Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten"

Transkript

1 Blankettanvisningar Årsenkät om utrikeshandel med tjänster I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Årsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och baserar sig på statistiklagen (280/2004). Produktionen av statistiken bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005). Uppgifterna om utrikeshandeln med tjänster används vid sammanställandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna samt vid produktion av årsstatistiken över utrikeshandeln med tjänster. Återsändning av enkäten Besvara enkäten elektroniskt före 5.3. Den elektroniska blanketten finns på adressen Användaridentifikationen och lösenordet finns i det högra hörnet i det följebrev som skickades till Er per post. Enkäten fylls i gällande det företag som nämns i följebrevets övre marginal. Uppgifterna ges med en euros noggrannhet. Övriga valutor omvandlas till euro enligt den dagens kurs, då resp. affär skett. Uppgifterna anges utan moms. Om de uppgifter som efterfrågas i enkäten (t.ex. tjänste- eller landsindelning) inte kan fås från bokföringen, kan uppgifterna uppskattas. Mera information om årsenkäten om utrikeshandel med tjänster ger: Marjatta Tenhunen (09) Aija Tiainen (09) Jaakko Salmela (09) Frågor på svenska besvaras av Jaakko Salmela. Allmänt om att fylla i enkäten I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Tjänster omfattar andra produkter än materiella nyttigheter. Turism- och försäkringstjänster ingår inte i denna enkät, och när det gäller transporttjänster uppges bara fraktavgifter för vägtransporter (223M). Utrikeshandel med tjänster uppstår, då en ekonomisk enhet i Finland och utomlands bedriver handel med tjänster. När det gäller export av tjänster får en ekonomisk enhet i Finland betalt för sin tjänst direkt av den ekonomiska enheten utomlands (inkl. samma koncerns företag utomlands) och när det gäller import av tjänster betalar en ekonomisk enhet i Finland för den tjänst den köpt direkt till den ekonomiska enheten utomlands. De ekonomiska enheterna definieras vara belägna i Finland om den ekonomiska verksamheten permanent kon- centreras till Finland och som i Finland har något ställe, därifrån verksamheten bedrivs (t.ex. ett arbetsställe eller produktionsanläggning). Verksamheten anses vara konstant, om den bedrivs under minst ett år. Övriga ekonomiska enheter definieras vara belägna utomlands (också ett finländskt företags dotterbolag och filialer utomlands). Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens organ och andra internationella organisationer är belägna utomlands. De

2 2 utvecklingssamarbetsprojekt som genomförts med utrikesministeriets eller internationell finansiering uppges enligt förmånstagarland (projektets målland). Enkäten täcker kommunikationstjänster, byggtjänster, finansiella tjänster, data- och informationstjänster, royaltyn och licensavgifter, övriga företagstjänster och personliga, kultur- och rekreationstjänster. Definitioner på tjänster anges i följande kapitel. En del av uppgiftslämnarna tillfrågas om tjänster efter land. Som land uppges landet för affärstransaktionens motpart. I enkäten om utrikeshandel med tjänster uppges inte utrikeshandel med varor, löner, vinster eller förluster, dividender eller räntor. Ett undantag är export av byggtjänster, där man också anger materialutgifter och löneutgifter utomlands. Blankettanvisningar Grunduppgifter Ändrade uppgifter om företagets kontaktperson anges i fältet för tilläggsinformation. Kontaktpersonens alla uppgifter ska anges noggrant för att underlätta kontroll av uppgifterna. I fältet för tilläggsinformation anges den information som är väsentlig för enkäten och som inte framkommer av de svar som anges på blanketten. Export och import av tjänster Ert svar syns under kolumnen föregående år, om Ert företag besvarat årsenkäten för år Kolumnen är tom om uppgifter inte har angivits om tjänsteposten föregående gång. Den förifyllda raden behöver inte raderas från blanketten, om uppgifter för år 2009 inte finns beträffande landkoden ifråga. Om den förifyllda raden tas bort, försvinner uppgifterna permanent från blanketten. Med knappen Lägg till land öppnas ett fält bredvid det land som valts i menyn med länder. I detta fält anges eurobeloppet. Med knappen Radera valda värden" ( Poista valitut arvot ) kan man radera ett felaktigt värde eller land genom att först sätta ett kryss i den lilla rutan till höger och sedan trycka på Radera valda värden. Efter det kan man fortsätta fylla i på normalt sätt. Det lönar det sig att mellanlagra ofta med knappen Spara, åtminstone efter att varje tjänstepost fyllts i. Då försvinner inte redan inskrivna uppgifter. En del av uppgiftslämnarna frågas inte om landsfördelningen. Då ifylls uppgifterna i textfältet till höger om namnet på tjänsteposten. Uppgifterna sparas med knappen "Spara" nederst på blanketten. Att sända blanketten När Ni har fyllt i alla punkter klicka till slut på knappen Spara. Alla uppgifter som Ni lämnat går direkt till vår databas. Korrigering av uppgifter Uppgifterna kan korrigeras också senare genom att först radera felaktiga uppgifter. Kom ihåg att spara de korrigerade uppgifterna.

3 3 Tjänsteposter i enkäten Fraktavgifter för transporttjänster (kod 223M) Fraktavgifterna för transporttjänster omfattar alla de ersättningar som betalats till ekonomiska enheter utomlands för frakttransporter inom vägtrafiken. Användningen av transporttjänsterna kan gälla både export och import, cabotage (användning av utländska transportbolag i nationella transporter) och transithandel. Hit förs inte fraktavgifter för järnvägs-, sjö- och flygtransporter, inte heller passagerartransporter. Fraktförsäkringar och avgifter för reparation av transportutrustning uppges inte heller här. Kommunikationstjänster Postbefordran (kod 958) Postbefordran omfattar poste restante-service, telegramtjänster och postkontorstjänster, t.ex. frimärksförsäljning och postanvisningar. Flödena mellan operatörer från olika hushåll skall redovisas enligt bruttoprincipen. Kurirtjänster (kod 959) Kurirtjänster är inriktade på expressleveranser och leveranser från dörr till dörr. Kurirer kan använda egna, gemensamma privata eller allmänna transportmedel för att utföra tjänsterna. Till kurirtjänster hör expressleveranser, som kan inkludera t.ex. hämtning av leveranser på beställning eller tidsbestämd leverans. Telekommunikationstjänster (kod 247) Telekommunikationstjänsterna omfattar överföring av ljud, bilder eller annan information via telefon, telex, telegram, radiosändning, kabel-tv, rundradiosändning, satellit, e-post, telefax osv., inklusive företagens nättjänster, telekonferenstjänster och stödtjänster. Omfattar även mobiltelefontjänster, tjänster avseende internets stamnät och anslutningstjänster, inklusive tillhandahållande av internetanslutning. Telekommunikationstjänsterna omfattar inte värdet på den överförda informationen och inte heller installation av telefonnätapparater (de ingår i byggtjänster 250 och 251). Byggtjänster Byggtjänsterna fördelas i byggande utomlands och byggande i Finland. Byggande utomlands (kod 250) Byggandet utomlands omfattar de byggtjänster som företag i Finland erbjuder ekonomiska enheter utomlands (inkomster), och de varor och tjänster ovannämnda företag köpt utomlands samt löner (utgifter). Här uppges kortvariga bygg- eller installationsprojekt (kortare än ett år). Bygg- eller installationsprojektet kan omfatta byggande, reparationsbyggande, installation eller rivning. Här ingår alla de tjänster som är en väsentlig del av byggavtalet, bl.a. beredning av byggplatsen, uppförande av byggnader, anläggningsbyggande, installation och hopsättning av

4 4 maskiner, slutföringsskedet av arbetet på byggnaden och omgivningen (finslipningen) samt övriga byggtjänster, såsom hyrande av byggnads- och rivningsmaskiner med användare. Till byggtjänsterna ingår inte hyrande av maskiner utan manskap (de ingår i bruksleasingstjänster 272), arbeten i anslutning till beredning av gruva eller olje- eller gasfält (ingår i förädlingstjänster 283), inte heller rening av förstörd marksubstans (de hör till posten reningstjänster 282). Därav: Materialutgifter utomlands Under punkten Materialutgifter utomlands anges värdet av de byggmaterial som exporterats från Finland, värdet av de varor och tjänster som anskaffats för projektet i bygglandet samt värdet av de varor och tjänster som för projektet hämtats från andra länder. Därav: Löneutgifter utomlands Under punkten Löneutgifter utomlands anges de löner och andra löntagarersättningar som betalats för arbete för projektet. Byggande i Finland (kod 251) Byggandet i Finland omfattar de byggtjänster som företag utomlands erbjuder ekonomiska enheter i Finland (utgifter). Här uppges kortvariga bygg- eller installationsprojekt (kortare än ett år). När det gäller byggande i Finland görs bara en utgiftsbokföring, där man således bokför den ersättning för byggande i Finland som betalats till utländskt företag. Byggande i Finland är definitionsmässigt identiskt med byggande utomlands. Finansiella tjänster (kod 260) Finansiella tjänster omfattar tjänster i anslutning till förmedling och stöd av finansiering (exkl. de tjänster som erbjuds av livförsäkringsbolag och pensionskassor och som ingår i försäkringstjänster). I finansiella tjänster ingår de tjänster som erbjuds i samband med finansieringsinstrument samt övriga tjänster i anslutning till finansiering som t.ex. rådgivnings-, förvarings- och portföljförvaltningstjänster. I de finansiella tjänsterna ingår kommissioner och avgifter (explicita och implicita), som är förknippade med finansiella transaktioner såsom lån och insättningar, kreditlimiter, finansieringsleasing, factoringfinansiering, derivatinstrument, emission av värdepapper och clearing rådgivningstjänster förvaringstjänster portföljförvaltningstjänster tjänster förknippade med företagsfinansiering och riskkapital tjänster förknippade med kreditkort och övrig borgen för krediter serviceavgifter vid valutaväxling explicita serviceavgifter implicita serviceavgifter; kursskillnaden mellan medelkursen och försäljnings- eller köpkursen kreditvärdighetsbedömning I de finansiella tjänsterna ingår inte räntor på insättningar, lån, finansieringsleasing och skuldpapper utdelningar pensionsförsäkringar och övriga försäkringstjänster tjänster som bankerna erbjuder och som inte gäller finansiering vinster och förluster vid anskaffning och försäljning av värdepapper

5 5 Data- och informationstjänster Databehandlingstjänster (kod 263) Databehandlingstjänsterna utgörs av hårdvaru- och programvarutjänster samt databehandlingstjänster. Omfattar konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och implementeringstjänster; underhåll och reparation av datorer och kringutrustning; återställande efter datorhaverier, rådgivning och stöd i frågor som rör driften av datorresurser; analys, utformning och programmering av driftklara system (inklusive konstruktion och formgivning av webbsidor) samt teknisk rådgivning i samband med programvara; utveckling, produktion, leverans och dokumentation av skräddarsydd programvara (inklusive kundanpassade operativsystem), systemunderhåll och andra stödtjänster (t.ex. utbildning som ges som en del av konsultverksamhet), databehandling (t.ex. datainmatning, tabulering och behandling baserad på tidsdelning), webbhotelltjänster (dvs. upplåtande av serverutrymme för webbplats åt kunder), datordrifttjänster services, dvs. försäljning av serverutrymme på internet för webbsidor, och hantering av datamedier. Nyhetsförmedling (kod 889) Nyhetsförmedling omfattar tillhandahållande av nyheter, fotografier och bakgrundsinformation till media. Övriga informationstjänster (kod 890) Övriga informationstjänster omfattar databastjänster: planering av databaser, datalagring och spridning av data och databaser (inklusive register och sändlistor), både elektroniskt och via magnetiska, optiska och tryckta media och portaler med söktjänst (söktjänster som hittar internetadresser när besökaren anger sökord). Omfattar även direkta, enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter (inte grupprenumerationer) med post, elektronisk överföring eller på annat sätt. Royaltyn och licensavgifter Royalty- eller licensinkomster från utlandet uppges i export av tjänster och utgifter i importen. Franchising och liknande rättigheter (kod 891) Franchising och liknande rättigheter omfattar internationella betalningar och inkomster avseende franchiseavgifter och royaltyn, som betalas för användningen av registrerade varumärken. Övriga royaltyn och licenser (kod 892) Omfattar internationella betalningar och inkomster i samband med auktoriserad användning av immateriella, icke-producerade, icke-finansiella tillgångar och äganderätter (t.ex. patent, upphovsrätter, industriella processer och formgivningar) samt i samband med användning, enligt licensavtal, av producerade original eller prototyper (t.ex. manuskript, programvara, cinematografiska verk och ljudupptagningar). Varuförmedling och andra tjänster i samband med varuhandel Varuförmedling (kod 270) Varuförmedling definieras som en händelse, där en ekonomisk enhet som är placerad i Finland köper en vara av en ekonomisk enhet placerad i ett annat hushåll och säljer därefter varan till en ekonomisk

6 6 enhet i ett tredje hushåll. Under detta förlopp förs varan varken från den utländska försäljaren till Finland eller från Finland till utlandet. Värdet av varuförmedling är skillnaden mellan anskaffningspriset och återförsäljningspriset av varan. Om återförsäljningspriset är lägre än anskaffningspriset, bokförs detta som negativt. Andra tjänster i samband med varuhandel (kod 271) Punkten andra tjänster i samband med varuhandel omfattar kommissioner för varu- och tjänstehandel, som betalas till a) inhemska varuförmedlare, råvarumäklare, handlare och kommissionärer samt b) utländska subjekt. Företag som bedriver export av andra tjänster i anslutning till handel, och som importerar produkter till Finland och får arvode för dem av en ekonomisk enhet utomlands. Import sker åter då ett företag i Finland betalar ersättning till ett företag utomlands för att det marknadsför och distribuerar det finländska företagets produkter utomlands. Operationell leasing (kod 272) Omfattar inhemska/utländska subjekts leasing (hyra) och charter, utan operatörer, av fartyg, flygplan och transportutrustning, t.ex. järnvägsvagnar, containrar och riggar, utan besättning. Hit förs också leasing av andra varor. Hit förs inte finansieringsleasing (serviceavgifter för arrangemang av den bokförs i finansieringstjänster 260), hyrning av telekommunikationslinjer (ingår i telekommunikationstjänster 247), hyrning av lokaliteter och fastigheter eller hyrning av bilar till turister. Diverse affärs- och yrkestjänster samt tekniska tjänster Juridiska tjänster (kod 275) Punkten omfattar juridisk rådgivning och företrädande som ombud i alla former av rättsliga, domstolsoch medlingsprocesser, upprättande av rättsliga handlingar och instrument, konsultering avseende bestyrkanden och tjänster avseende god man och boutredningstjänster. Redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning (kod 276) Omfattar registrering av affärstransaktioner för företag och andra, granskning av räkenskaper och redovisning, skatteplanering och -rådgivning för företag samt utarbetande av skattedeklaration. Företags och företagslednings konsult- och PR-tjänster (kod 277) Den här punkten omfattar rådgivnings-, styrnings- och användarstödtjänster för utveckling av företagsstrategier samt övergripande planering, utveckling och övervakning inom organisationer. Häri ingår förvaltningsrevision, styrning av marknaden, mänskliga resurser, produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning samt rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och deras relationer till allmänheten och till andra institutioner. Reklam, marknads- och opinionsundersökning (kod 278) Den här punkten täcker utformning, skapande och marknadsföring av reklam av reklambyråer; mediaplacering, (inkl. inköp och försäljning av reklamutrymme) utställningstjänster som tillhandahålls av handelsmässor, säljfrämjande åtgärder för produkter i utlandet, marknadsundersökningar, telemarketing samt opinionsundersökningar om olika frågor.

7 7 Forskning och utveckling (kod 279) Punkten omfattar tjänster som utförs mellan inhemska och utländska aktörer i samband med grundforskning, tillämpad forskning och utveckling av nya produkter och processer. Forskning och utveckling innehåller och forskning i anslutning till humanistiska och sociala branscher. Hit förs inte marknadsundersökningar (de ingår i posten 278), inte heller tekniska undersökningar (de ingår i tekniska tjänster 280). Arkitekt- och ingenjörstjänster samt andra tekniska tjänster (kod 280) Omfattar transaktioner mellan inhemska och utländska aktörer avseende arkitektprojektering i samband med stadsplanering och andra utvecklingsprojekt (bl.a. för planering av dammar, broar, flygplatser, nycklarna i handen-projekt, dvs. byggnadsprojekt på totalentreprenad), projektplanering och byggnadsövervakning, lantmäteri, kartritning, provning och certifiering av produkter samt teknisk besiktning. Avfallshanterings- och reningstjänster (kod 282) I avfallshanterings- och reningstjänster ingår hantering av radioaktivt och annat avfall, bortschaktning av förorenad jord, bekämpning av föroreningar (inkl. oljeutsläpp), sanering efter gruvor samt sanering och renhållning. Omfattar även alla andra tjänster för sanering och återställande av miljön. Jordbruk, utvinning av mineral och annan bearbetning på plats (kod 283) Omfattar: a) lantbrukstjänster, som är specifika för lantbruk, t.ex. tillhandahållande av jordbruksmaskiner med manskap, skörd, behandling av gröda, bekämpning av skadedjur, uppfödning och skötsel av djur samt utfodringstjänster Omfattar även tjänster inom jakt, viltvård, skogsbruk och fiske. b) tjänster som tillhandahålls på olje- och naturgasfält, inklusive borrningstjänster, uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn samt cementering av hus till olje- och naturgaskällor. Omfattar även service till prospektering och utforskning av mineral samt gruvteknik och geologiska undersökningar. c) annan bearbetning på plats omfattar bearbetning på plats av eller arbete med varor som har importerats och bearbetats utan att byta ägare, men som inte har återexporterats till avsändarlandet (utan i stället har sålts i den ekonomi där bearbetning skett eller till en tredje ekonomi) eller omvänt. Övriga företagstjänster (kod 284) Punkten omfattar tjänstetransaktioner mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. rekrytering av personal, detektiv- och bevakningstjänster samt säkerhetstjänster, översättning och tolkning, fototjänster, lokalrengöring, fastighetstjänster till företag och alla andra företagstjänster som inte kan klassificeras enligt någon av ovanstående företagstjänster. Posten omfattar också andra underhållstjänster än sådana med anknytning till datateknik, transportutrustning och byggnader, där varan som ska repareras inte passerar Finlands gräns. Koncerners interna tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (kod 285) Punkten utgör en restkategori, som täcker betalningar för koncerners interna tjänster, som inte kan klassificeras under någon annan tjänstekategori. Omfattar sådana betalningar från filialer, dotterbolag och intressebolag till deras moderföretag eller andra närstående företag som utgör bidrag till de allmänna administrationskostnaderna för filialerna, dotterbolagen och intressebolagen (för planering,

8 8 organisering och ekonomistyrning) samt ersättningar för utgifter som betalats direkt av moderföretagen. Omfattar även transaktioner mellan moderföretag och deras filialer, dotterbolag och intressebolag för att täcka allmänna kostnader. Personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster Audiovisuella och närbesläktade tjänster (kod 288) Omfattar tjänster och därmed sammanhängande avgifter för produktion av film (på kino- eller videofilm), radio- och TV-program (direktsända eller bandade) och musikupptagningar. Omfattar inkomster eller betalningar för uthyrning; ersättningar som erhållits av inhemska skådespelare, producenter osv. för produktioner i utlandet (eller av utländska artister, producenter osv. för arbete i Finland), avgifter för distributionsrättigheter som sålts till media för ett begränsat antal sändningar inom angivna områden; samt tillgång till krypterade TV-kanaler (t.ex. kabeltjänster). Omfattar även ersättningar till artister, regissörer och producenter för arbete med teater- och musikproduktioner, sportevenemang, cirkusföreställningar och liknande evenemang samt avgifter för distributionsrättigheterna (för TV, radio och film) för dessa aktiviteter. Utbildningstjänster (kod 895) Omfattar utbildningstjänster som levereras mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. undervisning per korrespondens och via TV eller internet, samt av lärare osv. som tillhandahåller tjänster direkt i värdhushållet. Hälso- och sjukvårdstjänster (kod 896) Punkten omfattar tjänster som tillhandahålls av läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk och liknande personal samt laboratorie- och liknande tjänster, oavsett om de ges på distans eller på plats. Omfattar inte resenärers utgifter för utbildning och hälso- och sjukvård (ingår i resor). Övrigt under andra personliga, kultur- och rekreationstjänster (kod 897) Detta är en restkategori som täcker Andra personliga, kultur- och rekreationstjänster, som inte ingår i Utbildning och Hälso- och sjukvård, inkl. museer, bibliotek

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten Blankettanvisningar Årsenkät om utrikeshandel med tjänster I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Årsenkäten om utrikeshandel med

Läs mer

Blankettanvisningar. Export utomlands. Import från utlandet

Blankettanvisningar. Export utomlands. Import från utlandet Blankettanvisningar Med denna förfrågan samlar vi in uppgifter om företag i Finland, om deras försäljning av tjänster utomlands och inköp i utlandet. Uppgifterna används vid produktion av uppgifter om

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 21 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET

INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1999 1 Innehållsförteckning SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 4 VÄRDERING 4 EN ELLER FLERA TRANSAKTIONER 5 FÖRSÄLJNING AV VAROR 6 UTFÖRANDE AV TJÄNSTEUPPDRAG

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 15 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 29.3.2012 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2 TABELL 2: KREDITER EFTER

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sidor: 100 < Byrån för Europeiska gemenskapernas

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer