Kvalitetsarbete i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsarbete i skolan"

Transkript

1 Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret Skola Åkullsjöns skola Ort Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation Vår skola

2 Den 28 oktober 2002, togs beslutet att Åkullsjöns skola ska ansöka om utmärkelsen Miljöskola. För att kunna bli miljöskola krävs ett omfattande arbete som innefattar miljön, arbetsmiljö och hälsa. Vi började att välja ut 15 kriterier under rubriken fysisk miljö. I november förankrades idéerna hos all personal. Arbetet tog mer tid än vi beräknat men hösten 2004 var vi klara och kan nu kalla oss för MILJÖSKOLA! 2005 bytte miljöskola namn. Det nya namnet är Skola för hållbar utveckling. Vi har en pedagogisk plan för hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen. Vi har inte haft någon fungerande ledningsstruktur, vilket har resulterat i att vi inte har sjösatt några nya projekt i år. Vi har dock arbetat som förut för att eleverna ska få må så bra som möjligt, trivas och utvecklats utifrån sina förutsättningar. Organisationen i år har varit: Beskrivning av vårt löpande arbete med kvalitet Utifrån ålder har eleverna fått sätta egna mål och i viss mån gjort egna planeringar och utvärderingar. På grund av gruppernas sammansättning så har vi tvingats att göra gränserna tydliga för eleverna och därmed begränsat en del av möjligheterna. Projekt: Entréprenörsskap: Sålt blommor, haft café för att samla in pengar till fadderbarn och elevkassan. Fadderbarn i Indien: Caféer där barnen bakat och samlat in pengar, planterat och sålt blommor, allt detta till förmån för fadderbarnet. Aktivitetsgrupper: I alla klasser och åldrar för att stärka gemenskapen och självförtroendet. Arbetar över klassgränserna. Under året ska vi ha ett samarbete mellan årskurserna t.ex. teater, faddergruppsaktiviteter och aktivitetsgrupper Exempel på detta: Ma/No Spel Pysselaktiviteter Bak grupper Rörelse/Idrott/Lek Samtal i grupp Tipspromenader/Brännbollsturnering Föräldrainitiativ - en aktivitetskväll med föräldrar/elever Vid utvecklingssamtal skickas enkäter hem både riktat till förälder och barn.

3 Skolråd/elevråd/stormöte genomförs kontinuerligt. Åtgärdsprogram Sammanställning av kunskapsresultat/nationella prov 3. Förutsättningar för vår skolas måluppfyllelse barn : 36 Ålder och kön : Förskoleklass flickor 0 pojkar 0 1:an pojkar 2 flickor 1 2:an flickor 2 pojkar 7 3.an flickor 2 pojkar 0 4:an flickor 0 pojkar 6 5.an flickor 5 pojkar 3 6:an flickor 3 pojkar 5 Barn med annat modersmål: 0 Personalens kompetens / kön: Grundskollärare 1-7 sv/so, folkskollärare + speciallärare, grundskollärare 4-9,textil-matematik, sv/so, tidigare lärare F-6, tidigarelärare f-6 +fritidspedagog + förskollärare, tekniklärare, bildlärare, assistenter. Kvinnor + man Förutsättningar som kan påverka möjligheterna att förverkliga måluppfyllelsen: Ekonomiska resurser: Vi har en begränsad ekonomi och får prioritera vid inköp etc. Sv material behöver förnyas. Våra böcker i NO/SO är sedan tidigt 90-tal och inte aktuella och har dessutom för svår text. Elevgruppernas storlek och sammansättning: Åk 1-2 1:an pojkar 2 flickor 1 2:an flickor 2 pojkar 7 Åk an flickor 2 pojkar 0 4:an flickor 0 pojkar 6 Åk an flickor 5 pojkar 3

4 6:an flickor 3 pojkar 5 Vi har sett den här terminen att vi behöver delningstimmar för elevernas skull. Stödresurser Assistenter behövs. Det är av största vikt för måluppfyllelsen att vi får ha kvar de resurser vi har. Kurator har funnits med vi EVK/EVT. Samtal har skett med elever som varit i behov av det. Kurator har funnits på plats varannan onsdag. Skolsköterska har också funnits att tillgå vid behov. 4. Åtgärder för förbättring från föregående års kvalitetsarbete Åtgärder för förbättring från tidigare år: Genom att lyfta behovet hos våra elever till ledningen så hoppas vi att vi ytterligare kan förbättra situationen på skolan. Vi fortsätter arbetslagsarbetet med kontinuerliga träffar. Det är högt ljud ibland vid matsituationen, vilket vi får arbeta ytterligare med om möjligt. Hur har det gått att genomföra: Behoven på skolan hos eleverna har ökat liksom då också arbetsbelastningen. Fler åtgärdsprogram har skrivits och det skulle behöva skrivas ännu fler. Prioritering har varit tvungen att ske och vi har varit tvungna att begränsa oss. Arbetslagsarbetet har flutit på bra.

5 5. Skolans prioriterade mål 2011/12 uppdelade i läroplansområden Normer och värden Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Trygghet Fadderverksamhet Rastvakter Samtal Riskanalys Trivselenkät 2 gång/termin 1 ute varje rast Så fort det händer något 1 gång/termin vid f.m pres. 1 gång/termin Vi har haft 2-3 fadderverksamheter under terminen. Under vårterminen har vi haft 2 rastvakter ute. Samtal har vi ofta haft varje dag. Trivselenkät är gjord. Medinflytande Elevråd Stormöte Klassråd Ett pass i veckan till att studera ikapp 2 gång/termin 2 gång/termin 3 gång/termin 1 gång/vecka eleven planerar utifrån givna ramar veckans mål 4 gång/termin Riskanalys har ej genomförts. Vi har genomfört alla dessa aktiviteter vid behov och det har fungerat bra. Empati Samarbete över klassgränserna Vi har haft faddring, vi har haft elevens val i åldersblandade Samtal 1 gång i veckan grupper och gemensamma uppvisningar. Attityd Samtal Spontant uppkomna Både enskilt och klasser.

6 Fadderbarn Olika kulturer 3 ggr/termin FN, Barns rättigheter 1gång/termin Vi har haft fadderbarnscafé flera tillfällen. Analys Eftersom året har varit väldigt turbulent har vi tyvärr bara genomfört våra mål till lägsta nivå. Vi hade önskat göra fler aktiviteter, t.ex. utemattedagar och utflykter. Utvecklingsområden för nästa läsår: Eftersom att verksamheten förändras sätter vi inte ut några utvecklingsområden. Personalen till hösten får göra detta.

7 Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Nå så långt det är möjligt utifrån det enskilda barnet Träna på att aktivt kunskapsinhämta samt källkritik. Varje dag Arbetssättet i de äldre årskurserna har genomsyrats av källkritik och aktiv kunskapsinhämtning med Alla ska nå målen för grundskolan Utgå från var och ens nivå individualisera Iup skriftliga omdömet F 6 ständiga diskussioner. Alla har tyvärr inte nått målen. Vi jobbar med IUP och skriftliga omdömen. Analys Se förra analysen. Studieresultaten hade blivit bättre med en lugnare studiemiljö. Utvecklingsområden för nästa läsår: Bestäms till hösten av kvarvarande personal.

8 Elevers ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Låta eleverna delta i Elevråd 2 gång/termin Vi har genomfört detta. beslutsprocesserna Stormöten 2 gång/termin Låta eleverna vara med vid utformning av skolans trivselregler Bättre dokumentation Klassråd Stormöte grupp elevråd stormöte Dokumentera samtliga aktiviteter. Tavla över regler osv. 3 gång/termin 1 gång per läsår Vi genomförde det i början av terminen. Vid aktiviteter Det blev aldrig genomfört. Analys Eftersom styrningen varit otydlig har vi ej kunnat prioritera det tredje målet tillräckligt mycket. Utvecklingsområden för nästa läsår: Se förra.

9 Skola och hem Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Att nå föräldrarna på ett Maila hem all information Minst 1 gång i veckan Kontakten här har varit över effektivt sätt Vid föräldramöte berätta 1 gånger per termin kriterierna. Mejl har ofta gått Att umgås och skapa gemenskap med vårdnadshavarna kring elevernas skolgång Använda schoolsoft aktivt. om mail Aktivitetskväll Föräldramöte Utbilda föräldrar vid f.m i schoolsofts grunder 1 gång per läsår 1 gång per termin 75 % av föräldrarna har besökt schoolsoft Aktivt skolråd Kontinuerliga träffar 2 gång/termin Nej. Analys Rektor har ej kallat till skolråd. Styrningen kring schoolsoft har varit oklar. Utvecklingsområden för nästa läsår: Se förra. ut flera gånger i veckan. Vi har haft både föräldramöten och aktivitetskväll som planerades av skolrådet. Schoolsoft används inte av 75%, en del använder det dock till sjukanmälan, men aldrig för kommunikation kring det pedagogiska arbetet.

10 Övergång och samverkan Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Att träffa blivande Åka till Lillebo 1 gång per läsår Nej. förskoleklass barn Barnen kommer till skolan 1 gång per läsår Att överlämna blivande åk 7 till Tundalsskolan Åka till Tundalsskolan 1 gång per läsår Eleverna har fått träffa sina klasskamrater och mentorer, men överlämning mellan Att elever i upptagningsområdet väljer Åkullsjöns skola Träffa föräldrar inför valet av förskoleklass/åk 1 elever i procent som valt skolan ht 2012 lärare har ej genomförts. Det är ej aktivt jobbat med. Elever har valt bort åkullsjöns skola i åk 5. Analys Angående överlämnande har det ej kallats till ett överlämnande och ansvaret för överlämnandet har varit oklart. Meddelandet av skolflytten av mellanstadiet följdes av ett erbjudande om flytt för åk 5, vilket ledde till att 3 elever valde att byta till Tundal. Utvecklingsområden för nästa läsår: Se förra.

11 Skolan och omvärlden Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Göra studiebesök Bibliotek 3 gång per termin Genomfört Andra studiebesök Annat 1 gång per termin Åk 5 Ratan. 1-2 kyrkan. 3-4 SVT i Umeå Få personer utifrån att besöka oss Besök 1 gång per termin Jan Sundström Tobaksfri Duo Analys Problemet med studiebesök är att få ihop transporten till en rimlig kostnad och därför har studiebesöken varit lågprioriterade. Utvecklingsområden för nästa läsår: Se förra

12 Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan. (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94) Mål Aktivitet Mått Resultat Bedömning Sammanställning av Särskilt papper skapat av 1 gång per år IUP genomfört. elevers måluppfyllelse ledningen Överlämning av resultat till åk 7-9 IUP skriftliga omdömen 1 gång per termin Använda schoolsoft 1 gång/läsår(överlämning) Genomfört Analys Vi har nått målen. Utvecklingsområden för nästa läsår: Se förra

13 6. Uppföljning av studieresultat Nationella prov åk 3 för elever som läser enligt grundskolans kursplan Ämne Svenska Matematik Svenska som andraspråk Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Ej nått kravnivån elever Nått kravnivån Ej deltagit Totalt Nationella prov åk 6 för elever som läser enligt grundskolans kursplan Ämne Ej nått kravnivån Nått kravnivån Ej deltagit Totalt Svenska Flickor Pojkar Totalt Matematik Flickor Pojkar Totalt Engelska Flickor Pojkar Totalt Svenska som andraspråk Flickor Pojkar Totalt Vilka områden (utifrån de nationella proven) har eleverna klarat bra respektive mindre bra i de olika ämnena: De bra områdena är engelska. Matematiken och svenskan har gått dåligt. I åk 3 har matte och svenska varit bra. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Flera elever behöver stöd på högstadiet.

14 Bedömning av måluppfyllelse i årskurs 6 (dvs ej nationella prov) för elever som läser enligt grundskolans kursplan Ämne Totalt antal elever Nått målen Ej nått målen Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa 3 5 Matematik Modersmål Musik NO 3 5 Biologi Fysik Kemi SO 3 5 Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Slöjd 3 5 Teckenspråk Teknik 3 5 Analysera och reflektera över sambandet mellan lärares bedömning att målen nås i ämnet och resultaten på nationella proven: Vid ytterligare tester och prestationer vid normala lektionstillfällen, där samtal även ingår anser vi att några elever som ej klarat vissa delprov når ändå målen. Analysera och reflektera över vilka ämnen som eleverna har klarat bra respektive mindre bra: Svenska är det ämnet där eleverna klarat sig sämst. Mycket på grund av den låga läslusten hos eleverna och arbetsron har ej gett tillfälle till bokprat, skrivuppgifter och samtal kring skrivning. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Flera elever måste ha stöd på högstadiet. 7. Uppföljning av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen är uppföljd.

15 8. Uppföljning av gemensamma områden 9. Analys och bedömning av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet Måluppfyllelsen är för låg. 10. Åtgärder för förbättring i verksamheten som helhet En kontinuitet behövs inom verksamheten, både när det gäller personal och ledning, för att ge trygghet och arbetsro för alla, personal likväl som elever.

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret

Kvalitetsredovisning för läsåret BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN DALSTORP- SKOLAN Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet...

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-90 459 0,0% Personalkostnader 6 472 556 6 543 013 101,1% Övriga kostnader

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer