Protokoll. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S) Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD) Delårsredovisning per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen Ej avgjorda motioner Svar på motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) Ränteavdragsbegränsningar inom kommunkoncernen Avtal - Ensamkommande barn asylsökande barn Överflyttning av klimat- och energirådgivning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ändring av reglementen Svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående stöd till barn som bevittnar våld i familjen - Lena Klevenås ((MP) Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Meddelanden... 21

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Kristina Grapenholm (FP), ordförande Lennart Allbro (S), 1:e vice ordförande Bo Lundbladh (C), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta Carlsson (S) Björn Dahlin (M) Birgitta de Verdier (FP) Daniel Filipsson (M) Jan Gustafsson (V) Monica Gustavsson (S) Leif Hansson (S) Niklas Hellgren (KD) Gunnar Henriksson (M) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Elver Jonsson (FP) Joakim Järrebring (S) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Björn Leivik (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Bo Olsson (S) Gun Pettersson Bohlin (S) Roland Salomonsson (M) Anders Sandberg (S) Åsa Svedjenäs (V) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Fredrik Van den Broek (FP) Marianne Wikström (M) Lena Hult (S) Jonatan Gustafsson (V) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anton Oskarsson (M) Sten-Åke Gustafsson (FP) Urban Eklund (KD) Birgit Josefsson (M) Paragrafer

4 4 Övriga deltagare Susanne Öström, kommundirektör Eva Karlsson, kanslichef Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Gustavsson (S) och Thorsten Larsson (M) med Bo Lundbladh (C) som ersättare Rådhuset, Alingsås kl tisdagen den 4 december 2012 Sekreterare Ordförande Justerande Eva Karlsson Kristina Grapenholm (FP) Monica Gustavsson (S) Thorsten Larsson (M) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

5 5 KF 187 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S) Mohibullah Sedigh (S) har i skrivelse den 22 november 2012 avsagt sig uppdraget som ersättare i Fabs AB. Kommunfullmäktiges beslut: Avsägelsen beviljas. Exp: M. Sedigh, Fabs AB, Klk-lön, Klk-kansli

6 6 KF 188 Dnr KS 011 Ny ledamot i kommunfullmäktige Bengt Jonny Lundblad Länsstyrelsen har från och med den 31 oktober 2012 till och med den 31 oktober 2014 utsett Bengt Jonny Lundblad (SD) till ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige noteras. Exp: B J Lundblad, Klk-lön, Klk-kansli

7 7 KF 189 Dnr KS 078 Delårsredovisning per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller ett fullständigt bokslut per den 31 augusti 2012 med sammandrag av kommunens och bolagens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Delårsrapporten redovisas, från och med 2012, per den sista augusti efter att tidigare år redovisats per den sista juni. Med anledning av olika delårsperioder görs ingen jämförelse med förra årets delårsbokslut i redovisningen. Beredning Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 175. Kommunfullmäktiges beslut: Delårsrapporten per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen antas. Exp: Klk - ekonomi

8 8 KF 190 Dnr KS 010 Ej avgjorda motioner 2012 Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, skall avskrivas från ytterligare beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Motioner med beredningstid längre än ett år saknas. Övriga ännu ej avgjorda motioner: Motion angående förberedelse för elbilar - Emma Liljewall (MP), Lena Klevenås, Janine Alm Ericson, Boel Marteleur ( KS) Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 januari 2012, 31, lämnat motionen till kommunledningskontoret för beredning. Motion angående utställning av alingsåsarnas konst - Jan Gustafsson (V), Esso Larsson ( KS) Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 19 mars 2012, 14. Beredningen pågår vid kommunledningskontoret. Motion angående konstsamlingen på Alströmerskolan - Lena Klevenås (MP), Janine Alm Ericson, Emma Liljewall ( KS) Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 februari 2012, 67, remitterat motionen till kultur och fritidsnämnden. Remissvar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden ( ). Motionen bereds av kommunledningskontoret. Motion om att minska användningen av plastpåsar - B-M Kuylenstierna (MP), Lena Klevenås, Boel Marteleur, Tomas Hurtig, Emma Liljewall ( KS) Ärendet bereds av kommunledningskontoret. Motion angående att minska deponin och öka återanvändandet av sopor - gör Bälinge återvinningscentral till en kretsloppspark - E Liljewall, L Klevenås, J Alm Ericson, B Marteleur (alla MP) ( KS) Remissvar har inkommit från tekniska nämnden ( ). Ärendet bereds vid kommunledningskontoret. Motion om avgiftsbefrielse på återvinningscentralen i Bälinge - Lena Klevenås (MP), B-M Kuylenstierna (MP), Alf Olofsson (MP), Janine Alm Ericson (MP) ( KS) Remissvar har inkommit från tekniska nämnden ( ) Ärendet bereds vid kommunledningskontoret.

9 9 KF 190, forts Dnr KS 010 Motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) ( KS) Tjänsteskrivelse med förslag till beslut är upprättad vid kommunledningskontoret. Motion - gör Alingsås till en Millenniekommun - Lena Klevenås (MP) m fl ( KS) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion Ge barnen en giftfri vardag - Miljöpartiet föreslår att kommunens förskolor miljödiplomeras -Janine Alm Ericson (MP) m fl ( KS) Remissvar har inkommit från barn- och ungdomsnämnden ( ) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om begravningsplats för smådjur - Jan Gustafsson (V) ( KS) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om de Glömda barnen - Lena Klevenås (MP) ( KS) Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden ( ) samt barn- och ungdomsnämnden ( ). Ärendet bereds på kommunledningskontoret. Motion om att plantera/utse ett globträd/symbolträd som Barnens mötesplats i Alingsås - Lena Klevenås (MP) m fl ( KS) Ännu ej behandlad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 173. Kommunfullmäktiges beslut: Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

10 10 KF 191 Dnr KS 550 Svar på motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) Ärendebeskrivning Tore Hult (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 29 februari 2012, 51 om kultur och fritidsaktiviteter för alla. Han föreslår att en rubrik om kultur och fritidsutbud arbetas in i Policy för funktionshinderfrågor och att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. Motionären menar att de utbud av aktiviteter och evenemang som erbjuds i kommunen idag utgår från att alla är välkomna. Men att problemet är att alla inte känner sig välkomna eller delaktiga, eftersom de flesta arrangemang inte är tillgängliga för alla, trots goda intentioner. Motionären vill vända på det så att kommunens utbud utformas så att personer med funktionsnedsättning känner sig särskilt välkomna, men där alla andra också är välkomna. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2012, 106 att remittera motionen till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 6 juni 2012, 31. I sitt yttrande framhåller man att det är viktigt att strategiskt och medvetet arbeta för personer med funktionsnedsättning för att minska ohälsotalet i dessa grupper. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning i den ordinarie verksamheten och inte exkludera, utpeka eller särbehandla dessa. De hänvisar också till att de startat upp projekt där man arbetar för Kulturskola för alla. De tar också upp frågan om föreningsbidragen. De menar att om en nämnd är huvudansvarig för dessa resurser så skulle det underlätta delaktighet och inkludering av alla medborgare i kultur och fritidslivet. De föreslog att kommunstyrelsen skulle ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta över ansvar och resurser för kultur- och fritidsutbud för funktionsnedsatta och äldre. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning och ger exempel där man tagit steg i rätt riktning. Detta är bra men det behövs ett större krafttag i denna fråga om man skall komma närmare målsättningen i artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

11 11 KF 191, forts Dnr KS 550 Där står att personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra delta i kulturlivet. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga. I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa från 2008 framgår att den självupplevda ohälsan bland personer med funktionsnedsättning är 10 gånger vanligare än bland övriga befolkningen. En tredjedel av ohälsan beror på annat än själva funktionsnedsättningen. Det beror bland annat på brist på delaktighet och inflytande som i sin tur ofta beror på otillgänglighet. Andra faktorer är brist på fysisk aktivitet och dåligt bemötande. Dessa orsaker är påverkbara. Därför är det motiverat att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arbeta med särskild utgångspunkt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. I den nya uppdaterade versionen av Policy för funktionshinderfrågor som antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2011, 34, framgår att kultur- och fritidsnämnden är ansvariga för strategin personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till kulturoch fritidsaktiviteter under rubriken Delaktighet. Strategin är tydlig på denna punkt och ny rubrik anses ej nödvändig. Det som behöver framhållas är att kultur- och fritidsnämnden när de kompletterar policyn med handlingsplaner visar vilka konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Strategierna i policyn skall också kopplas till de 12 prioriterade mål som kommunfullmäktige fastställt den 23 november 2011, 156. Mål nummer 9, I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv, bör motivera Kultur- och fritidsnämnden att i sina åtaganden arbeta med aktiviteter och evenemang med särskild utgångspunkt för personer med olika funktionsnedsättningar, men där också alla andra är välkomna och känner delaktighet. Föreningsbidragen kommer att utredas tillsammans med det uppdrag, om stödet till föreningar och folkbildning, som gavs i samband med att kommunfullmäktige antog flerårsstrategin för , den 20 juni 2012, 129. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 174 och föreslagit att: 1. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att fullfölja sitt ansvar enligt Policy för funktionshinderfrågor, med konkreta åtgärder för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 2. Motionen anses därmed besvarad. Anförande Anföranden hålls av Tore Hult (S), Daniel Filipsson (M), Elver Jonsson (FP), Stefan Svensson (KD), Jan Gustafsson (V) och Pär-Göran Björkman (S). Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggningar

12 12 KF 191, forts Dnr KS 550 Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar med instämmande av Tore Hult (S), Jan Gustafsson (V), Stefan Svensson (KD) och Pär-Göran Björkman (S) avslag på motionens första att-sats och bifall till andra att-satsen. Proposition Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Daniel Filipssons m fl yrkande och finner det senare bifallet. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen besvaras med att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. Exp: KFN, Klk funktionshinderstrategen

13 13 KF 192 Dnr KS 070 Ränteavdragsbegränsningar inom kommunkoncernen Ärendebeskrivning I regeringens proposition 2012/13:1 (budgetpropositionen) under avsnitt 6.17 lämnas förslag på Effektivare ränteavdragsbegränsningar. Nuvarande begränsningar i avdragsrätten innebär att ett företag inte får dra av ränta på lån till någon i intressegemenskapen om lånet avser förvärv av aktier i samband med överlåtelse av företag. Det nya förslaget innebär i korthet att ingen ränta på de lån som de kommunalägda företagen tagit hos kommunen blir avdragsgill hos bolagen. De kommunala bolagen har långfristiga lån hos kommunen på 620 mnkr och kortfristiga lån på 95 mnkr. Ränteintäkterna för de långfristiga lånen uppgår till närmare 18 mnkr och för de kortfristiga till ca 2 mnkr. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 september bland annat framfört följande: Utifall riksdagen beslutar om lagförslaget till den form det i dag ligger i propositionen kommer således de kommunala bolagen behöva lösa in större delen av de lån de har hos kommunen. En mindre del av lånen är räntefria. Detta måste ske genom att de koncerninterna lånen ersätts med extern upplåning. För kommunens del handlar det om att placera de inbetalda pengarna på ett tryggt och säkert sätt men ändå så att de ger så god avkastning som möjligt. De ovan beskrivna ränteintäkterna används i dag till att bedriva kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategin (budgeten) för 2012 tagit höjd för detta genom att budgetera än ränteintäkt som är fem miljoner kronor lägre 2013 än vad som budgeterats Två undantag nämns i propositionen som kan ha betydelse för Alingsås kommun. Det första gäller koncernens likvidhantering där kostnadsfördelarna som uppstår när koncernen behåller differensen mellan in- och utlåning samt skalfördelar i samband med internbank verksamhet. Båda dessa fall kan anses vara affärsmässiga skäl och därmed tillåtna för avdrag. Eftersom de koncerninterna lånen är så pass stora och det krävs en viss tid att lägg om dem vore det inte lämpligt att avvakta riksdagsbeslutet innan frågan behandlas i kommunen. Besluten får då gälla under förutsättning av riksdagens beslut. För bolagens del handlar det om att genomföra upphandlingar av den externa upplåningen och att i förekommande fall göra en översyn av respektive finanspolicy.

14 14 KF 192, forts Dnr KS 070 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 175 och då för egen del beslutat att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 10 september 2012, 148 gällande riktlinjer för styrande dokument, ändra namnet på det föreslagna dokumentet för överlikviditet till Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 177 och för egen del beslutat följande under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsens riktlinjer för finanshantering inom Alingsås kommunkoncern (kommunstyrelsen den 7 februari 2005, 44) ersätts i tillämpliga delar med Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun. Anförande Anförande hålls av Lena Klevenås (MP). Kommunfullmäktiges beslut: Under förutsättning av riksdagens beslut; 1. Samtliga berörda lån skall sägas upp snarast. Lånen skall lösas till kapital, upplupen ränta och marknadsmässig ränteskillnadsersättning. 2. Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun antas och ersätter Finanspolicy för Alingsås kommunkoncern (kommunfullmäktige den 23 februari 2005, 23) i tillämpliga delar. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera inkomna medel enligt Riktlinjer vid överlikviditet. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inkomma med förslag till uppdaterad finanspolicy. 5. Proprieborgen tecknas för AB Alingsås Rådhus under en tid om högst tio år och ett belopp av högst trehundrafemtiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 6. Proprieborgen tecknas för AB Alingsåshem under en tid om högst tio år och ett belopp av högst en miljard fyrahundrafemtiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 7. Proprieborgen tecknas för Fabs AB under en tid om högst tio år och ett belopp av högst åttahundratiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Exp: KS-uppdrag, Klk - ek, ABAR, Alingsåshem, Fabs AB, Klk - kansli

15 15 KF 193 Dnr KS 672 Avtal - Ensamkommande barn asylsökande barn Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har den 2 oktober 2012, 56 rekommenderat kommunstyrelsen att besluta om ett nytt avtal för ensamkommande asylsökande barn till ett mottagande av fem barn per år. Nämnden har också begärt utökad ram med tkr för år 2013, tkr för år 2014 samt tkr för år 2015 för att täcka kostnadsökningen, under förutsättning att regeringens förslag gällande schablonersättning antas. Om regeringens förslag inte antas kommer förvaltningen ändå ha ökade kostnader för mottagandet med 950 tkr år 2013, 750 tkr år 2014 och 900 tkr år Utbildningsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 12 mars 2012, 55 att i samverkan med berörda ta fram en handlingsplan som skall ligga till grund för ett nytt avtal senast den 31 oktober 2012 med bättre förutsättningar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Utbildningsförvaltningens integrationsavdelning har i samverkan med socialförvaltningen och övriga berörda i samordningsgruppen för ensamkommande barn, utrett ärendet. Alingsås kommun har tagit emot ensamkommande asylsökande barn sedan oktober Fram till 2010 hade kommunen ett så kallat barnavtal med Migrationsverket om att ta emot fem ensamkommande asylsökande barn per år. I februari 2010 beslutade kommunstyrelsen att utöka mottagandet till att ha ett platsavtal om tio platser. Förutsättningarna för ett bra mottagande är att kedjan från placering i asylboende till vidare boende efter beslut om permanent uppehållstillstånd fungerar på ett tillfredsställande sätt efter varje barns behov. Ökningen av ensamkommande barn var under 2011 betydligt större än vad Alingsås kommun har kapacitet till. Detta leder till att man inte kan erbjuda varje barn den omsorg det behöver. Den 30 januari 2012 uppmanade Länsstyrelsen därför Alingsås kommun att säga upp nuvarande avtal. Detta för att ha tid att utreda och utverka en ny handlingsplan som skall ligga till grund för ett nytt avtal med bättre förutsättningar om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har deltagit i beredningen och tillstyrker utbildningsnämndens förslag. Utredningen innehåller både handlingsplan för en fungerande boendekedja och förslag till avtal. Utbildningsnämnden har det samordnande ansvaret för mottagandet och nämnden har föreslagit tilläggslanslag med olika belopp olika år. Med hänsyn taget till den osäkerhet som gäller avseende ersättningsnivåerna från staten, och det faktum att förutsättningarna kan ändras över tid, bör istället en generell ramökning genomföras.

16 16 KF 193, forts Dnr KS 672 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 176. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 178 och då för egen del beslutat följande: 1. Kommunstyrelsen tecknar ett nytt platsavtal med Migrationsverket som motsvarar ett mottagande av fem ensamkommande, asylsökande barn per år. 2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att särredovisa kostnader och intäkter för mottagandet för att möjliggöra uppföljning. Kommunstyrelsen har föreslagit följande beslut i kommunfullmäktige. 1. Utbildningsnämndens ekonomiska ram höjs med tkr från och med år 2013 kopplat till ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn. 2. Ramökningen finansieras genom minskning av kommunens egna kapital. Anförande Anförande hålls av Daniel Filipsson (M). Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar att ärendet återremitteras då nya uppgifter kommit från länsstyrelsen och Migrationsverket om tecknandet av avtal vilket gör att beslut om ramökning inte bör tas idag. Proposition Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras för vidare utredning. Exp: KS, Klk adm avd

17 17 KF 194 Dnr KS 005 Överflyttning av klimat- och energirådgivning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ändring av reglementen Ärendebeskrivning Funktionen att erbjuda kommunal energi- och klimatrådgivning har historiskt sett haft olika placering i den kommunala organisationen. Syftet med verksamheten är att verka för energieffektivisering. Rådgivningen riktar sig både externt till medborgarna och internt inom kommunen. Vid samråd mellan samhällsbyggnadskontoret respektive kommunledningskontoret har frågan uppkommit att denna funktion lämpligen kan överföras mellan dessa nämnder. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Tre av tolv prioriterade mål för Alingsås kommun är följande: I Alingsås kommun: råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning, skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling samt minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning. Frågan om energieffektivisering är därför både högt prioriterad och kommunövergripande. När funktionen energirådgivning flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen bör den förändrade uppgiftsfördelningen klart framgå av respektive reglemente. Verksamheten finansieras med statliga bidrag. Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsatt verka för en god energihushållning inom ramen för sin verksamhet med till exempel detaljplaner, bygglov eller markförsäljning. Detta är inte en särskild uppgift som behöver framgå av nämndens reglemente. I de delar nuvarande rådgivningsfunktion handlar om en ledning och samordning kan konstateras att kommunstyrelsens nuvarande reglemente innehåller följande: 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bland annat leda och samordna - energiplaneringen samt främja energihushållningen. Någon ändring behöver inte ske av kommunstyrelsens uppgifter inom ledning och samordning. Däremot bör det tydligt framgå vilken uppgift/verksamhet som överförs till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 179.

18 18 KF 194, forts Dnr KS 005 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Följande ändring görs under 2 i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: meningen ansvara för kommunal energieffektivisering tas bort. 2. Följande mening införs under kommunstyrelsens reglemente 7 : Övriga uppgifter, Kommunstyrelsen har vidare hand om: energieffektivisering. Exp: SBN, Klk-kansli

19 19 KF 195 Dnr KS 730 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående stöd till barn som bevittnar våld i familjen - Lena Klevenås ((MP) Lena Klevenås (MP) har till kommunfullmäktige den 31 oktober 2012, 185 lämnat en interpellation med bland annat följande innehåll: I Alingsås fanns det år 2011, 6602 barn i åldern 1-15 år. Bara i vår stad finns ungefär 330 barn som bevittnar våld i familjen. Att dessa barn behöver stöd och hjälp borde vara uppenbart för alla. Frågan är om kommunen lever upp till sitt ansvar för dessa utsatta barn. Interpellanten ställer följande frågor till socialnämndens ordförande: 1. Hur många barn anmäldes/anmälde sig till SOL-grupperna som startade v Delar du Brottsoffermyndighetens bedömning att vart 20:e barn bevittnar våld i familjen och att det i så fall skulle finnas ca 330 barn i Alingsås? 3. Vilka åtgärder är alliansen beredd att vidta för att hitta alla barn som bevittnar våld i familjen? 4. Avser den borgerliga alliansen att öka resurserna för att hjälpa dessa barn? Interpellationssvar Socialnämndens ordförande Holger Andersson (FP) svarar på interpellationen med att redovisa det arbete som socialförvaltningen driver tillsammans med kvinnojouren Olivia och det arbete som görs på Familjecentralen i Alingsås. Dessutom bedrivs arbete inom ramen för kommunens BUS-arbete. Det skriftliga svaret innehåller också svar på interpellationens punkter 1-4. Interpellationsdebatt I interpellationsdebatten deltar Lena Klevenås (MP), Holger Andersson (FP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Leif Hansson (S).

20 20 KF 196 Dnr KS 550 Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Jan Gustafsson (V) lämnar en motion med följande innehåll: Alingsås har en boulebana i Nolhagaparken vilket är mycket uppskattat. Vi vill att kommunen, för ringa kostnader, skapar fler mötesplatser över generationsgränserna genom att anlägga fler boulebanor. De kan vara i våra ytterområden, till exempel i Ingared, Ödenäs och Sollebrunn. Det vore även ett sätt att göra Plantaget, Järtas park och Museiparken mer levande. Vi yrkar därför: att kommunen utreder möjligheterna för, och därefter låter uppfara fler boulebanor i enlighet med vad vi anfört ovan. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Exp: KS

21 21 KF 197 Meddelanden Kommunstyrelsen från den 15 oktober 2012,

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer