Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?"

Transkript

1 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2012/726 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för Regeringen har i regleringsbrevet för 2012 gett Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) följande uppdrag: IAF ska följa upp rutinerna som säkerställer att personer som uppbär arbetslöshetsersättning inte för samma tid kan uppbära sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, smittbärarersättning eller rehabiliteringsersättning. IAF ska i samband med uppdraget samråda med Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november IAF har avgränsat uppdraget till att följa upp arbetslöshetskassornas rutiner. Därmed redovisas inte Försäkringskassans rutiner för att motverka att personer felaktigt uppbär arbetslöshetsersättning för samma tid som socialförsäkringsförmån. Försäkringskassan har bistått IAF med uppgifter som varit nödvändiga för uppdraget och har fått ta del av rapporten innan publicering. Arbetslöshetskassorna har fått möjlighet att faktagranska rapporten. IAF har presenterat den för arbetslöshetskassorna vid ett möte 31 oktober Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Jessica Idbrant, chef för analysenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Leila Guici och Fredrik Karlman, granskningsenheten och Jonas Eriksson (uppdragsledare), analysenheten. Kontaktperson från rättsenheten har varit Kerstin Claesson, försäkringsjurist. Katrineholm den 1 november 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Jessica Idbrant Chef för analysenheten 2 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Uppdraget Syfte och genomförande Bakgrund Arbetslöshetskassornas kontrollrutin Det elektroniska informationsutbytet Arbetslöshetskassornas erfarenheter och synpunkter Användning av den manuella kontrollrutinen Arbetslöshetskassornas rutiner för att kontrollera kassakort mot Försäkringskassan Kontrollrutinens utvecklingsområden Samkörning och ärendegranskning Om samkörningen av uppgifter Om ärendegranskningen Slutdiskussion Käll- och litteraturförteckning Bilaga 1: IAF:s enkätundersökning Bilaga 2: Sammanställning av arbetslöshetskassornas enkätsvar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 3

4 Sammanfattning Syfte och metod Uppdragets syfte är att följa upp arbetslöshetskassornas rutiner som ser till att personer som får arbetslöshetsersättning inte får vissa socialförsäkringsförmåner för samma tidsperiod. I uppdraget ingår att kartlägga vilka rutiner som finns och hur arbetslöshetskassorna använder dem. För att besvara frågorna har IAF genomfört en enkätundersökning och en ärendegranskning. Enkätundersökningen var webbaserad och riktad till samtliga kassaföreståndare. Arbetslöshetskassornas kontrollrutin Arbetslöshetskassorna ställer frågor till Försäkringskassan elektroniskt via deras ärendehanteringssystem ÄGA. Frågor ställs huvudsakligen när handläggarna ska pröva ersättningsrätten och kontrollera uppgifterna på de kassakort som kommit in. Arbetslöshetskassornas kontrollrutin består av en automatisk och en manuell rutin. Den automatiska kontrollrutinen baseras på att Försäkringskassan ställer frågor till arbetslöshetskassornas system. Försäkringskassan ställer frågor genom att ange ärendeslag och för vilken period Försäkringskassan ska göra en utbetalning. Informationen från Försäkringskassans frågor lagras i arbetslöshetskassornas system. Samtliga kassakort kontrolleras med den automatiska kontrollrutinen. Den manuella kontrollen gör arbetslöshetskassorna genom den så kallade kontrollrutinen i ÄGA. En handläggare på en arbetslöshetskassa ställer en fråga till Försäkringskassan i ett ärende i ÄGA. Handläggaren anger den tidsperiod som frågan gäller och kan välja ett särskilt ärendeslag, till exempel föräldrapenning eller sjukpenning. Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) har informerat IAF att de arbetar med att ta fram en ny systemmiljö för informationsutbytet med Försäkringskassan. Arbetslöshetskassornas erfarenheter och synpunkter Arbetslöshetskassorna har fått besvara en enkät om hur de säkerställer att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen. Samtliga 30 arbetslöshetskassor uppger i enkätssvaren att de använder den manuella kontrollrutinen i samband med förstagångsprövningar och nyprövningar. Av enkätundersökningen framgår att: drygt hälften av arbetslöshetskassorna uppger att de använder den manuella kontrollrutinen stickprovsmässigt 4 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

5 16 arbetslöshetskassor uppger att de har rutiner för att kontrollera kassakorten mot Försäkringskassan två arbetslöshetskassor inte har rutiner för hur information på åtgärdslistan ska handläggas när kassakorten inte överensstämmer med informationen från Försäkringskassan knappt två tredjedelar av arbetslöshetskassorna inte ser några problem med den manuella kontrollrutinen Samkörning och ärendegranskning Av de 199 granskade ärendena var 107 sådana där personerna hade fått föräldrapenning enbart för lördag och söndag, vilket är förenligt med regelverket. För 64 ärenden visade granskningen att arbetslöshetskassorna hanterat ärendena korrekt. IAF:s granskning resulterade i 28 återkravsutredningar hos arbetslöshetskassorna. Det motsvarar drygt 14 procent av de granskade ärendena. Slutdiskussion Arbetslöshetskassorna upplever inte någon generell problembild när det gäller kontrollrutinen enligt enkätsvaren. Det finns dock ett önskemål från flera arbetslöshetskassor om att kontrollrutinen borde innehålla mer specifik information om vilka dagar som en socialförsäkringsförmån har betalats ut. IAF:s ärendegranskning styrker detta. IAF:s uppföljning visar att det är sällsynt att personer som får arbetslöshetsersättning för samtliga fem ersättningsdagar även får ersättning för någon av de aktuella socialförsäkringsförmånerna. IAF uppskattar att mindre än en procent av den utbetalda arbetslöshetsersättningen är felaktig arbetslöshetsersättning som betalats ut under samma tidsperiod som någon av de aktuella socialförsäkringsförmånerna. Detta baseras på IAF:s ärendegranskning och Försäkringskassans samkörning av ärenden med arbetslöshetsersättning. Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 5

6 1 Inledning 1.1 Uppdraget IAF fick i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2012 följande uppdrag: IAF ska följa upp rutinerna som säkerställer att personer som uppbär arbetslöshetsersättning inte för samma tid kan uppbära sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, smittbärarersättning eller rehabiliteringsersättning. IAF ska i samband med uppdraget samråda med Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november IAF har avgränsat uppdraget till att följa upp arbetslöshetskassornas rutiner. I denna rapport redovisas därmed inte Försäkringskassans rutiner för att motverka att personer felaktigt får arbetslöshetsersättning under samma tidsperiod som en socialförsäkringsförmån. 1.2 Syfte och genomförande Syfte Uppdragets syfte är att följa upp arbetslöshetskassornas rutiner som ser till att personer som får arbetslöshetsersättning inte får vissa socialförsäkringsförmåner för samma tidsperiod. I uppdraget ingår att kartlägga vilka rutiner som finns och hur arbetslöshetskassorna använder dem Genomförande För att svara på regeringsuppdraget har IAF i huvudsak utgått från följande frågeställningar: 1) Hur använder arbetslöshetskassorna de manuella respektive automatiska rutinerna för att förhindra felaktiga dubbelutbetalningar? 2) Vilka erfarenheter och synpunkter har arbetslöshetskassorna av rutinerna och i vilken utsträckning används rutinerna? 3) I vilken omfattning finns det indikationer om att ersättning har betalats ut felaktigt från både en arbetslöshetskassa och Försäkringskassan för samma tidsperiod? 4) Går det att utläsa från arbetslöshetskassornas datasystem om en socialförsäkringsförmån har betalats ut? Hur har arbetslöshetskassan i så fall tillämpat de rutiner som ska förhindra att en individ felaktigt får arbetslöshetsersättning för samma tidsperiod? 6 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

7 IAF har inhämtat uppgifter från Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) om vilka rutiner som finns i arbetslöshetskassornas datasystem för att hindra felaktiga utbetalningar. IAF har även genomfört en webbaserad enkätundersökning riktad till samtliga arbetslöshetskassor för att kartlägga arbetslöshetskassornas erfarenheter och synpunkter. Enkätutskicket samordnades med ett annat regleringsbrevsuppdrag som handlade om arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden. Enkäten (se bilaga 1) skickades ut den 29 mars 2012 och bestod av 12 frågor. Samtliga 30 arbetslöshetskassor besvarade enkäten och det insamlade materialet har varit underlag för kapitel 3 i kartläggningen. Utöver enkätundersökningen samkörde Försäkringskassan uppgifter från IAF:s och Försäkringskassans databaser. Dessutom gjorde IAF en ärendegranskning. En person kan helt korrekt få arbetslöshetsersättning och ersättning från Försäkringskassan för olika delar av en och samma vecka och även för en och samma dag i vissa speciella fall. För att få ett mer entydligt resultat valde IAF därför att begränsa samkörningen till de ärenden där en person har fått arbetslöshetsersättning för samtliga fem ersättningsdagar i veckan och ingen ersättning återkrävts av arbetslöshetskassan. Samkörningen gjordes mot det system där Försäkringskassan handlägger sina ärenden och är därför tidskrävande för dem. På grund av de långa samkörningstiderna och för att inte belasta Försäkringskassans produktion i alltför hög utsträckning begränsades ärendemängden. Efter samråd med Försäkringskassan samkördes ett urval om 1 procent av 2011 års ärenden. Därefter gjorde IAF en ärendegranskning hos de arbetslöshetskassor som hade minst tio ärenden där det enligt samkörningen fanns en misstanke om att en person felaktigt hade fått arbetslöshetsersättning under samma tidsperiod som socialförsäkringsförmån Rapportens disposition Rapporten inleds med ett övergripande kapitel (kapitel 2) om de elektroniska informationsutbytessystem som arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan använder sig av. Kapitel 3 handlar om arbetslöshetskassornas syn på informationsutbytet med Försäkringskassan. Till grund för detta kapitel ligger den enkätundersökning som IAF utförde under våren I kapitel 4 går IAF igenom de resultat som kom fram genom samkörningen och den efterföljande ärendegranskningen. I det sista kapitlet (kapitel 5) finns en slutdiskussion där IAF presenterar de viktigaste resultaten. I bilaga 1 finns den enkät som IAF skickade ut till arbetslöshetskassorna och i bilaga 2 redovisas arbetslöshetskassornas enkätsvar på ja- och nejfrågorna. Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 7

8 1.3 Bakgrund I november 2001 beslutade riksdagen om lagändringar för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan Försäkringskassan, CSN och arbetslöshetskassorna. Lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2002 innebar att myndigheterna och arbetslöshetskassorna kunde utbyta författningsreglerad information elektroniskt, utan att hindras av sekretess. Samtliga arbetslöshetskassor ingår i informationsutbytet sedan Den 9 juni 2005 beslutade regeringen om förordningsändringar 2 som gjorde det möjligt för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 3 att ingå i informationsutbytet. Dessa ändringar trädde i kraft den 19 juli 2005 och Försäkringskassan får sedan hösten 2005 vissa uppgifter om arbetslösa från AMS. Det elektroniska informationsutbytet gav en effektivare ärendehantering och gör det lättare att kontrollera utbetalningen av statliga medel jämfört med tidigare. Det bidrar därmed till att felaktiga utbetalningar sker i mindre omfattning. 4 Under åren 2003, 2004 och 2006 samkörde Försäkringskassan, CSN och arbetslöshetskassorna registeruppgifter för vissa utbetalningar, så kallade effektmätningar, för att påvisa effekter och utvecklingsområden inom det elektroniska informationsutbytet. Dessa mätningar har IAF redovisat i rapporter 5 där även rutinerna för informationsutbytet beskrivs mer ingående. 6 1 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2006:23, IAF. Sid 9. 2 Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, Förordning (2002:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 3 Idag en del av Arbetsförmedlingen. 4 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2006:23, IAF. Sid 9. 5 Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna, 2004:14, IAF, Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2005:7, IAF, Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2005:11, IAF och Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2006:23, IAF 6 Tillsyn över arbetslöshetskassornas insatser inom informationsutbytet, 2007:5, IAF. Sid 9. 8 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

9 2 Arbetslöshetskassornas kontrollrutin Detta kapitel redogör för det verktyg som arbetslöshetskassorna har för informationsutbytet med Försäkringskassan. Informationen i kapitlet kommer till stor del ifrån arbetslöshetskassornas samorganisation (SO). 2.1 Det elektroniska informationsutbytet SO utvecklar och förvaltar de IT-system som arbetslöshetskassorna använder för handläggning och informationsutbyte med Försäkringskassan. SO arbetar med att ta fram en ny systemmiljö. Det gör att de systemrutiner som arbetslöshetskassorna använder idag för att utbyta information med Försäkringskassan kommer att ändras i framtiden. 7 IAF har vid tidigare tillfällen rapporterat om arbetslöshetskassornas rutiner för informationsutbyte med Försäkringskassan. Liksom vid tidigare granskningar kan IAF dela upp det systematiska informationsutbytet i två kategorier: den automatiska och den manuella kontrollrutinen. Idag ställer arbetslöshetskassorna frågor till Försäkringskassan elektroniskt via sitt ärendehanteringssystem ÄGA. För att en handläggare ska kunna göra detta, krävs det att det finns ett ärende i ÄGA. I ÄGA loggas alla frågor och svar som skickas mellan arbetslöshetskassan och Försäkringskassan. Frågor ställs huvudsakligen för att pröva ersättningsrätten och för att kontrollera uppgifterna på de kassakort som kommit in Den automatiska kontrollrutinen Den automatiska kontrollrutinen baseras på att Försäkringskassan ställer frågor till arbetslöshetskassornas system. Försäkringskassan ställer frågor genom att ange ärendeslag och för vilken period Försäkringskassan ska göra en utbetalning. En del av Försäkringskassans frågor (om sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning) sparas i ett bibliotek i arbetslöshetskassornas datasystem. När den ersättningssökande skickar in ett kassakort kontrolleras detta mot de frågor som finns lagrade i biblioteket. Om det finns en fråga på den sökande visas det på den aktuella arbetslöshetskassans åtgärdslista som Dekl olik RFV. 8 Det betyder att personen har deklarerat annorlunda på sitt kassakort 7 Information från samtal med SO den 20 februari På åtgärdslistan visas orsak och kassakortsveckor för ärenden där något inträffat som påverkar eller hindrar utbetalning eller ersättningsrätt. Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 9

10 än vad som framgår av informationen från Försäkringskassan. Enligt SO ska en åtgärd som har hamnat på åtgärdslistan alltid utredas av arbetslöshetskassan. 9 För föräldrapenning sker också automatiska kontroller men på ett lite annat sätt. Varje dag gör Försäkringskassan en fil som skickas över till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen filtrerar bort de som inte är registrerade som arbetslösa och sedan samkörs informationen med respektive arbetslöshetskassa. Informationen visar bara hur många dagar som en person fått föräldrapenning och under vilken period. Informationen jämförs sedan med kassakort. Om dagarna inte stämmer överrens vid jämförelsen hamnar även detta på åtgärdslistan Den manuella kontrollen Den manuella kontrollen utför arbetslöshetskassorna genom den så kallade kontrollrutinen i ÄGA. En handläggare på en arbetslöshetskassa ställer en fråga till Försäkringskassan i ett ärende i ÄGA. Handläggaren anger den tidsperiod som frågan gäller och kan välja ett särskilt ärendeslag, till exempel föräldrapenning eller sjukpenning. Handläggaren kan också välja att se alla ärenden under perioden som Försäkringskassans system kan skicka information till arbetslöshetskassan om. Svaret kommer omedelbart in i systemet och handläggaren kan då se vilken typ av ärende det rör sig om, för vilken tidsperiod förmånen har utbetalats och omfattning (till exempel 100 procent) det handlar om. Handläggaren ser också hur många dagar som den sökande fått ersättning från Försäkringskassan under den angivna perioden. Om det inte finns några uppgifter under den efterfrågade perioden är fältet under ärendeuppgifter tomt, men man kan ändå se att frågan har ställts och när. 9 SO:s interna systembeskrivning Kontrollrutinen 10 Information från samtal med SO den 20 februari Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

11 3 Arbetslöshetskassornas erfarenheter och synpunkter Detta kapitel redovisar hur arbetslöshetskassorna har svarat i enkäten att de säkerställer att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen. Till grund för redogörelsen ligger svaren från den enkät som var ställd till arbetslöshetskassornas kassaföreståndare. Det finns idag totalt 30 arbetslöshetskassor och deras medlemsantal varierar från drygt till knappt medlemmar. 11 Arbetslöshetskassornas svar på ja- och nejfrågor redovisas i bilaga 2. IAF har avgränsat uppdraget till att följa upp arbetslöshetskassornas rutiner och synpunkter på informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan. IAF har därför enbart ställt enkäten till arbetslöshetskassorna. 3.1 Användning av den manuella kontrollrutinen Samtliga 30 arbetslöshetskassor uppger i enkätssvaren att de använder den manuella kontrollrutinen i samband med förstagångsprövningar 12 och nyprövningar 13. Dessutom uppger 27 arbetslöshetskassor att de använder kontrollrutinen i alla förstagångsprövningar. Tre arbetslöshetskassor 14 uppger att de inte använder kontrollrutinen i alla ärenden, eftersom de inte ser något behov av det i ärenden där det framgår av arbetsgivarintyget att den ersättningssökande har arbetat heltid utan frånvaro. 25 arbetslöshetskassor uppger att de alltid använder kontrollrutinen vid nyprövningar, medan 5 arbetslöshetskassor uppger att de inte gör det. Av de sistnämnda uppger en arbetslöshetskassa att den inte använder kontrollrutinen om det framgår av handlingarna som den ersättningssökanden skickat in att han eller hon fått ersättning från Försäkringskassan. Andra exempel på ärenden där arbetslöshetskassorna uppger att kontrollrutinen används är: 11 Arbetslöshetskassornas medlemsantal redovisas på 12 Förstagångsprövning innebär att arbetslöshetskassan prövar den sökandes rätt till en ersättningsperiod och fastställer ersättningsnivån i de fall där personen har rätt till ersättning. 13 När en ersättningsperiod håller på att ta slut prövar arbetslöshetskassan om den ersättningssökande uppfyller ett nytt arbetsvillkor för att kunna få ytterligare en ersättningsperiod. Detta kallas för nyprövning. 14 Journalisternas, IF Metalls och Akademikernas Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 11

12 dagpenningförfrågan tillämpning av 23 ALF (så kallat glappärende 15 ) årsanmälan kontroll av arbetsgivarintyg mot kassakort omprövning av nivå på medlemsavgift hantering av diverse åtgärder på åtgärdslistan återkommande arbetslöshet efter uppehåll i ersättningsperioden utförsäkring återkrav underrättelser Användning av den manuella kontrollrutinen för stickprov I enkätundersökningen frågade IAF arbetslöshetskassorna om de använder (den manuella) kontrollrutinen mot Försäkringskassan stickprovsmässigt. Drygt hälften av arbetslöshetskassorna uppger att de gör det. Som ett exempel på hur kontrollrutinen används stickprovsmässigt lyfter flera arbetslöshetskassor fram de årliga stickprovsundersökningar som SO genomför. Flera arbetslöshetskassor nämner också olika typer av interngranskningar, till exempel att handläggarna ska söka i kontrollrutinen med viss regelbundenhet och att de har lagt in bevakning på detta i systemet. Det är också vanligt förekommande att arbetslöshetskassorna gör stickprovsökningar i kontrollrutinen för att se om medlemmen har betalat rätt avgift. En arbetslöshetskassa uppger att den vid glappärenden ibland gör stickprovskontroller 12 månader bakåt i tiden, trots att glappet är kortare än så. En arbetslöshetskassa uppger att om den inte har något ärende att utreda så har den ingen laglig grund att göra en sökning i kontrollrutinen. 3.2 Arbetslöshetskassornas rutiner för att kontrollera kassakort mot Försäkringskassan IAF har i enkäten ställt frågor till arbetslöshetskassorna om hur de kontrollerar kassakort mot Försäkringskassan. Frågorna handlar om både den automatiska och den manuella kontrollrutinen. 15 Ett så kallat glappärende innebär att den sökande återknyter till pågående ersättningsperiod efter ett uppehåll. Detta är möjligt om det gått mindre än 12 månader från det att sökande senast fick arbetslöshetsersättning. 12 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

13 3.2.1 Den manuella kontrollrutinen I enkäten ställde IAF frågan om arbetslöshetskassorna har rutiner för att kontrollera kassakorten mot Försäkringskassan och 16 arbetslöshetskassor uppger att de har sådana rutiner. Arbetslöshetskassorna uppger bland annat att de har rutiner för att kontrollera kassakort när: det finns handlingar i ärendet som tyder på att Försäkringskassan har betalat ut ersättning. Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse till arbetslöshetskassan de får information enligt lagen om underrättelseskyldighet 16 de arbetar med återkravsärenden och det finns anledning att kontrollera ersättningar från Försäkringskassan Försäkringskassan ställer frågor till arbetslöshetskassan den ersättningssökande har deklarerat sjuk eller föräldraledig på kassakort det finns glapp i ersättningsperioden det finns skäl enligt åtgärdslistan det finns anledning att misstänka att ett kassakort kan vara felaktigt ifyllt Den automatiska kontrollrutinen och åtgärdslistan Samtliga kassakortsveckor kontrolleras med den automatiska kontrollrutinen. När informationen på kassakorten inte överensstämmer med informationen från Försäkringskassan blir det en åtgärd på åtgärdslistan. Alla utom två arbetslöshetskassor har rutiner för hur information på åtgärdslistan ska handläggas. Nedan följer ett antal exempel på arbetslöshetskassornas rutiner. En ansvarig person ska tömma åtgärdslistan dagligen. På vissa kassor är detta försäkringsansvarig och på andra en enskild handläggare. Innan de betalar ut ersättning ska åtgärdslistan vara tömd för att förhindra eventuella felaktiga utbetalningar. När ett ärende kommer upp på åtgärdslistan leder det ofta till en slagning i den manuella kontrollrutinen. 3.3 Kontrollrutinens utvecklingsområden IAF har i enkäten frågat arbetslöshetskassorna vilka problem de ser när det gäller den manuella kontrollrutinen. Av enkätsvaren framgår att knappt två tredjedelar av arbetslöshetskassorna inte ser några problem med den manuella kontroll- 16 Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 13

14 rutinen. En dryg tredjedel av arbetslöshetskassorna har dock svarat att de ser problem med den manuella kontrollrutinen. Bilden av vad som är problematiskt med kontrollrutinen är dock splittrad mellan dessa arbetslöshetskassor och flera av de problem som framkommer i enkätsvaren upplevs bara av någon eller några arbetslöshetskassor. Ett utvecklingsområde som några arbetslöshetskassor tar upp är informationen från kontrollrutinen. Den skulle kunna vara mer detaljerad och visa exakt vilka dagar som en person har fått ersättning från en socialförsäkringsförmån. Ett annat önskemål som några arbetslöshetskassor har är att kunna se vilka förmåner en individ har ansökt om innan de har betalats ut av Försäkringskassan. Några arbetslöshetskassor föreslår att systemen skulle kunna automatiseras ytterligare. På så sätt skulle slagningar kunna ske automatiskt varje vecka. Ett fåtal arbetslöshetskassor uttryckte också en önskan om mer kommunikation mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan. Två arbetslöshetskassor vill till exempel ha ett gemensamt forum där arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan regelbundet träffas för att stämma av regelverk och rutiner dem emellan. Problem som nämns av några arbetslöshetskassor är att batcher 17 inte har fungerat och att kassakorten har lästs in fel. Några arbetslöshetskassor anser också att det vore önskvärt att Försäkringskassan ställde fler manuella kontrollfrågor. 17 Batchfiler är filer som beskriver jobb som en dator skall utföra självständigt, utan inblandning av användaren. 14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

15 4 Samkörning och ärendegranskning I detta kapitel presenteras resultaten av Försäkringskassans samkörning av uppgifter från IAF:s och Försäkringskassans databaser samt den ärendegranskning som IAF genomförde på ett urval av ärendena. 4.1 Om samkörningen av uppgifter Försäkringskassan har samkört uppgifter från IAF:s och Försäkringskassans databaser för att undersöka om arbetslöshetsersättning betalas ut till personer som samtidigt får en socialförsäkringsförmån 18. I IAF:s databas Astat finns uppgifter för vilken vecka arbetslöshetsersättning har betalats ut men inte för vilka veckodagar. Samkörningen begränsades till ärenden där en person fått arbetslöshetsersättning för samtliga fem ersättningsdagar i veckan för att utesluta ärenden där en person korrekt fått arbetslöshetsersättning för en del av en vecka och socialförmån för annan del av samma vecka. Efter samråd med Försäkringskassan beslöt IAF begränsa samkörningen till ett urval om en procent av 2011 års ärenden där ersättning betalats ut fem dagar i veckan. 19 Urvalet om en procent motsvarade ärenden. Resultatet av samkörningen var att i 286 av de samkörda ärendena hade personer en period med socialförsäkringsförmån som helt eller delvis överlappade en vecka där de även fått arbetslöshetsersättning för samtliga fem ersättningsdagar. Resultatet var dock inte tillräckligt tydligt för att dra slutsatsen att arbetslöshetsersättningen hade betalats ut felaktigt. 4.2 Om ärendegranskningen IAF beslutade att genomföra en ärendegranskning för att närmare undersöka om personerna i de 286 ärendena hade fått arbetslöshetsersättning parallellt med en socialförsäkringsförmån. Dessutom ville IAF undersöka hur arbetslöshetskassorna tillämpat kontrollrutinerna. Granskningen begränsades till de sex arbetslöshetskassor som hade minst 10 ärenden. Totalt granskades 199 av de 286 ärendena. Ärendegranskningen genomfördes hos Akademikernas, Alfa, Handelsanställdas, IF Metalls, Kommunalarbetarnas och Unionens arbetslöshetskassor. I tabell 1 framgår i vilken utsträckning arbetslöshetskassorna använt den manuella respektive den automatiska kontrollrutinen. 18 Sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning, smittbärarersättning eller rehabiliteringsersättning. 19 Se även avsnitt i inledningen för ytterligare information om de samkörda uppgifterna. Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 15

16 Handläggarna på arbetslöshetskassorna har använt kontrollrutinerna i 159 av de 199 ärendena. I 40 av ärendena fanns det alltså ingen indikation på att arbetslöshetskassan har använt någon kontrollrutin. Tabell 1: Hur arbetslöshetskassorna använder kontrollrutinen Antal ärenden Endast manuella kontrollrutinen 144 Endast automatiska kontrollrutinen 4 Båda kontrollrutinerna har använts 11 Ingen kontrollrutin har använts 40 Totalt antal ärenden 199 De granskade ärendeslagen framgår av tabell 2. För 75 procent av de granskade ärendena fanns det en indikation att personerna hade fått arbetslöshetsersättning samma vecka som föräldrapenning. Reglerna tillåter dock att arbetslösa kan få arbetslöshetsersättning för fem dagar i veckan och föräldrapenning för återstående två dagar. Tabell 2: Granskade ärenden, fördelade på försäkringsförmån Ärendeslag Antal ärenden Föräldrapenning 150 Sjukpenning 34 Tillfällig föräldrapenning 11 Närståendepenning 3 Rehabiliteringsersättning 1 Totalt antal ärenden 199 Av de 150 granskade ärendena med föräldrapenning var 107 sådana där föräldrapenning betalats ut enbart för lördag och söndag, se tabell 3. I drygt hälften av samtliga 199 granskade ärenden har personerna alltså fått föräldrapenning enbart för lördag och söndag. Av de övriga ärenden hade arbetslöshetskassorna hanterat 64 ärenden korrekt. IAF har inhämtat kompletterande information från Försäkringskassan och har därefter överlämnat totalt 45 ärenden till arbetslöshetskassorna för utredning. Av dessa 45 ärenden har arbetslöshetskassorna beslutat att påbörja återkravsutredningar i 28 ärenden. 16 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

17 Tabell 3: Granskningsresultat Resultat av granskning Antal ärenden Föräldrapenning enbart lördag och söndag 107 Ingen anmärkning vid granskningen 64 Återkravsutredning 28 Totalt antal ärenden 199 Ett beslut om återkravsutredning innebär inte att arbetslöshetskassorna har betalat ut felaktig ersättning. Däremot ger antalet återkravsutredningar en övre gräns för antalet möjliga ärenden med felaktig ersättning. IAF:s granskning av 199 ärenden resulterade i 28 återkravsutredningar av arbetslöshetskassorna. Det motsvarar drygt 14 procent av de granskade ärendena. Om granskningsresultatet antas vara representativt kan granskningsresultatet extrapoleras, alltså förutsättas gälla, på samtliga ärenden som samkördes. En övre gräns för andelen ärenden där arbetslöshetsersättning felaktigt har betalats ut för tid med aktuella socialförsäkringsförmåner blir då 0,1 procent av ärendena. 20 IAF vill dock betona att samkörningen och granskningen begränsades till ärenden där arbetslöshetsersättning betalats ut för samtliga fem ersättningsdagar per vecka år 2011 och där arbetslöshetskassan inte gjort återkrav. År 2011 betalades totalt 13 miljarder kronor ut i arbetslöshetsersättning. 20 Beräkning: 28 / 199 x 286 / = 0,1 procent Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 17

18 5 Slutdiskussion Arbetslöshetskassorna har inte någon generell problembild med kontrollrutinen enligt enkätsvaren. IAF noterar dock att några arbetslöshetskassor anser att kontrollrutinen borde innehålla mer specifik information om vilka dagar som en socialförsäkringsförmån har betalats ut. IAF:s ärendegranskning styrker detta. IAF:s uppföljning visar att det är sällsynt att personer som får arbetslöshetsersättning för samtliga fem ersättningsdagar även får ersättning för någon av de aktuella socialförsäkringsförmånerna. I de fall där detta ändå förekommer är det vanligt att socialförsäkringsförmånen avser föräldrapenning för lördag och söndag, vilket reglerna tillåter. IAF uppskattar att mindre än en procent av den utbetalda arbetslöshetsersättningen är felaktig arbetslöshetsersättning som betalats ut under samma tidsperiod som någon av de aktuella socialförsäkringsförmånerna. Detta baseras på IAF:s ärendegranskning och Försäkringskassans samkörning. IAF:s tidigare rapporter om informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan har visat att antalet ersättningstagare som felaktigt fått arbetslöshetsersättning har minskat kraftigt sedan informationsutbytet infördes. 21 Därför drog IAF slutsatsen att införandet av informationsutbytet har haft en tydlig effekt för att förebygga felaktiga utbetalningar. IAF:s resultat i denna rapport överensstämmer med tidigare resultat. IAF kan konstatera att Arbetslöshetskassornas rutiner för att säkerställa att personer inte får arbetslöshetsersättning parallellt med en socialförsäkringsförmån tycks vara tillförlitliga i de delar som IAF har följt upp. 21 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2006:23, IAF och Tillsyn över arbetslöshetskassornas insatser inom informationsutbytet, 2007:5, IAF 18 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

19 6 Käll- och litteraturförteckning Lagar och förordningar Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förordning (2002:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Rapporter Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna, 2004:14, IAF Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2005:7, IAF Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2005:11, IAF Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan, 2006:23, IAF Tillsyn över arbetslöshetskassornas insatser inom informationsutbytet, 2007:5, IAF Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 19

20 Bilaga 1: IAF:s enkätundersökning Enkätfrågor Enkäten bestod av två block, A och B. I block A behandlades frågor om hur arbetslöshetskassorna säkerställer att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen. Block B utelämnas i bilagan då detta avsåg ett annat regleringsbrevsuppdrag, se rapport Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden, 2012:9, IAF. Block A Block A omfattar 12 frågor angående hur arbetslöshetskassan säkerställer att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen. Frågorna i enkäten är i huvudsak koncentrerade kring kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan, som består av en automatisk och en manuell kontroll. Den automatiska kontrollen sker genom att kassakort jämförs med utbetald ersättning från bland annat Försäkringskassan. Den manuella kontrollen görs då arbetslöshetskassans handläggare prövar ersättningsrätten för den enskilde. Frågor kan ställas om pågående ersättningsperioder samt ersättningsperioder före arbetslöshetsperiodens början genom direktåtkomst till vissa register. Bland annat används denna för att styrka perioder med sjukdom och föräldraledighet. Observera att frågorna enbart avser förmåner från Försäkringskassan och inte förmåner från CSN. 1. I vilken typ av ärenden används kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan? Förstagångsprövningar Nyprövningar Andra slags ärenden, ange vilka 2. Om kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan används vid förstagångsprövningar, används den då vid samtliga förstagångsprövningar? Ja Nej, motivera varför 3. Om kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan används vid nyprövningar, används den då vid samtliga nyprövningar? Ja Nej, motivera varför 20 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

21 4. Används kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan stickprovsmässigt? Ja, om möjligt ange hur Nej, motivera varför 5. Används kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan vid indikation? Ja, ange typ av indikation Nej, motivera varför 6. Finns rutiner för om arbetslöshetskassan kontrollerar kassakort med den manuella kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan? Ja, ange när kontrollen ska ske Nej 7. Finns rutiner för när arbetslöshetskassan kontrollerar kassakort med den automatiska kontrollrutinen gentemot Försäkringskassan? Ja, ange hur ansvaret är fördelat för kontrollen Nej 8. Ser arbetslöshetskassan några problem med den manuella kontrollrutinen? Ja, ange vilka Nej 9. Har arbetslöshetskassan några rutiner för handläggningen av den information som kommer fram via den så kallade åtgärdslistan? Ja, ange hur åtgärdslistan används Nej 10. Det är känt för IAF att det förekommer utbetalningar av socialförsäkringsförmån samtidigt med att arbetslöshetsersättning utgår med fem hela dagar per kassakortsvecka. Vilka omständigheter tror arbetslöshetskassan gör detta möjligt? Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 21

22 Tekniska orsaker, ange vad Orsaker hänförliga till Försäkringskassan, ange vad Bristande rutiner på arbetslöshetskassan, ange vad Annat, ange vad 11. Har arbetslöshetskassan noterat att Försäkringskassan har registrerat felaktiga ersättningsperioder och/eller ärendeslag? Ja, försök att uppskatta hur ofta per månad Nej 12. Har arbetslöshetskassan några förslag på förbättringar av kontrollrutinerna gentemot Försäkringskassan eller andra lämpliga åtgärder för att minska risken för felaktig utbetalning av arbetslöshetsersättning för tid som ersätts med socialförsäkringsförmån? 22 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

23 Bilaga 2: Sammanställning av arbetslöshetskassornas enkätsvar I denna bilaga redovisas arbetslöshetskassornas svar på ja- och nejfrågor. Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 23

24 Fråga 1:1 Fråga 1:2 Fråga 1:3 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Arbetslöshetskassa Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Akademikernas J J J N N J J J Alfa J J J J J J J J SEKO:s J J J J J N J J Sv. Entreprenörers J J J J J N J N Byggnadsarbetarnas J J J J J J J J Elektrikernas J J J J N N J N Farmacitjänstemännens J J J J J J J J Fastighets J J N J J N J N Finans- och försäkringsbranschens J J J J J J J J GS J J J J J N J N Hamnarbetarnas J N J J N N J J Handelsanställdas J J N J J N J N Hotell- och restauranganställdas J J J J J J J J IF Metalls J J J N N J J N Journalisternas J J J N N J J N Kommunalarbetarnas J J J J J J J J Ledarnas J J J J J J J Livsmedelsarbetarnas J J J J J J J J Lärarnas J J J J J N J J Musikernas J J J J J J J J Pappersindustriarbetarnas J J J J J J J J Skogs- och lantbrukstjänstemännnens J J N J J J J N Småföretagarnas J J J J J N J J Svensk handels- och arbetsgivararnas J J J J J N J N STs J J J J J N J J Sveriges arbetares J J J J J J J Säljarnas J J J J J N J J Transportarbetarnas J J N J J N J N Vision J J J J J J J J Unionens J J J J J N J N 24 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF

25 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Arbetslöshetskassa Ja Nej Ja Nej Ja Nej Tekniska orsaker Orsaker hänf. t. F- kassan Bristande rutiner på A- kassan Annat Ja Nej Akademikernas J J J J J Alfa J N J J J J Fråga 11 SEKO:s J N J J J Sv. Entreprenörers J N J J N Byggnadsarbetarnas J N N J N Elektrikernas J N J J J N Farmacitjänstemännens J N J J N Fastighets J J J J J J N Finans- och försäkringsbranschens J N J J N GS J N J J J Hamnarbetarnas N N J J J Handelsanställdas J J J J J Hotell- och restauranganställdas J J J J N IF Metalls N N J J N Journalisternas J N J J N Kommunalarbetarnas J N J J N Ledarnas J J J J J J J J Livsmedelsarbetarnas N N J J N Lärarnas J J J J N Musikernas J J J J N Pappersindustriarbetarnas N N J J N Skogs- och lantbrukstjänstemännnens J N J J N Småföretagarnas J N J J N Svensk handels- och arbetsgivararnas J J J N STs J N J J J Sveriges arbetares J N N J J Säljarnas J N J J J Transportarbetarnas J N J J N Vision J J J J N Unionens J J J J J J N Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?, IAF 25

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2015:15 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/39 Regeringen

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Kompensationsgrad vecka 35/

Kompensationsgrad vecka 35/ Kompensationsgrad vecka 35/2018 2018-12-10 Kompensationsgrad vecka 35/2018 Sida: 2 [9] Sammanfattning 28 procent av tidigare heltidsanställda fick 80 procent av sin inkomst. 46 procent av samtliga arbetslösa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2017:14

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2017:14 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2016 Rapport 2017:14 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Kompensationsgrad vecka 6/2018

Kompensationsgrad vecka 6/2018 Kompensationsgrad vecka 6/2018, [Ansvarig][Författare] Sida: 2 [10] Rapport över kompensationsgrad vecka 6/2018 Sveriges a-kassor följer sedan 1998 varje år upp hur stor del av ersättningstagarna som får

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2018:12

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar Rapport 2018:12 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2017 Rapport 2018:12 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2013

Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2013 Rapport över kompensationsgrad vecka 35/2013 SO följer sedan 1998 varje år upp hur stor del av ersättningstagarna som får 80 procent av sin tidigare inkomst. Mätning görs två gånger per år, vecka 6 och

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Hantering av uteslutning och frånkännande

Hantering av uteslutning och frånkännande Hantering av uteslutning och frånkännande Uppföljning av rapport 2016:20 Rapport 2018:3 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2005-06-30 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan Sidan 2 (30) Arbetslöshetskassorna, Försäkringskassan och CSN har ett elektroniskt utbyte av information gällande

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF reviderad den 20 oktober 2016 Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning Fordringar, återkrav och återbetalningar. Rapport 2017:17

Felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning Fordringar, återkrav och återbetalningar. Rapport 2017:17 Felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning Fordringar, återkrav och återbetalningar Rapport 2017:17 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera

Läs mer

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2016

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2016 2017-03-06 A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2016 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2015:24 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/58 Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:5 Förstagångsprövade företagarärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/537 4.1 Akademikernas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetslöshetskassornas sanktioner, 2014 och första kvartalet 2015 2015:20 Arbetslöshetskassornas sanktioner, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/43

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Rätt registrering logiska kontroller i ASTAT. Rapport 2017:15

Rätt registrering logiska kontroller i ASTAT. Rapport 2017:15 Rätt registrering logiska kontroller i ASTAT Rapport 2017:15 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 38, 2017

Stickprovsundersökning vecka 38, 2017 Stickprovsundersökning vecka 38, 2017 1.0 Februari 2018, Stefan Cronqvist Sida: 2 [8] Versionshistorik för dokumentet Version Datum Kommentar Av 1.0 2018-02-20 Första version SC Sida: 3 [8] Innehållsförteckning

Läs mer

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan

Uteslutning, frånkännande och polisanmälan 2009-06-30 Dnr 2008/493 2009:9 Uteslutning, frånkännande och polisanmälan En kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 48, 2018

Stickprovsundersökning vecka 48, 2018 Stickprovsundersökning vecka 48, 2018 Sida: 2 [7] Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Så genomförs undersökningen... 3 3. Informationsutbyte i realtid... 3 4. Resultat... 4 4.1 Informationsutbytet mellan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna

Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna 2010-08-09 Dnr 2010/359 2010: 16 Redovisning av arbetslöshetskassornas åtgärder för att minska genomströmningstiderna IAF:s redovisning till regeringen enligt regleringsbrev för 2010 2 Inspektionen för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare 2015:21 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/809 Arbetslöshetskassornas hantering

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll

Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll 1 (10) Information om uppgifterna i statistikdatabasen Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning... 3 2.1 Inkomstrelaterad ersättning/grundbelopp... 3 2.2 Normalarbetstid...

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi. Rapport 2017:13

Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi. Rapport 2017:13 Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi Rapport 2017:13 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen

Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen 2012:8 Arbetslöshetskassornas rutiner för polisanmälan enligt bidragsbrottslagen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/291 Samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering?

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering? Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollarbete Säkerställer Arbetsförmedlingen en korrekt avvikelserapportering? Rapport 2018:14 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg 2014:6 Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/476 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer