Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013"

Transkript

1 Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2013 Socialdemokraterna i Vaxholm har noga studerat Alliansens förslag till budget och har följande alternativa beslutsförslag. Inledning Till trots för majoritetens upprepade påstående om att kommunens ekonomi är god är realiteten den att vi fortfarande har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Konsekvenserna av att exekvera planer i den omfattning som Alliansen förespråkar i sin budget kommer att resultera i att kommunen och våra skattebetalare går en mycket oviss framtid till mötes. Socialdemokraternas vision om Vaxholm är både ansvarsfull och framsynt. Vi ser Vaxholm som en småskalig, kulturellt präglad skärgårdsstad med ett alltmer blomstrande småföretagande. Vi anser att kommunen till varje pris bör säkra våra existerande medborgares framtid, ge god service, och planera med de tillgånger vi har inte för de tusentals nya invånare man vill bygga bostäder till. Vi vet redan idag att den inflyttning man räknar med inte är aktuell. Under 2012 har befolkningen inte ökat. De planer man fortfarande har och driver om ett Campus Vaxholm med stort idrottscenter, ny skola och rivning av Norrbergsskolan är indikativa på att man hellre väljer att satsa på de som ännu inte har flyttat till kommunen, än de som bor här idag. Idag skulle det till exempel inte vara möjligt att fylla en 7-9 skola med 250 barn eftersom barn och föräldrar alltmer väljer andra kommuners skolor. Vi frågar oss var logiken ligger i att riva en fullt duglig Norrbergsskola och istället bygga nytt för pengar vi inte har. Vi undrar varför man inte rustar upp idrottsanläggningen som idrottsföreningarna själva har föreslagit istället för att bygga nytt för pengar vi inte har. Man kan fråga sig hur det kan bli så att man prioriterer en ny skola och en idrottsanläggning väl vetande att vi som resultat inte har medel till ett mycket viktigt särskilt boende för äldre. Vi är emot onödigt stora investeringar i Campus Vaxholm/idrottsarena som leder till krav på 85 miljoner om året i exploateringsintäkter, vilket i sin tur hotar visionen om Vaxholm som en kulturell och småskalig skärgårdsstad med varierad bebyggelse och mycket grönska. En varsam investeringsstrategi och bebyggelseutveckling leder också till mindre plan- och exploateringskostnader samt mindre lånebehov och räntekostnader, vilket stärker resultaträkningen.

2 Socialdemokraterna vill omfördela resurser från föreslagen utökad ram för kommunstyrelsen till nedan identifierade behov i våra verksamheter, såväl driftsutgifter som ökning av självfinansierade investeringar. Planer och risker Alliansen vill som vi vet fortfarande med hjälp av exploateringsintäkter på 85 miljoner kronor om året amortera på lån som kommer att uppgå till 250 miljoner kronor, eller mera, mot bygget av ett Campus Vaxholm, riva Norrbergsskolan och inte prioritera ett mycket nödvändigt särskilt boende för äldre. Idag vet vi att de planer Alliansen har på att ta in 85 miljoner kronor om året från exploatering av mark för att täcka lånen inte realiserades under 2012 och inte kommer att hända under de närmsta åren. Vi kan dock vara ganska säkra på att de planer Alliansen har för nybyggnation av Campus Vaxholm kommer att överskrida budget. Ovan på detta har vi dessutom ett allmänt dåligt konjunkturläge som kommer att försämra kommunens intäkter. Vår uppfattning är att de investeringar som föreslås genom Mål & Budget (däri också investeringsplanen) är mycket mera omfattande än vad Vaxholms ekonomi tillåter. Vi som ansvariga politiker måste se till att våra medborgares rättssäkerhet och trygghet stärks med varje års budget inte att den kännetecknas av osäkerhet och spekulation. Alternativ Mot bakgrund av ovanstående riskfaktorer har vi följande att invända mot de specifika planerna. Socialdemokraterna anser att återhållsamhet är rätta vägen framåt med tanke på det kritiska ekonomiska läget kommunen finns i. Vi anser att vi inte bör riva en fullt funktionsduglig Norrbergsskola, ej heller att kommunens ekonomi på kort sikt tillåter ett nytt campus med allt som föreslås ingå. Vi förespråkar en etappvis effektivisering av Norrbergsskolan, byggnation av ny gymnastiksal intill Norrbergskolan, gymnastiksal till Söderfjärdsskolan och etappvis utbyggnation av Söderfjärdsskolan i takt med ett eventuellt ökat elevantal, samt lokaler till särskilt boende till äldre. Angående det överhängande och akuta problem kommunen har med elevantal, skollokaler och särskilt boende för äldre föreslår vi att en grundlig utredning görs som tar alla möjligheter i beaktning. Vi anser att en viktig utredningsfråga i sammanhanget är Norrbergskolan, då skolan idag är fullt funktionsduglig. Det är en stabil skolbyggnad, som visserligen bör genomgå viss ombyggnation och ytterligare renovering, och den ingår i ett redan etablerat campus runt Lägret på Vaxön. Vi bedömer att både skolbyggnaden och dess läge också i framtiden kan utgöra en skola i särklass med ändamålsenliga och energi- och kostnadseffektiva lokaler. En annan utredningsfråga är den om var kommunen kan bygga nytt eller bygga om befintliga

3 lokaler till ett nytt särskilt boende för äldre. Idag har kommunen tomma lokaler som bör utredas för detta ändamål. Befolkningstillväxt och prognoser Vi är skeptiska till kommunledningskontorets analyser av de befolkningsprognoser som också utgör den huvudsakliga argumentationen för så pass stora investeringar som föreslås i budgetförslaget. Vi menar att området runt Norrbergsskolan, i det fall man skulle sälja tomten och bygga ett 8-våninghus där, inte tål den trafik-, service- eller exploateringsbörda som man skulle utsätta området för. En så omfattande exploatering kräver grundlig vetskap om vilka fysiska och ekonomiska konsekvenser den kommer att medföra, vilket vi menar saknas helt. Vi konstaterar att befolkningen inte har ökat i den takt man tidigare förutspått i den förra Översiktsplanen och befolkningsprognoserna för framtiden ser inte ut att hålla i sig. Dessa har nu nedreviderats för de kommande 20 åren. Nyligen reviderade Landstinget sina prognoser till regeringen angående bostadsbehovet i Vaxholm de nästa 18 åren till Idag säger prognosen att Vaxholm som mest kommer att öka med 100 bostäder om året, och som minst med 50. Om man räknar med 3 personer per hushåll kommer den högsta prognosen att hamna på en ökning på 5,400 personer vid år 2030 inte de ca 8,000 som majoriteten räknar med är den minimi inflyttningen som kommer att bli och som ligger bakom ambitionerna i den översiktsplan som man just nu jobbar fram och som ska möjliggöra en mycket stor befolkningsökning. Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som behöver assistans och i många fall placering på ett särskilt boende och att de ekonomiska konsekvenserna av att inte kunna placera dessa individer i kommunens egen regi är förödande idag, och också i framtiden. Detta reflekteras bl a i socialnämndens ekonomiska redovisning som visar på ett rejält budgetunderskott för Varje skattebetalares börda På lång sikt måste kommunen ha en balanserad finansiering av sina tillgångar vilket innebär att man inte kan ha hur mycket lån som helst. En bra soliditet är av betydelse för att kunna möta tuffare tider utan att för den skull hamna på ekonomiskt obestånd. Vi ser risker med fortsatta stora lånebördor framöver. Vaxholms skattebetalare kommer att belastas med en räntekostnad på ca. 13 miljoner kronor per år över investeringsbudgetens löptid. Kommunens lån uppgår till 446,5 miljoner kronor idag. Detta resulterar i att varje skattebetalare i Vaxholms kommun är belastad med en lånebörda på kr (per augusti månad 2012). Med de ytterligare lån Alliansen vill ta för att finansiera Campus Vaxholm/idrottsanläggning kommer skattebetalarens lånebörda öka till över 62,000 kronor. Vi har tagit del av informationen om att kommunen får ett ekonomiskt tillskott i form av de så kallade AFA pengarna (AFA Försäkring betalar tillbaka pengar till arbetsgivarna/kommunerna, eftersom färre personer har sjukskrivits sedan regeringen införde de nya sjukreglerna för fyra år sedan). Detta belopp uppgår till ca.6,8 miljoner kronor till

4 Vaxholm och bokas rent tekniskt i resultaträkningen enligt Alliansens förslag och stärker därmed årets resultat. Skatteintäkter kommer inte att öka som beräknat då befolkningsökningen i Vaxholm är svagare än beräknat. Pensionskostnader kommer uppskattningsvist att öka med ca.1 miljon kronor. Detta tillsammans med en försämrat soliditet som över delåret kommer landa på ca.15%, är inte ett läge då en liten och ekonomiskt känslig kommun som Vaxholm ska välja att gasa på med spekulativa investeringar. Tvärtom är det nu läge att lägga en strategi för utveckling präglad av återhållsamhet, att få ned lånebördan och förbättra soliditeten. Detta anser vi att Vaxholms kommun bör göra genom att i första hand; förvalta de lokaler vi har, effektivisera lokalerna i Norrbergsskolan etappvis, projektering av gymnastiksalar intill Söderfjärdsskolan och Norrbergsskolan, Prioritera ett nytt särskilt boende för äldre. Vinster och tillgångar Exploatering av vissa markområden inom kommunen är för oss intressanta - och vissa är helt otänkbara. Vi är eniga i att exploateringsintäkter behövs för att bygga ut och bygga nytt i Vaxholm, eftersom ekonomin är så eftersatt som den är. Däremot vet vi redan idag att det inte är realistiskt att ha ambition att ta in 85 miljoner kronor årligen i markintäkter. Socialdemokraterna anser att Vaxön i stort sett är färdigbyggd, men vi kan tänka oss varsam exploatering av vissa områden för att täcka utgifter för de investeringar som vi anser är helt avgörande för kommunens framtid. Dessa områden är till exempel infarten/entrén till Vaxholm, vid Norra Vaxön och marken efter Bullerholmen mot Ladvik. De beslut som redan är tagna gällande byggnation vid Pålsundsstrand och Skutvikshagen kommer inte att generera inkomst till kommunen på några år och vår bedömning är att det inte händer före Det är intressant att notera att Alliansen inte vill diskutera en höjning i skattesatsen som skulle kunna underlätta något i det försämrade ekonomiska läge vi har idag. Vi vill inte heller höja skatten men att lägga ett budgetförslag som Alliansen nu gjort med orealistiska ambitioner om vad vi ska kunna åstadkomma fram till 2014, utan att samtidigt tala om för medborgarna hur detta påverkar dem som skattebetalare i slutändan är varken att ta ansvar för ekonomin, eller medborgarna. Driftsramar Omfördelningarna nedan bygger på behov som är identifierade av respektive nämnd. De finansieras av en neddragning av kommunstyrelsens ram (inkluderad Planutskottet). Den genomsnittliga ökningen av det totala anslaget till verksamheterna mellan budget 2012 och alliansens förslag till budget 2013 är 2,35 %. En ökning av den totala ramen för kommunstyrelsen, planerings-utskottet och stadsbyggnadsnämnden med 2,35 % innebär en

5 totalram för 2013 på 52,28 miljoner kr. Alliansen föreslår för motsvarande verksamheter 59,80 miljoner kr. Även med hänsyn till en genomsnittlig kostnadsökning för kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens verksamheter finns således ett utrymme att omfördela 7,5 miljoner kr till övriga nämnder och till själv-finansierade investeringar. I vårt alternativ till beslutsförslag budget ryms följande prioriterade områden. Investeringar Kommunledningskontoret (KLK) Etablering av turistbyrå på Söderhamnsplan/kajen Inköp av teknik till webb-tv sändningar från kommunfullmäktige Drift Kommunledningskontoret (KLK) Sommarjobbssatsningar för Vaxholms ungdomar Administration av webb-tv från kommunfullmäktige Uppstart av ett räddningsvärn på Rindö Drift Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ESU beräknas enligt delårsbokslutet gå med ett underskott på drygt 1,6 miljoner kr under Det finns behov att täcka verksamhetens verkliga kostnader. Kostnaden för gymnasieelevers skolmåltider bör bekostas av kommunen. Enligt Skolinspektionen har vi brister i fritidsverksamheter och kvaliteten är ojämn på våra skolor. Fritidsverksamheterna behöver ett lyft. Det finns behov av ungdomsverksamhet/fritidsgårdar på Rindö och Resarö. Vasallen är redo att rusta upp motorhallen på Rindö. Medel till att utöka skolsyster och kurator för att stärka elevhälsan. Förstärkning av ESU utöver täckning av underskott. Lyfta de absolut lägsta lärarlönerna som släpar efter. Förstärkning av de fritidsverksamheter som håller undermålig kvalitet. Avgifter i kulturskolan ska sänkas.

6 Drift Socialnämnden (SOC) Alliansens förslag erbjuder socialnämnden en utökad ram på 5 % Hela denna ökning behövs för att täcka beräknat underskott Förslaget kommer inte att tillåta nämndvärda förbättringar i verksamheterna och innehåller inga reserver för oförutsedda kostnader för institutionsplaceringar av vuxna och barn/ungdomar. Kommunen bör stå för drift av ett äldrecenter på Rindö som Vasallen är villig att rusta upp. Tillåta reserver för oförutsedda kostnader för institutionsplaceringar Stadsbyggnadsnämnden (SBN) Det behövs resurser för att arbeta vidare på översiktsplanen. Det behövs ytterligare resurser i form av tid och kompetens till stadsbyggnad för att hantera alla synpunkter som har inkommit under samrådsprocessen och för att utarbeta välgrundade förslag till förändringar av översiktsplanen. Investeringar Nämnden för Teknik och Fritid (TFK) Vi vill ersätta investeringarna i Campus Vaxholm/idrottsarena med minskade och omfördelade medel till upprustning av Norrbergsskolan och projektering för utbyggnad av särskilt boende för äldre som av socialnämnden bedöms som mycket nödvändigt. Två fullstora bollhallar med omklädningsrum intill Norrbergsskolan och Söderfjärdsskolan kan åstadkommas till % av den planerade kostnaden för Campus Vaxholm/idrottsarena enligt förslag till lokalförsörjningsstrategi utarbetat av kommunens konsult. Med en normal reinvesteringsbudget på 25 miljoner kr per år finns utrymme för extra satsningar på självfinansierade investeringar på minst 5 miljoner kr per år. Förslag Idrottsplatsen: upprustning av befintlig idrottshall och nybyggnation av omklädningsrum Projektering för gymnastiksal intill Norrbergsskolan Projektering för gymnastiksal intill Söderfjärdsskolan Upprustning/effektivisering av Norrbergsskolan Fritidsgårdar Rindö och Resarö Cykelbana ska färdigställas till Överby

7 Cykelbana ska fortsätta hela vägen till Rindö skola Projektering för nya lokaler för särskilt boende för äldre Skateramp på Lägret eller intill Norrbergsskolan ska byggas Drift Nämnden för Teknik och Fritid (TFK): Byaresorna till Ramsö och Tynningö ska upphandlas och återinföras. Takten på underhåll av kommunens fastigheter ska öka. Socialdemokraterna i Vaxholm yrkar till förmån för eget förslag enligt ovanstående. Katherine Angelo Lindqvist för den socialdemokratiska gruppen

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2008 Det lokala alternativet för botkyrkaborna 2 Innehåll Inledning... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Skatteunderlagets utveckling... 3 Skattesänkningsprocess kan inledas 2008... 4 Låneram,

Läs mer

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk och ekonomisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2010... 4 Effektiviseringar

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

http://jonkoping.sverigedemokraterna.se

http://jonkoping.sverigedemokraterna.se http://jonkoping.sverigedemokraterna.se Innehå ll Förord Vi har valt att kalla vår VIP 2012-2014 för Tid att prioritera! och om det är någon gång det är viktigt att prioritera så är det under en lågkonjunktur.

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer