1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020."

Transkript

1 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: BESLUT Ärendenr: NV Tillstånd att fånga, sändarmärka och ta blodprov från havsörnar samt att därefter släppa dem fria Beslut Naturvårdsverket beslutar att ni får eller får låta fånga och frisläppa högst fyra havsörnar i Västernorrlands län. Syftet med fångsten är att förse örnarna med sändare för att undersöka deras rörelsemönster och födosöksområden samt att ta blodprov från örnarna för att undersöka genetik och förekomst av miljögifter. Detta beslut gäller även om det överklagas och delges genom så kallad kungörelsedelgivning. Följande villkor gäller för tillståndet. 1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni En kopia av detta beslut ska medföras vid all verksamhet som bedrivs med stöd av detta tillstånd. 3. Berörda markägare och jakträttshavare ska ha gett er tillstånd till verksamheten innan den påbörjas. 4. Berörda länsstyrelser och polismyndigheter ska hållas underrättade om den verksamhet som bedrivs med stöd av detta tillstånd. 5. De personer som fångar och frisläpper havsörnarna ska ha erfarenhet av liknande uppdrag. 6. Vid infångandet får så kallade bågnätsfällor användas. Snaror får inte användas för fångsten. BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(5) 7. De fångstredskap som används ska stå under ständig tillsyn och vittjas omedelbart efter fångst. 8. Havsörnarna ska omedelbart efter provtagning eller sändarmärkning släppas ut i frihet i på de platser där de infångats. 9. Varje individ får fångas högst tre gånger inklusive infångande för att slutligt ta av sändaren. 10. Insamlingen ska bedrivas på ett sådant sätt att största möjliga hänsyn visas mot såväl berörda fåglar, övrig fauna samt friluftsutövande människor. 11. Ni ska senast den 1 februari varje år lämna Naturvårdsverket en redogörelse om hur många fåglar som fångats respektive frisläppts samt om var och hur verksamheten har bedrivits. Ni kan maila redogörelsen till Märk mailet med beslutets ärendenummer NV Bakgrund Ni har ansökt om tillstånd att fånga två havsörnspar, som i flera år har haft problem med fortplantningen pga att äggen inte kläcks. En möjlig förklaring till detta kan vara höga halter av organiska miljögifter inom örnarnas födosöksområden. Syftet med den planerade studien är att sändarmärka örnarna för att undersöka rörelsemönster och identifiera födosöksområden för att få uppslag var miljögifterna kan komma ifrån, samt att ta blodprover från örnarna för kompletterande miljögiftsanalyser och genetisk undersökning. Projektet genomförs i samverkan med länsstyrelsen i Västernorrlands län och har hög relevans för artskydd och förvaltning av havsörn. Ni planerar att fånga, sändarmärka och under 1-2 år (eventuellt längre) följa de två häckande havsörnsparen som valts ut av länsstyrelsen i Västernorrlands län. Fångsten sker i första hand med så kallade bow nets (bågnätsfälla), som är cirka två meter i diameter och som ni själva har erfarenhet av från fångst av kungsörn. Fällan åtlas med dött vilt (t ex. slaktavfall från älg), Fällan observeras och utlöses manuellt med fjärrutlösning från ett gömsle, då en örn sitter i centrum av fällan och äter av åtelmaterialet. En alternativ fångstmetod, som använts med framgång för fångst av vithövdad havsörn i Nordamerika, och som ni eventuellt också kommer att använda, under förutsättning att ni får hjälp från nordamerikanska experter med erfarenhet av metoden, är sk flytandefisksnaror. Metoden bygger på fångst i vatten och drar fördel av att örnarna normalt födosöker i vattenmiljö under sommarhalvåret. Döda flytande fiskar används som åtelmaterial och örnarna fångas i löpsnaror fästa i fiskarna då de försöker lyfta upp dem ur vattnet med klorna. Fångstanordningarna hålls under kontinuerlig uppsikt under pågående fångst. Sändarna kommer att vara av GPS/GSM-typ. Ni planerar även att återfånga samtliga örnarna och montera av sändarna innan projektet avslutas. Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen. Sändarmontering, fångst,

3 NATURVÅRDSVERKET 3(5) blodprovtagning och avmontering av sändare görs under ledning av personal vid SLU med tidigare erfarenhet av detta, sannolikt med hjälp av samarbetspartners från USA. En liknande ansökan för fångst mm av kungsörn godkändes av NV i fjol (NV ). Skäl för beslutet Aktuella bestämmelser Enligt 27 jaktlagen (1987:259) ska jakt bland annat bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande. Av 31 jaktförordningen (1987:905) framgår att även om jakt annars inte är tillåten får Naturvårdsverket medge tillstånd till detta om det behövs för forsknings- eller utbildningsändamål. En förutsättning för att jakt i forskningssyfte ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Enligt 15 andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket medge undantag från kravet i 12 a samma förordning att vilt som fångats i fångstredskap omedelbart ska avlivas eller återges friheten. Enligt 15 andra stycket jaktförordningen får Naturvårdsverket medge undantag från kravet i 11 jaktförordningen att fångstredskap ska vara av godkänd typ för att få användas. Naturvårdsverket får med stöd av 59 jaktförordningen förordna att beslut enligt denna förordning ska gälla utan hinder av att det har överklagats. De svenska bestämmelserna ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. Kungörelsedelgivning av beslutet får ske om en obestämd krets ska delges. Beslutet ska hållas tillgängligt hos myndigheten under överklagandetiden. Ett meddelande om beslutets huvudsakliga innehåll samt om kungörelsen ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar. Detta framgår av 47 och 49 delgivningslagen (2010:1932). Naturvårdsverkets bedömning Naturvårdsverket är positivt till det aktuella forskningsprojektet som SLU bedriver. Det finns för närvarande ingen annan metod för att kunna samla in denna typ av data avseende havsörnens rörelsemönster och födosöksområden. Naturvårdsverket ser därför inte att det finns någon annan lämplig lösning i detta fall. Vi ser heller inte att studien, såsom framgår av ansökan och särskilt i den omfattning som den kommer att bedrivas, försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Naturvårdsverket bedömer att användning av snaror kan medföra onödigt lidande för örnarna och bör därför inte användas vid fångsten. Naturvårdsverket bedömer vidare att användandet av så kallade bågnätsfällor samt de åtgärder som

4 NATURVÅRDSVERKET 4(5) ska genomföras i övrigt inom forskningsprojektet inte medför onödigt lidande för örnarna. Tillståndet har även förenats med villkor om att de fångstredskap som används ska stå under ständig tillsyn och vittjas omedelbart efter fångst i syfte att minimera fångade fåglars stress. Undantag från kravet om att fångstredskapet bågnätsfälla ska vara av godkänd typ för att få användas kan därmed medges. Naturvårdsverket gör mot denna bakgrund sammantaget bedömningen att er ansökan om att få fånga, sändarmärka, ta blodprov från och sedan släppa högst fyra havsörnar kan beviljas. Beslutet delges genom så kallad kungörelsedelgivning i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet finns under överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Forskarens väg 5 i Östersund samt på Naturvårdsverkets webbplats Övrigt Skyddade områden Inom skyddade områden så som fågel- eller sälskyddsområden, naturreservat eller liknande kan det vara förbjudet att jaga eller vistas inom det skyddade området. Det här tillståndet innebär inga undantag från sådana regler. Det kan därför krävas ytterligare tillstånd eller dispens från annan myndighet än Naturvårdsverket för att få jaga eller vistas inom sådana områden. Jaktvårdsavgift behöver enligt 49 jaktförordningen inte betalas vid jakt som beslutas med stöd av 31 jaktförordningen. Upplysning om hur man överklagar, se bilaga Detta beslut har fattats av sektionschefen Gunilla Ewing Skotnicka. Handläggaren Hanna Dittrich Söderman har varit föredragande. För Naturvårdsverket Gunilla Ewing Skotnicka Hanna Dittrich Söderman Kopia för kännedom till: Naturhistoriska riksmuseet Polismyndigheten Länsstyrelsen i Västernorrlands län

5 NATURVÅRDSVERKET 5(5) Bilaga 1 Var ska beslutet överklagas? Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten. När ska beslutet senast överklagas? Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Vad ska överklagandet innehålla? Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat. I skrivelsen ska Ni ange: Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, vilket beslut som Ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendenummer, hur Ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras samt om det finns motparter i ärendet bör Ni ange deras namn, adress och telefonnummer.

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

DOM 2015-02-16 Stockholm

DOM 2015-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 2015-02-16 Stockholm Mål nr M 2630-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 1713-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt; NFS 2002:18 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 26 juni 2002.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Jakt i naturreservat

Jakt i naturreservat Jakt i naturreservat - en vägledning vid reservatsbildning Länsstyrelsen i Västra Götalands län - 2007 Rapport 2007:28 Förord I länet finns tre nationalparker och nästan 400 naturreservat (inklusive naturvårdsområden)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer