VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Innehållsförteckning sida nr 1. Allmänt 2 2.Centralkansliet 3 3.Information och utbildning 3 4. Nedrustning och vapenkontroll 5 5.Fredsbyggande, fredsförmedling och krishantering 8 6. IPB och övrigt internationellt samarbete 9 7.Fredsskolan aktivitetshelheter kring fred och utvecklin Kurdbarnsverksamheten Fredsstationen Evenemang och kulturverksamhet Administrationen och medlemskap i andra organisationer Ekonomi 20

2 2 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry. Utkast till vårmöten Verksamhetsberättelse för år Allmänt Året 2011 var FN:s år för kulturmöten. I Finland var det riksdagsvalsår och Fredsförbundet strävade efter att lyfta fram fredsrörelsens teman och målsättningar i valdebatterna och senare vid beredningen av regeringsprogrammet. Politiska teman inom vilka Fredsförbundet strävade efter att vara aktiv var Finlands aktiva roll vid fredsförmedling och krishantering, att sporra Finland och EU i nedrustningsfrågor men också besparingarna inom försvarsmakten, utvecklandet av värnplikten och civiltjänstgöringen var framme i debatten och i rubrikerna. Här kom också förbundet med sina ställningstaganden och strävade efter att vara med och påverka. En stor seger för fredsrörelsen var det då Finland efter över tio års arbete i slutet av året beslutade att gå med i konventionen som förbjuder personminor. Fredsförbundet och kampanjen fick en mängd lyckönskningar, beröm och uppmärksamhet från olika håll i världen för sitt arbete för en värld fri från minor. Den arabiska våren ingav på internationell plan hopp om demokrati på ett område där mer eller mindre auktoritära regimer styrt, men samtidigt förekom också våld i anknytning till den arabiska våren. Fredsrörelsen lyfte fram framför allt frågor om vapenexport. En följd av det folkliga upproret i Libyen var en eskalerad konflikt där också yttre världen blandade in sig med kraftåtgärder. Inom fredsrörelsen diskuterades skyldigheten att skydda den civila befolkningen i relation till berättigandet i utomstående aktörers agerande med kraft. I fråga om Afghanistan har en allt större del av de länder som deltar i ISAF beslutat om tidtabellen att dra tillbaka sina soldater från Afghanistan och också i Finland har den politiska beredningen i saken börjat. Japan drabbades i mars av en fruktansvärd katastrof då jordbävningen i Sendai åtföljdes av en tsunami. En flodvåg strök över Japans kust och följden var att nästan personer omkom och över personer måste evakueras från sina hem. Hela världen fick frukta då det blev klart att flodvågen gjorde att flera kärnreaktorer i Fukushima som är belägen vid kusten slutade fungera. Radioaktiv strålning och radioaktivt läckage från kärnkraftverken var följder av detta. Fredsförbundet som i debatten lyft fram sambandet mellan kärnvapen, kärnvapensmateriel och kärnkraft, deltog i evenemang som arrangerades av Luonto-Liitto och Greenpeace. Vid dessa diskuterades farorna i anknytning till kärnkraften. Tankarna var också hos fredsaktiva i Japan och hos deras familjer. Fredsförbundet strävar efter att tillsammans med flera andra internationella organisationer och think tank inverka på diskussionen i samband med Natos strategireform. Diskussionen gäller huruvida Nato äntligen kunde avstå från kärnvapen i Europa. Fredsförbundets ordförande deltog i flera internationella konferenser där temat togs fram och förbundet arrangerade med stöd från utrikesministeriet ett expertseminarium på hög nivå omkring temat. Tyvärr har Nato inte ännu varit berett att helt och hållet avstå från kärnvapen, även om flera medlemsländer aktivt agerar för detta. I sin egen verksamhet beslutade Fredsförbundet år 2011 att satsa speciellt på utvecklingen av informationsverksamheten så att den sköts professionellt. Som en del i detta fattades ett ekonomiskt beslut om att i slutet av året anställa en visstidsanställd informatör som började lägga upp en informationsstrategi till förbundet. Fredsskolan har etablerat sin ställning och i praktiken finns det mera efterfrågan på aktivitetshelheter som är kostnadsfria för skolorna än vad Fredsförbundet kunnat erbjuda inom ramen för den finansiering som funnits. Fredsskolan är det centrala sättet för Fredsförbundet att i praktiken främja fredskulturen och uppkomsten av

3 3 nya generationer som omfattar icke-våld och globalt ansvar. Renoveringsprojektet på Fredsstationen har krävt resurser under året men framskridit enligt planerna tack vare en bra renoveringsgrupp och lyckade val av firmor för renoveringsarbetet. Fredsförbundets nya stadgar godkändes och förbundet tog i bruk det nya namnet Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund. 2. Centralkansliet Förbundet tillhandahåller på Fredsstationen både för eget och för husets andra organisationers behov kontorsapparater för vilkas bruk de andra organisationerna och aktivitetsgrupperna betalar självkostnadspris. I sambruk finns med ett leasingavtal en kopiator, ett digitalt telefonsystem, en frankeringsmaskin och en dator som ägs av Fredsförbundet och är kopplad till hela husets datanät. Den övriga datorutrustningen skaffar och underhåller var och en av organisationerna själv. På förbundets kansli arbetade som heltidsanställda verksamhetsledaren Laura Lodenius och administrativa chefen Seija Uitto. Till verksamhetsledarens arbeten hörde den allmänna planeringen och organiseringen av verksamheten samt speciellt den fredspolitiska verksamheten och informationen. I administrativa chefens arbetsbeskrivning ingick förbundets administration och ekonomi, att tjänstgöra som Fredsstationens disponent och hyra ut dess lokaler samt att fungera som sekreterare för styrelsen och arbetsutskottet. Annukka Toivonen som anställts med stöd av det projektbidrag Fredsskolan fått, arbetade som koordinator med en arbetstid på 30 veckotimmar. Fredsskolans arbetspraktikant var under 3 månader Tuuli Huovila från HUMAK. Arbetet var en del av hennes studier och hon arbetade i huvudsak på distans. Som deltidsanställd inom förbundets andra projekt om utvecklingsinformation och uppfostran, PaTo arbetade Jarmo Pykälä under 3 månader och han arbetade i huvudsak på distans i Jyväskylä. Dessutom var Pamela Baarman anställd som projektsekreterare under en månad. Hon beredde det gemensamma kärnvapenseminariet som Fredsförbundet och organisationen BASIC arrangerade med stöd av ett bidrag från UM Fredsförbundets civiltjänstgörare var Arto Kekkonen som skötte uppgifter som webbinformatör till den 5 augusti. I stället för att anställa en ny civiltjänstgörare beslutade förbundet att anställa en deltids- och visstidsanställd informatör från mitten av september till årets slut. Informatören lade som projektarbete bl.a. upp ett utkast till förbundets informationsstrategi och hjälpte till i EU-informationsprojektet och med andra uppgifter. Uppdraget sköttes av Sanna Paakkanen. Janne Ahonen gjorde sin arbetslivsträning vid förbundet under Sasuke Masuna från Pitäjänmäen peruskoulu gjorde sin arbetslivsorientering under Datastödtjänster köptes från kooperativet Mediasiili. De svenska översättningarna gjordes av Ilse Cantell. En stor del av Fredsförbundets praktiska arbeten och projekt genomfördes av frivilliga. 3. Information och utbildning Förbundet inledde ett arbete vars mål är att öka fredsarbetets synlighet. Mot slutet av året fattades ett

4 4 ekonomiskt beslut att anställa en deltidsanställd informatör för förbundet till årets slut och hon inledde bl.a. arbetet att utveckla informationsstrategin. Dessutom skaffades Meltwater-nyhetstjänsten på prov för ett år. Genom tjänsten kunde man skapa sig en uppfattning om hur teman i anknytning till fred och säkerhet behandlas i media och hurdant genomslag våra egna pressmeddelanden får i de riksomfattande medierna. Under året arrangerades också som en ny verksamhetsform till medierna riktade så kallade mediafrukostar omkring aktuella teman. Ämnena var aktuella, t.ex. privatiseringen av säkerheten och EU:s nya administration av de yttre relationerna, men deltagarantalet blev inte stort och verksamheten måste utvecklas ytterligare. Utöver information som avsetts för en större allmänhet (grundfrågor som gäller fredsarbetet och främjandet av fredskultur) innehar förbundet en expertroll i relation till myndigheterna, beslutsfattarna och medierna i fråga om nedrustning, internationellt fredsarbete, fredsbyggande och krishantering. År 2011 har förbundet avgett utlåtanden till ett par riksdagsutskott gällande den internationella konventionen som förbjuder personminor, vidare om fredsförmedlandets verksamhetsprogram och om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland till utrikesministeriet, om export av försvarsmateriel till försvarsministeriet, om pengar till fred till riksdagen och om vapensäkerhet till inrikesministeriet. Eftersom Fredsförbundet är en paraplyorganisation, erbjuder förbundet sina medlemmar och understödjare också en kanal för deras information och ömsesidiga informationsutbyte. Året 2011 var ett riksdagsvalsår. Förbundet arrangerade tillsammans med sin medlemsorganisation de Hundras Kommitté och Reservofficersförbundet en valdebatt om försvarets blivande inbesparingar och val samt en till valdebatt som närmast var riktad till unga kandidater. Förbundet producerade också information till kandidaterna och partierna om ärenden som står fredsrörelsen nära. Frågan om Finlands internationella roll, framför allt i Afghanistan, eller Finlands roll i förhållande till den eskalerade krisen i Libyen väckte diskussion i medborgarsamhället. Förbundet deltog i denna diskussion och producerade material och inlägg både via sina egna tidningar och via webbplatser och genom att delta i debatten via medierna. Under FN:s Nedrustningsvecka lyftes bl.a. vapenrustningsanslagen fram (ett evenemang för allmänheten på Narinken, ett pressmeddelande och en skrivelse till riksdagsledamöterna). Utöver pressmeddelanden, tidskrifterna Pax och Ydin samt Fredsposten var webbplatsen och de nya sociala medierna allt centralare redskap vid informationsverksamheten. Förbundet strävar efter att så gott som dagligen producera nytt material till webbplatsen och Facebook. PAX och Ydin har också utbildat nya medverkande. Det med bl.a. Fredsförbundets stöd grundade nätverket Safer Globe Finland, think tank har lyckats hjälpa fredsrörelsen inom informationsåtervinning och informationsförmedling speciellt i forskningen i anslutning till vapenhandel och har lyckats väcka mediernas intresse för teman som fredsorganisationerna inte alltid lyckats ge riksomfattande publicitet t.ex. via televisionen. Ställningstaganden och pressmeddelanden Ordföranden Cronberg: Tiden har kört förbi värnplikten i dess nuvarande form Minkonventionen i kraft 12 år. Också Finland har inlett förberedelserna Frankrike avbröt vapenexporten till Libyen och Bahrain Fredsorganisationerna: Vapenhandeln till Egypten ska upphöra FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon påminner om att arbetet mot minor är angeläget Nästan femtusen städer mot kärnvapen

5 Fredsförbundet: En felbedömning av Nato att ta sig ledande roll i operationen Minkampanjen States Parties should warn against use of cluster munitions in Libya IPB opposes military strikes and urges political negotiations to protect civilian population En information i anknytning till mexikanen Hector Cerezo Carteras besöksprogram Europeiska legosoldater finns kanske i Muammar Gaddafis trupper Fredsförbundet påminner om riskerna i samband med kärnkraft och spridningen av kärnvapen FN:s stöd till den internationella aktivitetsdagen mot militära utgifter Stockholm Internetional Peace ResearchInstitute SIPRI utgav uppgifter om upprustningsutgifter Älä unohda Glöm inte Hiroshima internationella fredsdagen Tuvalu den 157. staten i ordningen att underteckna konventionen mot minor Nobel-priset till kvinnornas fredsarbete! FN-veckan: Upprustningen tär på välfärden Fredsförbundets internationella paraplyorganisation uppmanar FN att skydda civila i Syrien Ställningstagande vid årsmötet: Inte bara ett kärnvapenfritt Mellanöstern utan också Europa Suomi vihdoin mukaan miinakieltoon Finland förbjuder minorna/ vote on landmines today in parliament Miinakieltoon liittyminen loppusuoralla eduskunnassa / Accession to mine ban treaty, vote Friday (Anslutningen till minförbudet på slutrakan i riksdagen) Fredsförbundet om missillasten i Kotka Tidningar, webbpublikationer och webbplatser Tillsammans med de Hundras Kommitté utgavs fyra årliga nummer av webbtidningen PAX som innehöll nyheter till medlemmarna och de aktiva om fredsarbetet och som via webben når en mycket större publik. Dessutom gjordes en PAX i pappersform, den delades ut på festivaler och andra massevenemang, den skickades dessutom hem till de understödjande medlemmarna. Huvudredaktör för PAX var Jussi Förbom. För PAX mottogs också kulturtidskriftsstöd via de Hundras Kommitté. Till de understödjande medlemmarna skickades den svenskspråkiga Fredsposten som kommer ut fyra gånger i året och vars huvudredaktör är Christian Lång. Till de understödjande medlemmarna skickades tidskriften Ydin som kommer ut fyra gånger i året och vars huvudredaktör är Arja Alho Förbundet publicerade material på webbplatsen (www.rauhanliitto.fi, Fredsstationens webbplats (www.rauhanasema.fi ) fungerar som en virtuell portal till organisationerna på Fredsstationen. Fredsförbundet administrerar bl.a. Fredsförbundets och Fredsstationens Facebook-sidor och via dem informeras om evenemang och om verksamheten. Informationstjänster Mediernas representanter betjänades då det gällde aktuella ämnen i anknytning till den finländska och

6 6 internationella fredsrörelsen och medborgarverksamheten. I huset finns också ett handbibliotek med böcker som behandlar fred och säkerhet. Publikationer Förbundet gav ut rapporten Afganistanin äänet kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen (Afghanistans röster nycklar till fredsbyggandet för medborgare och medborgarsamhället). Rapporten kom fram med krishanteringens och fredsbyggandets vardag bakom nyheterna och de finländska medborgarorganisationernas biståndsarbete under pågående krig som redan varit i gång i 40 år. Förbundet tog till försäljning ett parti av den finska översättningen av den amerikanske David Cortights omfattande och mycket högklassiga verk Peace (på finska Rauha) som är en slags internationell historik över fredsrörelsen och fredsidén. Fredsförbundets aktiva medlemmar var med om att få till stånd den finska översättningen. De särskilda informationsprojekten PaTo och EU -informationsprojektet Inom det fortsatta PaTo-projektet (lokala aktörer) kallades de finländska organisationerna som har verksamhet i Afghanistan till ett möte med ett par afghanska aktörer där avsikten var att kartlägga huruvida det önskas och förekommer behov av att förmedla information och samarbeta. De i Finland boende afghanernas vilja att i större utsträckning än tidigare samarbeta och delta i arbetet för fred i Afghanistan kartlades. Inom ramen för projektet deltog förbundet i talrika seminarier och tillställningar som andra arrangerat omkring ämnet och förbundet strävade efter att bilda nätverk med aktörer inom området. För informationsförmedling grundades en e-postlista. Omkring projekttemat utgavs en tryckt rapport och ett annat material i tryckt form samt material på webben. Projektet fick informationsstöd från utrikesministeriets medel för utvecklingsinformation. Jarmo Pykälä var i 3 månader anställd vid projektet. EU-informationsprojektet: med stöd av utrikesministeriets informationsstöd arrangerades en tillställning där bl. A. Catherine Woollard från EPLO talade och informationsmaterial producerades om i vilken riktning EU:s nya administration för yttre relationer utvecklas och vilken riktningen borde vara ur fredsrörelsens synvinkel. En tryckt broschyr om ämnet delades ut till alla riksdagsledamöter och spriddes också på andra sätt vid sidan om webbmaterial. 4. Nedrustning och vapenkontroll Fredsförbundet strävade efter att få tillbaka nedrustningsfrågorna på den politiska agendan i Finland och EU. Övers tio års arbete för att Finland skulle ansluta sig till konventionen som förbjuder minor slutfördes i slutet av året i och med omröstningen i riksdagen. År 2011 var förbundet speciellt aktivt då det gällde kärnvapenfrågor. I fråga om kärnvapennedrustningen är förbundets mål i enlighet med en stor internationell medborgarrörelse den så kallade nolloptionen vars mål är en definitiv kärnvapennedrustning. Förbundet informerade speciellt om den europeiska medborgaraktiviteten mot kärnvapen och om målet att avstå från taktiska kärnvapen. En stor del av världen är i själva verket i praktiken redan kärnvapenfri och nu är tiden inne att ta fram också möjligheten att i Europa avstå från kärnvapen. Det har varit en viktig del av kampanjarbetet att hålla såväl medborgarsamhället som riksdagsledamöterna och andra påverkare à jour omkring de internationella processerna i anslutning till kärnvapennedrustningen. Arbetet för att Finland ska ansluta sig till förbudet mot klustervapen, det s.k. Oslofördraget pågår fortfarande.

7 7 Förbundet har aktiva kontakter med den internationella koalitionen mot klustervapen, höll saken framme i Finland speciellt under de internationella kampanjdagarna och strävade framför allt att i bakgrunden inverka på att beslutsfattarna ska inse att Finland inte längre i praktiken har möjlighet att skaffa nya klustervapen på grund av ett starkt internationellt förbud som i stor utsträckning redan de facto är i kraft. Mycket få europeiska företag kan i fortsättningen ens genom investeringar vara med i något företag eller samarbete för att producera eller göra affärer med klustervapen. Arbetet för det internationella vapenhandelsfördraget (ATT, Arms Trade Treaty) var inne i en mycket intensiv period under Finland har varit aktivt i processen. Fredsförbundet har länge på olika sätt gett sitt stöd åt att fördraget ska åstadkommas. I fråga om vapenexporten är Fredsförbundets mål på kort sikt att hindra finländsk och europeisk vapenexport till krisområden och områden där brott mot mänskliga rättigheter förekommer. Strävandena främjades bl.a. genom att sprida kännedom om vapenexportbeslut i Finland och andra EU-länder samt genom att väcka debatt bland medborgarna om vapenexportens följder och om beslutsfattarnas ansvar för de beslut de fattat. År 2011 hade detta arbete speciell nytta av den rapport om Finlands vapenexport som Safer Globe utarbetat. I samband med den arabiska våren lyftes speciellt den problematiska exporten till Mellanöstern och Nord-Afrika fram. Fredsförbundet strävar efter att aktivt utöva sitt inflytande för att t.ex. Saudi-Arabien inte ska beviljas vapenexporttillstånd. Även om tillståndet till slut beviljades just inför jul lyckades man föra fram saken till omröstning och i den offentliga debatten. Det möte som ENAAT-nätverket arrangerade i Finland i somras var nyttigt på det sättet att de europeiska organisationerna kunde koordinera sitt arbete och utväxla information på ett naturligare sätt just i fråga om uppföljningen av denna vapenhandel med Mellanöstern. De europeiska organisationerna strävar efter att i samarbete inverka på att de inom EU överenskomna förhållningsreglerna Code of Conduct on Arms Trade ska skärpas och att dessas kontrollsystem ska göras mera täckande. Det är viktigt att skärpa kontrollen av slutanvändarna. Förbundet sprider kännedom om kampanjen Disarmament for Development som förbundets paraplyorganisation IPB för om relationen mellan upprustning och utveckling. Material i anknytning till detta sprids till andra finländska medborgar-, människorätts- och utvecklingsorganisationer samt till finländska organisationer för humanitär hjälp. Kärnvapen Förbundet strävade efter att främja kärnvapennedrustningen i Europa så att man ska avstå från taktiska kärnvapen på europeisk mark som en del av detta arrangerades i början av året med stöd från UM ett internationellt expertmöte omkring ämnet. Ordföranden höll aktivt framme ämnet genom media och i samband med socialforumet arrangerades också en mindre information om ämnet som riktades till aktiva inom organisationerna. Förbundet följde upp processen som stöder grundandet av ett kärnvapenfritt område i Mellanöstern och förknippade också detta med en möjlighet att aktivera arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Förbundet återupptog kontakten omkring temat med det på nytt aktiverade finska Pugwash och stödde den expertpanel de arrangerade. Förbundet var med i nätverken Abolition 2000 och Abolition 2000 Europa som för kampanjer för kärnvapennedrustning. Jaakko Ellisaari var förbundets kontaktperson i Abolition-nätverken och följde upp kärnvapenfrågan tillsammans med ordföranden Tarja Cronberg. Minor och klustervapen Förbundet har koordinerat i Finland samarbetet med de internationella kampanjerna mot minor och kampanjen mot klustervapen (ICBL-CMC) som förenat sina krafter. Laura Lodenius deltog tillsammans med den finländska delegationen i det möte som parterna i

8 8 konventionen som förbjuder minor höll i Phnom Penh. Förbundet har skickat uppdateringen av Finlands rapportandel till den internationellt vitt uppskattade rapporten Landmine ja Clustremunition Monitor Då Finland äntligen anslöt sig till konventionen som förbjuder minor arrangerade Fredsförbundet en mindre tillställning med skumvin för att fira händelsen. Bl.a. utrikesministern tittade in. Frågan om klustervapen hölls framme vid stora gemensamma tillställningar som arrangerades av andra medborgarorganisationer. Småvapen i Finland, internationell vapenexport och exportövervakning Fredsförbundet fortsatte med sitt arbete för att få bort onödiga vapen från finländska hem och för att främja attitydbildningen mot vapen. Förbundets verksamhetsledare deltog i en frågestund omkring ämnet arrangerad av inrikesministeriet. Tillsammans med medlemsorganisationerna delar förbundet ut dekalen med förbud mot bössor och broschyren Vapen hör inte hemma i hemmen, i skolorna eller på gatorna. Vid påverkningsarbetet omkring praxisen med vapentillstånd samarbetade förbundet med inrikesministeriet och polisen och deltog i småvapenkoordinationen sammankallad av UM. På internationell nivå deltog Fredsförbundet i småvapenarbetet koordinerat av Amnesty, Oxfam och IANSAn (International Action Network against Small Arms). För att åstadkomma ATT-fördraget samarbetar förbundet med utrikesministeriets enhet för vapenkontroll. Fredsförbundet deltog tillsammans med flera organisationer och Safer Globe Finland i ett projekt för uppföljande av Finlands vapenhandel. Avsikten är att inom ramen för projektet ge ut en rapport om Finlands vapenhandel på årlig basis. Förbundet fungerade år 2011 tillsammans med KATU och de Hundras Kommitté som värdar vid nätverket ENAAT:s möte i Finland i juni. I vapenexportärenden samarbetade förbundet speciellt med den brittiska Saferworld. Nedrustning och utveckling upprustningsutgifterna till utveckling Förbundet spred kunskap om målsättningarna för IPB:s program Disarmament for development och dess kampanjmaterial bland utvecklingssamarbetsorganisationerna och bl.a. via Kehys samarbetar förbundet med andra organisationer omkring temat. Förbundet deltog i början av juni inom ramen för kampanjen Nedrustning för utveckling också i en internationell aktivitetsdag mot växande militärkostnader. 5. Fredsbyggande, fredsförmedling och krishantering Det har börjat visa sig uppenbart att fred inte kan nås i Afghanistan med vapenmakt. På internationell nivå började man tala om fortsättningen på Natos ISAF-operation i Afghanistan. Också i Finland talades det om spelregler vid krishanteringen och om goda och dåliga sätt att föra in demokrati, fred, stabilitet och mänskliga rättigheter till andra länder. Bl.a. i valdebatterna kom detta tema fram. Finland hade igen jouren i EU:s militära snabbinsatsstyrka. Den kom dock inte i användning. Detta kunde naturligtvis på ett sätt betraktas som positivt men det väckte än en gång diskussion om dess ändamålsenlighet, då jouren ändå är dyr. Fredsförbundet betonar det civila samhällets synvinklar och det att

9 9 konfliktlösningen allid ska stödja på människors sociala, kulturella och materiella behov och inte bara på politiska lösningar uppifrån. Under året talades det mycket om Finlands verksamhet som fredsförmedlare. Ur Fredsförbundets synvinkel sett är det fint om Finland t.ex. på samma sätt som Norge verkligen börjar satsa på fredsförmedling och fredsbyggande på internationell nivå. Fredsförbundet deltog aktivt i diskussionen om krishanteringens spelregler, om fredsbyggandet och om medborgarorganisationernas roll i detta samt om Finlands eventuella aktivare roll som fredsförmedlare. Förbundet arrangerade ett eget blindseminarium omkring ämnet och har också till utrikesministeriet producerat ett utlåtande om Finlands program för fredsbyggande. 6. IPB och övrigt internationellt samarbete Fredsrörelsens internationella paraplyorganisation International Peace Bureau (IPB) är äldst bland de internationella fredsorganisationerna (grundad år 1892). Tillsammans med sina medlemsorganisationer utgör den trots sina mycket knappa verksamhetsresurser att mycket omfattande globalt nätverk för fredsrörelsen. Fredsförbundet har strävat efter att för egen del aktivt stödja IPB och ge sin insats till dess verksamhet. År 2011 fungerade Fredsförbundet som värd förutom för kärnvapenmötet i början av året också för de möten som nätverket ENAAT (European Network Against Arms Trade) arrangerade omkring vapenexportfrågan samt de möten som civilfredsbyggarnas nätverk EN-CPS och organisationen NP Nonviolent Peaceforce arrangerade. EN-CPS höll sitt möte på Åland och ENAAT i Helsingfors. Fredsförbundet samarbetar på närområdet bl.a. med den svenska fredsrörelsen, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen (SWEFOR) och Svenska FN-förbundet. Dessutom avtalades det på hösten 2010 på IPB:s möte om att de nordiska kontakterna ska intensifieras bl.a. vid uppföljningen av det nordiska försvarssamarbetet och av den gemensamma nordiska stridsavdelningen. Det är också viktigt för säkerhets- och fredspolitiken att vi känner det ryska medborgarsamhället och stöder det på olika sätt. År 2011 återupptog Fredsförbundet efter en tids avbrott sina kontakter med den fria ryska fredsrörelsen. Fredsförbundet är också associerad medlem i det gamla och prestigefyllda International Fellowship of Reconciliation IFOR. Inom EU borde det skapas officiella strukturer som möjliggör att organisationer inom fredsarbetet och konfliktförebyggandet hörs då beslut fattas och att deras arbete kan få ekonomiskt stöd från EU:s budget. För detta arbetar förbundet inom ramen för EPLO (European Peace Building Liason Office). Inom EU arbetar EPLO med frågor som gäller förbyggande av konflikter och bl.a. KATU är medlem i EPLO. Förutom genom internationella organisationer och lokala nätverk pågår fredsarbetet i dag genom nätverk som uppstått omkring olika teman. Fredsförbundet deltar aktivt i deras arbete och fungerar som en kontakt och koordinator speciellt på sådana dimensioner där man avser att inverka på Finlands och EU:s politik och som har betydelse för finländskt fredsarbete (ENAAT, IANSA, ICBL, CMC, Abolition 2000). Förbundet har strävat efter att fungera som en möjliggörare då en aktiv grupp velat främja freden och de mänskliga rättigheterna och delta i frivilligarbete för en viss sak inom förbundets ramar. Ett aktuellt exempel på sådant arbete är Mexico-gruppen som helt fungerar på frivillig basis. Mexico-gruppen iakttar utvecklingen i Mexico och sprider information i Finland om situationen med de mänskliga rättigheterna och strävar efter att främja den internationella observationen av de mänskliga rättigheterna i Mexico och att stödja ursprungsfolkens arbete för sina rättigheter och levnadsmöjligheter speciellt på Oaxaca-området.

10 10 Internationell verksamhet: År 2011 fungerade förbundet i början av sommaren som värd för ett möte för kärnvapenexperter EN- CPS (och Non violent Peace Force, NP) samt för ENAAT-möten. Sammanlagt deltog i dessa möten 40 internationella fredaktivister och omkring tio finländska aktivister. I IPB:s styrelse representeras förbundet av ordföranden Tarja Cronberg och verksamhetsledaren Laura Lodenius. Förbundets hedersmedlem Ilkka Taipale är av Council utsedd konsult i IPB. Laura Lodenius deltog i IPB:s styrelsemöte i Barcelona och i Paris. Förbundets kontaktperson i IFOR är Timo Virtala Fredsförbundet har en Mexico-grupp vars verksamhet är på frivillig basis och som koordineras av Meri Mononen-Matias. Mexico-gruppen inbjöd i år människorättsaktivisten Héctor Cerezo Contreras till Finland under och tillsammans med honom arrangerades ett flertal evenemang. Fredsförbundet lade först ut för hans utgifter men fick dem återbetalda av socialforumet. Förbundet strävade efter att återuppta kontakter till ryska fredsorganisationer. Kalle Sysikaski fungerar som koordinator. På sommaren bjöd förbundet in Ella Poljikova från organisationen ryska soldatmödrar. Hon besökte Helsingfors i samband med ENAAT-mötet. Finansierade av Fredsförbundet deltog Mirva Salminen och Simo Hellsten i konferensen War Profittering and Peace Movement i Barcelona Finansierad av Fredsförbundet deltog Pertti Joenniemi i oktober i ett seminarium som arrangerades i Oslo Seminariet handlade om hur företagsvärlden kan integreras till fredsarbetet. 7. Fredsskolan aktivitetshelheter kring fred och utveckling 7.1. Allmänt Fredsskolan är en gemensam verksamhetsform för Fredsförbundet och Institutet för fredsfostran och den har sedan år 1998 arrangerat för skolorna aktivitetsdagar kring freds- och utvecklingsfostran. I början av 2010 beviljade utrikesministeriet ett tvåårigt stöd till Fredsskolan för utvecklingsfostransprojektet Aktivitetshelheter kring fred och utveckling. Under året 2011 pågick och utvecklades Fredsskolans verksamhet i huvudstadsregionen, i Åbo, Tammerfors och i Vasanejden. På orterna arrangerades aktivitetsdagar för skolelevgrupper och kurser för ledare och professionella inom fostran. År 2011 arbetade Annukka Toivonen som koordinator för projektet Fredsskolan. Hennes arbetstid var 30 timmar i veckan. Teman i Fredsskolan är förståelsen av globala utmaningar och orsakerna till konflikter, icke-våld som värde, människorättsfrågor, tolerans, ett aktivt medborgarskap och att växa till ett globalt ansvar. Som undervisningsmetoder användes drama och deltagarmetoder. Fredsskolans långsiktiga mål är att nå en stabil och bestående ställning som en av de aktörer på samhällets tredje sektor som erbjuder fredsfostran. Detta förutsätter att innehållet i verksamheten hela tiden ska utvecklas i samarbete med andra aktörer som bedriver fredsfostran och tangerande verksamhetsformer Aktivitetshelheter för fred och utveckling På basis av erfarenheter från tidigare verksamhet och den respons man fått har Fredsskolan under åren utvecklat för elev- och studerandegrupper en mera omfattande helhet av temadagar för freds- och utvecklingsfostran. I aktivitetshelheterna för fred och utveckling deltar var och en av grupperna i två av Fredsskolans aktivitetsdagar och fördjupar däremellan sina kunskaper i ämnet med hjälp av övningar och material för global fostran. Fredsskolans nya verksamhetsmodell utvecklades vidare och fredsskoleledarna fick tilläggsutbildning för den nya verksamhetsmodellen under året Under året 2011 arrangerades sammanlagt 76 aktivitetsdagar, av dem 32 på Fredsstationen i Helsingfors, 17 i skolår i Åbo och 7 i skolor i

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

25,2. Höjdpunkter. Till biståndsarbetet användes. Vi deltog i hjälparbetet vid. miljoner euro. verksamhet i över. humanitära katastrofer. länder.

25,2. Höjdpunkter. Till biståndsarbetet användes. Vi deltog i hjälparbetet vid. miljoner euro. verksamhet i över. humanitära katastrofer. länder. Årsöversikt 2013 Från gästarbetare till fåruppfödare Höjdpunkter Haitiern Roselène Riviene har fött elva barn. Hon var förut papperslös gästarbetare i den Dominikanska republiken. Hon tvättade kläder och

Läs mer

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 Afrikanska perspektiv Leonia Raphael och Norman Taku är utbytesstuderande i Åbo inom ett nytt samarbetsprojekt kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. EN FRÅGA

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9

Seniorer. Åbo 2014. och Gröngölingar. Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2014 Seniorer och Gröngölingar Åbo 2014 Nationella biblioteksdagen 17.9 FSBF:s årskonferens 18.9 Bästa Bibban-läsare I år är chefredaktörskapet

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Skriftskolpaket. för världsförbättrare

Skriftskolpaket. för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Redaktion: Heta Niemi och Sini Tyvi Text och övningar: Changemaker-praktikanterna Sini-Maaria Kauppi och Hanna Mithiku och konfirmandarbetsgruppen

Läs mer

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009 Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009 Innehållsförteckning: Anna Simberg: Rapport av ett 3-års program för jämställdhet på teatrar Niklas Häggblom: Upp ur startblocken Matilda Sundström: En kommentar

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid.

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid. Från Teatergrannar till Scen utan gränser Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid Riitta Seppälä Innehåll 1. Samarbetets bakgrund och 3 utredningens uppdrag

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Barnombudsmannens årsbok 2009. Barnets rättigheter i två årtionden i Finland. Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5

Barnombudsmannens årsbok 2009. Barnets rättigheter i två årtionden i Finland. Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnombudsmannens årsbok 2009 Barnets rättigheter i två årtionden i Finland Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnombudsmannens byrå. Publikationer 2009:5 Barnets rättigheter i två årtionden

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram

Centralen för mediefostran. Handlingsprogram Centralen för mediefostran och bildprogram Handlingsprogram i Innehåll 1. Att främja en säker mediemiljö och god medieläskunnighet...2 2. MEKU:s verksamhet - lagstiftningsgrunden...4 3. Utgångspunkterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer