ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015"

Transkript

1 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI Antagen av årsstämman 15 maj 2013

2 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta fram de långsiktiga perspektiven och diskutera de grundläggande motiven för vår säkerhet. Under det kalla kriget var det dimensionerande hotet ett militärt angrepp. Världen är dock under ständig förändring. Hotbilden mot vår säkerhet uppfattas på ett annat sätt än tidigare. Idag kan diskussionen gälla såväl militära som andra former av samhällshot. Nya hot kan plötsligt upplevas som högaktuella, när samhällets sårbarhet visar sig inom olika områden. Samtidigt utvecklas den militära organisationen och ges nya uppgifter. Föreningens verksamhet ska därmed omfatta säkerhet i ett brett perspektiv. Behovet att informera och debattera säkerhets- och försvarsfrågor är lika angeläget idag som då föreningen bildades En grundläggande uppfattning är dock att ett militärt försvar är en förutsättning för svensk säkerhet. Förberedelserna för att möta hot i en osäker framtid kräver en lång planeringshorisont och en omfattande analys. I fredstid kan militära förberedelser, men även andra långsiktiga säkerhetsskapande åtgärder vara svåra att motivera. Det finns hela tiden en risk för att opinionen styrs av kortsiktiga analyser. Särskilt då svaren på de frågor som ställs inte alltid är enkla eller entydiga. För att möta en sådan situation krävs information och debatt. Föreningens ska medverka till en balanserad debatt och dialog, präglad av ökade kunskaper och större förståelse om hot och risker i ett modernt samhälle. Föreningen ska därför aktivt verka för att arrangera verksamhet i form av seminarier och konferenser på egen hand, eller tillsammans med andra organisationer. Med detta som mål ska Allmänna Försvarsföreningen sträva efter att bli en av de ledande aktörerna inom sitt område. Grundidén med Allmänna Försvarsföreningen är att informera och debattera säkerhets- och försvarsfrågor med en verksamhet som når fram till många människor. Genom ett agerande på nationell nivå tillsammans med regionala aktiviteter skapas förutsättningar för ett genomslag för föreningens verksamhet. Föreningens strävan efter att vara en politiskt och ekonomiskt oberoende aktör är en viktig utgångspunkt. Inriktningen att undvika ett ekonomiskt beroende av statliga anslag eller enskilda privata aktörer innebär att verksamheten, vid sidan av utnyttjandet av föreningens kapital, måste finansieras på många olika sätt. För att locka många deltagare krävs att föreningen är en välkänd aktör. Många länsavdelningar skapar en stor spridning över hela landet. Detta måste dock understödjas genom att föreningen upplevs som seriös och betydelsefull på en nationell nivå. Arbetet vid länsavdelningarna och de åtgärder som utförs av den centrala styrelsen och vid föreningens kansli är därför beroende av varandra. 2

3 2. STÄLLNINGSTAGANDEN a. Långsiktighet Oväntade händelser i en osäker framtid kan leda till svåra situationer. Samhällets förmåga att hantera svåra situationer ställer andra krav än de som gäller i den normala vardagsrutinen. De säkerhetsskapande åtgärder som samhället vidtar måste även utgå från detta vidgade perspektiv. På detta sätt kan samhället även hantera svåra påfrestningar. Allmänna Försvarsföreningen anser att dagens säkerhetsskapande planering har en alltför kort planeringshorisont. Fokus ligger i hög grad på att hantera de utmaningar som just nu föreligger, medan oväntade händelser i en osäker framtid tenderar att negligeras. Det finns en risk att vi skapar en krisberedskap och en Försvarsmakt för fredstid. De organisationer som har en central roll i skyddet av olika samhällsfunktioner, både civila och militära, måste ges de ekonomiska resurser som krävs för att kunna skapa en nödvändig flexibilitet. Samverkan mellan civila delar av samhället och den militära, måste ges den prioritering som är nödvändig. b. Förankring När ett samhälle utsätts för en extremt svår situation kommer det att ställas stora krav på statens förmåga att hantera denna händelse. Inte minst måste det finnas ett stort förtroende mellan statens representanter och enskilda medborgare för att undvika panik. En sådan relation måste byggas upp i lugna tider, men den kräver också att det finns ett stort antal kompetenta personer som är beredda att göra en insats. Allmänna Försvarsföreningen anser att en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ett robust samhälle är att det finns en bred förankring bland befolkningen. Denna förankring bygger på en förståelse för de beslut som fattas och en insikt i vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid svåra påfrestningar på samhället. Detta kräver en insats av frivilliga krafter som kan understödja och ge en ökad stadga åt samhällets funktioner. c. Samhällets robusthet Samhället utsätts och kan utsättas för olika former av påfrestningar eller hot. Det rör såväl vanliga händelser som elavbrott, stormar och höga vattenflöden som i dagsläget mer avlägsna hot om militära angrepp. Det innefattar påfrestningar som inte kan delas upp i civila eller militära. Gemensamt är att de ger negativa effekter på samhällsfunktioner och välfärd men också kan påverka vår militära försvarsförmåga. Allmänna försvarsföreningen anser att planeringen för ett uppnå ett robustare samhälle måste bli en tydlig uppgift såväl för civila och militära myndigheter som för företag och organisationer. Ökad insikt om olika samhällsfunktioners känslighet för störningar och konsekvenserna av dessa störningar för t ex produktion, skola och omsorg måste vara en gemensam angelägenhet för civil-militär försvarsplanering, vilket kräver ökad uppmärksamhet och ökade resurser för detta jämfört med dagsläget. 3

4 3. VERKSAMHETENS INRIKTNING Under de närmaste åren kommer det att inträffa tre olika händelser som kommer att påverka den säkerhets- och försvarspolitiska inriktningen. Redan nu har en ny försvarsberedning påbörjat sitt arbete för att lägga fram en rapport inför det försvarsbeslut som riksdagen planeras att behandla Innan detta riksdagsbeslut kommer ett val till riksdagen att genomföras hösten På senare år har både allmänhetens intresse och det politiska intresset för en bred och fördjupad debatt om säkerhets- och försvarsfrågor inte varit en av de frågor som lyfts fram. Mot bakgrund av försvarsberedningens arbete, försvarsbeslutet och riksdagsvalet har föreningen en viktig uppgift att delta i en process som bidrar till att dessa frågor tar en större plats i den politiska debatten. Samtidigt står föreningen inför ett dilemma. Ett problem är att utgifterna överstiger inkomsterna på ett sätt som gör att kapitalets tillväxt blir helt avgörande för föreningens möjligheter att genomföra en bred verksamhet över tiden. Ett annat är att det är för få som känner till föreningen för att medlemskåren ska öka och att olika former av ekonomiskt stöd i större omfattning än idag, ska kunna erhållas. Målet för Allmänna Försvarsföreningen är att på sikt bli en av de ledande aktörerna inom sitt område. En central utmaning är att öka föreningens genomslag i samhället. För att uppnå detta mål ska verksamheten under perioden inriktas mot: a) Skapa förutsättningar för information och debatt kring försvarsberedningens arbete, försvarsbeslutet och riksdagsvalet - ordna seminarier under Almedalsveckan - samarbeta med andra organisationer - arrangera verksamhet på regional nivå - arrangera 1-2 konferenser på nationell nivå fram till inrikta artiklar i Vårt Försvar - i samarbete med Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Försvarsutbildarna genomföra Försvarsforum. b) Öka medvetenheten om föreningens existens och inriktning - föreningen ska ta ställning vid fler tillfällen - öka uppmärksamheten kring Pax Baltica och Pax Nordica - delta under Almedalsveckan - utveckla befintligt nätverk av politiker, journalister samt näringslivs- och myndighetsrepresentanter c) Fortsätta utvecklingen av tidningen Vårt Försvar - undersök möjligheten till samarbete och ökad spridning av tidningen - modernisera tidningens lay-out - utveckla det nätverk som används för att ge stöd till tidningen 4

5 d) Utöka antalet länsavdelningar e) Skapa ekonomiska förutsättningar genom ökade inkomster/minskade utgifter - sträva efter ytterligare projektstöd - arbeta för annonsering i Vårt Försvar - utveckla samarbetet med andra organisationer f) Rekrytera nya medlemmar Måluppfyllnad mäts genom: a) Uppmärksamhet i media b) Utökat antal medlemmar c) Ökat antal deltagare vid seminarier d) Ökat antal seminarier och konferenser e) Ökat antal länsavdelningar f) Bättre balans mellan utgifter och inkomster 5

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga Publicerad: 2011-10-26 13:10, Uppdaterad: 2011-10-26 13:10 Den insatsorganisation försvarsmakten nu bygger

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten? 1 Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid AFCEA Stockholm Chapters seminarium i Stockholm den 20 februari 2007. 1. Inledning Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Ungdomsförbundens försvarsberednings* syn på säkerhets- och försvarspolitiken

Ungdomsförbundens försvarsberednings* syn på säkerhets- och försvarspolitiken UNGDOMSFÖRBUNDENS FÖRSVARSBEREDNING Ungdomsförbundens försvarsberednings* syn på säkerhets- och försvarspolitiken Blocköverskridande lösningar är bra för svenskt försvar All försvars- och säkerhetspolitik

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

KBM En utvecklad krisberedskap 2005-03-18. En utvecklad krisberedskap KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap

KBM En utvecklad krisberedskap 2005-03-18. En utvecklad krisberedskap KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap En utvecklad krisberedskap KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 6 1. UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 9 1.1 Uppdraget 9 1.2 Genomförande 11 2. HOT OCH

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet

En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET En historisk respektive internationell kartläggning av arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet Kallt krig K-företag ÖEF/ÖCB Funktionsansvariga myndigheter Civilbefälhavare

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer