Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd"

Transkript

1 Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL (jfr Kedjehandel, trepartshandel) Förmedlingshandel köp (jfr 130A ) Förmedlingshandel försäljning... 4 Exempel: Förmedlingshandel... 4 TILLVERKNINGSTJÄNSTER (underleverans, tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, bearbetning...) Tillverkningstjänster A Varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning B Varor som skickas utomlands efter bearbetning... 5 Exempel 2: Tillverkningstjänster och därtill hörande varuflöden... 5 UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSTJÄNSTER Övriga underhålls- och reparationstjänster... 6 TRANSPORT B Fraktavgifter för transporttjänster (bara import) Post- och kurirtjänster... 6 BYGGANDE OCH PROJEKTLEVERANSER Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet A Export av varor från Finland som förvärvats för byggarbete och projekt B Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt... 7 Exempel på bokföring av byggtjänster Byggande och projektleveranser i den rapporterade ekonomin... 9 FINANSIELLA TJÄNSTER Finansiella tjänster... 9 ÖVRIGA AVGIFTER FÖR NYTTJANDE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Franchise och varumärkeslicensavgifter Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling Licenser för att reproducera och/eller distribuera datorprogram Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter Licenser för att reproducera och/eller distribuera andra produkter TELEKOMMUNIKATIONS- OCH DATORTJÄNSTER Telekommunikationstjänster Programvaruoriginal för datorer och mobila apparater Övriga dator- och mobila programvaror Datortjänster februari 2015

2 9310 Nyhetsbyråtjänster Databas- och informationstjänster ÖVRIGA AFFÄRSTJÄNSTER Forsknings- och utvecklingstjänster A1A0 Tillhandahållande av anpassade och icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster A120 Övriga FoU-tjänster Försäljning av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling A1B1 Patent A1B2 Upphovsrätt som uppkommer ur FoU A1B3 Försäljning av industriella processer och konstruktioner (inkl. affärshemligheter) A1B4 Övrig försäljning av FoU-äganderätt Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster A211 Juridiska tjänster A212 Redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster A213 Affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster Reklam, marknads- och opinionsundersökningar A221 Utställningstjänster som tillhandahålls av mässor samt mötestjänster A222 Övrig reklam, marknads- och opinionsundersökningar Tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster A311 Arkitekttjänster A312 Ingenjörstjänster A313 Andra tekniska tjänster A321 Avfallshanterings- och saneringstjänster A322 Tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske A323 Tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning A330 Operationell leasing A340 Handelsrelaterade tjänster A351 Arbetsförmedlingstjänster A352 Övriga affärstjänster PERSONLIGA TJÄNSTER, KULTUR- OCH REKREATIONSTJÄNSTER Audiovisuella tjänster B111 Audiovisuella originalprodukter B112 Övriga audiovisuella tjänster B120 Konstrelaterade tjänster Övriga person-, kultur- och rekreationstjänster B220 Utbildningstjänster B210 Hälso- och sjukvårdstjänster B230 Kulturarvs- och rekreationstjänster B240 Övriga persontjänster

3 Årsenkät om utrikeshandel med tjänster Årsenkät om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och baserar sig på statistiklagen (280/2004). Om statistikproduktionen stadgas i Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005), ändrad i kommissionens förordning (555/2012). Uppgifterna om utrikeshandeln med tjänster används vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna samt vid produktionen av årsstatistiken över utrikeshandel med tjänster. Återsändning av enkäten Enkäten besvaras elektroniskt före Den elektroniska blankettens webbadress är Användaridentifikationen och lösenordet finns uppe till höger i följebrevet. Enkäten ifylls gällande det företag som anges i följebrevets brevhuvud. Uppgifterna anges med en euros noggrannhet. Övriga valutor räknas om till euro enligt kursen på den dag då resp. affärstransaktion genomfördes. Uppgifterna anges utan moms. Om det inte är möjligt att få uppgifterna (t.ex. fördelning av tjänster eller länder) ur bokföringen kan de uppskattas. Kontaktinformation: Leena Kalliomäki Aija Tiainen Allmänt om att fylla i enkäten I årsenkät om utrikeshandel med tjänster frågas efter uppgifter om export och import av tjänster efter tjänst och land. Tjänster omfattar andra produkter än materiella nyttigheter. Turism- och försäkringstjänster ingår inte i denna enkät, och när det gäller transporttjänster uppges bara fraktavgifter för vägtransporter (332B). Utrikeshandel med tjänster uppstår, då en ekonomisk enhet i Finland och utomlands bedriver handel med tjänster. När det gäller export av tjänster får en ekonomisk enhet i Finland betalt för sin tjänst direkt av den ekonomiska enheten utomlands (inkl. samma koncerns företag utomlands) och när det gäller import av tjänster betalar en ekonomisk enhet i Finland för den tjänst den köpt direkt till den ekonomiska enheten utomlands. Tjänsten behöver inte passera landsgränsen och den kan produceras antingen i Finland eller utomlands. De ekonomiska enheterna definieras vara belägna i Finland om den ekonomiska verksamheten permanent koncentreras till Finland och som i Finland har något ställe, därifrån verksamheten bedrivs (t.ex. ett arbetsställe eller produktionsanläggning). Övriga ekonomiska enheter definieras vara belägna utomlands (också ett finländskt företags dotterbolag och filialer utomlands). Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska unionens organ och andra internationella organisationer är belägna utomlands. De utvecklingssamarbetsprojekt som genomförts med Utrikesministeriets eller internationell finansiering uppges enligt förmånstagarland (projektets målland). Enkäten täcker global produktion och handel, underhålls- och reparationstjänster, transporttjänster, byggtjänster och projektleveranser, finansiella tjänster, royaltyer och licensavgifter, telekommunikationsoch datortjänster, övriga företagstjänster, personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster. Definitioner på tjänster anges i följande kapitel. Tjänsterna uppges efter land. Som land uppges landet för affärstransaktionens motpart. I enkäten om utrikeshandel med tjänster uppges inte utrikeshandel med varor (uppgifter som meddelas Tullen) lagring, löner, vinster eller förluster, dividender eller räntor. Ett undantag är export av byggtjänster, där man också anger materialutgifter och löneutgifter utomlands samt varor som exporterats från Finland för byggande. Beskrivning av tjänsteposter 3

4 Schemalagd tjänstebeskrivning GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL FÖRMEDLINGSHANDEL (jfr Kedjehandel, trepartshandel) 2100 Förmedlingshandel köp (jfr 130A ) 2200 Förmedlingshandel försäljning Vid förmedlingshandel köper en finländsk ekonomienhet varor från utlandet och återförsäljer dem oförändrade till utlandet utan att varorna transporteras via Finland. Överenskommelse om förmedlingshandel används i synnerhet för parti- och detaljhandeln och varorna behöver inte fysiskt vara i ägarens besittning. Förmedlingshandeln motsvarar begreppen kedjehandel och trepartshandel inom skatteförvaltningen. Också företag som lagt ut hela sin produktion, dvs. fabrikslösa varuproducenter, bokför sin utländska affärsverksamhet på förmedlingshandel. I fall där förmedlingshandlaren är den som organiserar en global tillverkningsprocess kan försäljningspriset också omfatta element som planering, förvaltning, patent och annan sakkunskap, marknadsföring och finansiering. I synnerhet för högteknologiska varor kan dessa icke-fysiska bidrag vara stora i förhållande till värdet av material och montering. Varulager och -försäljning anges i FOB-pris. Ibland kan en köpare vara osäker på om varorna kommer att säljas till Finland eller till andra länder. I så fall kan avsikter användas som indikatorer, med justeringar om avsikterna inte fullföljs. Exempel: Förmedlingshandel 1. Ett finländskt företag förvärvar varor från Sverige för Varorna skickas vidare till en kund i Norge utan att varorna passerar genom Finland. Kunden köper varorna för Den finländska förmedlingshandlaren bokför köpet på posten "2100 Förmedlingshandel köp" och försäljningen på posten "2200 Förmedlingshandel försäljning". 4. Förmedlingshandlare Finland Sverige Norge Varuleverantör Vara Varuköpare 4

5 Bokföringar för transaktionen: Kod Tjänstepost Land Värde ( ) 2100 Förmedlingshandel köp Sverige Förmedlingshandel försäljning Norge Förmedlingshandel med icke-monetärt guld (ingår inte i enkäten). TILLVERKNINGSTJÄNSTER (underleverans, tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, bearbetning...) 1300 Tillverkningstjänster Till punkten räknas aktiviteter av typen bearbetning, montering, etikettering, förpackning och så vidare, som utförs av företag som inte äger varorna. Tillverkningstjänster utförs av en enhet som får betalt för dem av ägaren. Exempel är tillverkning av kläder och sammansättning av elektronikvaror. I klassen antecknas betalt eller erhållet förädlingsarvode. 130A Varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning Varor och råvaror som ett finländskt företag skaffat för bearbetning från samma ekonomi eller en tredje ekonomi. 130B Varor som skickas utomlands efter bearbetning Färdiga varor som ett finländskt företag äger och som efter bearbetning skickas direkt till samma ekonomi eller en tredje ekonomi. Exempel 2: Tillverkningstjänster och därtill hörande varuflöden 1. En finländsk aktör köper olja av en rysk aktör för Oljan skickas till Sverige utan att passera genom Finland. En svensk aktör raffinerar oljan mot ett arvode på ; 3. Oljan sänds senare till en dansk aktör för Kod Tjänst Land Värde ( ) Flik 130A 130B Varor som tillhandahålls utomlands för bearbetning Varor som skickas utomlands efter bearbetning Ryssland Export Danmark Export 1300 Tillverkningstjänster Sverige Import 5

6 UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSTJÄNSTER 2000 Övriga underhålls- och reparationstjänster Både mindre reparationer som gör att varan hålls i användbart skick och större reparationer som förbättrar varans effektivitet eller kapacitet eller förlänger dess livslängd ingår. Reparationerna kan utföras hos reparatören eller på annan plats. Underhålls- och reparationsarbetena som finländska enheter utför på varor som ägs av utländska enheter är export av tjänster. På motsvarande sätt är underhålls- och reparationsarbeten som inhemska enheter köper av utländska enheter import av tjänster. Det är ingen skillnad i vilket land varorna som ska repareras befinner sig i under underhålls- och reparationsarbetet. Här ingår också underhåll och reparationer av fartyg, flygplan och annan transportutrustning. Det redovisade värdet av underhåll och reparationer är värdet av det utförda reparationsarbetet, inte varornas bruttovärde före och efter reparationer. I värdet av underhåll och reparationer ingår alla delar och allt material som eventuellt tillhandahålls av reparatören och ingår i priset. Delar och material som beställts i samband med underhåll och reparation som faktureras separat ingår inte i tjänsterna eller denna enkät. Rengöring av transportutrustning (ingår inte i denna enkät). Byggreparationer och underhåll ingår under byggarbeten (5100 och 5200). Underhåll och reparationer av datorer ingår under datortjänster (9220). TRANSPORT 332B Fraktavgifter för transporttjänster (bara import) När det gäller transporttjänster anges bara fraktavgifter för vägtransporter. Köp av frakttjänster av en utländsk transportör. När det gäller frakttjänster är den bestämmande faktorn för huruvida det är fråga om import eller export åkeriets hemland. : Fraktavgifter för sjö- och lufttransporter ingår inte i enkäten. Tjänster som köpts av ett finländskt åkeri ingår inte i enkäten Post- och kurirtjänster I post- och kurirtjänster ingår hämtning, transport och leverans av brev, dagstidningar, tidskrifter, broschyrer och andra trycksaker samt kollin och paket. Här ingår också postkontorstjänster som frimärksförsäljning, poste restante-tjänster, telegramtjänster m.m. samt tjänster för hyra av postbox. 6

7 : Till kurirtjänster räknas alla slags kurirtjänster, t.ex. tidsbestämda leveranser, expressleveranser och dörr till dörr-leveranser. Finansiella tjänster utförda av postverk, t.ex. postgiro, bank- och sparkontotjänster ingår i finansiella tjänster (7100) postutskicktjänster ingår i övriga affärstjänster (A352) tjänster som är relaterade till postmeddelandesystem ingår i telekommunikationstjänster (9100) Tillhandahållande av telegramtjänster ingår i telekommunikationstjänster (9100) Posttransport via flygtransportföretag Förvaring av varor Posttjänster som inhemska aktörer tillhandahåller till utländska aktörer (eller som utländska aktörer tillhandahåller till inhemska aktörer) då de är utanför sitt hemmaterritorium. BYGGANDE OCH PROJEKTLEVERANSER 5100 Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet Till byggande utomlands räknas byggarbeten för utländska aktörer utförda av företag hemmahörande i Finland och de varor och tjänster som förvärvas för byggarbetet. Uppförande, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och andra byggtekniska åtgärder. Detta omfattar tillhörande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allmänna byggnadsarbeten samt specialiserade tjänster som målnings-, rörmokeri- och rivningsarbeten. Projektleveranserna kan omfatta totala leveranser av maskiner, produktionsutrustning och industrianläggningar, inkl. installering och montering av maskiner och övriga tillhörande byggarbeten. Bygg- och projektleveranser värderas brutto, dvs. inklusive alla varor och tjänster som används i arbetet, andra produktionskostnader, arbetstagarnas arbetsinsats i det land där byggarbetet utförs och det rörelseöverskott som tillfaller ägarna av det företag som tillhandahåller tjänsten. Reparationer av ambassader, baser och liknande som ägs av den regering som innehar dem ingår inte i denna enkät. Varor och tjänster som förvärvas av det företag som utför byggarbetet från aktörer i hemekonomin för företaget ingår inte eftersom de ingår i transaktioner mellan inhemska aktörer. 510A Export av varor från Finland som förvärvats för byggarbete och projekt Export av varor och råvaror från Finland för byggarbeten och projekt. 510B Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt. 7

8 Exempel på bokföring av byggtjänster Löner som betalats till Finland och andra kostnader är transaktioner inom Finland och ingår inte i denna enkät. I exemplet bygger ett finländskt företag en byggnad i Estland. För byggarbetet får företaget euro i arvode. Företaget skaffar byggmaterial för euro från Finland, för euro från Estland och för euro från Ryssland. Dessutom betalar företaget euro i löner till finländare, euro till estländare och euro till ryssar. Suomi Viro Venäjä KUVION MAAT: Suomi = Finland, Viro = Estland, Venäjä = Ryssland 8

9 I enkäten om utrikeshandel med tjänster bokförs en dylik situation enligt följande: Kod Tjänst Land Värde ( ) Flik 5100 Byggande utomlands och projektleveranser till utlandet 510A 510B 510B Export av varor från Finland som förvärvats för byggarbete och projekt. Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt Löner samt andra kostnader utomlands i anknytning till byggarbeten och projekt Estland Export Estland Export Estland Export Ryssland Export Summan för löner och materialkostnader som betalats till Ryssland = antecknas i klass 510B. På motsvarande sätt antecknas för Estland = Löner som betalas till finländska arbetstagare (5 500 ) antecknas inte i enkäten om utrikeshandel med tjänster, eftersom det är fråga om en transaktion mellan finländare Byggande och projektleveranser i den rapporterade ekonomin Bygg- och projektarbeten som utländska företag utför för invånare i Finland. Värderas brutto. FINANSIELLA TJÄNSTER 7100 Finansiella tjänster Hit räknas sådana tjänster som vanligen tillhandahålls av banker och andra finansiella förmedlare och stödinstanser (finansiella förmedlare samlar in medel från långivare och förändrar eller ompaketerar dem (med avseende på förfallotid, skala, risk och liknande) på olika sätt som passar låntagarnas önskemål. Finansiella tjänster omfattar finansiella förmedlings- och stödtjänster, utom dem som utförs av försäkrings- och pensionsbolag. Finansiella tjänster kan debiteras på följande sätt: uttryckliga serviceavgifter; marginaler på köp- och säljtransaktioner eller förvaltningskostnader som dras av från kapitalinkomstfordringar, om det rör sig om instanser som innehar tillgångar. Sammandrag över finansiella tjänster: Provisioner och avgifter för finansiella transaktioner, t.ex. remburser, bankkoder, krediter och andra liknande instrument Finansiell leasing Överföring av pengar Factoring Terminsaffärer i varor Upprättande av kontrakt om finansiella derivat 9

10 Försäkringsavtal, emissioner, mäklartjänster och inlösen av värdepapper, inklusive provisioner relaterade till inkomstbetalningar avseende värdepapper Avräkning av betalningar Ekonomisk rådgivning Förvaringstjänster för finansiella tillgångar eller omyntat guld eller silver Portföljtjänster Sammanslagnings- och förvärvstjänster Tjänster för företagsfinansiering och riskkapital Kreditkortstjänster och andra kreditgivningstjänster Valutahandel Reglering och administration av finansmarknader Kreditprövning Serviceavgifter för köp av IMF-resurser Avgifter för outnyttjad behållning vid standby- eller förlängningsavtal med IMF. Finansiella tjänster utförda av postverk, t.ex. postgiro, bank- och sparkontotjänster Intäktsränta på insättningar, lån, finansiell leasing och skuldebrev (detta är investeringsinkomster och ingår inte i denna enkät) Vinstutdelning Tjänster för livförsäkrings- och pensionsförmedling Andra försäkringstjänster Icke-finansiella rådgivningstjänster som utförs av banker (t.ex. organisationskonsulttjänster, vilka ingår i affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster) (A213) Vinster och förluster på köp och försäljning av värdepapper och finansiella derivat för egen räkning. ÖVRIGA AVGIFTER FÖR NYTTJANDE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER I övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter ingår: Avgifter för nyttjande av äganderätt, såsom patent, varumärken, upphovsrätt, industriella processer och konstruktioner, affärshemligheter, franchisetillstånd. Dessa rättigheter kan uppkomma genom forskning och utveckling samt genom marknadsföring och Avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera immateriella rättigheter i form av producerade original eller prototyper (t.ex. upphovsrätt på böcker och manuskript, datorprogram, kinematografiska verk och ljudinspelningar) och relaterade rättigheter, t.ex. för inspelning av liveframträdanden (t.ex. televisions-/kabel-/satellitsändning) Franchise och varumärkeslicensavgifter Alla arvoden och avgifter för användning av varumärken och franchise Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling Arvoden och avgifter för nyttjande av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling. 10

11 Ren försäljning av patent, upphovsrätt relaterad till resultat av forskning och utveckling och industriella processer och konstruktioner ingår under rubriken för forsknings- och utvecklingstjänster (A1A0 eller A120) Licenser för att reproducera och/eller distribuera datorprogram Avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution genom licensavtal av producerade programvaruoriginal. Distribution i denna betydelse definieras inte som partihandel och detaljhandel. Försäljningen av programvaran för enskild eller personlig användning redovisas under datortjänster (9220). Programvara som säljs på fysiska medier med rätt till evig användning ingår under varor Licenser för att reproducera och/eller distribuera audiovisuella produkter Arvoden och avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution av producerade audiovisuella original eller prototyper (t.ex. kinematografiska verk och ljudinspelningar). Här ingår också rättigheter relaterade till reproduktion och/eller distribution av inspelningar av liveframträdanden och televisions-, kabel- och satellitsändning. Rättigheter till återutsändning av sportevenemang ingår också. Sändning av TV-program (B112) Licenser för att reproducera och/eller distribuera andra produkter Arvoden och avgifter för tillåten reproduktion och/eller distribution, genom licensavtal, av originalverk av författare (t.ex. översättningsrättigheter), målare, skulptörer m.fl., utom sådana som är förknippade med produkter av audiovisuell natur. TELEKOMMUNIKATIONS- OCH DATORTJÄNSTER Datortjänster och telekommunikationstjänster definieras i enlighet med tjänstens natur, inte i enlighet med leveransmetoden. T.ex. ingår tillhandahållande av affärstjänster, t.ex. bokföringstjänster, i lämplig underavdelning under övriga affärstjänster, även om dessa tjänster uteslutande levereras via datorer eller internet. Endast belopp som ska betalas för överföring ska ingå i telekommunikationstjänster. Elektroniskt hämtat innehåll ingår i respektive tjänstavsnitt. Elektroniskt hämtat innehåll som inte är programvara eller en audiovisuell eller relaterad produkt ingår i informationstjänster Telekommunikationstjänster Till telekommunikationstjänster räknas sändning eller överföring av ljud, bilder, data eller annan information via telefon, telex, telegram, radio och kabel-tv-överföring, satellitradio- och -tv, elektronisk post, fax m.m., inklusive affärsnätverkstjänster, telekonferens- och stödtjänster. Här ingår också tjänster för mobil telekommunikation, internetstamnätstjänster och onlineåtkomsttjänster, inklusive tillhandahållande av internetåtkomst. 11

12 Värdet av den transporterade informationen Installationstjänster för telefonnätsutrustning ingår i byggarbeten (5100 och 5200) Databastjänster ingår i informationstjänster (9320) 9211 Programvaruoriginal för datorer och mobila apparater 9212 Övriga dator- och mobila programvaror Till programvara räknas allmänna affärsproduktivitetsprogram, datorspelsprogram och andra tillämpningar Datortjänster Omfattar: Försäljning av anpassad programvara (oavsett leveranssätt) och relaterade licenser för användning. Utveckling, produktion och tillhandahållande av anpassad programvara samt dokumentation, inklusive operativsystem, som producerats på beställning för specifika användare. Icke-anpassad (massproducerad) programvara som hämtas eller på annat sätt levereras elektroniskt, mot periodisk licensavgift eller engångsbetalning. Licenser för användning av icke-anpassad (massproducerad) programvara som tillhandahålls på en lagringsenhet såsom en cdromskiva eller annan skiva med en periodisk licensavgift. Försäljning och köp av original och äganderätt för programvarusystem och applikationer. Icke-anpassad programvara på lagringsenheter med licenser som ger rätt till evig användning ingår inte i tjänster. (ingår inte i denna enkät). Till datortjänster räknas maskinvaru- och programvarurelaterade tjänster samt databehandlingstjänster. Klassen omfattar: konsult- och implementeringstjänster för maskinvara och programvara, inklusive administration av utkontrakterade datortjänster installation av maskinvara och programvara, inklusive installation av stordatorer och centrala datorenheter underhåll och reparationer av datorer och kringutrustning dataåterställningstjänster, rådgivning och hjälp gällande hantering av datorresurser analys, utformning och programmering av användningsklara system (inklusive utveckling och utformning av webbsidor) och tekniska konsulttjänster för programvara systemunderhåll och andra supporttjänster, t.ex. utbildning som ges inom ramen för konsulttjänster databearbetnings- och värddatortjänster, t.ex. datainmatning, sammanställning och bearbetning på tidsdelningsbasis värddatortjänster för webbsidor (det vill säga tillhandahållande av serverutrymme på internet för kunders webbsidor), tillhandahållande av applikationer, värddatortjänster för kunders applikationer samt hantering av datorresurser. 12

13 Datorkurser som inte är utformade för en specifik användare ingår i utbildningstjänster (B220) leasing av dator utan operatör ingår i operationell leasing (A330). avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera programvara, vilka ingår i övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter. (8300) Nyhetsbyråtjänster Tillhandahållande av nyheter, fotografier och featureartiklar till media Databas- och informationstjänster Databastjänster, t.ex. skapande av databaser, datalagring och spridning av data och databaser (via kataloger och utskickslistor), både online och via magnetiska, optiska och tryckta medier och webbsökportaler (sökmotortjänster som hittar internetadresser åt användare som ställer frågor i form av nyckelord). Här ingår också följande: direkta abonnemang (som inte innebär allmänna massutskick) på dagstidningar och tidskrifter, via post, elektronisk överföring eller annat medium; övriga tjänster för leverans av onlineinnehåll samt biblioteks- och arkivtjänster. Dagstidningar och tidskrifter som distribueras via allmänna massutskick ingår i allmänna handelsvaror. ÖVRIGA AFFÄRSTJÄNSTER Forsknings- och utvecklingstjänster Till forsknings- och utvecklingstjänster räknas tjänster som är förknippade med grundforskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling av nya produkter och processer och innefattar verksamheter inom naturvetenskapen, samhällsvetenskapen och humaniora. Omfattar kommersiell forskning inom elektronik-, läkemedels- och bioteknologibranschen samt annan testning och annan produktutveckling som kan ge upphov till patent. A1A0 Tillhandahållande av anpassade och icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster Tillhandahållande av anpassade forsknings- och utvecklingstjänster på beställning samt icke-anpassade forsknings- och utvecklingstjänster. A120 Övriga FoU-tjänster Försäljning av äganderätt eller reproduktions- och nyttjandelicens, som anges i punkten Licenser för nyttjande av resultat av forskning och utveckling (8200). Omfattar testning och övrig produkt- eller processutvecklingsverksamhet. 13

14 Försäljning av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling A1B1 Patent A1B2 Upphovsrätt som uppkommer ur FoU A1B3 Försäljning av industriella processer och konstruktioner (inkl. affärshemligheter) A1B4 Övrig försäljning av FoU-äganderätt Patent, upphovsrätt, försäljning av processer och konstruktioner samt affärshemligheter och övrig försäljning av FoU-äganderätt ska anges separat. De belopp som ska betalas för nyttjande av äganderätt som uppkommer ur forskning och utveckling ingår under övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter (8420). Tekniska studier och konsultarbete ingår i fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster. (A213). Fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster Tjänster för den allmänna ledningen av en avdelning, ett dotterbolag eller ett delägt bolag som tillhandahålls av ett moderföretag eller annat närstående företag ingår ofta under A211, A212 och A213. Gottgörelse för sidotjänster som tillhandahålls av närstående företag, t.ex. transporter, inköp, försäljning och marknadsföring eller datatjänster, visas under relevant specifik rubrik. Ledningsarvoden ingår i övriga affärstjänster. A211 Juridiska tjänster Till juridiska tjänster räknas juridiska rådgivnings- och representationstjänster i rättsprocesser, tjänster för upprättande av juridisk dokumentation och juridiska handlingar, certifieringskonsulttjänster och depositions- och förlikningstjänster. A212 Redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster Bokföring av affärstransaktioner för företag och andra, undersökningstjänster avseende bokföringsunderlag och redovisningshandlingar, skatteplanering och -rådgivning för företag och utarbetande av skattedokument. A213 Affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster Tjänster för rådgivning, vägledning och operativ hjälp som tillhandahålls till företag med inriktning på företagspolicy och strategi; allmän planering, strukturering och styrning av en organisation, konsulttjänster för förvaltningsrevision, marknadshantering, personal, produktions- och projektledning och sådana tjänster som är relaterade till att förbättra kundernas image och deras relationer med allmänheten och andra institutioner. Reklam, marknads- och opinionsundersökningar A221 Utställningstjänster som tillhandahålls av mässor samt mötestjänster A222 Övrig reklam, marknads- och opinionsundersökningar Utformning, skapande och marknadsföring av reklam av reklambyråer; mediaplacering, (inkl. inköp och försäljning av reklamutrymme) 14

15 utställningstjänster som tillhandahålls av mässor, marknadsföring av produkter utomlands, marknadsundersökningar, telemarketing samt opinionsundersökningar om olika frågor. Tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster A311 Arkitekttjänster Transaktioner relaterade till utformning av byggnader. A312 Ingenjörstjänster Utformning, utveckling och användning av maskiner, material, instrument, strukturer, processer och system. I tjänster av denna typ ingår tillhandahållandet av ritningar, planer och studier som är relaterade till ingenjörsprojekt. Här ingår inte gruvbrytningsteknik, som i stället ingår i tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning (A323). A313 Andra tekniska tjänster Byggnadstillsyn, lantmäteri, kartografi, produkttestning och certifiering och tekniska under-sökningstjänster. A321 Avfallshanterings- och saneringstjänster Hantering av radioaktivt avfall och annat avfall, avskrapning av förorenad jord, sanering av föroreningar (inkl. oljeutsläpp), återställning av gruvbrytningsplatser och dekontaminerings- och rengöringstjänster. Här ingår också alla övriga tjänster som avser sanering eller återställning av miljön. A322 Tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske Tjänster förknippade med jordbruk, t.ex. tillhandahållande av jordbruksmaskiner med besättningar samt tjänster för skördearbete, behandling av gröda, skadedjursbekämpning, djurhållning, veterinärarbete, djurskötsel och djuruppfödning. Här ingår också tjänster inom jakt, fångst, skogsbruk, avverkning och fiske samt veterinärtjänster. A323 Tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning Till tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning räknas gruvtjänster som tillhandahålls på olje- och gasfält, inklusive tjänster för borrning, uppförande av borrtorn, reparations- och nedmonteringstjänster och försegling av olje- och gaskällor. Här ingår också tjänster förknippade med mineralprospektering samt gruvbrytningsteknik och geologiska undersökningar. A330 Operationell leasing Operationell leasing innebär att man arrenderar ut en producerad tillgång enligt ett avtal som gör det möjligt för arrendatorn att använda tillgången, men utan att alla ägandets risker och förmåner övergår till arrendatorn. I tjänsterna ingår inhemsk/utländsk aktörs leasing (arrende) och charter, utan besättning, av fartyg, flygplan och transportutrustning, såsom järnvägsvagnar, containrar och riggar. Betalningar för operationell leasing gällande andra typer av utrustning ingår också. 15

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer