Protokoll. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden Utvecklingsprincip för Mjörnstranden Svar på motion om begravningsplats för smådjur - Jan Gustafsson (V) Förslag till brukningstaxa för VA 2014, höjda avgifter Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kostnader för privata rekryteringsföretag - Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående nämndens arbete med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning - Tore Hult (S) Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående möjlighet för kommunanställda att lämna blod på arbetstid - Leif Hansson(S) Meddelanden Avslutning... 17

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Kristina Grapenholm (FP), ordförande Lennart Allbro (S), 1:e vice ordförande Bo Lundbladh (C), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Pär-Göran Björkman (S) Birgit Börjesson (S) Birgitta de Verdier (FP) Daniel Filipsson (M) Johanna Frisk (V), t o m 186 Jan Gustafsson (V), t o m 185 Monica Gustavsson (S) Leif Hansson (S) Niklas Hellgren (KD) Gunnar Henriksson (M) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Tomas Hurtig (MP) Elver Jonsson (FP) Joakim Järrebring (S) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Bo Olsson (S) Per Palm (FP) Kent Perciwall (KD) Gun Pettersson-Bohlin (S) Roland Salomonsson (M) Anders Sandberg (S) Anita Skoglund (M) Åsa Svedjenäs (V) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Marianne Wikström (M) Lena Hult (S) Billy Westerholm (S) Anton Oskarsson (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Hans Lindell (M) Thomas Pettersson (C) Boel Marteleur (MP) Jonatan Gustafsson (V) Paragrafer

4 4 Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör och Eva Karlsson, kanslichef Information Gabriella Graf, planchef, Lars-Erik Dremer, projektledare Utses att justera Monica Gustavsson (S) och Gun Aronsson (M) med Billy Westerholm (S) som ersättare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås kl den 17 december 2013 Sekreterare Ordförande Justerande Eva Karlsson Kristina Grapenholm (FP) Monica Gustavsson (S) Gun Aronsson (M) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, administrativa avdelningen Underskrift

5 5 KF 181 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden Börje Lindberg (M) Börje Lindberg (M) har i skrivelse den 27 november 2013 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut: Avsägelsen beviljas. Exp: B Lindberg, VÄN, Klk-kansli, Klk-lön

6 6 KF 182 Information A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden

7 7 KF 183 Dnr KS 211 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till utvecklingsprincip för Mjörnstranden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen 2009 gav dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett planprogram för Mjörnstranden. Programmet lades fast i slutet av 2010, efter en omfattande samrådsprocess. För att kunna genomföra åtgärder vid Mjörnstranden enligt programmet, som i första hand visade på markens huvudsakliga användning, krävs att kommunen lägger fast någon form av utbyggnadsstrategi som sedan kan följas av detaljplan och genomförande. Samhällsbyggnadskontoret har under genomfört analyser och beräkningar vad ett genomförande av planprogrammet skulle innebära. Efter hand har samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott fått ta del av analyserna. Dessa visar på att kostnaderna för att utveckla hela planprogrammet ligger på nästan 100 mnkr. Ett belopp som konstaterades vara alldeles för högt. Kontoret arbetade därefter fram ett förslag kallat utvecklingsprincip för en första etapputbyggnad. Denna etapputbyggnad innehåller: Upprustning och utveckling av rekreationsområdet vid Mjörnvallen: pir, bad, strandpark, översvämningsskydd, torgbildning och idrottsplaner. Förändring och upprustning av infrastrukturen: strandpromenad, gång/cykelstråk, bilväg. Utveckling av segelbåtshamnen (smärre) respektive campingen (större). Utbyggnad med kolonilotter och bostäder i söder. Totalt beräknas exploateringskostnaden ligga på ca 34 mnkr, vilket helt och hållet skall finansieras genom intäkter från markförsäljningar och arrenden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 augusti 2013 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret finner utvecklingsprincipen för Mjörnstranden bra. På detta sätt får Alingsås tillgång till ett attraktivt strandområde på ett sätt som bara delvis varit möjligt tidigare. Strand- och båtområdet får en välbehövlig upprustning samtidigt som de öppna fälten behålls. De nya bostäderna (som till stor del finansierar satsningarna) förläggs längs Lövekullevägen i södra delen av området, vilket är klokt ur flera aspekter, inte minst ur säkerhetssynpunkt när gatan kläs med bostäder. Det finns många frågor att kunna fördjupa sig i, men som kommunledningskontoret förstår kommer dessa frågor att få sina svar i det kommande detaljplanearbetet. Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till utvecklingsprincip för Mjörnstranden godkänns av kommunfullmäktige som underlag för fortsatt detaljplanering. Någon ytterligare utbyggnadsetapp planeras inte.

8 8 KF 183, forts Dnr KS 211 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2013, 114 och föreslagit att utvecklingsprincip för Mjörnstranden godkänns som utgångspunkt för fortsatt detaljplanearbete. Anförande Anförande hålls av Emma Liljewall (MP), Stefan Svensson (KD), Pär-Göran Björkman (S) och Eva Mattsson Hill (FP). Yrkande Emma Liljewall (MP), Stefan Svensson (KD), Pär-Göran Björkman (S), Eva Mattsson Hill (FP), Jan Gustafsson (V) och Staffan Albinsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslut och finner det bifallet. Kommunfullmäktiges beslut: Utvecklingsprincip för Mjörnstranden godkänns som utgångspunkt för fortsatt detaljplanearbete. Exp: SBN, Klk-avd HTN

9 9 KF 184 Dnr KS 050 Svar på motion om begravningsplats för smådjur - Jan Gustafsson (V) Ärendebeskrivning Jan Gustafsson (V) har den 12 april 2012 lämnat en motion om att många invånare i Alingsås idag saknar en begravningsplats för sina husdjur om de bor så att de inte kan begrava sina djur på den egna tomten. Motionären yrkar att kommunen inrättar en begravningsplats för smådjur, till exempel vid fårhagen vid Nolby kyrkogård. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april, 81, att lämna motionen för beredning till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 16 maj 2012 att remittera motionen till kommunledningskontoret för handläggning. Handläggningen av ärendet har involverat tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 november 2013 lämnat följande yttrande: Behovet av en begravningsplats för smådjur/husdjur under de senaste åren påtalats i olika sammanhang. Kommuninvånare har lämnat synpunkter med önskemål om begravningsplats för mindre husdjur. Frågan har även tidigare tagits upp i en motion som behandlats av kommunfullmäktige. Motionen besvarades då med att frågan om en minnesplats för sällskapsdjur lyfts in i arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för staden. Fördjupningen av översiktsplanen för staden, FÖP staden Alingsås, antogs av kommunfullmäktige 2008 och i denna föreslås att en begravningsplats för smådjur ska kunna prövas inom ett mindre skogs- och ängsmarksområde i närheten av Brogården, mellan bostadsområdet och järnvägen. Kommunstyrelsen beslutade vidare i april 2008 att kultur- och fritidsnämnden skulle utreda om det finns intresse hos någon förening att anlägga och driva en begravningsplats för djur. Kultur- och fritidsförvaltningen bjöd in fem föreningar med intresse för smådjur till ett samtal om begravningsplats, men ingen förening framförde då intresse att anlägga och driva en begravningsplats för smådjur. Senare aviserade dock en förening intresse och var villig att starta ett samtal om hur verksamheten skulle kunna se ut. Dessvärre har en ny kontakt med denna förening visat att intresset inte kvarstår. Kommunen är inte skyldig att upplåta en särskild begravningsplats för sällskapsdjur. De får grävas ner på lämplig plats på den egna marken eller med markägarens tillstånd. Veterinär kontaktas för omhändertagande av större döda djur. Ytterligare planering krävs innan en begravningsplats kan anordnas. Organisation, lämplig plats, kostnader för anläggning och drift behöver belysas ytterligare. I dagsläget saknar dessutom tekniska förvaltningen resurser att genomföra en sådan undersökning och därför skulle annan prioriterad verksamhet trängas undan. Det finns heller inga ideella krafter som visar intresse för att sköta en begravningsplats, därmed faller motionen.

10 10 KF 184, forts Dnr KS 050 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2013, 162 och föreslagit att motionen avslås. Anförande Anförande hålls av Jan Gustafsson (V), Anita Skoglund (M) och Daniel Filipsson (M). Yrkande Jan Gustafsson (V) och Anita Skoglund (M) yrkar bifall till motionen. Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås.

11 11 KF 185 Dnr KS 360 Förslag till brukningstaxa för VA 2014, höjda avgifter Ärendebeskrivning Tekniska nämnden beslutade den 22 oktober 2013, 52, att hemställa att kommunfullmäktige antar förslaget till höjd brukningstaxa och taxebelopp för 2014 att gälla från och med den 1 januari 2014 samt att kommunfullmäktige godkänner föreslagen ändring av indextalet för reglering av brukningsavgifter enligt VA-taxans På grund av ökade kostnader behöver brukningstaxan höjas med i genomsnitt 3,0 % för 2014, vilket är över index. Kostnadsökningarna beror dels på att verksamhetens omfattning ökar och dels på höjda energi-, kemikalie- samt personalkostnader. Dessutom innebär satsningen på utbyggnad av VA-ledningar i omvandlingsområden samt stora investeringar vid vattenverk och avloppsreningsverk ökade kapitalkostnader. För att komma i fas med indexregleringen ändras indextalet enligt 21.2 till 313,84, vilket är indextalet för augusti Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 november 2013 lämnat följande yttrande: En höjning av brukningstaxan med i genomsnitt 4 % årligen under budgetperioden aviserades av tekniska nämnden i samband med arbetet med flerårsstrategin för Höjningen för kommande 3-års period beräknas i nuläget bli 3% år 2014, 4% år 2015 och 5% år Taxehöjningen är generell och avser en höjning med i genomsnitt 3,0 % för 2014 på samtliga områden enligt 14, 17 och 22 i VA-taxan. Någon förändring av taxekonstruktionen eller omfördelning av taxan mellan nyttigheterna föreslås inte i detta förslag. Det föreslagna indextalet stämmer överens med KPI för augusti Enligt VA-taxan 21 får tekniska nämnden reglera brukningsavgifterna utefter detta index. Höjning utöver index skall beslutas av kommunfullmäktige. Den föreslagna taxehöjningen är större än index. Mot bakgrund av ovanstående tillstyrker kommunledningskontoret tekniska nämndens förslag till taxehöjning av VA-taxan. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2013, 163.

12 12 KF 185, forts Dnr KS 360 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Tekniska nämndens förslag till höjd brukningstaxa och taxebelopp avseende VA-taxan för 2014 antas och gäller från och med den 1 januari Indextalet enligt 21.2 i VA-taxan ändras till 313,84. Exp: TN, Klk-kansli

13 13 KF 186 Dnr KS 023 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kostnader för privata rekryteringsföretag - Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har ställt följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: Hur mycket har Alingsås kommun betalat till privata rekryteringsföretag för var och en av de fem senaste rekryteringarna av förvaltningschefer, där privat rekryteringsföretag anlitats? Kostnaderna önskas specificerade per rekrytering med angivande av vilken chefstjänst det gäller samt uppgift om belopp exklusive moms. Anförande Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Britt-Marie Kuylenstierna (MP). Svar Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) svarar muntligt på frågan.

14 14 KF 187 Dnr KS 772 Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående nämndens arbete med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning - Tore Hult (S) Tore Hult (S) har ställt följande fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande: För drygt ett år sedan beslutade fullmäktige som ett resultat av en motion att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i sitt utbud arbeta med särskild utgångspunkt för personer med funktionsnedsättning. I de dokument nämnden använder som grundläggande för styrning och ledning av verksamheten finns inget om detta. Detta får anses som anmärkningsvärt då det är ett uppdrag från fullmäktige. Min fråga är: Kan du garantera att uppdraget fullföljs i nästa flerårsstrategi? Anförande Anförande hålls av Kent Perciwall (KD) och Tore Hult (S). Svar Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD) svarar muntligt på frågan.

15 15 KF 188 Dnr KS 028 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående möjlighet för kommunanställda att lämna blod på arbetstid - Leif Hansson(S) En viktig del i svensk sjukvård är tillgång till blod. Tillgång till blodgivare är en förutsättning för att sjukvården ska fungera i många stycken. På Blodcentralens hemsida står: för att klara en trygg blodförsörjning skulle Sverige behöva en större blodgivarkår och man meddelar också att den totala blodgivarkåren 2012 minskade med närmare personer jämfört med året innan. Det är därför viktigt att underlätta för människor som vill lämna blod. Allt fler företag tillåter anställda att ge blod på betald arbetstid och det privata näringslivet är bättre än det offentliga, så här ser det ut just nu. Tillåter de anställda att ge blod på betald arbetstid: 45 procent av landets kommuner 65 procent av företagen på OMX30 Så min fråga till kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson är: Anser du att det är angeläget att underlätta för kommunanställda att lämna blod genom att tillåta det på arbetstid? Har du i så fall för avsikt att ta initiativ i den riktningen? Självklart skulle ett sådant beslut bygga på en dialog med närmsta chef för att hitta lämplig tidpunkt. Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen lämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande på nästa sammanträde. Exp: KS-ordf

16 16 KF 189 Meddelanden Kommunstyrelsen från den 25 november 2013,

17 17 KF 190 Avslutning Ordföranden tackar fullmäktige för och gott samarbete under året och riktar även ett tack till tjänstemännen och media. Ordföranden tillönskar samtliga en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år. Förste vice ordföranden riktar från ledamöter och ersättare, till ordföranden ett tack för gott arbete under året och en tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Som avslutning på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året läser ordföranden följande verser ur Viktor Rydbergs dikt Tomten. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Står där så grå vid ladgårdsdörr, grå mot den vita driva, tittar, som många vintrar förr, upp emot månens skiva, tittar mot skogen, där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar, fast ej det lär båta, över en underlig gåta. Går till visthus och redskapshus, känner på alla låsen --- korna drömma vid månens ljus sommardrömmar i båsen; glömsk av sele och pisk och töm Pålle i stallet har ock en dröm: krubban han lutar över fylls av doftande klöver; --- Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård gott intill morgontimma. Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[29] 2014-06-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00 Utses att justera Reidun Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201 Kommunfullmä ktige 185-201 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00-18.40 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer