Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd"

Transkript

1 Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL (jfr Kedjehandel, trepartshandel) Förmedlingshandel köp (jfr 130A ) Förmedlingshandel försäljning... 4 Exempel: Förmedlingshandel... 4 TILLVERKNINGSTJÄNSTER (underleverans, tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, bearbetning...) Tillverkningstjänster A Varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning B Varor som skickas utomlands efter bearbetning... 5 Exempel 2: Tillverkningstjänster och därtill hörande varuflöden... 5 UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSTJÄNSTER Övriga underhålls- och reparationstjänster... 6 TRANSPORT B Fraktavgifter för transporttjänster (bara import) Post- och kurirtjänster... 6 BYGGANDE OCH PROJEKTLEVERANSER Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet A Export av varor från Finland som förvärvats för byggarbete och projekt B Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt... 7 Exempel på bokföring av byggtjänster Byggande och projektleveranser i den rapporterade ekonomin... 9 FINANSIELLA TJÄNSTER Finansiella tjänster... 9 ÖVRIGA AVGIFTER FÖR NYTTJANDE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Franchise och varumärkeslicensavgifter Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling Licenser för att reproducera och/eller distribuera datorprogram Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter Licenser för att reproducera och/eller distribuera andra produkter TELEKOMMUNIKATIONS- OCH DATORTJÄNSTER Telekommunikationstjänster Programvaruoriginal för datorer och mobila apparater Övriga dator- och mobila programvaror Datortjänster februari 2015

2 9310 Nyhetsbyråtjänster Databas- och informationstjänster ÖVRIGA AFFÄRSTJÄNSTER Forsknings- och utvecklingstjänster A1A0 Tillhandahållande av anpassade och icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster A120 Övriga FoU-tjänster Försäljning av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling A1B1 Patent A1B2 Upphovsrätt som uppkommer ur FoU A1B3 Försäljning av industriella processer och konstruktioner (inkl. affärshemligheter) A1B4 Övrig försäljning av FoU-äganderätt Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster A211 Juridiska tjänster A212 Redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster A213 Affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster Reklam, marknads- och opinionsundersökningar A221 Utställningstjänster som tillhandahålls av mässor samt mötestjänster A222 Övrig reklam, marknads- och opinionsundersökningar Tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster A311 Arkitekttjänster A312 Ingenjörstjänster A313 Andra tekniska tjänster A321 Avfallshanterings- och saneringstjänster A322 Tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske A323 Tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning A330 Operationell leasing A340 Handelsrelaterade tjänster A351 Arbetsförmedlingstjänster A352 Övriga affärstjänster PERSONLIGA TJÄNSTER, KULTUR- OCH REKREATIONSTJÄNSTER Audiovisuella tjänster B111 Audiovisuella originalprodukter B112 Övriga audiovisuella tjänster B120 Konstrelaterade tjänster Övriga person-, kultur- och rekreationstjänster B220 Utbildningstjänster B210 Hälso- och sjukvårdstjänster B230 Kulturarvs- och rekreationstjänster B240 Övriga persontjänster

3 Årsenkät om utrikeshandel med tjänster Årsenkät om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och baserar sig på statistiklagen (280/2004). Om statistikproduktionen stadgas i Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005), ändrad i kommissionens förordning (555/2012). Uppgifterna om utrikeshandeln med tjänster används vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna samt vid produktionen av årsstatistiken över utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten Enkäten besvaras elektroniskt före Den elektroniska blankettens webbadress är Användaridentifikationen och lösenordet finns uppe till höger i följebrevet. Enkäten ifylls gällande det företag som anges i följebrevets brevhuvud. Uppgifterna anges med en euros noggrannhet. Övriga valutor räknas om till euro enligt kursen på den dag då resp. affärstransaktion genomfördes. Uppgifterna anges utan moms. Om det inte är möjligt att få uppgifterna (t.ex. fördelning av tjänster eller länder) ur bokföringen kan de uppskattas. Kontaktinformation: Leena Kalliomäki Aija Tiainen Allmänt om att fylla i enkäten I årsenkät om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst och land. Tjänster omfattar andra produkter än materiella nyttigheter. Turism- och försäkringstjänster ingår inte i denna enkät, och när det gäller transporttjänster uppges bara fraktavgifter för vägtransporter (332B). Utrikeshandel med tjänster uppstår, då en ekonomisk enhet i Finland och utomlands bedriver handel med tjänster. När det gäller export av tjänster får en ekonomisk enhet i Finland betalt för sin tjänst direkt av den ekonomiska enheten utomlands (inkl. samma koncerns företag utomlands) och när det gäller import av tjänster betalar en ekonomisk enhet i Finland för den tjänst den köpt direkt till den ekonomiska enheten utomlands. Tjänsten behöver inte passera landsgränsen och den kan produceras antingen i Finland eller utomlands. De ekonomiska enheterna definieras vara belägna i Finland om den ekonomiska verksamheten permanent koncentreras till Finland och som i Finland har något ställe, därifrån verksamheten bedrivs (t.ex. ett arbetsställe eller produktionsanläggning). Övriga ekonomiska enheter definieras vara belägna utomlands (också ett finländskt företags dotterbolag och filialer utomlands). Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens organ och andra internationella organisationer är belägna utomlands. De utvecklingssamarbetsprojekt som genomförts med Utrikesministeriets eller internationell finansiering uppges enligt förmånstagarland (projektets målland). Enkäten täcker global produktion och handel, underhålls- och reparationstjänster, transporttjänster, byggtjänster och projektleveranser, finansiella tjänster, royaltyer och licensavgifter, telekommunikationsoch datortjänster, övriga företagstjänster, personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster. Definitioner på tjänster anges i följande kapitel. Tjänsterna uppges efter land. Som land uppges landet för affärstransaktionens motpart. I enkäten om utrikeshandel med tjänster uppges inte utrikeshandel med varor (uppgifter som meddelas Tullen) lagring, löner, vinster eller förluster, dividender eller räntor. Ett undantag är export av byggtjänster, där man också anger materialutgifter och löneutgifter utomlands samt varor som exporterats från Finland för byggande. Beskrivning av tjänsteposter 3

4 Schemalagd tjänstebeskrivning GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL FÖRMEDLINGSHANDEL (jfr Kedjehandel, trepartshandel) 2100 Förmedlingshandel köp (jfr 130A ) 2200 Förmedlingshandel försäljning Vid förmedlingshandel köper en finländsk ekonomienhet varor från utlandet och återförsäljer dem oförändrade till utlandet utan att varorna transporteras via Finland. Överenskommelse om förmedlingshandel används i synnerhet för parti- och detaljhandeln och varorna behöver inte fysiskt vara i ägarens besittning. Förmedlingshandeln motsvarar begreppen kedjehandel och trepartshandel inom skatteförvaltningen. Också företag som lagt ut hela sin produktion, dvs. fabrikslösa varuproducenter, bokför sin utländska affärsverksamhet på förmedlingshandel. I fall där förmedlingshandlaren är den som organiserar en global tillverkningsprocess kan försäljningspriset också omfatta element som planering, förvaltning, patent och annan sakkunskap, marknadsföring och finansiering. I synnerhet för högteknologiska varor kan dessa icke-fysiska bidrag vara stora i förhållande till värdet av material och montering. Varulager och -försäljning anges i FOB-pris. Ibland kan en köpare vara osäker på om varorna kommer att säljas till Finland eller till andra länder. I så fall kan avsikter användas som indikatorer, med justeringar om avsikterna inte fullföljs. Exempel: Förmedlingshandel 1. Ett finländskt företag förvärvar varor från Sverige för Varorna skickas vidare till en kund i Norge utan att varorna passerar genom Finland. Kunden köper varorna för Den finländska förmedlingshandlaren bokför köpet på posten "2100 Förmedlingshandel köp" och försäljningen på posten "2200 Förmedlingshandel försäljning". 4. Förmedlingshandlare Finland Sverige Norge Varuleverantör Vara Varuköpare 4

5 Bokföringar för transaktionen: Kod Tjänstepost Land Värde ( ) 2100 Förmedlingshandel köp Sverige Förmedlingshandel försäljning Norge Förmedlingshandel med icke-monetärt guld (ingår inte i enkäten). TILLVERKNINGSTJÄNSTER (underleverans, tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, bearbetning...) 1300 Tillverkningstjänster Till punkten räknas aktiviteter av typen bearbetning, montering, etikettering, förpackning och så vidare, som utförs av företag som inte äger varorna. Tillverkningstjänster utförs av en enhet som får betalt för dem av ägaren. Exempel är tillverkning av kläder och sammansättning av elektronikvaror. I klassen antecknas betalt eller erhållet förädlingsarvode. 130A Varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning Varor och råvaror som ett finländskt företag skaffat för bearbetning från samma ekonomi eller en tredje ekonomi. 130B Varor som skickas utomlands efter bearbetning Färdiga varor som ett finländskt företag äger och som efter bearbetning skickas direkt till samma ekonomi eller en tredje ekonomi. Exempel 2: Tillverkningstjänster och därtill hörande varuflöden 1. En finländsk aktör köper olja av en rysk aktör för Oljan skickas till Sverige utan att passera genom Finland. En svensk aktör raffinerar oljan mot ett arvode på ; 3. Oljan sänds senare till en dansk aktör för Kod Tjänst Land Värde ( ) Flik 130A 130B Varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning Varor som skickas utomlands efter bearbetning Ryssland Export Danmark Export 1300 Tillverkningstjänster Sverige Import 5

6 UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSTJÄNSTER 2000 Övriga underhålls- och reparationstjänster Både mindre reparationer som gör att varan hålls i användbart skick och större reparationer som förbättrar varans effektivitet eller kapacitet eller förlänger dess livslängd ingår. Reparationerna kan utföras hos reparatören eller på annan plats. Underhålls- och reparationsarbetena som finländska enheter utför på varor som ägs av utländska enheter är export av tjänster. På motsvarande sätt är underhålls- och reparationsarbeten som inhemska enheter köper av utländska enheter import av tjänster. Det är ingen skillnad i vilket land varorna som ska repareras befinner sig i under underhålls- och reparationsarbetet. Här ingår också underhåll och reparationer av fartyg, flygplan och annan transportutrustning. Det redovisade värdet av underhåll och reparationer är värdet av det utförda reparationsarbetet, inte varornas bruttovärde före och efter reparationer. I värdet av underhåll och reparationer ingår alla delar och allt material som eventuellt tillhandahålls av reparatören och ingår i priset. Delar och material som beställts i samband med underhåll och reparation som faktureras separat ingår inte i tjänsterna eller denna enkät. Rengöring av transportutrustning (ingår inte i denna enkät). Byggreparationer och underhåll ingår under byggarbeten (5100 och 5200). Underhåll och reparationer av datorer ingår under datortjänster (9220). TRANSPORT 332B Fraktavgifter för transporttjänster (bara import) När det gäller transporttjänster anges bara fraktavgifter för vägtransporter. Köp av frakttjänster av en utländsk transportör. När det gäller frakttjänster är den bestämmande faktorn för huruvida det är fråga om import eller export åkeriets hemland. : Fraktavgifter för sjö- och lufttransporter ingår inte i enkäten. Tjänster som köpts av ett finländskt åkeri ingår inte i enkäten Post- och kurirtjänster I post- och kurirtjänster ingår hämtning, transport och leverans av brev, dagstidningar, tidskrifter, broschyrer och andra trycksaker samt kollin och paket. Här ingår också postkontorstjänster som frimärksförsäljning, poste restante-tjänster, telegramtjänster m.m. samt tjänster för hyra av postbox. 6

7 : Till kurirtjänster räknas alla slags kurirtjänster, t.ex. tidsbestämda leveranser, expressleveranser och dörr till dörr-leveranser. Finansiella tjänster utförda av postverk, t.ex. postgiro, bank- och sparkontotjänster ingår i finansiella tjänster (7100) postutskicktjänster ingår i övriga affärstjänster (A352) tjänster som är relaterade till postmeddelandesystem ingår i telekommunikationstjänster (9100) Tillhandahållande av telegramtjänster ingår i telekommunikationstjänster (9100) Posttransport via flygtransportföretag Förvaring av varor Posttjänster som inhemska aktörer tillhandahåller till utländska aktörer (eller som utländska aktörer tillhandahåller till inhemska aktörer) då de är utanför sitt hemmaterritorium. BYGGANDE OCH PROJEKTLEVERANSER 5100 Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet Till byggande utomlands räknas byggarbeten för utländska aktörer utförda av företag hemmahörande i Finland och de varor och tjänster som förvärvas för byggarbetet. Uppförande, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och andra byggtekniska åtgärder. Detta omfattar tillhörande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allmänna byggnadsarbeten samt specialiserade tjänster som målnings-, rörmokeri- och rivningsarbeten. Projektleveranserna kan omfatta totala leveranser av maskiner, produktionsutrustning och industrianläggningar, inkl. installering och montering av maskiner och övriga tillhörande byggarbeten. Bygg- och projektleveranser värderas brutto, dvs. inklusive alla varor och tjänster som används i arbetet, andra produktionskostnader, arbetstagarnas arbetsinsats i det land där byggarbetet utförs och det rörelseöverskott som tillfaller ägarna av det företag som tillhandahåller tjänsten. Reparationer av ambassader, baser och liknande som ägs av den regering som innehar dem ingår inte i denna enkät. Varor och tjänster som förvärvas av det företag som utför byggarbetet från aktörer i hemekonomin för företaget ingår inte eftersom de ingår i transaktioner mellan inhemska aktörer. 510A Export av varor från Finland som förvärvats för byggarbete och projekt Export av varor och råvaror från Finland för byggarbeten och projekt. 510B Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt. 7

8 Exempel på bokföring av byggtjänster Löner som betalats till Finland och andra kostnader är transaktioner inom Finland och ingår inte i denna enkät. I exemplet bygger ett finländskt företag en byggnad i Estland. För byggarbetet får företaget euro i arvode. Företaget skaffar byggmaterial för euro från Finland, för euro från Estland och för euro från Ryssland. Dessutom betalar företaget euro i löner till finländare, euro till estländare och euro till ryssar. Suomi Viro Venäjä KUVION MAAT: Suomi = Finland, Viro = Estland, Venäjä = Ryssland 8

9 I enkäten om utrikeshandel med tjänster bokförs en dylik situation enligt följande: Kod Tjänst Land Värde ( ) Flik 5100 Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet 510A 510B 510B Export av varor från Finland som förvärvats för byggarbete och projekt. Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt Estland Export Estland Export Estland Export Ryssland Export Summan för löner och materialkostnader som betalats till Ryssland = antecknas i klass 510B. På motsvarande sätt antecknas för Estland = Löner som betalas till finländska arbetstagare (5 500 ) antecknas inte i enkäten om utrikeshandel med tjänster, eftersom det är fråga om en transaktion mellan finländare Byggande och projektleveranser i den rapporterade ekonomin Bygg- och projektarbeten som utländska företag utför för invånare i Finland. Värderas brutto. FINANSIELLA TJÄNSTER 7100 Finansiella tjänster Hit räknas sådana tjänster som vanligen tillhandahålls av banker och andra finansiella förmedlare och stödinstanser (finansiella förmedlare samlar in medel från långivare och förändrar eller ompaketerar dem (med avseende på förfallotid, skala, risk och liknande) på olika sätt som passar låntagarnas önskemål. Finansiella tjänster omfattar finansiella förmedlings- och stödtjänster, utom dem som utförs av försäkrings- och pensionsbolag. Finansiella tjänster kan debiteras på följande sätt: uttryckliga serviceavgifter; marginaler på köp- och säljtransaktioner eller förvaltningskostnader som dras av från kapitalinkomstfordringar, om det rör sig om instanser som innehar tillgångar. Sammandrag över finansiella tjänster: Provisioner och avgifter för finansiella transaktioner, t.ex. remburser, bankkoder, krediter och andra liknande instrument Finansiell leasing Överföring av pengar Factoring Terminsaffärer i varor Upprättande av kontrakt om finansiella derivat 9

10 Försäkringsavtal, emissioner, mäklartjänster och inlösen av värdepapper, inklusive provisioner relaterade till inkomstbetalningar avseende värdepapper Avräkning av betalningar Ekonomisk rådgivning Förvaringstjänster för finansiella tillgångar eller omyntat guld eller silver Portföljtjänster Sammanslagnings- och förvärvstjänster Tjänster för företagsfinansiering och riskkapital Kreditkortstjänster och andra kreditgivningstjänster Valutahandel Reglering och administration av finansmarknader Kreditprövning Serviceavgifter för köp av IMF-resurser Avgifter för outnyttjad behållning vid standby- eller förlängningsavtal med IMF. Finansiella tjänster utförda av postverk, t.ex. postgiro, bank- och sparkontotjänster Intäktsränta på insättningar, lån, finansiell leasing och skuldebrev (detta är investeringsinkomster och ingår inte i denna enkät) Vinstutdelning Tjänster för livförsäkrings- och pensionsförmedling Andra försäkringstjänster Icke-finansiella rådgivningstjänster som utförs av banker (t.ex. organisationskonsulttjänster, vilka ingår i affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster) (A213) Vinster och förluster på köp och försäljning av värdepapper och finansiella derivat för egen räkning. ÖVRIGA AVGIFTER FÖR NYTTJANDE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter ingår: Avgifter för nyttjande av äganderätt, såsom patent, varumärken, upphovsrätt, industriella processer och konstruktioner, affärshemligheter, franchisetillstånd. Dessa rättigheter kan uppkomma genom forskning och utveckling samt genom marknadsföring och Avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera immateriella rättigheter i form av producerade original eller prototyper (t.ex. upphovsrätt på böcker och manuskript, datorprogram, kinematografiska verk och ljudinspelningar) och relaterade rättigheter, t.ex. för inspelning av liveframträdanden (t.ex. televisions-/kabel-/satellitsändning) Franchise och varumärkeslicensavgifter Alla arvoden och avgifter för användning av varumärken och franchise Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling Arvoden och avgifter för nyttjande av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling. 10

11 Ren försäljning av patent, upphovsrätt relaterad till resultat av forskning och utveckling och industriella processer och konstruktioner ingår under rubriken för forsknings- och utvecklingstjänster (A1A0 eller A120) Licenser för att reproducera och/eller distribuera datorprogram Avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution genom licensavtal av producerade programvaruoriginal. Distribution i denna betydelse definieras inte som partihandel och detaljhandel. Försäljningen av programvaran för enskild eller personlig användning redovisas under datortjänster (9220). Programvara som säljs på fysiska medier med rätt till evig användning ingår under varor Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter Arvoden och avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution av producerade audiovisuella original eller prototyper (t.ex. kinematografiska verk och ljudinspelningar). Här ingår också rättigheter relaterade till reproduktion och/eller distribution av inspelningar av liveframträdanden och televisions-, kabel- och satellitsändning. Rättigheter till återutsändning av sportevenemang ingår också. Sändning av TV-program (B112) Licenser för att reproducera och/eller distribuera andra produkter Arvoden och avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution, genom licensavtal, av originalverk av författare (t.ex. översättningsrättigheter), målare, skulptörer m.fl., utom sådana som är förknippade med produkter av audiovisuell natur. TELEKOMMUNIKATIONS- OCH DATORTJÄNSTER Datortjänster och telekommunikationstjänster definieras i enlighet med tjänstens natur, inte i enlighet med leveransmetoden. T.ex. ingår tillhandahållande av affärstjänster, t.ex. bokföringstjänster, i lämplig underavdelning under övriga affärstjänster, även om dessa tjänster uteslutande levereras via datorer eller internet. Endast belopp som ska betalas för överföring ska ingå i telekommunikationstjänster. Elektroniskt hämtat innehåll ingår i respektive tjänstavsnitt. Elektroniskt hämtat innehåll som inte är programvara eller en audiovisuell eller relaterad produkt ingår i informationstjänster Telekommunikationstjänster Till telekommunikationstjänster räknas sändning eller överföring av ljud, bilder, data eller annan information via telefon, telex, telegram, radio och kabel-tv-överföring, satellitradio- och -tv, elektronisk post, fax m.m., inklusive affärsnätverkstjänster, telekonferens- och stödtjänster. Här ingår också tjänster för mobil telekommunikation, internetstamnätstjänster och onlineåtkomsttjänster, inklusive tillhandahållande av internetåtkomst. 11

12 Värdet av den transporterade informationen Installationstjänster för telefonnätsutrustning ingår i byggarbeten (5100 och 5200) Databastjänster ingår i informationstjänster (9320) 9211 Programvaruoriginal för datorer och mobila apparater 9212 Övriga dator- och mobila programvaror Till programvara räknas allmänna affärsproduktivitetsprogram, datorspelsprogram och andra tillämpningar Datortjänster Omfattar: Försäljning av anpassad programvara (oavsett leveranssätt) och relaterade licenser för användning. Utveckling, produktion och tillhandahållande av anpassad programvara samt dokumentation, inklusive operativsystem, som producerats på beställning för specifika användare. Icke-anpassad (massproducerad) programvara som hämtas eller på annat sätt levereras elektroniskt, mot periodisk licensavgift eller engångsbetalning. Licenser för användning av icke-anpassad (massproducerad) programvara som tillhandahålls på en lagringsenhet såsom en cdromskiva eller annan skiva med en periodisk licensavgift. Försäljning och köp av original och äganderätt för programvarusystem och applikationer. Icke-anpassad programvara på lagringsenheter med licenser som ger rätt till evig användning ingår inte i tjänster. (ingår inte i denna enkät). Till datortjänster räknas maskinvaru- och programvarurelaterade tjänster samt databehandlingstjänster. Klassen omfattar: konsult- och implementeringstjänster för maskinvara och programvara, inklusive administration av utkontrakterade datortjänster installation av maskinvara och programvara, inklusive installation av stordatorer och centrala datorenheter underhåll och reparationer av datorer och kringutrustning dataåterställningstjänster, rådgivning och hjälp gällande hantering av datorresurser analys, utformning och programmering av användningsklara system (inklusive utveckling och utformning av webbsidor) och tekniska konsulttjänster för programvara systemunderhåll och andra supporttjänster, t.ex. utbildning som ges inom ramen för konsulttjänster databearbetnings- och värddatortjänster, t.ex. datainmatning, sammanställning och bearbetning på tidsdelningsbasis värddatortjänster för webbsidor (det vill säga tillhandahållande av serverutrymme på internet för kunders webbsidor), tillhandahållande av applikationer, värddatortjänster för kunders applikationer samt hantering av datorresurser. 12

13 Datorkurser som inte är utformade för en specifik användare ingår i utbildningstjänster (B220) leasing av dator utan operatör ingår i operationell leasing (A330). avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera programvara, vilka ingår i övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. (8300) Nyhetsbyråtjänster Tillhandahållande av nyheter, fotografier och featureartiklar till media Databas- och informationstjänster Databastjänster, t.ex. skapande av databaser, datalagring och spridning av data och databaser (via kataloger och utskickslistor), både online och via magnetiska, optiska och tryckta medier och webbsökportaler (sökmotortjänster som hittar internetadresser åt användare som ställer frågor i form av nyckelord). Här ingår också följande: direkta abonnemang (som inte innebär allmänna massutskick) på dagstidningar och tidskrifter, via post, elektronisk överföring eller annat medium; övriga tjänster för leverans av onlineinnehåll samt biblioteks- och arkivtjänster. Dagstidningar och tidskrifter som distribueras via allmänna massutskick ingår i allmänna handelsvaror. ÖVRIGA AFFÄRSTJÄNSTER Forsknings- och utvecklingstjänster Till forsknings- och utvecklingstjänster räknas tjänster som är förknippade med grundforskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling av nya produkter och processer och innefattar verksamheter inom naturvetenskapen, samhällsvetenskapen och humaniora. Omfattar kommersiell forskning inom elektronik-, läkemedels- och bioteknologibranschen samt annan testning och annan produktutveckling som kan ge upphov till patent. A1A0 Tillhandahållande av anpassade och icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster Tillhandahållande av anpassade forsknings- och utvecklingstjänster på beställning samt icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster. A120 Övriga FoU-tjänster Försäljning av äganderätt eller reproduktions- och nyttjandelicens, som anges i punkten Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling (8200). Omfattar testning och övrig produkt- eller processutvecklingsverksamhet. 13

14 Försäljning av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling A1B1 Patent A1B2 Upphovsrätt som uppkommer ur FoU A1B3 Försäljning av industriella processer och konstruktioner (inkl. affärshemligheter) A1B4 Övrig försäljning av FoU-äganderätt Patent, upphovsrätt, försäljning av processer och konstruktioner samt affärshemligheter och övrig försäljning av FoU-äganderätt ska anges separat. De belopp som ska betalas för nyttjande av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling ingår under övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter (8420). Tekniska studier och konsultarbete ingår i fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster. (A213). Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster Tjänster för den allmänna ledningen av en avdelning, ett dotterbolag eller ett delägt bolag som tillhandahålls av ett moderföretag eller annat närstående företag ingår ofta under A211, A212 och A213. Gottgörelse för sidotjänster som tillhandahålls av närstående företag, t.ex. transporter, inköp, försäljning och marknadsföring eller datatjänster, visas under relevant specifik rubrik. Ledningsarvoden ingår i övriga affärstjänster. A211 Juridiska tjänster Till juridiska tjänster räknas juridiska rådgivnings- och representationstjänster i rättsprocesser, tjänster för upprättande av juridisk dokumentation och juridiska handlingar, certifieringskonsulttjänster och depositions- och förlikningstjänster. A212 Redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster Bokföring av affärstransaktioner för företag och andra, undersökningstjänster avseende bokföringsunderlag och redovisningshandlingar, skatteplanering och -rådgivning för företag och utarbetande av skattedokument. A213 Affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster Tjänster för rådgivning, vägledning och operativ hjälp som tillhandahålls till företag med inriktning på företagspolicy och strategi; allmän planering, strukturering och styrning av en organisation, konsulttjänster för förvaltningsrevision, marknadshantering, personal, produktions- och projektledning och sådana tjänster som är relaterade till att förbättra kundernas image och deras relationer med allmänheten och andra institutioner. Reklam, marknads- och opinionsundersökningar A221 Utställningstjänster som tillhandahålls av mässor samt mötestjänster A222 Övrig reklam, marknads- och opinionsundersökningar Utformning, skapande och marknadsföring av reklam av reklambyråer; mediaplacering, (inkl. inköp och försäljning av reklamutrymme) 14

15 utställningstjänster som tillhandahålls av mässor, marknadsföring av produkter utomlands, marknadsundersökningar, telemarketing samt opinionsundersökningar om olika frågor. Tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster A311 Arkitekttjänster Transaktioner relaterade till utformning av byggnader. A312 Ingenjörstjänster Utformning, utveckling och användning av maskiner, material, instrument, strukturer, processer och system. I tjänster av denna typ ingår tillhandahållandet av ritningar, planer och studier som är relaterade till ingenjörsprojekt. Här ingår inte gruvbrytningsteknik, som i stället ingår i tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning (A323). A313 Andra tekniska tjänster Byggnadstillsyn, lantmäteri, kartografi, produkttestning och certifiering och tekniska under-sökningstjänster. A321 Avfallshanterings- och saneringstjänster Hantering av radioaktivt avfall och annat avfall, avskrapning av förorenad jord, sanering av föroreningar (inkl. oljeutsläpp), återställning av gruvbrytningsplatser och dekontaminerings- och rengöringstjänster. Här ingår också alla övriga tjänster som avser sanering eller återställning av miljön. A322 Tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske Tjänster förknippade med jordbruk, t.ex. tillhandahållande av jordbruksmaskiner med besättningar samt tjänster för skördearbete, behandling av gröda, skadedjursbekämpning, djurhållning, veterinärarbete, djurskötsel och djuruppfödning. Här ingår också tjänster inom jakt, fångst, skogsbruk, avverkning och fiske samt veterinärtjänster. A323 Tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning Till tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning räknas gruvtjänster som tillhandahålls på olje- och gasfält, inklusive tjänster för borrning, uppförande av borrtorn, reparations- och nedmonteringstjänster och försegling av olje- och gaskällor. Här ingår också tjänster förknippade med mineralprospektering samt gruvbrytningsteknik och geologiska undersökningar. A330 Operationell leasing Operationell leasing innebär att man arrenderar ut en producerad tillgång enligt ett avtal som gör det möjligt för arrendatorn att använda tillgången, men utan att alla ägandets risker och förmåner övergår till arrendatorn. I tjänsterna ingår inhemsk/utländsk aktörs leasing (arrende) och charter, utan besättning, av fartyg, flygplan och transportutrustning, såsom järnvägsvagnar, containrar och riggar. Betalningar för operationell leasing gällande andra typer av utrustning ingår också. 15

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(22) Datainsamling PB 6 D, 00022 Statistikcentralen Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och baserar sig på statistiklagen

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten Blankettanvisningar Årsenkät om utrikeshandel med tjänster I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Årsenkäten om utrikeshandel med

Läs mer

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten

Blankettanvisningar. Årsenkät om utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten. Allmänt om att fylla i enkäten Blankettanvisningar Årsenkät om utrikeshandel med tjänster I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst. Årsenkäten om utrikeshandel med

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Blankettanvisningar. Export utomlands. Import från utlandet

Blankettanvisningar. Export utomlands. Import från utlandet Blankettanvisningar Med denna förfrågan samlar vi in uppgifter om företag i Finland, om deras försäljning av tjänster utomlands och inköp i utlandet. Uppgifterna används vid produktion av uppgifter om

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling; SFS 2011:1039 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 beslutat den 29 september

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Utstationering av arbetstagare Frågor om ett utstationerande företag

Utstationering av arbetstagare Frågor om ett utstationerande företag Utstationering av arbetstagare Frågor om ett utstationerande företag I. Allmänna frågor (artiklarna 1 och 2) I.2 Frågor om det utstationerande företaget 1. 1. 1 Vem anses vara en arbetstagare enligt nationell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Kapitalinflöde till Finland i början av år 2014, bytesbalansen visade fortfarande ett underskott I början av året präglades den finansiella

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät

Företagets primäruppgifter. Företagets kontaktinformation. Företagets kontaktperson för denna enkät BYGGFÖRETAGENS REPARATIONSBYGGANDE Lagstadgad enkät, uppgifterna konfidentiella Statistiklagen 280/2004 ( 12, 14 och 15) Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2014 31.12.2014.

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Forskning och utveckling 2013

Forskning och utveckling 2013 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) Uppgifterna i avsnitt

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 4.6.2014 Finnpartnershipföretagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen

Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen 12.6.2015 I juniavräkningen får inhemska rättsinnehavare totalt 12,9 miljoner euro i ersättning för framföranden i Finland år 2014.

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Så fyller Du i blanketten

Så fyller Du i blanketten Så fyller Du i blanketten Undersökningen Företagens ekonomi består av fyra olika delar: Resultaträkning, Balansräkning, Materiella anläggningstillgångar och Aktier. För de flesta rader i blanketten finns

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer