Miljöaffärsverksamhet 2010 Blankettanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöaffärsverksamhet 2010 Blankettanvisningar"

Transkript

1 Miljöaffärsverksamhet 2010 Blankettanvisningar Denna enkät gäller Ert företags miljöaffärsverksamhet år Produktionen inom miljöaffärsverksamhet omfattar de produkter och den teknik inom miljöaffärsverksamhet som Ni producerar samt de tjänster som Ni erbjuder. När uppgifterna är slutliga sätt ett kryss i rutan "Slutliga uppgifter" och tryck på knappen "Spara". När uppgifterna sparas överförs de till Statistikcentralen. Även om uppgifterna på den elektroniska blanketten ännu inte är slutliga kan Ni spara dem med knappen Spara. Ni kan då fortsätta att fylla i blanketten senare. Uppgifter om företaget Fyll i företagets och kontaktpersonens kontaktinformation. Om det finns fel i den elektroniska blankettens förhandsifyllda uppgifter, vänligen korrigera dem på de gamla uppgifterna. Uppgifterna på de gråa raderna, korrigeras i slutet av den elektroniska blanketten under punkt Tilläggsinformation. Primäruppgifter Anteckna här Ja om Ert företag år 2010 hade produktion som räknas till miljöaffärsverksamhet. Uppskatta miljöaffärsverksamhetens andel av Ert företags omsättning i procent. Beskriv Er produktion med egna ord och anteckna året då produktionen inom miljöaffärsverksamhet inleddes. Om Ert företag inte hade någon produktion inom miljöaffärsverksamhet år 2010, anteckna Nej och förflytta Er till slutet av den elektroniska blanketten, sätt ett kryss i rutan "Slutliga uppgifter" och tryck på knappen "Spara". Uppgifterna överförs då till Statistikcentralen. Produktion Produktionen inom miljöaffärsverksamhet omfattar de produkter och den teknik som Ni producerar samt de tjänster som Ni erbjuder inom miljöaffärsverksamhet. Produktionen inom miljöaffärsverksamhet antecknas i tabellen produktgruppvis. Lagren räknas med om de enligt bokföringen sålts år Inkomsten av försäljning på avbetalning medräknas också, ifall produkten (produkt, teknik, tjänst) har levererats till kunden under år Hela inkomsten antecknas då på år 2010.

2 2 Exempel: Produktgrupp Produktionsslag Försäljning i Finland, euro (exkl. skatter) Export till EUländer, euro (exkl. skatter) Export till länder utanför EU, euro (exkl. skatter) 05 Skydd och efterbehandling av 1 Produkt mark och yt- och grundvatten 12 Produktion av energi från 2 Teknik förnybara källor 12 Produktion av energi från 3 Tjänst förnybara källor Totalt Produktgrupp Det finns 17 produktgrupper. I enkäten behöver Ni lämna uppgifter bara om de produktgrupper som gäller Ert företags produktion. Produktgrupperna 1 10 hänför sig huvudsakligen till förebyggande av miljöförorening och grupperna huvudsakligen till sparandet av naturresurser och förvaltningen av resursanvändningen. Välj här vilken produktgrupp/vilka produktgrupper Ert företags produktion hör till. Om produkten (produkt, teknik eller tjänst) hör till flera produktgrupper, antecknas produkten under den produktgrupp som den huvudsakligen hör till. Om flera produkter hör till samma produktgrupp antecknas de sammanräknat på en rad. På den elektroniska blanketten kan Ni trycka på knappen Lägg till ny rad som finns under rubriken Produktgrupp så får Ni en ny rad på skärmen. När Ni vill radera en hel rad, sätt ett kryss i rutan efter raden och tryck på knappen "Radera valda rader". På pappersblanketten antecknas produktgrupperna i tabellen bara med nummer (01 17). Beskrivningar av produktgrupperna: 01 Skydd av luft och klimat genom minskning av utsläpp av växthusgaser (Växthusgaser: CO2, CH4, N2O, HFC- och PFC-föreningar, SF6) Minskning, hantering, mätning och uppföljning av deponigaser (bl.a. metan) och växthusgaser. T.ex. programvaror, maskiner, utrustning och metoder för att minska och mäta utsläpp. Dessutom installation och underhåll av dessa produkter. Till denna grupp hör också t.ex. planerings- och expertistjänster i anslutning till växthusgaser. 02 Skydd av luft och klimat på andra sätt än genom minskning av utsläpp av växthusgaser (NOx, SOx, CO, VOC, CFC, partiklar) Minskning och hantering av utsläpp av rökgaser (eller andra än växthusgaser).

3 3 All sådan produktion i anslutning till skydd av luft och klimat (produkt, teknik och tjänst) som inte hör till grupp 01, dvs. som inte direkt hör till minskning av växthusgaser. T.ex. trycktvätt eller högtryckspruta för att förbättra luftkvaliteten, tillverkning av biogasbrunnar eller andra utrustningar eller metoder för luftrening samt planering och expertishjälp med anknytning till branschen. 03 Hantering av avloppsvatten (fast substans, BOD/ COD, N, P, metaller, mikrober) Transport, behandling och processändringar med anknytning till behandling av avloppsvatten och slam. Maskiner, utrustning, komponenter, installation, underhåll och andra tjänster i anslutning till avloppsrening (t.ex. avlopp, slambrunnar, slamavskiljare, septiktankar, cisterner INTE: byggande av avloppsanläggning). Verksamhet, mätning, uppföljning, styrning och rådgivning i anslutning till minskning av avloppsvatten. Hantering av kylvatten. Biologiskt nedbrytbara schampon, tvättmedel och andra kemikalier. 04 Avfallshantering (vanligt avfall och problemavfall) Avfallshantering (insamling, transport, sortering, hantering, mellanlagring, slutförvaring och upprustning av slutförvaringsplatser). Återvinning och kompostering av avfall (returråvara som förädlats från avfall hör till grupp 15). Avfallsförbränning (förbränning av avfall till energi hör till grupp 12). Insamling, transport och hantering av lågradioaktivt avfall. Förebyggande av avfallsuppkomst, avfallsrådgivning och -handledning, avfallsförvaltning( t.ex. producentsammanslutningars verksamhet). Maskiner, utrustning, installation och underhåll i anslutning till avfallshantering (t.ex. soppåsar, sopsäckar, kärl, cisterner, tankar, krossar, komprimatorer balpressar, komposterare). 05 Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten Förebyggande av absorbering och spridning av förorenande ämnen Rengöring av förorenat jordmaterial och förorenad mark och utredning av föroreningen. Rengöring av förorenat grundvatten eller ytvatten (direkta åtgärder inom restaurering av vattendrag hör till grupp 07). Mätnings- och uppföljningstjänster med anknytning till jordmån och vattendrag. Maskiner och utrustning producerade för ovan nämnda syften samt installation och underhåll av dem. T.ex. system för hantering av avloppsvatten, mätutrustning och kemiska analyser som används vid uppskattning av vatten- och markföroreningar, ísoleringsmaterial för skydd av grundvatten och oljesaneringsutrustning. 06 Buller och vibrationsbekämpning (exkl. arbetarskydd) Förebyggande och isolering av buller och vibration samt skydd av hörsel. Åtgärder, mätning, uppföljning i anslutning till buller- och vibrationsbekämpning.

4 4 Maskiner, utrustning, komponenter, material, konstruktioner, installation och underhåll i anslutning till buller- och vibrationsbekämpning (t.ex. ljudisolering, hörselskydd, bullervallar, akustik- och vibrationsutredningar). 07 Skydd av den biologiska mångfalden och landskapet Skydd av växt- och djurarter (t.ex. återförande av hotade arter till naturen). Skydd och återställande av djur- och växtarters livsmiljöer. Skydd och återställande av naturenliga miljöer samt vård av naturskyddsområden. Restaurering av vattendrag (rening av förorenade vattendrag hör till grupp 05). Maskiner, utrustning, konstruktioner och teknik förknippade med skydd av den biologiska mångfalden och landskapet samt installation och underhåll av dem. T.ex. utredningar i syfte att skona miljön, miljökonsekvensbedömningar och motsvarande expertistjänster. 08 Skydd mot strålning Skydd av miljön mot strålning vid hantering och transport av radioaktivt avfall (exkl. arbetarskydd och kärnkraftsverk; lågradioaktivt avfall hör till grupp 04). Radonmätning, åtgärder för att avlägsna eller minska radon. Till den här gruppen hör maskiner och utrustning, komponenter installation, underhåll. 09 Forskning och utveckling inom miljöskydd Forskning och utveckling inom miljöskydd (dvs. all forskning och utveckling förknippad med grupperna hör till den här denna grupp). 10 Övrig miljöskyddsverksamhet Laboratorietjänster inom miljövård och -hygien. Företagsutbildning och -praktik inom miljövård. Informations- och kommunikationssystem inom miljövård. MKB, miljöprogram, miljösystem, kontroll, konsultation. Övriga åtgärder förknippade med miljöskyddsverksamhet, som inte ingår i grupperna Förvaltning av vattenresurser Processändringar förknippade med sparande av vatten, minskning av vattensvinn och vattenläckage (INTE: själva vattenförsörjningen och normal verksamhet i vattenanläggningar). Maskiner, utrustning, komponenter, installation, underhåll i anslutning till sparande av vatten och effektiv användning av vatten. Byggandet av torrtoaletter (t.ex. bajamajor, utedass, biotoaletter, utrustning). 12 Produktion av energi från förnybara källor Produktion av biobränsle och maskiner, utrustning, komponenter, installation och underhåll i anslutning därtill (t.ex. rörflen, pelletar, briketter, bränsleflis, klippaggregat för energived, flisare, pelletsmaskiner, grotbuntare, INTE: torvbaserade bränslen). Produktion av bioenergi och maskiner, utrustning, komponenter, installation och underhåll i anslutning därtill ( bioenergi, förbränning av avfall till energi, pannor, biogasanläggningar, öppna spisar med insats, pelletsförbrännare o.d. biobränslesystem och komponenter).

5 5 Produktion av vindkraft och maskiner, utrustning, komponenter, installation och underhåll i anslutning därtill (t.ex. socklar, turbiner). Utvinning av jordvärme och maskiner, utrustning, komponenter, installation och underhåll i anslutning därtill (t.ex. jordvärmerör, pumpar, borrning). Utvinning av solenergi och maskiner, utrustning, komponenter, installation och underhåll i anslutning därtill (t.ex. paneler). Vattenkraftsproduktion och maskiner, utrustning, komponenter, installation och underhåll i anslutning därtill (t.ex. turbiner). Produktion av energi baserad på andra förnybara energikällor. 13 Effektiv användning av värme/energi Minskad användning av icke-förnybara 1 energikällor inom värme- och energiproduktionen. Minskat svinn vid produktionen och överföringen av värme- och energi (t.ex. värmeisolering, VVS-isolering, o.d. byggisolering, installation). Åtgärder för sparande av värme och energi (t.ex. 3-glasfönster, komponenter förknippade med lågenergibyggande, byggtekniska förbättringsåtgärder, värmepumpar, värmeåterföringsapparater, installation). Åtgärder för effektiv användning av värme och energi, mätning och uppföljning. 14 Minimering av användningen av fossila energikällor för annan användning än för energiförsörjning Minskad användning av icke-förnybara energikällor inom andra branscher än inom energiförsörjning (t.ex. vid produktion av plast, kemikalier och gummi, biologiskt nedbrytbara plaster, plaster av återvinningsmaterial). 15 Förvaltning av ändliga naturresurser Effektivering av användning av ändliga naturresurser 2, minskad användning av dem eller ersättning av dem med förnybara naturresurser. Minskat svinn i produktion och användning. Produktion av returråvaror (t.ex. returmetaller av skrot). Ökad användning av returråvaror och återvinningsmaterial i produktionen. 16 Forskning och utveckling inom förvaltning av naturresurser Forskning och utveckling inom förvaltning av naturresurser (dvs. all forskning och utveckling förknippad med grupperna antecknas i denna grupp). 17 Övriga åtgärder inom förvaltning av naturresurser Mätning, uppföljning och laboratorietjänster inom förvaltning av naturresurser. Informations- och kommunikationssystem inom förvaltning av naturresurser. Övriga åtgärder inom förvaltning av naturresurser som inte ingår i grupperna Icke-förnybara energikällor är: olja, kol, torv, naturgas. 2 Ändliga naturresurser är t.ex. fossila bränslen, mineraler och stenmaterial.

6 6 Produktionsslag Välj i denna kolumn till vilket produktionsslag produktionen för ifrågavarande produktgrupp (förteckningen ovan) hör. Produktionsslag är antingen en produkt, teknik eller en tjänst. Om Er produktion i samma produktgrupp representerar flera olika produktionsslag gör en egen rad för varje produktionsslag (se exempelsvaret i punkt Produktion ). På pappersblanketten antecknas produktionsslagen i tabellen antingen med numror (1-3) eller med ord (produkt, teknik eller tjänst). 1 Produkt avser en fysisk vara (sällanköpsvara eller engångsartikel). Produkten är ett företags slutprodukt (kan också vara en underleverantörskomponent för ett annat företag), vars syfte är att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser. Exkl. installation och underhåll av en sådan produkt, som i den här enkäten räknas till tjänster. 2 Teknik avser den know-how som är förknippad med framställning av tekniska processer och produkter. Kan innehålla teknologi, redskap, metoder, system, dataprogram osv. som har till syfte att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser. Exkl. installation och underhåll av sådan teknik, som i den här enkäten räknas till tjänster. 3 Tjänst avser verksamhet förknippad med planering, installation, handledning vid ibruktagande och underhåll av en produkt eller teknik inom miljöaffärsverksamhet. Kan också vara verksamhet förknippad med planering, utbildning, annan handledning, informationsspridning och informationshantering inom miljöaffärsverksamhet. Också konsultering och bedömning av miljökonsekvenser räknas till tjänster.

7 7 Försäljning i Finland Ange här inkomsterna från försäljning av miljöaffärsverksamhet i Finland år 2010 i euro, exkl. skatter (exkl. moms och andra skatter som baserar sig direkt på försäljningsmängden, samt exkl. beviljade rabatter). Också försäljning av lager anges här till den del de bokförts som sålda år Också inkomsten av försäljning på avbetalning inkluderas här, ifall produkten (produkt, teknik, tjänst) är levererad till kunden under år Hela inkomsten antecknas då på år På den elektroniska blanketten summeras kolumnens siffror automatiskt på Totalt -raden. På pappersblanketten bör Ni själv summera kolumnens siffror på Totalt -raden. Export (till EU-länder och Export till länder utanför EU) I den här enkäten avses med export försäljning till utländska ekonomiska enheter (el. företag). Frågan gäller alltså inkomster (försäljningsvärdet) av utlandsförsäljningen. Export uppstår då det sker en förändring i ägande mellan inhemska och utländska ekonomiska enheter (oberoende av om motsvarande fysiska förflyttning av varor sker över gränser eller inte). T.ex. exporten av tjänster består av alla tjänster som de ekonomiska enheterna erbjuder ekonomiska enheter i utlandet. Även om varor vanligtvis förflyttas över gränser också fysiskt, är det inte en nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för export. Det är uttryckligen fråga om att ägarförhållandet ändras mellan den inhemska och den utländska ekonomiska enheten. Ange här inkomsterna från export (försäljningsvärde) inom miljöaffärsverksamhet år 2010 i euro, exklusive skatter (exkl. moms och andra skatter som baserar sig direkt på försäljningsmängden, samt exkl. beviljade rabatter). Också försäljning av lager anges här till den del de bokförts som sålda år Också inkomsten av försäljning på avbetalning anges här, ifall produkten (produkt, teknik, tjänst) har levererats till kunden år Hela inkomsten antecknas då på år På den elektroniska blanketten summeras kolumnens siffror automatiskt på Totalt -raden. På pappersblanketten bör Ni själv räkna ihop kolumnens siffror på Totalt -raden. EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Investeringar Ange här företagets investeringar i miljöaffärsverksamhet i Finland år 2010 i euro, exklusive skatter (exkl. moms och andra skatter som baserar sig direkt på försäljningsvolymen, samt exkl. beviljade rabatter). Enkäten gäller fasta bruttoinvesteringar, dvs. nya och ersättande investeringar i anläggningstillgångar. Den utgiftspost som uppkommer av investeringar uppges för det år som antecknats i Ert företags bokföring. I den här enkäten frågas efter investeringar enligt bokföringen för år 2010.

8 8 Tilläggsinformation Ange här ytterligare information och kommentarer till företagets kontaktinformation, miljöaffärsverksamhet eller denna enkät. Att spara uppgifterna Om Ni så önskar kan Ni spara de uppgifter som Ni angett på den elektroniska blanketten med knappen Spara även om blankettens uppgifter ännu inte är slutliga. Ni kan då fortsätta fylla i blanketten senare. När uppgifterna är slutliga sätt ett kryss i rutan "Slutliga uppgifter" och tryck på knappen "Sänd". Ert svar sänds nu till Statistikcentralen. Pappersblankettens återsändningsadress finner Ni i slutet av blanketten.

Miljöaffärsverksamhet 2013 Blankettanvisningar

Miljöaffärsverksamhet 2013 Blankettanvisningar Miljöaffärsverksamhet 2013 Blankettanvisningar Denna enkät gäller Ert företags miljöaffärsverksamhet år 2013. Produktionen inom miljöaffärsverksamhet omfattar de produkter Ni producerar och de tjänster

Läs mer

Miljöaffärsverksamhet 2012 Blankettanvisningar

Miljöaffärsverksamhet 2012 Blankettanvisningar Miljöaffärsverksamhet 2012 Blankettanvisningar Denna enkät gäller Ert företags miljöaffärsverksamhet år 2012. Produktionen inom miljöaffärsverksamhet omfattar de produkter och den teknologi inom miljöaffärsverksamhet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2012 2014

Företagens innovationsverksamhet 2012 2014 DATAINSAMLING Vetenskap och teknologi PB 5C 00022 STATISTIKCENTRALEN tiede.teknologia@stat.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004). De insamlade uppgifterna är sekretessbelagda.

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Seminarium om den svenska ungdomsarbetslösheten

Seminarium om den svenska ungdomsarbetslösheten Seminarium om den svenska ungdomsarbetslösheten 2012-06-14 Prognoschef Tord Strannefors Valda indikatorer Procentuell förändring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BNP, till marknadspris 3,3-0,6-5,0 6,2

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2013 COM(2013) 683 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Anteckna namnet på den person som fyller i blanketten och hans/hennes telefonnummer och e post adress med tanke på eventuella senare förfrågningar.

Anteckna namnet på den person som fyller i blanketten och hans/hennes telefonnummer och e post adress med tanke på eventuella senare förfrågningar. AVFALLSSTATISTIK 2016 Fyll i blanketten i två exemplar. Det ena exemplaret behåller Ni för eventuell senare kontroll och det andra lämnas in till Ålands statistik och utredningsbyrå, PB 1187, AX 22111

Läs mer