Protokoll. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S) Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD) Delårsredovisning per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen Ej avgjorda motioner Svar på motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) Ränteavdragsbegränsningar inom kommunkoncernen Avtal - Ensamkommande barn asylsökande barn Överflyttning av klimat- och energirådgivning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ändring av reglementen Svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående stöd till barn som bevittnar våld i familjen - Lena Klevenås ((MP) Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Meddelanden... 21

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Kristina Grapenholm (FP), ordförande Lennart Allbro (S), 1:e vice ordförande Bo Lundbladh (C), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta Carlsson (S) Björn Dahlin (M) Birgitta de Verdier (FP) Daniel Filipsson (M) Jan Gustafsson (V) Monica Gustavsson (S) Leif Hansson (S) Niklas Hellgren (KD) Gunnar Henriksson (M) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Elver Jonsson (FP) Joakim Järrebring (S) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Björn Leivik (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Bo Olsson (S) Gun Pettersson Bohlin (S) Roland Salomonsson (M) Anders Sandberg (S) Åsa Svedjenäs (V) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Fredrik Van den Broek (FP) Marianne Wikström (M) Lena Hult (S) Jonatan Gustafsson (V) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anton Oskarsson (M) Sten-Åke Gustafsson (FP) Urban Eklund (KD) Birgit Josefsson (M) Paragrafer

4 4 Övriga deltagare Susanne Öström, kommundirektör Eva Karlsson, kanslichef Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Gustavsson (S) och Thorsten Larsson (M) med Bo Lundbladh (C) som ersättare Rådhuset, Alingsås kl tisdagen den 4 december 2012 Sekreterare Ordförande Justerande Eva Karlsson Kristina Grapenholm (FP) Monica Gustavsson (S) Thorsten Larsson (M) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

5 5 KF 187 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S) Mohibullah Sedigh (S) har i skrivelse den 22 november 2012 avsagt sig uppdraget som ersättare i Fabs AB. Kommunfullmäktiges beslut: Avsägelsen beviljas. Exp: M. Sedigh, Fabs AB, Klk-lön, Klk-kansli

6 6 KF 188 Dnr KS 011 Ny ledamot i kommunfullmäktige Bengt Jonny Lundblad Länsstyrelsen har från och med den 31 oktober 2012 till och med den 31 oktober 2014 utsett Bengt Jonny Lundblad (SD) till ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige noteras. Exp: B J Lundblad, Klk-lön, Klk-kansli

7 7 KF 189 Dnr KS 078 Delårsredovisning per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller ett fullständigt bokslut per den 31 augusti 2012 med sammandrag av kommunens och bolagens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Delårsrapporten redovisas, från och med 2012, per den sista augusti efter att tidigare år redovisats per den sista juni. Med anledning av olika delårsperioder görs ingen jämförelse med förra årets delårsbokslut i redovisningen. Beredning Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 175. Kommunfullmäktiges beslut: Delårsrapporten per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen antas. Exp: Klk - ekonomi

8 8 KF 190 Dnr KS 010 Ej avgjorda motioner 2012 Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, skall avskrivas från ytterligare beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Motioner med beredningstid längre än ett år saknas. Övriga ännu ej avgjorda motioner: Motion angående förberedelse för elbilar - Emma Liljewall (MP), Lena Klevenås, Janine Alm Ericson, Boel Marteleur ( KS) Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 januari 2012, 31, lämnat motionen till kommunledningskontoret för beredning. Motion angående utställning av alingsåsarnas konst - Jan Gustafsson (V), Esso Larsson ( KS) Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 19 mars 2012, 14. Beredningen pågår vid kommunledningskontoret. Motion angående konstsamlingen på Alströmerskolan - Lena Klevenås (MP), Janine Alm Ericson, Emma Liljewall ( KS) Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 februari 2012, 67, remitterat motionen till kultur och fritidsnämnden. Remissvar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden ( ). Motionen bereds av kommunledningskontoret. Motion om att minska användningen av plastpåsar - B-M Kuylenstierna (MP), Lena Klevenås, Boel Marteleur, Tomas Hurtig, Emma Liljewall ( KS) Ärendet bereds av kommunledningskontoret. Motion angående att minska deponin och öka återanvändandet av sopor - gör Bälinge återvinningscentral till en kretsloppspark - E Liljewall, L Klevenås, J Alm Ericson, B Marteleur (alla MP) ( KS) Remissvar har inkommit från tekniska nämnden ( ). Ärendet bereds vid kommunledningskontoret. Motion om avgiftsbefrielse på återvinningscentralen i Bälinge - Lena Klevenås (MP), B-M Kuylenstierna (MP), Alf Olofsson (MP), Janine Alm Ericson (MP) ( KS) Remissvar har inkommit från tekniska nämnden ( ) Ärendet bereds vid kommunledningskontoret.

9 9 KF 190, forts Dnr KS 010 Motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) ( KS) Tjänsteskrivelse med förslag till beslut är upprättad vid kommunledningskontoret. Motion - gör Alingsås till en Millenniekommun - Lena Klevenås (MP) m fl ( KS) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion Ge barnen en giftfri vardag - Miljöpartiet föreslår att kommunens förskolor miljödiplomeras -Janine Alm Ericson (MP) m fl ( KS) Remissvar har inkommit från barn- och ungdomsnämnden ( ) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om begravningsplats för smådjur - Jan Gustafsson (V) ( KS) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om de Glömda barnen - Lena Klevenås (MP) ( KS) Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden ( ) samt barn- och ungdomsnämnden ( ). Ärendet bereds på kommunledningskontoret. Motion om att plantera/utse ett globträd/symbolträd som Barnens mötesplats i Alingsås - Lena Klevenås (MP) m fl ( KS) Ännu ej behandlad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 173. Kommunfullmäktiges beslut: Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

10 10 KF 191 Dnr KS 550 Svar på motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) Ärendebeskrivning Tore Hult (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 29 februari 2012, 51 om kultur och fritidsaktiviteter för alla. Han föreslår att en rubrik om kultur och fritidsutbud arbetas in i Policy för funktionshinderfrågor och att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. Motionären menar att de utbud av aktiviteter och evenemang som erbjuds i kommunen idag utgår från att alla är välkomna. Men att problemet är att alla inte känner sig välkomna eller delaktiga, eftersom de flesta arrangemang inte är tillgängliga för alla, trots goda intentioner. Motionären vill vända på det så att kommunens utbud utformas så att personer med funktionsnedsättning känner sig särskilt välkomna, men där alla andra också är välkomna. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2012, 106 att remittera motionen till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 6 juni 2012, 31. I sitt yttrande framhåller man att det är viktigt att strategiskt och medvetet arbeta för personer med funktionsnedsättning för att minska ohälsotalet i dessa grupper. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning i den ordinarie verksamheten och inte exkludera, utpeka eller särbehandla dessa. De hänvisar också till att de startat upp projekt där man arbetar för Kulturskola för alla. De tar också upp frågan om föreningsbidragen. De menar att om en nämnd är huvudansvarig för dessa resurser så skulle det underlätta delaktighet och inkludering av alla medborgare i kultur och fritidslivet. De föreslog att kommunstyrelsen skulle ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta över ansvar och resurser för kultur- och fritidsutbud för funktionsnedsatta och äldre. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning och ger exempel där man tagit steg i rätt riktning. Detta är bra men det behövs ett större krafttag i denna fråga om man skall komma närmare målsättningen i artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

11 11 KF 191, forts Dnr KS 550 Där står att personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra delta i kulturlivet. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga. I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa från 2008 framgår att den självupplevda ohälsan bland personer med funktionsnedsättning är 10 gånger vanligare än bland övriga befolkningen. En tredjedel av ohälsan beror på annat än själva funktionsnedsättningen. Det beror bland annat på brist på delaktighet och inflytande som i sin tur ofta beror på otillgänglighet. Andra faktorer är brist på fysisk aktivitet och dåligt bemötande. Dessa orsaker är påverkbara. Därför är det motiverat att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arbeta med särskild utgångspunkt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. I den nya uppdaterade versionen av Policy för funktionshinderfrågor som antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2011, 34, framgår att kultur- och fritidsnämnden är ansvariga för strategin personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till kulturoch fritidsaktiviteter under rubriken Delaktighet. Strategin är tydlig på denna punkt och ny rubrik anses ej nödvändig. Det som behöver framhållas är att kultur- och fritidsnämnden när de kompletterar policyn med handlingsplaner visar vilka konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Strategierna i policyn skall också kopplas till de 12 prioriterade mål som kommunfullmäktige fastställt den 23 november 2011, 156. Mål nummer 9, I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv, bör motivera Kultur- och fritidsnämnden att i sina åtaganden arbeta med aktiviteter och evenemang med särskild utgångspunkt för personer med olika funktionsnedsättningar, men där också alla andra är välkomna och känner delaktighet. Föreningsbidragen kommer att utredas tillsammans med det uppdrag, om stödet till föreningar och folkbildning, som gavs i samband med att kommunfullmäktige antog flerårsstrategin för , den 20 juni 2012, 129. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 174 och föreslagit att: 1. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att fullfölja sitt ansvar enligt Policy för funktionshinderfrågor, med konkreta åtgärder för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 2. Motionen anses därmed besvarad. Anförande Anföranden hålls av Tore Hult (S), Daniel Filipsson (M), Elver Jonsson (FP), Stefan Svensson (KD), Jan Gustafsson (V) och Pär-Göran Björkman (S). Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggningar

12 12 KF 191, forts Dnr KS 550 Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar med instämmande av Tore Hult (S), Jan Gustafsson (V), Stefan Svensson (KD) och Pär-Göran Björkman (S) avslag på motionens första att-sats och bifall till andra att-satsen. Proposition Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Daniel Filipssons m fl yrkande och finner det senare bifallet. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen besvaras med att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. Exp: KFN, Klk funktionshinderstrategen

13 13 KF 192 Dnr KS 070 Ränteavdragsbegränsningar inom kommunkoncernen Ärendebeskrivning I regeringens proposition 2012/13:1 (budgetpropositionen) under avsnitt 6.17 lämnas förslag på Effektivare ränteavdragsbegränsningar. Nuvarande begränsningar i avdragsrätten innebär att ett företag inte får dra av ränta på lån till någon i intressegemenskapen om lånet avser förvärv av aktier i samband med överlåtelse av företag. Det nya förslaget innebär i korthet att ingen ränta på de lån som de kommunalägda företagen tagit hos kommunen blir avdragsgill hos bolagen. De kommunala bolagen har långfristiga lån hos kommunen på 620 mnkr och kortfristiga lån på 95 mnkr. Ränteintäkterna för de långfristiga lånen uppgår till närmare 18 mnkr och för de kortfristiga till ca 2 mnkr. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 september bland annat framfört följande: Utifall riksdagen beslutar om lagförslaget till den form det i dag ligger i propositionen kommer således de kommunala bolagen behöva lösa in större delen av de lån de har hos kommunen. En mindre del av lånen är räntefria. Detta måste ske genom att de koncerninterna lånen ersätts med extern upplåning. För kommunens del handlar det om att placera de inbetalda pengarna på ett tryggt och säkert sätt men ändå så att de ger så god avkastning som möjligt. De ovan beskrivna ränteintäkterna används i dag till att bedriva kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategin (budgeten) för 2012 tagit höjd för detta genom att budgetera än ränteintäkt som är fem miljoner kronor lägre 2013 än vad som budgeterats Två undantag nämns i propositionen som kan ha betydelse för Alingsås kommun. Det första gäller koncernens likvidhantering där kostnadsfördelarna som uppstår när koncernen behåller differensen mellan in- och utlåning samt skalfördelar i samband med internbank verksamhet. Båda dessa fall kan anses vara affärsmässiga skäl och därmed tillåtna för avdrag. Eftersom de koncerninterna lånen är så pass stora och det krävs en viss tid att lägg om dem vore det inte lämpligt att avvakta riksdagsbeslutet innan frågan behandlas i kommunen. Besluten får då gälla under förutsättning av riksdagens beslut. För bolagens del handlar det om att genomföra upphandlingar av den externa upplåningen och att i förekommande fall göra en översyn av respektive finanspolicy.

14 14 KF 192, forts Dnr KS 070 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 175 och då för egen del beslutat att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 10 september 2012, 148 gällande riktlinjer för styrande dokument, ändra namnet på det föreslagna dokumentet för överlikviditet till Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 177 och för egen del beslutat följande under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsens riktlinjer för finanshantering inom Alingsås kommunkoncern (kommunstyrelsen den 7 februari 2005, 44) ersätts i tillämpliga delar med Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun. Anförande Anförande hålls av Lena Klevenås (MP). Kommunfullmäktiges beslut: Under förutsättning av riksdagens beslut; 1. Samtliga berörda lån skall sägas upp snarast. Lånen skall lösas till kapital, upplupen ränta och marknadsmässig ränteskillnadsersättning. 2. Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun antas och ersätter Finanspolicy för Alingsås kommunkoncern (kommunfullmäktige den 23 februari 2005, 23) i tillämpliga delar. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera inkomna medel enligt Riktlinjer vid överlikviditet. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inkomma med förslag till uppdaterad finanspolicy. 5. Proprieborgen tecknas för AB Alingsås Rådhus under en tid om högst tio år och ett belopp av högst trehundrafemtiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 6. Proprieborgen tecknas för AB Alingsåshem under en tid om högst tio år och ett belopp av högst en miljard fyrahundrafemtiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 7. Proprieborgen tecknas för Fabs AB under en tid om högst tio år och ett belopp av högst åttahundratiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Exp: KS-uppdrag, Klk - ek, ABAR, Alingsåshem, Fabs AB, Klk - kansli

15 15 KF 193 Dnr KS 672 Avtal - Ensamkommande barn asylsökande barn Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har den 2 oktober 2012, 56 rekommenderat kommunstyrelsen att besluta om ett nytt avtal för ensamkommande asylsökande barn till ett mottagande av fem barn per år. Nämnden har också begärt utökad ram med tkr för år 2013, tkr för år 2014 samt tkr för år 2015 för att täcka kostnadsökningen, under förutsättning att regeringens förslag gällande schablonersättning antas. Om regeringens förslag inte antas kommer förvaltningen ändå ha ökade kostnader för mottagandet med 950 tkr år 2013, 750 tkr år 2014 och 900 tkr år Utbildningsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 12 mars 2012, 55 att i samverkan med berörda ta fram en handlingsplan som skall ligga till grund för ett nytt avtal senast den 31 oktober 2012 med bättre förutsättningar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Utbildningsförvaltningens integrationsavdelning har i samverkan med socialförvaltningen och övriga berörda i samordningsgruppen för ensamkommande barn, utrett ärendet. Alingsås kommun har tagit emot ensamkommande asylsökande barn sedan oktober Fram till 2010 hade kommunen ett så kallat barnavtal med Migrationsverket om att ta emot fem ensamkommande asylsökande barn per år. I februari 2010 beslutade kommunstyrelsen att utöka mottagandet till att ha ett platsavtal om tio platser. Förutsättningarna för ett bra mottagande är att kedjan från placering i asylboende till vidare boende efter beslut om permanent uppehållstillstånd fungerar på ett tillfredsställande sätt efter varje barns behov. Ökningen av ensamkommande barn var under 2011 betydligt större än vad Alingsås kommun har kapacitet till. Detta leder till att man inte kan erbjuda varje barn den omsorg det behöver. Den 30 januari 2012 uppmanade Länsstyrelsen därför Alingsås kommun att säga upp nuvarande avtal. Detta för att ha tid att utreda och utverka en ny handlingsplan som skall ligga till grund för ett nytt avtal med bättre förutsättningar om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har deltagit i beredningen och tillstyrker utbildningsnämndens förslag. Utredningen innehåller både handlingsplan för en fungerande boendekedja och förslag till avtal. Utbildningsnämnden har det samordnande ansvaret för mottagandet och nämnden har föreslagit tilläggslanslag med olika belopp olika år. Med hänsyn taget till den osäkerhet som gäller avseende ersättningsnivåerna från staten, och det faktum att förutsättningarna kan ändras över tid, bör istället en generell ramökning genomföras.

16 16 KF 193, forts Dnr KS 672 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 176. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 178 och då för egen del beslutat följande: 1. Kommunstyrelsen tecknar ett nytt platsavtal med Migrationsverket som motsvarar ett mottagande av fem ensamkommande, asylsökande barn per år. 2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att särredovisa kostnader och intäkter för mottagandet för att möjliggöra uppföljning. Kommunstyrelsen har föreslagit följande beslut i kommunfullmäktige. 1. Utbildningsnämndens ekonomiska ram höjs med tkr från och med år 2013 kopplat till ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn. 2. Ramökningen finansieras genom minskning av kommunens egna kapital. Anförande Anförande hålls av Daniel Filipsson (M). Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar att ärendet återremitteras då nya uppgifter kommit från länsstyrelsen och Migrationsverket om tecknandet av avtal vilket gör att beslut om ramökning inte bör tas idag. Proposition Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras för vidare utredning. Exp: KS, Klk adm avd

17 17 KF 194 Dnr KS 005 Överflyttning av klimat- och energirådgivning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ändring av reglementen Ärendebeskrivning Funktionen att erbjuda kommunal energi- och klimatrådgivning har historiskt sett haft olika placering i den kommunala organisationen. Syftet med verksamheten är att verka för energieffektivisering. Rådgivningen riktar sig både externt till medborgarna och internt inom kommunen. Vid samråd mellan samhällsbyggnadskontoret respektive kommunledningskontoret har frågan uppkommit att denna funktion lämpligen kan överföras mellan dessa nämnder. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Tre av tolv prioriterade mål för Alingsås kommun är följande: I Alingsås kommun: råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning, skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling samt minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning. Frågan om energieffektivisering är därför både högt prioriterad och kommunövergripande. När funktionen energirådgivning flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen bör den förändrade uppgiftsfördelningen klart framgå av respektive reglemente. Verksamheten finansieras med statliga bidrag. Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsatt verka för en god energihushållning inom ramen för sin verksamhet med till exempel detaljplaner, bygglov eller markförsäljning. Detta är inte en särskild uppgift som behöver framgå av nämndens reglemente. I de delar nuvarande rådgivningsfunktion handlar om en ledning och samordning kan konstateras att kommunstyrelsens nuvarande reglemente innehåller följande: 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bland annat leda och samordna - energiplaneringen samt främja energihushållningen. Någon ändring behöver inte ske av kommunstyrelsens uppgifter inom ledning och samordning. Däremot bör det tydligt framgå vilken uppgift/verksamhet som överförs till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 179.

18 18 KF 194, forts Dnr KS 005 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Följande ändring görs under 2 i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: meningen ansvara för kommunal energieffektivisering tas bort. 2. Följande mening införs under kommunstyrelsens reglemente 7 : Övriga uppgifter, Kommunstyrelsen har vidare hand om: energieffektivisering. Exp: SBN, Klk-kansli

19 19 KF 195 Dnr KS 730 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående stöd till barn som bevittnar våld i familjen - Lena Klevenås ((MP) Lena Klevenås (MP) har till kommunfullmäktige den 31 oktober 2012, 185 lämnat en interpellation med bland annat följande innehåll: I Alingsås fanns det år 2011, 6602 barn i åldern 1-15 år. Bara i vår stad finns ungefär 330 barn som bevittnar våld i familjen. Att dessa barn behöver stöd och hjälp borde vara uppenbart för alla. Frågan är om kommunen lever upp till sitt ansvar för dessa utsatta barn. Interpellanten ställer följande frågor till socialnämndens ordförande: 1. Hur många barn anmäldes/anmälde sig till SOL-grupperna som startade v Delar du Brottsoffermyndighetens bedömning att vart 20:e barn bevittnar våld i familjen och att det i så fall skulle finnas ca 330 barn i Alingsås? 3. Vilka åtgärder är alliansen beredd att vidta för att hitta alla barn som bevittnar våld i familjen? 4. Avser den borgerliga alliansen att öka resurserna för att hjälpa dessa barn? Interpellationssvar Socialnämndens ordförande Holger Andersson (FP) svarar på interpellationen med att redovisa det arbete som socialförvaltningen driver tillsammans med kvinnojouren Olivia och det arbete som görs på Familjecentralen i Alingsås. Dessutom bedrivs arbete inom ramen för kommunens BUS-arbete. Det skriftliga svaret innehåller också svar på interpellationens punkter 1-4. Interpellationsdebatt I interpellationsdebatten deltar Lena Klevenås (MP), Holger Andersson (FP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Leif Hansson (S).

20 20 KF 196 Dnr KS 550 Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Jan Gustafsson (V) lämnar en motion med följande innehåll: Alingsås har en boulebana i Nolhagaparken vilket är mycket uppskattat. Vi vill att kommunen, för ringa kostnader, skapar fler mötesplatser över generationsgränserna genom att anlägga fler boulebanor. De kan vara i våra ytterområden, till exempel i Ingared, Ödenäs och Sollebrunn. Det vore även ett sätt att göra Plantaget, Järtas park och Museiparken mer levande. Vi yrkar därför: att kommunen utreder möjligheterna för, och därefter låter uppfara fler boulebanor i enlighet med vad vi anfört ovan. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Exp: KS

21 21 KF 197 Meddelanden Kommunstyrelsen från den 15 oktober 2012,

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186 Kommunfullmäktige 164-186 2 164 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - David Kleinhans (S)...6 165 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163 Kommunfullmäktige 154-163 2 154 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Oskar Gren (SD)...5 155 Investering i förnyelsebar elproduktion för förlustenergi...6 156 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106 Kommunfullmäktige 98-106 2 Hälsning...5 98 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Mats Balkerud (M)...6 99 Information...7 100 Våruppföljning 2013 Alingsås kommun...8

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50 Kommunfullmäktige 18-50 2 18 Avsägelse av kommunalt uppdrag...6 19 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i miljöskyddsnämnden - John Wetterling (S)...7 20 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76 Kommunfullmäktige 58-76 2 58 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Veronica Molander (S)... 5 59 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens 44-47 2 Utbildningsnämndens sammanträde 44 Avtal - Ensamkommande asylsökande barn...5 45 Ekonomisk uppföljning per månad år 2012...7 46 Motion om de Glömda barnen -Lena Klevenås (MP)...8

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190 Kommunfullmäktige 181-190 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag... 5 182 Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 6 183 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 7 184 Svar på motion om begravningsplats

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-10-30 132-156

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-10-30 132-156 Kommunfullmäktige 132-156 2 132 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Pia Carlsson Henderson (M)... 6 133 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-04-24 75-84

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-04-24 75-84 Kommunfullmäktige 75-84 2 75 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Olle Torge (SD), Lennart Davidsson... 5 76 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Lennart

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134 Kommunfullmäktige 122-134 2 122 Information... 5 123 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Janine Alm Ericson (MP)... 6 124 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187 Kommunfullmäktige 170-187 2 170 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Emma Liljewall (MP)... 6 171 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Emma Liljewall

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 95-120 2 95 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Gun Pettersson Bohlin (S)... 7 96 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen -

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 27-42 Kommunfullmäktige sammanträde 27. Avsägelse av kommunalt uppdrag 28. Avsägelse av kommunalt uppdrag 29. Kommunalt kompletteringsval ledamot i miljöskyddsnämnden efter Nadia Nuldén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153 Kommunfullmäktige 144-153 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne-Marléne Hjortskog (S)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valberedningen Anne-Marléne Hjortskog

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44 Kommunfullmäktige 27-44 2 27 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Teresa Eriksson (V)... 5 28 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 159 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 november

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-03 87-105

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-03 87-105 Kommunfullmäktige 87-105 2 87 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden - Kristian Nilsson (M).. 5 88 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i socialnämnden - Adrian Linde (M).. 6

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136 Kommunfullmäktige 115-136 2 115 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst - Joakim Järrebring (S)...6 116 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5 Vård- 1-5 2 Information 1. Val av ledamöter ersättare till arbetsutskottet samt av ordförande vice ordförande i detsamma 2015-2018...6 2. Val av ledamöter ersättare till Kommunala pensionärsrådet 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 1-3 2 1 Månadsrapport kring ensamkommande barn...6 2 Behov av Asyl/PUT-boende...7 3 Meddelanden...9 3 Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 D, Alingsås, kl 15.00-16.10 Paragrafer

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden - Peter Jörgensen (S)...7 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnads- nämnden - Josefine Werner (S)...

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNOJOM= = =NQUJNRU= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNOJOM= = =NQUJNRU= = = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNOJOM= = =NQUJNRU= = = Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 3 Redovisning av projektet Nätverket De Glömda Barnen 4 Svar

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-12-10 154-166

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-12-10 154-166 Kommunfullmäktige 154-166 2 154 Information... 5 155 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (2015-2018) - Ebrahim Delafrouz (S)... 6 156 Översyn styrmodell för fastställande...

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-05-27 54-73

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-05-27 54-73 Kommunfullmäktige 54-73 2 54 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Peter Sörstedt (FP)... 5 55 Avsägelse av kommunalt uppdrag som borgerlig begravningsförrättare - Birgitta

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll 1 Vård- Omedelbar justering 33 2 Information överläggningar 33.Våruppföljning ekonomi 2014 34. Ansökan föreningsbidrag 2014 35. KPR vill sänka åldersgränsen för nyttjande av fixartjänsten till 65 år 36.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 14 Januari 2014, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, lokal Silvia Information

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer