förlorar kunskaper i arbetslöshetsförsäkringen vid användning av beräkningsmodulen. 2.3 Schablonisering Beräkningsmodulen är, enligt SO, uppbyggd kring regelverket för beräkning av ersättningsnivån och SO:s tolkning av den praxis som utvecklats i anslutning till denna. I ÄGA-handboken 2 beskrivs schablonberäkningen enligt följande: Schablonberäkning Nedan beskrivs hur tillämpningen av schablonberäkning sker i olika situationer. Anställd hel månad Arbetstiden vid en heltidsanställning beräknas om till 22 (dagar) * 8 (tim/dag) * 1 (ssgr i %) = 176 schablontimmar. Observera att en månad som har 0 angivet i arbetad tid och ingen frånvaro angiven kommer att schablonberäknas enligt ovan, dvs 176 schablontimmar. Anställd del av månad Har personen inte arbetat hela månaden sker beräkningen enligt Vid anställning som varit del av månad, sk bruten månad, beräknas schablonen utifrån Anställda vardagar * 8 * ssgr i % Exempel) Personen har haft en anställning på 75% t o m den 1-15 maj Den perioden innehåller 11 vardagar. Det blir då: 11 * 8 * 0,75 = 66 schablontimmar. Anställd med frånvaro i en månad Har den anställde varit frånvarande sker reduktion av schablontimmar enligt följande: Omräkningsfaktor till schablontimmar för frånvaro -heltid: 40 (heltidsmått) / veckoarbetstid = Omräkningsfaktor -deltid: 40 (heltidsmått) / (veckoarbetstid deltid/procent av heltid från arbetsgivarintyget) = Omräkningsfaktor Omräkning av faktiskt antal frånvarotimmar till schablonberäknat antal frånvarotimmar. Frånvaro timmar* Omräkningsfaktor = Frånvaro schablon Exempel) En anställd arbetar heltid med ett heltidsmått på 20 tim/v och är frånvarande

12 20 tim under en månad. Antalet arbetade schablontimmar beräknas då (176 * 1,00) (20(40/20)) = 136 schablontimmar Enligt IAF:s egna beräkningar (bland annat i samband med besöket på SO) och enkätsvar från bland annat Elektrikernas och Ledarnas arbetslöshetskassor har framkommit att den sökande kan överkompenseras vid användande av beräkningsmodulen. De fall där överkompensation kan ske är när den sökande arbetat heltid utan frånvaro eller lönetillägg. Överkompensationen leder till att den ersättningssökande får en för hög framräknad dagsförtjänst, vilken -beroende på nivåerna - kan påverka dagpenningen. Om personen däremot har någon frånvaro finns inga indikationer på att beräkningsmodulen inte skulle räkna rätt Exempel Ledarnas arbetslöshetskassa har i sitt enkätsvar lämna följande exempel. Om en person har haft en månadslön på kronor, får man enligt lagen en dagsförtjänst på 2 273,73 kronor. I beräkningsmodulen blir dagsförtjänsten 2 309,73 kronor, vilket beror på att beräkningsmodulen räknar på schablonen 176 timmar per månad. I IAF:s egna exempel som testades i samband med besöket på SO har sökanden en månadslön på kronor, vilket enligt regelverket borde ge en dagsförtjänst på 909,10 kronor men enligt beräkningsmodulen ger en dagsförtjänst på 923,89 kronor, motsvarande en månadslön på kronor. Detta ger oavsett skillnaderna en dagpenning på 680 kronor per dag under de 200 första ersättningsdagarna. För ersättningsperiodens resterande 100 dagar uppstår en skillnad då dagpenningen blir 637 kronor beräknad på dagsförtjänst 909,10 kronor, och 647 kronor beräknad på dagsförtjänst 923,89 kronor. 12

13 3 Användning av beräkningsmodulen Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, har tillfrågat arbetslöshetskassorna om dessa använder beräkningsmodulen. 24 av 32 arbetslöshetskassor har, som tidigare nämnts, besvarat enkäten. Åtta arbetslöshetskassor har inte besvarat enkäten, de som inte svarat är: Arbetslöshetskassan Alfa, Byggnadsarbetarnas, Finans- och försäkringsbranschens, Hotell- och Restauranganställdas, Musikernas, Småföretagarnas, ST:s och Sveriges Fiskares arbetslöshetskassor. Nedan redovisas svarsfördelningen för de arbetslöshetskassor som besvarat enkäten. Tabell 1: Användning av beräkningsmodulen JA Elektrikernas Farmaci Fastighets GS Hamn Handels IF Metall Journalisternas Kommunal Ledarnas Livs Pappers SKTF Transport Unionen NEJ Akademikernas SEKO Bensinhandlarnas Lärarnas Skogs- och lantbruks Sv. Handels och arbetsgiv. Sv. Arbetares Säljarnas Teater Av resultatet kan konstateras att en majoritet av arbetslöshetskassorna uppger att de använder sig av beräkningsmodulen. Arbetslöshetskassorna har vidare tillfrågats huruvida beräkningsmodulen används mer frekvent till någon särskild ärendetyp. Denna frågeställning har besvarats av tolv av de arbetslöshetskassor som använder beräkningsmodulen. Två kassor, Farmacitjänstemännens och Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassor, har inte besvarat frågan. Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa har uppgivit att beräkningsmodulen inte används till någon särskild ärendetyp. Övriga kassors svar redovisas i nedanstående tabell. 13

14 Tabell 2: Ärendetyper där beräkningsmodulen används Frekvens Arbetslöshetskassa Ärendetyp i procent Elektrikernas Förstagångsprövning GS A-kassa Anställd Dagpenninghandläggn Omprövning 0-25 Använder alltid beräkningsmodulen, men kompletterar med manuell beräkning vid Hamn tveksamhet Handels Anställd Dagpenninghandläggn veckors uppehåll EU/EES Nyprövn IF Metall Förstagångsprövning Förstagångsprövning, företagare 0 Övriga ärenden Modulen används lika i alla ärenden Journalisternas förutom företagarärenden Kommunal Anställd Egen begäran Utförsäkrad Kommande utförsäkran 0-25 Medlemsvillkor infaller veckors uppehåll Dagpenninghandläggn Företagare Ledarnas Anställd Utförsäkrad Pappers Nyprövn SKTF Anställd 75 Transport Unionens Utförsäkrad 20 Medlemsvillkor infaller 3 25 veckors uppehåll 2 Alla ärenden utom bisyssla Använder modulen i hög omfattning, särskilt vid förstagångs- och nyprövning Av tabellen kan bland annat utläsas att arbetslöshetskassorna, med något undantag, frekvent använder beräkningsmodulen i de ärendetyper där modulen är avsedd att användas. Noteras bör också att vissa arbetslöshetskassor använder modulen i sådana ärenden som den inte är avsedd för. En förklaring till detta kan vara att kassorna använder modulen i något delmoment i dessa beräkningar. 14

15 4 Av arbetslöshetskassorna upplevda problem med beräkningsmodulen och SO:s kommentarer till detsamma I SO:s enkät har arbetslöshetskassorna fått besvara frågan om de upplever några problem vid användningen av beräkningsmodulen. Svarsfrekvensen är densamma som redovisats tidigare. Av naturliga skäl har i huvudsak bara de kassor som använder beräkningsmodulen besvarat denna fråga. 4.1 Upplevd funktion Initialt kan konstateras att av de arbetslöshetskassor som använder beräkningsmodulen så upplever Farmacitjänstemännens, Fastighetsanställdas, Journalisternas, Pappersindustriarbetarnas och Transportarbetarnas arbetslöshetskassor inte några problem alls. IF Metalls arbetslöshetskassa uppger att den inte ser några större problem med beräkningsmodulen utan tvärtom att ser den som ett ovärderligt hjälpmedel för att kunna hantera de stora volymer förstagångsprövningar kassan haft sedan våren Vad gäller upplevda problem bland de arbetslöshetskassor som använder sig av beräkningsmodulen framkommer bland annat följande. Elektrikernas, Handelsanställdas och Ledarnas arbetslöshetskassor uppger att beräkningsmodulen i vissa fall överkompenserar vid beräkning av normalarbetstid. Problemet uppges av den först och sistnämnda arbetslöshetskassan uppkomma vid heltidsanställning 40 timmar/vecka utan frånvaro. Två arbetslöshetskassor, Elektrikernas och Handelsanställdas, uppger att beräkningsmodulen ibland lägger ut ramtiden felaktigt. Vidare uppger dessa två arbetslöshetskassor samt Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa att arbetad mertid/övertid som anges som komplettering till arbetsgivarintyget ibland räknas dubbelt och ibland inte alls. Unionens arbetslöshetskassa uppger att beräkningsmodulen ibland inte hittar arbetsvillkoret enligt alternativregeln. Handelsanställdas arbetslöshetskassa har uppgivit att det förekommer olika beräkningsvärden om olika versioner av arbetsgivarintyget används. Kassan har också upplevt att beräkningsmodulen vid två arbetsgivarintyg, där det är en bruten månad på det ena och en hel månad på det andra, inte klarar att beräkna den sista månaden korrekt i vissa fall. Vidare har kassan också noterat att beräkningsmodulen inte alltid väljer rätt villkor vid nyprövning, 65 alternativt 80 procent. Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa uppger att kassan inte vågar lita på beräkningsmodulen vid avancerade beräkningar utan att närmare precisera vad som menas med detta. GS, Hamnarbetarnas, Handelsanställdas, Kommunalarbetarnas, Livsmedelsarbetarnas, SKTF och Unionens arbetslöshetskassor har synpunkter på funktionaliteten i beräkningsmodulen. Bland annat uppger GS arbetslöshetskassa att det är omständligt och problematiskt att registrera intyg som ska användas i beräkningsmodulen och att funktionen angående detta varierar. Kassan uppger också att visningen är otydlig och exemplifierar med att det inte framgår exakt vilka månader som ingår i beräkningen. Vidare saknar kassan tydliga och korrekta felmeddelanden. Dessa anmärkningar delas av ett antal andra arbetslöshetskassor. Kommunalarbetarnas arbets- 15

16 löshetskassa uppger att den inlagda tiden för överhoppningsbar tid (60 månader) är för kort. SKTF:s arbetslöshetskassa uppger att intyg inte alltid följer med till beräkning trots status OK/BM. Kassan anser också att beräkningsmodulen kan ge bättre och tydligare information vid felmeddelande om vad som är felaktigt. Livsmedelsarbetarnas och Unionens arbetslöshetskassor upplever problem när förmåner som sjuklön och sjukpenning för samma månad ska läggas ihop. Unionens arbetslöshetskassa anser också att det kan ta lång tid att registrera intyg från Försäkringskassan. Kassorna menar att det skulle underlätta om modulen kunde ta emot olika timmar och belopp för samma månad. Handelsanställdas arbetslöshetskassa uppger att beräkningsmodulen inte känns tillförlitlig vid sjukförmån utan att närmare precisera vad den menar. Hamnarbetarnas och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassor uppger att det uppstår problem när ersättning ska beviljas vid en senare tidpunkt än datum för påanmälan på Arbetsförmedlingen. Handelsanställdas arbetslöshetskassa uppger att alla intyg som är OK/BM ibland inte tas med vid beräkning utan kan behöva köras flera gånger i beräkningsmodulen. Vidare uppger kassan att beräkningsmodulen inte klarar för många intyg och att det då är bättre att räkna manuellt. 4.2 Kommentarer från arbetslöshetskassor som inte använder beräkningsmodulen Ett antal av de arbetslöshetskassor som inte använder beräkningsmodulen har besvarat frågan om de upplever några problem med densamma. Bland annat uppger Lärarnas arbetslöshetskassa att då handlingarna behöver tolkas så ser kassan ingen tidsvinst med att använda beräkningsmodulen. Teaterverksammas arbetslöshetskassa uppger att 70 procent av deras ärenden kräver omräkning av lön till arbetad tid till följd av kassans specifika medlemsgrupper och att detta inte kan utföras med beräkningsmodulen. En arbetslöshetskassa, Sveriges arbetares, uppger att det är effektivare för kassan att räkna för hand då de inte skannar handlingar. Svensk handelsoch arbetsgivarnas arbetslöshetskassa uppger att beräkningsmodulen inte fungerar för företagarärenden (red. anm. framgår av handboken). 4.3 SO:s synpunkter på de av arbetslöshetskassorna upplevda problemen i enkätsvaren SO konstaterar initialt att arbetslöshetskassornas enkätsvar innehåller synpunkter av varierande karaktär och berör flera olika områden. Vidare konstaterar SO att kassorna dels påtalar felaktigheter som de upplever görs av beräkningsmodulen, dels framkommer med önskemål om förbättringar av användbarheten. Det framförs också synpunkter som snarare rör regelverk och regeltillämpning än beräkningsmodulen i sig. SO har valt att systematisera sitt svar i tre olika kategorier: felaktigheter, användbarhet och regeltillämpning Felaktigheter 16

17 Vad gäller felaktigheter konstaterar SO att det är svårt att utifrån enkätsvaren undersöka huruvida felen faktiskt förekommer då de i enkätsvaren beskrivs på en allt för generell nivå. SO förutsätter att kassorna upprättar felrapporter på vart och ett av de uppkomna felen så att detta kan hanteras av systemförvaltningen Användbarhet Kategorin användbarhet delar SO in i två underkategorier: dokumentberedning och dokumentation. Vad gäller dokumentberedning konstateras att beräkningsmodulen validerar beräkningsdata genom att göra en validering av dokumentet när dokumentstatus sätts till OK/BM. Orsaken till detta är att säkerställa att det finns tillräckligt med beräkningsgrundande information i dokumentet. Beroende på om kassans intyg och dokument tolkas vid skanning eller inte, d v s om kontroll sker av uppgifterna på den skannade bilden av dokumentet överensstämmer med uppgifterna på originalet, kan detta, enligt SO, upplevas som ett tidsödande moment. Vad gäller information från Försäkringskassan konstaterar SO att denna normalt är ett utdrag från Försäkringskassans datasystem och att det inte finns några fullständiga blanketter som innehåller all information som efterfrågas av arbetslöshetskassorna. Konsekvensen av detta är att handläggaren alltid får lägga in dessa dokument manuellt Dokumentation SO uppger att det i den webbaserade ÄGA-handboken finns beskrivningar av flera moment och eventuella felmeddelanden som kan uppkomma vid bristfällig registrering av dokument. Synpunkterna om att kassorna inte litar på beräkningsmodulen räknar rätt i olika situationer kommenteras av SO med att det tydligt framgår av handboken vilka beräkningar som kan utföras och vilka avgränsningar som finns Regeltillämpning Kategorin har av SO fördelats på tre olika underkategorier: överhoppningsbar tid, ramtid och schablontimmar. Överhoppningsbar tid Önskemålet som en kassa har om en överhoppningsbar tid om mer än 60 månader kommenteras av SO med att beräkningsmodulen är programmerad enligt huvudregeln i 17 a ALF. Ramtid Synpunkten som ett antal arbetslöshetskassor fört fram om att ramtiden läggs fel när sökanden blir berättigad till ersättning från en senare tidpunkt än datum för anmälan på Arbetsförmedlingen kommenteras av SO med att beräkningsmodulen är programmerad att lägga ramtiden från datumet för anmälan på Arbetsförmedlingen enligt vad som anges i 15 a ALF. 17

18 Schablontimmar Enligt vad som framkommer av enkätsvaren anser ett par kassor att användandet av schablontimmar, vilket görs vid anställningar med fastställd veckoarbetstid, i vissa situationer ger ett orättvist resultat. SO:s kommentar är att schablontimmar är vedertagen praxis och att beräkningsmodulen är programmerad enligt denna praxis. 5 Slutdiskussion Av svaren i SO:s enkätundersökning framgick att 15 arbetslöshetskassor använde sig av beräkningsmodulen. Här noteras att sex arbetslöshetskassor inte upplevde några problem med densamma. Tre arbetslöshetskassor hade noterat att överkompensation kunde förekomma i vissa situationer. Två arbetslöshetskassor uppgav att beräkningsmodulen ibland lade ut ramtiden felaktigt. En arbetslöshetskassa uppgav att arbetad mertid/övertid ibland räknades dubbelt och ibland inte alls. En arbetslöshetskassa uppgav att problem uppkom vad gällde den situationen att flera arbetsgivarintyg förekom. Det har också framkommit en rad olika synpunkter från arbetslöshetskassorna vad gäller funktionaliteten. SO har kommenterat arbetslöshetskassornas upplevelser under tre olika kategorier: felaktigheter, användbarhet och regeltillämpning. Vad gällde felaktigheter konstaterade SO sammanfattningsvis att man förutsatte att arbetslöshetskassorna rapporterar in dessa så att de kan handhas av systemförvaltningen. Angående användbarheten hänvisade SO sammanfattningsvis till givna förutsättningar angående vissa uppgifter och till vad som framgår av ÄGA-handboken. Vad gäller regeltillämpningen hänvisades till gällande lagstiftning. När det gäller schablontimmar specifikt hänvisade SO till att detta är vedertagen praxis och att beräkningsmodulen är programmerad i enlighet med denna. Slutligen konstaterar IAF att användningen av beräkningsmodulen varierar mellan kassorna, då vissa använder den i hög utsträckning medan andra inte använder den alls. Otvetydigt leder användning av beräkningsmodulen till att individuella felaktigheter kan undvikas. Som ett resultat av denna granskning har dock framkommit att de schablonberäkningar av normalarbetstid och normalinkomst som blir följden vid användning av beräkningsmodulen i vissa situationer kan leda till en viss överkompensation. Hur frekvent dessa situationer förekommer är inte känt för IAF. Det kan dock konstateras att schablonberäkning är något som tillämpas allmänt på arbetslöshetskassorna vid både manuell beräkning och beräkning i beräkningsmodulen, och att detta betraktas som praxis. Ett komplext regelverk medför svårighet att tydliggöra ramarna vid tillämpningen och bidrar således till bristande enhetlighet vid både manuell beräkning och vid användning av beräkningsmodulen i ÄGA. 18

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar 2010-04-30 Dnr 2010/185 T3 2010:5 Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev 2010 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg 2014:6 Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/476 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa

Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa Aktuellt för småföretagen: Nej till obligatorisk A-kassa maj 2008 Därför säger vi nej till obligatorisk A-kassa (för företagare) Bakgrund Regeringens utredare har nu kommit med förslag till ett nytt system,

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009

2010-02-18 Dnr 2010/216. Årsredovisning 2009 2010-02-18 Dnr 2010/216 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning... 3 Resultatredovisning... 4 1 IAF:s uppdrag... 4 2 Arbetslöshetsförsäkringen 2009... 5 2.1 Försäkringens omfattning... 5 2.1.1 Försäkringsärenden

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Ulf Staffansson Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; IAFFS 2014:5 Utkom från trycket den 16 oktober

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-10-29 1 (8) Försäkringsjuridiska enheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 Dnr: 2009/1620 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING I SAMBAND MED FÖRTROENDEUPPDRAG Redovisning

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare 2015:21 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/809 Arbetslöshetskassornas hantering

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag

Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag 2009-09-30 Dnr 2009/442 2009:11 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning och återbetalning av statsbidrag Arbetslöshetskassornas rutiner och åtgärder 2 I regleringsbrevet för 2009 avseende Inspektionen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet

SO info@samorg.org. Våra synpunkter i korthet Datum 2015-06-12 Ert Dnr Föreståndarmeddelande 29/15 Handläggare Anders Wickander, Karin Winberg Augst, Alexander Augst, Johan Svantesson SO info@samorg.org Synpunkter från Byggnads, Elektrikernas, Seko:s

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Deltidsstudier med arbetslöshetsersättning

Deltidsstudier med arbetslöshetsersättning 2007-07-18 2007/4 2007:14 Deltidsstudier med arbetslöshetsersättning 2 Kartläggningen av deltidsstudier med arbetslöshetsersättning är ett av IAF:s egeninitierade projekt under 2006 och 2007. Rapporten

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,

Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, 2009-11-05 Dnr 2009/1410 2009:14 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, del II En uppföljande studie av hur regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från 2007 har påverkat

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer