Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd."

Transkript

1 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE Ärendenr: NV Kammarrätten i Stockholm Box STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 28 maj 2013 i mål nr , och Saken Skyddsjakt efter varg. Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Naturvårdverkets beslut trots att giltighetstiden för beslutet har löpt ut. Naturvårdsverket yrkar vidare att kammarrätten håller muntlig förhandling i målet. Utveckling av Naturvårdsverkets talan Grunder för prövningstillstånd Naturvårdsverket bedömer att det föreligger skäl att meddela prövningstillstånd på grund av följande. Naturvårdsverket anser att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, vilket utvecklas nedan i denna komplettering. Naturvårdsverket vill även framhålla att det inte finns några tidigare avgörande av högre rätt gällande skyddsjakt efter varg. Även om giltighetstiden för Naturvårdsverkets beslut har löpt ut kan en prövning av sakfrågan därför antas vara BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(8) av vikt för eventuella framtida beslut om skyddsjakt efter varg. Det kan noteras att förvaltningsrätten, trots att frågan numera saknar aktualitet, har valt att ta upp talan till avgörande i sak. Bedömningen av om förutsättningar för att skyddsjakt ska kunna beviljas samt kravnivån beträffande bevisbördan för att sådana föreligger är av betydelse för möjligheten att i praktiken kunna använda institutet skyddsjakt i rovdjursförvaltningen. Vidare menar Naturvårdsverket att förvaltningsrätten lagt omständigheter som inte kan beaktas för frågan om skyddsjakt i det aktuella fallet till grund för sin bedömning. Denna bedömning ska avse de faktiska förhållandena vid tiden för beslutet. Det handlar om flytt av vargparet och åtgärder för att undvika att renar skulle komma in i vargreviret. Varför dessa omständigheter inte kan beaktas utvecklas i avsnittet Annan lämplig lösning. Grunder för yrkande om muntlig förhandling Naturvårdsverket bedömer att en muntlig förhandling är till fördel för utredningen i målet. Detta eftersom det är fråga om ett komplext rättsområde som kräver kunskap om vargars beteende och genetik. Målet är av betydelse för regeringens, Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas framtida arbete med den svenska vargstammen. EU-kommissionens inställning Naturvårdsverket vill uppmärksamma kammarrätten på att EU-kommissionen inte inlett något rättsligt förfarande eller agerat på annat sätt med anledning av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter den aktuella vargtiken, trots att EU-kommissionen noga följer den svenska rovdjursförvaltningen avseende målet om att nå gynnsam bevarandestatus för varg. Naturvårdsverket har vid ett möte i Bryssel den 12 april 2013 uppmärksammat EU-kommissionens tjänstemän på det nu aktuella målet. Tjänstemännen hade då inte några invändningar mot Naturvårdsverkets beslut. EU-kommissionen har inte heller generellt haft några invändningar mot Sveriges tillämpning av artikel 16.1 i art- och habitatdirektivet avseende skyddsjakt efter varg. Juridiska förutsättningar för skyddsjakt efter varg Av 23 a jaktförordningen (1987:905) framgår förutsättningarna för att bedriva sådan jakt efter varg som motiveras av skyddsbehov. Enligt bestämmelsen får sådan jakt tillåtas om det inte finns någon annan lämplig lösning och jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Dessutom ska ett av skälen som anges i punkterna 1 4 föreligga. Ett av dessa är för att förhindra allvarlig skada, särskilt på boskap eller annan egendom. Om förutsättningarna är uppfyllda får Naturvårdsverket enligt 23 b jaktförordningen efter ansökan av den som riskerar att drabbas av skada besluta om skyddsjakt efter varg. Om det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå får beslut om skyddsjakt fattas även om någon skada inte har inträffat.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(8) Genom ovanstående bestämmelser i jaktförordningen har artikel 16.1 b) i artoch habitatdirektivet införts i svensk rätt. Naturvårdsverket anser att beslutet den 26 februari 2013 om skyddsjakt efter varg uppfyller de uppställda kriterierna i 23 a jaktförordningen och att förvaltningsrätten har kommit till fel slut. Annan lämplig lösning Förvaltningsrätten har angett tre lösningar som lämpliga alternativ till skyddsjakt. Naturvårdsverket vill nu utöver vad som tidigare anförts i målet beträffande annan lämplig lösning särskilt bemöta förvaltningsrättens bedömning vad gäller dessa tre alternativ. Frågan om flytt av vargtiken och varghanen tillsammans Förvaltningsrätten menar att vargtiken och varghanen som fanns i reviret skulle ha kunnat flyttas tillsammans. Naturvårdsverket har i beslut med ärendenummer NV redogjort för skälen mot en sådan flytt men menar att frågan om lämpligheten av en flytt av vargparet saknar betydelse för prövningen av det nu aktuella beslutet. Vid prövningen i detta mål kan endast de faktiska förhållanden som förelåg vid tidpunkten för beslutet beaktas vid bedömningen av om förutsättningar för skyddsjakt förelåg. När det nu aktuella beslutet fattades av Naturvårdsverket var varghanen redan fälld. Någon möjlighet att besluta om flytt av vargparet fanns således inte och det kunde därför omöjligt utgöra en annan lämplig lösning. Det saknar därför betydelse om en sådan teoretisk lösning kunde anses lämplig eller inte. Frågan om åtgärder för att undvika att renar skulle komma in i vargreviret Förvaltningsrätten menar att det har funnits möjligheter att vidta förebyggande åtgärder då man flera månader innan flytten till vinterbetet var aktuell visste att ett vargrevir var på gång. Särskilt har nämnts att det borde ha utretts om alternativa marker skulle kunna finnas. Regeringen gav i november 2012 Naturvårdsverket i uppdrag att överlägga med berörda samebyar om ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på renskötseln, för att det vargpar som innefattar en genetiskt värdefull vargtik skulle kunna vistas i berörda län vintern 2012/13 och fram till våren Något uttryckligt uppdrag att förvärva eller på annat sätt skapa åtkomst till annans mark för vinterbete för nu aktuella renar har Naturvårdsverket inte haft. Diskussioner har förts med berörda samebyar om att flytta renar till andra betesområden men sådana områden har inte funnits att tillgå för ett så stort antal renar som det rörde sig om i detta fall. Det är oklart om förvaltningsrätten menar att Naturvårdsverket borde ha utrett även andra förebyggande åtgärder och eventuellt genomfört sådana för att hindra att så många renar kom in i vargreviret. Naturvårdsverket ser inte att andra ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på renskötseln än de som vidtagits skulle kunna ha genomförts och hänvisar till stöd för detta vad som anförts tidigare i målet.

4 NATURVÅRDSVERKET 4(8) Under alla förhållanden har annan mark inte funnits tillgänglig för vinterbete vid beslutstillfället och renarna har de facto funnits inom vargreviret. Förebyggande åtgärder som medfört att renarna inte skulle ha befunnit sig inom vargreviret har därför inte kunnat utgöra en alternativ lösning till jakt vid tidpunkten för skyddsjaktsbeslutet oavsett om kammarrätten bedömer att sådana skulle kunna ha vidtagits i ett tidigare skede. Frågan om ekonomisk ersättning, viltskadeersättningssystemet Förvaltningsrätten menar att ekonomisk ersättning kan vara en annan lämplig lösning. I detta sammanhang vill Naturvårdverket framhålla följande. Den 1 juli 1995 infördes ett nytt system för ersättning av viltskador. Medan det tidigare systemet enbart byggde på att viltskador skulle ersättas innehåller det nuvarande en kombination av verktyg, där förebyggande arbete sätts i första rummet. Det rör sig om förebyggande åtgärder som i praktiken bidrar till att skador faktiskt förhindras. Beslut om bidrag och ersättning betalas ut av länsstyrelserna när det gäller skador utanför renskötselområdet. Av 2 10 viltskadeförordningen (2001:724) framgår hur ersättning för att förebygga skada av vilt och för att ersätta skada av vilt ska ske i renskötselområdet. Sametinget får betala ut ersättning i renskötselområdet. Ersättningen baseras på resultatet av den inventering av rovdjur som genomförs årligen. Ersättningen är förekomstbaserad och inte baserad på dokumenterade skador. En föryngring av varg, det vill säga ett vargpar med valpar, ger kronor till berörd sameby. Ersättningen utgår till samebyn oavsett om vargarna angriper renarna eller inte. Ersättning utgår således för åtgärder för att förebygga eller ersätta skada av vilt med schablonbelopp. Den gängse uppfattningen är att en vargflock orsakar stor skada och det belopp som nämnts ovan räcker inte på långa vägar för att ersätta de skador på renskötseln som vargar orsakar. Viltskadeanslaget betraktas allmänt som ett viktigt redskap i viltförvaltningen. Syftet med anslaget är att skapa en bredare uppslutning kring viltpolitiken genom att öka acceptansen för förekomst av fredat vilt, inte bara rovdjur. Anslaget ska också användas så att det bidrar till att de boende i områden med fredat vilt känner sig trygga, både för sina djurs säkerhet och för att inte bli ekonomiskt lidande. Detta gäller särskilt i områden där de stora rovdjuren finns. Antalet stora rovdjur har ökat de senaste 15 åren, och i och med att de blir fler kommer troligtvis även motsättningarna att öka. Det har aldrig varit avsikten att systemet med ersättning för viltskador ska ersätta möjligheten till att få skyddsjakt beviljad. Systemen är tänkta att fungera parallellt. Frågan om ekonomisk ersättning, regeringsuppdraget Förvaltningsrätten tar vidare upp det regeringsuppdrag som Naturvårdsverkets fick med anledning av den aktuella vargtiken och hennes partner. Naturvårdsverket vill i detta sammanhang framhålla följande. Genom regeringsuppdraget som Naturvårdsverket fick den 8 november 2012 gav regeringen Naturvårdsverket möjligheten att ur anslaget för biologisk mångfald

5 NATURVÅRDSVERKET 5(8) ersätta berörda samebyar för ekonomiskt rimliga åtgärder, i syfte att vargparet skulle kunna få en valpkull i området. Efter en tid bedömde Naturvårdsverket att de åtgärder som genomförts och för vilka ersättning betalats ut var verkningslösa. Detta berodde bland annat på att det på förhand inte gick att förutse var varparet skulle etablera sitt revir och att de bevakningsinsatser som därför krävdes visade sig bli långt mer omfattande än man hade räknat med. Naturvårdsverket gjorde därför bedömningen att det inte var rimligt att betala ytterligare ersättning. Kostnaderna för genomförda åtgärder och skador blev under denna tid orimligt höga, nämligen närmare 7,5 Mkr (se bilaga 1). Regeringsuppdraget innebar inte att regeringen tillförde några ytterligare medel till anslaget för biologisk mångfald, utan medlen togs från Naturvårdsverkets ordinarie budget för arbete med biologisk mångfald. Andra viktiga naturvårdsåtgärder har fått prioriteras bort under 2013 på grund av de höga kostnaderna som uppstod. Förvaltningsrätten menar att det är möjligt att bedöma det ekonomiska värdet av förlorade livdjur och ersätta detta. Naturvårdsverket har tillsammans med berörda samebyar bedömt det ekonomiska värdet av förlorade livdjur och betalat ut ersättning med ett schablonbelopp. Det bör inledningsvis framhållas att det att livdjuren förloras inte endast innebär en ekonomisk skada för en enskild renägare, utan även skador av annan art som till exempel sammansättningen av renarna i renhjorden såsom ålder och kön. Vinterhjordens sammansättning planeras noga och de renar som inte ska gå till avel slaktas på hösten. Det finns inte möjligheter att ersätta de förlorade livdjuren med nya individer av de skäl som samebyn redovisat (se den överklagade domen, sid 11). Ett bortfall av livdjur minskar därför renhjordens storlek även på lång sikt och försämrar därmed påtagligt en grundförutsättning för den samiska kulturen. Vidare var avsikten med ersättningen för förlorade renar inom regeringsuppdraget aldrig att den skulle utgöra en annan lämplig lösning till skyddsjakt enligt jaktförordningen, utan ett sätt att försöka få både renskötseln och den framtida vargföryngringen att fungera i området. Eftersom en ersättning för uppkommen skada inte i sig förhindrar att skada uppkommer kan ersättning inte betraktas som en annan lämplig lösning för att förebygga skada. Stöd för detta resonemang finns även i EU-kommissionens vägledning (se bilaga 2, sid 57 stycke 118) där det framgår att en annan lämplig lösning just måste lösa det problem eller den specifika situation som ligger till grund för ansökan om skyddsjakt/undantag enligt artikel 16.1 i art- och habitatdirektivet. Försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus Utöver vad som anförts tidigare i målet vill Naturvårdsverket lägga till att vid bedömningen av påverkan på möjligheten att uppnå en gynnsam bevarandestatus måste en jämförelse göras mellan effekterna av att bevilja skyddsjakt å ena sidan och effekterna av att avslå en sådan ansökan å andra sidan. Det är ostridigt att den aktuella vargtiken är genetiskt värdefull och att det skulle främja en gynnsam bevarandestatus om hon kunde etablera sig och reproducera sig i Sverige. Trots detta handlar det dock om en enstaka individ som i sig har en begränsad betydelse för att stärka den genetiska statusen hos den svenska

6 NATURVÅRDSVERKET 6(8) vargstammen. Mot detta ska ställas den effekt på den genetiska statusen hos den svenska vargstammen som kan åstadkommas genom att ett större antal invandrade vargar samt vargvalpar från djurparker kan etablera sig och reproducera sig i Sverige. Det är visserligen oklart hur många individer som kan komma ifråga, men även om några resultat hittills inte nåtts finns det fog för att anta att det handlar om fler än en enstaka individ. Beträffande anledningen till de hittills uteblivna resultaten och sannolikheten för framtida framgångar hänvisar Naturvårdsverket till vad som tidigare framförts i målet samt till bilaga 3. Naturvårdsverket vill nu särskilt understryka det förhållandet att om skyddsjakt inte kan beviljas i fall som det förevarande torde det kraftigt påverka viljan hos markägare att medge att utsättning av varg sker. Ett genomförande av de åtgärder för genetisk förstärkning som redogjorts för i förvaltningsplanen för varg och åtgärder som ska vidtas i enlighet med de regeringsuppdrag Naturvårdsverket fått skulle därmed riskera att omöjliggöras. Naturvårdsverket menar därför att ett avslag av skyddsjaktsansökan generellt sett i praktiken i högre grad försämrar förutsättningarna för att uppnå en gynnsam bevarandestatus än ett beviljande av skyddsjaktsansökan. Ett sådant särskilt skäl för undantag från förbudet mot jakt som krävs enligt artikel 16.1 i art- och habitatdirektivet när gynnsam bevarandestatus inte har uppnåtts föreligger således eftersom arbetet med den genetiska förstärkningen av den svenska vargstammen pågår parallellt. De juridiska förutsättningarna för att bevilja skyddsjakt blir avgörande för möjligheten att flytta invandrade vargar till nya platser och att plantera ut vargvalpar. För detta krävs fastighetsägarens samtycke och ett sådant är beroende av att eventuella skador kan förebyggas eller begränsas i rimlig utsträckning. Förvaltningsrättens bedömning av vilka krav som ställs för skyddsjakt medger inte att så kan ske. Allvarlig skada Förvaltningsrätten anger att någon närmare definition av allvarlig skada inte finns i art- och habitatdirektivet eller i rättspraxis och tolkar därför ordalydelsen i artikel 16.1 i art- och habitatdirektivet. Naturvårdsverket vill i detta sammanhang framhålla att det finns vägledning dels från EU-kommissionen om artikel 16.1 (bilaga 2), dels om skyddsjakt framtagen av Naturvårdsverket (bilaga 4). Båda dessa vägledningar behandlar begreppet allvarlig skada och tillämpas av prövningsmyndigheterna vid beslut om skyddsjakt. Förvaltningsrätten tar vidare upp en rad olika frågor i sin bedömning av kriteriet allvarlig skada. Naturvårdsverket vill därför framhålla följande. Konkret och kvalificerad skada Skyddsjakt får beviljas för att förhindra allvarlig skada. En viktig utgångspunkt i bedömningen är om skador redan har inträffat och hur allvarliga de då är samt hur stor sannolikheten är för att dessa förvärras genom förnyade skador. Förvaltningsrätten framhåller att skadan, för att betraktas som allvarlig, måste vara konkret och av kvalificerad art samt vara varaktig över tid. I likhet med förvaltningsrätten bedömer Naturvårdsverket att skadorna som avses att förhindras måste vara konkreta och av kvalificerad art, men gör med hänvisning

7 NATURVÅRDSVERKET 7(8) till vad som tidigare anförts i målet gällande att dessa krav uppfylls i förevarande fall. Varaktig skada över tiden Naturvårdsverket delar inte synsättet att skadorna som avses förebyggas ska vara varaktiga över tid. Det är tvärtom så att i de flesta fall handlar det om risk för skador som är avgränsade i tiden till en kort period, till exempel en betessäsong eller en årstid (se bilaga 4, Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt, sid 14). Det finns skäl att i sammanhanget påpeka att detta medför att beslut om skyddsjakt förutsätter en skyndsam handläggning för att kunna vara ett ändamålsenligt verktyg, ett förhållande som påpekats av Justitieombudsmannen i samband med att kritik riktats mot Naturvårdsverket med anledning av tidsutdräkt i hanteringen av skyddsjaktärenden (se Justitieombudsmannens beslut den 11 juni 2012 i dnr ). För det fall kammarrätten ändå delar förvaltningsrättens bedömning om att varaktighet krävs menar Naturvårdsverket att den tid under vilka problemen kan förväntas pågå i förevarande fall uppfyller kravet på varaktighet. Detta mot bakgrund av hur institutet skyddsjakt tillämpas av såväl Naturvårdsverket som länsstyrelserna. Orsaker till uppkomst av skada Förvaltningsrätten menar vidare att orsakerna till skadans uppkomst måste beaktas vid bedömningen av dess allvar. Att skadan orsakas av det vilt som skyddsjaktbegäran avser och kan elimineras genom jakt på den skadegörande individen är självklart. I målet har framförts att Naturvårdsverket inte vidtagit alla åtgärder som skulle kunna vara möjliga för att förebygga att renarna kom att befinna sig i vargreviret. Naturvårdsverket bestrider detta, men även om kammarrätten finner att så är fallet kan det inte vara en omständighet som beaktas vid bedömningen av risken för allvarlig skada. Strikt bedömning I Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt framgår på sid 15 att bedömningen av vad som krävs för att det ska föreligga risk för allvarlig skada bör vara mer strikt för arter som inte har gynnsam bevarandestatus såsom varg och järv än för arter som har gynnsam bevarandestatus som björn och lo. Samma resonemang kan tillämpas på genetiskt värdefulla individer av varg, såsom den aktuella vargtiken. Naturvårdsverket menar dock att bedömningen av kriteriet att förhindra allvarlig skada inte får bli så strikt att de skador som riskerar uppkomma nästan aldrig kan betraktas som allvarliga. Den genetiska betydelsen av en varg ska i första hand beaktas inom bedömningen av kriteriet försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Ekonomisk ersättning Renägarna har inom regeringsuppdraget fått ekonomisk ersättning för att förebygga uppkomsten av skador och i viss mån kompensera inträffade skador. Förvaltningsrätten har vägt in detta och menar att det reducerar skadan. Naturvårdsverket instämmer inte i att ekonomisk kompensation kan vägas in i

8 NATURVÅRDSVERKET 8(8) bedömningen om det föreligger risk för allvarlig skada. Skyddsjaktens syfte är att förhindra allvarlig skada. Ekonomisk kompensation för förlorade djur kan aldrig i sig förhindra att skada uppkommer och kan därför inte sägas reducera risken för allvarlig skada. Detta gäller för bedömningar av skyddsjaktsansökningar efter samtliga viltslag. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Maria Ågren. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka, viltsamordnaren Ruona Burman, Malin Hollberg Malm och ställföreträdande avdelningschefen Martin Påhlman, den sistnämnde föredragande. För Naturvårdsverket Maria Ågren Martin Påhlman Bilagor: 1. Redovisning av regeringsuppdrag om bevarande av genetiskt viktig varg, den 30 maj EU-kommissionens vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer 3. Delredovisning av regeringsuppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige, den 28 juni Naturvårdsverkets vägledning Riktlinjer för beslut om skyddsjakt

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-03 Ärendenr: NV-02285-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län Beslut

Läs mer

Besvär över Naturvårdsverkets beslut 2013-01-11, Ärendenr: NV-00027-13

Besvär över Naturvårdsverkets beslut 2013-01-11, Ärendenr: NV-00027-13 1/14 Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM maria.agren@naturvardsverket.se registrator@naturvardsverket.se Gote.Hamplin@naturvardsverket.se Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige

Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2013-06-27 Ärendenr: NV-10965-12 SJV-5.3.17-7255/13 Delredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om flyttning eller avlivning av varg inom Sirges sameby

Ansökan om flyttning eller avlivning av varg inom Sirges sameby BESLUT 2002-10-29 Dnr 411-5527-02 Anders Bjärvall Förvaltningsenheten Tel 08-698 1366 Fax 08-698 1402 Anders.Bjarvall@environ.se Sirges sameby Att. Bertil Kielatis Västergatan 24 962 33 JOKKMOKK Ansökan

Läs mer

Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige

Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige 1(12) NATUR VÅRDS VERKET id SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Jordbruks verket SKRIVELSE 2014-12-12 Ärendem: NV-10965-12 SJV-5.3.17-7255/13 Slutredovisning av uppdrag om genetisk förstärkning av

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14 2014-08-21 Naturvårdsverket att. Hanna Ek 106 48 Stockholm Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; Ert ärendenummer Nv-04119-14

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Enhet 3 DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6801-14 K L A G A N D E S t o c k h o l ms ma r k n a d e r A B, 5 5 6 8 0 5-5 9 0 8 M ö r b y d a l e n 3 0 1 8 2 5 2

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se 2013-02-28 Dnr NV-12817-11 Trafikverket Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander BESLUT Tel: 010-698 17 39 2011-02-17 NV-02099-11 klas.allander @naturvardsverket.se Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD BJÖRN INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien Detta faktablad BJÖRN: Övervakningen i Skandinavien inom Nasjonalt overvåkningsprogram

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Områdesinventering Detta faktablad Lodjur: Områdesinventering inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2014-02-20 Ärendenr: NV-00170-14 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2013-06-19 Ärendenr: NV-06345-12 Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

SOU 2012:22 Mål för rovdjuren, Svenska Jägareförbundets yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande

SOU 2012:22 Mål för rovdjuren, Svenska Jägareförbundets yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande Miljödepartementet Magnus Bergström 103 33 Stockholm Öster Malma 2012-07-05 SOU 2012:22 Mål för rovdjuren, Svenska Jägareförbundets yttrande över Rovdjursutredningens slutbetänkande Svenska Jägareförbundet

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Jaktfrågor. skall avgöras lokalt. IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet

Jaktfrågor. skall avgöras lokalt. IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Jaktfrågor skall avgöras lokalt IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Jaktfrågor skall avgöras lokalt Många av de beslut som fattas i Stockholm eller Bryssel är illa anpassade till lokala villkor och förutsättningar.

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige

Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Miljöminister Andreas Carlgen Miljödepartementet 10333 STOCKHOLM Synpunkter på vargstammen från Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige Svenska Jägareförbundet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2013 ref 53 En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. Lagrum: 16

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 KLAGANDE Skurups kommun Ombud: Kommunjurist Bengt Hagberg Skurups kommun 274 80 Skurup MOTPART AA Ombud: BB Neurologiskt handikappades

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr P 121-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-12 i mål nr P 2590-14, se bilaga KLAGANDE H F MOTPARTER 1. A

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKETS YTTRANDE 2015-08-22 Ärendem: NV-04294-15 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över förslag till

Läs mer