Delrapport läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Delrapport läsåret Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare

2 Projektstart den 1 september Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp år i behov av IT-kompenserande verktyg, 15 individer. Åre gymnasieskola har ca 300 elever, 40 pedagoger, en specialpedagog, en speciallärare och en Studie och yrkesvägledare och två rektorer. Övergripande mål Att unga på väg ut i arbete/annan sysselsättning undviker glapp i stödåtgärder och ökar anställningsbarheten. 1

3 Sammanfattning Sju elever har deltagit i projektet. De har kartlagts i BASintervjumetod,(Bedömning för anpassningar i skolan). Varje elev har då fått välja verktyg att prova under ca 3 månader, exempelvis ipad med talsyntes, kalender eller sittkuddar för att öka vakenhetsgrad och koncentration. Eleverna har upplevt att de fått extra uppmärksamhet från personal på skolan och utifrån. Flera pedagoger upplever en ökad öppenhet hos eleven och att det är lättare att få kontakt. Besök på Arbetsförmedlingen upplevdes mycket positivt av både elever och personal och öppnade en dörr för fortsatt stöd efter skolavslutningen. Tre elever har slutat och ska följas upp i höst, de andra fortsätter hela eller delar av höstterminen. Samtliga pedagoger och tränare vid skolan har erbjudits utbildning om funktionsnedsättningar och i hur man stöttar elever. Till exempel med struktur/studieteknik och i specifika verktyg för ex. läs och skrivsvårigheter. Några pedagoger har använt digital kalender för att stötta planering tillsammans med elev. Personalen i projektet har fått utbildning i BAS-intervjumetod. Erfarenhetsutbyten med Verktyg hela vägen, Strömsund och Birka folkhögskola har skett vid ett tillfälle. Samverkan med Hjälpmedelsinstitutet har skett vid tre tillfällen. På övergripande nivå har samverkan med Arbetsförmedlingen och med arbetsgivare och andra aktörer inte kommit så långt, det återstår arbete kring detta. Även spridning av kunskap på fler nivåer både kommunalt och inom Arbetsförmedlingen behöver ökas. Sista halvårets arbete kommer att fokusera på dessa återstående mål samt att försöka utöka nätverket för samverkan till fler, exempelvis arbetsmarknadsenhet, Försäkringskassan och andra aktörer eller projekt som arbetar med unga med funktionsnedsättningar eller risk för utanförskap. Samtidigt fortsätter arbetet med ungdomarna. 2

4 DELMÅL 1, Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor och svagheter och med lämpliga verktyg/hjälpmedel, att utifrån ungdomars önskemål, stödja de ungas självständighet och möjligheter till fullständiga betyg. Under hösten 2013 arbetade arbetsgruppen för att definiera målgruppen och välja ut elever till projektet. Dessa fick sedan en förfrågan. Efter att pedagogerna genomgått utbildning gjordes en BAS-intervju. De flesta genomfördes tidigt våren Projektet fick vänta på inköpta ipads annars hade processen varit något snabbare. En svårighet har varit att få till mötestider med eleverna, extra svårt på Åre gymnasieskola eftersom de har skidelever som har träning och läger och att elever befinner sig i Åre på Hotell och restaurangprogrammet. Genom BAS fick eleverna själva och pedagogerna syn på vilka områden som eleven mest behövde ha stöd för. De fick själva bestämma vilket verktyg de vill börja prova och i vilka situationer de skulle använda det. Vissa rekommendationer från Specialpedagogerna och från projektledare förekom. Eleverna fick sedan prova verktyget i några veckor. Sedan ordnades ett uppföljande möte där även deras mentor deltog i vissa fall. Då fick pedagoger återkoppling på vad som fungerat och ibland behövdes mer genomgång av ex. appen för att göra inställningar så att den passade bättre. I slutet av terminen hade specialpedagog ett uppföljande möte med den elev som de gjort BASintervju med för att bland annat se om verktyget eller något annat i vårt arbete haft någon betydelse. Pedagogerna i projektet arbetar för att eleverna ska lära känna sina styrkor och svagheter så att de kan få en säkerhet att de kan berätta om den även när de ska söka arbete annan sysselsättning efter gymnasiet. Verktyg Följande verktyg har elever provat under året. IPads används för att anteckna på, skriva arbeten i Pages och använda talsyntesen för att få uppläst text både svenska och engelska. Göra presentationer för att redovisa sina skolarbeten. Fotograferar lärares anteckningar på tavlan eller en motor som ska demonteras. icloud-kalender som delas med mentor, för påminnelse stöd eller foto av schemat i telefonen. 3

5 Telefon eller Mp3 spelare för att avskärma sig från störande ljud Legimus dvs, egen nedladdning av talböcker Sittkuddar för att klara att sitta still längre tid och koncentrera sig. Shake awake- klocka Stressless prylar för att öka koncentration och vakenhet SUS 7 elever är inskrivna i SUS. På grund av byte av mottagare på Försäkringskassan blev de inte inlagda i SUS direkt då de skickades in, men lades in i juni. Överlämnande samtal Alla elever har varit till Arbetsförmedlingen på ett informationsmöte med arbetsförmedlare. Specialpedagogen följde med. Dessa möten uppskattades av alla elever, innan var vissa tveksamma för att gå dit. Flicka, imsprk, som inte velat prova praktik under skoltiden förstår under besöket på AF att praktik kan vara ett sätt som kan leda till arbete sedan. Om man inte har arbetslivserfarenhet kan praktik ge en erfarenhet. Hon har nu praktiserat under maj-juni på en förskola i kommunen. Vid första mötet skrev hon i sin handlingsplan att hon skulle träffa arbetsförmedlaren igen efter skolavslutningen. Denna positiva upplevelse av att man kan få hjälp på Arbetsförmedlingen kan förhoppningsvis sprida sig till andra ungdomar. Även pedagoger och handläggare tycker att det varit bra med samarbetet. - Jag kan förbereda ungdomar bättre av att själv kunna mer om Arbetsförmedlingen, säger specialpedagogen. Fyra elever ska fortsätta i höst och kommer ifråga för ytterligare planering eller fler överlämnande samtal då. 4

6 DELMÅL 2, Att öka kompetens och spridning av kunskap hos de som möter dessa ungdomar i såväl skola som samverkansmyndigheter, arbetsgivare, politiker och föräldrar. Utbildning BAS - intervjumetod Pedagogerna fick en utbildning i november 2013, i metoden BAS, bedömning av anpassningar i skolan. Helene Lidström, som varit med om att arbeta fram metoden, från Linköpings universitet höll i kursen. Den genomfördes tillsammans med Strömsunds kommun och sammanlagt var det sju deltagare. BAS är en metod att kartlägga en persons funktionsförmåga i olika situationer i skolan. Den innehåller 16 frågeområden och förhållningssättet är att personen får berätta hur det fungerar i olika situationer. Var de eventuellt har något stöd och hur det fungerar, och sedan om de vill prova något nytt stöd. I kursen ingick en uppföljningen efter årsskiftet via webben. Reflektioner från pedagogerna som då hade genomfört en BAS-intervju och handledning från Helene. Utbildningar för samtlig personal vid Åre Gymnasieskola 5

7 Under vårterminen 2013 anordnades utbildning för samtlig personal, pedagoger och tränare vid gymnasieskolan. Första dagen på vårterminen höll dåvarande skolpsykolog Line Uski Torpe, en föreläsning om funktionsnedsättningar. Främst med fokus på ADHD. Hon pratade om kognitiva processer som alla behöver för att klara vardag och arbete. Föreläsningen var populär. Under januari och februari genomfördes workshops med både teori och praktiska övningar, för all personal i tre grupper. Teoretiska lärare, IM och yrkeslärare, samt tränare. De presentationer som visades finns på Som avslutning på terminen anordnades ännu en föreläsning, kring funktionsnedsättningar. Denna gång av Matilda Fransson, ny skolpsykolog. Samt en reflekterande uppföljning. Personalen på skolan har höjt sin medvetenhet och kunskap i stort om funktionsnedsättningar och hur man kan stötta elever. 6

8 Hjälpmedelsinstitutets konferens Varenda unge ska klara skolan Deltog gjorde Lotta Vikström, Karin Jacobsson och Monica Andersson. Arbetsterapeuter från projekt Teknik i skolan och kognitionsforskare vid HI delgav resultat och erfarenheter från projekt nationellt. Kontakt togs med Kungälvs specialpedagog och Arbetsförmedlingens samordnare för Unga F i Västra Götaland. Deras utökade nätverk för ungdomar efter skolans slut var en intressant idé. Dokumentation från konferensen. DELMÅL 3, Skapa en samarbetsmodell för Arbetsförmedlingen och Åre gymnasieskola på både övergripande och individuell deltagar/elevnivå Styrgrupp består av: projektledare, förvaltningschef skola, Arbetsförmedlingens chef, rektor för gymnasieskolan. Arbetsgrupp består av: projektledare, biträdande rektor för gymnasieskolan, handläggare Arbetsförmedlingen, specialpedagog och speciallärare. Styr och arbetsgruppens övergripande arbete för samverkan har haltat något under året. Detta beror delvis på byte av personal, rektor bytte skola och förvaltningschef bytte kommun. För styrgruppen har det genomförts tre möten (av sju) där alla deltagit men också två där någon deltagit via telefon. Ett möte blev inställt. Här återstår arbete kring struktur/ rutiner för övergripande samverkan mellan Arbetsförmedlingen gymnasieskolan, exempelvis ett årshjul. Kontakter med arbetsgivare har inte tagits. Styrgruppen har diskuterat ett utökat nätverk mellan skola och de funktioner som finns för dessa ungdomar efter skolavslutning. En första kontakt har tagits med projekt Fåkus av Gunilla Kaev, Samordningsförbundet och Monica Andersson i styrgrupp för den övergripande nivån och på arbetsgruppsnivå, för att Fåkus ska kunna få information om unga som slutar och som kanske inte har någon sysselsättning efter skolan. Arbetsgruppen har haft sju anordnade möten men på fem har alla deltagit. Försök har gjorts för att ordna med fler träffar men det har varit svårt eftersom en av pedagogerna var schemalagd på tider då arbetsförmedlaren hade lediga tider och tvärtom. Detta har gjort att gruppen inte kunnat träffas så ofta för att 7

9 diskutera samverkan på organisationsnivå. På individuell nivå har samverkan fungerat mycket bra för de elever som fått information från Arbetsförmedlingen och där handläggare fått information om elever. DELMÅL 4, Att utforska och utnyttja erfarenheter från Strömsunds projekt Verktyg hela vägen Detta har skett främst genom att samma projektledare arbetade i Strömsund projekt. Men även vid den utbildning som anordnades i verktyget BAS, bedömning av anpassningar i skolan. Då det var tre personer, lärare och rektor, med från Strömsund fanns tillfälle att dela med sig av de erfarenheter de gjort under tidigare år. Både vad gäller intervjumetoden och tankar kring arbete i projektet. Strömsund skulle ordna en avslutningskonferens under våren men detta har inte skett. Om det inte blir av under hösten, får ett möte ordnas så att det blir tillfälle att dela erfarenheter på flera nivåer än mellan skolans personal. 8

10 Uppföljning läsåret Uppföljning genomfördes med arbetsgrupp och styrgrupp dvs. all personal Gruppen fick göra en självskattning. Utifrån de delmål projektet har, skulle de bedöma hur långt processen hunnit vad gäller; eleverna, personal på skolan och organisatorisk samverkan. Men också insatser i arbetsgrupp/styrgrupp och din egen insats i projektet. Personalen i projektet bedömde överlag att processen inte hunnit mer än knappt halvvägs. I efterföljande diskussioner framkom dock att de flesta lagt sig väl lågt på skalan och tagit hänsyn till kvantitet och inte kvalitet. - För de elever som varit med har det haft stor betydelse men de är ju inte så många ännu. - Det finns ju personal som förändrat mycket för eleverna men det är ju inte alla ännu. Det gjordes också en framåtsyftande övning där alla fick reflektera över det önskvärda tillståndet vad gäller stöd till unga med funktionsnedsättningar och samverkan mellan skola och stödfunktioner efter skolan. Och en med förslag på aktiviteter i höst. Aktiviteten skapade energi och engagemang för framtiden. 9

11 Uppföljning personal på skolan En liknande uppföljning gjordes också med pedagoger och skolledare på skolan. Sammanfattningsvis kan deras bedömning vara att projektets insatser varit uppskattade. Föreläsningarna får lite högre värden än workshops. Önskningarna inför näst termin handlar om att projektet bör fortsätta med både workshops och föreläsningar, gärna kortare pass men fler. Även eleverna bör få kurs i verktygen. De nämner också att överlämning mellan stadier/årskurser bör förbättras samt att gruppstärkande aktiviteter är viktigt framförallt i årskurs 1. Informationsspridning Information till andra projekt i kommunen, IM-yrk och Fåkus. Barn och utbildningsnämnden, Kent Henningsson HT -13. Birka, Verktyg hela vägen På Samordningsförbundets verksamhetsdag. HT -13. Samordningsförbunden nationellt. Hjälpmedelsinstitutet se nedan. Samarbete med Hjälpmedelsinstitutet Det finns ett samarbete med Hjälpmedelsinstitutet och deras projekt Vägar till arbete. Projektledare, Monica Andersson och projektstödjare Gunilla Kaev från Samordningsförbundet informerade på begäran från Anita Boman, Hjälpmedelsinstitutet om våra projekt både Strömsund och Åre för Hjälpmedelsinstitutet. Gunilla Kaev och Anna Strömstedt från Strömsund deltog i ett seminarie tillsammans med Anita Boman, Hjälpmedelsinstitutet vid en konferens för Samordningsförbunden nationellt i april. 10

12 Analys Verktygen För vissa elever fungerar arbetet på ipaden med medföljande appar mycket bra. De har dock inte hunnit använda den speciellt länge. För några av eleverna har det haft betydelse bara att få tillgång till en ipad. - Jag har ju hela skolarbetet med mig hela tiden. Det har också varit bra för några elever att lärare börjat använda ipaden mer i undervisningen, undervisningen har blivit mer visuellt. Förvånansvärt många gillar att sitta på sittkuddarna och kommer och frågar efter dem. Exempelvis vid nationella proven. Den uppmärksamhet eleverna får i projektet genom BAS- intervjun, tid med projektledare för genomgång av verktyg och besök på Arbetsförmedlingen har haft stor betydelse. Kanske har de inte tidigare fått uppmärksamhet som syftar till att de ska bli självständiga och med ett verktyg klara sig själv i framtiden. Eller som en rektor uttryckte det Det blev så tydligt när jag var på ett EHT igår. Då hade vi lyckats lyfta en elev från botten och så såg jag alla dom där apparna som hon kan få nu och fortsätta bli självständig. Hur verktygen kommer att följa med ut efter skolan är slut har inte ännu kunnat undersökas eftersom för få elever slutat, inte heller användningen under praktiken har undersökts. De elever som slutat gymnasieskolan nu i vår (tre stycken) ska följas upp under hösten. Utbildningar Många pedagoger fick erbjudandet att delta men alla har inte deltagit. Inte alla har förändrat undervisningssituationen och anpassat till eleverna. Frågan är bara hur många av pedagogerna som har förändrat sitt synsätt och utvecklat sin undervisning? Genom att fortsätta med utbildningar kommer kanske fler att förstå och våga anpassa undervisningen. BAS-intervjumetod Vid utvärderingen togs det upp att kartläggningarna tar alltför lång tid för att användas till väldigt många elever, exempelvis för alla som börjar IM, som föreslogs i början av projektet. Men intervjun ger ungdomarnas egen bild. Den har också upplevts som värdefull då den utvecklat pedagogernas sätt att ställa frågor. 11

13 Kontakt kommer att tas med personal i andra projekt i Sverige och undersöka, hur de använt BAS och om de anpassat den något för att minska tiden. Under hösten används BAS på det sätt som är tänkt för att det ska kunna utvärderas sedan. Arbetsgruppens träffar antalet för få? Frågan är om samverkan påverkats av att arbetsgruppe inte kunnat träffas så ofta som tänkt i arbetsgruppen? Det kanske inte ska vara så många möten med handläggare i början på projektet för att det då mest handlar om skolans arbete? Eller skulle det vara givande för AF att ta en större del i det arbete som genomförs på skolan. Kanske ta del av vad eleverna får för behov osv. Skulle samarbetet verkligen öka? Dessa frågor kommer att diskuteras i arbetsgruppen i höst. Utökat nätverk Idén kommer från Kungälv. Gunilla Kaev och Monica Andersson har besökt dem och tagit reda på hur deras nätverk fungerar. Deras nätverk bestående av specialpedagog, praktiksamordnare, handläggare vid FK och AF, AME, LSShandläggare, träffades två gånger på termin och planerade för individers framtid och stöd. De kunde lyfta frågor och funderingar utifrån sin yrkesroll och de individer de just då arbetade med. Det finns nu tankar i Åre kommun att lyfta den här idéen till någon av de samverkansgrupper som finns i kommunen vad gäller unga. Projektledare och förvaltningschef skola arbetar vidare med frågan. Ekonomi Ansvaret har under läsåret legat hos projektägaren men eftersom personal bytts ut på olika nivåer är det lite oklart med ekonomin. En av kommunens ekonomer har kontaktats och utreder saken. Projektledare sammankallar till ett möte mellan ekonom, ansvarig på skolan och samordningsförbundet i höst. Sedan kommer projektledare och en ansvarig från gymnasieskolan att ha avstämningsmöten månadsvis 12

14 Handlingsplan för 2014 hösten Ta hänsyn till arbetsförmedlares arbetstider då schema läggs för specialläraren. Information till föräldrar och elever? Avstämningsmöten vad gäller ekonomi med rektor och projektledare Information och workshops till arbetsgivare/ arbetsgivarnätverk Workshops för arbetsförmedlare Utreda frågan om ett utökat nätverk, tillsammans med förvaltningschef träffa de funktioner som skulle ha nytta av ett nätverk kring Unga med funktionsnedsättningar för att utreda möjligheter till ett sådant samverkansorgan i Åre kommun. Möte med hela Elevhälsans personal Uppföljning av elever som slutat gymnasieskolan Påbörja informellt samarbete med Fåkus kring de som avslutar sin gy skola under hösten Fortsatta workshops och föreläsningar och handledning för pedagoger augusti Augusti? En gång i månaden Planeras september Möte i slutet september Tidig höst Senast slutet av oktober En gång i månaden Rektor Åre gy Karin Jacobsson Spec.ped och projektledare, rektor Rektor Åre gy Projektledare Projektledare AF chef IM YRK? Projektledare AF chef Projektledare Förvaltningschef skola Projektledare Line UskiTorpe EH chef Specialpedagoger och arbetsförmedlare under hösten 2014 Spec.pedagoger, Projektledare och Anja Skålén projektledare Fåkus, Rektor gy skolan Projektledare 13

Teknikstöd i skolan. Slutrapport

Teknikstöd i skolan. Slutrapport Teknikstöd i skolan Slutrapport Innan var det kaos och jag var stressad och mer ostrukturerad. Nu har jag fått grepp om allting och behöver inte lägre bli uppjagad. Elev i försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Växjö Kommun Juni 2013 Slutrapport Teknikstöd i skolan Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Inger Kratz, projektledare Ylva Karlman, Leg. arbetsterapeut Lina Karlsson,

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vi finns för att hjälpa och underlätta

Vi finns för att hjälpa och underlätta Vi finns för att hjälpa och underlätta En liten presentation Teknikstöd i skolan Kalmar Slutrapport juni 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Abstract... 5 2.Syfte... 7 3. Genomförande... 7 3.1 Projektets

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer