Kongress april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongress 2014 26-27 april"

Transkript

1 Humanisterna Kongress april

2 1 Kongresshandlingar Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens förslag om medlemsavgifter 07 Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar 08 Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar för lokalavdelning 09 Förbundsstyrelsens förslag till plan för ceremoniverksamheten 10 Motioner Styrelsens yttranden över motioner 12 Verksamhetsinriktning Budget för verksamhetsåret Ekonomiska riktlinjer Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

3 2 KALLELSE (utsänd 21 januari 2014) Humanisternas förbundskongress 2014 Lördag den 26 april kl och söndag den 27 april kl Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Varmt välkomna till årets kongress som i år kommer att hållas under lördagen den 26 april, kl , och söndagen den 27 april, kl Kom i god tid så vi hinner med registrering innan kongressen öppnar! Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm KONGRESSOMBUD Kongressen är Humanisternas högsta beslutande organ, och besluten fattas av kongressombuden. Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar. För att vara ombud måste man vara betalande medlem såväl vid val som vid kongressen. Ombudens namn och e-postadress ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den 5 april. Det är viktigt att lokalavdelningarna kontrollerar att ombuden är betalande medlemmar. Utdrag ur medlemsregistret kan beställas genom att skicka ett mail till Endast ombud har rösträtt. Alla medlemmar har närvarorätt, men yttranderätt endast vid behandling av en egen motion som man företräder. Lokalavdelningarna tilldelas ombud efter medlemsantal. Ett ombud per påbörjat hundratal den 31 december Lokalavdelningarna meddelas om ombudsfördelningen i början av januari Ombudsfördelningen ser i år ut på följande sätt för respektive lokalavdelning: Lokalavdelning Ombud Stockholm 18 Väst 9 Uppsala 6 Syd 6 Östergötland 3 Kalmar 2 Umeå 2 Jönköping 2 Örebro 1 Värmland 1 Södertälje 1 Gotland 1 Summa: 52

4 3 Ombud ersätts för nödvändiga och skäliga resekostnader. Vid behov av övernattning i Stockholm får ombud själva ordna med logi. Ersättning (mot underlag) medges med upp till 800 kronor av kostnaden. Vi uppskattar om ni kan utnyttja möjligheten att dela boende. Kontakta Gudrun Nilsdotter tel: ) för tips om boende. MOTIONSTID Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress ska inge en motion via e-post till senast den 15 mars. Enligt stadgarna tillställs motionen även lokalavdelningen för kännedom. KONGRESSHANDLINGAR Senast den 12 april skickas kongresshandlingarna med e-post till alla ombud och övriga medlemmar som har anmält sig till kongressen. Stadgar och andra uppgifter inför kongressen finns på hemsidan. Observera att inga utskrivna kongresshandlingar kommer att delas ut under kongressen. MÅLTIDER UNDER KONGRESSEN Lördag Som tidigare meddelats kommer det att erbjudas kaffe och en godbit under lördagen den 26 april, men deltagare ansvarar själva för lunch. Middagen kommer i år att hållas lördag kl på Galways Irish Pub, Kungsgatan 24, Stockholm. Vi har reserverat bord, men inga föranmälningar krävs. Respektive deltagare beställer valfri rätt (och/eller dryck) till självkostnadspris på plats. Vi har möjlighet att sitta där fram till kl. 23 för den som så önskar. Deltagande är inget krav. Söndag Plats för lunch meddelas senare. Lunchen är gratis för alla anmälda medlemmar. OBS! Den som INTE avser att delta på lunchen på söndag den 27 april eller den som har något särskilt önskemål (t e x vegetariskt eller matallergi) ombeds snarast meddela oss detta på ANMÄLAN Anmälan till kongressen görs senast 12 april genom att klicka på denna länk och följa anvisningarna. Anmälan kan göras från och med den 21 januari. Vänligen meddela om ni enbart avser delta under en av dagarna, och i så fall vilken dag. Meddela även om ni önskar lunch och om ni har några specifika krav (tex. matallergi). Vid frågor, eller om ni efterfrågar ytterligare information; kontakta respektive lokalavdelning, eller

5 4 Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare för kongressen 2. Val av två justerare, tillika rösträknare 3. Fastställande av antalet ombud och upprättande av röstlängd 4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 5. Godkännande av dagordning och arbetsordning 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om medlemsavgifter 11. Behandling av styrelsens förslag 12. Behandling av inkomna motioner 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 15. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen 16. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 17. Val av valberedning

6 5 Förslag till arbetsordning för kongressen Humanisternas kongress äger rum den april 2014 i ABF-huset i Stockholm. Lördagen kl ägnas åt information och diskussion. De formella förhandlingarna äger rum på söndagen kl På lördagen förutsätts alla (som så önskar) ha ätit lunch innan förhandlingarna börjar. Då bjuds endast på en kafferast med godbit ca kl 14. På söndagen bjuds alla kongressdeltagare som var anmälda i tid på lunch ca kl 12. Inga kafferaster ordnas på söndag men kaffemaskiner finns på alla plan utom plan 1. Kaffe från dem kostar 10 kr. Dagordningen Framgår av stadgarnas 8. Inga andra ärenden har anmälts och därmed inte heller behandlas av kongressen. 14 motioner har skickats in till kongressen. Deltagande Kongressombud har förslags-, yttrande- och rösträtt. Styrelseledamöter och revisorer har förslags- och yttranderätt. Motionär, eller representant för motion med flera undertecknare, har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid motionsbehandling även om han/hon inte är ombud. (Stadgarna 9) Debatt Ordet ska begäras skriftligt hos presidiet. Anföranden och yrkanden ska framföras från kongressens talarstol. Yrkanden ska redovisas skriftligt till presidiet. Det rekommenderas att inlägg begränsas till tre minuter och repliker till en minut. Presidiet kan vid behov föreslå en mer strikt tidsbegränsning. Presidiet kan ge föredragande i en fråga ytterligare tid om behov föreligger. Ordningsfrågor bryter talarordningen. Vid beslut om streck i debatten redovisar mötesordföranden inlämnade yrkanden. Möjlighet ges därefter att lämna in ytterligare yrkanden. Därefter redovisar ordföranden vilka som finns på talarlistan och möjlighet ges för dem som därutöver önskar tala att anmäla sig. Sedan streck satts kan inga ytterligare yrkanden lämnas in eller ordet begäras. Motionsbehandling Styrelserepresentant inleder behandlingen av varje motion, följd av motionären/ motionärernas representant. Därefter förklaras ordet fritt.

7 6 Humanisterna Kongress april 2014 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen sträcker sig från kongressen april 2013 till kongressen april 2014

8 7 Innehåll Inledning... 3 Kongressen Lokalavdelningar... 3 Förbundskansli... 3 Förtroendemedlem... 3 Medlemskap via SMS... 3 Medlemsvärvning och humanistfilm... 3 Webben och digital kommunikation... 3 Kommunikationsnätverk... 4 Sekulär humanism i skolböcker... 4 Hedeniuspriset 2013 till Sara Mohammad... 4 Bok- och biblioteksmässan Almedalen Skolans år... 5 Samhälle och politik... 6 Nu en tradition: Sekulär ceremoni vid riksdagens öppnande... 6 Humanistiskt nätverk i riksdagen... 6 Arrangemang och seminarier... 6 Grafisk profil... 7 Höstkonferens & Ordförandekonferens... 7 Projekt för att motverka rasism och intolerans... 7 Ceremoniverksamheten... 7 Högtidsboken... 8 HumPride Humanistisk konfirmation Humanitär insamlingsverksamhet... 9 HumPride Humanismen internationellt Etikprojektet HumanistInfo

9 8 Inledning Under mandatperioden har förbundsstyrelsens arbete fokuserats på att förstärka vårt politiska inflytande och vår opinionsbildande röst, samt att bedriva vår löpande verksamhet för medlemmar. Vi kan konstatera att vi har en minskning av antalet medlemmar jämfört med samma tid förra året. Däremot bedömer vi att vårt politiska inflytande stärkts under perioden. Förbundets ekonomi är stabil. Arbetet i styrelsen och arbetsutskottet har fungerat bra. Ett intensifierat arbete för att värva nya medlemmar kommer att ske under Kongressen 2013 Kongressen hölls på ABF i Stockholm den april med 58 ombud och ca 40 andra, styrelseledamöter, revisorer, valberedning, mötesfunktionärer och medlemmar. Styrelseledamot Anders Martinsson var ordförande den 20 april och Gabriel Romanus den 21 april. På denna kongress antogs också ett nytt idéprogram. Lokalavdelningar Förbundet har under året haft 12 lokalavdelningar som bedrivit verksamhet och opinionsbildning på lokal nivå. Lokalavdelningarnas verksamhet framgår av avdelningarnas lokala verksamhetsberättelser. För att främja lokal förankring och aktivitet stödjer förbundet nybildande av lokalavdelningar där det finns medlemsunderlag. Förbundskansli Administrationen av medlemsregistret inklusive utskick av fakturor, registrering av nya medlemmar med mera sköts av Föreningshuset. Redovisningen sköts av Gudrun Nilsdotter, som är anställd på timbasis av Humanisterna. Utdrag från medlemsregistret skickas numera ut kvartalsvis till alla lokalordförande och innehåller listor på alla betalande lokala medlemmar samt de medlemmar som har ännu ej betalat sin avgift. På så sätt blir det möjligt för lokalavdelningar att själva påminna eller få feedback om varför medlemmar inte längre vill vara medlemmar. En funktion är under utveckling så medlemmar själva ska kunna ändra sina uppgifter i medlemsregistret. Förtroendemedlem Direktiv och riktlinjer för uppdraget som förtroendemedlem har utarbetats av styrelsen och publicerats på webben. Medlemskap via SMS Vi har utvecklat en funktion som gör det möjligt att bli medlem via SMS. Syftet är att göra det enklare för personer att bli medlemmar. Samtidigt kan korta reklamtexter om att bli medlem användas i informationsmaterial samt i kampanjer. Systemet är i drift och har efter utvärdering visat sig fungera bra. Medlemsvärvning och humanistfilm Medlemmarna i Humanisterna har fått förfrågan om att sponsra en annonskampanj för att värva nya medlemmar. Kampanjen planeras att inledas hösten En film om Humanisterna och sekulär humanism är under framtagande. Den görs av en professionell dokumentärfilmare som vunnit flera priser för sina filmer. Det sker helt ideellt. Webben och digital kommunikation Vi har beslutat att förbättra Humanisternas externa och interna kommunikation. 3

10 9 Aktiviteten på webbforumet har varit lågt, och vi har därför stängt ned forumet för att istället satsa mer på våra kanaler på Facebook. För att förbättra vår interna kommunikation har en stängd grupp på Facebook skapats vars syfte är att fungera som plattform för diskussion av frågor som berör vår verksamhet. Medlemskap i Humanisterna krävs och nya deltagare verifieras mot medlemsregistret. Vi har även beslutat att satsa på de gamla sidorna Humanisterna (2500 likes) och Gud finns nog inte (23500 likes). Sidan Humanisterna kommer att användas för att nå ut med information eller kampanjer som berör Humanisterna direkt, medan sidan Gud finns nog inte kommer att används för frågor med en mer indirekt anknytning till Humanisterna. Debattartiklar och förbundsinformation uppdateras löpande på hemsidan och fler personer har fått access att lägga upp inlägg. Ett förändrings- och förbättringsarbete av webbsidan pågår för närvarande. Kommunikationsnätverk För att kunna organisera och hantera alla tjänster på nätet har ett medlemsnätverk skapats. Syftet är att vi ska kunna bli mer aktiva och synas mer på internet, samtidigt som ett förbättringsarbete kan ske kontinuerligt. Nätverket kommer även att användas för att koordinera information och kampanjer. Kommunikationsnätverket har träffats vid ett par tillfällen och olika ansvarsområden har fördelats mellan nätverkets deltagare. Sekulär humanism i skolböcker Under året har vi fortsatt granska hur den sekulära humanismen presenteras i skolböcker. Tyvärr kan vi konstatera att många skolböcker i religionskunskap förmedlar en falsk och djupt felaktig bild av sekulär humanism. I skolans nya kursplan står det att eleverna också ska bli bekanta med livsåskådningen sekulär humanism. Detta arbete fortsätter intensivt under 2014 då detta är Skolans år enligt tidigare kongressbeslut och ett skolmaterial om sekulär humanism är under framtagning. Hedeniuspriset 2013 till Sara Mohammad På Humanismens dag den 27 oktober i Stockholm tilldelades Sara Mohammad Hedeniuspriset Förbundsstyrelsens motivering löd: Sara Mohammad har outtröttligt kämpat för ungdomar som fallit offer för hedersförtryck. Genom riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime har hon åstadkommit verkliga förändringar i hur hederskultur bemöts i Sverige, både politiskt, i media och i samhällsinstitutioner som kvinnojourer, polis och socialtjänst. Utöver samhällsinsatsen har hon byggt upp ett nätverk av frivilliga som ofta med akuta, riskfyllda insatser hjälpt ett stort antal ungdomar som annars troligen skulle råkat mycket illa ut. Sara Mohammad är en unik röst som lyfter fram de svikna och säger det självklara: de mänskliga rättigheterna måste gälla alla, oavsett härkomst, kultur, religion eller tradition. För sina insatser tilldelas Sara Mohammad 2013 års Hedeniuspris. Bok- och biblioteksmässan 2013 Humanisterna Väst deltog liksom tidigare år i 2013 års bokmässa i Göteborg. Väst hade en egen monter som delades med förbundet Unga Humanister. Bokförsäljningen var 4

11 10 något sämre än föregående år både till antal och intäkter. Å andra sidan var det en livlig aktivitet i montern med många besökare. För Humanisterna Väst är bokförsäljningen inte primär, utan bokmässan är ett tillfälle att synas och att träffa intresserade människor, både medlemmar och ännu-inte-medlemmar. Det är också ett sätt för andra medlemmar än styrelsen att aktivt bidra till verksamheten. Utan att ha fört någon statistik är upplevelsen bland monterpersonal att intresset för information och inte minst diskussion har ökat bland mässbesökarna. Färre besök av religiösa grupper och fler av verkligt intresserade. I montern fanns också ett omfattande material om och ifrån förbundet Humanisterna. Ett uppskattat monterprogram var också ett kort föredrag av Birgitta Forsman. Det blev en oväntat lyckad programpunkt. Bidragande till den stora uppslutningen var troligen att Väst hade annonserat programpunkten i mässtidningen. Almedalen 2013 Humanisternas medverkan begränsades till en liten trädgårdsträff en av dagarna under Almedalsveckan. Det rönte inget större intresse. En större satsning görs under valåret Skolans år Vid kongressen förra våren beslutades det att Humanisternas arbete för 2014 skulle sätta fokus på skolan. Den skolgrupp som fått till uppgift att samordna och fungera som uppstartare för planerandet av året gjorde under 2013 följande; Skolgruppen arrangerade en planerings/brainstorming-helg på Ekskäret i Stockholms skärgård den 4-6 oktober. Inbjudningar till detta hade gått ut till lokalavdelningarna och totalt 16 personer med intresse för skolfrågor samlades för att diskutera och börja utforma vad Humanisterna borde fylla skolans år med under Syftet med helgen var i stort att förankra arbetet med skolans år i alla förbundets lokalavdelningar. Arrangemanget samlade representanter från åtta av Humanisternas tolv lokalavdelningar samt en representant från Unga Humanister. Under helgen beslutades att utveckla ett material för kritiskt tänkande i skolan och diskuterades hur kritiskt tänkande kan bli del av undervisningen inom olika ämnen i grundskolan. Skolgruppen (och då främst Sören Holst) har under en längre tid utvecklat ett stödmaterial för besök i skolor. Detta diskuterades även under helgen. Givetvis var helgen ett utmärkt tillfälle att även sondera terrängen vad gällde gruppens egna resurser. Bland annat diskuterades det kring hur ett fokusår kan läggas upp, vilka personresurser och vilka olika möjligheter som finns etc. Olika grupper bildades där deltagarna valde olika områden/sätt att engagera sig i skolfrågor och framför allt aktivera sig på lokal nivå. Nu har Skolgruppen dels en sluten grupp på Facebook, dels en Google drive där material delas. Skolgruppen i Stockholm anordnade även en utbildningsdag för personer som kan tänka sig att göra skolbesök med stöd i det utvecklade stödmaterialet. Förhoppningsvis kommer liknande initiativ att tas i andra lokalavdelningar. Skolgruppen satte in en annons om att Humanisterna kan göra skolbesök i Religion och livsfrågor som är en tidskrift riktad till religionslärare. Sedan annonsen publicerades har några skolor hört av sig och förhoppningen är nu att de lokalavdelningar som befinner sig närmast ska kunna ansvara för skolbesöken. 5

12 11 Samhälle och politik Humanisterna fortsätter alltjämt att göra sig hörda i det offentliga samtalet. Stor uppmärksamhet fick artikeln på DN Debatt om handskakningsfallet i Trollhättan. Alla de stora dagstidningarnas ledarsidor kommenterade artikeln och tog samma position som Humanisterna i frågan. Omskärelsedebatten fick också förnyad aktualitet då bl.a. Barnombudsmannen gick ut med en debattartikel och intog samma position som Humanisterna två år tidigare. En kommunal skola i Umeå har också uppmärksammats för sitt samarbete kring Bibeläventyr med Svenska bibelsällskapet. Humanisternas lokalavdelning i Umeå har framgångsrikt lyft fram detta i debatten. Regeringens utspel om att tillåta vissa konfessionella inslag i skolan lyftes också fram av Humanisterna, som resulterade i debatter med Jan Björklund och Göran Hägglund i Sveriges Radio respektive Aktuellt. Humanisternas konfaläger för ungdomar lyftes också fram på ett positivt sätt över ett helt uppslag i kyrkans tidning i augusti Förbundet Humanisterna har varit aktiva i en rad andra frågor under perioden, tex om att religiösa skäl inte ska räcka som skäl till hemundervisning av barn. För en komplett lista över aktiviteter hänvisas till Humanisternas hemsida. Nu en tradition: Sekulär ceremoni vid riksdagens öppnande Liksom året innan erbjöd Humanisterna en alternativ ceremoni till den gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm som alla riksdagsledamöter och ministrar bjuds in till vid riksdagens öppnande. Vi ville än en gång erbjuda ett sekulärt alternativ och gick därför ut med en inbjudan till en samling i humanismens och upplysningens anda den 17 september kl (samtidigt som gudstjänsten i Storkyrkan). På anrika Den Gyldene Freden i Gamla Stan berättade Staffan Ulfstrand, professor i evolutionsbiologi, om människans ursprung och utveckling i både biologiskt, moraliskt och socialt hänseende. Fler riksdagsledamöter kom än förra året, och vi har nu etablerat en ny tradition. Humanistiskt nätverk i riksdagen Under år 2009 togs initiativ till att bilda ett partiöverskridande humanistiskt nätverk i riksdagen med riksdagsledamöter som delar den sekulära humanismens värdegrund. Detta arbete förutsätter att vi löpande förser nätverket med material och kompetensutveckling kring de humanistiska frågorna samt håller informationsmöten i riksdagshuset för intresserade riksdagsledamöter. Våra kontaktpersoner i riksdagen är riksdagsledamöterna Morgan Johansson och Desirée Liljevall. Arrangemang och seminarier Seminarieserien i ABF-huset i Stockholm arrangerades även 2013 i samarbete med ABF Stockholm, och med Lars Höglund som projektledare. Medlemmar i Humanisterna Stockholm har ställt upp som entrévärdar och sålt biljetter och böcker. Samarbetet med ABF innebär att Humanisterna får låna lokaler kostnadsfritt mot att ABF behåller entréavgiften (60 kr). Föredragshållare och debattörer under 2013 har inkluderat Christer Sturmark, Tulsa Jansson, Ulf Jonsson, Lotta Knutsson Bråkenhielm, Carl Gustaf Olofsson, Peter Sylwan, Karl-Erik Norrman, Lars Boisen, Sofia Jeppsson, Karim Jebari, Bengt Westerberg, Åsa Wikforss och Lars Åberg. Många av seminarierna har filmats och finns tillgängliga via Humanisternas hemsida (http://www.humanisterna.se/video_category/video/). 6

13 12 Grafisk profil Att kommunicera genom grafik är oerhört viktigt i dagens samhälle. Under verksamhetsåret beslutade styrelsen att Humanisterna behöver en sammanhållen och tydlig grafisk profil. Gunilla Kvarnström, som är tecknare och som då satt i styrelsen, utsågs att leda arbetet. Gunilla samlade kring sig en arbetsgrupp bestående av Ann Forslind (illustratör, författare och lektor vid Konstfack), Ann Christine von Reybekiel (grafisk formgivare och illustratör), Lena Andersson (författare, debattör och fristående kolumnist i DN), Fredrik von Matérn (formgivare och f.d. rektor för Nyckelviksskolan) samt Christer Sturmark och Anna Bergström från förbundsstyrelsen. Gruppen skickade inbjudningar till fem formgivare att inkomma med förslag. Samtliga tackade ja till att delta. Under hösten 2012 beslutade styrelsen, efter förslag från arbetsgruppen, att Dan Jonsson (grafisk formgivare och illustratör, tidigare professor på Konstfack), som tidigare har vunnit ett flertal nationella och internationella priser, skulle få uppdraget. Styrelsen vill tacka samtliga formgivare och särskilt Dan Jonsson för deras arbete liksom de externa personer som har hjälpt till vid framtagande av den nya grafiska profilen. Styrelsen vill också tacka Gunilla Kvarnström för all den tid hon har lagt ner på arbetet med den grafiska profilen. Höstkonferens & Ordförandekonferens Den oktober 2013 hölls en medlemskonferens i Stockholm. Fokus var på idédebatten kring ceremonier men även skolfrågor behandlades. Ungefär 60 medlemmar deltog. I samband med höstens medlemskonferens hölls en ordförandekonferens ytterligare en ordförandekonferens är planerad i slutet av mars. Projekt för att motverka rasism och intolerans Ungdomsstyrelsen har tidigare gett stöd till Humanisterna för att driva ett projekt som syftar till att stimulera en öppen dialog kring frågor rörande rasism och intolerans bland skolungdomar. En manual togs fram inom ramen för projektet som nu är avslutat. Manualen har blivit en stor succé och beställts i tusentals exemplar av lärare i olika skolor i landet. Ceremoniverksamheten Efter en omfattande intern diskussion i förbundet gör styrelsen bedömningen att det finns ett majoritetsstöd för att fortsätta med ceremoniverksamheten. Ett förslag till plan för ceremoniverksamhetens utbyggnad har utarbetats av styrelsen, att presenteras för kongressen i april Årets statistik över utförda ceremonier slutade i Stockholm på 211 och i hela landet 429 uppdrag. I siffrorna för 2013 är alla uppdrag upptagna som våra officianter utfört men delade på Humanistiska respektive borgerliga. Vi tycker att det är glädjande att våra officianter har många uppdrag även om de inte är komna från hemsidan och uttalat humanistiska. Många uppdrag gör att officianterna får erfarenhet och kunskaper som givetvis är värdefulla. Ceremoni Stockholm Övriga landet Humanistiska Borgerliga Humanistiska Borgerliga Barnvälkomnande Vigsel

14 13 Vigsel utan vigselrätt 6 2 Begravning Totalt Totalt hela landet 429 De som vill utnyttja våra tjänster har via hemsidan kunnat kontakta officiant direkt i sitt närområde. Utöver detta har ca 135 mejlförfrågningar inkommit till ceremoniansvarig som hänvisat till hemsidan för val av officiant eller besvarat gällande ärende. Urban Jansson och Irene Rune, ansvariga för ceremoniverksamheten genomförde en kurs för 11 deltagare under två helger januari och februari. Förberedelser för en kurs även 2014 med syfte att nå så många kursdeltagare som möjligt utanför storstadsregionerna har pågått. Arbetet för att kvalitetssäkra våra ceremonier/officianter påbörjades under 2013 men datahjälpen försvann under arbetets gång o nya tag måste tas. I januari 2013 återkallades Mikael Göranssons och Anne-Marie Morbergs förordnanden som vigselförrättare av Länsstyrelsen. De är de enda av våra officianter i Stockholmsområdet som erhållit laglig vigselrätt. Detta har medfört att vi varit tvungna att problematisera situationen för många som velat ha en humanistisk vigselförrättare. Mikael har överklagat och fört en dialog med myndigheterna under året. Ovissheten har varit stor kring vid vilken tidpunkt som förordnandet ev. skulle kunna dras in för Mikael och situationen för brudparen därför mycket oviss. Några chansade och andra valde något annat alternativ. Ärendet gällande Mikaels vigselrätt är nu i Kammarrätten och vi avvaktar med stort intresse utslaget där. I 2013 års statistik kan noteras att antalet vigslar för Mikael minskade, från 89 till 20. Det innebär att många personer gått miste om att höra hans ord kring humanism och Humanisterna. Ärendet nya begravningsplatsen på Järvafältet har även under 2013 befunnit sig i planeringsstadiet. Ingenting nytt har framkommit och vi räknar med att bli kallade/informerade om ärendet framskrider för tyckande eller beslut i någon form. En fristående begravningsgrupp har under året arbetat kring frågan om kommunaliserad begravningstjänst. För närvarande är det endast Tranås och Stockholms kommuner som har ansvaret, för övriga kyrkan. Gruppen arbetar också för att få till en borgerlig begravningsplats utanför de vanligtvis förekommande murarna kring kyrkogårdarna. Kvarnarna mal långsamt och ingen av frågorna har kommit till avslut. Högtidsboken Även under 2013 har det med Anneli Noréus i spetsen arbetats hårt för nyutgivning av Den svenska högtidsboken. Många problem har lösts på vägen och andra har uppstått men arbetsgruppen har oförtrutet jobbat vidare. HumPride 2013 Humanisternas HBTQ-nätverk, med Johan Ericsson Qvist som ansvarig, höll i Humanisternas deltagande vid Stockholm Pride På Pride House/Kulturhuset i Stockholm, fanns vi tillgängliga och svarade på frågor om humanism under rubriken, Hänga med en HBTQ-Humanist. Vi stoltserade med våra tröjor med texten Fråga mig om Humanism och regnbågsfärgade Happy Humansymboler. Evenemanget gästades av förbunds ordförande Christer Sturmark som fick svara på frågor från intresserade Pride-deltagare. 8

15 14 I vårt ekipage i Pride Parade deltog ett 30-tal glada medlemmar i Humanisterna, Vetenskap och Folkbildning och Unga Humanister med plakat med Happy Human samt parollen Vi tror på livet, människan och kärleken. VoF hade egna paroller och plakat (Kärlek och vetenskap). Efter Pride Parade anordnades evenemanget Mat och vin på restaurang Kouzina, som gästades av ca 25 personer. Alla var välkomna oavsett om de deltagit i Pride Parade eller inte. En liten delegation från Stockholm besökte också Göteborgs West Pride och gick bland annat i Regnsbågsparaden (Göteborgs motsvarighet till Pride Parade). Vi arrangerade där också ett seminarium (om svårigheten med) Att komma ut som HBTQ och ateist i Indonesien. Humanistisk konfirmation 2013 Anna Bergström var ensam ansvarig för konfirmationen Styrelsen beslutade på därför på Annas förslag att endast arrangera ett läger under Då alla de sex handledarna på lägret redan hade deltagit på läger genomfördes ingen handledarutbildning. Lägret, som pågick under sju dagar i början av augusti, hölls på Valla Folkhögskola i Linköping, var fullbokat redan i december 2012 och blev oerhört lyckat med hjälp av fantastiska insatser från de ideellt arbetande handledarna. I efterhand har många föräldrar och ungdomar upprepade gånger uttryckt glädje över veckan. Under 2013 fortsatte arbetet med att stabilisera rutinerna för verksamheten i förhoppning om att identifiera personen som vurmar för den och som ville driva den vidare. Som ett led i detta fortsatte utvecklandet mål och medel i relation till hela verksamhetsåret (från bokning av lägergård till avslut av läger). Efter lägret på Valla beslöt så fyra av de sex handledarna att åta sig arbeta tillsammans som ledningsgrupp inför kommande år. Konfirmationen gick med litet överskott 2013 om ca kr. Då styrelsen sedan tidigare fattat beslut om att redovisa konfirmationens ekonomi separat kan det efter 2013 sammanfattas att verksamheten har kr reserverade för framtida utvecklig av verksamheten, för att klara av eventuella kostnader etc. Styrelsen vill uttrycka ett varmt tack till lägrets handledare samt till Lena Svedin som ställde upp som högtidstalare vid avslutningen. Humanitär insamlingsverksamhet Under 2012 bildades med hjälp av Humanisterna, men som fristående stiftelse, Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen. Under 2012 verkade insamlingsverksamheten och stiftelsen sida vid sida. Från 2013 flyttades verksamheten över till Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen. Under året har nästan alla månadsgivare flyttat över sina donationer till stiftelsens 90- konto. Men drygt kronor har kommit in till det av Väst ännu administrerade insamlingskontot. Donationerna har regelbundet överförts till stiftelsens 90-konto och sänts vidare till Mme Mahjoubas kvinnohus och daghem i Agadir. Det finns ännu en handfull kvardröjande donatorer till det gamla kontot. Vi fortsätter påminna och förmodar att det gamla insamlingskontot kan avslutas till nästa år. HumanistHjälpens bokslut för 2013 görs inte förrän senare i år. Resultatmässigt pekar siffrorna på ungefär samma totala resultat som insamlingsverksamheten och stiftelsen gjorde tillsammans under 2012, omkring kronor. De flesta ursprungliga 9

16 15 donatorerna från förbundet finns kvar. Nya donatorer kommer dock från de mest skilda håll. Genom flera aktiviteter i digitala media ökade antalet månadsgivare under december. Vi hoppas på ett ständigt stigande hjälpresultat. Stiftelsens verksamhet redovisas årligen offentligt på Från HumanistHjälpens Hjälpfond ges stöd till svenska organisationer som arbetar mot hedersvåld och hedersideologier. Under 2014 planerar stiftelsen att öka den hjälpen, vilket blivit möjligt genom ett ökande antal donatorer till hjälpmålet HjälpFonden. HumPride 2013 Humanisternas HBTQ-nätverk, med Johan Ericsson Qvist som ansvarig, höll i Humanisternas deltagande vid Stockholm Pride På Pride House/Kulturhuset i Stockholm, fanns vi tillgängliga och svarade på frågor om humanism under rubriken, Hänga med en HBTQ-Humanist. Vi stoltserade med våra tröjor med texten Fråga mig om Humanism och regnbågsfärgade Happy Humansymboler. Evenemanget gästades av förbunds ordförande Christer Sturmark som fick svara på frågor från intresserade Pride-deltagare. I vårt ekipage i Pride Parade deltog ett 30-tal glada medlemmar i Humanisterna, Vetenskap och Folkbildning och Unga Humanister med plakat med Happy Human samt parollen Vi tror på livet, människan och kärleken. VoF hade egna paroller och plakat (Kärlek och vetenskap). Efter Pride Parade anordnades evenemanget Mat och vin på restaurang Kouzina, som gästades av ca 25 personer. Alla var välkomna oavsett om de deltagit i Pride Parade eller inte. En liten delegation från Stockholm besökte också Göteborgs West Pride och gick bland annat i Regnsbågsparaden (Göteborgs motsvarighet till Pride Parade). Vi arrangerade där också ett seminarium (om svårigheten med) Att komma ut som HBTQ och ateist i Indonesien. Humanismen internationellt IHEU. Humanisterna har fått fullvärdigt medlemskap i IHEU (International Humanist and Ethical Union), från att tidigare ha varit associate member. Utöver det symboliska värdet innebär det att vi får rösträtt i IHEU:s årliga generalförsamling och därmed kan delta mer aktivt i internationella samarbeten. IHEU är en paraplyorganisation som grundades 1952 för att representera humanister, ateister, fritänkare, rationalister, sekularister och etiska kulturgrupper i hela världen. De har idag över 100 medlemsorganisationer. Se Freedom of Thought Report. Den 10 december, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, släppte IHEU den unika rapporten Freedom of Thought Report med statistik och anekdoter om hur ateister och fritänkare behandlas i världen, från bönetvång i skolan till diskriminering, fängelsestraff och dödsstraff. Rapporten uppmärksammades i internationella medier. Bidrag är välkomna till nästa upplaga. Se EHF-konferens. Europeiska Humanistfederationen arrangerade i maj 2013 sin årliga konferens, denna gång i Bukarest i samarbete med det rumänska humanistförbundet. Över 200 tillresta deltog i aktiviteterna. Från Sverige representerades Humanisterna av fem medlemmar. I samband med konferensen höll tre organisationer sina årsmöten: IHEU (International Humanist and Ethical Union), IHEYO (International Humanist and 10

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Skolan blir Humanisternas fokus under 2014 som också är valår. Sid. 9 HUMANISTINFO HUMANISTERNAS MEDLEMSTIDNING. Humanisternas nya profil

Skolan blir Humanisternas fokus under 2014 som också är valår. Sid. 9 HUMANISTINFO HUMANISTERNAS MEDLEMSTIDNING. Humanisternas nya profil Medlemsenkäten 2013 visar små förändringar jämför med tidigare medlemsundersökning. Sid. 22 23 Skolan blir Humanisternas fokus under 2014 som också är valår. Sid. 9 Ateistiska bloggare och deras familjer

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer