Licensjakt efter varg 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Licensjakt efter varg 2017"

Transkript

1 PM 1 (6) NATURVÅRDSENHETEN Viltvård Tobias Hjortstråle Telefon Licensjakt efter varg 2017 Länsstyrelsens samlade bedömning är att inte ta ett beslut om licensjakt efter varg Bakgrunden till detta ställningstagande utgår från senaste vinterns inventering på nationell och regional nivå samt en juridisk analys av de domar som är gällande för förra årets beslut om licensjakt efter varg i Västmanlands län. I denna PM sammanställs det underlag och den analys som ligger till grund för Länsstyrelsens ställningstagande. Ställningstagandet utgår från de förutsättningar som gäller för Västmanlands län. Omvärldssammanhang Västmanlands län ingår i mellersta förvaltningsområdet (MFO) för förvaltning av stora rovdjur. I bilaga 1 redovisas en tabell för inventeringsresultat i respektive län samt aktuella miniminivåer. Förutsättningarna i andra län ser annorlunda ut och varje länsstyrelse tar beslut utifrån sina regionala förutsättningar. Hösten 2015 tog flera län beslut om licensjakt efter varg. Samtliga läns beslut överklagades till högre instans. Utfallet från domstolsprövningarna skiljer sig åt. Exempelvis beslutade länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna om licensjakt som genomfördes 2016, efter det att Kammarrätten hade upphävt Förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Länsstyrelsen i Värmland har fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen rörande licensjakt efter varg 2016 och därmed är inte frågan i Värmland slutligen avgjord. Bakgrund, Västmanlands län Naturvårdsverket beslutade den 30 oktober 2014 att delegera rätten att besluta om licensjakt efter varg till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Länsstyrelsen beslutade om licensjakt efter varg den 11 november 2015, med det övergripande syftet att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshushållning. Jakten skulle enligt beslutet genomföras under tidperioden 2 januari till och med 15 februari Beslutet överklagades till Naturvårdsverket, som avslog överklagandet. Naturvårdsverkets beslut överklagades i sin tur till Förvaltningsrätten, som beslutade om inhibition. Länsstyrelsen överklagade inhibitionsbeslutet till såväl Kammarrätten som Högsta förvaltningsdomstolen, ingen av de överordnade Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post VÄSTERÅS Västra Ringvägen (vx) VÄSTERÅS (fax)

2 PM 2 (6) instanserna gav Länsstyrelsen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan. Det vill säga att jakten stoppades i väntan på att domstolen skulle avgöra frågan i sak. Förvaltningsrätten meddelade dom i sakfrågan den 29 januari 2016 och upphävde Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets tidigare beslut om licensjakt efter varg. Länsstyrelsen överklagade domen till såväl Kammarrätten som Högsta förvaltningsdomstolen, ingen av de överordnade instanserna gav Länsstyrelsen prövningstillstånd i sakfrågan. Därmed står Förvaltningsrättens dom fast. Sammanfattning av Förvaltningsrättens dom Förvaltningsrätten upphävde Länsstyrelsens beslut i sak, huvudsakligen utifrån tre aspekter: - Länsstyrelsen hade inte visat ett tillräckligt stöd för att syftet skulle uppnås. Att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshushållning kan i sig vara ett acceptabelt syfte. I Länsstyrelsens beslut saknas dock stöd för att licensjakten är ändamålsenlig, för att uppnå syftet. - Licensjakten var inte proportionerlig. Att ta bort sex individer i en länspopulation på ca 35 individer (utifrån inventeringsresultat) var för omfattande. - Att det finns en nationell och en regional förvaltningsplan för varg hade ingen avgörande betydelse. Inte heller att det finns stöd för syftet i förarbetsuttalandet i riksdagens behandling av frågan. Den bedömning förvaltningsrätten har gjort är, att de upphäver Länsstyrelsens beslut med stöd av ovan. Förutsättningar för licensjakt efter varg 2017 Länsstyrelsens uppdrag är enligt riksdagsbeslutet (Prop. 2012/13:191) att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Länsstyrelsens uppdrag är även att verkställa förordningen (2009:1263) om förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn att Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas. Enligt ovan nämnda förordningen ska även länsstyrelserna samverka i mellersta rovdjursförvaltningsområdet i frågor om förvaltningen av de stora rovdjuren.

3 PM 3 (6) Inventeringsresultat Inventeringsresultatet efter vintern visade på en population på 415 individer. Detta inventeringsresultat låg till grund för Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg För Västmanlands del var resultatet den vintern 3,5 familjegrupper. Inventeringsresultatet för vintern visade däremot att det fanns 32 familjegrupper och totalt 34 föryngringar i Sverige, vilket ger en beräknad population till 340 individer. För Västmanlands del blev resultatet 2,3 familjegrupper. Miniminivå och gynnsam bevarandestatus Miniminivån för antalet vargar i Sverige är satt till 270 individer och beräknat antal för att uppnå gynnsam bevarandestatus är minst 300 individer, samt att immigration från den finskryska populationen sker. Enligt Naturvårdsverkets vägledning gällande licensjakt efter varg bör siffran 300 individer beaktas i beredning av beslut om licensjakt efter varg. Länsvisa miniminivåer framgår av tabell i bilaga 1. Möjligt utrymme för licensjakt efter varg Naturvårdsverket beställde våren 2016 ett underlag från skandinaviska vargforskningsprojektet. Underlaget skulle redovisa resultat av modellberäkningar för hur olika scenarion för beskattning av varg påverkar. Resultatet framgår i rapporten Beräkningar av beskattningen av den svenska vargpopulationen Rapporten visar möjligt uttag i form av jakt i förhållande till hur snabbt man vill att populationen ska öka. Rapporten visar också hur stor risk det är vid ett givet jaktuttag, att vargpopulationen minskar i storlek. Spridning i Sverige Länsstyrelserna i MFO har kommit överens om övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltningen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Överenskommelsen säger att inventeringsresultat och förväntad tillväxt ligger till grund för ett licensjaktsbeslut. Beslutet får dock inte äventyra gynnsam bevarandestatus, jakt på genetiskt viktiga individer eller begränsa spridningen av varg i landet. Viltförvaltningsdelegationen i Västmanland har beslutat om liknande riktlinjer i Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västmanlands län Idag finns kärnområdet av varg i fem län, för att inte begränsa möjligheterna till spridning i landet och på sikt minska koncentrationen i de fem länen, måste länen ta hänsyn till var eventuell jakt bedrivs. Länen har kommit överens om att inte bedriva licensjakt efter varg i spridningsrevir, dvs revir som ligger i ytterkanten av kärnområdet.

4 PM 4 (6) Syfte med licensjakten Utav jaktlagstiftningen framgår att Länsstyrelsen måste kunna visa ett tydligt och accepterat syfte med licensjakten efter varg, samt att det man vill uppnå inte går att uppnå på ett annat sätt. Ett syfte måste underbyggas med ett stöd som visar att det Länsstyrelsen vill uppnå med licensjakt efter varg, har en vetenskaplig grund. Länsstyrelsens analys Länsstyrelsen har under sommaren och hösten efter diskussion inom viltförvaltningsdelegationen analyserat frågan om licensjakt efter varg. Inom viltförvaltningsdelegationen har syftet med licensjakten och stöd för syftet diskuterats. Det har bland annat varit frågan om licensjakten kan öka acceptansen för vargen som art eller förvaltningen av vargen, likaså om licensjakt ökar eller minskar den illegala jakten på den art som licensjakten avser. Länsstyrelsen har gått igenom ett antal vetenskapliga artiklar för att ta reda på vilket stöd som finns för olika syften. Inventeringsresultatet vintern är betydligt lägre än föregående vinter. Vintern säkerställde Länsstyrelsen 3,5 familjegrupper i länet, vintern säkerställdes 2,3 familjegrupper. Länet är litet och har i förhållande till andra län relativt få egna revir men tätheten är hög i de delar av länet som hyser varg. Det kan variera hur många vargrevir det föds valpar i. Skillnaden i en (1) familjegrupp är inte så stor rent numeriskt, men andelsmässigt minskade inventeringsresultatet med ca 30 procent. Det totala utrymmet för licensjakt efter varg i Sverige är mycket begränsat. Utifrån beskattningsberäkningen och efter samråd inom mellersta rovdjurförvaltningsområdet, har länsstyrelserna gemensamt kommit fram till att det är möjligt att bedriva licensjakt efter varg i totalt 4 revir i Sverige. Med den genomsnittliga revirstorleken på sex individer per revir, blir då den totala omfattningen 24 individer. Att genomföra licensjakt efter varg i de revir som inte finns i spridningsområdet innebär för Västmanlands del att två revir kan vara aktuella. Båda dessa revir delas med grannlänen Örebro och Dalarna. Varken Länsstyrelsen i Örebro eller i Dalarna prioriterar licensjakt efter varg i något av dessa revir. Länsstyrelsens slutsats Länsstyrelsen gör följande bedömning anseende ett beslut om licensjakt efter varg utifrån de förutsättningarna som är givna just i år: - Länets inventeringsresultat ligger över länets förvaltningsnivå. Enligt Förvaltningsrättens dom har inte det någon avgörande betydelse. - Licensjakt efter varg ska inte bedrivas i revir i spridningsområdet. Det innebär att två revir i Västmanlands län kan vara aktuella för jakt. Dessa

5 PM 5 (6) två revir delas med andra län och de länen prioriterar inte jakt i dessa områden. - Beslut om licensjakt efter varg i ett revir var förhållandevis omfattande enligt Förvaltningsrätten, när inventeringsresultatet visade på 3,5 familjegrupper. Eftersom inventeringsresultatet utifrån vinterns inventering visar på 2,3 familjegrupper skulle licensjakt efter varg i ett revir anses vara än mer omfattande. - Det saknas stöd för syftet med licensjakten efter varg enligt Förvaltningsrättens dom. Länsstyrelsen har prövat att utveckla stödet för det syfte som fanns och se om andra syften kan komplettera förutsättningarna för licensjakt efter varg. Länsstyrelsen har inte funnit något vetenskapligt stöd för att licensjakt kan öka acceptansen för vargen som art eller förvaltningen av vargen, likaså har Länsstyrelsen inte funnit något vetenskapligt stöd för att licensjakt ökar eller minskar den illegala jakten på den art som licensjakten avser. Eftersom Förvaltningsrättens dom avseende jakt i Västmanlands län, står fast efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte gett Länsstyrelsen prövningstillstånd, måste Länsstyrelsen förhålla sig till utfallet av Förvaltningsrättens dom. Länsstyrelsens samlade bedömning är mot bakgrund av ovanstående att det inte kan tas ett beslut om licensjakt efter varg 2017 i Västmanland län. Framtida licensjakt efter varg i Västmanland Länsstyrelsen i Värmlands län har fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen i Västmanlands län ser fram emot en snar prövning av sakfrågan i Högsta förvaltningsdomstolen. Konsekvensen av domstolsprövningarna hittills under 2016 är att det i Västmanland kan bli mycket svårt att verkställa den inriktning som riksdagen beslutade om den 10 december 2013 och det uppdraget regeringen har givit Länsstyrelsen i förordningen om förvaltningen av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

6 PM 6 (6) Bilaga 1 Län Familjegrupp RM par Totalt Föryngring Förvaltningsmål Miniminivå Inriktning Värmland 10,8 9,5 20,3 9, Västmanland 2,3 1 3,3 2,3 1,3-1,5 1 1 Dalarna 8,2 8,5 16,7 9, Gävleborg 5,8 1,5 7,3 5, Örebro 3,7 1,5 5,2 3,7 5,5 5 3 Västra Götaland Stockholm Uppsala 0,5 0 0,5 0,

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Svensk rovdjursförvaltning - Regional förvaltning, vem gör vad? Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen i Jämtlands län Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltningen är ordnad i flera lager, som en

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BESLUT 2015-11-05 Ärendenr: NV-05762-15 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Kommittédirektiv. Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling. Dir. 2010:65. Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Kommittédirektiv Utvärdering av mål för rovdjursstammarnas utveckling Dir. 2010:65 Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, mot bakgrund av riksdagens beslut

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg. Förvaltningsperioden

Nationell förvaltningsplan för varg. Förvaltningsperioden Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 3 Naturvårdsverket Tel: 010-698 10 00 Fax: 010-698 10 99 E-post: registrator@naturvardsverket.se Postadress: Naturvårdsverket, 106 48

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg. Varg

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg. Varg April 2016 NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Varg Varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 Justerad version januari 2016 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hanna Dittrich Söderman Tel: 010-698 15 17 hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2016-09-29 Ärendenr: NV-06586-16 Samtliga länsstyrelser Delegering

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för lodjur

Nationell förvaltningsplan för lodjur Nationell förvaltningsplan för lodjur Förvaltningsperioden 2014 2019 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB, Box 110

Läs mer

Ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet

Ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet Promemoria 2016-03-16 N2016/02157/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet Bakgrund och sammanfattning Regeringskansliet

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv. Järv

April NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv. Järv April 2016 NATIONELL FÖRVALTNINGSPLAN Vilt Järv Järv Nationell förvaltningsplan för järv Förvaltningsperioden 2014 2019 Justerad version januari 2016 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

A Licensjakt efter varg

A Licensjakt efter varg 1(11) A Licensjakt efter varg Länsstyrelsen i ZZ län beslutar om licensjakt efter högst sex vargar. Beslutet gäller utan hinder av att beslutet överklagas. Beslutet delges genom kungörelsedelgivning. Skälen

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2008 Foto: Måns Hjernquist 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METOD...4 2.1. ORGANISATION...4 3. RESULTAT...5 Versioner Rapporten är skriven av Viltskadecenter

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för björn

Nationell förvaltningsplan för björn Nationell förvaltningsplan för björn Förvaltningsperioden 2014 2019 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB, Box 110

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar Anna Danell RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2013-4 Version 1.0 Utgivningsdatum 2013-12-19

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Stora rovdjur i Örebro län

Stora rovdjur i Örebro län Stora rovdjur i Örebro län Foto: lodjur: Glenn Mattsing, björn: Conny Lundström, varg och kungsörn: Roine Magnusson Publ.nr 2006:45 Riksdagen har bestämt att de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2012 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar Anna Danell RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2012-8 Version 1.0 Utgivningsdatum 2013-01-24

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE

BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE BEGÄRAN OM UPPGIFTER GÄLLANDE VARGAR I SVERIGE På basen av ett klagomål som kommissionen nyligen har mottagit skulle vi vilja begära tilläggsuppgifter om vargpolitiken och licensjakten av vargar som nyligen

Läs mer

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05 Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2004/05 Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation...5 2.2. Rovdjursforum...5 3. Resultat...5 4.

Läs mer

Medel för den regionaliserade rovdjursförvaltningen

Medel för den regionaliserade rovdjursförvaltningen Medel för den regionaliserade rovdjursförvaltningen Bakgrund Riksdagen beslutade 2009 om propositionen En ny rovdjursförvaltning 1. Den nya rovdjursförvaltningen handlar särskilt om ett utökat regionalt

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ola Larsson Tel: 010-698 17 08 Ola.Larsson @naturvardsverket.se BESLUT 2011-05-12 Ärendenummer: NV-04919-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Presentation av Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Om rovdjursutredningen Regeringen beslutade den 10 juni 2010 om direktiv för utredningen Lars-Erik Liljelund är särskild

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (50) meddelat i Stockholm den 30 december 2016 KLAGANDE Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad MOTPARTER 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 2. Svenska

Läs mer

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06

Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06 Preliminära resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2005/06 Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation...4 2.2. Rovdjursforum...5 3. Resultat...5 4.

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017

Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017 Beslut 1(23) 2016-12-19 218-8083-2016 LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Sändlista Beslut om licensjakt efter lo i Uppsala län 2017 Beslut Länsstyrelsen Uppsala län beslutar om licensjakt efter högst fyra (4) lo

Läs mer

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg. HFD 2016 ref. 89 Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg. 23 c jaktförordningen (1987:905) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 30 december 2016 följande beslut (mål nr 2406 2408-16 och

Läs mer

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt Sida YTTRANDE 1(2) Datum 2010-11-02 218-4997-2010 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Naturvårdsverket Viltenheten 104 28 Stockholm Remiss om genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:755. En hållbar rovdjurspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:755. En hållbar rovdjurspolitik. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) En hållbar rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att licensjakt

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander BESLUT Tel: 010-698 17 39 2011-02-17 NV-02099-11 klas.allander @naturvardsverket.se Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi NATURVÅRDSENHETEN Foto: Länsstyrelsen, Viltskadecenter och Dan Werner Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Diarienr: 511-4310-10 Förankrad i Viltförvaltningsdelegationen

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV NV NV NV NV Klagande 1 Jägarnas Riksförbund Gävleborg Ordf: E-post:

BESLUT Ärendenr: NV NV NV NV NV Klagande 1 Jägarnas Riksförbund Gävleborg Ordf: E-post: 1(21) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel. 010-698 10 00 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-18 Ärendenr: NV-07965-15 NV-08028-15 NV-08359-15 NV-08566-15 NV-08642-15

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV NV NV NV Klagande 1 Jägarnas Riksförbund i Örebro län Att: E-post:

BESLUT Ärendenr: NV NV NV NV Klagande 1 Jägarnas Riksförbund i Örebro län Att: E-post: 1(21) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel. 010-698 10 00 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-18 Ärendenr: NV-08089-15 NV-08243-15 NV-08591-15 NV-08659-15 Klagande

Läs mer

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011 Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2010/2011 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-11

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län.

Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. BESLUT 1 (22) Beslut om licensjakt efter varg Beslut Länsstyrelsen beslutar om licensjakt efter varg i Västmanlands län. Den som deltar i jakten är skyldig att följa villkoren. Jakt som bedrivs mot givna

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV NV NV NV Klagande 1 Föreningen Nordulv Att: E-post:

BESLUT Ärendenr: NV NV NV NV Klagande 1 Föreningen Nordulv Att: E-post: 1(21) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel. 010-698 10 00 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-18 Ärendenr: NV-08289-15 NV-08512-15 NV-08580-15 NV-08673-15 Klagande

Läs mer

NATURVÅRDSENHETEN. Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län Årsrapport :12

NATURVÅRDSENHETEN. Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län Årsrapport :12 NATURVÅRDSENHETEN Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2015-2016 Årsrapport 2016 2016:12 Titel: Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2015-2016 Årsrapport 2016 Daniel Mallwitz Rovdjur Naturvårdsenheten

Läs mer

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg

Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens mellan människa och varg 2013-08-30 1(13) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 054-197074 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se linnea.rosenlof@regeringskansliet.se Yttrande över remiss angående åtgärder för samexistens

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om licensjakt efter varg, länsstyrelsens dnr , ändrat genom dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Dalarnas län beslut om licensjakt efter varg, länsstyrelsens dnr , ändrat genom dnr 1(16) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-03-04 Ärendenr: Föreningen Nordulv Svenska Naturskyddsföreningen Svenska Rovdjursföreningen

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västmanlands län 2017

Beslut om licensjakt efter lodjur i Västmanlands län 2017 BESLUT 1 (18) Beslut om licensjakt efter lodjur i Västmanlands län 2017 Beslut Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutar om licensjakt efter högst två (2) lodjur i Västmanlands län 2017. Länsstyrelsen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter lo, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter lo, länsstyrelsens dnr 1(12) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.Henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2016-02-26 Ärendenr: NV-01856-16 Wolf Association Sweden Överklagande av Länsstyrelsens

Läs mer

SKRIVELSE Ärendenr: NV

SKRIVELSE Ärendenr: NV 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2013-01-10 Ärendenr: NV-05519-12 Regeringskansliet Miljödepartementet Registrator 103 33 Stockholm miljodepartementet.registrator

Läs mer

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund

Om rovdjur och förvaltningen av dem. så tycker länets jägare med jakthund Om rovdjur och förvaltningen av dem så tycker länets jägare med jakthund Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala

DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2016-01-29 Meddelad i Uppsala Mål nr 6761-15 1 KLAGANDE 1. Avesta Naturskyddsförening, 882000-7006 c/o Kristina Hallin Björkstigen 3 C 775 70 Krylbo 2. Jägarnas Riksförbund, 885000-1697 Saltsjögatan

Läs mer

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10 Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2009/10 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventeringar av lodjur INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2010-3

Läs mer

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning

Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning RAPPORT 2014:1 Camilla Sandström¹, Göran Ericsson², Sabrina Dressel², Max Eriksson¹ & Emma Kvastegård² ¹ Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Läs mer

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07 Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2006/07 2 Version 2.0 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4 2. Metoder...4 2.1. Organisation... 5 3. Resultat...5 4. Hur många lodjur finns

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson

Rovdjur. i Västra Götalands län. Nr 5 /2012. Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Törstig varg. Foto: Martin Fransson Rovdjur i Västra Götalands län Nyhetsbrev om rovdjur från Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 5 /2012 Törstig varg. Foto: Martin Fransson Kontakter Spårare och besiktningmän Jimmy Carlsson B,S 070-513

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009 Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventering av järv INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...

Läs mer

NATURVÅRDSENHETEN. Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län Årsrapport :04

NATURVÅRDSENHETEN. Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län Årsrapport :04 NATURVÅRDSENHETEN Inventering av stora rovdjur i Västmanlands län 2016-2017 Årsrapport 2017 2017:04 Titel: Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2016-2017 Årsrapport 2017 Daniel Mallwitz Rovdjur Naturvårdsenheten

Läs mer

Promemoria. Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur

Promemoria. Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur Promemoria Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur Uppdrag om översyn av överklagandeprocessen beträffande beslut om jakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn Regeringskansliet

Läs mer

Förslag till avlysningsjakt efter lodjur jaktåret

Förslag till avlysningsjakt efter lodjur jaktåret Naturvårdsverket Naturresursavdelningen Vallhallavägen S-106 48 STOCKHOLM Öster Malma 081201 Förslag till avlysningsjakt efter lodjur jaktåret 2008-2009 Svenska Jägareförbundet hemställer mot bakgrund

Läs mer

Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs län 2010.

Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs län 2010. Till Länsstyrelsen i Gävleborg Stefan Henriksson Naturförvaltningsenheten Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen

Naturskyddsföreningens svar på remiss gällande förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen Stockholm 6 maj 2013 Ert dnr: 2010-1195 (Sametinget), NV-06083-12 (Naturvårdsverket) Till: Landsbygdsdepartementet att: Göran Ternbo 103 33 Stockholm Vårt dnr: 2013/003 Naturskyddsföreningens svar på remiss

Läs mer

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2010 Nationell sammanställning av länsstyrelsens inventeringar INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-6 Versioner av Resultat från inventeringar av

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län 1 / 7 Beslut Datum 2016-06-30 218-4952-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Handölsdalens sameby Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 Inventeringen av stora rovdjur pågår för fullt i Värmland för tillfället.

Läs mer

Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut (N2016/02157/RS)

Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut (N2016/02157/RS) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Öster Malma 2016 04 20 Promemoria om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut (N2016/02157/RS) Beredd tillfälle därtill får Svenska Jägareförbundet ( förbundet

Läs mer

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2017

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2017 Beslut Enligt sändlista Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2017 Följande beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2017 har fattats av Landshövding Ylva Thörn. Deltagande i beslutet har

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD ROVDJUR INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 ROVDJUR: Inventering i samebyarna INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK Detta faktablad ROVDJUR: Inventering i samebyarna inom Nasjonalt overvåkningsprogram

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna?

Livskraftig vargstam på 20 föryngringar, vem har tagit fram de siffrorna? 1 ( 7) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bygdegården, Delsbo Antal besökare: ca 60 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och synpunkter

Läs mer

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut bl.a. enligt följande.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut bl.a. enligt följande. 1(14) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2016-03-31 Ärendenr: NV-02288-16 Wolf Association Sweden Att: E-post:

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo

Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo FRÅGOR & SYNPUNKTER VALBO 1 (7) Natur- och viltenheten Minnesanteckningar från informationsmöte om vargflytt i Valbo Plats: Kommunhuset i Valbo, Antal besökare: 27 Dessa anteckningar är nedtecknade av

Läs mer

Vargrevir vintern löpande uppdatering

Vargrevir vintern löpande uppdatering Vargrevir vintern 2016-2017 löpande uppdatering Preliminära data 25 april 2017 Under inventeringsperioden 1 oktober 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD LODJUR INVENTERINGSMETODIK MARS 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK LODJUR: Områdesinventering Detta faktablad Lodjur: Områdesinventering inom Nasjonalt overvakningsprogram for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Synpunkter på det utskickade materialet om GYBS.

Synpunkter på det utskickade materialet om GYBS. Till rovdjursutredningen Lars-Erik Liljelund Synpunkter på det utskickade materialet om GYBS. Det var med stigande oro jag läste jag det material som ni skickat ut. Beräkningarna av referensområde för

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014 2019 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens

Läs mer

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015

Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015 KORRIGERAT BESLUT 1(20) Naturvårdsenheten Fredrik Dalerum Tel: 010 225 03 65 fredrik.dalerum@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om licensjakt efter varg i Dalarnas län 2015 Länsstyrelsens beslut

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRFs rovdjurspolicy Antagen av LRFs styrelse 2013-03-19 2(5) Sammanfattning Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (10) meddelat i Stockholm den 18 december 2015 KLAGANDE Föreningen Nordulv, 875003-6868 Ombud: AA Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm MOTPARTER 1. Länsstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017 Rapport 2013:5 Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017 Version 2, publiceringsdatum 2013-09-24 Författare: Peter Waldeck

Läs mer

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 1(5) Viltförvaltningsdelegationen Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-11-27 Plats: Länsstyrelsens sessionssal Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Tomas Bergström, Stefan Holm, Bo Jansson,

Läs mer

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN

BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN Rovdjur i Norrbotten BJÖRN Lo Järv VArg KUNGSÖRN FOTOGRAFER sid 4-5 Magnus Elander sid 6-7 Magnus Elander sid 8-9 Magnus Elander sid 10 Peter Rosén sid 11 Magnus Elander sid 12-13 Staffan Widstrand sid

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar, med villkor, om licensjakt efter varg i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen beslutar, med villkor, om licensjakt efter varg i Gävleborgs län. : o /,...,.:,,,.,.._. Länsstyrelsen Gävleborg BESLUT 2016-09-29 1 (28) Natur- och viltenheten Sara Sundin 010-2251479 Sara.Sundin@lansstyrelsen.se Licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2017 Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Motion med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Motion med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Sverige, 2013-10-14 Bästa politiker! Vi tackar för er motion som alternativ till regeringens prop. 2012/13:191. Nedan mellan varje punkt tillför vi våra synpunkter vilka är grundade på kunskap utifrån

Läs mer

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06

Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 l (6) 2014-02-25 Dnr: 104-350-14 Viltförvaltningsdelegationen Protokoll fört vid viltförvaltningsdelegationens möte 2014-02-06 Plats: Länsstyrelsens sessionssal Närvarande: Peter Egardt (ordf.), Jan-Erik

Läs mer

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Åke Aronson och Håkan Sand D en skandinaviska vargstammen är idag större än på 100 år. Det är dock inte mer än ca 30 år sedan den betraktades

Läs mer

Samråd om licensjakt efter varg 2014

Samråd om licensjakt efter varg 2014 YTTRANDE 1 (5) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Naturvårdsverket Samråd om licensjakt efter varg 2014 Bakgrund Naturvårdsveket har gett Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över utformningen

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer