TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010."

Transkript

1 5 2.2 TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens verksamhet. Anledningen till den positiva avvikelsen är bland annat att vi har haft ökade intäkter på bygglov- och mätenheten. Bilaga: 2.2 Tertialrapport

2 Tertialrapport nämnd april 2010 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

3 Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning Resultat och prognos Ekonomisk analys Uppföljning av de politiska målen KF:s politiska mål Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun Långsiktigt stabil ekonomi Lysekil- en trygg kommun med goda möjligheter att påverka God kommunal service Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun En positiv och utvecklande arbetsmiljö Nämndens politiska mål Ta fram lokala miljömål för Lysekils kommun Delaktighet och kompetensutveckling för politiker i miljö- och byggnadsnämnden Utreda möjligheterna för boendeområden i de norra kommundelarna Värna om havet och vår havsmiljö Tänka nytt när det gäller arbetssätt Lyfta fram Lysekils alla möjligheter, våga prova nytt och verka för att Lysekil blir en kommun där vi har en positiv utveckling Verka för äldreboende samt trygghetsboende i planeringsprocessen Fossilfri kommun Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en hållbar bebyggelse Öka tillsynsarbetet Utveckla Lysekil genom att få fler yngre att flytta in till kommunen Prestationer och nyckeltal Investeringsuppföljning... 9 Bilagor Bilaga 1: VP utvärdering jan-april 2010 Miljö MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

4 1 Ekonomisk uppföljning 1.1 Resultat och prognos Belopp i tkr Budget helår Budget Utfall Utfall Prognos helår Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Budget Resultat Ekonomisk analys Resultatet till och med april 2010 visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens verksamhet. Anledningen till den positiva avvikelsen är bland annat att vi har haft ökade intäkter på bygglov-och mätenheten. Livsmedelsverksamheten visar på en positivt resultat, detta beror på att intäkterna för verksamheten faktureras i början av året och intäkterna är inte periodiserade. Miljöenheten har en negativ budgetavvikelse, där pågår ett intensivt arbete med att se över tillämpningen av taxan för att få ökade intäkter. Vi har även en positiv avvikelse på kostnadssidan, d v s vi har använt mindre pengar än budgeterat. Orsaken är till största delen att vi har haft föräldraledig personal samt vakanta tjänster och vi har inte tagit in någon ersättare till alla tjänsterna. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

5 2 Uppföljning av de politiska målen 2.1 KF:s politiska mål Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun Vi kommer under året att arbeta med att ta fram ett nyhetsbrev om nämndens verksamhet. Meningen är att nyhetsbrevet ska komma ut två gånger/år. Medborgarna ska kunna prenumerera på dessa digitala nyhetsbrev samt att de ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. En enkät till personalen på förvaltningen samt politikerna i nämnden om de uppfattar verksamheten som nytänkande och framåt har skickats ut och sammanställts. Enkäten gick ut till 41 tjänstemän och politiker, svarsfrekvensen var 73 %. Utav dessa uppfattar 94 % verksamheten som nytänktande och framåt. 3 % svararade vet ej och 3 % nej Långsiktigt stabil ekonomi Nämnden kommer att fortsatt arbeta med en ökad finansieringsgrad för tillsynsverksamheten inom miljöenheten. Idag är taxefinansieringsgraden för verksamheten 38% och målet är att nå 45 % taxefinanseringsgrad under Verksamheten kommer att få en effektivare administration bland annat genom att påbörja digitalisering av vårt bygglovsarkiv samt att delta i att använda scannade fakturor. Förvaltningen har påbörjat med att se över arkiveringsrutinerna för främst miljöenheten samt även skicka mer ritningar, kartor mm via mail Lysekil- en trygg kommun med goda möjligheter att påverka God kommunal service För all den verksamhet förvaltningen utövar ska det finnas en bemötandepolicy. Arbetet med detta har påbörjats. Grunden till bemötandepolicyn kommer från bygglovenhetens bemötandepolicy som togs fram Det kommer även att arbetas fram en målsättning för servicenivån där vi ställer högre krav på handläggning inom varje enhet. Bygglovsprocessen ska kvalitetssäkras till 100 %. Dokument om bygglovsprocessen alla steg finns numera framtaget för alla olika typer av ärenden Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun Det har arbetats aktivt med att få ned pappersförbrukningen för förvaltningens verksamhet. Utskicken i pappersform har minskat både när det gäller till personal och till politiker. Från och med april månad gick kallelsen til nämndsmöten endast ut digitalt. Politikerna "hämtar" kallelsen via nämndspecifika sidor på hemsidan. Där kan de läsa kallelsen, senaste protokollen samt att det även finns länkar till aktuella lagrum.tidigare skickades protokollet ut via CD-skiva, detta görs inte längre utan justerat protokoll återfinns numera på nämndspecifika sidorna. Arbetet med e-blanketter är i slutfasen. Blanketterna ska finnas digitalt på kommunens hemsida. Blanketterna kan sedan fyllas i på hemsidan, och de som inte kräver underskrift kan mailas direkt in till registrator. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

6 Alla enheter ska miljöcertifieras. En miljöstrateg anställdes i början av 2009 som bland annat har till uppgift att genomföra det arbetet En positiv och utvecklande arbetsmiljö Inom förvaltningen pågår ett arbete med "lärande-kommunprojektet" som är ett projekt som alla förvaltningar arbetar med. En person inom förvaltningen har utsetts för att driva det projektet inom förvaltningen. 2.2 Nämndens politiska mål Ta fram lokala miljömål för Lysekils kommun Det pågår ett arbete med att verka för att de mål som finns i energiplanen, översiktsplanen samt avfallsplanen genomförs. De flesta av dessa mål kan placeras in i de nationella miljömålen ska det finnas ett mål för varje nationellt miljömål, exklusive det målet som gäller fjälllandskap. Miljö- och byggnadsnämnden har prioriterat fyra stycken nationella miljömål för Dessa fyra är: - Hav i balans och levande kust o skärgård, - Begränsad klimatpåverkan, - God bebyggd miljö, - Rikt växt o djurliv Delaktighet och kompetensutveckling för politiker i miljö- och byggnadsnämnden. Nämndens politiker har, tillsammans med några tjänstemän, träffats utöver nämndsammanträden och diskuterat mål och verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Nämndens ledamöter kommer att träffas två gånger under 2010 för samma ändamål. Det kommer även att vara en utbildning i den kommande plan- och bygglagen under maj månad för alla politiker i nämnden samt tjänstemän Utreda möjligheterna för boendeområden i de norra kommundelarna En boendestrategi för hela kommunen kommer att tas fram under En del av den strategin kommer att vara att utreda boendemöjligheter i de norra kommundelarna Värna om havet och vår havsmiljö Nämndens beslut att söka pengar från havsmiljöanslaget har inneburit att kommunen har fått 3 miljoner kronor, av naturvårdsverket, under tre år för att genomföra och utvärdera odling av ascidier. Syftet med den odlingen är dels att ta upp närsalter ut havet och förbättra havsmiljön. Restprodukten av detta kommer förhoppningsvis att användas till biogasproduktion Tänka nytt när det gäller arbetssätt Möjligheten för personalen på förvaltningen att arbeta på distans har utvecklats och idag finns det möjlighet att arbeta på distans och komma åt samma program och dokument som du gör när du sitter i stadshuset och arbetar. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

7 Nämndens ledamöter kommer åt kallelser, protokoll och andra länkar till aktuella och intressanta dokument genom deras nämndsspecifika sida Lyfta fram Lysekils alla möjligheter, våga prova nytt och verka för att Lysekil blir en kommun där vi har en positiv utveckling. En enkät till personalen på förvaltningen samt politikerna i nämnden om de uppfattar verksamheten som nytänkande och framåt har skickats ut och sammanställts. Enkäten gick ut till 41 tjänstemän och politiker, svarsfrekvensen var 73 %. Utav dessa uppfattar 94 % verksamheten som nytänktande och framåt. 3 % svararade vet ej och 3 % nej. Vi har en person inom förvaltningen som driver projektet lärande kommun. förvaltningens personal ska träffas fyra gånger/år för att arbeta med det projektet Verka för äldreboende samt trygghetsboende i planeringsprocessen. Vid detaljplanering så ska vi verka för att detta målet uppfylls Fossilfri kommun 2030 För att nå målet en fossilfri kommun är det viktigt att visa på de alternativ som finns, detta gäller både transporter, elektricitet och uppvärmning. Inom transportsektorn etableras inom kort den första gastankstationen i Lysekil och i samband med det kommer information finnas tillgänglig om gasbilar på kommunens hemsida och information om erbjudande att leasa miljöbil för kommunens anställda finns på den interna hemsidan. Under sommaren kommer evenemangen SolVindVatten fokusera på alternativa fordon. Kommunen medverkar i ett sjöpungsprojekt där man genom att odla sjöpungar både tar upp närsalter ur havsvattnet, vilket minskar övergödningen, samt efter det skörda substratet till biogasrötning. Restprodukten kan sedan återföras till kretsloppet via gödsling av åkermark. Lysekils kommun ingår i två regionala nätverk kring solenergi. Genom kommunens energirådgivning informeras medborgarna om solceller, solfångare och andra förnyelsebara energikällor men främst energihushållning. Kommunen kommer genomföra en förstudie på eventuella objekt där det kan vara fördelaktigt att nyttja solenergi på egna byggnader och på så sätt föregå med gott exempel. Energieffektivisering är en viktig nyckel för att bli en mer hållbar, fossilfri kommun. I det arbetet är fastighetskontorets energiuppföljningssystem ett viktigt verktyg Miljö- och byggnadsnämnden ska verka för en hållbar bebyggelse. Personalen på förvaltningen har tagit fram ett dokument på hemsidan om passiv hus samt alternativa energikällor för fastighetsägare. Vid bygglovsbeslut kommer information om passiv hus/låg energihus att bifogas Öka tillsynsarbetet En halvtidstjänst för en ökad tillsynsverksamhet har tillskapats fr o m slutet av Nuvarande nämndssekreterare kommer då att arbeta heltid inom bygglovsenheten. Då har det bildats en central nämndsorganisation som kommer att sköta även miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

8 Utveckla Lysekil genom att få fler yngre att flytta in till kommunen. Vi kommer att skicka ut information till yngre personer genom att använda oss av register över elever som har gått ut gymnasiet för att uppmärksamma all planering och kommande byggnation i Lysekil. Information en gång/år kommer även att ske på gymnasieskolan av förvaltningens personal. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

9 3 Prestationer och nyckeltal Nyckeltal och prestationer Utfall t o m Utfall t o m Utveckling Bygglovärenden IN Bygglovärenden UT Miljöärenden IN Miljöärenden UT En ökning med 20 ärenden jämfört med förra årets första 4 månader. Utgående ärenden är i stort sett samma som förra året. Miljöenheten har en rejäl ökning både på inkommande och utgående ärenden, detta beror främst på antalet kompostansökningar ökat markant jämfört med förra årets första månader. Kompostansökningarna står för 168 av de 224 inkomna ansökningarna på miljö, tillstånd för kompostering står för 290 av 341 utgående beslut. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

10 4 Investeringsuppföljning Investering Budget Utfall t o m perioden Prognos Avvikelse budgetprognos Detaljplaner Digitalt arkiv, ny plattform kartsystemet Summa Investeringsbudgeten för planprojeketen kommer att hålla budgeten i år. Digitalt arkiv har startats upp. Upphandling har inte skett, men kommer troligvist att ske senare under hösten. Ett samarbete mellan Lysekils kommun och Sotenäs kommun har startats upp kring själva upphandlingen. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND, Tertialrapport nämnd april (9)

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN 2011-0024 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer