Protokoll. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2 Hälsning Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Mats Balkerud (M) Information Våruppföljning 2013 Alingsås kommun Alingsås Ryttarsällskap - verksamhetsbidrag Svar på motion om de Glömda barnen - Lena Klevenås (MP) Översyn av valdistrikt och valkretsar inför val Fråga till barn- och ungdomsnämnden om nedläggning av stödgruppen för barn i sorg- Lena Klevenås (MP) Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Alingsåsparken - P-G Björkman (S) Meddelanden...19 Sommarhälsningar...20

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Kristina Grapenholm (FP), ordförande Lennart Allbro (S), 1:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta Carlsson (S) Björn Dahlin (M) Daniel Filipsson (M) Johanna Frisk (V) Jan Gustafsson (V) Leif Hansson (S) Gunnar Henriksson (M) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Christian Jerhov (M) Elver Jonsson (FP) Lena Klevenås (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Björn Leivik (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Per Palm (FP) Anders Sandberg (S) Anita Skoglund (M) Åsa Svedjenäs (V) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Fredrik Van den Broek (FP) Marianne Wikström (M) Thomas Pettersson (C) Billy Westerholm (S) Sten-Åke Gustafsson (FP) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anita Hedén Unosson (S) Urban Eklund (KD) Carl-Erik Bergsén (S) Jonatan Gustafsson (V) Ebrahim Delafrouz (S) Anton Oskarsson (M)

4 4 Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör, Eva Karlsson, kanslichef, Ulrika Berling, Ernst & Young AB, Cecilia Reuterberg, chef för avdelningen hållbar tillväxt och näringsliv Utses att justera Gunnar Henriksson (M) och Birgitta Larsson (S) med Jan Gustafsson (V) som ersättare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås kl den 2 juli 2013 Sekreterare Ordförande Justerande Eva Karlsson Kristina Grapenholm (FP) Gunnar Henriksson (M) Birgitta Larsson (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

5 5 Hälsning Kommunfullmäktiges ordförande, Kristina Grapenholm, läser en hälsning från andre vice ordföranden, Bo Lundbladh. Bo berättar för fullmäktige att han och hans fru har varit med om en svår trafikolycka och att han har en lång rehabilitering framför sig. Han önskar alla en skön sommar. Fullmäktige och tjänstemän hälsar tillbaka via ordföranden.

6 6 KF 98 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Mats Balkerud (M) Mats Balkerud (M) har i skrivelse den 4 juni 2013 avsagt sig uppdraget som ersättare i vårdoch äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut: Avsägelsen beviljas. Exp: M Balkerud, VÄN, Klk-kansli, Klk-lön

7 7 KF 99 Information A/ Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling och inköp B/ Kommunens arbete med näringslivsfrågor

8 8 KF 100 Dnr KS 078 Våruppföljning 2013 Alingsås kommun Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat årets första uppföljning, den så kallade våruppföljningen, enligt den nya styrmodellen för kommunens samlade verksamheter. Uppföljningen innehåller bokslutsprognos per den 30 april avseende drift och investeringar. Kommentarer till prognosen fokuserar på skillnader jämfört med budget. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2013 lämnat följande yttrande: Alingsås kommun befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge där verksamheternas nettokostnadsökningar är procentuellt högre än intäktsökningar av skatter och generella statsbidrag. Under innevarande år har de verksamheter som prognostiserat ett underskott, arbetat intensivt med att ta fram handlingsplaner för att bromsa nettokostnadsutvecklingen och påbörjat ett nödvändigt förändringsarbete för att kunna återfå en budgetbalans. Flera nämnder har redogjort för vidtagna åtgärder och prognostiserat när ekonomisk effekt förväntas uppstå av mer långsiktiga åtgärder. Sammantaget kan sägas att handlingsplanerna kommer få en viss effekt innevarande år men det är först nästkommande år som de bedöms ge full effekt. Kommunledningskontoret gör bedömningen att handlingsplanerna är nödvändiga men inte tillräckliga för att klara budgeterat resultat, därav bör övriga nämnder också utarbeta handlingsplaner i syfte att kommunen totalt skall uppnå budgeterat resultat. Kommunledningskontoret konstaterar också att två nämnder rapporterar om avvikelser från fastställda åtaganden, vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden. Nämndernas åtaganden, som har till syfte att åstadkomma nödvändig förflyttning av de beslutade indikatorerna så att de prioriterade målen kan uppfyllas, är en väsentlig del i styrmodellen. Varje avsteg från ett beslutat åtagande riskerar även att det blir svårare att uppnå de prioriterade målen. Kommunledningskontoret bedömer att de inrapporterade avvikelserna från fastställda åtaganden kan komma påverka de prioriterade målen och därtill hörande indikatorer negativt. Därav bör vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden åläggas uppgiften att återkomma med en konsekvensanalys av sitt ställningstagande och om möjligt lämna ett nytt förslag till åtaganden som stödjer de direkt påverkande målen. Kommunledningskontoret bedömer att de samlade åtagandena i huvudsak skall vara tillräckliga för att uppnå målen, med reservation för de inrapporterade avvikelserna.

9 9 KF 100, forts Dnr KS 078 Kommunstyrelsen har den 27 maj 2013, 79 behandlat ärendet och föreslagit kommunfullmäktige att godkänna våruppföljningen. Anföranden Anföranden hålls av Daniel Filipsson (M), Birgitta Larsson (S), Janine Alm Ericson (MP), Stefan Svensson (KD), Christian Jerhov (M), Jan Gustafsson (V), Emma Liljewall (MP), Tore Hult (S), Per Palm (FP), Leif Hansson (S), Tomas Hurtig (MP), Pär-Göran Björkman (S) och Holger Andersson (FP). Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar, med instämmande av Stefan Svensson (KD), Christian Jerhov (M) och Per Palm (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag. Birgitta Larsson (S) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden medges ta 15 mnkr av kommunens egna kapital i anspråk för att täcka det prognostiserade underskottet, så att inga kvalitetsförsämrande sparåtgärder behöver verkställas för att täcka upp för årets volymökningar. Våruppföljning 2013 godkänns. Janine Alm Ericson (MP), Jan Gustafsson (V), Emma Liljewall (MP) och Tore Hult (S) yrkar bifall till Birgitta Larssons förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Larsson m fl tilläggsyrkande och finner det avslaget. Omröstning begärs.

10 10 KF 100, forts Dnr KS 078 Omröstning Följande beslutsgång godkänns: Den som avslår Birgitta Larsson m fl tilläggsyrkande röstar Ja, den som bifaller yrkandet röstar Nej. Omröstning Ja Thomas Pettersson (C) Staffan Albinsson (C Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Björn Dahlin (M) Sten-Åke Gustafsson (FP) Daniel Filipsson (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Urban Eklund (KD) Gunnar Henriksson (M) Christian Jerhov (M) Elver Jonsson (FP) Thorsten Larsson (M) Björn Leivik (M) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Per Palm (FP) Anton Oskarsson (M) Anita Skoglund (M) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Fredrik Van den Broek (FP) Marianne Wikström (M) Kristina Grapenholm (FP) Nej Lennart Allbro (S) Janine Alm Ericson (MP) Billy Westerholm (S) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta Carlsson (S) Johanna Frisk (V) Jan Gustafsson (V) Anita Hedén Unosson (S) Leif Hansson (S) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Carl-Erik Bergsén (S) Lena Klevenås (MP) Birgitta Larsson (S) Jonatan Gustafsson (V) Emma Liljewall (MP) Ebrahim Delafrouz (S) Anders Sandberg (S) Åsa Svedjenäs (V) Med 24 ja-röster mot 21 nej-röster avslås Birgitta Larsson m fl tilläggsyrkande.

11 11 KF 100, forts Dnr KS 078 Kommunfullmäktiges beslut: Våruppföljning 2013 för Alingsås kommun godkänns. Reservation Lennart Allbro (S), Billy Westerholm (S), Pär-Göran Björkman (S), Birgit Börjesson (S), Birgitta Carlsson (S), Anita Hedén Unosson (S), Anne-Marléne Hjortskog (S), Tore Hult (S), Leif Hansson (S), Carl-Erik Bergsén (S), Birgitta Larsson (S), Ebrahim Delafrouz (S), Anders Sandberg (S), Janine Alm Ericson (MP), Tomas Hurtig (MP), Lena Klevenås (MP), Emma Liljewall (MP), Johanna Frisk (V), Jan Gustafsson (V), Jonatan Gustafsson (V) och Åsa Svedjenäs (V) reserverar sig till förmån för Birgitta Larsson m fl tilläggsyrkande. Exp: BUN, KFN, MN, SBN, SN, TN, UN, VÄN, Klk ek avd

12 12 KF 101 Dnr KS 552 Alingsås Ryttarsällskap - verksamhetsbidrag Ärendebeskrivning Alingsås Ryttarsällskap köpte, kommunfullmäktige 14 december 2005, 178, fastigheten av Alingsås kommun och tog då över en stor anläggning. Föreningen lånade pengar till köpet med kommunal borgen, med Alingsås Sparbank som långivare. Föreningen har haft ekonomiska problem under en längre tid. Under år 2012 fick man förutom ett ordinarie anläggningsbidrag på 200 tkr även ett extra bidrag från kommunen på 345 tkr. Utan dessa extra bidrag hade föreningen visat ett negativt resultat om nästan 400 tkr under Kulturoch fritidsnämnden har den 4 mars 2013, 8 lämnat förslag till en ökning av den ekonomiska ramen för att höja bidraget till ryttarsällskapet med 1 mnkr, det vill säga totalt 1,2 mnkr. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 maj 2013 lämnat följande yttrande: Föreningen har haft amorteringsfrihet under på sina lån om på 7,7 mnkr, som medgivits av kommunfullmäktige i Alingsås. Någon ny amorteringsfrihet för 2013 är inte utlovad. Det finns ett stort investerings- och underhållsbehov, bland annat behöver underlaget i en av manegerna bytas ut, en ny traktor köpas in samt taket på en av manegerna läggas om. Ovan nämnda åtgärder är på totalt 400 tkr. Även kommande år finns stora underhållsbehov, enligt deras kalkyler ungefär på samma nivå som Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2013, 77. Anföranden Anföranden hålls av Björn Leivik (M) och Daniel Filipsson (M). Kommunfullmäktiges beslut: 1. Alingsås Ryttarsällskap beviljas amorteringsfrihet under år 2013 i syfte att kortsiktigt stabilisera föreningens ekonomi. 2. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag om max 1 mnkr för år 2013 för bidrag till Alingsås Ryttarsällskap. Bidraget beviljas ryttarsällskapet endast efter särskild prövning av kommunstyrelsen. 3. Tilläggsanslaget finansieras genom ianspråktagande av kommunens egna kapital. Exp: A-sås Ryttarsällskap, Klk-ek

13 13 KF 102 Dnr KS 092 Svar på motion om de Glömda barnen - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Boel Marteleur (MP), Janine Alm Ericson (MP), Alf Olofsson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 25 april 2012, 84 lämnat en motion om de glömda barnen. Det är barn som växer upp i familjer där det förekommer våld, missbruk, psykisk ohälsa, förståndshandikapp och/eller kriminalitet. Motionären föreslår att: Kommunen gör en bedömning av hur många barn som finns i Alingsås som kan räknas till kategorin de glömda barnen Kommunen gör en schablonberäkning av hur mycket extra resurser dessa barn behöver för att klara sin skolgång Kommunen utvärderar sitt arbete på Familjecentralen särskilt SOL, har tillräckliga resurser för sitt arbete Kommunen planerar för en fortsättning på Familjehuset i Bjärke efter projekttidens slut Kommunen utreder ökade samverkansmöjligheter mellan förvaltningar och myndigheter för arbetet med de glömda barnen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2012, 128 att remittera motionen till barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 november 2012, 199 att även remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 maj 2013 redogjort för nämndernas svar på motionen. Samtliga remitterade nämnder har föreslagit att motionen avslås. Frågor gällande de glömda barnen behandlas inom kommunens BUS-samverkan, därför instämmer kommunledningskontoret med barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden om att motionen bör avslås. Kommunstyrelsen har den 27 maj 2013, 75 behandlat ärendet och föreslagit att motionen avslås. Anföranden Anföranden hålls av Lena Klevenås (MP), Elver Jonsson (FP), Holger Andersson (FP). Yrkande Lena Klevenås (MP) yrkar bifall till motionen. Holger Andersson (FP) yrkar att motionen avslås.

14 14 KF 102, forts Dnr KS 092 Proposition Ordföranden ställer bifall mot avslag och finner att fullmäktige avslår motionen. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås. Reservation Janine Alm Ericson (MP), Tomas Hurtig (MP), Lena Klevenås (MP), och Emma Liljewall (MP) reserverar sig mot beslutet.

15 15 KF 103 Dnr KS 011 Översyn av valdistrikt och valkretsar inför val 2014 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutar om hur valkretsarna ska se ut i god tid innan den 31 oktober året före valåret. Beslutet baseras på statistikuppgifterna från den 1 mars året före valåret. I beslutet anges vilka valdistrikt som ingår i respektive valkrets. För att gälla ska beslutet fastställas av länsstyrelsen, senast den 31 oktober året före valåret. Enligt 4 kap 17 vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Uppgift om antal röstberättigade kan t.ex. basera sig på de uppgifter Valmyndigheten tar fram den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer etc. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet röstberättigade endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt (till exempel en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas. Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som ligger utanför valadministrationens kontroll, det vill säga kommun- och länsenklaver. Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin egen vallokal. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen hur valkretsarna ska se ut, med vissa restriktioner. Länsstyrelsen beslutar. Valnämnden har den 15 april 2013, 1, lämnat följande förslag till beslut: 1. Länsstyrelsen föreslås fastställa att oförändrade valkretsar ska gälla vid val 2014 jämfört med senaste val i Alingsås kommun. 2. Länsstyrelsen föreslås besluta att oförändrade valdistrikt ska gälla vid val 2014 jämfört med senaste val i Alingsås kommun. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 maj 2013 bl a framfört följande: Skrivningen i vallagen om att valdistrikt ska omfatta röstberättigade är en skärpning av det bör som tidigare stod i lagen. Samtidigt finns fortsatt möjlighet till undantag vid särskilda respektive synnerliga skäl.

16 16 KF 103, forts Dnr KS 011 Flertalet av 26 valdistrikt i Alingsås kommun är i storleken röstberättigade. Fem valdistrikt har antal röstberättigade i intervallet Inget av de större distrikten är nära att överstiga den övre gränsen om 2000 röstberättigade. Inget distrikt understiger gränsen om 300 röstberättigade. Det är därmed inte aktuellt att avvika i storlek på valdistrikten på grund av synnerliga skäl. Åtta distrikt har en storlek i intervallet röstberättigade som kräver särskilda skäl. Särskilda skäl bedöms föreligga för samtliga distrikt i Alingsås kommun där antalet röstberättigade vid val 2014 kan antas understiga 1000 röstberättigade. Angående indelningen av Alingsås kommun i två valkretsar görs följande bedömning. Skillnaden i antal röstberättigade i respektive valkrets understiger storleken på ett genomsnittligt valdistrikt i Alingsås kommun. Någon förändring av betydelse jämfört med tidigare val har inte skett i denna del. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2013, 76. Kommunfullmäktiges beslut: 1. Länsstyrelsen föreslås fastställa att oförändrade valkretsar ska gälla vid val 2014 jämfört med senaste val i Alingsås kommun. 2. Länsstyrelsen föreslås besluta att oförändrade valdistrikt ska gälla vid val 2014 jämfört med senaste val i Alingsås kommun. Exp: Länsstyrelsen Gbg

17 17 KF 104 Dnr KS 730 Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande om nedläggning av stödgruppen för barn i sorg - Lena Klevenås (MP) Fråga Stödgruppen för barn i sorg har lagts ner, trots att flera barn stå i kö för att få hjälp och stöd i gruppen, meddelar Alingsåskuriren den 16 maj Gruppen har funnits i tio år. Med anledning av ovanstående frågar jag: Vem har fattat detta beslut? Vilka bedömningar och värderingar ligger bakom beslutet? Svar Barn- och ungdomsnämndens ordförande Christian Jerhov (M) besvarar frågan muntligt vid dagens sammanträde.

18 18 KF 105 Dnr KS 266 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Alingsåsparken - P-G Björkman (S) Fråga Den 30 maj 2012 beslutade kommunfullmäktige att: 1. Långsiktig målbild för Alingsåsparken godkänns. 2. Fastigheten Alingsåparken säljs till Fabs AB. 3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att hyra fastigheten Alingsåsparken och att etappvis genomföra målbilden. 4. Medel för genomförande behandlas i flerårsstrategin. Detta grundade sig bland annat på beslut i tekniska nämnden i mars 2010 och i kommunstyrelsen i februari Ett omfattande arbete gjordes med bland annat en bred medborgardialog, workshops och dialogträff som på ett mycket bra sätt leddes av en projektgrupp. Det har även gjorts en kulturmiljöinventering och omvärldsanalys samt en omfattande remissrunda där många svar med synpunkter inkom. När kommer det att hända någonting enligt det beslut som togs i kommunfullmäktige för över ett år sedan? Tidplan? Svar Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) besvarar frågan muntligt vid dagens sammanträde.

19 19 KF 106 Meddelanden Göteborgsregionens kommunalförbund Hållbar tillväxt mål och strategier med fokus på regional struktur Dnr KS 002 Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsfullmäktiges sammanträden 2014 äger rum tisdagen den 10 juni samt tisdagen den 16 december Kommunstyrelsen från den 27 maj 2013, 75-88

20 20 Sommarhälsningar Ordföranden Kristina Grapenholm framför ett stort och varmt tack till ledamöter, ersättare och tjänstemän samt till presidiet och sekreterarna för gott arbete våren Kristina reciterar Idas sommarvisa av Astrid Lindgren. 1:e vice ordföranden Lennart Allbro önskar ordföranden en god sommar med ett citat ur Grönköpings veckoblad.

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186 Kommunfullmäktige 164-186 2 164 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - David Kleinhans (S)...6 165 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50 Kommunfullmäktige 18-50 2 18 Avsägelse av kommunalt uppdrag...6 19 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i miljöskyddsnämnden - John Wetterling (S)...7 20 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163 Kommunfullmäktige 154-163 2 154 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Oskar Gren (SD)...5 155 Investering i förnyelsebar elproduktion för förlustenergi...6 156 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-10-30 132-156

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-10-30 132-156 Kommunfullmäktige 132-156 2 132 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Pia Carlsson Henderson (M)... 6 133 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-04-24 75-84

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-04-24 75-84 Kommunfullmäktige 75-84 2 75 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Olle Torge (SD), Lennart Davidsson... 5 76 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Lennart

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76 Kommunfullmäktige 58-76 2 58 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Veronica Molander (S)... 5 59 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens 44-47 2 Utbildningsnämndens sammanträde 44 Avtal - Ensamkommande asylsökande barn...5 45 Ekonomisk uppföljning per månad år 2012...7 46 Motion om de Glömda barnen -Lena Klevenås (MP)...8

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190 Kommunfullmäktige 181-190 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag... 5 182 Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 6 183 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 7 184 Svar på motion om begravningsplats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134 Kommunfullmäktige 122-134 2 122 Information... 5 123 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Janine Alm Ericson (MP)... 6 124 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 1-7 2 1 Förslag om ändring av förtidsröstningslokal Konsthallen till biblioteket...5 2 Vallokaler 2014...6 3 Utseende av röskortsbeställare...8 4 Informationsplan...9 5 Bemanning röstmottagare

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 26-29 2 26 Lokaler för förtidsröstning allmänna valet 2014...4 27 Valnämndens organisation vid institutionsröstningen...5 28 Valnämndens organisation på valdagen och vid onsdagsräkningen...6

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 95-120 2 95 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Gun Pettersson Bohlin (S)... 7 96 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen -

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 14 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Alingsås kommun, principer för indelning

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153 Kommunfullmäktige 144-153 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne-Marléne Hjortskog (S)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valberedningen Anne-Marléne Hjortskog

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136 Kommunfullmäktige 115-136 2 115 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst - Joakim Järrebring (S)...6 116 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187 Kommunfullmäktige 170-187 2 170 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Emma Liljewall (MP)... 6 171 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Emma Liljewall

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 27-42 Kommunfullmäktige sammanträde 27. Avsägelse av kommunalt uppdrag 28. Avsägelse av kommunalt uppdrag 29. Kommunalt kompletteringsval ledamot i miljöskyddsnämnden efter Nadia Nuldén

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-03 87-105

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-03 87-105 Kommunfullmäktige 87-105 2 87 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden - Kristian Nilsson (M).. 5 88 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i socialnämnden - Adrian Linde (M).. 6

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden - Peter Jörgensen (S)...7 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnads- nämnden - Josefine Werner (S)...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll 1 Vård- Omedelbar justering 33 2 Information överläggningar 33.Våruppföljning ekonomi 2014 34. Ansökan föreningsbidrag 2014 35. KPR vill sänka åldersgränsen för nyttjande av fixartjänsten till 65 år 36.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-05-27 54-73

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-05-27 54-73 Kommunfullmäktige 54-73 2 54 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden - Peter Sörstedt (FP)... 5 55 Avsägelse av kommunalt uppdrag som borgerlig begravningsförrättare - Birgitta

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44 Kommunfullmäktige 27-44 2 27 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Teresa Eriksson (V)... 5 28 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-06-10 74-94

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-06-10 74-94 Kommunfullmäktige 74-94 2 74 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden - Gustav Axelsson (M)... 6 75 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Gustav Axelsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Alingsås och Vårgårda 1-6 2 1 Godkännande av dagordning... 6 2 Utseende av justeringsperson... 7 3 Årsredovisning 2015... 8 4 Handlingsprogram 2015-2018 för Alingsås och Vårgårda... 9 5 Verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Inger Hult BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VALNÄMNDEN 2017-04-18 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45. Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88 Kommunstyrelsen 79-88 2 79 E20 genom Alingsås... 6 80 Ekonomiska ramar 2015-2017 för Alingsås kommun... 8 81 Kommunstyrelsens investeringsplanering 2014... 11 82 Imageinvesteringar 2014... 14 83 Anställning

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8 Socialnämnden 4-8 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om arbetsmarknadsfrågor 5 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 6 Samverkansavtal med Arken 7 Återrapportering till

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57 Kommunfullmäktige 32-57 2 32 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i styrelsen för AB Alingsåshem - Rolf Nilsson (S)... 6 33 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010 03 02 35 37 Byggnadsnämnden Sida 2 2010 03 02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010 03 02 35 Uppföljning av budget 2010 02 28 36 Anslag för lägenhetsregister 37 Remiss överklagande av

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58 Kommunstyrelsen 50-58 2 50 Årsredovisning 2012 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund...6 51 Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning...7 52 Svar på motion - gör Alingsås till

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNOJOM= = =NQUJNRU= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNOJOM= = =NQUJNRU= = = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNOJOM= = =NQUJNRU= = = Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 3 Redovisning av projektet Nätverket De Glömda Barnen 4 Svar

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer