Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster"

Transkript

1 Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och baserar sig på statistiklagen (280/2004). Produktionen av statistiken bestäms i kommissionens förordning (555/2012). Uppgifterna om utrikeshandeln med tjänster används vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna samt vid produktionen av årsstatistiken över utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten Uppgifterna om utrikeshandel med tjänster levereras till Statistikcentralen kvartalsvis. Datainsamlingen inleds omedelbart när varje kvartal gått ut, och uppgifterna ska sändas till Statistikcentralen före den 20 följande månad eller därpå följande vardag. Enkäten besvaras elektroniskt. Den elektroniska blankettens webbadress är Användaridentifikationen och lösenordet finns i det högra hörnet i följebrevet. Mer information gällande kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster ger: Marjatta Tenhunen Risto Sippola Allmänt om att fylla i enkäten I kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst och land. Tjänster omfattar andra produkter än materiella nyttigheter. Turism- och försäkringstjänster ingår inte i denna enkät, och när det gäller transporttjänster uppges bara fraktavgifter för vägtransporter (332B). Utrikeshandel med tjänster uppstår, då en ekonomisk enhet i Finland och utomlands bedriver handel med tjänster. När det gäller export av tjänster får en ekonomisk enhet i Finland betalt för sin tjänst direkt av den ekonomiska enheten utomlands (inkl. samma koncerns företag utomlands) och när det gäller import av tjänster betalar en ekonomisk enhet i Finland för den tjänst den köpt direkt till den ekonomiska enheten utomlands. Tjänsten behöver inte passera landsgränsen och den kan produceras antingen i Finland eller utomlands. De ekonomiska enheterna definieras vara belägna i Finland om den ekonomiska verksamheten permanent koncentreras till Finland och som i Finland har något ställe, därifrån verksamheten bedrivs (t.ex. ett arbetsställe eller produktionsanläggning). Verksamheten anses vara konstant, om den bedrivs under minst ett år. Övriga ekonomiska enheter definieras vara belägna utomlands (också ett finländskt företags dotterbolag och filialer utomlands). Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens organ och andra internationella organisationer är belägna utomlands. De utvecklingssamarbetsprojekt som genomförts med utrikesministeriets eller internationell finansiering uppges enligt förmånstagarland (projektets målland). Enkäten täcker kommunikationstjänster, byggtjänster, finansiella tjänster, data- och informationstjänster, royaltyn och licensavgifter, övriga företagstjänster och personliga, kultur- och rekreationstjänster. Definitioner på tjänster anges i följande kapitel. Tjänsterna uppges efter land. Som land uppges landet för affärstransaktionens motpart. Enkäten ifylls gällande det företag som anges i vänstra hörnet i följebrevet. Uppgifterna anges med en euros noggrannhet. Övriga valutor räknas om till euro enligt kursen på den dag då resp. affärstransaktion genomfördes. Uppgifterna anges utan moms. Om det inte är möjligt att få uppgifterna (t.ex. fördelning av tjänster eller länder) ur bokföringen ska de uppskattas.

2 2(21) I enkäten om utrikeshandel med tjänster uppges inte utrikeshandel med varor, löner, vinster eller förluster, dividender eller räntor. Ett undantag är export av byggtjänster, där man också anger materialutgifter och löneutgifter utomlands. Blankettanvisningar Grunduppgifter Ändrade uppgifter om företagets kontaktperson anges i fältet för tilläggsinformation. Kontaktpersonens alla uppgifter ska anges detaljerat för att underlätta kontrollen av uppgifterna. I fältet för tilläggsinformation anges information som är väsentlig för enkäten och som inte framkommer av svaren på blanketten. Också blankettifyllarens kontaktinformation kan anges (om ifyllaren inte är samma person som kontaktpersonen). Export och import av tjänster Med knappen Lägg till land öppnas ett fält bredvid det land som valts i menyn med länder. I detta fält anges eurobeloppet för varje kvartal. För att spara uppgifterna i databasen tryck på knappen "Spara". Efter att Ni sparat uppgifterna får Ni meddelandet "Sparandet av uppgifter lyckades". De uppgifter som sparats i databasen syns på blanketten efter sparandet eller då Ni förflyttar Er till en flik. Att sända blanketten När Ni har fyllt i alla punkter klicka till slut på knappen Spara. Alla uppgifter som Ni lämnat går direkt till vår databas. Ni kan logga ut från blanketten via knappen "Logga ut" uppe till höger eller på avslutningssidan. Korrigering av uppgifter Uppgifterna kan korrigeras eller ändras senare genom att ersätta eller radera siffrorna på blanketten. Efter korrigeringen sparas uppgifterna med knappen "Spara". Leverans av uppgifter om utrikeshandel med tjänster som csv-fil Uppgifterna i kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster kan också levereras som csv-fil. Alternativa leveranssätt är leverans av uppgifter som csv-fil och ifyllande av den elektroniska blanketten. Skicka inte csv-filen, om Ni redan sparat uppgifterna på den elektroniska blanketten. Närmare anvisningar om hur man skapar och sänder filen finns under fliken "Csv-överföring" på den elektroniska datainsamlingsblanketten. Global tillverkning och handel Förmedlingshandel (2100 och 2200) Varuförmedling är när en inhemsk enhet (med hemvist i den ekonomi som sammanställer uppgifterna) köper varor från en utländsk enhet, kombinerat med att direkt sälja dem vidare (varans HS-kod har inte ändrats) till en annan utländsk enhet, utan att varorna är på plats i den ekonomi som sammanställer uppgifterna. Förmedlingshandel sker vid transaktioner som omfattar varor där ägarens fysiska innehav av varan inte är nödvändigt för att processen ska kunna genomföras. Överenskommelser om förmedlingshandel används för partihandel och detaljhandel. De kan också användas vid varuhandel och för hantering och finansiering av globala tillverkningsprocesser. T.ex. kan ett företag avtala om montering av en vara av en eller flera leverantörer, så att varorna förvärvas av företaget och återförsäljs utan att de passerar via ägarens territorium. Om

3 3(21) varornas fysiska form förändras under den period då varorna ägs, som ett resultat av tillverkningstjänster som utförs av andra parter, så registreras varutransaktionerna som tillverkningstjänster. I andra fall där varornas form inte förändras inkluderas varorna i förmedlingshandel, med partihandelsmarginalerna vid försäljning. I fall där förmedlingshandlaren är den som organiserar en global tillverkningsprocess kan försäljningspriset också omfatta element som planering, förvaltning, patent och annan sakkunskap, marknadsföring och finansiering. I synnerhet för högteknologiska varor kan dessa ickefysiska bidrag vara stora i förhållande till värdet av material och montering. Förmedlingshandel behandlas på följande sätt: förmedlingshandlares förvärv av varor visas under varor som en negativ export för förmedlingshandlarens ekonomi försäljning av varor visas under varor sålda under förmedlingshandel som en positiv export för förmedlingshandlarens ekonomi förmedlingshandelsposter värderas till transaktionspriser enligt parternas överenskommelse, inte FOB. Förmedlingshandelsposter visas bara som export i bokföringen för ekonomin i förmedlingshandlarens territorium. I motsvarande exporterande och importerande ekonomierna inkluderas exportförsäljning till förmedlingshandlare och importköp från förmedlingshandlare under allmänna handelsvaror. Ibland kan en köpare vara osäker på om varorna kommer att återförsäljas till inhemska aktörer i samma ekonomi eller i andra. I så fall kan avsikter användas som indikatorer, med följande justeringar om avsikterna inte fullföljs. När en förmedlingshandlare återförsäljer varor till en inhemsk aktör i samma ekonomi som förmedlingshandlaren uppfyller detta inte definitionen av förmedlingshandel. Därmed visas köp av varor som import av allmänna handelsvaror till ekonomin i detta fall. Om parten som köpte varorna från en förmedlingshandlare i samma ekonomi senare återförsäljer varorna till en aktör i en annan ekonomi, oavsett om varorna förs in i förmedlingshandlarens ekonomi eller inte, så ska varuförsäljningen redovisas som export av allmänna handelsvaror från förmedlingshandlarens ekonomi. (Även om ett sådant fall i stor utsträckning liknar förmedlingshandel motsvarar det inte definitionen ovan. Dessutom är det opraktiskt för den första förmedlingshandlaren att redovisa inköpen som förmedlingshandel eftersom denna förmedlingshandlare kanske inte vet om den andra förmedlingshandlaren kommer att föra in varorna till ekonomin eller inte.) Förmedlingshandel av icke-monetärt guld ingår inte i denna enkät. Exempel 1: Förmedlingshandel med tillverkningstjänster som inte förändrar varornas tillstånd 1. En finländsk aktör förvärvar böcker från en aktör i Ekonomi B för Den finländska aktören får dem skickade till Ekonomi C (utan att böckerna passerar genom Finland) för att en aktör i Ekonomi C ska förpacka dem i kartonger, mot en avgift på 3 som ska betalas av aktören i Ekonomi A. 3. Böckerna säljs sedan av den finländska aktören till en aktör i Ekonomi D för 20.

4 4(21) Eftersom varorna är i samma tillstånd tillämpas behandlingen av förmedlingshandel: Typ Land Tjänst Värde Export B Förmedlingshandel köp (2100) 10 Export D Förmedlingshandel försäljning (2200) 20 Import C Tillverkningstjänster (1300) 3 Tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra (1300, 130A och 130B) Till tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra räknas aktiviteter av typen bearbetning, montering, etikettering, förpackning och så vidare, som utförs av företag som inte äger varorna. Exempel på detta är oljeraffinering, kondensering av naturgas, sammansättning av klädesplagg och elektronikvaror, montering (utom montering av prefabricerade byggnader, vilket ingår under byggarbeten), etikettering och förpackning (utom sådan som är förknippad med transport, vilket räknas som transporttjänster). Tillverkningen utförs av en enhet som inte äger varorna och som får ett vederlag från ägaren. Eftersom det inte har skett någon förändring i äganderätten för varorna, redovisas ingen transaktion för allmänna handelsvaror mellan bearbetare och ägare. Bara det vederlag som bearbetaren tar ut ingår i denna post, trots att det i detta vederlag kan ingå kostnader för material som bearbetaren köper. Det finns ett inslag av internationell handel då arbetet utförs av en aktör i en ekonomi åt varuägaren som är en aktör i en annan ekonomi. Behandlingen av dessa tjänster är inte beroende av om varorna tidigare eller senare varit i ägarens fysiska ägo eller inte. Redovisning av relaterade köp och försäljningar av varor och tjänster Ägarens köp av material (det vill säga varor som ska bearbetas) kan göras från aktörer i samma ekonomi som ägaren, i samma ekonomi som bearbetaren eller i en tredje ekonomi. Behandlingen går till på följande sätt: när varorna förvärvas från aktörer i samma ekonomi som ägaren sker ingen internationell transaktion när varorna förvärvas från aktörer i samma ekonomi som bearbetaren eller en tredje ekonomi redovisar ägaren av de varor som ska bearbetas import av allmänna handelsvaror. (130A) Försäljning av färdiga varor (dvs. varor efter bearbetning) behandlas på följande sätt: när varorna säljs till aktörer i samma ekonomi som ägaren sker ingen internationell transaktion när varorna säljs till aktörer i samma ekonomi som bearbetaren eller en tredje ekonomi redovisar ägaren av de varor som är under bearbetning försäljningen som export av allmänna handelsvaror. (130B)

5 5(21) Redovisning av förflyttningar av relaterade varor Redovisning av tillverkningsarvoden Bruttovärdet av varor som är förknippade med bearbetningstjänster kan identifieras för kunder som köper tillverkningstjänster för varor som bearbetas utomlands (ägaren): varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning varor som skickas utomlands efter bearbetning. Ett motsvarande marknadsvärde för levererade varor kan krävas. Varornas bruttovärden visas efter bearbetning, och återigen kan ett motsvarande marknadsvärde krävas. Transportkostnader kan uppkomma för förflyttning av varor som är under bearbetning. Hur dessa transporttjänster redovisas avgörs av följande faktorer: För varor som inkluderas i allmänna handelsvaror gäller allmänna principer för FOB-värdering, så att transportkostnader fram till tullgränsen behandlas som kostnader som ska betalas av exportören, och transportkostnader efter gränsen behandlas som kostnader som ska betalas av importören. För varor som inte inkluderas i allmänna handelsvaror (t.ex. material som levereras från ägaren till bearbetaren utan förändring i ägande) visas transportkostnader i enlighet med parternas uppgörelse, dvs. det belopp som ska betalas av den part som fakturerats ett belopp att betala. Värdet av de arvoden som tas ut för tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra är inte nödvändigtvis detsamma som skillnaden mellan värdet av varor som skickats för bearbetning och värdet av varor efter bearbetning. Anta t.ex. att en finländsk tillverkare äger varor värda Dessa varor skickas till Sverige för att bearbetas. Det sker ingen förändring i ägandet av varorna. Efter bearbetningen är dessa varor värda Skillnaden på 300 utgörs av bearbetningsarvodet på 120 som tas ut av bearbetaren, värdestegring på 80 och omkostnader på 100. Värdet av tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra är 120, inte 300, och motsvaras av import av tjänster till Finland och export av tjänster från Sverige. Om kostnaderna i form av omkostnader osv. är transaktioner mellan Finland och utländska aktörer så skulle dessa transaktioner redovisas under de relevanta posterna. Anta vidare att dessa varor inte skickas tillbaka till Finland utan i stället säljs till Norge. Detta påverkar inte redovisningen av tjänster mellan Finland och Sverige och samma transaktioner i tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra redovisas. Den separata transaktionen med Norge behandlas som en export av varor från Finland. Exempel 2: Tillverkningstjänster som förändrar varornas tillstånd 1. En finländsk aktör förvärvar olja från en aktör i Ekonomi B för Oljan skickas till Ekonomi C, utan att passera genom Finland, för att raffineras av en aktör i Ekonomi C, mot ett arvode på 15; oljan ägs hela tiden av den finländska aktören. 3. Oljan säljs sedan till en aktör i Ekonomi D för 30.

6 6(21) Eftersom varorna inte är i samma tillstånd tillämpas behandlingen av bearbetningstjänster: Typ Land Tjänst Värde Export B Varor tillhandahålls utomlands för bearbetning. Export D Varor skickas utomlands efter bearbetning. Import C Tillverkningstjänster Affärstjänster Godsbefordran på väg (332B endast import) Till frakttjänster räknas vägtransport av gods. Det finns tre typer av frakttjänster. De två första har att göra med det faktum att varor värderas enligt FOB vid den exporterande ekonomins tullgräns. Den tredje typen avser varufrakt där varorna inte byter ägare. Dessa tre typer beskrivs vidare nedan. Serviceavgiften kan tas ut direkt eller ingå i priset. Alla fraktkostnader fram till tullgränsen mot exportörens ekonomi visas som exportörens. Alla fraktkostnader bortom tullgränsen mot exportörens ekonomi visas som importörens. I praktiken beror frågan om huruvida dessa kostnader anses vara import eller export av frakttjänster på var åkeriet har sitt säte. Den första typen av frakttjänst har att göra med internationell transport vid Finlands export och import av varor. Här ingår transporttjänster som tillhandahålls av utländska operatörer, bortom den exporterande ekonomins tullgräns, för Finlands import. Den andra typen av frakttjänst tillhandahålls av utländska operatörer i Finland, innanför tullgränsen i den uppgiftssammanställande ekonomin, för Finlands export. Den tredje typen avser frakttjänster som tillhandahålls för varor där ingen förändring sker i ägandet. Följande ingår: transithandel genom en ekonomi transport av varor mellan tredje ekonomier (tredjelandshandel) kusttransport eller annan transport av varor mellan punkter inom en ekonomi transporter av varor till eller från parter som finns utanför territorier där parterna har sitt säte (t.ex. myndigheter) som utförs av utländska transportörer varor som skickas för förvaring eller bearbetning och migranters personliga tillhörigheter. När de faktiska överenskommelserna om betalning av fraktkostnader skiljer sig från FOB-leveransvillkoren krävs omdirigering. Omdirigering av frakttjänster kan betyda att en transaktion som egentligen sker mellan två inhemska aktörer behandlas som en transaktion mellan en inhemsk aktör och en utländsk aktör och vice versa. Tiden för tillhandahållandet av frakttjänster kan skilja sig från tiden för förändringen av ägandet av varorna, t.ex. om va-

7 7(21) ror skickas utomlands mot postförskott och försäljningen sker i en annan redovisningsperiod än då varorna passerade exportörens tullgräns. I princip ska frakttjänster redovisas under den period då de utförs, men tillskrivs importören under den period då varorna köps. I praktiken innebär dock den samlade redovisningen av frakttjänster och bristen på information om enskilda frakter att det kanske inte är möjligt, relevant eller lämpligt att göra tidsjusteringar för att hantera detta problem, t.ex. om importören betalar för tjänsten under den period då den utförs. Övriga underhålls- och reparationstjänster (2000) Post- och kurirtjänster (3400) Till övriga underhålls- och reparationstjänster räknas underhålls- och reparationstjänster som inhemska aktörer utför för varor som ägs av utländska aktörer (och vice versa). Reparationerna kan utföras hos reparatören eller på annan plats. Underhåll och reparationer av fartyg, flygplan och annan transportutrustning ingår i denna post. Rengöring av transportutrustning ingår inte i denna enkät. Byggreparationer och -underhåll ingår under byggarbeten. Underhåll och reparationer av datorer ingår under datortjänster. Det redovisade värdet av underhåll och reparationer är värdet av det utförda reparationsarbetet, inte varornas bruttovärde före och efter reparationer. I värdet av underhåll och reparationer ingår alla delar och allt material som tillhandahålls av reparatören och ingår i priset (delar och material som debiteras separat ingår inte i tjänsterna och ingår inte i denna enkät). Både mindre reparationer som gör att varan hålls i användbart skick och större reparationer som förbättrar varans effektivitet eller kapacitet eller förlänger dess livslängd ingår. Ingen åtskillnad görs mellan reparationer som inkluderas av kunden i insatsförbrukning eller ingår i kapitalbildning. I post- och kurirtjänster ingår hämtning, transport och leverans av brev, dagstidningar, tidskrifter, broschyrer och andra trycksaker samt kollin och paket. Här ingår också postkontorstjänster som frimärksförsäljning, poste restante-tjänster, telegramtjänster m.m. samt tjänster för hyra av postbox. Posttjänster tillhandahålls ofta men inte enbart av nationella postverk. Här ingår inte finansiella tjänster utförda av postverk, t.ex. postgiro-, bank- och sparkontotjänster (ingår i finanstjänster), postutskickstjänster (ingår i övriga affärstjänster) och tjänster som är relaterade till postmeddelandesystem (ingår i telekommunikationstjänster). Posttjänster omfattas av internationella avtal, och tjänstetransaktionerna mellan operatörer i olika ekonomier ska redovisas brutto. Posttjänster som inhemska aktörer tillhandahåller till utländska aktörer (eller som utländska aktörer tillhandahåller till inhemska aktörer) då de är utanför sitt hemmaterritorium ingår inte i denna enkät. Tillhandahållandet av telegramtjänster ingår i telekommunikationstjänster; försäljning av telegramtjänster över disk på ett postkontor ingår emellertid i posttjänster. Till kurirtjänster räknas alla slags kurirtjänster, t.ex. tidsbestämda leveranser, expressleveranser och dörr till dörr-leveranser. Här ingår inte posttransport via flygtransportföretag (ingår inte i enkäten), förvaring av varor (ingår inte i enkäten) och förberedelse av postförsändelser (ingår i övriga affärstjänster).

8 8(21) Principerna för redovisning av post- och kurirtjänster vid export och import av varor är desamma som för godsbefordran på väg. Byggande och projektleveranser (5100, 510A, 510B och 5200) Byggande omfattar uppförande, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och andra tekniska konstruktioner, inklusive vägar, broar, dammar osv. Detta omfattar tillhörande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allmänna byggnadsarbeten, specialiserade tjänster som målnings-, rörmokeri- och rivningsarbeten. Projektleveranserna kan omfatta totala leveranser av maskiner, produktionsutrustning och industrianläggningar, inkl. installering och montering av maskiner och övriga tillhörande byggarbeten. Bygg- och projektleveranser värderas brutto, dvs. inklusive alla varor och tjänster som används i arbetet, andra produktionskostnader och det rörelseöverskott som tillfaller ägarna av det företag som tillhandahåller tjänsten. I båda byggarbetets delkomponenter ingår det arbete som utförs i byggprojekt och -installationer av ett företags anställda på platser utanför företagets ekonomiska territorium. Byggarbete kan också utföras på ett sätt som liknar tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, genom att kunden förser leverantören med varor och tjänster som medel för byggprojektet. I detta fall byter medlen inte ägare. Liksom för tillverkningstjänster hanteras detta genom Redovisning av faktiska förändringar i ägandet, inte av fysiska transporter av varor. Transaktioner som avser befintliga byggnader ingår i byggarbeten på samma sätt som nya byggnader. Internationella transaktioner för byggarbeten kan uppstå när en byggnad för en ambassad, ett konsulat, en militärbas eller internationell organisation säljs till eller köps av en inhemsk aktör i den ekonomi där byggnaden är fysiskt belägen. Transaktioner för byggarbeten kan också ske för byggnader i ett område som utväxlas mellan ekonomier. Förändringen i ägandet av marken ingår inte i byggarbeten. Reparationer av ambassader, baser och liknande som ägs av den regering som innehar dem ingår inte i denna fråga. Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet (5100) Till byggande utomlands räknas byggarbeten för utländska aktörer utförda av företag hemmahörande i Finland och de varor och tjänster som förvärvas för byggarbetet: Varorna och tjänsterna som förvärvas för byggarbetet är indelade i två klasser: 1. Export av varor från Finland 2. Lönekostnader utomlands och andra kostnader utomlands Varor och tjänster som förvärvas av det företag som utför byggarbetet från aktörer i hemekonomin för företaget ingår inte eftersom de ingår i transaktioner mellan inhemska aktörer.

9 9(21) I det särskilda fall då byggföretaget köper varor och tjänster i sin hemekonomi utgör dessa fortfarande en del av byggarbetets värde. Byggande och projektleveranser i den rapporterande ekonomin (5200) Finansiella tjänster (7100) Explicita avgifter Marginaler på köp- och säljtransaktioner Byggande i den rapporterande ekonomin omfattar byggarbeten för aktörer i den uppgiftssammanställande ekonomin som utförs av utländska byggföretag. Finansiella tjänster omfattar finansiella förmedlings- och stödtjänster, utom dem som utförs av försäkrings- och pensionsbolag. Hit räknas sådana tjänster som vanligen tillhandahålls av banker och andra finansiella förmedlare och stödinstanser (Finansiella förmedlare samlar in medel från långivare och förändrar eller ompaketerar dem (med avseende på förfallotid, skala, risk och liknande) på olika sätt som passar låntagarnas önskemål. En finansiell förmedlare fungerar inte som bara en företrädare för dessa andra institut, utan utsätter sig själv för risk genom att förvärva finansiella tillgångar och ingå egna förpliktelser.). Här ingår tjänster som tillhandahålls i samband med transaktioner i finansiella instrument, liksom andra tjänster som är relaterade till finansiella verksamheter, såsom in- och utlåning, kreditavtal, kreditkortstjänster, provisioner och avgifter relaterade till finansiell leasing, factoring, försäkringsavtal och avräkning av betalningar. Detta omfattar även finansiella rådgivningstjänster, förvaring av finansiella tillgångar eller investeringsmetaller, förvaltning av finansiella tillgångar, bevakningstjänster, förmånstjänster, likviditetstjänster, tjänster som avser riskövertagande (ej försäkring), fusioner och förvärv samt kreditvärderings-, börs- och stiftelsetjänster. Finansiella tjänster kan debiteras på följande sätt: uttryckliga avgifter; marginaler på köp- och säljtransaktioner eller förvaltningskostnader som dras av från kapitalinkomstfordringar, om det rör sig om instanser som innehar tillgångar. Explicita avgifter påförs vid många finansiella tjänster och fordrar inga särskilda beräkningar eller uppskattningar. I vissa explicita avgifter för in- och utlåningstjänster ingår ansöknings- och åtagandeavgifter, (straff)avgifter för förtida eller försenad återbetalning samt kontoavgifter. I explicita avgifter ingår också många andra provisioner och avgifter för olika finansiella tjänster. En höjning av räntesatsen på grund av försenad betalning skulle inte klassificeras som en explicit avgift. Marknadsgaranter eller fondhandlare i finansiella instrument får ta ut en avgift som helt eller delvis täcker deras tjänster genom att tillämpa ett spann mellan köp- och säljkurser. Marknadsgaranter och fondhandlare skiljer sig från andra handlare genom spannet mellan köp- och säljkurs, som visar att de verkar på marknaden ungefär som partihandlare genom att tillhandahålla likviditet och utbud. Utländsk valuta, aktier, obligationer, växlar, finansiella derivat och andra finansiella instrument köps och säljs ofta på detta sätt. T.ex. kan det i det fakturerade priset för ett värdepapper ingå en avgift för den utförda mäklar-

10 10(21) tjänsten och avgifter för internationell valutaöverföring. Även om sådana tjänster är svåra att dokumentera bör uppskattningar inkluderas i finansiella tjänster om det är möjligt. I dessa fall utgör skillnaden mellan referenskursen och mäklarens köpkurs vid köptillfället serviceavgiften till säljaren. På liknande sätt utgör skillnaden mellan referenskursen och mäklarens säljkurs vid säljtillfället servicen till köparen. Referenskursen är vanligen en genomsnittskurs mellan köp- och säljkurserna, men vissa mäklare kan ha en egen intern kurs för att fastställa sina köpoch säljkurser. I motsats till referenskursen ingår komponenten för finansiella tjänster i de priser som faktiskt betalats eller tagits emot. Då referenskursen vid köp- eller säljtillfället används ingår inte eventuella värdestegringar eller förluster inom mäklarens handelsverksamhet i tjänsterna. Det går också att beräkna tjänsten genom att tillämpa mäklarnas genomsnittsmarginal som en procentandel i förhållande till värdet av transaktionerna genom mäklare. Förvaltningskostnader som dras från inkomsten Vissa instanser har som enda eller främsta funktion att förvalta finansiella tillgångar för sina ägares räkning. T.ex. fyller vissa aktiefondbolag, holdingbolag och fondförvaltare denna funktion. Genom sin förvaltning av dessa tillgångar ådrar sig dessa företag administrativa kostnader i form av arvoden till fondförvaltare, förmögenhetsförvaltare, banker, revisorer, advokater eller egen personal. Dessa kostnader kan de ta betalt för uttryckligen i form av en avgift, eller underförstått genom att få en del av investeringsinkomsten eller betalning från företagets tillgångar. Den underförstått utbetalda kostnadsersättningen ska räknas som en service till ägarna. T.ex. kan en hedgefond utdela en andel av fondens nettoresultat till den instans som administrerar fonden, och detta ska bokföras som en ersättning för tjänst. Alternativt kan underförstådda kostnadsersättningar för förvaltningstjänster beräknas till självkostnadspris. Den motsvarande posten utgörs av en ökning av nettovärdet av investeringsinkomsten som ska betalas till investeraren till bruttovärdet före avdrag för kostnader. Om inte avkastningen på sådana tjänster togs med i beräkningen skulle de åsamkade kostnaderna leda till ett negativt rörelseöverskott för förvaltningsföretagen. Med denna hantering får dessa företag noll nettodriftsöverskott. Sammanfattningsvis ingår följande i finansiella tjänster: provisioner och avgifter för finansiella transaktioner, t.ex. följande: kreditavtal, av bank accepterade växlar, krediter och andra liknande instrument finansiell leasing överföring av pengar factoring terminsaffärer i varor upprättande av kontrakt om finansiella derivat försäkringsavtal, emissionsplaceringar, mäklartjänster och inlösen av värdepapper, inklusive provisioner relaterade till inkomstbetalningar relaterade till värdepapper avräkning av betalningar ekonomisk rådgivning

11 11(21) förvaringstjänster för finansiella tillgångar eller omyntat guld eller silver tjänster för förvaltning av finansiella tillgångar sammanslagnings- och förvärvstjänster tjänster för företagsfinansiering och riskkapital kreditkortstjänster och andra kreditgivningstjänster valutahandel reglering och administration av finansmarknader kreditprövning serviceavgifter för köp av IMF-resurser avgifter för outnyttjad behållning vid standby- eller förlängningsavtal med IMF. I finansiella tjänster ingår inte följande: intäktsränta på insättningar, lån, finansiell leasing och skuldebrev (detta är investeringsinkomster och ingår inte i denna fråga) vinstutdelning tjänster för livförsäkrings- och pensionsförmedling andra försäkringstjänster icke-finansiella rådgivningstjänster som utförs av banker (t.ex. organisationskonsulttjänster, vilka ingår i affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster) vinster och förluster på köp och försäljning av värdepapper och finansiella derivat för egen räkning. Övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter (8100, 8200, 8300, 8410 och 8420) I övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter ingår följande: Avgifter för nyttjande av äganderätt, såsom patent, varumärken, upphovsrätt, industriella processer och konstruktioner, affärshemligheter, franchisetillstånd. Dessa rättigheter kan uppkomma genom forskning och utveckling samt genom marknadsföring, och Avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera immateriella rättigheter i form av producerade original eller prototyper, t.ex. upphovsrätt på böcker och manuskript, datorprogram, kinematografiska verk och ljudinspelningar och relaterade rättigheter, t.ex. för inspelning av liveframträdanden och televisions-/kabel-/satellitsändning. Framställning av böcker, inspelningar, filmer, programvara, skivor m.m. är en process i två steg, där det första steget är framställningen av originalet och det andra steget framställningen och användningen av kopior av originalet. Resultatet av det första steget är själva originalet, för vilket det juridiska eller faktiska ägandeskapet kan fastställas genom upphovsrätt, patent eller sekretess. Ägaren av tillgången kan använda detta direkt för att framställa kopior som ger köparen rätt till användning. Alternativt kan ägaren ge andra producenter licens för att reproducera och distribuera innehållet. Betalningarna som görs av licenstagaren kan beskrivas på olika sätt, t.ex. som avgifter, provisioner eller royaltyn. I motsats till tillfälliga rättigheter till användning, vilka ingår i denna kategori, ingår ren försäljning av patent, upphovsrätt relaterad till resultat av forskning och utveckling och industriella processer och konstruktioner under rubriken för forsknings- och utvecklingstjänster. Likaså behandlas tillfälliga rättigheter för datorprogram och

12 12(21) audiovisuella original på annat sätt än ren försäljning. Dock finns det en viktig skillnad mellan komponenten för forskning och utveckling i denna kategori (övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter) och komponenterna för programvara, audiovisuella och relaterade produkter m.m. Även om det är mycket osannolikt och därmed i praktiken av begränsad relevans, är det möjligt att det säljs "kopior" av forskning och utveckling som inte är tillfälliga utan begränsar användarnas rättigheter till deras egen användning, på samma sätt som kopior av programvara, audiovisuella och relaterade produkter m.m. kan förvärvas av köpare men med restriktioner för deras användning. Till skillnad från betalningar för kopior av programvara (och audiovisuella och relaterade produkter m.m.) ska dock betalningar för kopior av forsknings- och utvecklingstjänster inkluderas i denna kategori och inte under forsknings- och utvecklingstjänster. Tiden för Redovisning av avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter följer innebörden i licensavtalet. Om rätten att nyttja de immateriella rättigheterna säljs mot en engångsavgift enligt ett icke uppsägningsbart kontrakt och om licensgivaren inte har några kvarvarande förpliktelser att uppfylla utgör hela beloppet en försäljning. Annars fördelas avgifterna över avtalets giltighetstid. I praktiken kan det vara möjligt att bokföra betalningarna först när de har gjorts. Franchiseavgifter, varumärkesintäkter, betalningar för användning av varumärken m.m. inbegriper aspekter av kapitalinkomst (det vill säga att en ickefinansiell, icke-producerad tillgång ställs till förfogande för en annan enhet) liksom aspekter av tjänster (t.ex. aktiva processer i teknisk support, produktforskning, marknadsföring och kvalitetskontroll). I princip skulle det vara önskvärt att skilja inkomst- och tjänstelementen åt. Dock kan det vara svårt att göra det i praktiken, och då tillämpas konventionen att värdena i sin helhet ska klassificeras som avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. Franchise- och varumärkeslicensavgifter omfattar alla betalningar och avgifter för användning av varumärken och franchise. Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling omfattar arvoden och avgifter för nyttjande av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling. Licenser för att reproducera och/eller distribuera datorprogram omfattar avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution (genom licensavtal) av producerade programvaruoriginal. Distribution i denna betydelse definieras inte som partihandel och detaljhandel. Försäljning av en kopia i form av ett exemplar av ett datorprogrampaket som köps av en person eller ett företag för enskild användning omfattas inte av en licens för distribution. Försäljningen av programvaran för enskild eller personlig användning redovisas under datortjänster. Programvara som säljs på fysiska medier med rätt till evig användning ingår under varor. Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter omfattar avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution, genom licensavtal, av producerade audiovisuella original eller prototyper (t.ex. kinematografiska verk och ljudinspelningar). Här ingår också rättigheter relaterade till reproduktion och/eller distribution av inspelningar av liveframträdanden och televisions-, kabel- och satellitsändning. Rättigheter till återutsändning av sportevenemang ingår ock-

13 13(21) så. Mer information om det audiovisuella området finns i tilläggsavsnittet om audiovisuella transaktioner. Licenser för att reproducera och/eller distribuera andra produkter omfattar avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution, genom licensavtal, av originalverk av författare (t.ex. översättningsrättigheter), målare, skulptörer m.fl., utom sådana som är förknippade med produkter av audiovisuell natur. Tabell 1: Behandling av immateriella rättigheter Nyttjande av immateriella rättigheter Licens för användning Licens för att reproducera och/eller distribuera Försäljning eller köp av immateriell äganderätt Franchise och varumärken Övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter INGÅR INTE Resultat av forskning och utveckling Övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter Forsknings- och utvecklingstjänster (a) Anpassade produkter av alla typer Datorprogramprodukter; audiovisuella och relaterade produkter (b) Icke-anpassade produkter, hämtade eller på annat sätt elektroniskt levererade (c) Icke-anpassade produkter tillhandahållna på fysiska medier med periodisk licensavgift (d) Icke-anpassade produkter tillhandahållna på fysiska medier med rätt till evig användning Datortjänster ELLER audiovisuella och relaterade produkter INGÅR INTE Övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter Datortjänster ELLER audiovisuella och relaterade produkter Telekommunikations-, dator- och informationstjänster Datortjänster och telekommunikationstjänster definieras i enlighet med tjänstens natur, inte i enlighet med leveransmetoden. T.ex. ingår tillhanda-

14 14(21) Telekommunikationstjänster (9100) Datortjänster (9211, 9212 och 9220) hållande av affärstjänster, t.ex. bokföringstjänster, i lämplig underavdelning under övriga affärstjänster, även om dessa tjänster uteslutande levereras via datorer eller internet. Endast belopp som ska betalas för överföring ska ingå i telekommunikationstjänster. Elektroniskt hämtat innehåll ingår i respektive tjänstavsnitt. Till telekommunikationstjänster räknas sändning eller överföring av ljud, bilder, data eller annan information via telefon, telex, telegram, radio och kabel-tv-överföring, satellitradio- och -tv, elektronisk post, fax m.m., inklusive affärsnätverkstjänster, telekonferens- och stödtjänster. I dessa ingår inte värdet av den transporterade informationen. Här ingår också tjänster för mobil telekommunikation, internetstamnätstjänster och onlineåtkomsttjänster, inklusive tillhandahållande av internetåtkomst. Här ingår inte installationstjänster för telefonnätsutrustning (ingår i byggarbeten) och databastjänster (ingår i informationstjänster). Till datortjänster räknas maskinvaru- och programvarurelaterade tjänster och databearbetningstjänster. I Tabell 1 visas klassificeringen av olika sätt att hantera programvaruprodukter och relaterade avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. Till datorprogram räknas följande: försäljning av anpassad programvara (oavsett leveranssätt) och relaterade licenser för användning utveckling, produktion och tillhandahållande av anpassad programvara samt dokumentation, inklusive operativsystem, som producerats på beställning för specifika användare icke-anpassad (massproducerad) programvara som hämtas eller på annat sätt levereras elektroniskt, mot periodisk licensavgift eller engångsbetalning licenser för användning av icke-anpassad (massproducerad) programvara som tillhandahålls på en lagringsenhet såsom en cd-rom-skiva eller annan skiva med en periodisk licensavgift försäljning och köp av original och äganderätt för programvarusystem och applikationer. Icke-anpassad programvara på lagringsenheter med licenser som ger rätt till evig användning ingår inte i tjänster och ingår inte i denna fråga. Till programvara räknas allmänna affärsproduktivitetsprogram, datorspelsprogram och andra tillämpningar. För tiden för Redovisning av programvara följs samma principer som för andra immateriella rättigheter. Till övriga datortjänster räknas följande: konsult- och implementeringstjänster för maskinvara och programvara, inklusive administration av utkontrakterade datortjänster installation av maskinvara och programvara, inklusive installation av stordatorer och centrala datorenheter underhåll och reparationer av datorer och kringutrustning

15 15(21) Informationstjänster (9310 och 9320) Övriga affärstjänster Forsknings- och utvecklingstjänster dataåterställningstjänster, rådgivning och hjälp gällande hantering av datorresurser analys, utformning och programmering av användningsklara system (inklusive utveckling och utformning av webbsidor) och tekniska konsulttjänster för programvara systemunderhåll och andra supporttjänster, t.ex. utbildning som ges inom ramen för konsulttjänster databearbetnings- och värddatortjänster, t.ex. datainmatning, sammanställning och bearbetning på tidsdelningsbasis värddatortjänster för webbsidor (det vill säga tillhandahållande av serverutrymme på internet för kunders webbsidor), tillhandahållande av applikationer, värddatortjänster för kunders applikationer samt hantering av datorresurser. I datortjänster ingår inte datorkurser som inte är utformade för en specifik användare (ingår i övriga person-, kultur- och rekreationstjänster under utbildningstjänster) och leasing av dator utan operatör (ingår i operationell leasing). Här ingår inte heller avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera programvara, vilka ingår i övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. Informationstjänster delas in i nyhetsbyråtjänster och övriga informationstjänster: Till nyhetsbyråtjänster räknas tillhandahållande av nyheter, fotografier och featureartiklar till medier. Till övriga informationstjänster räknas databastjänster, t.ex. skapande av databaser, datalagring och spridning av data och databaser (via kataloger och utskickslistor), både online och via magnetiska, optiska och tryckta medier och webbsökportaler (sökmotortjänster som hittar internetadresser åt användare som ställer frågor i form av nyckelord). Här ingår också följande: direkta abonnemang (som inte innebär allmänna massutskick) på dagstidningar och tidskrifter, via post, elektronisk överföring eller annat medium; övriga tjänster för leverans av onlineinnehåll samt biblioteks- och arkivtjänster. (Dagstidningar och tidskrifter som distribueras via allmänna massutskick ingår i allmänna handelsvaror.) Elektroniskt hämtat innehåll som inte är programvara eller en audiovisuell eller relaterad produkt ingår i informationstjänster. Till forsknings- och utvecklingstjänster räknas tjänster som är förknippade med grundforskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling av nya produkter och processer och innefattar verksamheter inom naturvetenskapen, samhällsvetenskapen och humaniora, oavsett om de produceras av marknaden eller någon annan sektor. I den använda definitionen ingår annan testning och annan produktutveckling som kan ge upphov till patent.

16 16(21) Tillhandahållande av anpassade och icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster (A1A0) Till tillhandahållande av anpassade och icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster räknas tillhandahållande av forsknings- och utvecklingstjänster som produceras på beställning (anpassas) och utveckling av ickeanpassad forskning och utveckling exklusive försäljning av äganderätt, och försäljning relaterad till licenser för reproduktion eller användning. De två senare, licenser för reproduktion och licenser för användning, ska i stället ingå i Licenser för användning av resultat av forskning och utveckling. Försäljning av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling (A1B1, A1B2, A1B3 och A1B4) Övriga FoU-tjänster (A120) Till försäljning av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling räknas försäljning av äganderätt, och här ingår följande: patent upphovsrätt som uppkommer ur FoU försäljning av industriella processer och konstruktioner (inklusive affärshemligheter) övrigt. De belopp som ska betalas för nyttjande av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling ingår under övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. I praktiken kan det vara svårt att skilja alla betalningar för licenser för reproduktion från försäljning av äganderätt, eftersom de förra i vissa fall motsvarar försäljning av äganderätt. Här ingår inte tekniska studier och konsultarbete; båda ingår i fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster. Här ingår testning och övrig produkt-/processutvecklingsverksamhet. Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster Juridiska tjänster (A211) Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster delas in i två delar: juridiska tjänster, bokföring, managementkonsulttjänster och PR och reklam, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Tjänster för den allmänna ledningen av en avdelning, ett dotterbolag eller ett delägt bolag som tillhandahålls av ett moderföretag eller annat närstående företag ingår i övriga affärstjänster, ofta under fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster. Dock ska gottgörelse för sidotjänster som tillhandahålls av närstående företag, t.ex. transporter, inköp, försäljning och marknadsföring eller datatjänster, visas under relevant specifik rubrik. Ledningsarvoden ingår i övriga affärstjänster. Till juridiska tjänster räknas juridiska rådgivnings- och representationstjänster i rättsprocesser, tjänster för upprättande av juridisk dokumentation och juridiska handlingar, certifieringskonsulttjänster och depositions- och förlikningstjänster.

17 17(21) Redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster (A212) Till redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster räknas bokföring av affärstransaktioner för företag och andra, undersökningstjänster avseende bokföringsunderlag och redovisningshandlingar, skatteplanering för företag och rådgivning om och utarbetande av skattedokument. Affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster (A213) Till affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster räknas tjänster för rådgivning, vägledning och operativ hjälp som tillhandahålls till företag med inriktning på företagspolicy och strategi och allmän planering, strukturering och styrning av en organisation. Här ingår konsulttjänster för förvaltningsrevision, marknadshantering, personal, produktions- och projektledning och sådana tjänster som är relaterade till att förbättra kundernas image och deras relationer med allmänheten och andra institutioner. Reklam, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar (A221 och A222) Till tjänster för reklam, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar som förrättas mellan inhemska aktörer och utländska aktörer räknas reklambyråers utformning, skapande och marknadsföring av reklam, publicering i medier, inklusive köp och försäljning av reklamplats, utställningstjänster som tillhandahålls av mässor, marknadsföring av produkter utomlands, marknadsundersökningar, telefonförsäljning och opinionsundersökningar om olika frågor. Tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster Tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster delas in i fem underavdelningar: arkitekttjänster, ingenjörstjänster, vetenskapliga och andra tekniska tjänster; avfallshanterings-, sanerings-, jordbruks- och gruvtjänster; operationella leasingtjänster; handelsrelaterade tjänster och övriga affärstjänster. Arkitekttjänster (A311) Till arkitekttjänster räknas transaktioner relaterade till utformning av byggnader. Ingenjörstjänster (A312) Till ingenjörstjänster räknas utformning, utveckling och användning av maskiner, material, instrument, strukturer, processer och system. I tjänster av denna typ ingår tillhandahållandet av ritningar, planer och studier som är relaterade till ingenjörsprojekt. Här ingår inte gruvbrytningsteknik, som i stället ingår i tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning. Vetenskapliga och andra tekniska tjänster (A313) Till vetenskapliga och andra tekniska tjänster räknas följande: lantmäteri, kartografi, produkttestning och certifiering och tekniska undersökningstjänster.

18 18(21) Avfallshanterings- och saneringstjänster (A321) Till avfallshanterings- och saneringstjänster räknas följande: hantering av radioaktivt avfall och annat avfall, avskrapning av förorenad jord, sanering av föroreningar inklusive oljeutsläpp, återställning av gruvbrytningsplatser och dekontaminerings- och rengöringstjänster. Här ingår också alla övriga tjänster som avser sanering eller återställning av miljön. Om en stat utfärdar en icke utbytbar utsläppsrätt och tillsammans med denna utsläppsrätt tillhandahåller omfattande tjänster till den utländska köparen kommer betalningen att bokföras under tjänster i enlighet med den tjänst som tillhandahållits (i de flesta fall som övriga statliga varor och tjänster). Andra typer av utsläppsrättsbetalningar ingår inte under tjänster. Tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske (A322) Till tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske räknas tjänster som är förknippade med jordbruk, t.ex. tillhandahållande av jordbruksmaskiner med besättningar samt tjänster för skördearbete, behandling av gröda, skadedjursbekämpning, djurhållning, veterinärarbete, djurskötsel och djuruppfödning. Här ingår också tjänster inom jakt, fångst, skogsbruk, avverkning och fiske. Veterinärtjänster ingår också. Tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning (A323) Operationell leasing (A330) Till tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning räknas gruvtjänster som tillhandahålls på olje- och gasfält, inklusive tjänster för borrning, uppförande av borrtorn, reparations- och nedmonteringstjänster och försegling av olje- och gaskällor. Här ingår också tjänster förknippade med mineralprospektering samt gruvbrytningsteknik och geologiska undersökningar. Operationell leasing innebär att man arrenderar ut en producerad tillgång enligt ett avtal som gör det möjligt för arrendatorn att använda tillgången, men utan att alla ägandets risker och förmåner övergår till arrendatorn. I tjänsterna ingår inhemsk/utländsk aktörs leasing (arrende) och charter, utan besättning, av fartyg, flygplan och transportutrustning, såsom järnvägsvagnar, containrar och riggar. Betalningar för operationell leasing gällande andra typer av utrustning ingår också och kan kännetecknas på följande sätt: utarrenderaren har normalt ett lager av tillgångar som användare kan hyra eller arrendera på anfordran eller med kort varsel tillgångarna kan arrenderas ut under varierande tidsperioder och arrendatorn kan förnya arrendeavtalet när perioden går ut utarrenderaren är ofta ansvarig för underhåll och reparationer av tillgången, som en del av den tjänst som tillhandahålls till arrendatorn. Operationell leasing av bostadshus och andra byggnader ingår i denna post. Om det inte finns någon objektiv grund för att dela upp betalningen mellan markhyra och hyra av byggnader ska hela beloppet behandlas som hyra av byggnad när det förmodas att byggnadens värde överstiger markens värde. Om markens värde överstiger byggnadens värde ska hela beloppet undantas från operationell leasing. Likaså ingår inte hyra för endast marken och hyra av andra naturtillgångar i tjänster.

19 19(21) Handelsrelaterade tjänster (A340) Övriga affärstjänster (A351 och A352) Internationella organisationers, ambassaders och liknande instansers hyra av byggnader ingår inte i operationell leasing. Leasing av ledningar eller kapacitet för telekommunikation ingår i telekommunikationstjänster. Uthyrning av fartyg och flygplan med besättning och hyra av bostadshus (boende) och fordon till utländska aktörer under deras vistelser i andra ekonomier än deras hemekonomier ingår inte heller i denna fråga. Operationell leasing och finansiell leasing bör skiljas åt. Vid finansiell leasing tar arrendatorn på sig alla eller nästan alla ägandets risker och förmåner. Det sker en förändring av det ekonomiska ägandet, men den faktiska äganderätten kvarstår hos ägaren. Trots likheterna ses finansiell leasing som ett lån, och därför ingår inte transaktionerna i tjänster. Till handelsrelaterade tjänster räknas provisioner på varu- och tjänstetransaktioner som ska betalas till förmedlingshandlare, varumäklare, mäklare, auktionsförrättare och kommissionärer. I dessa tjänster ingår t.ex. auktionsförrättarens arvode eller kommissionärens provision på försäljning av fartyg, flygplan och andra varor. Om handlaren äger varorna som säljs ingår vanligen handlarens marginal som en del som inte kan urskiljas i varornas värde. Alla marginaler som inte ingår i varornas FOB-pris ingår i handelsrelaterade tjänster. I handelsrelaterade tjänster ingår inte franchiseavgifter (ingår i övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter), mäklartjänster för finansiella instrument (ingår i finansiella tjänster) och transportrelaterade avgifter, t.ex. agentprovisioner (ingår inte). Till övriga affärstjänster räknas följande: Distributionstjänster för vatten, ånga, gas och petroleumprodukter, då dessa kan urskiljas som separata i förhållande till överföringstjänster. Tillhandahållande av luftkonditionering. Tilldelning av personal (de tjänster som utförs av denna personal redovisas i respektive tjänsteavsnitt). Säkerhets- och undersökningstjänster. Översättning och tolkning. Fotograferingstjänster. Städning av byggnader. Fastighetstjänster för företag. Här ingår också eldistribution. Elkraftsöverföring ingår inte i frågan. Alla andra affärstjänster som inte kan hänföras till någon av de affärstjänster som anges ovan. Person-, kultur- och rekreationstjänster Audiovisuella och relaterade tjänster Till audiovisuella och relaterade tjänster räknas tjänster som är förknippade med audiovisuella verksamheter (film, musik, radio, television) samt tjänster som är relaterade till konstarter. Audiovisuella och relaterade tjänster delas vidare in i audiovisuella tjänster och konstrelaterade tjänster (tjänster i form

20 20(21) Audiovisuella tjänster (B111 och B112) Konstrelaterade tjänster (B120) av föreställningar och andra liveunderhållningsframträdanden och marknadsföring och tjänster av scenartister och andra konstutövare). Audiovisuella tjänster är relaterade till produktion av film (på film, videoband eller skiva eller för elektronisk utsändning), radio- och tv-program (live eller på band) och musikinspelningar. Tjänster i form av föreställningar och andra liveunderhållningsframträdanden och marknadsföring (det vill säga liveframträdanden såsom konserter eller teaterpjäser) ingår inte i denna post utan ingår i konstrelaterade tjänster. Dock ingår inspelning av liveframträdanden i audiovisuella tjänster, och för dessa inspelningar tillämpas samma behandling som för övriga audiovisuella produkter. Till audiovisuella tjänster räknas belopp som ska tas emot eller betalas för hyra av audiovisuella och relaterade produkter och avgifter för åtkomst till krypterade tv-kanaler (t.ex. kabel- och satellittjänster). Massproducerade audiovisuella produkter (filmer, musik, inklusive inspelningar av liveframträdanden) som köps eller säljs med full äganderätt eller för evig användning ingår under audiovisuella tjänster om de hämtas (dvs. levereras elektroniskt). Dock ingår inte produkter på cd-rom eller andra skivor m.m. i denna fråga. Liknande produkter som erhålls genom en licens för användning (utöver sådana som ger rätt till evig användning) ingår i audiovisuella tjänster, och det gör också användning av annat online-innehåll som är relaterat till ljud- och bildmedier. Avgifter eller licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter ingår inte i audiovisuella tjänster utan ingår i övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. Här ingår också köp och försäljning av äganderätt för underhållning såsom radio- och tv-sändningsoriginal, ljudinspelningar, film, videoband, tv- och radioprogramoriginal m.m. för vilka det juridiska eller faktiska ägandeskapet kan fastställas genom upphovsrätt. I Tabell 1 sammanfattas behandlingen av immateriella rättigheter förknippade med audiovisuella tjänster samt av andra typer av immateriella rättigheter. Till konstrelaterade tjänster räknas tjänster som tillhandahålls av utländska scenartister (skådespelare, musiker, dansare m.fl.), författare, kompositörer och skulptörer till inhemska aktörer och vice versa. Här ingår också tjänster som tillhandahålls av frilansande modeller och av scenografer, kostymörer och ljussättare. Transaktioner ingår om dessa inte är anställda av den instans som gör betalningarna (i annat fall är det lön till anställda). Här ingår också presentations- och marknadsföringstjänster för scenframträdanden och andra liveunderhållningsframträdanden. Dock ingår inspelning av sådana framträdanden i audiovisuella tjänster. Massproducerade konstrelaterade produkter (t.ex. böcker), liksom relaterade köp och försäljningar av äganderätten till litterära eller andra konstnärliga original (utom sådana som anges för det audiovisuella området), ska behandlas på samma sätt som audiovisuella produkter enligt beskrivningen ovan. Transaktioner som är relaterade till försäljning av ensamrätt (t.ex. ett förlags ensamrätt att publicera en författares litterära verk) ingår inte i tjänster.

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 15 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet Viktiga frågor och svar för beslutsfattare Innehåll Sammanfattning 3 Frågor och svar 7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 19 Konsekvenser för verksamheten 21

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet

Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2009-06-04 Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Fast driftställe vid internetbaserad verksamhet Therese Lindqvist Emma Löndahl

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

C-UPPSATS. Värdering av immateriella tillgångar

C-UPPSATS. Värdering av immateriella tillgångar C-UPPSATS 2008:323 Värdering av immateriella tillgångar - fyra revisorers syn på varför värdet kan variera beroende på vem som värderar Marcus Lindström Christoffer Wahlberg Luleå tekniska universitet

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer