Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige"

Transkript

1 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE Ärendenr: NV SJV /13 Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk delredovisar här regeringens uppdrag till de båda myndigheterna om genetisk förstärkning av varg i Sverige (M2012/3438/Nm). Sammanfattning Flytt av vuxna vargar Två flyttar av varg har genomförts under detta uppdrag dvs. sedan den 20 december Inledningsvis flyttades ett vargpar från Tornedalen till Tiveden, vilket är den första flytt som resulterat i en etablering i anslutning till den övriga vargstammen och dessutom förmodligen en reproduktion. Sedan flyttades vargtiken från Junsele ner till Rimbo nära Stockholm. Den vandrade snart åter till reviret i Junsele. Frågor att utreda vidare Myndigheterna avser att utreda frågorna om karantän och hägn vidare i uppdraget. Myndigheterna kommer dessutom att arbeta fram ett detaljerat förslag på andra lämpliga kompensationsåtgärder än licensjakt under hösten Flytt av vargvalpar Det har genomförts omfattande förberedelser i uppdraget för att kunna flytta vargvalpar från djurparker till vilda vargars lyor. Till exempel har två vilda BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(10) vargtikar märkts, djurförsöksetiskt tillstånd har sökts och praktiska frågor runt flyttarna utretts. Det är svårt att märka vilda tikar då naturgivna förhållanden som väder och geografi styr arbetet. Eftersom de märkta vilda tikarna födde valpar ungefär 19 dagar före den första djurparkstiken och det inte får skilja mer än 8 dagar mellan födslarna, kunde inte någon valpflytt genomföras. Medgivanden och dialoger Under vårvintern har ett omfattande dialogarbete genomförts. Avsikten var att få in synpunkter och att sprida information för att öka möjligheten att få medgivanden för att kunna sätta ut vargvalpar. Naturvårdsverket har träffat viltförvaltningsdelegationerna och regionala företrädare för markägare- och jägarorganisationer vid två tillfällen i de Mellansvenka länen. Myndigheterna ser också ett behov av justeringar av sekretesslagstiftningen för att öka möjligheten att inhämta medgivanden. Internationellt samarbete Samarbete med Norge, Finland och Ryssland av stor betydelse för att förbättra förutsättningarna för naturlig invandring av varg till Sverige och att kunna sätta ut vargvalpar från djurparker till vilda vargar. Myndigheterna avser att fördjupa detta samarbete. Uppdraget och genomförande Uppdraget Regeringen gav den 20 december 2012 Naturvårdsverket i samråd med Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att, efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), berörda länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter och organisationer, fortsätta arbetet med aktiva åtgärder för den genetiska förstärkningen av vargstammen inom Sverige. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 november En delredovisning av uppdragets genomförande ska lämnas senast den 28 juni Enligt uppdraget ska vargstammens genetiska variation i första hand förbättras genom följande åtgärder: 1. Underlätta för naturligt invandrade vargar att förflytta sig från renskötselområdet till den vargpopulation som finns i Mellansverige. 2. Genomföra aktiva åtgärder för att möjliggöra flyttning av vargvalpar till vilda vargpar under 2013 och Uppdraget ska genomföras efter dialog med berörda norska myndigheter. Genomförande Uppdraget genomförs av Naturvårdsverket och Jordbruksverket i projektform med en gemensam styrgrupp. Jordbruksverket har i arbetet ett huvudansvar i frågor rörande smittskydd och djurskydd. Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret, med stöd av Viltskadecenter och i samarbete med Svenska Djurparksföreningen, för genomförandet av uppdraget. SVA:s roll är att bedöma smittrisker i samband med införsel och flytt av varg.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(10) Samråd har hållits med SVA, länsstyrelserna, Naturvårdsverkets råd för rovdjursfrågor, vargkommittén, Svenska rovdjursföreningen, Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Lantbrukarnas riskförbund (LRF) samt norska och finska myndigheter. Underlättande för naturligt invandrade vargar att nå den mellansvenska vargpopulationen Hittills genomförda flyttar under 2013 Under det nuvarande uppdragets gång har sammanlagt tre vargar flyttats vid två tillfällen. 1. Båda djuren i ett vargpar i Tornedalsområdet identifierades januari 2013 genom DNA-analys av spillning som invandrade vargar. Tiken konstaterades också löpa. Det fanns foton och andra uppgifter som indikerade att vargarna hade befunnit sig i området en period, och åtminstone en av dem, sedan sommaren Vargparet uppehöll sig i området med koncessionsrenskötsel. Naturvårdsverket beslöt att flytta paret i mitten av februari, strax före parningsperioden, till utsläppsområdet i Tiveden. Området är en nationalpark och är utpekat som utsläppsområde av både Västra Götalands och Örebros länsstyrelser. Vargparet bildade revir i Tivedenområdet och bedöms ha fått valpar. 2. Den vargtik som tidigare flyttats tre gånger, flyttades en fjärde gång på grund av extraordinära omständigheter i samband med regeringsuppdraget om bevarande av genetiskt viktig varg 1. Syftet med flytten var i första hand att undvika allvarlig skada snarare än genetisk förstärkning eftersom Naturvårdsverket av förvaltningsrätten var förhindrad att besluta om skyddsjakt på tiken. Tiken flyttades till ett område i norra Uppland. Den vandrade sedan snabbt tillbaka upp till reviret i Junseleområdet där den fortfarande befinner sig. I samband med uppdragets genomförande har flera frågeställningar identifierats såsom frågan om användning av hägn och hur karantänsfrågan bör lösas. Karantän Som beskrivits i tidigare uppdragsrapporter anser myndigheterna (Naturvårdsverket och Jordbruksverket) liksom regeringen att risken för spridning av rabies och andra smittämnen måste minimeras. Enligt en rutin som är under utarbetande, ska vargar i norra Sverige som av länsstyrelsen bedöms kunna vara invandrade, DNA-testas. Detta görs genom analys av insamlad spillning varför vargen inte nödvändigtvis måste fångas in. Visar det sig att det är fråga om en invandrad varg ska den snarast infångas och förses med sändare samt provtas och behandlas förebyggande mot dvärgbandmask. Därefter kan vargen gå fritt under övervakning i området i minst sex månader innan den får flyttas. Vid flytt ska vargen avmaskas igen. 1 M2012/2959/Nm

4 NATURVÅRDSVERKET 4(10) Det finns dock vissa problem med detta arbetssätt: 1. Eftersom vargen behöver ha vistats minst sex månader inom Sverige före en flytt och det vanligtvis sker inom renskötselområdet, ökar risken för att vargen påverkar renskötseln så att en skyddsjakt kan bedömas nödvändig. 2. När vargen behöver vistas inom renskötselområdet i sex månader ökar också risken för att den vandrar tillbaka till renskötselområdet efter en flytt eftersom den etablerat sig där. Naturvårdsverket bedömer t ex att det var den snabba flytten tillsammans men tidpunkten för flytten av Tivedenvargarna som bidrog till att de stannade i området. Att notera är att vargarna redan är inom Sveriges gränser när frågan om karantän blir aktuell. Det handlar alltså om en karantän inför en aktiv flytt ner till Mellansverige. Företrädare för rennäringen har varit uttryckligen negativa till att renskötselområdet används som karantän för varg. I fallet med Tivedenvargarna konstaterades att det fanns information som visade att de befunnit sig i området en tid, vilket betydde att delar av karantäntiden redan passerat när DNA-proverna visade att båda vargarna var invandrade. Den flexibiliteten bedömer Naturvårdsverket är nödvändig för att kunna genomföra uppdraget med genetisk förstärkning Hägn Frågan om så kallad soft release, vilket innebär att vargar flyttas till ett hägn i området där man vill att de ska stanna har diskuterats i flera sammanhang. Metoden har används i Nordamerika. Erfarenheterna från Nordamerika är att de flesta vargarna stannade i det nya området, men att många också, under tiden i hägn, utvecklade stressbeteenden som bland annat orsakade söndergnagda tänder i försöken att ta sig ur hägnet. Förvaringen i hägn fungerade bäst när det under anpassningsperioden fanns flera vargar i hägnet, till exempel en hel flock eller syskon. En ytterligare försvårande omständighet för svenska förhållanden är lokaliseringen av sådana hägn. I de nordamerikanska försöken var de placerade på federal mark. Där hade man beväpnad vakt som bevakade hägnen dygnet runt vilket sannolikt skulle krävas även i Sverige för att skydda vargarna från sabotage. Vargarna måste också matas vilket medför risk för tillvänjning till människor. En tillfällig förvaring av invandrade vargar i särskilt uppbyggda hägn har även diskuterats för att lösa smittskyddsfrågan. Vid användning av karantänshägn finns, förutom djurskyddsproblematiken, även en sanerings- och smittspridningsproblematik om det påvisas någon epizootisk sjukdom som rabies eller dvärgbandmask hos någon av de karantäniserade vargarna. Jordbruksverket utreder för närvarande möjligheten till tillfällig användning av hägn för genetisk förstärkning ur djurskydds och smittskyddssynpunkt. Myndigheterna bedömer dock i nuläget att användning av hägn för flytt av vilda vargar inom landet troligen medför oacceptabla djurskyddsproblem.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(10) Djurförsöksetiskt tillstånd Jordbruksverket har bedömt att flytt av varg är ett djurförsök enligt definitionen i 1 c djurskyddslagen (1988:534). Naturvårdsverket har därför i tidigare uppdrag ansökt om och fått ett djurförsöksetiskt godkännande från Uppsala Djurförsöksetiska nämnd för flytt av vuxen varg. Jordbruksverket ska i varje enskilt ärende medge undantag för transporten av den aktuella vargen. Länsstyrelsernas utsättningsområden och medgivandekravet I oktober 2011 redovisade länsstyrelserna sina regeringsuppdrag om att peka ut utsättningsområden till Naturvårdsverket. Sammanlagt pekades nio utsättningsområden ut i sex län. Naturvårdsverket utgår i arbetet med det aktuella regeringsuppdraget från att endast de av länsstyrelserna utvalda utsättningsområdena kan användas för utsättning av varg. Vargarnas revir ändras över tid vilket kan göra att ett utsättningsområde ett år ligger i ett redan befintligt revir och därför inte kan användas för utsättning av flyttad varg. Det är också svårt att hitta utsättningsområden där både markägare och jakträttshavares lämnar medgivande inom de redan utpekade områdena. Det finns också ett önskemål att minska koncentrationen av varg i Mellansverige. Av dessa tre skäl anser myndigheterna att det vore lämpligt med nya uppdrag till länsstyrelserna alternativt att Naturvårdsverket i samråd med den aktuella länsstyrelsen får släppa vargar där lämpliga förutsättningar finns. Medgivande och sekretess De stora skogsbolagen och staten har på olika sätt upplåtit rätten till jakt till andra på sina markinnehav. För att få medgivanden från jakträttshavarna krävs därför att varje jaktlag eller enskild jakträttshavare kontaktas. Att få medgivanden från alla i ett jaktlag bedömer myndigheterna för närvarande som mycket svårt. Vid flytten till Tiveden använde Naturvårdsverket därför statligt ägd mark där staten också är jakträttshavare. Skogsbolagen kan dock säga upp sina avtal med sex månaders varsel och därefter skriva in en klausul om medgivande till flytt av varg. För det markinnehav som Naturvårdsverket rår över skrivs nu in i avtal att jakträttshavaren förbinder sig att medge utsläpp av varg. Enligt offentlighets- och sekretesslagen är det inte möjligt att sekretessbelägga uppgifter om vilken markägare eller jakträttshavare som medgivit utsläpp av varg. Myndigheterna anser att en sådan möjlighet borde finnas för att skydda de enskilda som medger utsläpp av varg från hot och repressalier. Vid vargflytten av Tivedenparet framkom att en markägare inom ett av utsättningsområdena inte ville medge utsättning trots att han inte var negativ till själva utsättningen, utan på grund av rädsla för repressalier mot sig själv och familjen. Erfarenheter från flytt av vuxen varg 2013 Flytten av vargparet från Tornedalen till Tiveden var den första flytten av vuxna vargar från Norrland som resulterat i att vargen har stannat i Mellansverige och dessutom förmodligen föryngrat sig där. Naturvårdsverkets bedömning är att det

6 NATURVÅRDSVERKET 6(10) var den relativt snabba flytten och tidpunkten för flytten som gav det goda resultatet. Tidpunkten för flytten var före brunsten då vargarna parar sig. Bandet mellan tiken och hannen är då mycket stark. Efter parningen kan det vara så att vargarna främst inriktar sig på den kommande valpningen och att hitta ett lämpligt revir snarare än långa vandringar. Liksom vid tidigare tillfällen har själva flyttarna gått mycket bra, vargarna har fångats in snabbt och varit lugna under resan som skett i bil. Bedömningen är att en längre bilfärd är mindre stressande för djuren än att flyga en delsträcka på grund av de omlastningar som är nödvändiga i samband med flygtransporter. Eftersom samarbetet med Finland har utökats i samband med att förvaltarmöten har etablerats finns nu ökade möjligheter att få tidig information om eventuella invandrande vargar. Det skulle också kunna förbättra möjligheterna till snabba flyttar. Ett utökat samarbete med Ryssland skulle dessutom säkra ett fortsatt inflöde av vargar. Flytt av vargvalpar från djurparker till vilda vargar Märkning av vilda vargtikar En av förutsättningarna för att kunna genomföra en flytt av djurparksvalpar till vilda vargar är att de vilda tikarna är sändarmärkta. Genom positionerna tikens sändare skickar kan man bedöma när valpning skett och var lyan finns. Erfarenheter från märkningen Den största svårigheten med att märka vargtikar är behovet av spårsnö i de områden där det finns intakta par under märkningssäsongen. För att kunna märka varg krävs att det går att spåra vargarna från luften. Det är endast möjligt i öppnare skogar där det går att se genom trädens kronskikt ner till marken och vargarnas spår. För att möjliggöra en märkning krävs dessutom öppna ytor i form av sjöar, myrar eller hyggen där det är möjligt att komma tillräckligt nära vargen när den ska sövas med pil från en helikopter. Det innebär att märkningsarbetet behöver inriktas på att styra vargar mot områden där det är möjligt att komma ner med helikoptern. Styrningen av vargarna kräver att det är bra förhållanden för att spåra från luften och är därför svår att genomföra när det är för lite snö vilket medför att vargarna utan större ansträngning kan hålla en hög hastighet. I många vargrevir är det idag sparsamt med sådana öppna skogar. Tikmärkningarna kräver dessutom att tiken kan isoleras från de övriga vargarna, vilket innebär att vargarna måste följas över längre sträckor. För att isolera tiken kan det även behövas spårning av andra vargar än de som ska märkas. Detta kan innebära omfattande spårningsarbeten. Skogsbrukets omdaning av landskapet har medfört att skogens ålderstruktur förändrats så att stora delar av skogslandskapet idag är täckt av stora sammanhängande och täta ungskogar. Ungskogarna har ofta ett tätt kronskikt

7 NATURVÅRDSVERKET 7(10) vilket innebär att det från ovan är mer eller mindre omöjligt att se ned till marken där vargarna eller deras spår befinner sig. Kommunikationen och samarbetet med länsstyrelserna bedöms ha fungerat bra och arbetet med de förberedande spårningarna bedöms ha utvecklats väsentligt sedan föregående år. I jämförelse med föregående år har lokaliseringen av tikarna inför märkningen lyckats bättre genom en utökad dialog och ett mera riktat arbete mot de revirmarkerande individerna i familjegruppen. Även om den gångna vintern varit kall och större delen av landet har varit snötäckt under märkningssäsongen har det i de områden där det funnits intakta vargpar varit för begränsat med snö. Så många som 24 av de 38 föryngringar som registrerats år 2012 år utgjordes av nybildade par (Åkesson m.fl. 2013). I de områden som har haft ett varaktigt snötäcke har ett flertal vargrevir inte varit intakta dvs. de har saknat ett eller båda alfadjuren. Detta har medfört att en stor andel av föryngringarna inte har varit aktuella för märkning. Två vargtikar samt tillhörande hanar har märkts. Därtill har tre vargar flyttats. Utifrån ovanstående förutsättningar får ändå resultatet från årets vinter ses som ett gott resultat eftersom vi har kunnat genomföra märkning av vargtikar och flytt av vargar i de områden och under de tidpunkter där de naturgivna förhållandena medgivit det. Dialogmöten Vid valpflytt kan medgivande från markägare och jakträtthavare inte hämtas in i förväg, eftersom det är den vilda tiken som avgör var lyan placeras och det är först i samband med att de vilda valparna föds som lyans position kan bestämmas. Detta innebär att det är först en dryg vecka före själva valpflytten som markägare och jakträttshavare kan identifieras och tillfrågas om medgivande. För att öka möjligheten att få medgivande från markägare och jakträttshavare har Naturvårdsverket genomfört dialogmöten med regionala företrädare för markägar- och jägarorganisationer. Det har genomförts två möten per län med regionala företrädare för Svenska Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund och Lantbrukarnas Riksförbund. Syftet har varit lyssna på organisationernas problem och syn på möjligheter med valputsättning i länet samt att informera. Tanken är att göra frågan mer känd med hjälp av information så markägare och jakträttshavare kan få stöd i sitt beslut om medgivande. Det kan förhoppningsvis också innebära att de får bättre stöd i sin bygd och att risken för hot och trakasserier därmed minskar så att fler vågar lämna sitt medgivande. Medgivande och sekretess Myndigheterna bedömer att det finns förutsättningar för att göra en bedömning av lyans position och därmed vem som är markägare och jakträttshavare. Dessa kan då omfattas av sekretess så länge vargarna använder lyan. När vargparet har lämnat lyan finns risk för att markägares och jakträttshavaren namn måste

8 NATURVÅRDSVERKET 8(10) lämnas ut. Risken är stor att markägare och jakträttshavare inte lämnar sitt medgivande om deras namn måste offentliggöras. Det beror på risken för hot och andra repressalier för dem själva och deras familjer. Av den anledningen avser myndigheterna att pröva om sekretesslagstiftningen kan omfatta skyddet av personuppgifterna för markägare och jakträttshavare som lämnat medgivande för utsättning av vargvalpar. Kompensationsåtgärder Naturvårdsverket hade 2011 ett regeringsuppdrag att redovisa vilka kompensationsåtgärder som är lämpliga utöver licensjakt. Detta skedde den 18 maj Naturvårdsverket har inhämtat synpunkter från länsstyrelser, jägarorganisationer, markägareorganisationer, fåravelsförbundet med flera om sådana kompensationsåtgärder. Följande förslag har inkommit och utreds av Naturvårdsverket som avser att remittera förslaget under hösten Ta bort lika många valpar som sätts in vid valpflytt. Naturvårdsverkets anser att åtgärden är olämplig och att den inte har stöd i lagstiftningen. Åtgärden kan dock bli aktuell om det behövs för att säkra överlevnaden då utsättning ska ske i en stor vild kull. 2. Reducering av fällavgift för älg. Naturvårdsverket avser att utreda frågan vidare, men en kritik är att det rör sig om begränsade summor. 3. Bidrag till uppsättning och rensning under rovdjuravvisande stängsel. Myndigheterna utreder om detta kan ske med hänsyn till det regelverk som styr miljöersättningarna. 4. Kompensation för sänkta arrenden. Länsstyrelsernas utpekande av revir Länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet fick i uppdrag att peka ut lämpliga revir för valpflytten. Eftersom reviren ändras mellan åren och många av de redan utpekade reviren består av terräng där det är svårt att märka varg fick länsstyrelserna i december 2012 i uppdrag att peka ut nya revir bland de revir där Naturvårdsverket märkt tiken. Årets två revir var båda gränsrevir och berörde därför tre länsstyrelser. Länsstyrelserna har uttryckt tveksamhet över nyttan med att de ska peka ut revir med märkta tikar eftersom det oftast kommer att saknas eller finnas begränsade valmöjligheter då så få tikar märks. Alla tre berörda länsstyrelser pekade ut och redovisade de två reviren med märkta tikar. Djurparkerna Svenska djurparksföreningen är inriktad på att stödja genomförandet av uppdraget på bästa sätt och myndigheterna har ett bra samarbete med organisationen. Djurparksföreningen organiserar djurparkerna och har framfört önskemål att de samarbetar fullt ut. Ett problem är dock att en del djurparker är 2 NV ärendenummer NV

9 NATURVÅRDSVERKET 9(10) utsatta för negativa påtryckningar vilket gör det svårt för dem att delta i regeringsuppdraget. I de fall då den vilda kullen är så stor (över fem valpar) att ett tillägg av två valpar bedöms minska överlevanden hos valparna i kullen, behöver lika många valpar plockas bort från mottagarkullen som sätts dit. Frågan har behandlats i ett PM från Skandulv. Risken är dock inte så stor eftersom vargarna i Sverige i medeltal får 5,5 valpar och de större kullarna kommer ofta från de genetiskt viktiga vargarna. Djurparkerna har nyligen uttryckt tveksamhet till att kunna ta emot de vilda valparna. Frågan kommer att utredas vidare tillsammans med Djurparksföreningen. Alternativet är att de borttagna valparna avlivas. Myndigheterna har bedömt att ett samarbete med djurparker i Norge och Finland skulle öka chansen att finna djurparkstikar som föder tidigt. Men den negativa inställningen till flytt av vargvalpar hos ländernas myndigheter bedöms för närvarande vara ett hinder. Ett fortsatt samarbete med länderna är av vikt för att öka förståelsen för flytt av valpar. Som ett underlag till framtida valputsättningar bedömer myndigheterna tillsammans med Svenska djurparksföreningen att det under våren 2014 vore lämpligt att genomföra ytterligare ett försök med valputbyte mellan de djurparker som förväntas få vargvalpar det året. Syftet skulle framför allt vara att undersöka om en flytt av äldre valpar, ca 2-3 v istället för 1-1,5 v, får samma goda resultat. Detta skulle ge mer tid för förankring med markägare och jakträttshavare samt planering av flytten. Djurskydd Djurförsöksetiskt tillstånd finns för märkning av vilda vargtikar till och med Tillstånd har sökts hos djurförsöksetiska nämnden i Linköping för att genomföra flytt av valpar från djurparker till vilda vargars revir. Övriga nödvändiga tillstånd Myndigheterna bedömer att ett nytt lagrum behövs för placering av valpar i djurpark. Myndigheterna avser att återkomma till regeringen om detta. Med tanke på förvaltningsrättens uttalande i mål M om andra lämpliga lösningar till den selektiva och riktade jakten ska här också påpekas att anledningen till att Naturvårdsverket anger skälet 16.1.b (undvika allvarlig skada) i besluten om flytt av varg, främst beror på att skälet i 31 a jaktförordningen, nämligen att genomföra positiva bevarandeåtgärder såsom vargflytt, saknas i art- och habitatdirektivet. Trots att undvikandet av skada inte varit huvudskälet till flyttarna och eftersom skälet i 16.1.b också var uppfyllt, användes detta som skäl för att undantaget skulle uppfylla det tredje kriteriet i direktivet, nämligen att ett av skälen i 16.1 är uppfyllda. Erfarenheter Två vilda tikar märktes för valpflytten. Förhoppningen var att märka flera tikar och någon tik med känd sen valpning, men detta var inte möjligt i år.

10 NATURVÅRDSVERKET 10(10) De två tikar som märktes hade okänd valpningstid. De valpade båda i slutet av april, runt den 25 april. Det är inom den normala valpningsperioden för vilda vargar. Den första valpningen i en djurpark skedde den 14 maj. För att kunna genomföra valpflytt krävs att det är som mest åtta dagar ålderskillnad mellan valpkullarna. Skillnaden blev ungefär 19 dagar vilket innebar att det inte var möjligt att genomföra en valpflytt i år. Naturvårdsverkets bedömning är att det sannolikt hade varit svårt att få medgivande från markägare och jakträttshavare under våren Kritiken mot uppdraget har varit omfattande. Bland annat har kritik framförts att valpflytt skulle innebära en ökning av antalet vargar. Naturvårdsverket har i dialogarbetet tydlig framfört att effekten blir den motsatta eftersom en vargstam med en god genetisk status kan vara mindre än den som är inavlad. Sammarbete med Ryssland En studieresa har genomförts till Ryssland i december Resultatet av resan är att de ryska myndigheterna är beredda att bistå de svenska i arbetet med att genetiskt förstärka vargstammen. Fyra vargvalpar donerades från en rysk djurpark till en svensk djurpark som en följd av samarbetet. Valparna kommer hösten 2013 att sättas ihop till avelspar vilkas valpar kan användas för genetisk förstärkning. Vid behov kan ytterligare valpar hämtas från Ryssland. Naturvårdsverket har för avsikt att fördjupa samarbetet med Ryssland. Det planeras ske som en del av det bilaterala miljösamarbete som redan pågår mellan Sverige och Ryssland. Samarbetets syfte ska vara att genom ökad kunskap förbättra förutsättningarna för vilda vargar att vandra från Ryssland genom Finland till den svenska vargstammen och därmed bidra till att vargstammens bevarandestatus förbättras.

Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige

Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige 1(12) NATUR VÅRDS VERKET id SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Jordbruks verket SKRIVELSE 2014-12-12 Ärendem: NV-10965-12 SJV-5.3.17-7255/13 Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige

Delredovisning av uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2012-01-19 Ärendenr: NV-01348-11 SJV-01435/2011 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Delredovisning av uppdrag om genomförande av

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Riskbeskrivning för regeringsuppdrag bevarande av genetiskt viktig varg

Riskbeskrivning för regeringsuppdrag bevarande av genetiskt viktig varg 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel: 010-698 17 08 Ola.Larsson@natrvardsverket.se PM 2012-12-21 Ärendenr: NV-09600-12 Riskbeskrivning för regeringsuppdrag

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2010-11-02 218-4997-2010 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Naturvårdsverket Viltenheten 104 28 Stockholm Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Femårig plan för genetisk förstärkning

Femårig plan för genetisk förstärkning 1(16) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y FÖRSLAG 2016-03-04 Nr: NV-02544-15 Femårig plan för genetisk förstärkning 2016 2020 -------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET Per Risberg Tel: 010-698 17 34 Per.Risberg (Snaturvardsverket.se BESLUT 2011-06-15 Ärendenr: NV-03455-11 Claes Bäck Hödervägen 12 184 52 ÖSTERSKÄR

Läs mer

Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen

Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen 1 (15) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander Tel: 010-698 17 39 klas.allander @naturvardsverket.se 2010-10-13 Dnr 429-1814-10 Sändlista Tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo FRÅGOR & SYNPUNKTER VALBO 1 (7) Natur- och viltenheten Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo Plats: Kommunhuset i Valbo, Antal besökare: 27 Dessa anteckningar är nedtecknade av

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Mia Bisther, rovdjurshandläggare och spårare Lisa Karnfält, handläggare

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna?

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna? 1 ( 7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bygdegården, Delsbo Antal besökare: ca 60 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och synpunkter

Läs mer

Femårig plan för genetisk förstärkning

Femårig plan för genetisk förstärkning 1(21) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY PLAN 2016-10-24 Nr: NV-02544-15 Femårig plan för genetisk förstärkning 2016 2020 -------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2015-06-16 Ärendenr: NV-11420-11 Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad Beslut Naturvårdsverket beslutar att typgodkänna fångstredskapet

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Yttrande i mål nr 1128-13 angående skyddsjakt av varg; fråga om inhibition

Yttrande i mål nr 1128-13 angående skyddsjakt av varg; fråga om inhibition 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-01-23 Ärendenr: NV-00653-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 1128-13 angående skyddsjakt av varg; fråga om inhibition

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Licensjakt efter varg 2017

Licensjakt efter varg 2017 PM 1 (6) NATURVÅRDSENHETEN Viltvård Tobias Hjortstråle Telefon 010-22 49 277 tobias.hjortstrale@lansstyrelsen.se Licensjakt efter varg 2017 Länsstyrelsens samlade bedömning är att inte ta ett beslut om

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-20 Ärendenr: NV-03778-12 NV-02822-13 Preventiq Jonas Gröndahl info@preventiq.se

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2004/2005. statusrapport

Varg i Sverige vintern 2004/2005. statusrapport Varg i Sverige vintern 2004/2005 statusrapport Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2004/05 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2004/05 2 Föryngringar 2 Familjegrupper 3 Revirmarkerande par 4

Läs mer

Besvär över Naturvårdsverkets beslut 2013-01-11, Ärendenr: NV-00027-13

Besvär över Naturvårdsverkets beslut 2013-01-11, Ärendenr: NV-00027-13 1/14 Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM maria.agren@naturvardsverket.se registrator@naturvardsverket.se Gote.Hamplin@naturvardsverket.se Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Läs mer

Samråd om licensjakt efter varg 2014

Samråd om licensjakt efter varg 2014 YTTRANDE 1 (5) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Naturvårdsverket Samråd om licensjakt efter varg 2014 Bakgrund Naturvårdsveket har gett Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över utformningen

Läs mer

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1.

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Eriksson, Mats Tel: 010-698 1486 Mats.eriksson @naturvardsverket.se BESLUT 2014-10-15 Ärendenr: NV-03196-10 Swissinno solutions AG Ralf Trötschkes Rosenbergstrasse

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Barmarksinventering Detta faktablad VARG: Barmarksinventering inom Nasjonalt overvåknings program for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län och Jämtlands län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län och Jämtlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-02-27 Ärendenr: NV-00248-14 Ruvhten sijte Ansökan om skyddsjakt efter varg

Läs mer

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 Inventeringen av stora rovdjur pågår för fullt i Värmland för tillfället.

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Gruppering och särskiljning av observationer och revir Detta faktablad Varg: Gruppering och särskiljning av observationer

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg 2012 2017 Reviderad utgåva december 2013 NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverket Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 10 99 E-post: registrator@naturvardsverket.se Postadress:

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2005/2006. statusrapport

Varg i Sverige vintern 2005/2006. statusrapport Varg i Sverige vintern 2005/2006 statusrapport Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2005/06 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2005/06 2 Föryngringar 3 Familjegrupper 3 Revirmarkerande par 4

Läs mer

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE På basen av ett klagomål som kommissionen nyligen har mottagit skulle vi vilja begära tilläggsuppgifter om vargpolitiken och licensjakten av vargar som nyligen

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y-w f^* r Mål nr 15-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-04-26 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y-w f^* r Mål nr 15-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-04-26 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y-w f^* r Mål nr 15-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Mikael Moilanen Bygelvägen 2 722 33 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Naturvårdsverkets

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRFs rovdjurspolicy Antagen av LRFs styrelse 2013-03-19 2(5) Sammanfattning Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14 Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Öster Malma 2011-09-14 Remissvar angående listning av olägenheter som motiverar skyddsjakt Svenska Jägareförbundet, nedan kallat

Läs mer

Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen

Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen Svar på uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige NATURVÅRDSVERKET, STATENS JORDBRUKSVERK OCH STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Läs mer

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Petter Mahrs Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-07 Ärendenr: NV-03781-12 Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport

Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport Foto: Åke Aronson Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2004/05 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2004/05 2 Föryngringar 2 Familjegrupper

Läs mer

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Risberg Tel: 08-698 85 34 per.risberg@naturvardsverket.se BESLUT 2004-12-09 Dnr 411-6604-04 Nf Barbro Ericson Grelsgårdsvägen 13 833 35 Strömsund Ang ansökan

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Robert Franzén Telefon: 08-698 13 67 robert.franzen@naturvardsverket.se BESLUT 2005-05-23 Dnr 411-3032-05 Nf Tuorpons sameby Nils Petter Pavval Tårrajaur 1075

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur

GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur Håkan Sand, Per Ahlqvist och Olof Liberg I slutet av 196-talet revolutionerades viltforskningen genom att det blev möjligt att studera

Läs mer

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-23 Ärendenr: NV-02943-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om flyttning eller avlivning av varg inom Sirges sameby

Ansökan om flyttning eller avlivning av varg inom Sirges sameby BESLUT 2002-10-29 Dnr 411-5527-02 Anders Bjärvall Förvaltningsenheten Tel 08-698 1366 Fax 08-698 1402 Anders.Bjarvall@environ.se Sirges sameby Att. Bertil Kielatis Västergatan 24 962 33 JOKKMOKK Ansökan

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Kommittédirektiv Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling Dir. 2010:65 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, mot bakgrund av riksdagens beslut

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2012 Törstig varg. Foto: Martin Fransson Kontakter Spårare och besiktningmän Jimmy Carlsson B,S 070-513

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2011/12

Varg i Sverige vintern 2011/12 Varg i Sverige vintern 2011/12 Preliminär statusrapport Nationell redovisning av resultat från inventering av stationär förekomst av varg i Sverige. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2012-2 Versioner

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR INSTRUKTIONER VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring Detta dokument VARG: Instruktion

Läs mer

Beslut nr 1. Svenska Jägareförbundet Värmland. Att: Lennart Johannesson. Box 65. Calle Blåholtz. Svensk

Beslut nr 1. Svenska Jägareförbundet Värmland. Att: Lennart Johannesson. Box 65. Calle Blåholtz. Svensk Calle Blåholtz Svensk Strandböke 5329 S-28292 Västra Torup. +46451 55059 +4676 3456208 Internett föreningen. "Vargar-ett näverk för rovdjur i Norden " Sverige Naturvårdsverket Naturvårdsverket har till

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2004/2005. preliminär statusrapport

Varg i Sverige vintern 2004/2005. preliminär statusrapport Varg i Sverige vintern 2004/2005 preliminär statusrapport Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2004/05 1 Inledning 2 Beståndsstatus vintern 2004/05 2 Föryngringar 2 Familjegrupper 3 Revirmarkerande

Läs mer

Fyra steg för vargstammens ökning upp till 5000 vargar i slutänden i sou:99, är det det politiken vill uppnå?

Fyra steg för vargstammens ökning upp till 5000 vargar i slutänden i sou:99, är det det politiken vill uppnå? 1 (7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Kulturens hus, Söderhamn Antal besökare: ca 40 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

VARG: Instruktion för fastställande av förekomst (familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring)

VARG: Instruktion för fastställande av förekomst (familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring) 1(7) VARG: Instruktion för fastställande av förekomst (familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring) Detta dokument Varg: Instruktion för fastställande av förekomst (familjegrupp, revirmarkerande par

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om tillstånd till skyddsjakt efter en varg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om tillstånd till skyddsjakt efter en varg, länsstyrelsens dnr 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-19 Ärendenr: NV-04944-15 NV-04948-15 NV-04949-15 NV-04950-15 NV-04963-15

Läs mer

NATURVÅRDSENHETEN. Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län Årsrapport :12

NATURVÅRDSENHETEN. Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län Årsrapport :12 NATURVÅRDSENHETEN Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2015-2016 Årsrapport 2016 2016:12 Titel: Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2015-2016 Årsrapport 2016 Daniel Mallwitz Rovdjur Naturvårdsenheten

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2007/08

Varg i Sverige vintern 2007/08 Varg i Sverige vintern 2007/08 Statusrapport Åke Aronson och Linn Svensson INNEHÅLL Versioner av Varg i Sverige vintern 2007/08 2 Inledning 3 Metodik 3 Spårförhållanden vintern 2007/08 3 Resultat 4 Sammanfattning

Läs mer

Beslut angående ansökan om skyddsjakt efter kungsörn i Norrbottens län

Beslut angående ansökan om skyddsjakt efter kungsörn i Norrbottens län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-13 Ärendenr: NV-03045-15 Lainiovuoma sameby Beslut angående ansökan om skyddsjakt

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli 2012.

Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli 2012. 1(8) NATUR VÅRDs VERKET~ SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamp1in @natnrvardsverket.se BESLUT 2012-06-28 Ärendenr: NV-06001-12 Torbjörn Saltzman Konradslundsvägen

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län.

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. BESLUT 1 (22) Beslut om licensjakt efter varg Beslut Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren. Jakt som bedrivs mot givna

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 7 februari till och med den 29 februari 2012.

Beslutet gäller under tiden från och med den 7 februari till och med den 29 februari 2012. BESLUT 1(5) 2012-02-07 218-966-2012 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Lars Sätherberg Utterbyn Pl 158 685 92 TORSBY Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utterbyn, Torsby kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2013-03-20 Ärendenr: NV-11464-11 Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011.

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011. 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2011-08-23 NV-07488-11 Lantbrukarnas Riksförbund Regionförbundsstyrelsen i Östergötlands

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hanna Dittrich Söderman Tel: 010-698 15 17 hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2016-09-29 Ärendenr: NV-06586-16 Samtliga länsstyrelser Delegering

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

FAKTABLAD VARG Inventering av varg på barmark

FAKTABLAD VARG Inventering av varg på barmark 1(6) FAKTABLAD VARG Inventering av varg på barmark Detta faktablad Varg: Inventering av varg på barmark inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) i Norge och inom Naturvårdsverkets

Läs mer

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004

De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 1 Riistantutkimuksen tiedote 203B:1-7. Helsinki 1.9.20054 De stora rovdjurens antal och föryngring år 2004 Ilpo Kojola, Elisa Määttä och Harri Hiltunen De stora rovdjurens antal i Finland i slutet av år

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-03 Ärendenr: NV-02285-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län Beslut

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 9000-16, 9193-16, 9459-16 och 9460-16 1 KLAGANDE 1. Wolf Association Sweden, 802454-4846 c/o Per Dunberg Mälarvarvsbacken 14 117 33 Stockholm 2. Svenska

Läs mer

Varg i Sverige vintern 2006/2007

Varg i Sverige vintern 2006/2007 Varg i Sverige vintern 2006/2007 statusrapport Åke Aronson och Linn Svensson Innehåll Versioner av Varg i Sverige vintern 2006/07 2 Inledning 3 Metodik 3 Resultat 3 Föryngringar 3 Familjegrupper 4 Revirmarkerande

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ola Larsson Tel: 010-698 17 08 Ola.Larsson @naturvardsverket.se BESLUT 2011-05-12 Ärendenummer: NV-04919-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter varg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om skyddsjakt efter varg, länsstyrelsens dnr 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-10 Ärendenr: NV-05130-15 NV-05172-15 NV-05412-15 Klagande 1 Wolf Association Sweden

Läs mer

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg

Vargangrepp på tamdjur och hundar. I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Jens Karlsson, Peter Jaxgård, Maria Levin, Inga Ängsteg Vargangrepp på tamdjur och hundar 1 2 Vargangrepp på tamdjur och

Läs mer