Protokoll. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 58-76

2 2 58 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Veronica Molander (S) Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Lars- Ivan Gustafsson (S) Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i valnämnden efter Rolf Nilsson (S), Birgit Thorman (S) Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Veronica Molander (S), Lars-Ivan Gustavsson (S) Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Lars-Ivan Gustavsson (S), Björn Wallin Salthammer (S) Utköp av Nolhaga Slotts byggnadsinventarier m m Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet Renhållningsordning med avfallsplan Svar på motion om att införa Gender Budgeting - Lena Klevenås (MP) Svar på motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Ej avgjorda motioner Årsredovisning 2013 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Regler för partistöd Interpellation till miljöskyddsnämndens ordförande om strandskyddstillsyn - Leif Hansson (S) Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion om fria resor med Västtrafik för äldre invånare - P-G Björkman (S) Motion om lokal byggpakt för fler hyresrätter - Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S) Motion om Vårdcentral i Noltorp - Elver Jonsson (FP) Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid - Leif Hansson (S) Meddelanden... 30

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Lennart Allbro (S), ordförande Bo Lundbladh (C), 2:e vice ordförande Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta Carlsson (S) Björn Dahlin (M) Daniel Filipsson (M) Johanna Frisk (V) Gunilla Gomér (KD), fr o m 65 Jan Gustafsson (V) Leif Hansson (S) Niklas Hellgren (KD) Gunnar Henriksson (M) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Elver Jonsson (FP) Joakim Järrebring (S) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Birgitta Larsson (S) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Bo Olsson (S) Anton Oskarsson (M) Per Palm (FP) Gun Pettersson Bohlin (S) Roland Salomonsson (M) Anders Sandberg (S) Anita Skoglund (M) Åsa Svedjenäs (V) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Fredrik Van den Broek (FP) Marianne Wikström (M) Thomas Pettersson (C) Boel Marteleur (MP) Billy Westerholm (S) Sten-Åke Gustafsson (FP) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Anita Hedén Unosson (S) Carl-Erik Bergsén (S) Ulrica Larsson (C) Jonatan Gustafsson (V) Hans Lindell (M) Paragrafer 58-76

4 4 Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör och Eva Karlsson, kanslichef Utses att justera Per Palm (FP) och Birgit Börjesson (S) med Ulrica Larsson (C) som ersättare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås kl den 4 juni 2014 Sekreterare Ordförande Justerande Eva Karlsson Lennart Allbro (S) Per Palm (FP) Birgit Börjesson (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, administrativa avdelningen Underskrift

5 5 KF 58 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Veronica Molander (S) Veronica Molander (S) har i skrivelse den 2 april 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Avsägelsen beviljas. Exp: V Molander, BUN, KLK-lön, KLK-kansli

6 6 KF 59 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Lars-Ivan Gustafsson (S) Lars-Ivan Gustafsson (S) har i skrivelse den 16 april 2014 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. Avsägelsen beviljas. Exp: L-I Gustafsson, BUN, KLK-lön, KLK-kansli

7 7 KF 60 Dnr KS 011 Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i valnämnden efter Rolf Nilsson (S), Birgit Thorman (S) Birgit Thorman (S) utses till ersättare i valnämnden efter Rolf Nilsson (S), för tiden fram till och med den 31 december Exp: B Thorman, VN, KLK-lön, KLK-kansli

8 8 KF 61 Dnr KS 011 Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Veronica Molander (S), Lars-Ivan Gustafsson (S) Lars-Ivan Gustafsson (S) utses till ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Veronica Molander (S ), för tiden fram till och med den 31 december Exp: L-I Gustafsson, BUN, KLK-lön, KLK-kansli

9 9 KF 62 Dnr KS 011 Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Lars-Ivan Gustafsson (S), Björn Wallin Salthammer (S) Björn Wallin Salthammer (S) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Lars-Ivan Gustavsson (S), för tiden fram till och med den 31 december Exp: B Wallin Salthammer, BUN, KLK-lön, KLK-kansli

10 10 KF 63 Dnr KS 070 Utköp av Nolhaga Slotts byggnadsinventarier m m Ärendebeskrivning Det nuvarande Nolhaga slott byggdes åren Slottet genomgick en större renovering och ombyggnation under början av 2000-talet. Nolhaga slott har varit uthyrt till en hyresgäst sedan 1 oktober 2005 som bedrivit restaurang och konferensverksamhet i slottet. Under de år hyresgästen bedrivit verksamhet i slottet har flertalet investeringar i fastigheten utförts, både vad gäller fasta installationer (exempelvis kök och låssystem) samt åtgärder som målning/kakel. Dessutom har en stor mängd inventarier införskaffats. Hyresgästen har sedan 2005 investerat i fastigheten samt anskaffat inventarier till ett anskaffningsvärde om drygt 6,5 mnkr. Hyresavtalet sades upp av hyresgästen, med ett beräknat upphörande den 30 april Parallellt inleddes ett arbete kring framtida inriktning i Nolhaga slott. En projektgrupp startades upp och diskussioner påbörjades för att framtida innehåll och hyresgäster i slottet skulle utredas. En förhandling inleddes med nuvarande hyresgäst gällande investeringar och inventarier som hyresgästen bekostat. I hyreskontraktet finns angivet att varuhiss och kyl/frysrum (som bekostas av hyresgästen) ska ses som normala fastighetsinventarier och efter hyresavtalets slutdatum överlåtas till fastighetsägare till bokfört värde vid kontraktets avslut. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 april 2014 lämnat ett yttrande med bland annat följande innehåll: En utredning rörande framtida verksamhetsinriktning i Nolhaga slott startade under tidig vår 2014 med anledning av samhällsbyggnadsnämndens beslut om förslag till försäljning av del av fastigheten 2:1, Nolhaga slott till Fabs AB, samt mot bakgrund av att nuvarande hyresgäst inte har för avsikt att förlänga hyreskontraktet med Alingsås kommun. Denna utredning ska ha ett klart uttalat invånar- och besökarperspektiv. Mot bakgrund av denna utredning finns en intention om att snabbt kunna starta upp verksamhet, framförallt ur perspektivet att Nolhaga slott har ett stort och betydande värde för såväl stadens invånare som besökare. Därav genomfördes en förhandling där beslut togs om ett övertagande av byggnadsinventarier m m i Nolhaga slott till ett pris av 2, 5 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens ram i syfte att använda Alingsås kommuns egna kapital för att finansiera övertagandet av byggnadsinventarier i slottet, till ett värde av 2,2 mnkr. Resterande 0,3 mnkr kommer att belasta kommunstyrelsens budget, då del av övertagandet avser förbrukningsinventarier. Då flertalet fastighetsinventarier är anskaffade under 2005, kommer direktavskrivning att ske. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 50.

11 11 KF 63, forts Dnr KS Utköp av byggnadsinventarier i Nolhaga slott skall hanteras av kommunstyrelsen och därav utökas kommunstyrelsens ram innevarande år med 2,2 mnkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens eget kapital. 2. Utköp av förbrukningsinventarier med 0,3 mnkr skall hanteras inom kommunstyrelsens befintliga ram. Exp: KLK-ek.avd, SBN

12 12 KF 64 Dnr KS 748 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 27 mars 2013, 67 gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden se över hanteringen av föreningsbidragen i kommunen som helhet med syfte att samordna, förbättra och effektivisera. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 mars 2014 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och äldreomsorgsförvaltningen gjort en översyn och har enats om följande förslag till förändrad hantering av föreningsbidragen: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samordna all hantering av bidrag till föreningar. Därmed skapas en dörr in för föreningarna. Nuvarande regler och kriterier för bidrag kvarstår oförändrade. Innan eventuell förändring av regler och kriterier skall vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och berörda föreningar ges möjlighet att yttra sig. Samordning av ansökningstider ingår dock i kultur- och fritidsnämndens samordningsuppdrag. Budgeterade bidragsbelopp i socialnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen förs över till kultur- och fritidsnämnden genom en ramöverföring. För bidrag till föreningar och andra organisationer som finansieras av folkhälsomedel från Västra Götalandsregionen görs en årlig överföring från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Kostnad för handläggning av bidragsansökningar och annonsering med kr/förening förs över till kultur- och fritidsnämnden genom en ramöverföring. Genom den förändrade hanteringen blir det enklare och effektivare för föreningarna. Annonseringen kan samordnas och kultur- och fritidsförvaltningens IT-stöd kan användas. Bidragshantering och kontakt med föreningar är en naturlig del i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet medan det i de andra förvaltningarna är ett udda inslag i förhållande till den huvudsakliga verksamheten. Det gemensamma förvaltningsförslaget har behandlats av kultur- och fritidsnämnden den 18 november 2013, 52 och socialnämnden den 17 december 2013, 132 som tillstyrker förslaget till gemensam hantering. Vård- och äldreomsorgsnämnden har den 27 januari 2014, 1, efter inhämtat yttrande från kommunala pensionärsrådet, beslutat att avstyrka förslaget. Kommunala pensionärsrådet vidhåller sin tidigare ståndpunkt att kompetens och kännedom om behovet av bidrag till pensionärsorganisationerna liksom de särskilda projektbidragen finns inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

13 13 KF 64, forts Dnr KS 748 Budgeterade bidragsbelopp 2014 för socialnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen. Vid ramöverföring till kultur- och fritidsnämnden skall dessa belopp användas. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 52 och föreslagit att: 1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samordna och besluta om all hantering av bidrag till föreningar från och med år 2015, i enlighet med förvaltningens skrivelse. 2. Budgetberedningen får i uppdrag att genomföra de ramöverföringar som följer av detta beslut. Anförande Anföranden hålls av Birgitta Larsson (S), Niklas Hellgren (KD), Elver Jonsson (FP), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M), Lena Klevenås (MP), Anita Skoglund (M), Holger Andersson (FP), Pär-Göran Björkman (S) och Anders Sandberg (S). Ajournering Niklas Hellgren (KD) och Daniel Filipsson (M) begär ajournering vilket kommunfullmäktige godkänner. Yrkande Birgitta Larsson (S) yrkar att punkt 1 ändras till: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samordna och besluta om all hantering av bidrag till föreningar, undantaget de bidrag vård- och äldreomsorgsnämnden idag hanterar, från och med år 2015, i övrigt i enlighet med förvaltningens skrivelse. Jan Gustafsson (V), Pär-Göran Björkman (S) och Anders Sandberg (S) yrkar bifall till Birgitta Larssons förslag. Lena Klevenås (Mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Holger Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1 och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 2 och finner det bifallet. Ordföranden ställer proposition på Birgitta Larssons m fl ändringsyrkande och finner det bifallet.

14 14 KF 64, forts Dnr KS Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samordna och besluta om all hantering av bidrag till föreningar, undantaget de bidrag vård- och äldreomsorgsnämnden idag hanterar, från och med år 2015, i övrigt i enlighet med förvaltningens skrivelse. 2. Budgetberedningen får i uppdrag att genomföra de ramöverföringar som följer av detta beslut. Exp: KFN, VÄN, SN, KLK-ek.avd

15 15 KF 65 Dnr KS 380 Renhållningsordning med avfallsplan Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har den 19 november 2013, 59, föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget till ny renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter för Alingsås kommun. Enligt miljöbalken och avfallsförordningen ska varje kommun ha en lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Hittills gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 5 september 2007, 150. På grund av ändringar i lagstiftning, avfallsplanering inom Göteborgsregionen (A2020) och ett behov av att förtydliga nuvarande föreskrifter har ett förslag till revidering tagits fram av en kommunal arbetsgrupp med representanter för miljöskyddskontoret, samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen. Avfallsplanen för Alingsås kommun är en lokal anpassning av en avfallsplan för Göteborgsregionen (A2020). Fokus i avfallsplanen är på hushållsavfall, men den innehåller också beskrivningar och åtgärder som omfattar verksamhetsavfall. Planen innehåller en redovisning av de fem övergripande målen med avfallshanteringen i Göteborgsregionen samt lokala åtgärder för att nå målen. Syftet med avfallsplanen är att redovisa uppgifter om allt avfall som uppkommer inom kommunen samt att redovisa vilka åtgärder som kommunen långsiktigt planerar för, med avsikt att minska avfallets mängd och farlighet. Målsättningen för avfallsföreskrifterna för Alingsås kommun är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i enlighet med EU:s avfallshierarki. Vidare är målsättningen att leva upp till de fem övergripande målen med dess respektive detaljerade mål i den regionala avfallsplanen. Alingsås kommuns målsättning är också att personalen som utför hämtning för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen ställs på bland annat placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etc. Skillnaderna jämfört med hittills gällande renhållningsordning är följande: - Avfallsföreskrifterna förblir i princip desamma, men bestämmelserna har förtydligats. Framförallt gäller det de bestämmelser som rör arbetsmiljön för hämtningspersonal. - Avfallsplanen för Göteborgsregionen (A2020) som antogs 2011 är oförändrad. Till denna har nu en lokal bilaga tagits fram, där de regionala målen brutits ned till lokala åtgärder. Beredning Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 10 februari 2014, 2 att återremittera renhållningsordningen till tekniska nämnden för komplettering utifrån två områden som man ansåg att förslaget till renhållningsordning med avfallsplan ej behandlade tillräckligt och det var miljöfarligt avfall och textilier.

16 16 KF 65, forts Dnr KS 380 Efter beredning på förvaltningen har tekniska nämnden vid sitt sammanträde den 18 februari 2014, 10, beslutat att godkänna förvaltningens remissvar samt översända det och den kompletterade renhållningsordningen med avfallsplan till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 april 2014 redovisat tekniska nämndens remissvar på synpunkterna från kommunstyrelsen och föreslår att det reviderade förslaget till renhållningsordning med avfallsplan antas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 56 och föreslagit att ny renhållningsordning med avfallsplan antas. Anföranden Anföranden hålls av Lena Klevenås (MP), Anita Skoglund (M) och Carl-Erik Bergsén (S). Yrkande Anita Skoglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Renhållningsordning med avfallsplan antas. Exp: TN, KLK-kansli

17 17 KF 66 Dnr KS 025 Svar på motion om att införa Gender Budgeting - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Emma Liljewall (MP), Janine Alm Ericson (MP) och Tomas Hurtig (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 44 lämnat en motion där de yrkar att kommunens bokslut och budget analyseras utifrån Gender Budgeting. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 november 2013 lämnat ett yttrande över motionen. Kommunfullmäktige har den 29 januari 2014, 8 återremitterat motionen för ytterligare och fördjupad utredning kring konsekvenser i styrmodellen. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 mars 2014 lämnat följande yttrande: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade år 2010 gender-budgetanalyser av kultur- och fritidsverksamheten och hemtjänsten i Botkyrka, som en del i sitt program för hållbar jämställdhet. SKL beskriver Gender Budgeting som en komplex strategi, snarare än en metod. Detta bekräftas av Sveriges Kvinnolobbys handbok som innehåller 10 olika metoder för Gender Budgeting. Eftersom Gender Budgeting går på djupet lämpar det sig bäst att genomföra inom ett avgränsat område i taget. Då Gender Budgeting är ett omfattande arbete bör ett genomförande också grundas på att en nämnd identifierat ojämn fördelning av resurser mellan kvinnor och män som ett väsentligt riskområde i verksamheten. Då är det förenligt med styrmodellen att nämnden kan genomföra en Gender Budgeting analys som underlag för arbetet med sin flerårsstrategi. Kommunledningskontoret avråder dock ifrån ett generellt införande av genderbudgeting som strategi med de motiv som framgår av kommunledningskontorets tidigare yttrande. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 54 och föreslagit att motionen besvaras med kommunledningskontorets yttrande. Anföranden Anföranden hålls av Lena Klevenås (MP), Anita Skoglund (M), Tomas Hurtig (MP), Joakim Järrebring (S) och Jan Gustafsson (V).

18 18 KF 66, forts Dnr KS 025 Yrkande Lena Klevenås (MP), Tomas Hurtig (MP) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen. Joakim Järrebring (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Motionen besvaras med kommunledningskontorets yttrande.

19 19 KF 67 Dnr KS 612 Svar på motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2013, 96 lämnat en motion där de vill att kommunen under denna mandatperiod tar fram ett förslag som innebär att även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola som gymnasieskola. Barn- och ungdomsnämnden den 8 oktober 2013, 93 och utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, 41 har i yttrande beskrivit förutsättningar och konsekvenser för eleverna i grundskolan och gymnasiet av en utökad försäkring. Utbildningsnämnden föreslår att frågan utreds vidare. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 januari 2014 lämnat ett yttrande över motionen. Kommunstyrelsen har den 10 mars 2014, 27 återremitterat ärendet med avsikten att få fram mer information angående problemet och eventuella lösningar. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 mars 2014 lämnat följande yttrande: Under skoltid är barnen i Alingsås kommun olycksfallsförsäkrade. Kommunen kan utöka försäkringsskyddet så att det även omfattar fritiden. På det viset kan man ge de barn som saknar en egen olycksfallsförsäkring ett grundskydd även på fritiden. Den utökade försäkringen gäller dock endast skador till följd av olyckor. Det är vanligare att ett barn drabbas av invaliditet till följd av sjukdom än till följd av en olycka. Det är dock inte möjligt för kommunen att teckna en kollektiv barnförsäkring som även omfattar invaliditet till följd av sjukdom eller skador på egendom som inte är kopplade till kroppsskada. Det är inte heller möjligt att teckna en så kallad subsidiär försäkring, som endast gäller i de fall den enskilde saknar en egen olycksfallsförsäkring. År 2012 var det 55 kommuner som hade olycksfallsförsäkringar som endast omfattade skoltid. Eftersom det är frivilligt för kommunen att teckna olycksfallsförsäkring som omfattar fritiden blir det en fråga om prioritering av resurser. Denna prioritering bör ske i samband med flerårsstrategiarbetet. Ett förslag med uppdaterade kostnadsberäkningar bör därför tas fram inför kommunstyrelsens arbete med flerårsstrategi 2015.

20 20 KF 67, forts Dnr KS 612 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 55 och föreslagit att: 1. Motionen bifalls. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag som underlag till arbetet med prioriteringar i flerårsstrategi Anföranden Anföranden hålls av Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M), Holger Andersson (FP) och Pär- Göran Björkman (S). Yrkande Leif Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Holger Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. 1. Motionen bifalls. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag som underlag till arbetet med prioriteringar i flerårsstrategi Exp: KS-uppdrag, BUN, UN

21 21 KF 68 Dnr KS 010 Ej avgjorda motioner 2014 Ärendebeskrivning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, skall avskrivas från ytterligare beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 april 2014 lämnat följande yttrande: Ej avgjorda motioner med beredningstid längre än ett år: Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten - Åsa Svedjenäs (V). Motionen har den 27 februari 2013 remitterats till kommunledningskontoret, AB Alingsåshem och Fabs AB. Remissvar har inkommit från Fabs AB. Motionen bereds vid kommunledningskontoret. Motion om att införa Gender Budgeting - Lena Klevenås (MP) Den 29 januari 2014, 8, har kommunfullmäktige återremitterat ärendet. Motionen har beretts vid kommunledningskontoret. Förslag till beslut har lämnats till arbetsutskottets sammanträde den 23 april Motion om djur i äldreomsorgen - Lena Klevenås (MP). Motionen har återremitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott till Vård- och äldreomsorgsnämnden den 6 november 2013 som svarat den 4 februari Ärendet bereds vid kommunledningskontoret. Motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S). Motionen har efter återremiss av kommunstyrelsen den 10 mars 2014 beretts vid kommunledningskontoret. Förslag till beslut har lämnats till arbetsutskottets sammanträde den 23 april Övriga ännu ej avgjorda motioner redovisas i skrivelsen. kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 57. Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år: Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten - Åsa Svedjenäs (V) Motion om djur i äldreomsorgen - Lena Klevenås (MP)

22 22 KF 69 Dnr KS 078 Årsredovisning 2013 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Ärendebeskrivning Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) beslutade om sin årsredovisning den 14 februari 2014, 3. Enligt förbundsordningen, 18 Budget och ekonomistyrning sjätte stycket, ska årsredovisningen godkännas av direktionen och lämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 april 204 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har tagit del av kommunrevisionens revisionsberättelse, daterad den 11 mars 2014, där de tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds årsredovisning och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 godkänns. 2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Exp: AVRF

23 23 KF 70 Dnr KS 012 Regler för partistöd Ärendebeskrivning Kommunallagens regler om partistöd har ändrats. De nya bestämmelserna gäller från den 15 oktober Ändringarna finns i kommunallagens 2 kap Ändringarna innebär att lokala regler för partistöd i Alingsås kommun behöver tas fram. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 februari 2014 lämnat följande yttrande: De ändrade reglerna i kommunallagen påverkar inte Alingsås kommuns modell för beräkning av partistöd, som gällt sedan Nytt är att det ställs högre krav på partierna i olika delar. För att vara berättigat till partistöd måste partiet dels vara en juridisk person och dels ha en besatt plats i kommunfullmäktige. Kravet på redovisning från partierna är också nytt. Redovisningen skall granskas av en granskare som partiet självt utser. Genom att partiernas redovisningar lämnas till kommunfullmäktige blir de allmänna offentliga handlingar och därmed möjliga för allmänhet och media att ta del av. Detta är en tillräcklig nivå av kontroll, enligt förarbetena till lagstiftningen. Kommunen skall inte genomföra någon egen granskning av partiernas redovisningar. De nya reglerna öppnar upp för kommunen att begränsa stödet om ett parti inte har besatta platser eller inte lämnar sin redovisning. Reglerna innebär också att kommunfullmäktige måste fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Regler för partistöd i Alingsås kommun utifrån ändringarna i kommunallagen. Modellen för beräkning av partistödet är oförändrad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 maj 2014, 53 och föreslagit att Regler för partistöd i Alingsås kommun antas. Reglerna tillämpas för partistöd som utbetalas från och med år Anföranden Anföranden hålls av Holger Andersson (FP), Anita Skoglund (M) och Lena Klevenås (MP). Yrkande Holger Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Anita Skoglund (M). Proposition Ordföranden ställer proposition och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.

24 24 KF 70, forts Dnr KS 012 Regler för partistöd i Alingsås kommun antas. Reglerna tillämpas för partistöd som utbetalas från och med år Exp: Gruppledare i KF:s partier, KLK-ek.avd, KLK-kansli

25 25 KF 71 Dnr KS 826 Interpellation till miljöskyddsnämndens ordförande om strandskyddstillsyn - Leif Hansson (S) Leif Hansson (S) ställer frågor om strandskyddet i sin interpellation. Sedan 2009 har kommunerna ansvaret att inspektera strandskyddade områden. En ny rapport från länsstyrelsen i Västra Götaland visar att nästan hälften av kommunerna, 21 st., inte tagit något tillsynsbeslut på tre år. Endast tre kommuner bedöms utföra sina uppgifter ordentligt. Dessvärre är inte Alingsås en av dessa tre. Leif Hansson (S) redovisar i sin interpellation svar på frågor som han ställt till länsstyrelsen samt framför följande: Under 2010, 2011 och 2012 har Alingsås kommun ett (!) beslutat tillsynsärende, inget föreläggande och ingen anmälan om misstänkt brott. Det finns ingen tillsynsplan och det finns ingen behovsutredning. Det bedrivs ingen planerad förebyggande tillsyn som t ex information på hemsidan. Det bedrivs ingen egeninitierad tillsyn t ex tillsynskampanj eller enskilda ärenden på eget initiativ (bortsett från ett mindre avgränsat område ev under 2014). Alingsås har inga planer på samarbete med annan kommun. Alingsås är en kommun med många sjöar och vattendrag och med många mil stränder. Som naturligtvis behöver det skydd som en fullgod tillsyn innebär. Här brister Alingsås kommun allvarligt och visar stor nonchalans och ointresse. Vilka initiativ avser miljöskyddsnämndens ordförande Thomas Pettersson ta för att säkerställa att kommunen ska uppfylla ansvaret att inspektera strandskyddade områden? Varför tillåter du denna brist på handling i ett så viktigt natur- och miljöärende? Interpellationssvar Thomas Pettersson (C) miljöskyddsnämndens ordförande har i skrivelse den 26 maj 2014 lämnat sitt interpellationssvar. Interpellationsdebatt I interpellationsdebatten deltar Leif Hansson (S), Thomas Pettersson (C) och Birgit Börjesson (S).

26 26 KF 72 Dnr KS 054 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motion om fria resor med Västtrafik för äldre invånare - P-G Björkman (S) I oktober 2013 har P-G Björkman (S) lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående fria resor med Västtrafik för äldre invånare. Han framför att fler och fler kommuner diskuterar och genomför fria resor på olika sätt för äldre invånare och även ungdomar. Min fråga med anledning av ovanstående är: När förväntas ett svar på ovanstående nämnd motion? Många av kommunens äldre invånare ställer frågor och förväntar sig besked. Anförande Anförande hålls av Pär-Göran Björkman (S). Svar Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) svarar på frågan muntligt vid dagens sammanträde.

27 27 KF 73 Dnr KS 055 Motion om lokal byggpakt för fler hyresrätter - Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S) Joakim Järrebring (S) och Birgitta Larsson (S) har lämnat en motion med förslag att kommunstyrelsen tar initiativet till en lokal byggpakt. Uppdraget som fullmäktige skulle ge kommunstyrelsen skulle i så fall vara att samla alla intresserade aktörer; privata, kooperativa och offentliga, för att gemensamt bilda sig en uppfattning av hur stort behovet av nya hyresrätter ser ut i kommunen. Sedan låta varje aktör redogöra för hur många hyresrätter man är intresserad av att bygga och förklara för kommunstyrelsen vad kommunen behöver göra för att byggandet ska starta. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en lokal byggpakt för fler hyresrätter. kommunstyrelsen på lämpligt sätt håller kommunfullmäktige löpande informerad om hur arbetet fortskrider. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Exp: KS

28 28 KF 74 Dnr KS 746 Motion om Vårdcentral i Noltorp - Elver Jonsson (FP) Elver Jonsson (FP) har lämnat en motion om nedläggningen av vårdcentralen i Noltorp. Motionären menar att det är viktigt att kommunen tar initiativ i frågan och föreslår att: Kommunledningen omgående upptar överläggningar med Västra Götalandsregionen i avsikt att skyndsamt åter ge medborgarna en primärvårdscentral i Noltorp. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Exp: KS

29 29 KF 75 Dnr KS 660 Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid - Leif Hansson (S) Leif Hansson har lämnat en interpellation med följande innehåll: Vi socialdemokrater har lyft frågan om nattis, eller barnomsorg på obekväm arbetstid, vid flera tillfällen. Bland annat som ärende i barn- och ungdomsnämnden samt som motion i kommunfullmäktige. Vid inget tillfälle har vi fått gehör för dessa tankar hos majoritetspartierna i Alingsås. I media kunde vi nyligen läsa om att förvaltningschefen i barnoch ungdomsförvaltningen planerar för att starta nattis i någon form i Alingsås i närtid. Frågan till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Svensson (M), blir därför, har alliansen ändrat uppfattning i denna fråga och kommer förvaltningschefen att få stöd från allianspolitiken när det gäller att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i Alingsås? Interpellationen lämnas till barn- och ungdomsnämndens ordförande för besvarande på nästa möte.

30 30 KF 76 Meddelanden Ungdomsfullmäktige från den 28 mars 2014, 1-20 Kommunstyrelsen från den 7 april 2014, 44-49, den 5 maj 2014, och den 26 maj 2014, 67-78

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186 Kommunfullmäktige 164-186 2 164 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - David Kleinhans (S)...6 165 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50 Kommunfullmäktige 18-50 2 18 Avsägelse av kommunalt uppdrag...6 19 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i miljöskyddsnämnden - John Wetterling (S)...7 20 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163 Kommunfullmäktige 154-163 2 154 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Oskar Gren (SD)...5 155 Investering i förnyelsebar elproduktion för förlustenergi...6 156 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23 50-66

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-23 50-66 Kommunstyrelsens 50-66 2 50 Utköp av Nolhaga Slotts byggnadsinventarier m m...5 51 Årsredovisning 2013 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund...7 52 Översyn av hantering av föreningsbidragen...8

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187 Kommunfullmäktige 170-187 2 170 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Emma Liljewall (MP)... 6 171 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Emma Liljewall

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44 Kommunfullmäktige 27-44 2 27 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Teresa Eriksson (V)... 5 28 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136 Kommunfullmäktige 115-136 2 115 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst - Joakim Järrebring (S)...6 116 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57 Kommunfullmäktige 32-57 2 32 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i styrelsen för AB Alingsåshem - Rolf Nilsson (S)... 6 33 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58 Kommunstyrelsen 50-58 2 50 Årsredovisning 2012 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund...6 51 Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning...7 52 Svar på motion - gör Alingsås till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106 Kommunfullmäktige 98-106 2 Hälsning...5 98 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Mats Balkerud (M)...6 99 Information...7 100 Våruppföljning 2013 Alingsås kommun...8

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-06-10 74-94

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-06-10 74-94 Kommunfullmäktige 74-94 2 74 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden - Gustav Axelsson (M)... 6 75 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Gustav Axelsson

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 61-82

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 61-82 Kommunstyrelsens 61-82 2 61 Samråd om nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt...6 62 Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun...7 63 Årsredovisning 2014 Alingsås och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-04-24 75-84

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-04-24 75-84 Kommunfullmäktige 75-84 2 75 Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Olle Torge (SD), Lennart Davidsson... 5 76 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Lennart

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8 Socialnämnden 4-8 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om arbetsmarknadsfrågor 5 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 6 Samverkansavtal med Arken 7 Återrapportering till

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153 Kommunfullmäktige 144-153 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne-Marléne Hjortskog (S)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valberedningen Anne-Marléne Hjortskog

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-10-30 132-156

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-10-30 132-156 Kommunfullmäktige 132-156 2 132 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Pia Carlsson Henderson (M)... 6 133 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-17 58-67

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-17 58-67 Barn- ungdomsnämnden 58-67 2 Budgetuppföljningar 2014...6 Regiongemensam elevenkät 2014...7 Uppdrag från kommunstyrelsen: Handlingsplan för högre resultat i skolan...10 Personaltäthet för kommunala fristående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-11-24 139-156

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-11-24 139-156 Kommunstyrelsen 139-156 2 139 Flerårsstrategi 2015-2017 för Alingsås kommun... 5 140 Översyn styrmodell för fastställande... 9 141 Tillväxtprogram 2014-2025... 10 142 Utökad proprieborgen för dotterbolagen

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-03-24 39-49

Protokoll. Socialnämnden 2015-03-24 39-49 Socialnämnden 39-49 2 39 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl 2015...5 40 Information arbetsmiljö...6 41 Behov av Asyl/PUT-boende...7

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-03-19 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag 19 mars 2009, kl 08.30-14.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190 Kommunfullmäktige 181-190 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag... 5 182 Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 6 183 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 7 184 Svar på motion om begravningsplats

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer