VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Innehållsförteckning sida nr 1. Allmänt 2 2.Centralkansliet 3 3.Information och utbildning 3 4. Nedrustning och vapenkontroll 5 5.Fredsbyggande, fredsförmedling och krishantering 8 6. IPB och övrigt internationellt samarbete 9 7.Fredsskolan aktivitetshelheter kring fred och utvecklin Kurdbarnsverksamheten Fredsstationen Evenemang och kulturverksamhet Administrationen och medlemskap i andra organisationer Ekonomi 20

2 2 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry. Utkast till vårmöten Verksamhetsberättelse för år Allmänt Året 2011 var FN:s år för kulturmöten. I Finland var det riksdagsvalsår och Fredsförbundet strävade efter att lyfta fram fredsrörelsens teman och målsättningar i valdebatterna och senare vid beredningen av regeringsprogrammet. Politiska teman inom vilka Fredsförbundet strävade efter att vara aktiv var Finlands aktiva roll vid fredsförmedling och krishantering, att sporra Finland och EU i nedrustningsfrågor men också besparingarna inom försvarsmakten, utvecklandet av värnplikten och civiltjänstgöringen var framme i debatten och i rubrikerna. Här kom också förbundet med sina ställningstaganden och strävade efter att vara med och påverka. En stor seger för fredsrörelsen var det då Finland efter över tio års arbete i slutet av året beslutade att gå med i konventionen som förbjuder personminor. Fredsförbundet och kampanjen fick en mängd lyckönskningar, beröm och uppmärksamhet från olika håll i världen för sitt arbete för en värld fri från minor. Den arabiska våren ingav på internationell plan hopp om demokrati på ett område där mer eller mindre auktoritära regimer styrt, men samtidigt förekom också våld i anknytning till den arabiska våren. Fredsrörelsen lyfte fram framför allt frågor om vapenexport. En följd av det folkliga upproret i Libyen var en eskalerad konflikt där också yttre världen blandade in sig med kraftåtgärder. Inom fredsrörelsen diskuterades skyldigheten att skydda den civila befolkningen i relation till berättigandet i utomstående aktörers agerande med kraft. I fråga om Afghanistan har en allt större del av de länder som deltar i ISAF beslutat om tidtabellen att dra tillbaka sina soldater från Afghanistan och också i Finland har den politiska beredningen i saken börjat. Japan drabbades i mars av en fruktansvärd katastrof då jordbävningen i Sendai åtföljdes av en tsunami. En flodvåg strök över Japans kust och följden var att nästan personer omkom och över personer måste evakueras från sina hem. Hela världen fick frukta då det blev klart att flodvågen gjorde att flera kärnreaktorer i Fukushima som är belägen vid kusten slutade fungera. Radioaktiv strålning och radioaktivt läckage från kärnkraftverken var följder av detta. Fredsförbundet som i debatten lyft fram sambandet mellan kärnvapen, kärnvapensmateriel och kärnkraft, deltog i evenemang som arrangerades av Luonto-Liitto och Greenpeace. Vid dessa diskuterades farorna i anknytning till kärnkraften. Tankarna var också hos fredsaktiva i Japan och hos deras familjer. Fredsförbundet strävar efter att tillsammans med flera andra internationella organisationer och think tank inverka på diskussionen i samband med Natos strategireform. Diskussionen gäller huruvida Nato äntligen kunde avstå från kärnvapen i Europa. Fredsförbundets ordförande deltog i flera internationella konferenser där temat togs fram och förbundet arrangerade med stöd från utrikesministeriet ett expertseminarium på hög nivå omkring temat. Tyvärr har Nato inte ännu varit berett att helt och hållet avstå från kärnvapen, även om flera medlemsländer aktivt agerar för detta. I sin egen verksamhet beslutade Fredsförbundet år 2011 att satsa speciellt på utvecklingen av informationsverksamheten så att den sköts professionellt. Som en del i detta fattades ett ekonomiskt beslut om att i slutet av året anställa en visstidsanställd informatör som började lägga upp en informationsstrategi till förbundet. Fredsskolan har etablerat sin ställning och i praktiken finns det mera efterfrågan på aktivitetshelheter som är kostnadsfria för skolorna än vad Fredsförbundet kunnat erbjuda inom ramen för den finansiering som funnits. Fredsskolan är det centrala sättet för Fredsförbundet att i praktiken främja fredskulturen och uppkomsten av

3 3 nya generationer som omfattar icke-våld och globalt ansvar. Renoveringsprojektet på Fredsstationen har krävt resurser under året men framskridit enligt planerna tack vare en bra renoveringsgrupp och lyckade val av firmor för renoveringsarbetet. Fredsförbundets nya stadgar godkändes och förbundet tog i bruk det nya namnet Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund. 2. Centralkansliet Förbundet tillhandahåller på Fredsstationen både för eget och för husets andra organisationers behov kontorsapparater för vilkas bruk de andra organisationerna och aktivitetsgrupperna betalar självkostnadspris. I sambruk finns med ett leasingavtal en kopiator, ett digitalt telefonsystem, en frankeringsmaskin och en dator som ägs av Fredsförbundet och är kopplad till hela husets datanät. Den övriga datorutrustningen skaffar och underhåller var och en av organisationerna själv. På förbundets kansli arbetade som heltidsanställda verksamhetsledaren Laura Lodenius och administrativa chefen Seija Uitto. Till verksamhetsledarens arbeten hörde den allmänna planeringen och organiseringen av verksamheten samt speciellt den fredspolitiska verksamheten och informationen. I administrativa chefens arbetsbeskrivning ingick förbundets administration och ekonomi, att tjänstgöra som Fredsstationens disponent och hyra ut dess lokaler samt att fungera som sekreterare för styrelsen och arbetsutskottet. Annukka Toivonen som anställts med stöd av det projektbidrag Fredsskolan fått, arbetade som koordinator med en arbetstid på 30 veckotimmar. Fredsskolans arbetspraktikant var under 3 månader Tuuli Huovila från HUMAK. Arbetet var en del av hennes studier och hon arbetade i huvudsak på distans. Som deltidsanställd inom förbundets andra projekt om utvecklingsinformation och uppfostran, PaTo arbetade Jarmo Pykälä under 3 månader och han arbetade i huvudsak på distans i Jyväskylä. Dessutom var Pamela Baarman anställd som projektsekreterare under en månad. Hon beredde det gemensamma kärnvapenseminariet som Fredsförbundet och organisationen BASIC arrangerade med stöd av ett bidrag från UM Fredsförbundets civiltjänstgörare var Arto Kekkonen som skötte uppgifter som webbinformatör till den 5 augusti. I stället för att anställa en ny civiltjänstgörare beslutade förbundet att anställa en deltids- och visstidsanställd informatör från mitten av september till årets slut. Informatören lade som projektarbete bl.a. upp ett utkast till förbundets informationsstrategi och hjälpte till i EU-informationsprojektet och med andra uppgifter. Uppdraget sköttes av Sanna Paakkanen. Janne Ahonen gjorde sin arbetslivsträning vid förbundet under Sasuke Masuna från Pitäjänmäen peruskoulu gjorde sin arbetslivsorientering under Datastödtjänster köptes från kooperativet Mediasiili. De svenska översättningarna gjordes av Ilse Cantell. En stor del av Fredsförbundets praktiska arbeten och projekt genomfördes av frivilliga. 3. Information och utbildning Förbundet inledde ett arbete vars mål är att öka fredsarbetets synlighet. Mot slutet av året fattades ett

4 4 ekonomiskt beslut att anställa en deltidsanställd informatör för förbundet till årets slut och hon inledde bl.a. arbetet att utveckla informationsstrategin. Dessutom skaffades Meltwater-nyhetstjänsten på prov för ett år. Genom tjänsten kunde man skapa sig en uppfattning om hur teman i anknytning till fred och säkerhet behandlas i media och hurdant genomslag våra egna pressmeddelanden får i de riksomfattande medierna. Under året arrangerades också som en ny verksamhetsform till medierna riktade så kallade mediafrukostar omkring aktuella teman. Ämnena var aktuella, t.ex. privatiseringen av säkerheten och EU:s nya administration av de yttre relationerna, men deltagarantalet blev inte stort och verksamheten måste utvecklas ytterligare. Utöver information som avsetts för en större allmänhet (grundfrågor som gäller fredsarbetet och främjandet av fredskultur) innehar förbundet en expertroll i relation till myndigheterna, beslutsfattarna och medierna i fråga om nedrustning, internationellt fredsarbete, fredsbyggande och krishantering. År 2011 har förbundet avgett utlåtanden till ett par riksdagsutskott gällande den internationella konventionen som förbjuder personminor, vidare om fredsförmedlandets verksamhetsprogram och om hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland till utrikesministeriet, om export av försvarsmateriel till försvarsministeriet, om pengar till fred till riksdagen och om vapensäkerhet till inrikesministeriet. Eftersom Fredsförbundet är en paraplyorganisation, erbjuder förbundet sina medlemmar och understödjare också en kanal för deras information och ömsesidiga informationsutbyte. Året 2011 var ett riksdagsvalsår. Förbundet arrangerade tillsammans med sin medlemsorganisation de Hundras Kommitté och Reservofficersförbundet en valdebatt om försvarets blivande inbesparingar och val samt en till valdebatt som närmast var riktad till unga kandidater. Förbundet producerade också information till kandidaterna och partierna om ärenden som står fredsrörelsen nära. Frågan om Finlands internationella roll, framför allt i Afghanistan, eller Finlands roll i förhållande till den eskalerade krisen i Libyen väckte diskussion i medborgarsamhället. Förbundet deltog i denna diskussion och producerade material och inlägg både via sina egna tidningar och via webbplatser och genom att delta i debatten via medierna. Under FN:s Nedrustningsvecka lyftes bl.a. vapenrustningsanslagen fram (ett evenemang för allmänheten på Narinken, ett pressmeddelande och en skrivelse till riksdagsledamöterna). Utöver pressmeddelanden, tidskrifterna Pax och Ydin samt Fredsposten var webbplatsen och de nya sociala medierna allt centralare redskap vid informationsverksamheten. Förbundet strävar efter att så gott som dagligen producera nytt material till webbplatsen och Facebook. PAX och Ydin har också utbildat nya medverkande. Det med bl.a. Fredsförbundets stöd grundade nätverket Safer Globe Finland, think tank har lyckats hjälpa fredsrörelsen inom informationsåtervinning och informationsförmedling speciellt i forskningen i anslutning till vapenhandel och har lyckats väcka mediernas intresse för teman som fredsorganisationerna inte alltid lyckats ge riksomfattande publicitet t.ex. via televisionen. Ställningstaganden och pressmeddelanden Ordföranden Cronberg: Tiden har kört förbi värnplikten i dess nuvarande form Minkonventionen i kraft 12 år. Också Finland har inlett förberedelserna Frankrike avbröt vapenexporten till Libyen och Bahrain Fredsorganisationerna: Vapenhandeln till Egypten ska upphöra FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon påminner om att arbetet mot minor är angeläget Nästan femtusen städer mot kärnvapen

5 Fredsförbundet: En felbedömning av Nato att ta sig ledande roll i operationen Minkampanjen States Parties should warn against use of cluster munitions in Libya IPB opposes military strikes and urges political negotiations to protect civilian population En information i anknytning till mexikanen Hector Cerezo Carteras besöksprogram Europeiska legosoldater finns kanske i Muammar Gaddafis trupper Fredsförbundet påminner om riskerna i samband med kärnkraft och spridningen av kärnvapen FN:s stöd till den internationella aktivitetsdagen mot militära utgifter Stockholm Internetional Peace ResearchInstitute SIPRI utgav uppgifter om upprustningsutgifter Älä unohda Glöm inte Hiroshima internationella fredsdagen Tuvalu den 157. staten i ordningen att underteckna konventionen mot minor Nobel-priset till kvinnornas fredsarbete! FN-veckan: Upprustningen tär på välfärden Fredsförbundets internationella paraplyorganisation uppmanar FN att skydda civila i Syrien Ställningstagande vid årsmötet: Inte bara ett kärnvapenfritt Mellanöstern utan också Europa Suomi vihdoin mukaan miinakieltoon Finland förbjuder minorna/ vote on landmines today in parliament Miinakieltoon liittyminen loppusuoralla eduskunnassa / Accession to mine ban treaty, vote Friday (Anslutningen till minförbudet på slutrakan i riksdagen) Fredsförbundet om missillasten i Kotka Tidningar, webbpublikationer och webbplatser Tillsammans med de Hundras Kommitté utgavs fyra årliga nummer av webbtidningen PAX som innehöll nyheter till medlemmarna och de aktiva om fredsarbetet och som via webben når en mycket större publik. Dessutom gjordes en PAX i pappersform, den delades ut på festivaler och andra massevenemang, den skickades dessutom hem till de understödjande medlemmarna. Huvudredaktör för PAX var Jussi Förbom. För PAX mottogs också kulturtidskriftsstöd via de Hundras Kommitté. Till de understödjande medlemmarna skickades den svenskspråkiga Fredsposten som kommer ut fyra gånger i året och vars huvudredaktör är Christian Lång. Till de understödjande medlemmarna skickades tidskriften Ydin som kommer ut fyra gånger i året och vars huvudredaktör är Arja Alho Förbundet publicerade material på webbplatsen (www.rauhanliitto.fi, Fredsstationens webbplats (www.rauhanasema.fi ) fungerar som en virtuell portal till organisationerna på Fredsstationen. Fredsförbundet administrerar bl.a. Fredsförbundets och Fredsstationens Facebook-sidor och via dem informeras om evenemang och om verksamheten. Informationstjänster Mediernas representanter betjänades då det gällde aktuella ämnen i anknytning till den finländska och

6 6 internationella fredsrörelsen och medborgarverksamheten. I huset finns också ett handbibliotek med böcker som behandlar fred och säkerhet. Publikationer Förbundet gav ut rapporten Afganistanin äänet kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan avaimia rauhanrakentamiseen (Afghanistans röster nycklar till fredsbyggandet för medborgare och medborgarsamhället). Rapporten kom fram med krishanteringens och fredsbyggandets vardag bakom nyheterna och de finländska medborgarorganisationernas biståndsarbete under pågående krig som redan varit i gång i 40 år. Förbundet tog till försäljning ett parti av den finska översättningen av den amerikanske David Cortights omfattande och mycket högklassiga verk Peace (på finska Rauha) som är en slags internationell historik över fredsrörelsen och fredsidén. Fredsförbundets aktiva medlemmar var med om att få till stånd den finska översättningen. De särskilda informationsprojekten PaTo och EU -informationsprojektet Inom det fortsatta PaTo-projektet (lokala aktörer) kallades de finländska organisationerna som har verksamhet i Afghanistan till ett möte med ett par afghanska aktörer där avsikten var att kartlägga huruvida det önskas och förekommer behov av att förmedla information och samarbeta. De i Finland boende afghanernas vilja att i större utsträckning än tidigare samarbeta och delta i arbetet för fred i Afghanistan kartlades. Inom ramen för projektet deltog förbundet i talrika seminarier och tillställningar som andra arrangerat omkring ämnet och förbundet strävade efter att bilda nätverk med aktörer inom området. För informationsförmedling grundades en e-postlista. Omkring projekttemat utgavs en tryckt rapport och ett annat material i tryckt form samt material på webben. Projektet fick informationsstöd från utrikesministeriets medel för utvecklingsinformation. Jarmo Pykälä var i 3 månader anställd vid projektet. EU-informationsprojektet: med stöd av utrikesministeriets informationsstöd arrangerades en tillställning där bl. A. Catherine Woollard från EPLO talade och informationsmaterial producerades om i vilken riktning EU:s nya administration för yttre relationer utvecklas och vilken riktningen borde vara ur fredsrörelsens synvinkel. En tryckt broschyr om ämnet delades ut till alla riksdagsledamöter och spriddes också på andra sätt vid sidan om webbmaterial. 4. Nedrustning och vapenkontroll Fredsförbundet strävade efter att få tillbaka nedrustningsfrågorna på den politiska agendan i Finland och EU. Övers tio års arbete för att Finland skulle ansluta sig till konventionen som förbjuder minor slutfördes i slutet av året i och med omröstningen i riksdagen. År 2011 var förbundet speciellt aktivt då det gällde kärnvapenfrågor. I fråga om kärnvapennedrustningen är förbundets mål i enlighet med en stor internationell medborgarrörelse den så kallade nolloptionen vars mål är en definitiv kärnvapennedrustning. Förbundet informerade speciellt om den europeiska medborgaraktiviteten mot kärnvapen och om målet att avstå från taktiska kärnvapen. En stor del av världen är i själva verket i praktiken redan kärnvapenfri och nu är tiden inne att ta fram också möjligheten att i Europa avstå från kärnvapen. Det har varit en viktig del av kampanjarbetet att hålla såväl medborgarsamhället som riksdagsledamöterna och andra påverkare à jour omkring de internationella processerna i anslutning till kärnvapennedrustningen. Arbetet för att Finland ska ansluta sig till förbudet mot klustervapen, det s.k. Oslofördraget pågår fortfarande.

7 7 Förbundet har aktiva kontakter med den internationella koalitionen mot klustervapen, höll saken framme i Finland speciellt under de internationella kampanjdagarna och strävade framför allt att i bakgrunden inverka på att beslutsfattarna ska inse att Finland inte längre i praktiken har möjlighet att skaffa nya klustervapen på grund av ett starkt internationellt förbud som i stor utsträckning redan de facto är i kraft. Mycket få europeiska företag kan i fortsättningen ens genom investeringar vara med i något företag eller samarbete för att producera eller göra affärer med klustervapen. Arbetet för det internationella vapenhandelsfördraget (ATT, Arms Trade Treaty) var inne i en mycket intensiv period under Finland har varit aktivt i processen. Fredsförbundet har länge på olika sätt gett sitt stöd åt att fördraget ska åstadkommas. I fråga om vapenexporten är Fredsförbundets mål på kort sikt att hindra finländsk och europeisk vapenexport till krisområden och områden där brott mot mänskliga rättigheter förekommer. Strävandena främjades bl.a. genom att sprida kännedom om vapenexportbeslut i Finland och andra EU-länder samt genom att väcka debatt bland medborgarna om vapenexportens följder och om beslutsfattarnas ansvar för de beslut de fattat. År 2011 hade detta arbete speciell nytta av den rapport om Finlands vapenexport som Safer Globe utarbetat. I samband med den arabiska våren lyftes speciellt den problematiska exporten till Mellanöstern och Nord-Afrika fram. Fredsförbundet strävar efter att aktivt utöva sitt inflytande för att t.ex. Saudi-Arabien inte ska beviljas vapenexporttillstånd. Även om tillståndet till slut beviljades just inför jul lyckades man föra fram saken till omröstning och i den offentliga debatten. Det möte som ENAAT-nätverket arrangerade i Finland i somras var nyttigt på det sättet att de europeiska organisationerna kunde koordinera sitt arbete och utväxla information på ett naturligare sätt just i fråga om uppföljningen av denna vapenhandel med Mellanöstern. De europeiska organisationerna strävar efter att i samarbete inverka på att de inom EU överenskomna förhållningsreglerna Code of Conduct on Arms Trade ska skärpas och att dessas kontrollsystem ska göras mera täckande. Det är viktigt att skärpa kontrollen av slutanvändarna. Förbundet sprider kännedom om kampanjen Disarmament for Development som förbundets paraplyorganisation IPB för om relationen mellan upprustning och utveckling. Material i anknytning till detta sprids till andra finländska medborgar-, människorätts- och utvecklingsorganisationer samt till finländska organisationer för humanitär hjälp. Kärnvapen Förbundet strävade efter att främja kärnvapennedrustningen i Europa så att man ska avstå från taktiska kärnvapen på europeisk mark som en del av detta arrangerades i början av året med stöd från UM ett internationellt expertmöte omkring ämnet. Ordföranden höll aktivt framme ämnet genom media och i samband med socialforumet arrangerades också en mindre information om ämnet som riktades till aktiva inom organisationerna. Förbundet följde upp processen som stöder grundandet av ett kärnvapenfritt område i Mellanöstern och förknippade också detta med en möjlighet att aktivera arbetet för ett kärnvapenfritt Europa. Förbundet återupptog kontakten omkring temat med det på nytt aktiverade finska Pugwash och stödde den expertpanel de arrangerade. Förbundet var med i nätverken Abolition 2000 och Abolition 2000 Europa som för kampanjer för kärnvapennedrustning. Jaakko Ellisaari var förbundets kontaktperson i Abolition-nätverken och följde upp kärnvapenfrågan tillsammans med ordföranden Tarja Cronberg. Minor och klustervapen Förbundet har koordinerat i Finland samarbetet med de internationella kampanjerna mot minor och kampanjen mot klustervapen (ICBL-CMC) som förenat sina krafter. Laura Lodenius deltog tillsammans med den finländska delegationen i det möte som parterna i

8 8 konventionen som förbjuder minor höll i Phnom Penh. Förbundet har skickat uppdateringen av Finlands rapportandel till den internationellt vitt uppskattade rapporten Landmine ja Clustremunition Monitor Då Finland äntligen anslöt sig till konventionen som förbjuder minor arrangerade Fredsförbundet en mindre tillställning med skumvin för att fira händelsen. Bl.a. utrikesministern tittade in. Frågan om klustervapen hölls framme vid stora gemensamma tillställningar som arrangerades av andra medborgarorganisationer. Småvapen i Finland, internationell vapenexport och exportövervakning Fredsförbundet fortsatte med sitt arbete för att få bort onödiga vapen från finländska hem och för att främja attitydbildningen mot vapen. Förbundets verksamhetsledare deltog i en frågestund omkring ämnet arrangerad av inrikesministeriet. Tillsammans med medlemsorganisationerna delar förbundet ut dekalen med förbud mot bössor och broschyren Vapen hör inte hemma i hemmen, i skolorna eller på gatorna. Vid påverkningsarbetet omkring praxisen med vapentillstånd samarbetade förbundet med inrikesministeriet och polisen och deltog i småvapenkoordinationen sammankallad av UM. På internationell nivå deltog Fredsförbundet i småvapenarbetet koordinerat av Amnesty, Oxfam och IANSAn (International Action Network against Small Arms). För att åstadkomma ATT-fördraget samarbetar förbundet med utrikesministeriets enhet för vapenkontroll. Fredsförbundet deltog tillsammans med flera organisationer och Safer Globe Finland i ett projekt för uppföljande av Finlands vapenhandel. Avsikten är att inom ramen för projektet ge ut en rapport om Finlands vapenhandel på årlig basis. Förbundet fungerade år 2011 tillsammans med KATU och de Hundras Kommitté som värdar vid nätverket ENAAT:s möte i Finland i juni. I vapenexportärenden samarbetade förbundet speciellt med den brittiska Saferworld. Nedrustning och utveckling upprustningsutgifterna till utveckling Förbundet spred kunskap om målsättningarna för IPB:s program Disarmament for development och dess kampanjmaterial bland utvecklingssamarbetsorganisationerna och bl.a. via Kehys samarbetar förbundet med andra organisationer omkring temat. Förbundet deltog i början av juni inom ramen för kampanjen Nedrustning för utveckling också i en internationell aktivitetsdag mot växande militärkostnader. 5. Fredsbyggande, fredsförmedling och krishantering Det har börjat visa sig uppenbart att fred inte kan nås i Afghanistan med vapenmakt. På internationell nivå började man tala om fortsättningen på Natos ISAF-operation i Afghanistan. Också i Finland talades det om spelregler vid krishanteringen och om goda och dåliga sätt att föra in demokrati, fred, stabilitet och mänskliga rättigheter till andra länder. Bl.a. i valdebatterna kom detta tema fram. Finland hade igen jouren i EU:s militära snabbinsatsstyrka. Den kom dock inte i användning. Detta kunde naturligtvis på ett sätt betraktas som positivt men det väckte än en gång diskussion om dess ändamålsenlighet, då jouren ändå är dyr. Fredsförbundet betonar det civila samhällets synvinklar och det att

9 9 konfliktlösningen allid ska stödja på människors sociala, kulturella och materiella behov och inte bara på politiska lösningar uppifrån. Under året talades det mycket om Finlands verksamhet som fredsförmedlare. Ur Fredsförbundets synvinkel sett är det fint om Finland t.ex. på samma sätt som Norge verkligen börjar satsa på fredsförmedling och fredsbyggande på internationell nivå. Fredsförbundet deltog aktivt i diskussionen om krishanteringens spelregler, om fredsbyggandet och om medborgarorganisationernas roll i detta samt om Finlands eventuella aktivare roll som fredsförmedlare. Förbundet arrangerade ett eget blindseminarium omkring ämnet och har också till utrikesministeriet producerat ett utlåtande om Finlands program för fredsbyggande. 6. IPB och övrigt internationellt samarbete Fredsrörelsens internationella paraplyorganisation International Peace Bureau (IPB) är äldst bland de internationella fredsorganisationerna (grundad år 1892). Tillsammans med sina medlemsorganisationer utgör den trots sina mycket knappa verksamhetsresurser att mycket omfattande globalt nätverk för fredsrörelsen. Fredsförbundet har strävat efter att för egen del aktivt stödja IPB och ge sin insats till dess verksamhet. År 2011 fungerade Fredsförbundet som värd förutom för kärnvapenmötet i början av året också för de möten som nätverket ENAAT (European Network Against Arms Trade) arrangerade omkring vapenexportfrågan samt de möten som civilfredsbyggarnas nätverk EN-CPS och organisationen NP Nonviolent Peaceforce arrangerade. EN-CPS höll sitt möte på Åland och ENAAT i Helsingfors. Fredsförbundet samarbetar på närområdet bl.a. med den svenska fredsrörelsen, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen (SWEFOR) och Svenska FN-förbundet. Dessutom avtalades det på hösten 2010 på IPB:s möte om att de nordiska kontakterna ska intensifieras bl.a. vid uppföljningen av det nordiska försvarssamarbetet och av den gemensamma nordiska stridsavdelningen. Det är också viktigt för säkerhets- och fredspolitiken att vi känner det ryska medborgarsamhället och stöder det på olika sätt. År 2011 återupptog Fredsförbundet efter en tids avbrott sina kontakter med den fria ryska fredsrörelsen. Fredsförbundet är också associerad medlem i det gamla och prestigefyllda International Fellowship of Reconciliation IFOR. Inom EU borde det skapas officiella strukturer som möjliggör att organisationer inom fredsarbetet och konfliktförebyggandet hörs då beslut fattas och att deras arbete kan få ekonomiskt stöd från EU:s budget. För detta arbetar förbundet inom ramen för EPLO (European Peace Building Liason Office). Inom EU arbetar EPLO med frågor som gäller förbyggande av konflikter och bl.a. KATU är medlem i EPLO. Förutom genom internationella organisationer och lokala nätverk pågår fredsarbetet i dag genom nätverk som uppstått omkring olika teman. Fredsförbundet deltar aktivt i deras arbete och fungerar som en kontakt och koordinator speciellt på sådana dimensioner där man avser att inverka på Finlands och EU:s politik och som har betydelse för finländskt fredsarbete (ENAAT, IANSA, ICBL, CMC, Abolition 2000). Förbundet har strävat efter att fungera som en möjliggörare då en aktiv grupp velat främja freden och de mänskliga rättigheterna och delta i frivilligarbete för en viss sak inom förbundets ramar. Ett aktuellt exempel på sådant arbete är Mexico-gruppen som helt fungerar på frivillig basis. Mexico-gruppen iakttar utvecklingen i Mexico och sprider information i Finland om situationen med de mänskliga rättigheterna och strävar efter att främja den internationella observationen av de mänskliga rättigheterna i Mexico och att stödja ursprungsfolkens arbete för sina rättigheter och levnadsmöjligheter speciellt på Oaxaca-området.

10 10 Internationell verksamhet: År 2011 fungerade förbundet i början av sommaren som värd för ett möte för kärnvapenexperter EN- CPS (och Non violent Peace Force, NP) samt för ENAAT-möten. Sammanlagt deltog i dessa möten 40 internationella fredaktivister och omkring tio finländska aktivister. I IPB:s styrelse representeras förbundet av ordföranden Tarja Cronberg och verksamhetsledaren Laura Lodenius. Förbundets hedersmedlem Ilkka Taipale är av Council utsedd konsult i IPB. Laura Lodenius deltog i IPB:s styrelsemöte i Barcelona och i Paris. Förbundets kontaktperson i IFOR är Timo Virtala Fredsförbundet har en Mexico-grupp vars verksamhet är på frivillig basis och som koordineras av Meri Mononen-Matias. Mexico-gruppen inbjöd i år människorättsaktivisten Héctor Cerezo Contreras till Finland under och tillsammans med honom arrangerades ett flertal evenemang. Fredsförbundet lade först ut för hans utgifter men fick dem återbetalda av socialforumet. Förbundet strävade efter att återuppta kontakter till ryska fredsorganisationer. Kalle Sysikaski fungerar som koordinator. På sommaren bjöd förbundet in Ella Poljikova från organisationen ryska soldatmödrar. Hon besökte Helsingfors i samband med ENAAT-mötet. Finansierade av Fredsförbundet deltog Mirva Salminen och Simo Hellsten i konferensen War Profittering and Peace Movement i Barcelona Finansierad av Fredsförbundet deltog Pertti Joenniemi i oktober i ett seminarium som arrangerades i Oslo Seminariet handlade om hur företagsvärlden kan integreras till fredsarbetet. 7. Fredsskolan aktivitetshelheter kring fred och utveckling 7.1. Allmänt Fredsskolan är en gemensam verksamhetsform för Fredsförbundet och Institutet för fredsfostran och den har sedan år 1998 arrangerat för skolorna aktivitetsdagar kring freds- och utvecklingsfostran. I början av 2010 beviljade utrikesministeriet ett tvåårigt stöd till Fredsskolan för utvecklingsfostransprojektet Aktivitetshelheter kring fred och utveckling. Under året 2011 pågick och utvecklades Fredsskolans verksamhet i huvudstadsregionen, i Åbo, Tammerfors och i Vasanejden. På orterna arrangerades aktivitetsdagar för skolelevgrupper och kurser för ledare och professionella inom fostran. År 2011 arbetade Annukka Toivonen som koordinator för projektet Fredsskolan. Hennes arbetstid var 30 timmar i veckan. Teman i Fredsskolan är förståelsen av globala utmaningar och orsakerna till konflikter, icke-våld som värde, människorättsfrågor, tolerans, ett aktivt medborgarskap och att växa till ett globalt ansvar. Som undervisningsmetoder användes drama och deltagarmetoder. Fredsskolans långsiktiga mål är att nå en stabil och bestående ställning som en av de aktörer på samhällets tredje sektor som erbjuder fredsfostran. Detta förutsätter att innehållet i verksamheten hela tiden ska utvecklas i samarbete med andra aktörer som bedriver fredsfostran och tangerande verksamhetsformer Aktivitetshelheter för fred och utveckling På basis av erfarenheter från tidigare verksamhet och den respons man fått har Fredsskolan under åren utvecklat för elev- och studerandegrupper en mera omfattande helhet av temadagar för freds- och utvecklingsfostran. I aktivitetshelheterna för fred och utveckling deltar var och en av grupperna i två av Fredsskolans aktivitetsdagar och fördjupar däremellan sina kunskaper i ämnet med hjälp av övningar och material för global fostran. Fredsskolans nya verksamhetsmodell utvecklades vidare och fredsskoleledarna fick tilläggsutbildning för den nya verksamhetsmodellen under året Under året 2011 arrangerades sammanlagt 76 aktivitetsdagar, av dem 32 på Fredsstationen i Helsingfors, 17 i skolår i Åbo och 7 i skolor i

11 11 Tammerfors och 20 svenskspråkiga i Österbotten Ledare, ledarutbildning och träffar för ledarna Till Fredsskolans ledarnätverk hör 30 aktiva ledare och dessutom deltog omkring 20 personer annars i Fredsskolans verksamhet. Till ledarna betalades ett arvode för de gånger de ställt upp som ledare. I Fredsskolan praktiserades en ledarkurs som bestod av två delar. Kurserna sköttes av Johanna Laaja, Elina Lauttamäki, Pia Leinonen, Anna Saksman och Annukka Toivonen. Under året arrangerades åtta ledarkurser av vilka fem var första delen av kursen och tre fortsättningskurser. Ledarkurserna arrangerades i Åbo, Vasa och Helsingfors. Kurserna i huvudstadsregionen arrangerades den och den på Fredsstationen. I Åbo hölls kurserna den och i Daisy Ladies ry:s lokaliteter och kursen i Vasa den i Yrkeshögskolan Novias lokaliteter. För ledarna arrangerades omkring en gång i månaden träffar där man bekantade sig med aktuella frågor inom fredsfostran, byggde upp gruppanda, utbytte erfarenheter från ledaruppdragen och kom med idéer och utvecklade Fredsskolans verksamhet vidare. Ledarna lärde sig nya dramahistorier och satte sig in i Fredsskolans nya aktivitetshelheter den 27.1., 29.3.,18.4., 12.5., , och på Fredsstationen ovh den 14.4., och i Åbo (fortsättningskurs). Som avslutning på Fredsskolans tvååriga projekt omkring fredsfostran blev studeranden Tuuli Huovila från humanistiska yrkeshögskolan färdig med sitt lärdomsprov Draama toimi loistavasti ajatuksia herättäen - Rauhankoulun toimintakokonaisuuksien laadun ja vaikuttavuuden arviointi (Drama fungerar strålande och tankeväckande. En utvärdering av kvaliteten hos och effektiviteten av Fredsskolans aktivitetshelheter). Ett resultat av Tuuli Huovilas projektpraktik var också en metodguide om Fredsskolans metoder som blev färdig i april Lärarutbildningar Fredsskolan höll också kurser för lärare och professionella inom fostran om dramats metoder i freds- och utvecklingsfostran. En kurs på engelska för lärare inom projektet Global.me den Kurser för lärarstuderande vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den En kurs för barnträdgårdslärarstuderande vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den En kurs på engelska för lärarstuderande vid institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet. Kurser för studerande i pedagogik vid institutionen för tillämpad pedagogik vid Helsingfors universitet 19.4.,20.4., 27.4.och En kurs för Humanistiska yrkeshögskolans samfundspedagogstuderande i Nurmijärvi den 1.6. En internationell grupp pedagoger från Development Education Summer School bekantade sig med Fredsskolans verksamhet i Fredsskolans verkstad den En kursdag för en grupp estniska fostrare den 9.9. En kursdag för en grupp litauiska fostrare den Dramats metoder i utvecklingsfostran en kurs för lärare i Åbo i samarbete med Världsskolan den Kurser för lärarstuderande vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den Kurser för lärarstuderande vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet, utbildningsenheten i Raumo, i samarbete med Världsskolan den

12 Andra evenemang Verksamheten presenterades på Educa-mässan den Verksamheten presenterades under evenemanget Anna aikaa (ge tid) den 3.2. Instant-teater den och presentation av verksamheten vid evenemanget Reaktori Presentation av Fredsskolans verksamhet vid Helsingfors socialforum Fredsskolan deltog den i festivalen Världen i byn med en egen monter. Verksamheten presenterades på Möjligheternas torg i Vasa den Instant-teater och presentation av verksamheten på Möjligheternas torg i Åbo den 3.9. Verkstäder vid evenemanget Fredsbiblioteket under FN-veckan den på Fredriksbergs bibliotek. Fredsskolans inlägg och koordinatorn som sakkunnig vid ett seminarium som Yhteiset Lapsemme ry (Våra gemensamma barn) arrangerade den omkring rasism, hatprat och fördomar i barns och ungdomars vardag. Världen i skolan-evenemanget, i samband med Fredsskolans verkstad för lärarstuderande och presentation av Fredsskolan på organisationstorget den Kurdbarnsverksamhete 8.1. Allmänt Finlands Fredsförbunds kurdbarnsverksamhet stödde också under sitt sista verksamhetsår arbetet bland barn och familjer i irakiska Kurdistan. Samarbetspartner var den kurdistanska Rädda Barnen-organisationen (Kurdistan Save the Children, KSC). Under året som gått stödde kurdbarnsverksamheten KSC:s fadderbarnsverksamhet Fadderverksamheten Idén med fadderverksamheten har varit att stödja barn som förlorat den ena eller båda föräldrarna som följd av krig eller politiskt förtryck. Under programmet har det varit viktigt att barnens skolgång stöds. I början av år 2011 var antalet fadderbarn som fick stöd via Fredsförbundet cirka 20, i slutet av året 13. Den huvudsakliga orsaken till att fadderrelationerna upphörde var att barnen blev vuxna. De flesta av barnen hade en namngiven fadder som betalade en månatlig fadderavgift. En del av barnen fick sitt stöd i form av allmänna bidrag. KSC förmedlade brev som fadderbarnen skrivit och foton till de finländska faddrarna. En del av faddrarna skickade hälsningar till sina fadderbarn Administration och insamling av medel Ansvarig för kudbarnsverksamheten var Terhikki Mäkelä från Åbo och andra frivilliga. De anställda vid Fredsförbundet hjälpte till då det behövdes. Viktiga uppbackare för verksamheten var faddrarna och andra enskilda donatorer. Biståndet till Kurdistan skickades fram via organisationen Kurdistan Children's Fund i Stor-Britannien eftersom det inte finns några bankförbindelser till irakiska Kurdistan. Eftersom fadderverksamheten under årens lopp tynade av då barnen blivit vuxna och då situationen i Irak småningom blivit lugnare, beslutade Fredsförbundets styrelse att lägga ner den egentliga fadderverksamheten och hänvisa faddrarna om de så vill att på andra sätt stödja KSC:s verksamhet. En delorsak var det också att det blev svårare att få insamlingstillstånd då beviljandet av insamlingstillstånd övergick till polisförvaltningen. Förbundet beslutade att avsluta det konto som fungerat som insamlingskonto i slutet av 2011 men banken

13 13 kunde avsluta kontot först efter årsskiftet Fredsförbundet flyttade över alla medel som fanns på kontot i slutet av år 2011 till Kurdistan Children's Fund. 9. Fredsstationen 9.1. Centrum för fredsrörelsens verksamhet Fredsstationen fungerar som centralbyrå för den familj av organisationer som Fredsförbundet utgör. På Fredsstationen har man tillgång till fredslitteratur, internationella fredstidningar och annat aktuellt material och arkivmaterial som anknyter till frågor omkring fred och säkerhet. Förbundet betjänar redaktörer, studerande och skolelever då dessa samlar material för föredrag och artiklar. I övre våningen på Fredsstationen finns kanslierna för Fredsförbundet, de Hundras Kommitté, tidskriften Ydin och Vapenvägrarförbundet. Fredsförbundets kansli består av två rum av vilka det ena är förutom arbetsrum också ett bibliotek med cirka 2000 band. I övre våningen finns kopierings- och postningsrummet. I nedre våningen finns förutom festsalen och köket Internationella Arbetslagets Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry. KVT:s kontor, bostaden som används av Fredsförbundets civiltjänstgörare samt Vänskapsföreningarnas Förbunds kontor. Bostaden är från början av september uthyrd till en privatperson. På Fredsstationen har också en del mindre organisationer hyrt in sig utan eget kontor men med rättighet att använda huset. Sådana organisationer är Samfundet Finland-Namibia rf, Suomi-Tansania-seura, Suomi- Mocambique-seura och Prometheus-leirin Tuki ry. I källarvåningen finns bastun och tvättstugan, mötesrummet Paja, boklagret som tiihör organisationerna i huset och arkivrummet samt verktygsförrådet och servicepersonalens verkstad. Fredsstationens möteslokaler användes under årets lopp förutom av förbundets och husets egna organisationer också av projekt- och aktivitetsgrupper. Bl.a. hade gruppen Ruokaa ei aseita (Mat Inte Vapen) sin verksamhet i huset, Gruppen består i huvudsak av ungdomar och Fredsförbundet erbjöd gruppen en gång i månaden en möjlighet att laga mat som sedan delades ut på stan tillsammans med material om relationen mellan upprustning och utveckling. I juli arrangerades i Fredsstationens utrymmen i samarbete med Vapenvägrarförbundet, organisationen Internationellt Frivilligarbete och Fredsförbundet ett två veckors arbetsläger Mat Inte Vapen med ca 15 deltagande ungdomar av vilka 11 var från utlandet. Fredsstationens festsal och bastuutrymmen användes under året mot en dagshyra av både organisationer, affärsverk, Helsingfors stads ämbetsverk och privatpersoner. Mötesrummet Paja reserverades endast för användning av husets egna organisationer. Mötesrummen används så gott som dagligen och kan inte användas mera än nu eftersom rummen också ska servas och detta kräver också sin tid. Uthyrningen av utrymmena marknadsfördes med stående katalog- och tidningsannonser. Fredsstationen har också en egen webbplats Fredsstationens fastighet Fredsstationen har varit i flitig användning sedan 1986 och behovet av en större reparation har varit uppenbart. Fredsförbundets mål har varit att de behövliga reparationerna på huset ska utföras utan att den livliga verksamheten på Fredsstationen ska behöva avbrytas.

14 14 Av Fredsförbundets driftsanslag blir det inte över medel för reparationer av huset. Våren 2009 gjordes en grundlig kartläggning av Fredsstationens skick av Suomen Talokeskus Oy med stöd av ett reparationsanslag från undervisnings- och kulturministeriet. Utgående från helhetsbedömningen gjordes en reparationsplan för ungefär tio år framåt. Tiden preciserades senare till en treårsperiod under vilken de största reparationerna skulle genomföras. Det mest brådskande reparationsbehovet visade sig enligt helhetsbedömningen gälla förnyandet av värme- och ventilationssystemet. Detta genomfördes under sommaren och hösten 2010 på basis av en separat VVS-plan. För året 2010 fick förbundet i reparationsbidrag från ministeriet, men detta räckte inte till för reparationerna och förbundet blev tvunget att ta ett lån. Under sommaren 2011 genomfördes av dessa tre års reparationer den mest omfattande, dvs. reparationen av husets fasad. Då tätades och målades fönstren och de yttre dörrarna, huset målades utanpå, taket granskades osv. Som reparationsbidrag till detta fick förbundet , men blev ändå tvunget att ta ett tilläggslån på Den totala lånesumman är således Av reparationerna återstår ännu under år 2012 iståndsättandet av trappan utanför huset och höjningen av marken runt fastigheten. Som reparationsarbetsgrupp under förbundets styrelse är fortfarande Tauno Tuomivaara, Risto Pontela. Jaakko Ellisaari, Laura Lodenius och Seija Uitto. På ansökan har Fredsförbundet årligen fått ett understöd från Helsingfors stad uppgående till tomthyrans belopp och denna praxis fortsatte under verksamhetsåret. Som gårdskarl och städare av samlings- och kansliutrymmena på Fredsstationen på timbasis fungerade Sulaiman Olalekan Adebayo och som hans hjälp från och med början av november Kokougan Logo och som vikarie för dem vid behov Aisha Bebanghia. 10. Evenemang och kulturverksamhet Den kulturella verksamheten har redan i flera år varit den del av verksamheten där förbundet upprepade gången varit tvunget att göra avkall i brist på tillräckliga resurser trots att olika kulturevenemang kunde vara ett viktigt sätt att påverka människors attityder till icke-våld och fredsarbete. Under året som gått kunde Fredsförbundet något bredda sitt utbud med den här typen av verksamhet PAX-klubbarna Fredsförbundet och de Hundras Kommitté arrangerade regelbundna musikklubbar på Fredsstationen. Förutom at lyssna på musik kunde man under klubbarna ta del av presentationer av verksamheten i huset och läsa tidningar som fanns i huset mm. Strävan var att arrangera klubbar regelbundet den sista onsdagen varje månad med undantag av pauser vid jul och under sommaren. De som uppträdde gjorde det gratis med undantag av små reseersättningar som tidvis betalades till dem. Också Jonas Saikkonen som fungerat som ljudtekniker och programmets koordinator Jonathan Hilli har arbetat på talkobasis. Deltagarantalet på klubbarna varierade från under tio till upp till femtio. PAX-klubbar arrangerades under vårsäsongen den 26.1., 23.2., 30.3., och den då också Fredsstationens vårfest hölls. Under våren uppträdde Helsinki Poetry Connection (dikter), Auer, Kyökkifunkki, Saara Markkanen & Jonathan Hilli, Eva & Manu, Liikaa lovee och Harvainvalta. På sommaren arrangerades en PAX-klubb i samband med det internationella Mat Inte Vapen-lägret. Höstsäsongens klubbar var den 28.9, 28.10, och den 16.12, som samtidigt var julfest för folket på Fredsstationen. Under hösten uppträdde Maisa Tikka och Veli Peltonen, Rasmoose, Panda ja Tim ja Muut uhanalaiset eläimet, Pyhä Sylvi.

15 15 Om PAX-klubbarna har det annonserats ett par gånger i tidningen Voima och alltid på Fredsstationens webbplats och på organisationernas Facebook Andra arrangerade evenemang Tillställningar och seminarier Fredsförbundets Mexico-arbetsgrupp arrangerade den vid Helsingfors socialforum på Arbis tillsammans med gruppen Hands Off Venezuela ett flertal tillställningar där den mexikanske människorättsaktivisten Hector Cerezo Conteras talade. Tillsammans med Latinamerika-forskningen vid Institutionen för världens kulturer arrangerades den 5.4. tillställningen Demokratia, ihmisoikeudet ja valtion väkivalta Hondurasissa ja Meksikossa! (Demokrati, mänskliga rättigheter och statligt våld i Honduras och Mexico!) där den mexikanske gästen och dessutom Alba Ochoa från Honduras talade. På Fredsstationen arrangerades en tillställning med ovan nämnda gäster den 8.4. En finsk aktivist blev skjuten och avled vid en incident i Mexico år Mexico-gruppens ledare var med då detta hände. På grund av detta arrangerades den 16. och 17.4 kursen Turvallisuuskoulutus ihmisoikeuksien puolustajille (Säkerhetskurs för dem som försvarar de mänskliga rättigheterna). Gästen Hector Cerezo berättade hur det är bra att tänka på sin egen säkerhet då man arbetar för de mänskliga rättigheterna en tillställning i Galleria-kabinettet på Gamla studenthuset i Helsingfors om situationen i arabvärlden. Inledningsanföranden hölls av Juuso Hannula, Jarmo Pykälä och Farouk Abu-Chacra. Fredsförbundet arrangerade den tillsammans med de Hundras Kommitté och Reservofficersförbundet i anledning av riksdagsvalet en panel om upprustningsutgifter. Detta var den internationella kampanjdagen mot upprustningsutgifter. Tillställningen hölls i Postmuseets lokaliteter och i panelen deltog representanter från alla riksdagspartier. Tillställningen var en del av firandet av den internationella kampanjdagen mot upprustningsutgifter. Förbundet deltog i demonstrationen mot kärnvapen med levande ljus den Laura Lodenius talade om relationen mellan kärnkraft och kärnvapen. Fredsförbundet arrangerade tillsammans med organisationen BASIC med UM:s stöd i Wanha Satama i Helsingfors seminariet Role of Nuclear Weapons after NATO strategic consept. I seminariet deltog experter inom området. En valdiskussion på Fredsstationen med unga kandidater i samband med PAX-klubben den Förbundet arrangerade ett Blindseminarium Finland som ett stort land inom fredsförmedlingen? den på Fredsstationen. Temat var fredsförmedling. Deltagarskaran bestod av ca 20 aktiva och experter inom fredsarbetets olika områden av vilka var och en hade skrivit ett papper omkring temat och samlades för att begrunda de möjligheter som anknyter till fredsförmedlingen. Världen i byn-festivalen i Kajsaniemi i Helsingfors den Fredsförbundet, de Hundras Kommitté och Fredsskolan hade ett bord för försäljning och presentation i det stora tältet Möjligheternas Torg där också Institutet för fredsfostran var med. Så bildade vi en slags fredsavdelning.

16 16 I Eckerö på Åland arrangerade förbundet den tillsammans med de Hundras Kommitté och KATU möten för ENCPS och NP Europe. Fredsförbundet arrangerade den ENAAT-mötet på Fredsstationen och presentationer av fredskampanjerna den Mat Inte Vapen, internationellt ungdomsläger på Fredsstationen den Talare vid Hiroshima-aftonen i Helsingfors var Fredsförbundets ordförande Tarja Cronberg och direktören för påverkningsarbetet vid Kyrkans Utlandshjälp Aaro Rytkönen. Musik framfördes av trubaduren Miika Tervo. Tillställningen samlade ca 200 deltagare. Fredsförbundet deltog i Fredsforumet i Lovisa arrangerat av Finlands kristliga fredsrörelse den Under Fredsmässan talade Helsingfor biskop Irja Askola. En tillställning på FN:s Fredsdag arrangerades den på Fredsstationen med temat Miten ihmisestä tulee ulkopuolinen, joka sortuu käyttämään terrorin keinoja? (Hur människan blir utomstående och hänfaller till att använda terrorns medel), inledningen hölls av doktor Sari Vesikansa. PAX och tidningen Ydin arrangerade en kurs för potentiella medverkande och skribenter den på Fredsstationen. På FN-dagen den deltog Fredsförbundet i fredsorganisationernas gemensamma evenemang på Narinken i Helsingfors, där information delades ut om de växande vapenanslagen på global nivå och om Finlands försvars- och vapenanskaffningsanslag. Verksamhetsledaren talade vid FNorganisationernas evenemang vid Järnvägsstationen där temat var den globala befolkningstillväxten. På FN-dagens kväll den byggde förbundet ett traditionellt, stort Fredsmärke av levande ljus på trapporna till Riksdagshuset för att påminna om fredliga möjligheter att lösa konflikter. Före det deltog förbundet i en diskussion som arrangerats av Svenska Fredsvänner om situationen i Vitryssland. Inom ramen av PaTo II-projektet arrangerades på Ostrobotnia den ett Afghanistan-seminarium som närmast var avsett för afghaner boende i Finland men också för finländare som är intresserade av fredsarbetet i Afghanistan (ca 30 deltagare). Utrikeminister Erkki Tuomioja öppnade seminariet. Inom ramen av PaTo-projektet arrangerades ett frukostinfo omkring temat War-profiteering och privatisering av säkerheten den på Pressklubben på Helsingfors Järnvägsstation. Inledningsanföranden hölls av forskarna Mirva Salminen, Jarmo Pykälä och Johanna Pentikäinen och kommentator var Simo Hellsten. Fredförbundet deltog den i julbasaren på STOA i Östra centrum i Helsingfors. Inom ramen för EU-informationsprojektet arrangerades den en informationslunch med rubriken EU:n uusi ulkosuhdetoiminta onko keisarilla vaatteita? (EU:s nya verksamhet för de yttre relationerna har kejsaren kläder?) en informationslunch avsedd för representanter av media och andra intresserade. Inledningsanförandet hölls av Catherine Woollard, generalsekreterare för European Peace Building Liason Office EPLO.

17 Administrationen och medlemskaper i andra organisationer Fredsförbundets administration är lätt och flexibel och möjliggör snabb reaktion i aktuella frågor. Två gånger i året samlas ett förbundsmöte som stakar ut huvudlinjerna i verksamheten. Förbundets styrelse sammanträder fyra till fem gånger i året för att besluta om enstaka evenemang och om verksamheten på kort sikt i enlighet med verksamhetslinjen. Ett arbetsutskott som utsetts av styrelsen sammanträder mellan styrelsemötena för att bereda evenemang inom verksamheten och ställningstaganden samt för att besluta om löpande ärenden. Både styrelsen och arbetsutskottet utser arbetsgrupper för beredning och genomförande av enskilda evenemang och projekt. Eftersom Fredsförbundet är tvåspråkigt tas förbundets officiella dokument, broschyrer och i mån av möjlighet också publikationer fram både på finska och på svenska, vilket är resurskrävande. Vid förbundets möten kan var och en använda sitt modersmål, finska eller svenska. Vårmötet för år 2011 godkände förbundets nya stadgar som stadgearbetsgruppen hade berett under en lång tid med beaktande av förnyelserna i föreningslagen. Också ändringarna som gjorts i bokföringslagen förutsätter en ny bokföringspraxis av Fredsförbundet, vilket har beaktats i stadgarna Förbundsmötena Vårmötet hölls i Helsingfors på Fredsstationen den och utöver de stadgade ärendena behandlades och godkändes då förbundets nya stadgar. Enligt etablerad praxis utsågs ett valutskott för höstmötets personval. Som sammankallande utsågs Outi Ojala och som andra ledamöter Sirpa Aitosalo och Carina Aaltonen. I samband med vårmötet arrangerades ett seminarium omkring situationen i Libyen där inledningsanförandet hölls av Mika Aaltola från Utrikespolitiska institutet. Höstmötet hölls den på Fredsstationen och då behandlades stadgeenliga ärenden Styrelsen Styrelsen sammanträdde fem gånger under året. Mötena hölls 29.1., 9.3., 18.5., 7.9. och Mötena hölls på Fredsstationen i Helsingfors. I styrelsen ingick ordföranden Tarja Cronberg (Helsingfors), vice ordförandena Risto Pontela (Helsingfors) och Inger Wirén (Helsingfors), egentliga medlemmar Jaakko Ellisaari (Vanda), Ritva Granholm (Närpes), Hans Hellén (Helsingfors), Simo Hellsten (Helsingfors), Johanna Laaja (Helsingfors), Sanna Marin (Tammerfors). Bror Myllykoski (Mariehamn), Tarja Pihlajisto (Esbo), Kalle Sysikaski (Helsingfors), Vappu Taipale (Helsingfors), Fredrik Therman (Esbo), Timo Virtala (Lappträsk) samt suppleanterna Britta Hannus-Gullmets (Närpes), Yrsa von Hertzen (Helsingfors), Gunnel Ekelund (Mariehamn), Jean Claude Mutiganda (Karleby), Jean d'amour Banyanga (Helsingfors /Närpes), Hannele Tallqvist (Helsingfors), Pirjo Härö (Helsingfors). Som styrelsens sekreterare fungerade administrativa chefen Seija Uitto. Största delen av styrelsemedlemmarna representerar någon lokalförening eller riksomfattande medlemsorganisation Arbetsutskottet Arbetsutskottet sammanträdde två gånger (18.8. och ) och medlemmar var Tarja Cronberg, Risto Pontela, Inger Wirén, Jaakko Ellisaari, Fredrik Therman samt förbundets anställda Laura Lodenius och Seija Uitto (sekr.). Ordförande vid mötena var Risto Pontela och sekreterare Seija Uitto.

18 Styrelsens arbetsgrupper Medlemmar i Stadgearbetsgruppen var Kalevi Suomela (sammankallande), Risto Pontela, Inger Wirén och Seija Uitto Fredsförbundets delegation Förbundet har en delegation på ca 60 medlemmar och den består av personer som representerar olika områden och som är kända som vänner till fredsrörelsen och fredspolitiken. Medelammarna i delegationen ställer upp som rådgivare och kommentatorer för styrelsen i fredspolitiska frågor Fredsförbundets medlemsorganisationer Fredsförbundet samarbetar med sina medlemssammanslutningar speciellt då det gäller säkerhetspolitiska frågor. Fredsförbundets lokalföreningar sprider på sina verksamhetsområden information om Fredsförbundets projekt och främjar inom ramen för sina verksamhetsplaner fredstänkandet och -verksamheten. I den lokala verksamheten har firandet av Hiroshima-dagen den 6.8. och FN-dagen den blivit en tradition. På de här årsdagarna arrangerar lokalföreningarna tillställningar för allmänheten. Under året som gått har också verksamheten mot rasism och flyktingverksamheten varit delar av lokalföreningarnas verksamhet. Fredsförbundets aktiva medlems sammanslutningar under året 2011 var: Vapenvägrarförbundet rf. (www.akl-web.fi) Emmaus Åland rf. (www.emmaus.ax) Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf. (www.fredsposten.fi) Östersjöcentrumstiftelsen Internationella Arbetslaget Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry. KVT (www.kvtfinland.org) Fostrare för Fred rf. Närpesnejdens Fredsförening rf. (www.narpes.fi/fred) Samfundet för främjandet av fredslitteratur rf. Finlands kristliga fredsrörelse rf (www.kristillinenrauhanliike.fi) Suomen Sadankomitea ry. De Hundras Kommitté (www.sadankomitea.fi) Svenska Fredsvänner i Helsingfors rf. WILPF, Suomen osasto ry. (Finlandsavdelningen) Sammanslutningar med understödjande medlemskap i Fredsförbundet var Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf.(www.fss.fi) Sosialidemokraattiset Nuoret ry. (Socialdemokratiska ungdomar) (www.demarinuoret.fi) Medlemskap i andra organisationer Fredsförbundet samarbetar med andra medborgarorganisationer i samband med olika kampanjer och evenemang. Förbundet är medlem i följande organisationer och sammanslutningar: EN-CPS European Network on Civilian Peace Services International Peace Bureau International Fellowship of Reconciliation IFOR Abolition globalnätverk Abolition 2000 Europe- aktivitetsnätverket

19 19 Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande (KATU) EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys ry Servicecentrum för biståndssamarbete KEPA Institutet för fredsfostran rf Rasmus (Nätverket mot rasism och xenofobi) Forumet Fred till kurderna Dagsverket Suomen One World -portaaliyhdistys ry (OneWorld-portalen i Finland) Finlands FN-förbund Ydin-julkaisut ry (tidskriften Ydins utgivarförening) Vid finländska organisationers möten representerades förbundet av: Vid Ydin-julkaisut ry:s årsmöte den representerades förbundet av Jaakko Ellisaari, Fredrik Therman och Seija Uitto. Till föreningens styrelse valdes från Fredsförbundet Kalevi Suomela och Laura Lodenius. Vid Föreningens för FN vårmöte den representerades förbundet av Kalevi Suomela och vid höstmötet den av Jaakko Ellisaarii. Laura Lodenius valdes till medlem i Föreningens för FN styrelse för en ny tvåårsperiod. Vid KEPA:s vårmöte den representerades förbundet av Seija Uitto och vid höstmötet den av Elina Lauttamäki. Inger Wirén valdes till egentlig medlem i KEPA:s styrelse för en ny tvåårsperiod. Vid Institutets för fredsfostran vårmöte den representerades Fredsförbundet av Kalle Sysikaski och vid höstmötet den av Tuomas Urho. Till styrelsen som egentlig medlem valdes Emma Luode som representant för Fredsförbundet. Vid Dagsverkets vårmöte den representerades förbundet av Annukka Toivonen och vid höstmötet den av Seija Uitto. Till ordinarie styrelsemedlem i Dagsverket för året 2012 valdes som Fredsförbundets representant Kukka-Maaria Vuorikoski. Vid Kehys ry:s vårmöte den representerades förbundet av Inger Wirén. Vid årsmötet som Suomen One World -portaaliyhdistys ry / Maailma.net höll den representerades förbundet av Mikko Sauli. I organisationen AEPF:s nätverk i Finland var Kalle Sysikaski Fredsförbundets representant. Fredsförbundet deltog också aktivt i det gemensamma nätverket KATU (Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande) som arbetar för konfliktförebyggandet och ett mera omfattande trygghetsbegrepp och i vars styrgrupp och arbetsgrupp omkring lätta- och handeldvapen förbundet representerades av Laura Lodenius. Dessutom deltog förbundets representanter aktivt i seminarier och tillställningar som olika medborgarorganisationer arrangerade.

20 Ekonomin Det lyckades igen med hjälp av riksdagen att behålla det verksamhetsbidrag som Fredsförbundet får från undervisnings- och kulturministeriet på samma nivå som året före, dvs Fredsskolan fortsatte på sitt andra år med utrikesministeriets anslag på för information och utvecklingsfostran. Aktivitetshelheter kring fred och utveckling fortsatte med stöd av ett projektanslag. Förbundet fick också ett projektbidrag på från utrikeministeriets medel för information och utvecklingsfostran för fortsättningen på PaToprojektet, projektet Mot fred genom förstärkande av medborgarsamhället / Afghanistan. Från undervisningsoch kulturministeriets anslag för reparation av föreningshus och folkets hus fick förbundet för reparationer av Fredsstationen. Detta räckte dock inte till utan förbundet måste lyfta ett reparationslån på Aktia Bank så att den totala lånesumman nu uppgår till Utöver av hyresinkomster för möteslokalerna på Fredsstationen bestod förbundets inkomster av medlems- och stödavgifter samt av inkomster från försäljning av publikationer och annat informationsmaterial. Förbundets balansomslutning för 2011 uppgick till ,05. Det egna kapitalet uppgick till ,80. Underskottet från 2011 uppgick till ,85. Vid årets slut var kontot för vinst- respektive förlustmedel fortfarande negativt ( ,25 ), fastän förbundets balans är sund. Fredsförbundets bokföring sköttes av Tiliverkko Oy. Revisorer var Anna-Liisa Tikka och Rauno Kirjavainen, vice revisorer Birgit Holmstén och Ville Wallin. Utrikesministeriets projekt har granskats av Tom Turja från Tilintarkastusrengas Oy.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 godkänd på årsmötet 26.4.2014 1 Året 2013 i fredsarbetet... 2 2 Allmän verksamhet och kansliet... 2 3 Information, påverkningsarbete

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva verksamheten i Studerandenas idrottsförbund

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

Maria Witting OCH ÖVERSIKT BILD. INBJUDAN TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE 16.4. Klo 17 KOMMANDE HÄNDELSER. Emmausmänniskorna

Maria Witting OCH ÖVERSIKT BILD. INBJUDAN TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE 16.4. Klo 17 KOMMANDE HÄNDELSER. Emmausmänniskorna 1 MEDLEMSBLAD FÖR EMMAUS HELSINGFORS Nr 1/2012 S4 Emmausmänniskorna Maria Witting OCH Risto Attila INBJUDAN TILL FÖRENINGENS VÅRMÖTE 16.4. Klo 17 ÖVERSIKT HÄNT OCH KOMMANDE HÄNDELSER BILD mika aalto-setälä:

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E H A N D I K A P P R Å D E T I K A R L E B Y V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 1 HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Handikapprådets sammansättning 2011 På grund av kommunsammanslagningen

Läs mer

för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden

för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden Handlingsprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden 2016-2020 Antaget av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 133-årskongress 18 juni i Stockholm 2016 1. Inledning Svenska

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Humanistklustrets användningsregler

Humanistklustrets användningsregler Humanistklustrets användningsregler Allmänt 1. Dessa regler rör Humanistklustrets utrymmen samt föreningar som fungerar i dem och dessa föreningars medlemmar samt alla övriga gäster som deltar i evenemang

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium

Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde. Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium Alla barn har samma mänskliga rättigheter och lika värde Raija Harju-Kivinen 11.2.2014 Det handlar om delaktighet -seminarium 1 Förenta nationernas konvention 2 l I FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Barnombudsmannen Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Innehåll Barnombudsmannen har ordet... 3 Vi bedömer hur barnens rättigheter omsätts

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY

1 Medlemsmotion från Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 09 Sida 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 STYRELSENS SVAR PÅ MEDLEMSMOTIONERNA 1 Medlemsmotion

Läs mer

Till statsrådet. UTRIKESUTSKOTTETS UTLÅTANDE 3/2001 rd

Till statsrådet. UTRIKESUTSKOTTETS UTLÅTANDE 3/2001 rd UTRIKESUTSKOTTETS UTLÅTANDE 3/2001 rd Utrikesministeriets utredning om de mänskliga rättigheterna och Finlands utrikespolitik 29.11.2000 Till statsrådet INLEDNING Remiss Utrikesminister Erkki Tuomioja

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax

Ålands fredsinstitut. www.peace.ax Ålands fredsinstitut www.peace.ax Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS

Godkända på föreningens möte , fastställda av PRS SOSTE Finlands social och hälsa rf STADGAR Godkända på föreningens möte 24.2.2014, fastställda av PRS 17.4.2014 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHET 1 Namn och hemort Föreningens namn är SOSTE Suomen sosiaali ja

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA 10 GLOBALA FAKTA OM I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H 1. Det finns ungefär 800 miljoner vuxna som inte kan läsa i världen 1 KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND VUXNA ANALFABETER ANDELEN ANALFABETER

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer