VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Innehållsförteckning sida nr 1. Allmänt 2 2.Centralkansliet 3 3.Information och utbildning 3 4. Nedrustning och vapenkontroll 5 5.Fredsbyggande, fredsförmedling och krishantering 8 6. IPB och övrigt internationellt samarbete 9 7.Fredsskolan aktivitetshelheter kring fred och utvecklin Kurdbarnsverksamheten Fredsstationen Evenemang och kulturverksamhet Administrationen och medlemskap i andra organisationer Ekonomi 20

2 2 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry. Utkast till vårmöten Verksamhetsberättelse för år Allmänt Året 2011 var FN:s år för kulturmöten. I Finland var det riksdagsvalsår och Fredsförbundet strävade efter att lyfta fram fredsrörelsens teman och målsättningar i valdebatterna och senare vid beredningen av regeringsprogrammet. Politiska teman inom vilka Fredsförbundet strävade efter att vara aktiv var Finlands aktiva roll vid fredsförmedling och krishantering, att sporra Finland och EU i nedrustningsfrågor men också besparingarna inom försvarsmakten, utvecklandet av värnplikten och civiltjänstgöringen var framme i debatten och i rubrikerna. Här kom också förbundet med sina ställningstaganden och strävade efter att vara med och påverka. En stor seger för fredsrörelsen var det då Finland efter över tio års arbete i slutet av året beslutade att gå med i konventionen som förbjuder personminor. Fredsförbundet och kampanjen fick en mängd lyckönskningar, beröm och uppmärksamhet från olika håll i världen för sitt arbete för en värld fri från minor. Den arabiska våren ingav på internationell plan hopp om demokrati på ett område där mer eller mindre auktoritära regimer styrt, men samtidigt förekom också våld i anknytning till den arabiska våren. Fredsrörelsen lyfte fram framför allt frågor om vapenexport. En följd av det folkliga upproret i Libyen var en eskalerad konflikt där också yttre världen blandade in sig med kraftåtgärder. Inom fredsrörelsen diskuterades skyldigheten att skydda den civila befolkningen i relation till berättigandet i utomstående aktörers agerande med kraft. I fråga om Afghanistan har en allt större del av de länder som deltar i ISAF beslutat om tidtabellen att dra tillbaka sina soldater från Afghanistan och också i Finland har den politiska beredningen i saken börjat. Japan drabbades i mars av en fruktansvärd katastrof då jordbävningen i Sendai åtföljdes av en tsunami. En flodvåg strök över Japans kust och följden var att nästan personer omkom och över personer måste evakueras från sina hem. Hela världen fick frukta då det blev klart att flodvågen gjorde att flera kärnreaktorer i Fukushima som är belägen vid kusten slutade fungera. Radioaktiv strålning och radioaktivt läckage från kärnkraftverken var följder av detta. Fredsförbundet som i debatten lyft fram sambandet mellan kärnvapen, kärnvapensmateriel och kärnkraft, deltog i evenemang som arrangerades av Luonto-Liitto och Greenpeace. Vid dessa diskuterades farorna i anknytning till kärnkraften. Tankarna var också hos fredsaktiva i Japan och hos deras familjer. Fredsförbundet strävar efter att tillsammans med flera andra internationella organisationer och think tank inverka på diskussionen i samband med Natos strategireform. Diskussionen gäller huruvida Nato äntligen kunde avstå från kärnvapen i Europa. Fredsförbundets ordförande deltog i flera internationella konferenser där temat togs fram och förbundet arrangerade med stöd från utrikesministeriet ett expertseminarium på hög nivå omkring temat. Tyvärr har Nato inte ännu varit berett att helt och hållet avstå från kärnvapen, även om flera medlemsländer aktivt agerar för detta. I sin egen verksamhet beslutade Fredsförbundet år 2011 att satsa speciellt på utvecklingen av informationsverksamheten så att den sköts professionellt. Som en del i detta fattades ett ekonomiskt beslut om att i slutet av året anställa en visstidsanställd informatör som började lägga upp en informationsstrategi till förbundet. Fredsskolan har etablerat sin ställning och i praktiken finns det mera efterfrågan på aktivitetshelheter som är kostnadsfria för skolorna än vad Fredsförbundet kunnat erbjuda inom ramen för den finansiering som funnits. Fredsskolan är det centrala sättet för Fredsförbundet att i praktiken främja fredskulturen och uppkomsten av

3 3 nya generationer som omfattar icke-våld och globalt ansvar. Renoveringsprojektet på Fredsstationen har krävt resurser under året men framskridit enligt planerna tack vare en bra renoveringsgrupp och lyckade val av firmor för renoveringsarbetet. Fredsförbundets nya stadgar godkändes och förbundet tog i bruk det nya namnet Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund. 2. Centralkansliet Förbundet tillhandahåller på Fredsstationen både för eget och för husets andra organisationers behov kontorsapparater för vilkas bruk de andra organisationerna och aktivitetsgrupperna betalar självkostnadspris. I sambruk finns med ett leasingavtal en kopiator, ett digitalt telefonsystem, en frankeringsmaskin och en dator som ägs av Fredsförbundet och är kopplad till hela husets datanät. Den övriga datorutrustningen skaffar och underhåller var och en av organisationerna själv. På förbundets kansli arbetade som heltidsanställda verksamhetsledaren Laura Lodenius och administrativa chefen Seija Uitto. Till verksamhetsledarens arbeten hörde den allmänna planeringen och organiseringen av verksamheten samt speciellt den fredspolitiska verksamheten och informationen. I administrativa chefens arbetsbeskrivning ingick förbundets administration och ekonomi, att tjänstgöra som Fredsstationens disponent och hyra ut dess lokaler samt att fungera som sekreterare för styrelsen och arbetsutskottet. Annukka Toivonen som anställts med stöd av det projektbidrag Fredsskolan fått, arbetade som koordinator med en arbetstid på 30 veckotimmar. Fredsskolans arbetspraktikant var under 3 månader Tuuli Huovila från HUMAK. Arbetet var en del av hennes studier och hon arbetade i huvudsak på distans. Som deltidsanställd inom förbundets andra projekt om utvecklingsinformation och uppfostran, PaTo arbetade Jarmo Pykälä under 3 månader och han arbetade i huvudsak på distans i Jyväskylä. Dessutom var Pamela Baarman anställd som projektsekreterare under en månad. Hon beredde det gemensamma kärnvapenseminariet som Fredsförbundet och organisationen BASIC arrangerade med stöd av ett bidrag från UM Fredsförbundets civiltjänstgörare var Arto Kekkonen som skötte uppgifter som webbinformatör till den 5 augusti. I stället för att anställa en ny civiltjänstgörare beslutade förbundet att anställa en deltids- och visstidsanställd informatör från mitten av september till årets slut. Informatören lade som projektarbete bl.a. upp ett utkast till förbundets informationsstrategi och hjälpte till i EU-informationsprojektet och med andra uppgifter. Uppdraget sköttes av Sanna Paakkanen. Janne Ahonen gjorde sin arbetslivsträning vid förbundet under Sasuke Masuna från Pitäjänmäen peruskoulu gjorde sin arbetslivsorientering under Datastödtjänster köptes från kooperativet Mediasiili. De svenska översättningarna gjordes av Ilse Cantell. En stor del av Fredsförbundets praktiska arbeten och projekt genomfördes av frivilliga. 3. Information och utbildning Förbundet inledde ett arbete vars mål är att öka fredsarbetets synlighet. Mot slutet av året fattades ett

4 4 ekonomiskt beslut att anställa en deltidsanställd informatör för förbundet till årets slut och hon inledde bl.a. arbetet att utveckla informationsstrategin. Dessutom skaffades Meltwater-nyhetstjänsten på prov för ett år. Genom tjänsten kunde man skapa sig en uppfattning om hur teman i anknytning till fred och säkerhet behandlas i media och hurdant genomslag våra egna pressmeddelanden får i de riksomfattande medierna. Under året arrangerades också som en ny verksamhetsform till medierna riktade så kallade mediafrukostar omkring aktuella teman. Ämnena var aktuella, t.ex. privatiseringen av säkerheten och EU:s nya administration av de yttre relationerna, men deltagarantalet blev inte stort och verksamheten måste utvecklas ytterligare. Utöver information som avsetts för en större allmänhet (grundfrågor som gäller fredsarbetet och främjandet av fredskultur) innehar förbundet en expertroll i relation till myndigheterna, beslutsfattarna och medierna i fråga om nedrustning, internationellt fredsarbete, fredsbyggande och krishantering. År 2011 har förbundet avgett utlåtanden till ett par riksdagsutskott gällande den internationella konventionen som förbjuder personminor, vidare om fredsförmedlandets verksamhetsprogram och om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland till utrikesministeriet, om export av försvarsmateriel till försvarsministeriet, om pengar till fred till riksdagen och om vapensäkerhet till inrikesministeriet. Eftersom Fredsförbundet är en paraplyorganisation, erbjuder förbundet sina medlemmar och understödjare också en kanal för deras information och ömsesidiga informationsutbyte. Året 2011 var ett riksdagsvalsår. Förbundet arrangerade tillsammans med sin medlemsorganisation de Hundras Kommitté och Reservofficersförbundet en valdebatt om försvarets blivande inbesparingar och val samt en till valdebatt som närmast var riktad till unga kandidater. Förbundet producerade också information till kandidaterna och partierna om ärenden som står fredsrörelsen nära. Frågan om Finlands internationella roll, framför allt i Afghanistan, eller Finlands roll i förhållande till den eskalerade krisen i Libyen väckte diskussion i medborgarsamhället. Förbundet deltog i denna diskussion och producerade material och inlägg både via sina egna tidningar och via webbplatser och genom att delta i debatten via medierna. Under FN:s Nedrustningsvecka lyftes bl.a. vapenrustningsanslagen fram (ett evenemang för allmänheten på Narinken, ett pressmeddelande och en skrivelse till riksdagsledamöterna). Utöver pressmeddelanden, tidskrifterna Pax och Ydin samt Fredsposten var webbplatsen och de nya sociala medierna allt centralare redskap vid informationsverksamheten. Förbundet strävar efter att så gott som dagligen producera nytt material till webbplatsen och Facebook. PAX och Ydin har också utbildat nya medverkande. Det med bl.a. Fredsförbundets stöd grundade nätverket Safer Globe Finland, think tank har lyckats hjälpa fredsrörelsen inom informationsåtervinning och informationsförmedling speciellt i forskningen i anslutning till vapenhandel och har lyckats väcka mediernas intresse för teman som fredsorganisationerna inte alltid lyckats ge riksomfattande publicitet t.ex. via televisionen. Ställningstaganden och pressmeddelanden Ordföranden Cronberg: Tiden har kört förbi värnplikten i dess nuvarande form Minkonventionen i kraft 12 år. Också Finland har inlett förberedelserna Frankrike avbröt vapenexporten till Libyen och Bahrain Fredsorganisationerna: Vapenhandeln till Egypten ska upphöra FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon påminner om att arbetet mot minor är angeläget Nästan femtusen städer mot kärnvapen

5 Fredsförbundet: En felbedömning av Nato att ta sig ledande roll i operationen Minkampanjen States Parties should warn against use of cluster munitions in Libya IPB opposes military strikes and urges political negotiations to protect civilian population En information i anknytning till mexikanen Hector Cerezo Carteras besöksprogram Europeiska legosoldater finns kanske i Muammar Gaddafis trupper Fredsförbundet påminner om riskerna i samband med kärnkraft och spridningen av kärnvapen FN:s stöd till den internationella aktivitetsdagen mot militära utgifter Stockholm Internetional Peace ResearchInstitute SIPRI utgav uppgifter om upprustningsutgifter Älä unohda Glöm inte Hiroshima internationella fredsdagen Tuvalu den 157. staten i ordningen att underteckna konventionen mot minor Nobel-priset till kvinnornas fredsarbete! FN-veckan: Upprustningen tär på välfärden Fredsförbundets internationella paraplyorganisation uppmanar FN att skydda civila i Syrien Ställningstagande vid årsmötet: Inte bara ett kärnvapenfritt Mellanöstern utan också Europa Suomi vihdoin mukaan miinakieltoon Finland förbjuder minorna/ vote on landmines today in parliament Miinakieltoon liittyminen loppusuoralla eduskunnassa / Accession to mine ban treaty, vote Friday (Anslutningen till minförbudet på slutrakan i riksdagen) Fredsförbundet om missillasten i Kotka Tidningar, webbpublikationer och webbplatser Tillsammans med de Hundras Kommitté utgavs fyra årliga nummer av webbtidningen PAX som innehöll nyheter till medlemmarna och de aktiva om fredsarbetet och som via webben når en mycket större publik. Dessutom gjordes en PAX i pappersform, den delades ut på festivaler och andra massevenemang, den skickades dessutom hem till de understödjande medlemmarna. Huvudredaktör för PAX var Jussi Förbom. För PAX mottogs också kulturtidskriftsstöd via de Hundras Kommitté. Till de understödjande medlemmarna skickades den svenskspråkiga Fredsposten som kommer ut fyra gånger i året och vars huvudredaktör är Christian Lång. Till de understödjande medlemmarna skickades tidskriften Ydin som kommer ut fyra gånger i året och vars huvudredaktör är Arja Alho Förbundet publicerade material på webbplatsen (www.rauhanliitto.fi, Fredsstationens webbplats (www.rauhanasema.fi ) fungerar som en virtuell portal till organisationerna på Fredsstationen. Fredsförbundet administrerar bl.a. Fredsförbundets och Fredsstationens Facebook-sidor och via dem informeras om evenemang och om verksamheten. Informationstjänster Mediernas representanter betjänades då det gällde aktuella ämnen i anknytning till den finländska och

6 6 internationella fredsrörelsen och medborgarverksamheten. I huset finns också ett handbibliotek med böcker som behandlar fred och säkerhet. Publikationer Förbundet gav ut rapporten Afganistanin äänet kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen (Afghanistans röster nycklar till fredsbyggandet för medborgare och medborgarsamhället). Rapporten kom fram med krishanteringens och fredsbyggandets vardag bakom nyheterna och de finländska medborgarorganisationernas biståndsarbete under pågående krig som redan varit i gång i 40 år. Förbundet tog till försäljning ett parti av den finska översättningen av den amerikanske David Cortights omfattande och mycket högklassiga verk Peace (på finska Rauha) som är en slags internationell historik över fredsrörelsen och fredsidén. Fredsförbundets aktiva medlemmar var med om att få till stånd den finska översättningen. De särskilda informationsprojekten PaTo och EU -informationsprojektet Inom det fortsatta PaTo-projektet (lokala aktörer) kallades de finländska organisationerna som har verksamhet i Afghanistan till ett möte med ett par afghanska aktörer där avsikten var att kartlägga huruvida det önskas och förekommer behov av att förmedla information och samarbeta. De i Finland boende afghanernas vilja att i större utsträckning än tidigare samarbeta och delta i arbetet för fred i Afghanistan kartlades. Inom ramen för projektet deltog förbundet i talrika seminarier och tillställningar som andra arrangerat omkring ämnet och förbundet strävade efter att bilda nätverk med aktörer inom området. För informationsförmedling grundades en e-postlista. Omkring projekttemat utgavs en tryckt rapport och ett annat material i tryckt form samt material på webben. Projektet fick informationsstöd från utrikesministeriets medel för utvecklingsinformation. Jarmo Pykälä var i 3 månader anställd vid projektet. EU-informationsprojektet: med stöd av utrikesministeriets informationsstöd arrangerades en tillställning där bl. A. Catherine Woollard från EPLO talade och informationsmaterial producerades om i vilken riktning EU:s nya administration för yttre relationer utvecklas och vilken riktningen borde vara ur fredsrörelsens synvinkel. En tryckt broschyr om ämnet delades ut till alla riksdagsledamöter och spriddes också på andra sätt vid sidan om webbmaterial. 4. Nedrustning och vapenkontroll Fredsförbundet strävade efter att få tillbaka nedrustningsfrågorna på den politiska agendan i Finland och EU. Övers tio års arbete för att Finland skulle ansluta sig till konventionen som förbjuder minor slutfördes i slutet av året i och med omröstningen i riksdagen. År 2011 var förbundet speciellt aktivt då det gällde kärnvapenfrågor. I fråga om kärnvapennedrustningen är förbundets mål i enlighet med en stor internationell medborgarrörelse den så kallade nolloptionen vars mål är en definitiv kärnvapennedrustning. Förbundet informerade speciellt om den europeiska medborgaraktiviteten mot kärnvapen och om målet att avstå från taktiska kärnvapen. En stor del av världen är i själva verket i praktiken redan kärnvapenfri och nu är tiden inne att ta fram också möjligheten att i Europa avstå från kärnvapen. Det har varit en viktig del av kampanjarbetet att hålla såväl medborgarsamhället som riksdagsledamöterna och andra påverkare à jour omkring de internationella processerna i anslutning till kärnvapennedrustningen. Arbetet för att Finland ska ansluta sig till förbudet mot klustervapen, det s.k. Oslofördraget pågår fortfarande.

7 7 Förbundet har aktiva kontakter med den internationella koalitionen mot klustervapen, höll saken framme i Finland speciellt under de internationella kampanjdagarna och strävade framför allt att i bakgrunden inverka på att beslutsfattarna ska inse att Finland inte längre i praktiken har möjlighet att skaffa nya klustervapen på grund av ett starkt internationellt förbud som i stor utsträckning redan de facto är i kraft. Mycket få europeiska företag kan i fortsättningen ens genom investeringar vara med i något företag eller samarbete för att producera eller göra affärer med klustervapen. Arbetet för det internationella vapenhandelsfördraget (ATT, Arms Trade Treaty) var inne i en mycket intensiv period under Finland har varit aktivt i processen. Fredsförbundet har länge på olika sätt gett sitt stöd åt att fördraget ska åstadkommas. I fråga om vapenexporten är Fredsförbundets mål på kort sikt att hindra finländsk och europeisk vapenexport till krisområden och områden där brott mot mänskliga rättigheter förekommer. Strävandena främjades bl.a. genom att sprida kännedom om vapenexportbeslut i Finland och andra EU-länder samt genom att väcka debatt bland medborgarna om vapenexportens följder och om beslutsfattarnas ansvar för de beslut de fattat. År 2011 hade detta arbete speciell nytta av den rapport om Finlands vapenexport som Safer Globe utarbetat. I samband med den arabiska våren lyftes speciellt den problematiska exporten till Mellanöstern och Nord-Afrika fram. Fredsförbundet strävar efter att aktivt utöva sitt inflytande för att t.ex. Saudi-Arabien inte ska beviljas vapenexporttillstånd. Även om tillståndet till slut beviljades just inför jul lyckades man föra fram saken till omröstning och i den offentliga debatten. Det möte som ENAAT-nätverket arrangerade i Finland i somras var nyttigt på det sättet att de europeiska organisationerna kunde koordinera sitt arbete och utväxla information på ett naturligare sätt just i fråga om uppföljningen av denna vapenhandel med Mellanöstern. De europeiska organisationerna strävar efter att i samarbete inverka på att de inom EU överenskomna förhållningsreglerna Code of Conduct on Arms Trade ska skärpas och att dessas kontrollsystem ska göras mera täckande. Det är viktigt att skärpa kontrollen av slutanvändarna. Förbundet sprider kännedom om kampanjen Disarmament for Development som förbundets paraplyorganisation IPB för om relationen mellan upprustning och utveckling. Material i anknytning till detta sprids till andra finländska medborgar-, människorätts- och utvecklingsorganisationer samt till finländska organisationer för humanitär hjälp. Kärnvapen Förbundet strävade efter att främja kärnvapennedrustningen i Europa så att man ska avstå från taktiska kärnvapen på europeisk mark som en del av detta arrangerades i början av året med stöd från UM ett internationellt expertmöte omkring ämnet. Ordföranden höll aktivt framme ämnet genom media och i samband med socialforumet arrangerades också en mindre information om ämnet som riktades till aktiva inom organisationerna. Förbundet följde upp processen som stöder grundandet av ett kärnvapenfritt område i Mellanöstern och förknippade också detta med en möjlighet att aktivera arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Förbundet återupptog kontakten omkring temat med det på nytt aktiverade finska Pugwash och stödde den expertpanel de arrangerade. Förbundet var med i nätverken Abolition 2000 och Abolition 2000 Europa som för kampanjer för kärnvapennedrustning. Jaakko Ellisaari var förbundets kontaktperson i Abolition-nätverken och följde upp kärnvapenfrågan tillsammans med ordföranden Tarja Cronberg. Minor och klustervapen Förbundet har koordinerat i Finland samarbetet med de internationella kampanjerna mot minor och kampanjen mot klustervapen (ICBL-CMC) som förenat sina krafter. Laura Lodenius deltog tillsammans med den finländska delegationen i det möte som parterna i

8 8 konventionen som förbjuder minor höll i Phnom Penh. Förbundet har skickat uppdateringen av Finlands rapportandel till den internationellt vitt uppskattade rapporten Landmine ja Clustremunition Monitor Då Finland äntligen anslöt sig till konventionen som förbjuder minor arrangerade Fredsförbundet en mindre tillställning med skumvin för att fira händelsen. Bl.a. utrikesministern tittade in. Frågan om klustervapen hölls framme vid stora gemensamma tillställningar som arrangerades av andra medborgarorganisationer. Småvapen i Finland, internationell vapenexport och exportövervakning Fredsförbundet fortsatte med sitt arbete för att få bort onödiga vapen från finländska hem och för att främja attitydbildningen mot vapen. Förbundets verksamhetsledare deltog i en frågestund omkring ämnet arrangerad av inrikesministeriet. Tillsammans med medlemsorganisationerna delar förbundet ut dekalen med förbud mot bössor och broschyren Vapen hör inte hemma i hemmen, i skolorna eller på gatorna. Vid påverkningsarbetet omkring praxisen med vapentillstånd samarbetade förbundet med inrikesministeriet och polisen och deltog i småvapenkoordinationen sammankallad av UM. På internationell nivå deltog Fredsförbundet i småvapenarbetet koordinerat av Amnesty, Oxfam och IANSAn (International Action Network against Small Arms). För att åstadkomma ATT-fördraget samarbetar förbundet med utrikesministeriets enhet för vapenkontroll. Fredsförbundet deltog tillsammans med flera organisationer och Safer Globe Finland i ett projekt för uppföljande av Finlands vapenhandel. Avsikten är att inom ramen för projektet ge ut en rapport om Finlands vapenhandel på årlig basis. Förbundet fungerade år 2011 tillsammans med KATU och de Hundras Kommitté som värdar vid nätverket ENAAT:s möte i Finland i juni. I vapenexportärenden samarbetade förbundet speciellt med den brittiska Saferworld. Nedrustning och utveckling upprustningsutgifterna till utveckling Förbundet spred kunskap om målsättningarna för IPB:s program Disarmament for development och dess kampanjmaterial bland utvecklingssamarbetsorganisationerna och bl.a. via Kehys samarbetar förbundet med andra organisationer omkring temat. Förbundet deltog i början av juni inom ramen för kampanjen Nedrustning för utveckling också i en internationell aktivitetsdag mot växande militärkostnader. 5. Fredsbyggande, fredsförmedling och krishantering Det har börjat visa sig uppenbart att fred inte kan nås i Afghanistan med vapenmakt. På internationell nivå började man tala om fortsättningen på Natos ISAF-operation i Afghanistan. Också i Finland talades det om spelregler vid krishanteringen och om goda och dåliga sätt att föra in demokrati, fred, stabilitet och mänskliga rättigheter till andra länder. Bl.a. i valdebatterna kom detta tema fram. Finland hade igen jouren i EU:s militära snabbinsatsstyrka. Den kom dock inte i användning. Detta kunde naturligtvis på ett sätt betraktas som positivt men det väckte än en gång diskussion om dess ändamålsenlighet, då jouren ändå är dyr. Fredsförbundet betonar det civila samhällets synvinklar och det att

9 9 konfliktlösningen allid ska stödja på människors sociala, kulturella och materiella behov och inte bara på politiska lösningar uppifrån. Under året talades det mycket om Finlands verksamhet som fredsförmedlare. Ur Fredsförbundets synvinkel sett är det fint om Finland t.ex. på samma sätt som Norge verkligen börjar satsa på fredsförmedling och fredsbyggande på internationell nivå. Fredsförbundet deltog aktivt i diskussionen om krishanteringens spelregler, om fredsbyggandet och om medborgarorganisationernas roll i detta samt om Finlands eventuella aktivare roll som fredsförmedlare. Förbundet arrangerade ett eget blindseminarium omkring ämnet och har också till utrikesministeriet producerat ett utlåtande om Finlands program för fredsbyggande. 6. IPB och övrigt internationellt samarbete Fredsrörelsens internationella paraplyorganisation International Peace Bureau (IPB) är äldst bland de internationella fredsorganisationerna (grundad år 1892). Tillsammans med sina medlemsorganisationer utgör den trots sina mycket knappa verksamhetsresurser att mycket omfattande globalt nätverk för fredsrörelsen. Fredsförbundet har strävat efter att för egen del aktivt stödja IPB och ge sin insats till dess verksamhet. År 2011 fungerade Fredsförbundet som värd förutom för kärnvapenmötet i början av året också för de möten som nätverket ENAAT (European Network Against Arms Trade) arrangerade omkring vapenexportfrågan samt de möten som civilfredsbyggarnas nätverk EN-CPS och organisationen NP Nonviolent Peaceforce arrangerade. EN-CPS höll sitt möte på Åland och ENAAT i Helsingfors. Fredsförbundet samarbetar på närområdet bl.a. med den svenska fredsrörelsen, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen (SWEFOR) och Svenska FN-förbundet. Dessutom avtalades det på hösten 2010 på IPB:s möte om att de nordiska kontakterna ska intensifieras bl.a. vid uppföljningen av det nordiska försvarssamarbetet och av den gemensamma nordiska stridsavdelningen. Det är också viktigt för säkerhets- och fredspolitiken att vi känner det ryska medborgarsamhället och stöder det på olika sätt. År 2011 återupptog Fredsförbundet efter en tids avbrott sina kontakter med den fria ryska fredsrörelsen. Fredsförbundet är också associerad medlem i det gamla och prestigefyllda International Fellowship of Reconciliation IFOR. Inom EU borde det skapas officiella strukturer som möjliggör att organisationer inom fredsarbetet och konfliktförebyggandet hörs då beslut fattas och att deras arbete kan få ekonomiskt stöd från EU:s budget. För detta arbetar förbundet inom ramen för EPLO (European Peace Building Liason Office). Inom EU arbetar EPLO med frågor som gäller förbyggande av konflikter och bl.a. KATU är medlem i EPLO. Förutom genom internationella organisationer och lokala nätverk pågår fredsarbetet i dag genom nätverk som uppstått omkring olika teman. Fredsförbundet deltar aktivt i deras arbete och fungerar som en kontakt och koordinator speciellt på sådana dimensioner där man avser att inverka på Finlands och EU:s politik och som har betydelse för finländskt fredsarbete (ENAAT, IANSA, ICBL, CMC, Abolition 2000). Förbundet har strävat efter att fungera som en möjliggörare då en aktiv grupp velat främja freden och de mänskliga rättigheterna och delta i frivilligarbete för en viss sak inom förbundets ramar. Ett aktuellt exempel på sådant arbete är Mexico-gruppen som helt fungerar på frivillig basis. Mexico-gruppen iakttar utvecklingen i Mexico och sprider information i Finland om situationen med de mänskliga rättigheterna och strävar efter att främja den internationella observationen av de mänskliga rättigheterna i Mexico och att stödja ursprungsfolkens arbete för sina rättigheter och levnadsmöjligheter speciellt på Oaxaca-området.

10 10 Internationell verksamhet: År 2011 fungerade förbundet i början av sommaren som värd för ett möte för kärnvapenexperter EN- CPS (och Non violent Peace Force, NP) samt för ENAAT-möten. Sammanlagt deltog i dessa möten 40 internationella fredaktivister och omkring tio finländska aktivister. I IPB:s styrelse representeras förbundet av ordföranden Tarja Cronberg och verksamhetsledaren Laura Lodenius. Förbundets hedersmedlem Ilkka Taipale är av Council utsedd konsult i IPB. Laura Lodenius deltog i IPB:s styrelsemöte i Barcelona och i Paris. Förbundets kontaktperson i IFOR är Timo Virtala Fredsförbundet har en Mexico-grupp vars verksamhet är på frivillig basis och som koordineras av Meri Mononen-Matias. Mexico-gruppen inbjöd i år människorättsaktivisten Héctor Cerezo Contreras till Finland under och tillsammans med honom arrangerades ett flertal evenemang. Fredsförbundet lade först ut för hans utgifter men fick dem återbetalda av socialforumet. Förbundet strävade efter att återuppta kontakter till ryska fredsorganisationer. Kalle Sysikaski fungerar som koordinator. På sommaren bjöd förbundet in Ella Poljikova från organisationen ryska soldatmödrar. Hon besökte Helsingfors i samband med ENAAT-mötet. Finansierade av Fredsförbundet deltog Mirva Salminen och Simo Hellsten i konferensen War Profittering and Peace Movement i Barcelona Finansierad av Fredsförbundet deltog Pertti Joenniemi i oktober i ett seminarium som arrangerades i Oslo Seminariet handlade om hur företagsvärlden kan integreras till fredsarbetet. 7. Fredsskolan aktivitetshelheter kring fred och utveckling 7.1. Allmänt Fredsskolan är en gemensam verksamhetsform för Fredsförbundet och Institutet för fredsfostran och den har sedan år 1998 arrangerat för skolorna aktivitetsdagar kring freds- och utvecklingsfostran. I början av 2010 beviljade utrikesministeriet ett tvåårigt stöd till Fredsskolan för utvecklingsfostransprojektet Aktivitetshelheter kring fred och utveckling. Under året 2011 pågick och utvecklades Fredsskolans verksamhet i huvudstadsregionen, i Åbo, Tammerfors och i Vasanejden. På orterna arrangerades aktivitetsdagar för skolelevgrupper och kurser för ledare och professionella inom fostran. År 2011 arbetade Annukka Toivonen som koordinator för projektet Fredsskolan. Hennes arbetstid var 30 timmar i veckan. Teman i Fredsskolan är förståelsen av globala utmaningar och orsakerna till konflikter, icke-våld som värde, människorättsfrågor, tolerans, ett aktivt medborgarskap och att växa till ett globalt ansvar. Som undervisningsmetoder användes drama och deltagarmetoder. Fredsskolans långsiktiga mål är att nå en stabil och bestående ställning som en av de aktörer på samhällets tredje sektor som erbjuder fredsfostran. Detta förutsätter att innehållet i verksamheten hela tiden ska utvecklas i samarbete med andra aktörer som bedriver fredsfostran och tangerande verksamhetsformer Aktivitetshelheter för fred och utveckling På basis av erfarenheter från tidigare verksamhet och den respons man fått har Fredsskolan under åren utvecklat för elev- och studerandegrupper en mera omfattande helhet av temadagar för freds- och utvecklingsfostran. I aktivitetshelheterna för fred och utveckling deltar var och en av grupperna i två av Fredsskolans aktivitetsdagar och fördjupar däremellan sina kunskaper i ämnet med hjälp av övningar och material för global fostran. Fredsskolans nya verksamhetsmodell utvecklades vidare och fredsskoleledarna fick tilläggsutbildning för den nya verksamhetsmodellen under året Under året 2011 arrangerades sammanlagt 76 aktivitetsdagar, av dem 32 på Fredsstationen i Helsingfors, 17 i skolår i Åbo och 7 i skolor i

11 11 Tammerfors och 20 svenskspråkiga i Österbotten Ledare, ledarutbildning och träffar för ledarna Till Fredsskolans ledarnätverk hör 30 aktiva ledare och dessutom deltog omkring 20 personer annars i Fredsskolans verksamhet. Till ledarna betalades ett arvode för de gånger de ställt upp som ledare. I Fredsskolan praktiserades en ledarkurs som bestod av två delar. Kurserna sköttes av Johanna Laaja, Elina Lauttamäki, Pia Leinonen, Anna Saksman och Annukka Toivonen. Under året arrangerades åtta ledarkurser av vilka fem var första delen av kursen och tre fortsättningskurser. Ledarkurserna arrangerades i Åbo, Vasa och Helsingfors. Kurserna i huvudstadsregionen arrangerades den och den på Fredsstationen. I Åbo hölls kurserna den och i Daisy Ladies ry:s lokaliteter och kursen i Vasa den i Yrkeshögskolan Novias lokaliteter. För ledarna arrangerades omkring en gång i månaden träffar där man bekantade sig med aktuella frågor inom fredsfostran, byggde upp gruppanda, utbytte erfarenheter från ledaruppdragen och kom med idéer och utvecklade Fredsskolans verksamhet vidare. Ledarna lärde sig nya dramahistorier och satte sig in i Fredsskolans nya aktivitetshelheter den 27.1., 29.3.,18.4., 12.5., , och på Fredsstationen ovh den 14.4., och i Åbo (fortsättningskurs). Som avslutning på Fredsskolans tvååriga projekt omkring fredsfostran blev studeranden Tuuli Huovila från humanistiska yrkeshögskolan färdig med sitt lärdomsprov Draama toimi loistavasti ajatuksia herättäen - Rauhankoulun toimintakokonaisuuksien laadun ja vaikuttavuuden arviointi (Drama fungerar strålande och tankeväckande. En utvärdering av kvaliteten hos och effektiviteten av Fredsskolans aktivitetshelheter). Ett resultat av Tuuli Huovilas projektpraktik var också en metodguide om Fredsskolans metoder som blev färdig i april Lärarutbildningar Fredsskolan höll också kurser för lärare och professionella inom fostran om dramats metoder i freds- och utvecklingsfostran. En kurs på engelska för lärare inom projektet Global.me den Kurser för lärarstuderande vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den En kurs för barnträdgårdslärarstuderande vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den En kurs på engelska för lärarstuderande vid institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet. Kurser för studerande i pedagogik vid institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet 19.4.,20.4., 27.4.och En kurs för Humanistiska yrkeshögskolans samfundspedagogstuderande i Nurmijärvi den 1.6. En internationell grupp pedagoger från Development Education Summer School bekantade sig med Fredsskolans verksamhet i Fredsskolans verkstad den En kursdag för en grupp estniska fostrare den 9.9. En kursdag för en grupp litauiska fostrare den Dramats metoder i utvecklingsfostran en kurs för lärare i Åbo i samarbete med Världsskolan den Kurser för lärarstuderande vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den Kurser för lärarstuderande vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den

12 Andra evenemang Verksamheten presenterades på Educa-mässan den Verksamheten presenterades under evenemanget Anna aikaa (ge tid) den 3.2. Instant-teater den och presentation av verksamheten vid evenemanget Reaktori Presentation av Fredsskolans verksamhet vid Helsingfors socialforum Fredsskolan deltog den i festivalen Världen i byn med en egen monter. Verksamheten presenterades på Möjligheternas torg i Vasa den Instant-teater och presentation av verksamheten på Möjligheternas torg i Åbo den 3.9. Verkstäder vid evenemanget Fredsbiblioteket under FN-veckan den på Fredriksbergs bibliotek. Fredsskolans inlägg och koordinatorn som sakkunnig vid ett seminarium som Yhteiset Lapsemme ry (Våra gemensamma barn) arrangerade den omkring rasism, hatprat och fördomar i barns och ungdomars vardag. Världen i skolan-evenemanget, i samband med Fredsskolans verkstad för lärarstuderande och presentation av Fredsskolan på organisationstorget den Kurdbarnsverksamhete 8.1. Allmänt Finlands Fredsförbunds kurdbarnsverksamhet stödde också under sitt sista verksamhetsår arbetet bland barn och familjer i irakiska Kurdistan. Samarbetspartner var den kurdistanska Rädda Barnen-organisationen (Kurdistan Save the Children, KSC). Under året som gått stödde kurdbarnsverksamheten KSC:s fadderbarnsverksamhet Fadderverksamheten Idén med fadderverksamheten har varit att stödja barn som förlorat den ena eller båda föräldrarna som följd av krig eller politiskt förtryck. Under programmet har det varit viktigt att barnens skolgång stöds. I början av år 2011 var antalet fadderbarn som fick stöd via Fredsförbundet cirka 20, i slutet av året 13. Den huvudsakliga orsaken till att fadderrelationerna upphörde var att barnen blev vuxna. De flesta av barnen hade en namngiven fadder som betalade en månatlig fadderavgift. En del av barnen fick sitt stöd i form av allmänna bidrag. KSC förmedlade brev som fadderbarnen skrivit och foton till de finländska faddrarna. En del av faddrarna skickade hälsningar till sina fadderbarn Administration och insamling av medel Ansvarig för kudbarnsverksamheten var Terhikki Mäkelä från Åbo och andra frivilliga. De anställda vid Fredsförbundet hjälpte till då det behövdes. Viktiga uppbackare för verksamheten var faddrarna och andra enskilda donatorer. Biståndet till Kurdistan skickades fram via organisationen Kurdistan Children's Fund i Stor-Britannien eftersom det inte finns några bankförbindelser till irakiska Kurdistan. Eftersom fadderverksamheten under årens lopp tynade av då barnen blivit vuxna och då situationen i Irak småningom blivit lugnare, beslutade Fredsförbundets styrelse att lägga ner den egentliga fadderverksamheten och hänvisa faddrarna om de så vill att på andra sätt stödja KSC:s verksamhet. En delorsak var det också att det blev svårare att få insamlingstillstånd då beviljandet av insamlingstillstånd övergick till polisförvaltningen. Förbundet beslutade att avsluta det konto som fungerat som insamlingskonto i slutet av 2011 men banken

13 13 kunde avsluta kontot först efter årsskiftet Fredsförbundet flyttade över alla medel som fanns på kontot i slutet av år 2011 till Kurdistan Children's Fund. 9. Fredsstationen 9.1. Centrum för fredsrörelsens verksamhet Fredsstationen fungerar som centralbyrå för den familj av organisationer som Fredsförbundet utgör. På Fredsstationen har man tillgång till fredslitteratur, internationella fredstidningar och annat aktuellt material och arkivmaterial som anknyter till frågor omkring fred och säkerhet. Förbundet betjänar redaktörer, studerande och skolelever då dessa samlar material för föredrag och artiklar. I övre våningen på Fredsstationen finns kanslierna för Fredsförbundet, de Hundras Kommitté, tidskriften Ydin och Vapenvägrarförbundet. Fredsförbundets kansli består av två rum av vilka det ena är förutom arbetsrum också ett bibliotek med cirka 2000 band. I övre våningen finns kopierings- och postningsrummet. I nedre våningen finns förutom festsalen och köket Internationella Arbetslagets Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry. KVT:s kontor, bostaden som används av Fredsförbundets civiltjänstgörare samt Vänskapsföreningarnas Förbunds kontor. Bostaden är från början av september uthyrd till en privatperson. På Fredsstationen har också en del mindre organisationer hyrt in sig utan eget kontor men med rättighet att använda huset. Sådana organisationer är Samfundet Finland-Namibia rf, Suomi-Tansania-seura, Suomi- Mocambique-seura och Prometheus-leirin Tuki ry. I källarvåningen finns bastun och tvättstugan, mötesrummet Paja, boklagret som tiihör organisationerna i huset och arkivrummet samt verktygsförrådet och servicepersonalens verkstad. Fredsstationens möteslokaler användes under årets lopp förutom av förbundets och husets egna organisationer också av projekt- och aktivitetsgrupper. Bl.a. hade gruppen Ruokaa ei aseita (Mat Inte Vapen) sin verksamhet i huset, Gruppen består i huvudsak av ungdomar och Fredsförbundet erbjöd gruppen en gång i månaden en möjlighet att laga mat som sedan delades ut på stan tillsammans med material om relationen mellan upprustning och utveckling. I juli arrangerades i Fredsstationens utrymmen i samarbete med Vapenvägrarförbundet, organisationen Internationellt Frivilligarbete och Fredsförbundet ett två veckors arbetsläger Mat Inte Vapen med ca 15 deltagande ungdomar av vilka 11 var från utlandet. Fredsstationens festsal och bastuutrymmen användes under året mot en dagshyra av både organisationer, affärsverk, Helsingfors stads ämbetsverk och privatpersoner. Mötesrummet Paja reserverades endast för användning av husets egna organisationer. Mötesrummen används så gott som dagligen och kan inte användas mera än nu eftersom rummen också ska servas och detta kräver också sin tid. Uthyrningen av utrymmena marknadsfördes med stående katalog- och tidningsannonser. Fredsstationen har också en egen webbplats Fredsstationens fastighet Fredsstationen har varit i flitig användning sedan 1986 och behovet av en större reparation har varit uppenbart. Fredsförbundets mål har varit att de behövliga reparationerna på huset ska utföras utan att den livliga verksamheten på Fredsstationen ska behöva avbrytas.

14 14 Av Fredsförbundets driftsanslag blir det inte över medel för reparationer av huset. Våren 2009 gjordes en grundlig kartläggning av Fredsstationens skick av Suomen Talokeskus Oy med stöd av ett reparationsanslag från undervisnings- och kulturministeriet. Utgående från helhetsbedömningen gjordes en reparationsplan för ungefär tio år framåt. Tiden preciserades senare till en treårsperiod under vilken de största reparationerna skulle genomföras. Det mest brådskande reparationsbehovet visade sig enligt helhetsbedömningen gälla förnyandet av värme- och ventilationssystemet. Detta genomfördes under sommaren och hösten 2010 på basis av en separat VVS-plan. För året 2010 fick förbundet i reparationsbidrag från ministeriet, men detta räckte inte till för reparationerna och förbundet blev tvunget att ta ett lån. Under sommaren 2011 genomfördes av dessa tre års reparationer den mest omfattande, dvs. reparationen av husets fasad. Då tätades och målades fönstren och de yttre dörrarna, huset målades utanpå, taket granskades osv. Som reparationsbidrag till detta fick förbundet , men blev ändå tvunget att ta ett tilläggslån på Den totala lånesumman är således Av reparationerna återstår ännu under år 2012 iståndsättandet av trappan utanför huset och höjningen av marken runt fastigheten. Som reparationsarbetsgrupp under förbundets styrelse är fortfarande Tauno Tuomivaara, Risto Pontela. Jaakko Ellisaari, Laura Lodenius och Seija Uitto. På ansökan har Fredsförbundet årligen fått ett understöd från Helsingfors stad uppgående till tomthyrans belopp och denna praxis fortsatte under verksamhetsåret. Som gårdskarl och städare av samlings- och kansliutrymmena på Fredsstationen på timbasis fungerade Sulaiman Olalekan Adebayo och som hans hjälp från och med början av november Kokougan Logo och som vikarie för dem vid behov Aisha Bebanghia. 10. Evenemang och kulturverksamhet Den kulturella verksamheten har redan i flera år varit den del av verksamheten där förbundet upprepade gången varit tvunget att göra avkall i brist på tillräckliga resurser trots att olika kulturevenemang kunde vara ett viktigt sätt att påverka människors attityder till icke-våld och fredsarbete. Under året som gått kunde Fredsförbundet något bredda sitt utbud med den här typen av verksamhet PAX-klubbarna Fredsförbundet och de Hundras Kommitté arrangerade regelbundna musikklubbar på Fredsstationen. Förutom at lyssna på musik kunde man under klubbarna ta del av presentationer av verksamheten i huset och läsa tidningar som fanns i huset mm. Strävan var att arrangera klubbar regelbundet den sista onsdagen varje månad med undantag av pauser vid jul och under sommaren. De som uppträdde gjorde det gratis med undantag av små reseersättningar som tidvis betalades till dem. Också Jonas Saikkonen som fungerat som ljudtekniker och programmets koordinator Jonathan Hilli har arbetat på talkobasis. Deltagarantalet på klubbarna varierade från under tio till upp till femtio. PAX-klubbar arrangerades under vårsäsongen den 26.1., 23.2., 30.3., och den då också Fredsstationens vårfest hölls. Under våren uppträdde Helsinki Poetry Connection (dikter), Auer, Kyökkifunkki, Saara Markkanen & Jonathan Hilli, Eva & Manu, Liikaa lovee och Harvainvalta. På sommaren arrangerades en PAX-klubb i samband med det internationella Mat Inte Vapen-lägret. Höstsäsongens klubbar var den 28.9, 28.10, och den 16.12, som samtidigt var julfest för folket på Fredsstationen. Under hösten uppträdde Maisa Tikka och Veli Peltonen, Rasmoose, Panda ja Tim ja Muut uhanalaiset eläimet, Pyhä Sylvi.

15 15 Om PAX-klubbarna har det annonserats ett par gånger i tidningen Voima och alltid på Fredsstationens webbplats och på organisationernas Facebook Andra arrangerade evenemang Tillställningar och seminarier Fredsförbundets Mexico-arbetsgrupp arrangerade den vid Helsingfors socialforum på Arbis tillsammans med gruppen Hands Off Venezuela ett flertal tillställningar där den mexikanske människorättsaktivisten Hector Cerezo Conteras talade. Tillsammans med Latinamerika-forskningen vid Institutionen för världens kulturer arrangerades den 5.4. tillställningen Demokratia, ihmisoikeudet ja valtion väkivalta Hondurasissa ja Meksikossa! (Demokrati, mänskliga rättigheter och statligt våld i Honduras och Mexico!) där den mexikanske gästen och dessutom Alba Ochoa från Honduras talade. På Fredsstationen arrangerades en tillställning med ovan nämnda gäster den 8.4. En finsk aktivist blev skjuten och avled vid en incident i Mexico år Mexico-gruppens ledare var med då detta hände. På grund av detta arrangerades den 16. och 17.4 kursen Turvallisuuskoulutus ihmisoikeuksien puolustajille (Säkerhetskurs för dem som försvarar de mänskliga rättigheterna). Gästen Hector Cerezo berättade hur det är bra att tänka på sin egen säkerhet då man arbetar för de mänskliga rättigheterna en tillställning i Galleria-kabinettet på Gamla studenthuset i Helsingfors om situationen i arabvärlden. Inledningsanföranden hölls av Juuso Hannula, Jarmo Pykälä och Farouk Abu-Chacra. Fredsförbundet arrangerade den tillsammans med de Hundras Kommitté och Reservofficersförbundet i anledning av riksdagsvalet en panel om upprustningsutgifter. Detta var den internationella kampanjdagen mot upprustningsutgifter. Tillställningen hölls i Postmuseets lokaliteter och i panelen deltog representanter från alla riksdagspartier. Tillställningen var en del av firandet av den internationella kampanjdagen mot upprustningsutgifter. Förbundet deltog i demonstrationen mot kärnvapen med levande ljus den Laura Lodenius talade om relationen mellan kärnkraft och kärnvapen. Fredsförbundet arrangerade tillsammans med organisationen BASIC med UM:s stöd i Wanha Satama i Helsingfors seminariet Role of Nuclear Weapons after NATO strategic consept. I seminariet deltog experter inom området. En valdiskussion på Fredsstationen med unga kandidater i samband med PAX-klubben den Förbundet arrangerade ett Blindseminarium Finland som ett stort land inom fredsförmedlingen? den på Fredsstationen. Temat var fredsförmedling. Deltagarskaran bestod av ca 20 aktiva och experter inom fredsarbetets olika områden av vilka var och en hade skrivit ett papper omkring temat och samlades för att begrunda de möjligheter som anknyter till fredsförmedlingen. Världen i byn-festivalen i Kajsaniemi i Helsingfors den Fredsförbundet, de Hundras Kommitté och Fredsskolan hade ett bord för försäljning och presentation i det stora tältet Möjligheternas Torg där också Institutet för fredsfostran var med. Så bildade vi en slags fredsavdelning.

16 16 I Eckerö på Åland arrangerade förbundet den tillsammans med de Hundras Kommitté och KATU möten för ENCPS och NP Europe. Fredsförbundet arrangerade den ENAAT-mötet på Fredsstationen och presentationer av fredskampanjerna den Mat Inte Vapen, internationellt ungdomsläger på Fredsstationen den Talare vid Hiroshima-aftonen i Helsingfors var Fredsförbundets ordförande Tarja Cronberg och direktören för påverkningsarbetet vid Kyrkans Utlandshjälp Aaro Rytkönen. Musik framfördes av trubaduren Miika Tervo. Tillställningen samlade ca 200 deltagare. Fredsförbundet deltog i Fredsforumet i Lovisa arrangerat av Finlands kristliga fredsrörelse den Under Fredsmässan talade Helsingfor biskop Irja Askola. En tillställning på FN:s Fredsdag arrangerades den på Fredsstationen med temat Miten ihmisestä tulee ulkopuolinen, joka sortuu käyttämään terrorin keinoja? (Hur människan blir utomstående och hänfaller till att använda terrorns medel), inledningen hölls av doktor Sari Vesikansa. PAX och tidningen Ydin arrangerade en kurs för potentiella medverkande och skribenter den på Fredsstationen. På FN-dagen den deltog Fredsförbundet i fredsorganisationernas gemensamma evenemang på Narinken i Helsingfors, där information delades ut om de växande vapenanslagen på global nivå och om Finlands försvars- och vapenanskaffningsanslag. Verksamhetsledaren talade vid FNorganisationernas evenemang vid Järnvägsstationen där temat var den globala befolkningstillväxten. På FN-dagens kväll den byggde förbundet ett traditionellt, stort Fredsmärke av levande ljus på trapporna till Riksdagshuset för att påminna om fredliga möjligheter att lösa konflikter. Före det deltog förbundet i en diskussion som arrangerats av Svenska Fredsvänner om situationen i Vitryssland. Inom ramen av PaTo II-projektet arrangerades på Ostrobotnia den ett Afghanistan-seminarium som närmast var avsett för afghaner boende i Finland men också för finländare som är intresserade av fredsarbetet i Afghanistan (ca 30 deltagare). Utrikeminister Erkki Tuomioja öppnade seminariet. Inom ramen av PaTo-projektet arrangerades ett frukostinfo omkring temat War-profiteering och privatisering av säkerheten den på Pressklubben på Helsingfors Järnvägsstation. Inledningsanföranden hölls av forskarna Mirva Salminen, Jarmo Pykälä och Johanna Pentikäinen och kommentator var Simo Hellsten. Fredförbundet deltog den i julbasaren på STOA i Östra centrum i Helsingfors. Inom ramen för EU-informationsprojektet arrangerades den en informationslunch med rubriken EU:n uusi ulkosuhdetoiminta onko keisarilla vaatteita? (EU:s nya verksamhet för de yttre relationerna har kejsaren kläder?) en informationslunch avsedd för representanter av media och andra intresserade. Inledningsanförandet hölls av Catherine Woollard, generalsekreterare för European Peace Building Liason Office EPLO.

17 Administrationen och medlemskaper i andra organisationer Fredsförbundets administration är lätt och flexibel och möjliggör snabb reaktion i aktuella frågor. Två gånger i året samlas ett förbundsmöte som stakar ut huvudlinjerna i verksamheten. Förbundets styrelse sammanträder fyra till fem gånger i året för att besluta om enstaka evenemang och om verksamheten på kort sikt i enlighet med verksamhetslinjen. Ett arbetsutskott som utsetts av styrelsen sammanträder mellan styrelsemötena för att bereda evenemang inom verksamheten och ställningstaganden samt för att besluta om löpande ärenden. Både styrelsen och arbetsutskottet utser arbetsgrupper för beredning och genomförande av enskilda evenemang och projekt. Eftersom Fredsförbundet är tvåspråkigt tas förbundets officiella dokument, broschyrer och i mån av möjlighet också publikationer fram både på finska och på svenska, vilket är resurskrävande. Vid förbundets möten kan var och en använda sitt modersmål, finska eller svenska. Vårmötet för år 2011 godkände förbundets nya stadgar som stadgearbetsgruppen hade berett under en lång tid med beaktande av förnyelserna i föreningslagen. Också ändringarna som gjorts i bokföringslagen förutsätter en ny bokföringspraxis av Fredsförbundet, vilket har beaktats i stadgarna Förbundsmötena Vårmötet hölls i Helsingfors på Fredsstationen den och utöver de stadgade ärendena behandlades och godkändes då förbundets nya stadgar. Enligt etablerad praxis utsågs ett valutskott för höstmötets personval. Som sammankallande utsågs Outi Ojala och som andra ledamöter Sirpa Aitosalo och Carina Aaltonen. I samband med vårmötet arrangerades ett seminarium omkring situationen i Libyen där inledningsanförandet hölls av Mika Aaltola från Utrikespolitiska institutet. Höstmötet hölls den på Fredsstationen och då behandlades stadgeenliga ärenden Styrelsen Styrelsen sammanträdde fem gånger under året. Mötena hölls 29.1., 9.3., 18.5., 7.9. och Mötena hölls på Fredsstationen i Helsingfors. I styrelsen ingick ordföranden Tarja Cronberg (Helsingfors), vice ordförandena Risto Pontela (Helsingfors) och Inger Wirén (Helsingfors), egentliga medlemmar Jaakko Ellisaari (Vanda), Ritva Granholm (Närpes), Hans Hellén (Helsingfors), Simo Hellsten (Helsingfors), Johanna Laaja (Helsingfors), Sanna Marin (Tammerfors). Bror Myllykoski (Mariehamn), Tarja Pihlajisto (Esbo), Kalle Sysikaski (Helsingfors), Vappu Taipale (Helsingfors), Fredrik Therman (Esbo), Timo Virtala (Lappträsk) samt suppleanterna Britta Hannus-Gullmets (Närpes), Yrsa von Hertzen (Helsingfors), Gunnel Ekelund (Mariehamn), Jean Claude Mutiganda (Karleby), Jean d'amour Banyanga (Helsingfors /Närpes), Hannele Tallqvist (Helsingfors), Pirjo Härö (Helsingfors). Som styrelsens sekreterare fungerade administrativa chefen Seija Uitto. Största delen av styrelsemedlemmarna representerar någon lokalförening eller riksomfattande medlemsorganisation Arbetsutskottet Arbetsutskottet sammanträdde två gånger (18.8. och ) och medlemmar var Tarja Cronberg, Risto Pontela, Inger Wirén, Jaakko Ellisaari, Fredrik Therman samt förbundets anställda Laura Lodenius och Seija Uitto (sekr.). Ordförande vid mötena var Risto Pontela och sekreterare Seija Uitto.

18 Styrelsens arbetsgrupper Medlemmar i Stadgearbetsgruppen var Kalevi Suomela (sammankallande), Risto Pontela, Inger Wirén och Seija Uitto Fredsförbundets delegation Förbundet har en delegation på ca 60 medlemmar och den består av personer som representerar olika områden och som är kända som vänner till fredsrörelsen och fredspolitiken. Medelammarna i delegationen ställer upp som rådgivare och kommentatorer för styrelsen i fredspolitiska frågor Fredsförbundets medlemsorganisationer Fredsförbundet samarbetar med sina medlemssammanslutningar speciellt då det gäller säkerhetspolitiska frågor. Fredsförbundets lokalföreningar sprider på sina verksamhetsområden information om Fredsförbundets projekt och främjar inom ramen för sina verksamhetsplaner fredstänkandet och -verksamheten. I den lokala verksamheten har firandet av Hiroshima-dagen den 6.8. och FN-dagen den blivit en tradition. På de här årsdagarna arrangerar lokalföreningarna tillställningar för allmänheten. Under året som gått har också verksamheten mot rasism och flyktingverksamheten varit delar av lokalföreningarnas verksamhet. Fredsförbundets aktiva medlems sammanslutningar under året 2011 var: Vapenvägrarförbundet rf. (www.akl-web.fi) Emmaus Åland rf. (www.emmaus.ax) Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf. (www.fredsposten.fi) Östersjöcentrumstiftelsen Internationella Arbetslaget Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry. KVT (www.kvtfinland.org) Fostrare för Fred rf. Närpesnejdens Fredsförening rf. (www.narpes.fi/fred) Samfundet för främjandet av fredslitteratur rf. Finlands kristliga fredsrörelse rf (www.kristillinenrauhanliike.fi) Suomen Sadankomitea ry. De Hundras Kommitté (www.sadankomitea.fi) Svenska Fredsvänner i Helsingfors rf. WILPF, Suomen osasto ry. (Finlandsavdelningen) Sammanslutningar med understödjande medlemskap i Fredsförbundet var Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf.(www.fss.fi) Sosialidemokraattiset Nuoret ry. (Socialdemokratiska ungdomar) (www.demarinuoret.fi) Medlemskap i andra organisationer Fredsförbundet samarbetar med andra medborgarorganisationer i samband med olika kampanjer och evenemang. Förbundet är medlem i följande organisationer och sammanslutningar: EN-CPS European Network on Civilian Peace Services International Peace Bureau International Fellowship of Reconciliation IFOR Abolition globalnätverk Abolition 2000 Europe- aktivitetsnätverket

19 19 Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande (KATU) EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys ry Servicecentrum för biståndssamarbete KEPA Institutet för fredsfostran rf Rasmus (Nätverket mot rasism och xenofobi) Forumet Fred till kurderna Dagsverket Suomen One World -portaaliyhdistys ry (OneWorld-portalen i Finland) Finlands FN-förbund Ydin-julkaisut ry (tidskriften Ydins utgivarförening) Vid finländska organisationers möten representerades förbundet av: Vid Ydin-julkaisut ry:s årsmöte den representerades förbundet av Jaakko Ellisaari, Fredrik Therman och Seija Uitto. Till föreningens styrelse valdes från Fredsförbundet Kalevi Suomela och Laura Lodenius. Vid Föreningens för FN vårmöte den representerades förbundet av Kalevi Suomela och vid höstmötet den av Jaakko Ellisaarii. Laura Lodenius valdes till medlem i Föreningens för FN styrelse för en ny tvåårsperiod. Vid KEPA:s vårmöte den representerades förbundet av Seija Uitto och vid höstmötet den av Elina Lauttamäki. Inger Wirén valdes till egentlig medlem i KEPA:s styrelse för en ny tvåårsperiod. Vid Institutets för fredsfostran vårmöte den representerades Fredsförbundet av Kalle Sysikaski och vid höstmötet den av Tuomas Urho. Till styrelsen som egentlig medlem valdes Emma Luode som representant för Fredsförbundet. Vid Dagsverkets vårmöte den representerades förbundet av Annukka Toivonen och vid höstmötet den av Seija Uitto. Till ordinarie styrelsemedlem i Dagsverket för året 2012 valdes som Fredsförbundets representant Kukka-Maaria Vuorikoski. Vid Kehys ry:s vårmöte den representerades förbundet av Inger Wirén. Vid årsmötet som Suomen One World -portaaliyhdistys ry / Maailma.net höll den representerades förbundet av Mikko Sauli. I organisationen AEPF:s nätverk i Finland var Kalle Sysikaski Fredsförbundets representant. Fredsförbundet deltog också aktivt i det gemensamma nätverket KATU (Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande) som arbetar för konfliktförebyggandet och ett mera omfattande trygghetsbegrepp och i vars styrgrupp och arbetsgrupp omkring lätta- och handeldvapen förbundet representerades av Laura Lodenius. Dessutom deltog förbundets representanter aktivt i seminarier och tillställningar som olika medborgarorganisationer arrangerade.

20 Ekonomin Det lyckades igen med hjälp av riksdagen att behålla det verksamhetsbidrag som Fredsförbundet får från undervisnings- och kulturministeriet på samma nivå som året före, dvs Fredsskolan fortsatte på sitt andra år med utrikesministeriets anslag på för information och utvecklingsfostran. Aktivitetshelheter kring fred och utveckling fortsatte med stöd av ett projektanslag. Förbundet fick också ett projektbidrag på från utrikeministeriets medel för information och utvecklingsfostran för fortsättningen på PaToprojektet, projektet Mot fred genom förstärkande av medborgarsamhället / Afghanistan. Från undervisningsoch kulturministeriets anslag för reparation av föreningshus och folkets hus fick förbundet för reparationer av Fredsstationen. Detta räckte dock inte till utan förbundet måste lyfta ett reparationslån på Aktia Bank så att den totala lånesumman nu uppgår till Utöver av hyresinkomster för möteslokalerna på Fredsstationen bestod förbundets inkomster av medlems- och stödavgifter samt av inkomster från försäljning av publikationer och annat informationsmaterial. Förbundets balansomslutning för 2011 uppgick till ,05. Det egna kapitalet uppgick till ,80. Underskottet från 2011 uppgick till ,85. Vid årets slut var kontot för vinst- respektive förlustmedel fortfarande negativt ( ,25 ), fastän förbundets balans är sund. Fredsförbundets bokföring sköttes av Tiliverkko Oy. Revisorer var Anna-Liisa Tikka och Rauno Kirjavainen, vice revisorer Birgit Holmstén och Ville Wallin. Utrikesministeriets projekt har granskats av Tom Turja från Tilintarkastusrengas Oy.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 godkänd på årsmötet 26.4.2014 1 Året 2013 i fredsarbetet... 2 2 Allmän verksamhet och kansliet... 2 3 Information, påverkningsarbete

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS:

Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS: Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS: Rolf Lindahl Jag heter Rolf Lindahl, är 44 år och bor i Strängnäs. Jag kom i kontakt med Svenska

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Nordenkontoret Den yrkesförberedande praktiken genomfördes på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som har ett kontor i Stockholm. Organisation

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 213/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms Fredsförening Organisationsnummer: 802001-0586

Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms Fredsförening Organisationsnummer: 802001-0586 Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms Fredsförening Organisationsnummer: 802001-0586 Möten Styrelsemöten Föreningen har haft 5 styrelsemöten under året. Öppna medlemsmöten Föreningen har haft fasta mötesdagar

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Västerås Fria Gymnasium

Västerås Fria Gymnasium Västerås Fria Gymnasium Naturvetenskapligt program Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapligt program med inriktning INTERNATIONELLT ARBETE/BISTÅND eller RÄDDNINGSTJÄNST Internationellt arbete/bistånd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Global Youth Tobacco Survey (GYTS)

Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Resultat av enkäten som genomfördes hösten 2012 31.1.2014 www.thl.fi/gyts 1 Bakgrund GYTS-studien utreder 13 15-åriga skolelevers attityder, kunskap och erfarenheter

Läs mer