Protokoll. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S) Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD) Delårsredovisning per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen Ej avgjorda motioner Svar på motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) Ränteavdragsbegränsningar inom kommunkoncernen Avtal - Ensamkommande barn asylsökande barn Överflyttning av klimat- och energirådgivning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ändring av reglementen Svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående stöd till barn som bevittnar våld i familjen - Lena Klevenås ((MP) Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Meddelanden... 21

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Kristina Grapenholm (FP), ordförande Lennart Allbro (S), 1:e vice ordförande Bo Lundbladh (C), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta Carlsson (S) Björn Dahlin (M) Birgitta de Verdier (FP) Daniel Filipsson (M) Jan Gustafsson (V) Monica Gustavsson (S) Leif Hansson (S) Niklas Hellgren (KD) Gunnar Henriksson (M) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Elver Jonsson (FP) Joakim Järrebring (S) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Björn Leivik (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Bo Olsson (S) Gun Pettersson Bohlin (S) Roland Salomonsson (M) Anders Sandberg (S) Åsa Svedjenäs (V) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Fredrik Van den Broek (FP) Marianne Wikström (M) Lena Hult (S) Jonatan Gustafsson (V) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anton Oskarsson (M) Sten-Åke Gustafsson (FP) Urban Eklund (KD) Birgit Josefsson (M) Paragrafer

4 4 Övriga deltagare Susanne Öström, kommundirektör Eva Karlsson, kanslichef Utses att justera Justeringens plats och tid Monica Gustavsson (S) och Thorsten Larsson (M) med Bo Lundbladh (C) som ersättare Rådhuset, Alingsås kl tisdagen den 4 december 2012 Sekreterare Ordförande Justerande Eva Karlsson Kristina Grapenholm (FP) Monica Gustavsson (S) Thorsten Larsson (M) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

5 5 KF 187 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S) Mohibullah Sedigh (S) har i skrivelse den 22 november 2012 avsagt sig uppdraget som ersättare i Fabs AB. Kommunfullmäktiges beslut: Avsägelsen beviljas. Exp: M. Sedigh, Fabs AB, Klk-lön, Klk-kansli

6 6 KF 188 Dnr KS 011 Ny ledamot i kommunfullmäktige Bengt Jonny Lundblad Länsstyrelsen har från och med den 31 oktober 2012 till och med den 31 oktober 2014 utsett Bengt Jonny Lundblad (SD) till ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige noteras. Exp: B J Lundblad, Klk-lön, Klk-kansli

7 7 KF 189 Dnr KS 078 Delårsredovisning per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen. Delårsrapporten innehåller ett fullständigt bokslut per den 31 augusti 2012 med sammandrag av kommunens och bolagens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Delårsrapporten redovisas, från och med 2012, per den sista augusti efter att tidigare år redovisats per den sista juni. Med anledning av olika delårsperioder görs ingen jämförelse med förra årets delårsbokslut i redovisningen. Beredning Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 175. Kommunfullmäktiges beslut: Delårsrapporten per den 31 augusti 2012 för kommunkoncernen antas. Exp: Klk - ekonomi

8 8 KF 190 Dnr KS 010 Ej avgjorda motioner 2012 Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, skall avskrivas från ytterligare beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Motioner med beredningstid längre än ett år saknas. Övriga ännu ej avgjorda motioner: Motion angående förberedelse för elbilar - Emma Liljewall (MP), Lena Klevenås, Janine Alm Ericson, Boel Marteleur ( KS) Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 januari 2012, 31, lämnat motionen till kommunledningskontoret för beredning. Motion angående utställning av alingsåsarnas konst - Jan Gustafsson (V), Esso Larsson ( KS) Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 19 mars 2012, 14. Beredningen pågår vid kommunledningskontoret. Motion angående konstsamlingen på Alströmerskolan - Lena Klevenås (MP), Janine Alm Ericson, Emma Liljewall ( KS) Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 februari 2012, 67, remitterat motionen till kultur och fritidsnämnden. Remissvar har inkommit från kultur- och fritidsnämnden ( ). Motionen bereds av kommunledningskontoret. Motion om att minska användningen av plastpåsar - B-M Kuylenstierna (MP), Lena Klevenås, Boel Marteleur, Tomas Hurtig, Emma Liljewall ( KS) Ärendet bereds av kommunledningskontoret. Motion angående att minska deponin och öka återanvändandet av sopor - gör Bälinge återvinningscentral till en kretsloppspark - E Liljewall, L Klevenås, J Alm Ericson, B Marteleur (alla MP) ( KS) Remissvar har inkommit från tekniska nämnden ( ). Ärendet bereds vid kommunledningskontoret. Motion om avgiftsbefrielse på återvinningscentralen i Bälinge - Lena Klevenås (MP), B-M Kuylenstierna (MP), Alf Olofsson (MP), Janine Alm Ericson (MP) ( KS) Remissvar har inkommit från tekniska nämnden ( ) Ärendet bereds vid kommunledningskontoret.

9 9 KF 190, forts Dnr KS 010 Motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) ( KS) Tjänsteskrivelse med förslag till beslut är upprättad vid kommunledningskontoret. Motion - gör Alingsås till en Millenniekommun - Lena Klevenås (MP) m fl ( KS) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion Ge barnen en giftfri vardag - Miljöpartiet föreslår att kommunens förskolor miljödiplomeras -Janine Alm Ericson (MP) m fl ( KS) Remissvar har inkommit från barn- och ungdomsnämnden ( ) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om begravningsplats för smådjur - Jan Gustafsson (V) ( KS) Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om de Glömda barnen - Lena Klevenås (MP) ( KS) Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden ( ) samt barn- och ungdomsnämnden ( ). Ärendet bereds på kommunledningskontoret. Motion om att plantera/utse ett globträd/symbolträd som Barnens mötesplats i Alingsås - Lena Klevenås (MP) m fl ( KS) Ännu ej behandlad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 173. Kommunfullmäktiges beslut: Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

10 10 KF 191 Dnr KS 550 Svar på motion om kultur och fritidsaktiviteter för alla - Tore Hult (S) Ärendebeskrivning Tore Hult (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 29 februari 2012, 51 om kultur och fritidsaktiviteter för alla. Han föreslår att en rubrik om kultur och fritidsutbud arbetas in i Policy för funktionshinderfrågor och att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. Motionären menar att de utbud av aktiviteter och evenemang som erbjuds i kommunen idag utgår från att alla är välkomna. Men att problemet är att alla inte känner sig välkomna eller delaktiga, eftersom de flesta arrangemang inte är tillgängliga för alla, trots goda intentioner. Motionären vill vända på det så att kommunens utbud utformas så att personer med funktionsnedsättning känner sig särskilt välkomna, men där alla andra också är välkomna. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2012, 106 att remittera motionen till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 6 juni 2012, 31. I sitt yttrande framhåller man att det är viktigt att strategiskt och medvetet arbeta för personer med funktionsnedsättning för att minska ohälsotalet i dessa grupper. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning i den ordinarie verksamheten och inte exkludera, utpeka eller särbehandla dessa. De hänvisar också till att de startat upp projekt där man arbetar för Kulturskola för alla. De tar också upp frågan om föreningsbidragen. De menar att om en nämnd är huvudansvarig för dessa resurser så skulle det underlätta delaktighet och inkludering av alla medborgare i kultur och fritidslivet. De föreslog att kommunstyrelsen skulle ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta över ansvar och resurser för kultur- och fritidsutbud för funktionsnedsatta och äldre. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att inkludera personer med funktionsnedsättning och ger exempel där man tagit steg i rätt riktning. Detta är bra men det behövs ett större krafttag i denna fråga om man skall komma närmare målsättningen i artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

11 11 KF 191, forts Dnr KS 550 Där står att personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra delta i kulturlivet. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängliga. I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa från 2008 framgår att den självupplevda ohälsan bland personer med funktionsnedsättning är 10 gånger vanligare än bland övriga befolkningen. En tredjedel av ohälsan beror på annat än själva funktionsnedsättningen. Det beror bland annat på brist på delaktighet och inflytande som i sin tur ofta beror på otillgänglighet. Andra faktorer är brist på fysisk aktivitet och dåligt bemötande. Dessa orsaker är påverkbara. Därför är det motiverat att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arbeta med särskild utgångspunkt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. I den nya uppdaterade versionen av Policy för funktionshinderfrågor som antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2011, 34, framgår att kultur- och fritidsnämnden är ansvariga för strategin personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till kulturoch fritidsaktiviteter under rubriken Delaktighet. Strategin är tydlig på denna punkt och ny rubrik anses ej nödvändig. Det som behöver framhållas är att kultur- och fritidsnämnden när de kompletterar policyn med handlingsplaner visar vilka konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Strategierna i policyn skall också kopplas till de 12 prioriterade mål som kommunfullmäktige fastställt den 23 november 2011, 156. Mål nummer 9, I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv, bör motivera Kultur- och fritidsnämnden att i sina åtaganden arbeta med aktiviteter och evenemang med särskild utgångspunkt för personer med olika funktionsnedsättningar, men där också alla andra är välkomna och känner delaktighet. Föreningsbidragen kommer att utredas tillsammans med det uppdrag, om stödet till föreningar och folkbildning, som gavs i samband med att kommunfullmäktige antog flerårsstrategin för , den 20 juni 2012, 129. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 174 och föreslagit att: 1. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att fullfölja sitt ansvar enligt Policy för funktionshinderfrågor, med konkreta åtgärder för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 2. Motionen anses därmed besvarad. Anförande Anföranden hålls av Tore Hult (S), Daniel Filipsson (M), Elver Jonsson (FP), Stefan Svensson (KD), Jan Gustafsson (V) och Pär-Göran Björkman (S). Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggningar

12 12 KF 191, forts Dnr KS 550 Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar med instämmande av Tore Hult (S), Jan Gustafsson (V), Stefan Svensson (KD) och Pär-Göran Björkman (S) avslag på motionens första att-sats och bifall till andra att-satsen. Proposition Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Daniel Filipssons m fl yrkande och finner det senare bifallet. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen besvaras med att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. Exp: KFN, Klk funktionshinderstrategen

13 13 KF 192 Dnr KS 070 Ränteavdragsbegränsningar inom kommunkoncernen Ärendebeskrivning I regeringens proposition 2012/13:1 (budgetpropositionen) under avsnitt 6.17 lämnas förslag på Effektivare ränteavdragsbegränsningar. Nuvarande begränsningar i avdragsrätten innebär att ett företag inte får dra av ränta på lån till någon i intressegemenskapen om lånet avser förvärv av aktier i samband med överlåtelse av företag. Det nya förslaget innebär i korthet att ingen ränta på de lån som de kommunalägda företagen tagit hos kommunen blir avdragsgill hos bolagen. De kommunala bolagen har långfristiga lån hos kommunen på 620 mnkr och kortfristiga lån på 95 mnkr. Ränteintäkterna för de långfristiga lånen uppgår till närmare 18 mnkr och för de kortfristiga till ca 2 mnkr. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 september bland annat framfört följande: Utifall riksdagen beslutar om lagförslaget till den form det i dag ligger i propositionen kommer således de kommunala bolagen behöva lösa in större delen av de lån de har hos kommunen. En mindre del av lånen är räntefria. Detta måste ske genom att de koncerninterna lånen ersätts med extern upplåning. För kommunens del handlar det om att placera de inbetalda pengarna på ett tryggt och säkert sätt men ändå så att de ger så god avkastning som möjligt. De ovan beskrivna ränteintäkterna används i dag till att bedriva kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategin (budgeten) för 2012 tagit höjd för detta genom att budgetera än ränteintäkt som är fem miljoner kronor lägre 2013 än vad som budgeterats Två undantag nämns i propositionen som kan ha betydelse för Alingsås kommun. Det första gäller koncernens likvidhantering där kostnadsfördelarna som uppstår när koncernen behåller differensen mellan in- och utlåning samt skalfördelar i samband med internbank verksamhet. Båda dessa fall kan anses vara affärsmässiga skäl och därmed tillåtna för avdrag. Eftersom de koncerninterna lånen är så pass stora och det krävs en viss tid att lägg om dem vore det inte lämpligt att avvakta riksdagsbeslutet innan frågan behandlas i kommunen. Besluten får då gälla under förutsättning av riksdagens beslut. För bolagens del handlar det om att genomföra upphandlingar av den externa upplåningen och att i förekommande fall göra en översyn av respektive finanspolicy.

14 14 KF 192, forts Dnr KS 070 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 175 och då för egen del beslutat att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 10 september 2012, 148 gällande riktlinjer för styrande dokument, ändra namnet på det föreslagna dokumentet för överlikviditet till Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 177 och för egen del beslutat följande under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut: Kommunstyrelsens riktlinjer för finanshantering inom Alingsås kommunkoncern (kommunstyrelsen den 7 februari 2005, 44) ersätts i tillämpliga delar med Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun. Anförande Anförande hålls av Lena Klevenås (MP). Kommunfullmäktiges beslut: Under förutsättning av riksdagens beslut; 1. Samtliga berörda lån skall sägas upp snarast. Lånen skall lösas till kapital, upplupen ränta och marknadsmässig ränteskillnadsersättning. 2. Riktlinjer vid överlikviditet för Alingsås kommun antas och ersätter Finanspolicy för Alingsås kommunkoncern (kommunfullmäktige den 23 februari 2005, 23) i tillämpliga delar. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera inkomna medel enligt Riktlinjer vid överlikviditet. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inkomma med förslag till uppdaterad finanspolicy. 5. Proprieborgen tecknas för AB Alingsås Rådhus under en tid om högst tio år och ett belopp av högst trehundrafemtiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 6. Proprieborgen tecknas för AB Alingsåshem under en tid om högst tio år och ett belopp av högst en miljard fyrahundrafemtiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 7. Proprieborgen tecknas för Fabs AB under en tid om högst tio år och ett belopp av högst åttahundratiomiljoner ( ) kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Exp: KS-uppdrag, Klk - ek, ABAR, Alingsåshem, Fabs AB, Klk - kansli

15 15 KF 193 Dnr KS 672 Avtal - Ensamkommande barn asylsökande barn Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har den 2 oktober 2012, 56 rekommenderat kommunstyrelsen att besluta om ett nytt avtal för ensamkommande asylsökande barn till ett mottagande av fem barn per år. Nämnden har också begärt utökad ram med tkr för år 2013, tkr för år 2014 samt tkr för år 2015 för att täcka kostnadsökningen, under förutsättning att regeringens förslag gällande schablonersättning antas. Om regeringens förslag inte antas kommer förvaltningen ändå ha ökade kostnader för mottagandet med 950 tkr år 2013, 750 tkr år 2014 och 900 tkr år Utbildningsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 12 mars 2012, 55 att i samverkan med berörda ta fram en handlingsplan som skall ligga till grund för ett nytt avtal senast den 31 oktober 2012 med bättre förutsättningar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Utbildningsförvaltningens integrationsavdelning har i samverkan med socialförvaltningen och övriga berörda i samordningsgruppen för ensamkommande barn, utrett ärendet. Alingsås kommun har tagit emot ensamkommande asylsökande barn sedan oktober Fram till 2010 hade kommunen ett så kallat barnavtal med Migrationsverket om att ta emot fem ensamkommande asylsökande barn per år. I februari 2010 beslutade kommunstyrelsen att utöka mottagandet till att ha ett platsavtal om tio platser. Förutsättningarna för ett bra mottagande är att kedjan från placering i asylboende till vidare boende efter beslut om permanent uppehållstillstånd fungerar på ett tillfredsställande sätt efter varje barns behov. Ökningen av ensamkommande barn var under 2011 betydligt större än vad Alingsås kommun har kapacitet till. Detta leder till att man inte kan erbjuda varje barn den omsorg det behöver. Den 30 januari 2012 uppmanade Länsstyrelsen därför Alingsås kommun att säga upp nuvarande avtal. Detta för att ha tid att utreda och utverka en ny handlingsplan som skall ligga till grund för ett nytt avtal med bättre förutsättningar om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har deltagit i beredningen och tillstyrker utbildningsnämndens förslag. Utredningen innehåller både handlingsplan för en fungerande boendekedja och förslag till avtal. Utbildningsnämnden har det samordnande ansvaret för mottagandet och nämnden har föreslagit tilläggslanslag med olika belopp olika år. Med hänsyn taget till den osäkerhet som gäller avseende ersättningsnivåerna från staten, och det faktum att förutsättningarna kan ändras över tid, bör istället en generell ramökning genomföras.

16 16 KF 193, forts Dnr KS 672 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 176. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 178 och då för egen del beslutat följande: 1. Kommunstyrelsen tecknar ett nytt platsavtal med Migrationsverket som motsvarar ett mottagande av fem ensamkommande, asylsökande barn per år. 2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att särredovisa kostnader och intäkter för mottagandet för att möjliggöra uppföljning. Kommunstyrelsen har föreslagit följande beslut i kommunfullmäktige. 1. Utbildningsnämndens ekonomiska ram höjs med tkr från och med år 2013 kopplat till ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn. 2. Ramökningen finansieras genom minskning av kommunens egna kapital. Anförande Anförande hålls av Daniel Filipsson (M). Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar att ärendet återremitteras då nya uppgifter kommit från länsstyrelsen och Migrationsverket om tecknandet av avtal vilket gör att beslut om ramökning inte bör tas idag. Proposition Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras för vidare utredning. Exp: KS, Klk adm avd

17 17 KF 194 Dnr KS 005 Överflyttning av klimat- och energirådgivning från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, ändring av reglementen Ärendebeskrivning Funktionen att erbjuda kommunal energi- och klimatrådgivning har historiskt sett haft olika placering i den kommunala organisationen. Syftet med verksamheten är att verka för energieffektivisering. Rådgivningen riktar sig både externt till medborgarna och internt inom kommunen. Vid samråd mellan samhällsbyggnadskontoret respektive kommunledningskontoret har frågan uppkommit att denna funktion lämpligen kan överföras mellan dessa nämnder. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2012 lämnat följande yttrande: Tre av tolv prioriterade mål för Alingsås kommun är följande: I Alingsås kommun: råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning, skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling samt minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning. Frågan om energieffektivisering är därför både högt prioriterad och kommunövergripande. När funktionen energirådgivning flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen bör den förändrade uppgiftsfördelningen klart framgå av respektive reglemente. Verksamheten finansieras med statliga bidrag. Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsatt verka för en god energihushållning inom ramen för sin verksamhet med till exempel detaljplaner, bygglov eller markförsäljning. Detta är inte en särskild uppgift som behöver framgå av nämndens reglemente. I de delar nuvarande rådgivningsfunktion handlar om en ledning och samordning kan konstateras att kommunstyrelsens nuvarande reglemente innehåller följande: 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bland annat leda och samordna - energiplaneringen samt främja energihushållningen. Någon ändring behöver inte ske av kommunstyrelsens uppgifter inom ledning och samordning. Däremot bör det tydligt framgå vilken uppgift/verksamhet som överförs till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2012, 179.

18 18 KF 194, forts Dnr KS 005 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Följande ändring görs under 2 i samhällsbyggnadsnämndens reglemente: meningen ansvara för kommunal energieffektivisering tas bort. 2. Följande mening införs under kommunstyrelsens reglemente 7 : Övriga uppgifter, Kommunstyrelsen har vidare hand om: energieffektivisering. Exp: SBN, Klk-kansli

19 19 KF 195 Dnr KS 730 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande angående stöd till barn som bevittnar våld i familjen - Lena Klevenås ((MP) Lena Klevenås (MP) har till kommunfullmäktige den 31 oktober 2012, 185 lämnat en interpellation med bland annat följande innehåll: I Alingsås fanns det år 2011, 6602 barn i åldern 1-15 år. Bara i vår stad finns ungefär 330 barn som bevittnar våld i familjen. Att dessa barn behöver stöd och hjälp borde vara uppenbart för alla. Frågan är om kommunen lever upp till sitt ansvar för dessa utsatta barn. Interpellanten ställer följande frågor till socialnämndens ordförande: 1. Hur många barn anmäldes/anmälde sig till SOL-grupperna som startade v Delar du Brottsoffermyndighetens bedömning att vart 20:e barn bevittnar våld i familjen och att det i så fall skulle finnas ca 330 barn i Alingsås? 3. Vilka åtgärder är alliansen beredd att vidta för att hitta alla barn som bevittnar våld i familjen? 4. Avser den borgerliga alliansen att öka resurserna för att hjälpa dessa barn? Interpellationssvar Socialnämndens ordförande Holger Andersson (FP) svarar på interpellationen med att redovisa det arbete som socialförvaltningen driver tillsammans med kvinnojouren Olivia och det arbete som görs på Familjecentralen i Alingsås. Dessutom bedrivs arbete inom ramen för kommunens BUS-arbete. Det skriftliga svaret innehåller också svar på interpellationens punkter 1-4. Interpellationsdebatt I interpellationsdebatten deltar Lena Klevenås (MP), Holger Andersson (FP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Leif Hansson (S).

20 20 KF 196 Dnr KS 550 Motion angående fler boulebanor - Jan Gustafsson (V) Jan Gustafsson (V) lämnar en motion med följande innehåll: Alingsås har en boulebana i Nolhagaparken vilket är mycket uppskattat. Vi vill att kommunen, för ringa kostnader, skapar fler mötesplatser över generationsgränserna genom att anlägga fler boulebanor. De kan vara i våra ytterområden, till exempel i Ingared, Ödenäs och Sollebrunn. Det vore även ett sätt att göra Plantaget, Järtas park och Museiparken mer levande. Vi yrkar därför: att kommunen utreder möjligheterna för, och därefter låter uppfara fler boulebanor i enlighet med vad vi anfört ovan. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Exp: KS

21 21 KF 197 Meddelanden Kommunstyrelsen från den 15 oktober 2012,

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190 Kommunfullmäktige 181-190 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag... 5 182 Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 6 183 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 7 184 Svar på motion om begravningsplats

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134 Kommunfullmäktige 122-134 2 122 Information... 5 123 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Janine Alm Ericson (MP)... 6 124 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-03 87-105

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-03 87-105 Kommunfullmäktige 87-105 2 87 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden - Kristian Nilsson (M).. 5 88 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i socialnämnden - Adrian Linde (M).. 6

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-12-10 154-166

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-12-10 154-166 Kommunfullmäktige 154-166 2 154 Information... 5 155 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (2015-2018) - Ebrahim Delafrouz (S)... 6 156 Översyn styrmodell för fastställande...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-02-29 17-52

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-02-29 17-52 Kommunfullmäktige 17-52 Kommunfullmäktige sammanträde 17. Avsägelse av kommunalt uppdrag Vivi-Anne Nilsson (KD) 18. Avsägelse av kommunalt uppdrag Kaj Näsman (S) 19. Avsägelse av kommunalt uppdrag Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88 Kommunstyrelsen 79-88 2 79 E20 genom Alingsås... 6 80 Ekonomiska ramar 2015-2017 för Alingsås kommun... 8 81 Kommunstyrelsens investeringsplanering 2014... 11 82 Imageinvesteringar 2014... 14 83 Anställning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-10-02 56-61

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-10-02 56-61 Utbildningsnämnden 56-61 2 56 Avtal Ensamkommande asylsökande barn..6 57 Ekonomisk uppföljning efter september år 2012.8 58 Motion om de Glömda barnen Lena Klevenås (MP) 11 59 Inköp av ipads till Utbildningsnämnden

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer