Blankettanvisningar. Export utomlands. Import från utlandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blankettanvisningar. Export utomlands. Import från utlandet"

Transkript

1 Blankettanvisningar Med denna förfrågan samlar vi in uppgifter om företag i Finland, om deras försäljning av tjänster utomlands och inköp i utlandet. Uppgifterna används vid produktion av uppgifter om betalningsbalansen och nationalräkenskaperna. Finland har förbundit sig att leverera uppgifter till Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska gemenskapernas statistikbyrå (Eurostat). Utrikeshandel med tjänster äger rum då ett inhemskt och utländsk företag handlar inbördes med tjänster. Exporten av tjänster ger företaget inkomster och importen av tjänster ger utgifter. Utrikeshandel med tjänster identifieras genom att ett företag i Finland får ersättning av ett utländskt företag och/eller betalar ersättning till ett utländskt företag för de tjänster som nämns på blanketten. Mera detaljerade definitioner på tjänster och landsindelningen ges i slutet av blanketten. Uppge all försäljning av tjänster utomlands och/eller köp av tjänster i utlandet exkl. mervärdesskatt. Ge uppgifterna i euro. Besvara alla frågor. Om Ni har svårigheter med att få uppgifter ur bokföringen (t.ex. landseller tjänsteindelningen), ber vi att Ni uppskattar uppgifterna. I utrikeshandeln med tjänster räknas inte med de fall där ett inhemskt företag får ersättning för tjänsten av ett annat inhemskt företag. Ett undantag till huvudregeln utgörs bl.a. av sådana utvecklingssamar-betsprojekt som finansieras av utrikesministeriet. Dessa, och tjänsteprojekt med internationell finansiering (bl.a. EU), antecknas på blanketten enligt förmånstagarlandet, dvs. projektlandet. Uppgifterna om utrikeshandel med tjänster inbegriper inte i allmänhet export eller import av varor, räntor, vinster eller förluster. Ett undantag är byggtjänster, som kan innehålla kostnaderna för installationsutrustning som exporterats till destinationslandet. Export utomlands Vi ber Er uppge vilken typ av tjänster Ni säljer utomlands och till vilka länder. Inkomst av försäljning av tjänster utomlands betraktas i statistiken som export av tjänster, även om själva tjänsten inte förs till ett annat land. Till exempel inkomst av royaltyer betraktas som export av tjänster. Kommission och förmedlingsprovision, som ingår i varuimport och som utländska företag betalar till företag i Finland, betraktas också som export av tjänster. I kolumnen 'Totalt' uppges inkomsterna av utrikeshandel med tjänster efter tjänstetyp i euro. Import från utlandet Vi ber Er uppge vilken typ av tjänster Ni köper från utlandet och i vilka länder. Utgifterna för köp av utländska tjänster betraktas i statistiken som import av tjänster, även om själva tjänsten inte förs från ett land till ett annat. Till exempel utgifter som uppstår genom franchising och som betalas till ett utländskt företag behandlas som import av tjänster. Förmedlingsprovisioner o.d. poster som betalats till utlandet är också import av tjänster. I kolumnen 'Totalt' uppges utgifterna för utrikeshandel med tjänster efter tjänstetyp i euro.

2 Landsindelning Vi ber Er använda landsindelningen i tabellerna som gäller utrikeshandel. EU15-länder Landskod Andra länder Landskod Belgien BE Japan JP Danmark DK Kanada CA Frankrike FR USA US Grekland GR Schweiz CH Irland IE Norge NO Italien IT Ryssland RU Luxemburg LU Estland EE Nederländerna NL Kina CN Portugal PT Indien IN Spanien ES den övriga världen 99 Storbritannien GB Sverige SE Tyskland DE Österrike AT Definitioner på tjänster 223 Fraktavgifter för transporttjänster Punkten omfattar alla de ersättningar som finska företag betalat till utländska företag för transporttjänster, om transporterna varit landsvägstransporter. Användningen av transporttjänsterna kan gälla både export och import och ytterligare cabotage och transithandel. Fraktförsäkringar och avgifter för reparation av transportutrustning förs inte hit. 246 Post- och kurirtjänster Post- och kurirtjänster omfattar skickande, utdelning och avhämtning av brev, paket, tidningar m.m. samt postboxtjänster. Till posttjänsterna hör också försäljning av frimärken och postanvisningar. 247 Telekommunikationstjänster Telekommunikationstjänster omfattar telefon-, telex-, telegram-, kabel-, satellit-, e-post- och telekonferenstjänster. Också nättjänster inom företagslivet hör till den här gruppen, liksom backbone-tjänsterna och online-access -tjänsterna på Internet. 250 Byggande utomlands Då det gäller utrikeshandel med tjänster avser byggande utomlands att en inhemsk ekonomisk enhet (ett företag) utför ett kortvarigt (rekommendationen är kortare än ett år) bygg- eller installationsprojekt i utlandet förr en utländsk ekonomisk enhet. Projektet kan omfatta byggande, reparationsbyggande, installation eller rivning. Byggande utomlands täcker alla tjänster som är en väsentlig del av byggavtalet. Här ingår beredning av byggplatsen, uppförande av byggnader, anläggningsbyggande, installation och hopsättning av maskiner, slutföringsskedet av arbetet på byggnaden och omgivningen (finslipningen) samt övriga byggtjänster, såsom hyrande av byggnads- och rivningsmaskiner med användare. Hyrande av maskiner utan manskap hör inte till byggtjänster utan till bruksleasing (jfr kod 272). Installationsutrustning som används vid installation ingår i byggtjänsterna. Till byggande utomlands räknas inte arbeten i anslutning till beredning av gruva eller olje- eller gasfält. Byggande utomlands omfattar inte heller rening av förstörd marksubstans. Sådana arbeten hör till posten 281. En ekonomisk enhet definieras inte som inhemsk eller utländsk enligt ägandet, utan på basis av i vilket land det s.k. ekonomiska intressecentrumet ligger, dvs. enligt det land där enheten har stadigvarande verksamhet. Det ekonomiska intressecentrumet för ett företag, vars dotterbolag eller filial verkar i Finland är exempelvis i

3 Finland. Ett företag av det här slaget är därmed en inhemsk ekonomisk enhet vad gäller betalningsbalansen. Likaså är ett inhemskt företags dotterbolag eller filial med stadigvarande verksamhet i utlandet en utländsk ekonomisk enhet. Byggande utomlands bokförs två gånger, nämligen under byggande utomlands, inkomster, och byggande utomlands, utgifter. Som inkomster antecknas bruttoinkomsten av byggprojekt enligt definitionen ovan. Som utgifter antecknas de kostnader av projekten som uppstått utomlands. Kostnader av det här slaget är: 1) Värdet av byggnadsmaterial som exporterats för projekten 2) Värdet av varor och tjänster som anskaffats i byggnadslandet för projekten 3) Värdet av varor och tjänster som importerats från tredjeland till byggnadslandet för projekten 4) Löner och andra löntagarersättningar som betalats i byggnadslandet för arbete som utförts för projektet 250 Byggande i Finland I fråga om utrikeshandel med tjänster avser byggande i Finland att en utländsk ekonomisk enhet (ett företag) utför ett kortvarigt (rekommendationen är kortare än ett år) byggnads- eller installationsprojekt på finländskt område för en inhemsk ekonomisk enhet. Byggande i Finland är begreppsmässigt identiskt med byggande utomlands. Se definitionen ovan. Byggande i Finland bokförs en gång, vilket innebär att utgifterna bokförs. Som utgift antecknas ersättning som betalats till ett utländskt företag för byggande i Finland. 260 Finansiella tjänster Finansiella tjänster är tjänster i anslutning till förmedling och stöd av finansiering (exkl. de tjänster som erbjuds av pensionsförsäkringsbolag och pensionskassor och som ingår i försäkringstjänster). I finansiella tjänster ingår de tjänster som erbjuds i samband med finansieringsinstrument samt övriga tjänster i anslutning till finansiering som t.ex. rådgivnings-, förvarings- och portföljförvaltningstjänster. Försäljning av finansiella tjänster utomlands bokförs i punkt 260X och köp av finansieringstjänster från utlandet i punkt 260M. I de finansiella tjänsterna ingår kommissioner och avgifter (explicita och implicita), som är förknippade med finansiella transaktioner (som t.ex. lån och insättningar, kreditlimiter, finansieringsleasing, factoringfinansiering, derivatinstrument, emission av värdepapper och clearing) rådgivningstjänster förvaringstjänster portföljförvaltningstjänster tjänster förknippade med företagsfinansiering och riskkapital tjänster förknippade med kreditkort och övrig borgen för krediter serviceavgifter vid valutaväxling (explicita och implicita, dvs. kursskillnaden mellan medelkursen och försäljnings- eller köpkursen) kreditvärdighetsbedömning I de finansiella tjänsterna ingår inte räntor på insättningar, lån, finansieringsleasing och skuldpapper utdelningar pensionsförsäkringar och övriga försäkringstjänster tjänster som bankerna erbjuder och som inte gäller finansiering vinster och förluster vid anskaffning och försäljning av värdepapper 263 Datatekniktjänster Datatekniktjänster omfattar utveckling, planering och styrning av datasystem samt program. Dit hör också utveckling och produktion av tillämpningar, underhåll och installation samt maskinvarukonsultering, underhåll och reparation av datorer och kringutrustning. Till gruppen förs också konsultering och utbildning i anslutning till datateknik samt övriga databehandlingstjänster såsom registrering, tabellering, försäljning av serverutrymme för registrering av en kunds webbsidor (web page hosting services).

4 Licenser och royaltyer som gäller programvara och andra bruksrätter bokförs i punkt 266 Royaltyer och licensavgifter. Datatekniktjänster omfattar inte massproducerade program, eftersom dessa statistikförs som varor. 264 Informationstjänster Informationstjänster omfattar nyhetsbyrå- och databastjänster. Nyhetsbyråtjänsterna inbegriper bl.a. anskaffning av nyheter, fotografier och artiklar för medierna. Databastjänsterna omfattar bl.a. databassökningar och datorförmedlade söktjänster, datalagring och distribution samt begreppsbildning för databaser. Avgifter för databastjänster som inte kan särskiljas från anknytande telekommunikationstjänster bokförs i denna grupp om avgifterna för telekommunikationstjänsterna är mindre än avgifterna för databastjänster. 266 Royaltyer och licensavgifter Royaltyinkomster och -utgifter samt licensinkomster och -utgifter uppstår: 1) vid användning av immateriell vara, som varumärke, copyright, patent, produktionsprocess eller -teknik, design, modell, produktionsrättighet, franchising eller dataprogram eller 2) vid sådan användning av producerat original eller prototyp som bygger på licensavtal eller upphovsrätt så som manuskript eller film. Den royaltyinkomst som företaget får bokförs under export av tjänster och den royaltyutgift som företaget betalar bokförs under import. Royalty- och licensavgifter inbegriper inte utgifter för köp eller inkomster av försäljning av varumärke, copyright o.d. 269 Förmedlingshandel och andra tjänster i anslutning till utrikeshandel Förmedlingshandel och annan export av tjänster i anslutning till utrikeshandel bedrivs i allmänhet av företag som importerar varor och tjänster o.d. och får provision av ett utländskt företag för importen av varorna i fråga till Finland. Förmedlingsprovisionen bokförs i blankettpunkt 269 export. Import av tjänster i anslutning till utrikeshandel äger rum då ett företag betalar ersättning till ett utländskt företag för marknadsföring och distribution i utlandet av det finländska företagets produkter. Övriga tjänster i anslutning till utrikeshandel är kommissioner och förmedlingsprovisioner som dealers och agenter får på handel med varor och tjänster. Till denna grupp hör bl.a. fartygs- och flygplanshandel samt auktionsverksamhet. Inkomsten av tjänsten bokförs som export och den ersättning som betalas för tjänsten bokförs som import oberoende av varuflödets riktning. Förmedlingshandel inbegriper också köp av vara från ett utländskt företag och återförsäljning av varan till ett annat utländskt företag. Under processen överförs inte varan från den utländska säljaren till det inhemska företaget i Finland ej heller från Finland till utlandet. Värdet på förmedlingstjänsten är skillnaden mellan förnödenhetens anskaffnings- och återförsäljningspris. Om förnödenhetens återförsäljningspris är lägre än anskaffningspriset, antecknas exporten som negativ. Figuren nedan är ett exempel där ett finländskt företag skaffar en vara från land A till priset 80, säljer den till land B till priset 100. Vid förmedlingshandeln antecknas 20. Varan rör sig direkt från land A till land B utan att gå via Finland. Land A 80 En vara Finland Land B 100

5 272 Bruksleasing Gruppen omfattar bl.a. hyrning av fartyg, flygplan och transportutrustning, såsom bilar, containrar, tågvagnar utan besättning eller manskap. Uthyrning till ett utländskt företag/en utländsk person bokförs i punkt 272X, dvs. bruksleasing i tabell A. Posten omfattar inte finansieringsleasing (serviceavgifter för dessa bokförs i finansiella tjänster) inte heller hyrning av telekommunikationslinjer (lyder under telekommunikationstjänster) eller hyrning av fastigheter och lokaliteter (lyder under posten tjänster som inte hör till någon annan grupp mellan dotter- och intressebolag och filialer ) eller uthyrning av bilar till turister (uppges i resetjänster, som inte omfattas av denna förfrågan). 274 Juridiska tjänster, bokföringstjänster, administrativa tjänster och PR-tjänster Gruppen omfattar juridisk rådgivning och representation i juridiska ärenden, beredning av juridiska dokument och instrument. Posten omfattar också konsulttjänster inom certifiering, revisions- och bokföringstjänster, skatterådgivning och beredning av beskattningsdokument, analys av bokslutsuppgifter, ledningskonsultering, ledningsrevision, imageutveckling och annan PR-verksamhet. 278 Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmätningar Gruppen omfattar reklambyråers planering, utförande och marknadsföring av reklam, utgivning av reklam i dagstidningar, tidskrifter, radio, television och andra medier. Omfattar köp och försäljning av reklamutrymme, mässtjänster, redaktionstjänster och telemarknadsföring. Till gruppen hör också tjänster i anslutning till marknadsföringsundersökningar och gallupar samt främjande av produktförsäljning i utlandet. 279 Forskning och utveckling (F&U) Gruppen omfattar sådana avgifter i anslutning till forskning och utveckling som är förknippade med grundforskning och tillämpad forskning och/eller experimentell utveckling av nya produkter och processer. F & U omfattar också forskning inom sociala och humanistiska branscher, men inte marknadsföringsundersökning (hör till post 278) och inte heller tekniska undersökningar (hör till post 280). 280 Arkitekttjänster, ingenjörstjänster och andra tekniska tjänster Gruppen omfattar konsult- och planeringstjänster i tekniska frågor samt projektuppföljningstjänster. Inbegriper arkitekttjänster som gäller stadsplanering och landskapsarkitektur samt kartframställnings-, produkttestnings- och certifieringstjänster och tekniska granskningstjänster. Posten innehåller också export av tjänster (försäljning) och import av tjänster (köp) i anslutning till projektledning efter slutfört projekt. Omfattar bl.a. arkitektonisk planering och projektplanering av städers och andra instansers utvecklingsprojekt, där man planerar ett nyckelfärdigt projekt (t.ex. dammar, broar, flygfält). 281 Jord- och skogsbrukstjänster samt gruvdrifts- och förädlingstjänster Gruppen omfattar anskaffning av lantbruksmaskiner med förare samt tjänster för skörd, bekämpning av ohyra och skogsbruk, jakt, fiske o.d. tjänster som köps av ett utländskt företag eller säljs till ett utländskt företag. I posten ingår också tekniska tjänster i anslutning till olje- och gasfält, borrning, byggande av oljeborrtorn, reparation och nedmontering av oljeborrtorn samt mineralprospektering och undersökning samt underhålls-, borrnings-, gransknings- och reparationstjänster för gruvor. Posten omfattar också behandling, upplagring och förstörande av avfall, förhindrande av förorening, rening, miljökonsultering, miljörevision. 284 Diverse företagstjänster som inte hör till någon annan grupp Gruppen omfattar personalrekryteringstjänster, säkerhets- och undersökningstjänster, översättnings- och tolktjänster, fotograferingstjänster och byggnadsstädtjänster. 285 Tjänster som inte hör till någon annan grupp mellan dotter- och intressebolag och filialer I posten ingår avgifter för allmänna administrativa kostnader (management fee) mellan utländskt dotterbolag och finländskt moderbolag (eller mellan finländskt dotterbolag och utländskt moderbolag). Erhållna avgifter bokförs i punkt 285X och betalda avgifter i punkt 285M. Posten omfattar också tillgångar som moderbolaget överför till dotterbolaget för att täcka löpande kostnader i stil med hyror och upprätthållande av verksamheten, men inte investeringar. Den inbegriper också alla sådana tjänster mellan moderbolaget och dotterbolaget som inte kan föras till någon annan tjänstepost.

6 288 Audiovisuella tjänster och därmed förknippade tjänster Audiovisuella tjänster, såsom filmproduktion för film eller video, produktion av radio- och televisionsprogram, musikinspelning, provisioner till producenter, regissörer och skådespelare och provisioner på distributionsrättigheter. Gruppen omfattar också provisioner till utländska uppträdare, producenter o.d. som betalats för teater- och musiktjänster, idrotts- och cirkusevenemang. Gruppen inbegriper inte köp/försäljning av filmer, televisions- och radioprogram, inspelad musik, kompositioner och böcker. 289 Övriga personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster Gruppen omfattar utbildning av anställda och avgifter i anslutning till den samt olika slag av kultur- och rekreationstjänster (t.ex. biblioteks-, musei-, arkivtjänster och andra kultur- och idrottstjänster). Inbegriper också hälsovårdstjänster som givits på platsen. 982 Tjänster som inte hör till någon annan grupp Till denna grupp hör alla de tjänster, som inte kan indelas enligt ovannämnda tjänstetyper. Vänligen specificera de tjänster Ni antecknar här i C-tabellen Kommentarer. 000 Tjänster totalt Posten Tjänster totalt är en summauppgift om alla de tjänstetyper som anges i förfrågan. Den innehåller alla de tjänster Ert företag köpt i utlandet och sålt till utlandet.

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten Blankettanvisningar Årsenkät om utrikeshandel med tjänster I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Årsenkäten om utrikeshandel med

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 %

Bilaga I EXPORTTULLAR. Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Akvariefisk (HS 0301.10.90) 5 % SV SV SV Bilaga I Guyana 1 EXPORTTULLAR Ädelstenar andra än slipade och polerade stenar (HS 71.01) Bauxit, bränd (HS 2606.00.10) Bauxit, övrig (HS 2606.00.90) Råsocker från sockerrör (som klassificerats

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 28.3.2007 28.3.2007 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER

KREDITFÖRSÄLJNING OCH KREDITINKÖP SAMT KORREKTIVPOSTER EGET KAPITAL Verksamheten i ett företag drivs i någon juridisk bolagsform (företagsform). Denna kan vara t ex enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Bland annat ägarnas ansvar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR RAPPORTERING AV BETALNINGSSTATISTIK (MATI) Version 1.0.8 (11.12.2014) Gäller från 1.1.2014 1 VERSIONSHISTORIK Version Datum Giltighet Ändringar 1.0.2 7.5.2013 1.1.2014- Första

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (ES/PR), SCB April 2009 2 Sammanfattning Detta projekt är en fortsättning på en förstudie som genomfördes

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET

INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1999 1 Innehållsförteckning SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 4 VÄRDERING 4 EN ELLER FLERA TRANSAKTIONER 5 FÖRSÄLJNING AV VAROR 6 UTFÖRANDE AV TJÄNSTEUPPDRAG

Läs mer