Protokoll. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne-Marléne Hjortskog (S)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valberedningen Anne-Marléne Hjortskog (S)... 6 Skattesats för år Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen... 8 Taxa för VA Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker Utveckling av Brobacka som utflykts- och turistmål Svar på motion angående värmestuga och härbärge för fattiga EU-migranter - Lena Klevenås (MP) Svar på fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående biblioteksverksamhetens prioritering - Lena Klevenås (MP) Motion om ställplats för husbilar - Kristina Grapenholm (FP), Eva Mattsson-Hill (FP), Anita Brodén (FP) och Holger Andersson (FP)... 26

3 3 Plats och tid First Hotel Grand, Alingås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Lennart Allbro (S), ordförande Magnus Linde (M), 1:e vice ordförande Birgitta Carlsson (S), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Mikael Andersson (FP) Marita Barkhage Foster (V) Pär-Göran Björkman (S) Anita Brodén (FP) Maria B. Nilsson (S) Daniel Filipsson (M) Agneta Grange Petrusson (SD) Kristina Grapenholm (FP) Jan Gustafsson (V) Jonatan Gustafsson (V) Anna Hansson (MP) Leif Hansson (S) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Anita Hedén Unosson (S) Joakim Järrebring (S) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Lennart Lamarca (SD) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Emma Liljewall (MP) Peter Martini (SD) Eva Mattsson-Hill (FP) Susanna Nerell (C) Anton Oskarsson (M) Kent Perciwall (KD) Thomas Petersson (C) Boris Petrusson (SD) Anders Sandberg (S) Karin Schagerlind (M) John Skoglund (S) Åsa Svedjenäs (V) Katrin Svensson (S) Lina Svensson (M) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Novak Vasic (MP) Simon Waern (S) Marianne Wikström (M) Holger Andersson (FP) Gustav Axelsson (M) Birgit Börjesson (S) Urban Eklund (KD) Gunnar Henriksson (M) Martin Olsson (MP)

4 4 Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Utses att justera Stefan Svensson (KD) och Lena Klevenås (MP) med Jonatan Gustafsson (V) som ersättare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås kl den 4 december 2014 Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Lennart Allbro (S) Stefan Svensson (KD) Lena Klevenås (MP) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, administrativa avdelningen Underskrift

5 5 KF 144 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne-Marléne Hjortskog (S) Anne-Marléne Hjortskog (S) har i skrivelse den 20 november 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut: Meddelandet vidarebefordras till länsstyrelsen. Exp: Lst, Klk-lön, Klk-kansli

6 6 KF 145 Dnr KS 011 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valberedningen Anne-Marléne Hjortskog (S) Anne-Marléne Hjortskog (S) har i skrivelse den 20 november 2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen. Kommunfullmäktiges beslut: Avsägelsen beviljas. Exp: A-M. Hjortskog, Klk-lön, Klk-kansli

7 7 KF 146 Dnr KS 071 Skattesats för år 2015 Ärendebeskrivning Enligt kommunallagens kapitel 8 9 skall kommunfullmäktige, om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ändå fastställa skattesatsen. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Lag (1999:308). Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 oktober 2014 lämnat följande yttrande: I avvaktan på riksdagens beslut om fördelning av statsbidrag till kommunerna, blir Alingsås kommuns flerårsstrategiprocess tidsmässigt förskjuten. Beslut om Flerårsstrategi föreslås tas på kommunfullmäktiges möte den 10 december Kommunfullmäktige behöver dock senast i november fatta beslut om kommande års skattesats för Alingsås kommun. Skattesatsen föreslås vara oförändrad år Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, 130. Anförande Anföranden hålls av Boris Petrusson (SD) och Mikael Andersson (FP). Yrkande Boris Petrusson (SD) och Mikael Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige fastställer att primärkommunal skattesats 2015 skall vara oförändrad 21,36.

8 8 KF 147 Dnr KS 072 Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen Ärendebeskrivning Miljöskyddsnämnden har den 1 september 2014, 33 fattat beslut om förslag till ny taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen som överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande av taxa från och med 1 januari Justering har tillkommit den 3 november 2014 enligt delegationsbeslut 444/14. Grunden för finansiering av den offentliga livsmedelskontrollen ges i artiklarna i EGförordningen 882/2001, den så kallade kontrollförordningen, samt i förordning 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och riskbaserad. När det gäller livsmedelsområdet är det, enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en skyldighet för kontrollmyndigheten att ta ut årlig kontrollavgift (3-10 ), avgift för extra offentlig kontroll (11-12 ) och avgifter för godkännande och registrering (13 ). 3 anger att kommunen har en skyldighet att ta ut en avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Vid beräkning av avgifterna ska följande beaktas: löner, kostnader för personal som medverkar vid offentlig kontroll, inklusive kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. Enligt 4 i nuvarande taxan får miljöskyddsnämnden för varje kalenderår höja timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex. För livsmedelskontrollen liksom för de arbetsuppgifter som inte är offentlig kontroll utgör lönekostnaderna mer än 80% av kostnaden. Nämnden anser därför att konsumentprisindex inte är lämplig index att använda då det inte täcker löneförändringar. En översyn och anpassning av taxan och timavgifterna behöver därför göras för att erhålla full kostnadstäckning för kontrollen. Beredning Arbetsutskottet har den 29 oktober 2014, 113 beslutat att låta ärendet utgå. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 november 2014 lämnat följande yttrande: Nuvarande taxa har gällt år 2013 och 2014 och innehåller två olika timavgifter. Avgift för planerad kontroll och prövning av godkännande, kr Avgift för extra offentlig kontroll och registrering, 855 kr. Miljöskyddskontoret har gjort en jämförelse av avgiftsnivå med 40 andra kommuner. Jämförelsen visar att Alingsås ligger i mellanskiktet avseende avgift för planerad kontroll och prövning av godkännande. Alingsås kommun har avgift kr, vilket kan jämföras med Partille som har lägst avgift i jämförelsen (820 kr) och Stockholm och Svenljunga som har högst avgift (1 210 kr). Jämförelsen visar att 75% av kommunerna i jämförelsen har högre avgift än Alingsås kommun avseende avgift för extra offentlig kontroll och registrering. Alingsås kommun har avgift 855 kr, vilket kan jämföras med Marks kommun som har lägst avgift i jämförelsen (720 kr) och Stockholm och Svenljunga som har högst avgift (1 210 kr).

9 9 KF 147, forts Dnr KS 072 För beräkning av timavgiften för år 2013 har miljöskyddskontoret (kommunfullmäktige den 12 december 2012, 209) använt beräkningsmodell från Sveriges Kommuner och Landsting. Miljöskyddsnämnden beslutade den 1 september 2014, 33, om en höjning av taxan för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen med arbetskostnadsindex (AKI) för att erhålla full kostnadstäckning för kontrollen. AKI tas sedan 2008 fram av Statistiska Centralbyrån och bedömdes av nämnden, vid tiden för nämndens beslut, som mest lämpligt. Under den fortsatta beredningen har framkommit att framtagande av AKI inte är långsiktigt säkerställd. Efter kontakter med SKL föreslås istället att Prisindex kommunal verksamhet (PKV) används (enligt delegationsbeslut den 3 november 2014, 444/14 av miljöskyddsnämndens ordförande). För att miljöskyddsnämnden kommande år ska kunna justera timavgiften utan att behöva ta upp den för fastställande av kommunfullmäktige föreslås att 4 i taxan ändras till Miljöskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2014 (kommunfullmäktiges beslutsår). Enligt Sveriges kommuner och landstings underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen kan kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen eller annan nämnd att anpassa taxan med hänsyn till prisutveckling och/eller lönekostnadsutveckling. På vilka villkor en taxa får förändras måste då klart framgå. SKL har i underlaget bedömt att ändringar av taxan (frånsett indexuppräkning) måste beslutas av kommunfullmäktige. Ändringar utöver indexuppräkning kan inte delegeras till nämnd. Enligt SKL kan anpassning till prisutvecklingen alternativt ske till andra index som kanske bättre speglar miljönämndernas kostnadsutveckling. SKL rekommenderar användning av PKV. Nuvarande taxa fastställdes av kommunfullmäktige den 12 december 2012, 209 och har gällt 2013 och PKV är 2,2% för år 2013 och 2,2% för år En uppräkning av nuvarande taxa med PKV ger efter avrundning 1120 kr för planerad kontroll och 895 kr för extra offentlig kontroll och registrering. Kommunledningskontorets bedömning är att förändring av index bör genomföras för att erhålla bättre kostnadstäckning. Kommunledningskontoret anser att det är lämpligt att följa SKLs rekommendationer och använda PKV för indexuppräkning. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, 126. Anförande Anföranden hålls av Boris Petrusson (SD). Yrkande Boris Petrusson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

10 10 KF 147, forts Dnr KS 072 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Förslag till ny taxa för avgifter enligt Livsmedelslagstiftningen justeras avseende 4 till följande formulering: Miljöskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2014 (kommunfullmäktiges beslutsår). 2. Förslag till ny taxa för avgifter enligt Livsmedelslagstiftningen antas och fastställs så att taxan kan börja gälla den 1 januari Exp: MN, Klk-förfsaml

11 11 KF 148 Dnr KS 072 Taxa för VA 2015 Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har den 23 september 2014, 47 fattat beslut om hemställan till kommunfullmäktige att anta förslag till ny VA-taxa 2015, omfattande förändring av text, tillkommande paragrafer och ändrade paragrafnummer, höjd anläggningstaxa med höjda taxebelopp och höjd brukningstaxa med höjda taxebelopp, att gälla från och med 1 januari Taxan följer Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Enligt lagens krav ingår avgifter för de tre nyttigheterna renvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp i brukningstaxan. Senaste översyn av taxetexten genomfördes 2009 i samband med införande av dagvattenavgifter i brukningstaxan. Brukningstaxan har från och med 2009 höjts årligen utöver index på grund av ökade driftkostnader, med undantag för år 2012 då brukningstaxan höjdes något mindre än index. Anläggningstaxan höjdes år 2010 med 15%. År 2011 och 2012 höjdes taxan med index och 2013 och 2014 gjordes ingen höjning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 oktober 2014 redovisat förslag till förändring av taxetext, förslag till höjning av både anläggningstaxa och brukningstaxa samt lämnat följande sammanfattning: Kommunledningskontoret instämmer i tekniska nämndens bedömning att VA-taxan bör höjas från och med 1 januari Kommunledningskontoret anser att strategiskt långsiktig planering behövs där planering för investeringar under kommande tioårsperiod ingår. Detta bör ske i en reviderad och omarbetad VA-strategi. Tekniska nämnden har i flerårsstrategi valt att nyttja VA-verksamhetens egna kapital istället för successivt anpassa VAavgiften. Kommunledningskontoret är av uppfattningen att nämnden istället borde tagit hänsyn till möjligheterna till fondering för framtida nyinvesteringar. Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2010, 169, om en reviderad VA-strategi för vatten- och avlopp. Revideringen utgick från kommunstyrelsens VA-strategi från år VA-strategin är ett styrdokument för hur VA-frågorna ska behandlas i den kommunala planeringen och prövning av enskilda ärenden. I första hand ska den användas som underlag för den kommunövergripande översiktsplanen samt fördjupningar av översiktsplanen. Den är också vägledande vid framtagande av detaljplaner. Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunens VA-strategi bör uppdateras för att återfå önskvärd styreffekt. VA-strategin bör dessutom i framtiden samordnas med kommunens tillväxtprogram. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, 127.

12 12 KF 148, forts Dnr KS 072 Anförande Anförande hålls av Boris Petrusson (SD). Yrkande Boris Petrusson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut: 1. Förslag till ny VA-taxa 2015 antas och fastställs att gälla från och med den 1 januari Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram förslag till reviderad VA-strategi med särskild betoning på framtida investerings- och utbyggnadsbehov inom VA. Exp: MN, Klk-förfsaml

13 13 KF 149 Dnr KS 350 Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna. Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna och bolagens olika verksamheter i parkerna. Slutsatsen är att flera olika kommunala verksamheter finns i de tre parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med föreningsliv och andra aktörer. Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i kommunens verksamhetsparker. I utredningen redovisas hur detta uppdrag skulle kunna stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 4 juni 2014, 85 utredningen till berörda nämnder och bolag, svar har inkommit från samtliga remissinstanser. Beredning Arbetsutskottet har den 29 oktober 2014, 116 beslutat att låta ärendet utgå. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2014 lämnat följande yttrande: Sammanfattningsvis är remissinstanserna eniga när det gäller ansvarsfördelningen för Alingsåsparken och Gräfsnäs Slottspark där de tillstyrker utredningens förslag. När det gäller Nolhaga Park finns det olika uppfattningar om vad som är den huvudsakliga verksamheten i parken. Nedan redovisas synpunkter från remissinstanserna utifrån respektive park och hur dessa hanteras i utredningen. Gräfsnäs Slottspark Både samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden framhåller vikten av att verksamhetsansvaret skall omfatta både Gräfsnäs 1:19 och 1:22, det vill säga även den del av parken som ligger utanför kulturreservatet. Nämnderna är också eniga om att även verksamhetsansvaret för lekplatsen i parken förs över till kultur- och fritidsnämnden. Med Fabs AB som tänkt fastighetsägare finns erfarenhet av lekplatsunderhåll. Utredningen justeras med dessa förändringar. Miljöskyddsnämnden framför att det bör klargöras vem som ansvarar för att en ny skötselplan för Gräfsnäs kulturreservat tas fram, när det är dags för detta. Detta ansvar ingår i verksamhetsansvaret.

14 14 KF 149, forts Dnr KS 350 Alingsåsparken Ingen av remissinstanserna framför några synpunkter på de föreslagna ansvarsgränserna. Nolhaga Park Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker utredningens förslag att kultur- och fritidsnämnden skall vara verksamhetsansvarig för Nolhaga park. Nämnden ser möjligheter att utveckla samarbetet med föreningarna i parken. Nämnden föreslår att även allmän platsmark i parken skall överföras till Fabs. Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår istället att tekniska nämnden skall ha verksamhetsansvaret för Nolhaga Park. Nämnderna menar att Nolhaga i första hand är en stadspark med park- och naturområden och där det inte finns samma föreningsintresse för att utveckla helheten som det finns i Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken. De byggnader som hör till djurparken föreslår man skall föras över till kulturoch fritidsnämnden. Remissvaren visar att det finns olika uppfattningar om vilken verksamhet som är överordnad i Nolhaga Park. Ett politiskt ställningstagande behövs om i vilken riktning parken skall utvecklas. Vad är innebörden av begreppet kulturstadspark som anges i detaljplanen? Är det en stadspark där odling och natur står i fokus för besökaren? Är det en stadspark där odling och natur är två av ingredienserna i helhetsupplevelsen för besökaren? Utredningens förslag till ansvarsfördelning bygger på antagandet att det är den senare utvecklingen som eftersträvas. Tekniska nämnden har i oktober 2014 slutfört upphandling av skötsel av park och natur för Alingsås stad, vilket innefattar även skötseln av Nolhaga park. Entreprenaden med verksamhetsövergång påbörjas den 1 april Kvar hos tekniska nämnden blir en beställarfunktion. Sedan tidigare har parkskötseln i den norra och södra kommundelen upphandlats. Utredningens förslag innebär att beställaransvaret och beställarfunktionen för parkskötseln i kommunen i sin helhet förs över till kultur- och fritidsnämnden. Allmänt Remissinstanserna framhåller vikten av att det finns ekonomiska resurser för utveckling av parkerna hos den nämnd som är verksamhetsansvarig. Frågan om ambitionsnivåer för utveckling av de olika parkerna ligger utanför denna utredning.

15 15 KF 149, forts Dnr KS 350 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, 129 och då lämnat följande förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten Gräfsnäs Slottspark. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas. 3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag. Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten Alingsåsparken. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Alingsåsparken skall kunna verkställas. 5. Ansvarsfördelningen för Nolhaga park ska ändras i enlighet med utredningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden skal vara ansvarig för den överordnade verksamheten Nolhaga park. 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av beställaransvaret för parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Nolhaga park skall kunna verkställas. Anförande Anföranden hålls av Thorsten Larsson (M), Peter Martini (SD), Joakim Järrebring (S), Pär- Göran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M), Holger Andersson (FP), Leif Hansson (S).

16 16 KF 149, forts Dnr KS 350 Yrkande Thorsten Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-4 samt yrkar på återremiss i förslag till beslut av punkterna 5-6 för kompletterande konsekvensanalys och utredning. Joakim Järrebring (S), Pär-Göran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M), Holger Andersson (FP), Peter Martini (SD), Kent Perciwall (KD) yrkar bifall till Thorsten Larssons yrkande om återremiss. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-4 och finner det bifallet. Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons m fl yrkande om återremiss av punkterna 5-6 för kompletterande konsekvensanalys och utredning och finner att kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet i dessa punkter. Kommunfullmäktiges beslut: 1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten Gräfsnäs Slottspark. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas. 3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag. Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten Alingsåsparken. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Alingsåsparken skall kunna verkställas. 5. Ärendet återremitteras för konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen gällande ansvarsfördelning av Nolhaga park. Exp:

17 17 KF 150 Dnr KS 560 Utveckling av Brobacka som utflykts- och turistmål Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 57 fått uppdraget att utveckla former för att öka Brobackaområdets attraktivitet som besöksmål. Kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden grundar sig i en motion, från Lena Klevenås (MP) och Janine Alm Ericson, (MP). I motionen föreslås en rad åtgärder för att utveckla området vid jättegrytorna i Brobacka till ett attraktivt turistmål. Motionärerna hänvisar till en förstudie från 2008 där det bland annat föreslås ett nytt Naturum strax norr Brobacka kaffestuga, en förbindelse under vägbron ner till Åsjön med en ny enkel gångbro över Ålanda ström till jättegrytsidan. Ytterligare en idé var att bygga en hängbro för gående från södra tunnelmynningen till den nedre plattformen vid jättegrytorna. Brobacka naturreservat, som ägs av Västkuststiftelsen, innehåller ett av landets mäktigaste jättegrytsfält med över ett 30-tal utsvarvningar, där storgrytan med 18 meter i diameter återfinns. Reservatet, som är ca 17 ha stort, innehåller även andra sevärdheter som till exempel ekhagen och barrblandskogen med Knipe mosse. I reservatets västra del finns en minnessten över slaget mot Danmark 1566 i det Nordiska sjuårskriget. Brobacka Naturcentrum är inrymt i ett litet soldattorp vid foten av Åsjöberget. En stig leder genom jättegrytfältet upp på bergskam men och tillbaka. Naturcentrum drivs av Naturskyddsföreningen i Alingsås och är sommartid öppet på söndagar. I närheten av Naturcentrum ligger dessutom välbesökta Brobacka kaffestuga med intilliggande hantverksbod. Med tanke på naturreservatets storslagna och blandade innehåll är det tveksamt om det behöver tillföras fler ingredienser. Brobackaområdets olika sevärdheter förtjänar dock bättre uppmärksamhet i form av ökad marknadsföring, samt bättre lokal information om vad som finns att uppleva på olika platser i området. Önskvärt är att en besökare kan få information om den aktuella sevärdheten där han för ögonblicket befinner sig, till exempel via en informationstavla, samt en få bra helhetsbild med en vägbeskrivning över vilka andra sevärdheter som finns i området. Informationstavlor bör finnas på strategiska platser i anslutning till jättegrytorna, Naturcentrum, minnesstenen, kaffestugan, Anten-Gräfsnäsjärnvägen, Brudsängen etc. Det är samtidigt viktigt med en bra samverkan beträffande aktiviteter, information och marknadsföring mellan de aktörer som finns i Brobackaområdet. Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2014, 27 gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att kontakta Västkuststiftelsen för ökad lokal skyltinformation, gemensam marknadsföring samt att samordna aktörerna i Brobackaområdet.

18 18 KF 150, forts Dnr KS 560 Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 oktober 2014 lämnat följande yttrande: Ärendet är en återrapportering av ett uppdrag som är resultatet av ett motionssvar. I samband med uppdraget tillfördes inga extra ekonomiska resurser. Nämndens uppgift har därför varit att hantera uppdraget inom nämndens verksamhet och göra en bedömning av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra inom nämndens ekonomiska ram. Detta har nämnden gjort. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, 131. Anförande Anföranden hålls av Emma Liljewall (MP), Anita Brodén (FP), Boris Petrusson (SD), Holger Andersson (FP), Lena Klevenås (MP) och Joakim Järrebring (S). Yrkande Boris Petrusson (SD) och Lena Klevenås (MP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning eftersom kultur- och fritidsnämnden inte har lämnat några konkreta förslag till åtgärder. Holger Andersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs.

19 19 KF 150, forts Dnr KS 560 Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Boris Petrussons m fl förslag. Ja Staffan Albinsson (C) Mikael Andersson (FP) Marita Barkhage Foster (V) Pär Göran Björkman (S) Anita Brodén (FP) Maria B. Nilsson (S) Birgitta Carlsson (S) Daniel Filipsson (M) Kristina Grapenholm (FP) Jan Gustafsson (V) Jonatan Gustafsson (V) Leif Hansson (S) Anita Hedén-Unosson (S) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Joakim Järrebring (S) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Anton Oskarsson (M) Kent Perciwall (KD) Thomas Petersson (C) Karin Schagerlind (M) Anders Sandberg (S) John Skoglund (S) Åsa Svedjenäs (V) Katrin Svensson (S) Lina Svensson (M) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Novak Vasic (MP) Simon Waern (S) Marianne Wikström (M) Holger Andersson (FP) Gustav Axelsson (M) Birgit Börjesson (S) Urban Eklund (KD) Gunnar Henriksson (M) Lennart Allbro (S) Nej Agneta Grange Petrusson (SD) Anna Hansson (MP) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Lennart Lamarca (SD) Peter Martini (SD) Susanna Nerell (C) Martin Olsson (MP) Boris Petrusson (SD) Med 42 ja-röster mot 9 nej-röster antas kommunstyrelsens förslag.

20 20 KF 150 Dnr KS 560 Kommunfullmäktiges beslut: 1. Återrapporteringen godkänns. 2. Kultur- och fritidsnämnden skall om möjligt samordna sitt arbete med pågående insatser inom samarbetsprojekt LAB 190. Reservation Agneta Grange Petrusson (SD), Lennart Lamarca (SD), Peter Martini (SD) och Boris Petrusson (SD) lämnar följande reservation: Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om att godkänna återrapporteringen om Brobacka. Vi sverigedemokrater anser inte att kultur- och fritidsnämnden har gjort det som motionen åsyftade och beslutades av fullmäktige. Exp: KFN

21 21 KF 151 Dnr KS 010 Svar på motion angående värmestuga och härbärge för fattiga EUmigranter - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP) och Thomas Hurtig (MP) lämnar en motion om Europas fattigdom som nu visar sig ännu tydligare i Alingsås. I motionen yrkar motionärerna att Alingsås kommun skyndsamt utreder möjligheten att öppna en värmestuga och/eller härbärge för fattiga EU-migranter samt att Alingsås kommun genomför utbildningssatsningar för att öka kunskaperna om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Kommunfullmäktige beslutade den 3 september att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2014 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret anser att det är angeläget att utreda möjligheten att öppna en värmestuga och/eller härbärge för fattiga EU-migranter. Enligt kartläggning, som socialförvaltningen har gjort i år, finns ca 9-15 personer i Alingsås som försörjer sig genom tiggeri. Den 6 oktober genomförde socialförvaltningen en utbildning om EU-migranters sociala och ekonomiska situation i Alingsås och i Göteborg som ligger i linje med motionen. Socialnämnden får bedöma fortsatt behov av utbildningsinsatser. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, 128. Anförande Anförande hålls av Joakim Järrebring (S), Stefan Svensson (KD), Kristina Grapenholm (FP), Holger Andersson (FP), Pär-Göran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Åsa Svedjenäs (V), Emma Liljewall (MP), Leif Hansson (S), Peter Martini (SD), Lena Klevenås (MP), Tore Hult (S) och John Skoglund (S). Yrkande Joakim Järrebring (S), Stefan Svensson (KD), Kristina Grapenholm (FP), Holger Andersson (FP), Pär-Göran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Åsa Svedjenäs (V), Emma Liljewall (MP), Leif Hansson (S), Lena Klevenås (MP), Tore Hult (S) och John Skoglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Peter Martini (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

22 22 KF 151, forts Dnr KS 010 Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Peter Martinis förslag om avslag av motionen. Ja Nej Avstår Mikael Andersson (FP) Agneta Grange Petrusson (SD) Staffan Albinsson (C) Marita Barkhage Foster (V) Lennart Lamarca (SD) Pär Göran Björkman (S) Peter Martini (SD) Anita Brodén (FP) Boris Petrusson (SD) Maria B. Nilsson (S) Birgitta Carlsson (S) Daniel Filipsson (M) Kristina Grapenholm (FP) Jan Gustafsson (V) Jonatan Gustafsson (V) Anna Hansson (MP) Leif Hansson (S) Anita Hedén-Unosson (S) Anne-Marléne Hjortskog (S) Tore Hult (S) Joakim Järrebring (S) Lena Klevenås (MP) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Emma Liljewall (MP) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Susanna Nerell (C) Anton Oskarsson (M) Kent Perciwall (KD) Thomas Petersson (C) Karin Schagerlind (M) Anders Sandberg (S) John Skoglund (S) Åsa Svedjenäs (V) Katrin Svensson (S) Lina Svensson (M) Stefan Svensson (KD) Per-Gordon Tranberg (M) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

23 23 KF 151, forts Dnr KS 010 Ja Nej Avstår Novak Vasic (MP) Simon Waern (S) Marianne Wikström (M) Holger Andersson (FP) Gustav Axelsson (M) Birgit Börjesson (S) Urban Eklund (KD) Gunnar Henriksson (M) Martin Olsson (MP) Lennart Allbro (S) Med 42 ja-röster mot 9 nej-röster antas kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen bifalles. Socialnämnden får i uppdrag att genomföra utredningen om möjligheterna att öppna en värmestuga och/eller härbärge för fattiga EU-migranter. Reservation Agneta Grange Petrusson (SD), Lennart Lamarca (SD), Peter Martini (SD) och Boris Petrusson (SD) lämnar följande reservation: Vi anser det inte vara en kommunal angelägenhet att bedriv denna form av hjälparbete då vi Inte ens har förmåga att ge våra egna invånare skydd och förplägnad i tillräcklig grad. Vi ser hellre till att kommunens kärnverksamhet prioriteras och att nödställda missbrukare samt unga och äldre utan bostad får utökat stöd. Den signal motionen sänder är att vi hellre hjälper andra än våra egna, att det till Alingsås man skall ta sig för att få det bra på invånarnas bekostnad och att tiggeri är ett yrke som renderar till fritt husrum och indirekt uppmanas till. Vi är förvissade om att frivilligorganisationer och privata krafter gör ett gott arbete och att de politiker som uppmanar till att öppna upp sina hem för behövande också gör detta, inte bara till ord utan även till handling. Vi tycker inte att kommunen skall lägga tid och pengar på detta när vi redan idag har flera aktörer som hjälper fattiga EU-migranter i sitt dagliga värv. Det är dessutom deras hemländers ansvar att ta hand om sina invånare. Till detta ha EU avsatt mångmiljardbelopp. Exp: SN

24 24

25 25 KF 152 Dnr KS 540 Svar på fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående biblioteksverksamhetens prioritering - Lena Klevenås (MP) Fråga Lena Klevenås (MP) lämnade den 29 oktober 2014, 133 följande fråga: Den senaste veckan har man på nyhetsplats i Alingsås tidning kunnat läsa att kommunens bibliotek ska säga upp personal. På insändarplats har vi därefter kunnat dra slutsatsen att en erfaren nämndledamot inte alls verkar informerad om dessa planer. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns bara en lagstadgad uppgift, nämligen att se till att det finns ett folkbibliotek i kommunen. Under flera år har biblioteksverksamheten dragits med ekonomiska problem. Det kan tyckas egendomligt att just denna lagstadgade verksamhet inte har prioriterats. Därför vill jag fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD): På vilket sätt har nämnden resonerat när man har gjort prioriteringar inom sitt ansvarsområde? Anförande Anförande hålls av Lena Klevenås (MP) och Kent Perciwall (KD) Svar Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD) besvarar frågan muntligt på sammanträdet.

26 26 KF 153 Dnr KS 333 Motion om ställplats för husbilar - Kristina Grapenholm (FP), Eva Mattsson-Hill (FP), Anita Brodén (FP) och Holger Andersson (FP) Kristina Grapenholm (FP) m fl lämnar en motion om ställplats för husbilar i Alingsås. I motionen yrkar motionärerna att kommunen ska utreda möjligheterna för att etablera en centralt belägen ställplats för husbilar. Kommunfullmäktiges beslut: Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Exp: KS

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-11-25 170-187 Kommunfullmäktige 170-187 2 170 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Emma Liljewall (MP)... 6 171 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden - Emma Liljewall

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186 Kommunfullmäktige 164-186 2 164 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - David Kleinhans (S)...6 165 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-03-25 27-44 Kommunfullmäktige 27-44 2 27 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Teresa Eriksson (V)... 5 28 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136 Kommunfullmäktige 115-136 2 115 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst - Joakim Järrebring (S)...6 116 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50 Kommunfullmäktige 18-50 2 18 Avsägelse av kommunalt uppdrag...6 19 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i miljöskyddsnämnden - John Wetterling (S)...7 20 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134 Kommunfullmäktige 122-134 2 122 Information... 5 123 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Janine Alm Ericson (MP)... 6 124 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163 Kommunfullmäktige 154-163 2 154 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Oskar Gren (SD)...5 155 Investering i förnyelsebar elproduktion för förlustenergi...6 156 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-06-10 74-94

Protokoll. Kommunfullmäktige 2015-06-10 74-94 Kommunfullmäktige 74-94 2 74 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden - Gustav Axelsson (M)... 6 75 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Gustav Axelsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76 Kommunfullmäktige 58-76 2 58 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Veronica Molander (S)... 5 59 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58 Kommunstyrelsen 50-58 2 50 Årsredovisning 2012 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund...6 51 Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning...7 52 Svar på motion - gör Alingsås till

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen

Protokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 126-138 2 126 Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen...6 127 Taxa för VA 2015...8 128 Svar på motion angående värmestuga och härbärge för fattiga EU-migranter - Lena Klevenås

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-13. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 43 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 43. Budget 2012-2014 44. Delårsbokslut 2011 45. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till ideella föreningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43

Protokoll. Tekniska nämnden 2014-08-26 39-43 Tekniska 39-43 2 Information och överläggningar... 5 Upphandling av FNI bil nr 5 med option om bil 6... 6 Ändring i hastighetsplanen Alingsås kommun... 8 Nolhagagatan och Sidenvägen, problem med höga hastigheter...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 95-120 2 95 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Gun Pettersson Bohlin (S)... 7 96 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen -

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57 Kommunfullmäktige 32-57 2 32 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i styrelsen för AB Alingsåshem - Rolf Nilsson (S)... 6 33 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8

Protokoll. Socialnämnden 2013-01-22 4-8 Socialnämnden 4-8 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om arbetsmarknadsfrågor 5 Redovisning av verksamhet för personligt ombud 6 Samverkansavtal med Arken 7 Återrapportering till

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(36) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 28 april 2016 kl 19:00-21:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106 Kommunfullmäktige 98-106 2 Hälsning...5 98 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Mats Balkerud (M)...6 99 Information...7 100 Våruppföljning 2013 Alingsås kommun...8

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-15

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-15 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 20.50. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Ronny Johannessen (m), vice ordförande Claes

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer