SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post Hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se"

Transkript

1 Sjöfartsverket tillstånd nr SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post Hemsida Vaktlistan Årets vaktlista ligger nu i klubbhuset. Passa på att boka snabbt så att du får din önskenatt. Vinterutflykt Följ med till Möja lördag 14 mars! Guidad visning på Roland Svennsonmuseet och lunch på Wikströms fisk. Anmälan senast söndag 8 mars till eller Thomas Ek Kallelse till ett nytt årsmöte onsdag 25 mars kl i Saltängens skola! Får börja med att beklaga att vi i styrelsen har ställt till det för alla genom att vi inte har följt våra stadgar till punkt och pricka! Vi tyckte att vi var pålästa och några av oss hade en genomgång rörande årsmötet gentemot våra stadgar, men ändå missade vi att motionerna skulle ut skriftligen tillsammans med styrelsens kommentarer. Vilket innebar att mötet fick ajourneras. Motioner inkluderat styrelsens kommentarer bifogas med denna kallelse. Förslag Stadgeändring Dock har vi genom detta upptäckt att vi måste ändra stadgarna, för som det är nu så kan vi kalla till och genomföra ett årsmöte innan tiden för inskickande av motioner har gått ut. I stadgarna står: 7 Möten 1. Årsmöte hålls under första kvartalet. 8 Årsmöte 3. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Med andra ord kan styrelsen kalla till ett årsmöte innan tiden för inlämnade av motioner har utgått! Så från styrelsen vill vi föreslå att vi genomför en stadgeändring enligt följande förslag. 8 Årsmöte 3. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 november. En ändring av våra stadgar skall röstas igenom på två av varandra följande möten vara av ett skall vara ett årsmöte. Kom till det nya årsmötet Vi hoppas även på att alla ni som deltog återkommer till detta nya årsmöte, vi har sett att bryggfrågan har engagerat en massa av våra medlemmar och det är positivt. Väl mött till årsmötet önskar Anders Rapport från Pontongruppen Arbetet inom Pontongruppen har nu gått in i nästa fas. Utrednings- och planeringsfasen är klara och inför upphandlingsfasen har ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad upprättats för etapp 1, bestående av Administrativa föreskrifter, teknisk specifikation, ritningar och kartunderlag. Anbudsförfrågan gick ut vid årsskiftet till några seriösa Anbudsgivare och anbud har inkommit den 22 januari. Utvärdering av anbud pågår. Under hela upphandlingsfasen gäller sträng sekretess vad gäller namn på anbudsgivare, anbudssummor, tekniska lösningar m.m. för att inte sätta konkurrensen ur spel. Det är endast en liten grupp inom styrelsen som medverkar i upphandlingen och som har tystnadsplikt. Vidare har underlag för bygglovsansökan och strandskyddsdispens tagits fram och ansökningarna har gått in till Nacka kommun. Förutsättningar för att en upphandling kan slutföras är att finansieringen är beslutad samt att samtliga tillstånd från kommunen och Länsstyrelsen har inkommit. Om ovanstående krav inte uppfylls avbryts upphandlingen. Bengt Stålbo

2 SkuruSundetS BåtSällSkap Kalendarium 2015 Viktiga datum 14 mars Vinterutflykt till Möja med museibesök. 25 mars NYTT ÅrsMöte kl i Saltängens skola. OBS tidig start 19.00! 25 april sjösättning 1. Mer info kommer. 9 maj sjösättning 2. Mer info kommer. Motioner: Motion till årsmötet 2015 Motionen avser behandlingen av hamnens upprustning på årsmötet och består av fyra punkter: Som jag ser det, är det två budgetar årsmötet har att ta ställning till. Det är i vanlig ordning en driftsbudget och så tillkommer det en investeringsbudget avseende upprustningen av hamnen. Motionen berör, vad jag har kallat investeringsbudgeten. 1. Jag önskar, att på årsmötet presenteras en redogörelse för det tekniska tillståndet av vår hamn. 2. Jag önskar, att på årsmötet presenteras en redogörelse för de alternativ till upprustning, som styrelsen/pontongruppen har diskuterat. 3. Jag önskar, att på årsmötet presenteras en budget för de rimliga alternativen. En budget som redogör för material- och arbetskostnaden var för sig. I arbetskostnaden vill jag att det redogörs för såväl personalkostnaden som kostnaden för hjälpmedel (materiel), t.ex bogserbåt. 4. Mitt sista önskemål är, att styrelsen, efter att det har getts tid för diskussion, förslår att beslut angående upprustningen och kostnaden tas vid ett extrainkallat möte. Vad det gäller finansieringen har jag svårt att se, att det kan diskuteras innan vi har beslut enligt punkt 4 ovan. Med vänlig hälsning Peder Gottlieb, Svar från styrelsen: Styrelsen har på höstmötet, i SBS Info nr och på årsmötets första del informerat om frågeställningarna i pkt 1-3 ovan. Vad gäller specifikation av arbetskostnader och bogserbåt saknas dessa uppgifter då anbudsförfrågan avser en totalentreprenad där alla kostnader ingår. Finansiering av bryggprojektet redovisades på årsmöte 19/1. Motion/diskussionsunderlag inför årsmötet 2015 SBS Vi är några ur föreningen som försökt lägga örat mot hamnplan och bryggor, för att lyssna in snacket som går om tillståndet i sbs och i föreningslivet i stort. Styrelsen i SBS har gjort ett bra jobb under många år, dock har man ändrat inriktning från Båtklubb till en vi och de- mentalitet, antagligen helt utan att reflektera över att en del beslut gått i den riktningen. Båtklubben har förändrats och kallas t.o.m. av en del medlemmar för varvet eller marinan. Vi hyser farhågor om att klubben går mot att endast bli en förvaringsplats för båten. Styrelsen, funktionärer och de flesta av de äldre medlemmarna verkar sträva efter att behålla klubbkänslan i SBS men det råder nya tider och en annan inställning till föreningslivet. Egot har tagit över och det är svårt att få till ett kollektivt tänkande. De yngre lyser med sin frånvaro och det verkar smitta av sig till de äldre, inte tvärt om. De som kommer på våra möten är det gamla vanliga järngänget på medlemmar, av vilka många är, eller har varit aktiva i styrelsen, eller som funktionärer. Bryggprojekt/Finansiering SBS har olika kategorier av medlemmar som delas in enligt följande på annat håll) annat håll) i sjön) Detta faktum gör det svårt att fördela plikter, kostnader och avgifter på ett rättvist sätt. Man kan ju dessutom kategorisera medlemmarnas förutsättningar på olika sätt och det förenklar inte situationen. Som båtklubb delades alla arbeten tidigare lika, vare sig hel eller halvårsvis närvaro. Bryggplatser betalades av boj/bom liggarna. (Uppenbarligen har dessa, boj/bom/bryggavgifter varit för låga under lång tid) Kostnader för pontonbryggor, hamnplan, klubbhus, staket, övriga tillgångar, samt skötsel av dessa, delades lika mellan samtliga medlemmar. Naturligtvis måste en Båtklubb ha en hamn som fungerar. Senast klubbhamnen restaurerades och byggdes om ställde samtliga medlemmar upp med ett medlemslån. Ett alternativ, med lån i bank med samtliga medlemmarna som borgenärer. Om detta är en möjlig väg, skulle ett sådant lån kunna finansieras genom motsvarande avgiftshöjningar och dessutom kunna bli hyggligt rättvist. Vårt Förslag Ovanstående alternativ är det vi förordar vid ett ev. beslut på årsmötet. Ett annat förslag är att ta ut en retroaktiv höjning av inträdesavgiften, för samtliga medlemmar. Här kommer tre ytterlighetsexempel på hur olika det kan slå för olika medlemmar 1. Kalle är 20 år och har gnuggat ihop till en IF. Han har nyss blivit lycklig medlem i SBS, med båt på land och i sjön. Betalat inträdesavgift, medlems och båtplatsavgift. Nu ska han dessutom göra en engångsbetalning på kr. Phu! 2. Nisse är 65+ och är sedan lång tid tillbaka medlem i klubben, har sedan länge betalt sin äldre lilla träyacht och har den sommartid vid bryggan på sommarstället. Kommer till SBS i slutet på september och lägger upp för vintern. Nu ska Nisse ut med kr till en brygganläggning han inte ens andvänder. Phu! 3. Stig har varit medlem i klubben ett tag, men inte fått tillgång till bryggplats förrän till säsongen 2015 för sin yacht som han vinterförvarar i varmhall på 2

3 SkuruSundetS BåtSällSkap marina. Stig har mycket god ekonomi och ser det som kaffepengar att betala kr för att få ny bryggplats till sin klenod, som han tidigare betalt kr/år för på marinan, där han tidigare legat. SBS är inget varv, inte heller en marina. Vi är ett Båtsällskallskap, en klubb. En båtklubb bör bestå av medlemmar som har ett stort båtintresse och av att tillsammans driva och sköta de gemensamma anläggningar som SBS består av och som byggts upp under snart 70 år! Det är vårt gemensamma ansvar, att på ett klokt sätt se till att anläggningen sköts och underhålls på ett sådant sätt, att de värden som under många år byggts upp, underhålls, utvecklas och bevaras så att de fungerar på ett tillfredställande sätt. Vi har valt att göra det genom en kombination av, dels avgifter, arbetsplikt, vaktgång och gemensam städning, dels inköp av externa professionella tjänster. Systemet med arbetsgrupper och olika ansvarsområden är ett väl fungerande system för att säkerställa att detta sköts och att ha koll på vem som gör/gjort, vad i klubben. Arbetschefen har teoretiskt en mix av c:a 750 mantimmar eller kr/år, att disponera till underhåll och material för skötseln av klubbanläggningen, fördelat på olika arbetsgrupper. (Detta bygger på 150 aktiva medlemmar x 5 timmars arbetsplikt. Timvärde 400 kr.) Vår fråga är om vi verkligen utnyttjar denna tillgång/möjlighet på bästa sätt? Vissa delar av klubbens tillgångar sköts föredömligt, medan andra behöver mer kärlek och omvårdnad. Frågor att ta ställning till: ha gjort arbetsplikt under 2014? utebliven arbetsplikt? Exempel. (vattentank i källaren för vintervatten) Exempel. (snöröjning och sandning av brandgata ut till sjösättningskaj) vara klara? Om man inte utför sin arbetsplikt under året, påförs en avgift för innestående år i samband med utdebitering av övriga årsavgifter. Vi tror att det arbete som arbetschefen sköter utmärkt, kan styras upp ytterligare och ge arbetschefen instrument för att motivera medlemmarna till att aktivt genomföra sin arbetsplikt, allternativt välja att aktivt avstå på ett bra sätt, både för medlemmen och SBS. Vaktgång Vem är i dag befriad från vaktgång? Ska den som är vinterliggare göra lika många vaktpass, som den som har båten på klubben, både vinter och sommar? (Vi går ju inte vakt på vintern, då de flesta tillgrepp görs.) Vår förhoppning är att denna sammanfattning guidar styrelse och årsmöte till rättvisa och kloka beslut. Sture Stenberg Christer Andersson Anders Hird Ulf Johansson Jan Hird Svar från styrelsen: G/m Jan Hird Styrelsen har utrett frågan om medlemslån med banken som avvisar förslaget. En retroaktiv höjning av inträdesavgiften kan likställas med föreslagen investeringsavgift. Övriga frågor gällande olika medlemskategorier, arbetsplikt, vaktgång, klubbanda och samhörighetskänsla uppfattar vi som ett diskussionsunderlag där styrelsen ser positivt på en fortsatt dialog med medlemmarna. Till: Styrelsen i SBS Litet förtydligande angående påståendet att beslut fattats som omedvetet lett till vissa orättvisor i klubben. Sedan en tid har en del beslut i klubben gradvis skapat orättvisa, avseende plikter och avgifter som klubbmedlemmar ifrågasätter. Några exempel och frågeställningar: på SBS på vintern, gå vakt i samma omfattning som den som har båten på klubben både vinter och sommar? Vårt förslag är att vinterliggarna går en vakt, den som har båten på klubben året runt går två. annat håll, betala samma investeringssumma som den som har sin båt i klubbhamnen. Vårt förslag är kraftigt höjd båtplatsavgift, den har genom åren varit allt för låg och räcker inte till för underhåll och nyinvesteringar. Avgiften står inte i proportion till kostanaden, jämfört med ex. kostnaden för hamnplan. Det är inte frågan om någon millimeterrättvisa, men man kan tycka att de som utnyttjar hamnen ska betala vad den kostar, på ett juste sätt. Sen att man gör samma antal timmar arbetsplikt, betalar el och vattenkostnad lika är ju ett faktum, trots att man brukar och förbrukar väldigt olika. Sture Stenberg Christer Andersson Anders Hird Ulf Johansson Jan Hird Svar från styrelsen: G/m Jan Hird Styrelsen anser att i en båtklubb gäller solidariskt ansvar och därför skall alla vara med och betala även om man inte utnyttjar en viss del av klubbens anläggning. När det gäller förslaget att de som endast har båten på land ska gå en vakt så innebär det i så fall att vi förlorar ca 15 vaktpass. Det innebär en ökad risk men styrelsen kan stödja förslaget. 3

4 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap NYtt ÅrsMöte 2015 Medlemmar i skurusundets Båtsällskap kallas härmed till ÅrsMöte onsdag den 25 mars 2015, kl i Saltängens skola 1 Årsmötets öppnande Dagordning 2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 5 anmälan av frågor att behandla under pkt. 20, övriga frågor 6 Föredragning av styrelsens berättelse 7 Föredragning av revisorernas berättelse 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor och rapporter - rapport från nfbk - rapport från SMBF av SBu - rapport från SDF av SSF - sjösättningsdagar våren vaktgången 10 Behandling av motioner 11 Fastställande av avgifter 12 Fastställande av arbetsplikt 13 Fastställande av eventuella arvoden efter förslag av revisorerna 14 Behandling av 2014/15 års budget 15 Val av ordförande 16 Val av 3 styrelseledamöter på två år 17 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på ett år 18 Val av övriga funktionärer a) biträdande slipchefer (9) b) mastförmän (2) c) biträdande arbetschefer (7) d) ledamöter i festkommittén (3) e) ungdomsansvarig (1) f) representant i nfbk (1) g) ombud till SMBF:s möten (2) h) representanter i SDSF av SSF (1) i) miljöombud (1) 19 Val av 1 ledamot i valnämnden på tre år 20 Övriga frågor 21 Årsmötets avslutande Antal inom ( ) är inte stadgeenligt fastställt och kan ändras om årsmötet så önskar besluta. Välkomna önskar styrelsen! 5

5 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap Styrelsens förslag till: Avgifter och arbetsplikt för 2014/15 inträdesavgift senior 7.000:- För junior som blir senior gäller 50% av gällande inträdesavgift när avtal erhålles. investeringsavgift Engångsavgift nya bryggor. Se not :- Årsavgifter senior 300:- junior 75:- Bryggavgifter, båtens bredd + 3 dm Medlem med avtal och junior, båt 1 120:-/dm båt 2 240:-/dm kanot 400:- Bryggavgifter, vinterliggare Max 5 båtar efter styrelsens godkännande. El debiteras separat. 120:-/dm Hyra strömbildare 1000:-/båt Bomhyra ingår i bryggavgifter ovan. uppläggningsavgift, medlem med avtal och junior: båt 1 65:-/kvm båt 2 130:-/kvm jolle som ej placeras under egen båts täckning 240:- mast 360:- uppläggningsavgift, sommartid. Efter styrelsens godkännande. Se not 2 130:-/kvm Slipen, max 7 ton slipförman 100:- Svängkran slipförman 100:- Övriga avgifter ej fullgjord arbetsplikt 3.000:- försummad vakt 3.000:-/gång fördröjning av sjösättning eller upptagning 700:- betalningspåminnelser 50:-/gång pallningsvirke 75 x 200 x :-/st SBS föreningsvimpel 200:-/st arbetsplikt 5 timmar För medlemmar utan avtal och övriga gäller följande avgifter: Bryggavgift 310:-/dm gästplats inkl el 100:/dygn kanot 600:-/säsong uppläggningsavgift 210:-/kvm Mast 500:- Mast- och motorkran 300:-/gång Svängkran 700:-/gång Slipen 700:-/gång planhyra/slipen (första dygnet kostnadsfritt) 300:-/dygn Not 1 investeringsavgift avser finansiering av nya pontonbryggor och skall betalas av medlemmar med avtal. Medlem har rätt att säga upp sitt avtal. Erlagd investeringsavgift skrivs av på 5 år. Om medlem med avtal lämnar klubben eller säger upp avtalet inom 5 år återbetalas ej avskriven del. Medlem som erhåller avtal betalar utöver inträdesavgiften även investeringsavgiften. Förtydligande av Bryggfinansiering Bryggfinansieringen består av två delar: en investeringsavgift (engångsavgift) samt höjda avgifter, främst för bryggorna. Not 2 1:a året debiteras ordinarie avgift 2:a året debiteras 2 x ordinarie avgift 3:e året debiteras 3 x ordinarie avgift o.s.v. År 2013 är att anse som år ett (1) d.v.s. historiken för ovanstående beräkning börjar

6 Balansräkning SkuruSunDEtS BÅtSällSkap IB 13/14 UB 13/14 Tillgångar Bank, drift Bank, kapital summa likvida medel Fordringar Förskottsbetald markhyra Summa fordringar Lager, flaggor lager, nycklar 0 0 Summa lager inventarier 1 1 Byggnader 1 1 Staketet/grindarna 1 1 Mastskjulet pontonerna Bommarna 1 1 Summa anläggningar Summa tillgångar skulder och eget kapital Skulder till utomstående 0 0 Summa skulder 0 0 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital summa skulder och eget kap Styrelsen föreslår : att årets resultat ,63 kr balanseras i ny räkning Bankkonto kapital= Skandiabanken fn 0,3 % ränta 3

7 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap resultaträkning och budget 2012/2013 budget 13/ /2014 budget 14/15 exkl höjning budget 14/15 inkl höjning Intäkter Årsavg inträdesavg Bryggavg Bomavg uppl.avg Mastavg Varvsint avgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Byggnaderna Marken pontonerna Mastskjul Elunderhåll summa underhåll renhållning El Vatten Summa drift Förbrukningsmaterial Övriga kostnader summa övriga kostnader Markhyra telefon porton Föreningsavg Försäkringspremier Möten, SBS-inFO o uppv tfn.bidrag/styrelsen Övrig administration Summa administration Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat avskrivning resultat efter avskrivningar ränteintäkter Årets resultat Investeringsavgift 8,000:- x 150 st resultat inkl investeringsavgift

8 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap porto betalt avs: Skurusundets Båtsällskap, Box 714, nacka NYtt ÅrsMöte 2015 Medlemmar i skurusundets Båtsällskap kallas härmed till ÅrsMöte onsdag den 25 mars 2015, kl i Saltängens skola Dagordning, se sid 5.

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr 1 2015 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer