VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13 Besöksgruppens verksamhet 14 Barn- och Ungdomsverksamhet Lokalt aktivitetsstöd 18 Svenska Ridsportförbundets märken 19 Ungdomsverksamhet 20 Handikappverksamhet Studieförbundet - SISU 23 Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Distriktsstyrelse/kommittéer 48 Anslutna klubbar Förvaltningsberättelse Revisionsberättelser Anteckningar Stockholms Läns Ridsportförbund Ankdammsgatan 7 nb Solna tel: vx E-post: Hemsida:

3 SVENSKA RIDSPORT FÖRBUNDET Från och med 1 januari 1993 är all ridsport samlat i ett förbund - Svenska Ridsportförbundet. De fyra tidigare förbunden gick samman och bildade ett enat ridsportförbund. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott. Svenska Ridsportförbundet har ca 950 medlemsklubbar, varav 500 driver ridskola, fördelade på 19 distrikt och ca medlemmar. 85 % av medlemmarna är flickor och kvinnor. Ridsporten är en av Sveriges absolut största ungdomsidrotter. En halv miljon svenskar rider för motion och tävling. Handikappridning har en stark ställning i förbundet, både när det gäller tävlingsverksamhet, motionsridning och utbildning funktionshindrade ryttare rider regelbundet på 250 ridskolor. Alla ungdomar i Ridsporten har möjlighet genom de ungdomssektioner som finns på alla nivåer att påverka ridsporten. Om ridsporten 85% är flickor och kvinnor 65 % är under 25 år 30 % är år 35 % är under 12 år. Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd. Andra största idrotten bland tjejer år, räknat på antal utövare. Bara fotbollen är större (SCB 2011). Ridsporten ligger på andra plats, efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor i åldern 7-70 år. Femte mest populära publiksporten vid tävlingar, räknat på åskådare i åldern 7-70 år. Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2011). Svenska Ridsportförbundet har drygt medlemmar, varav 55% är under 21 år (2013) motions- och lektionsryttare ryttare med funktionsnedsättning. 905 klubbar (2013). Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2013). Cirka av hästarna, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2011). Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning utbildningstimmar under arrangemang med totalt deltagare. Det placerar ridsporten på andra plats, bakom fotbollen, vad gäller studieverksamhet inom RF:s medlemsorganisationer (RF 2012). Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar. Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor. 19 ridsportdistrikt från norr till söder. Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare. De flesta förtroendevalda är kvinnor. Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå. Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen. Utbildar årligen runt 600 ungdomsledare och ridledare. Anordnar årligen yrkesprov för cirka 600 hästskötare och 45 ridlärare. 2

4 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Bakgrund Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Ändamålet är att främja och utveckla ridning, körning och voltige. Stockholms Läns Ridsportförbund ska även bedriva ungdomsverksamhet för att främja ungdomarnas ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och hästarna. Av de 118 klubbar som finns i Stockholms Län är 63 ridskoleanknutna. Det är ridklubben som är ansluten till Ridsportförbundet. Mer än 80% av klubbarnas medlemmar i distriktet rider på ridskola. Geografiskt täcker Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet hela Stockholms län och dess 26 kommuner. Ridsporten i Stockholms Län 118 föreningar är medlemmar i Stockholms Län. ~ medlemmar i föreningarna i Stockholms Län. ~73% c:a är under 25 år, i hela landet 65% 63 ridskolor, varav 17 föreningsdrivna. ~ lektionsryttare. ~3 500 licensierade ryttare. ~ 250 lag i olika allsvenskor. ~ starter alla nivåer hästar i länet (12,5%, 22hästar/1000 invånare. I hela landet ) 3

5 Stockholms Läns Ridsportförbunds organisation Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse har under 2014 utvecklat organisationen och arbetat med att förbättra och effektivisera den. Målet har varit att skapa en väl anpassad organisation för att på bästa sätt kunna möta föreningarnas behov av stöd och service. I samband med vår organisationsöversyn har en arbetsordning för styrelsen tagits fram samt tydliga uppdragsbeskrivningar för alla grupper och sektioner. Det finns också en tydlig handlingsplan för när verksamhetsplan och budget skall vara klara på olika nivåer i organisationen. Denna anpassas kontinuerligt till nya krav och behov. Styrelsen har också bearbetat verksamhetsidé, värdegrunder, vision och mål för Stockholms Läns Ridsportförbund. ORGANISATION STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte Kansliet Distriktsstyrelsen Väljs på årsmötet Distriktsstyrelsens arbetsgrupper Kommunikationsgrupp Ekonomigrupp Personalgrupp Verksamhet för funktionsnedsatta Tillsätts av styrelsen Ridskole- och anläggningsgrupp (Besöksgruppen och kommungruppen) Tillsätts av styrelsen Ungdomssektionen Väljs på eget årsmötet Utbildningssektionen Väljs på årsmötet Tävlingssektionen Väljs på årsmötet Uppdaterad den 20 januari-15 4

6 Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision och Övergripande mål Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål. Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov. Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar. Värdegrund- Svenska Ridsportförbundet: Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum. deltagande på lika villkor ren dopingfri sport hög ledarkompetens verksamhet för alla sportslighet och kamratskap värnande om hästens bästa Ledord - Stockholms Läns Ridsportförbund: Hästen och människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån sitt behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. Vision: Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik. Övergripande mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets ledande distrikt genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden. Stockholms Läns Ridsportförbund ska verka för att fler människor, genom mångfald och bredd, blir engagerade i ridsporten. Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar i distriktets föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen skall ha möjlighet att vistas i en ridklubbsverksamhet med kvalité. att all verksamhet bedrivs i en rök- och drogfri miljö. att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de skall ha en möjlighet till att bedriva demokratiskt föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral. att ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur eller kön. att för en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet. att öka kunskapen om ridsport, hos politiker och tjänstemän, genom påverkan, opinion och information. 5

7 DISTRIKTSSTYRELSEN Distriktsstyrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, samt två konferenser. Utöver dessa möten har det genomförts ett antal arbetsgruppsmöten i de tillsatta grupperna inom olika arbetsområden. Vid dessa möten har man bl.a. diskuterat distriktets organisation. Stockholms Läns Ridsportförbund genomför åtgärder för att utveckla distriktets verksamhet och organisation. Distriktsstyrelsens ansvar Att ansvara för hela verksamheten. Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet. Att skapa ramar och resurser för att verksamheten skall kunna genomföras. Att ansvara för ekonomin. Att utvärdera verksamheten samt avstämning av målen. Att sätta mål och följa upp att sektionernas verksamhet bedrivs inom ramen för distriktets verksamhet. Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting m fl i Stockholms Län. Att ansvara för kontakt/dialog med Svenska Ridsportförbundet. Att ansvara för kontakt/dialog med Stockholms Idrottsförbund. Följande arbetsgrupper finns inom styrelsen: Ekonomigrupp Ekonomigruppens uppgift är att vara en analysfunktion med inriktning på StRF's ekonomi. Ekonomigruppen skall bearbeta, utvärdera och analysera, budgetförslag, budgetutfall och resultat samt göra konsekvensbedömningar för årsresultat för hela StRF. Ekonomigruppen är även ett stöd för sektionerna i deras budgetarbete. Personalgrupp Personalgruppen skall bistå verksamhetschefen när denne har behov av hjälp i personalfrågor, tex anställningar, lönesättningar, arbetsbeskrivningar och anställningar/uppsägningar. Besöksgruppen Besöka föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Skall genom stöd, rådgivning och föreningsbesök verka för att ridanläggningar i Stockholms Län uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på bra anläggning. Gruppen kvalitetsmärker de anläggningar som så önskar få Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkningsskyltar. Kommungrupp Gruppens uppdrag är att informera och skapa opinion kring ridsportens värden. Att föra en dialog, tillsammans med föreningen, med kommunen angående ridsportens förutsättningar. Kommunikationsgrupp Gruppens uppdrag är att: Ansvara för distriktets kommunikationsstrategi, Sammansättning, koordinering och uppföljning av distriktets kommunikationsplan. Ansvara för distriktets pressreleaser. Äga hemsida, Facebook och dess layout. Verksamhetsgrupp Består av ordförande, sektionsordförande och verksamhetschef. Innan fastställande av budget gå igenom verksamhetsplaner för sektionerna och distriktet. Se över inriktningar för nästkommande år för att föreläggas distriktsstyrelsen för beslut. Verksamhetsområde funktionsnedsatta Har ett helhetsansvar för verksamheten för funktionshindrade. Gruppen ansvarar för handikappledarutbildning och tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. Gruppen samarbetar med övriga sektionerna i gränsöverskridande frågor för funktionsnedsatta. Fokusområden För Stockholms Läns Ridsportförbund är det viktigt ha medlemsnyttan i fokus. Förutom interna uppdrag(ekonomigrupp, verksamhetsgrupp samt personalgrupp) som krävs av en styrelse med arbetsgivaransvar, har styrelsen under 2013 beslutat att priotiera följande områden: Fokus på bredden Ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön. Därför kommer vi att fokusera på ryttare med funktionsnedsättning samt barn/ungdomsverksamhet. Mervärden Att vara medlem inom Ridsportförbundet ska ge en meningsfull och en utvecklade fritid. Den enskilda medlemmen ska ha möjlighet att utvecklas inom ridsporten. Vi har flera verksam- 6

8 hetsområden för att skapa mervärden såsom tävling, utbildning, ungdom samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Stockholms Läns Ridsportförbund vill också fokusera på Besöksgruppen, som har till uppgift att stödja föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Det kommer också vara ett fortsatt fokus på att påverka kommunernas inställning och prioritering av ridsporten. Vilka mervärden som faktiskt ridsporten ger till kommunens invånare. Vi har en kommungrupp i styrelsen som samordnar och fokusera på denna viktiga dialog. Kommunikation Stockholms Läns Ridportförbund behöver öka kunskapen om ridsport och dess värde i samhället för våra intressenter. Målet är att se en utveckling inom ridsporten som gynnar alla parter. Det har tillsatts en kommunikationsgrupp som har till uppgift att genomföra distriktets kommunikationsstrategi och plan som tagits fram. Ekonomiskt stöd En balanserad ekonomi är en viktig förutsättning för alla idrottsförbund och det gäller även för Stockholms Läns Ridsportförbund. Ekonomin är dels baserad på avgifter, uttagna av anslutna föreningar, på medlems-, tävlingsoch utbildningsavgifter och dels på stöd från Stockholms Läns Landstings Kulturnämnd via Stockholms Idrottsförbund. Stödet från Landstinget har tidigare utbetalats direkt till Stockholms Läns Ridsportförbund. Landstinget anser att ridsporten bedriver en väsentlig och betydelsefull verksamhet genom ridsportens unika kombination av idrotts- och främjandeorganisation samt för dess omfattande barn och ungdomsverksamhet. Från 2006 har stödet utbetalats via Stockholms Idrotts förbund. Omläggningen har medfört att stödet inte längre baseras på Landstingets regelverk, utan Stockholms Idrottsförbunds regelverk. Stockholms Idrottsförbund införde en övergångsregel - som upphörde efter vid tillämpningen av sitt regelverk. Stockholms Läns Ridsportförbund tilldelas stöd på samma villkor som övriga idrotter. Den största delen av stödet baseras därmed på Lokstödansökningar. Då en stor del av ridsportföreningar i Stockholm fått avslag på sina ansökningar, p.g. av oklarheter i regelverket, så medför beslutet ytterligare nedskärningar. Stockholms Läns Ridsportförbund har framfört synpunkter samt beskrivit konsekvenserna av Stockholmsidrottens fördelningskriterier för både Stockholms Läns Landsting och Stockholms Idrottsförbund. Landstinget har förstått allvaret i stödets kraftiga minskning och tilldelat Ridsporten ett eget direkt extra stöd för främjandeverksamheten. För 2014 fick Ridsporten kr via Stockholmsidrotten, enligt deras kriterier, samt kr från Landstinget. Totalt har Ridsporten tappat över 1 miljon av sitt stöd sen beslutet att man skulle få stödet via Stockholms Idrottsförbund trädde i kraft. Landstinget har öppnat för att Ridsporten kan söka stöd direkt från Landstinget, för att reducera de negativa konsekvenserna av minskningen. Stockholms Läns landstings beslut om kronor i stöd för främjarverksamhet skall inte ses som en utfästelse om stödnivå till Stockholms Läns Ridsportförbund kommande år. Beslutet fattas varje år och även för 2015 har Stockholms Läns Ridsportförbund fått stöd till främjandeverksamheten. Det är Styrelsens målsättning att distriktet även i framtiden skall ha ekonomiska möjligheter att kunna erbjuda ridklubbarna en hög service och verksamhet med god kvalité för att främja ridsporten i länet. Fortsatt arbete kommer att inriktas på att hitta nya finansieringsformer. 7

9 Sektionerna Tävlingssektionen Distriktets tävlingssektion har haft 5 ordinarie styrelsemöten och 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 10 ordinarie ledamöter samt ordförande. Tävlingssektionens uppdrag/ansvar är följande : - Att arbeta för att utveckla tävlingsverksamheten till och med regional nivå i distriktet (helheten), enligt StRFs mål och riktlinjer. -Att ansvara för att utveckla alla grenars verksamhet på lokal och regional nivå i Stockholms Län. - Att samordna kontakterna mellan föreningar /distrikt/ förbund och övriga organisationer inom ramen för tävlingsverksamheten. - Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang. - Att allsvenskor, cuper, DM och lektionhästmästerskap arrangeras med god kvalité. - Att utbildning för domare och banbyggare sker med god kvalité. - Att ha en dialog med utbildade domare och banbyggare i StRF. - Att ansvara för DM, allsvenskor och cuper samt regler för dessa. - Att samordna tävlingsterminen. Fokusområde för Tävlingssektionen: Säker tävlingsplats och fler tävlingsdagar. Utbildningssektionen Utbildningssektionen har under 2014 haft 6 ordinarie styrelsemöten samt 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 8 ordinarie ledamöter samt ordförande. Distriktets Utbildningssektion har till uppgift att arrangera olika utbildningar som distriktets medlemmar d.v.s klubbarna behöver för att nå sina mål. Sektionen har arbetat fram ett mål- och handlingsprogram för distriktets utbildningsverksamhet. Sektionens ansvar är att utveckla, planera och genomföra utbildningar för föreningarna, att erbjuda utbildningsutbud utifrån ridklubbarnas önskemål, att bevaka och informera om de utbildningsmaterial som finns, att samarbeta med SISU. Stockholms Läns Ridsportförbund Utbildningssektions delmål för att nå StRfs mål: - Efterfrågan: 80% av utbildningarna ska ha 100% beläggning 20 % av utbildningarna ska ha 80 % beläggning - Kvalitet/professionellt: 90% av utbildningarna ska få mycket bra eller bra vid utvärdering. -Ekonomisk balans mot budget - Samverkan sektion grupper: öka samverkan Fokusområden för Utbildningssektionen Vår Ridklubb samt medlemsrekrytering och engagemang. Hästens Hållbarhet. Ungdomssektionen (DUS) Distriktets ungdomssektions uppdrag: Ungdomssektionen i Stockholms Läns Ridsportförbund har följande uppdrag: Att ungdomsverksamheten genomförs enligt StRFs mål och riktlinjer. Att vara en länk mellan den lokala föreningen och centrala ungdomssektionen Att se till att information om ungdomsfrågor och vad DUS kan erbjuda för verksamhet når ungdomar Att stötta ungdomssektioner i distriktet Att skapa verksamhet för ungdomar i distriktet Att stimulera och motivera ungdomar till fortsatt engagemang inom ridsporten Att öka samarbetet mellan ungdomssektionerna i distriktet som leder till kamratskap och sammanhållning. Att ansvara för uppföljning och utvärdering av sektionens verksamhet inför distriktsstyrelsen Fokusområde för Ungdomssektionen: Mötet med Ungdomssektionerna på ridklubbarna, genom besök och träffar. Profilering av Distriktsungdomssektionen 8

10 Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte gick av stapeln torsdagen den 21 mars 2014 på Solvalla Konferens, Bromma. Årsmötet inleddes med att Maria Sundin från Förbundsstyrelsen informerade om vad Svenska Ridsportförbundet fokuserat på under 2013 och kommer att fokusera på Därefter startade årsmötet. Det var 22 klubbar som deltog och det var ca 90 personer närvarande. Ordförande för mötet var Gunilla Carlsson. Till ordförande i distriktet omvaldes Helena Örtholm. När valen var genomförda behandlades motioner, verksamhetsplan och avgifter. Årsmötet avslutades med att Stockholms Läns Ridsportförbunds nyvalda ordförande Helena Örtholm delade ut blommor till SM vinnarna i distriktet och championatstecken ponny samt utdelning av förtjänsttecken och avtackning av avgående ledamöter. Därefter bjöds det på smörgåstårta och mingel. Svenska Ridsportförbundets Risdportforum Ridsportforum är en av ridsportens mötesplatser åren mellan förbundsstämmorna, där organisationens anställda och förtroendevalda samlas kring angelägna frågor. Ridsportforumet gick av stapeln den oktober på Aronsborg i Bålsta. Från Stockholms Läns Ridportförbund deltog: Emma Olsson Björs, Bo Kjellgren, Sara Pääjärvi, Annica Lund, Jaana Lindberg, Eva Kofoed, Filippa Langlet, Anneli Grimborg Säteri, Ulrika Fristedt Lejnell, Ama Andersson, Malin Melin. Innan Ridsportforumet inbjöd Svenska Ridsportförbundet till Startskottet för att diskutera utbildningsverksamhet. Från Stockholms Läns Ridsportförbund deltog Anneli Grimborg Säteri och Ama Andersson. Konferenser Helena Örtholm och Emma Olsson Björs har vid flera tillfällen deltagit på träffar för Distriktsordföranden. Stockholms Läns Ridsportförbunds personal har under året deltagit på träffar och utbildningar som anordnats av Svenska Ridsportförbundet för tjänstemän på distriktskanslierna. Den november genomfördes en samverkanskonferens tillsammans med Skånes- och Västergötlands Ridsportförbund. På agendan var erfarenhetsutbyte och ridsportens värdegrunder. Från Stockholms Läns Ridsportförbund deltog 13 reprsentanter på konferensen som var förlagd till Billingehus i Skövde. Stockholms Idrottsförbunds stämma/sisu stämma Emma Olsson Björs deltog som Stockholms Läns Ridsportförbunds representanter på Stockholms Idrottsförbunds stämma i april. Stockholms Läns Ridsportförbund är ett av de 69 specialdistriktsförbund som samverkar med Stockholms Idrottsförbund. Samarbete med Agria/ Länsförsäkringar Stockholm Stockholms Läns Ridsportförbund har ett mångårigt samarbete med Länsförsäkringar/Agria och har även under 2014 haft ett gott samarbete med Agria/Länsförsäkringar Stockholm. Agria/Länsförsäkringar Stockholm har under 2014 sponsrat DM-täcken i samtliga grenar. Samarbete med Länsstyrelsen Stockholms Läns Ridsportförbund ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen och länsveterinärerna. Kontinuerligt kallar länsstyrelsen till samverkansmöten, där olika djurskyddsfrågor diskuteras och vilka åtgärder som skall vidtas för att komma tillrätta med ev. problem. Volkswagen Riders Tour 2014 Under hösten anordnade Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Volkswagen, en tour runt om i landet där man bjöd in olika ridsportprofiler till ett kort seminarium. Tourens mest besökta, ca 100 åskådare, var förlagd till Olofssons bil i Haninge, där man hade bjudit in Rolf Göran Bengtsson som intervjuvades av Maria Gretzer. Stockholms Läns Ridsportförbund var delaktiga i arrangemnget och var där med information om verksamheten i Stockholms Län. 9

11 Ledord Ledord har varit något som Stockholms Läns Ridsportförbund har prioriterat. Stockholms Läns Ridsportförbund har på konferens och utbildningar diskuterat Stockholms Läns Ridsportförbunds ledord. Ledorden är: - Hästen och människan i samspel- med följande ledord: Glädje, Gemenskap, Respekt och Hästens Bästa. Det har också disku terats med föreningarna vad värdegrunden och ledord innebar i deras förening och hur Stockholms Läns Ridsportförbund kan ge dem stöd i förankringsprocessen inom föreningen. Utbildningssektionen i distriktet har arbetat fram ett upplägg på utbildning kring värdegrunder och ledord för de som tävlar allsvenska på ponny i Div II och III. Utbildningen genomfördes vid 1 tillfällen under Arbetet med att förankra ledorden i Stockholms Län fortgår hela tiden, framförallt i samband med utbildningar och träffar med föreningarna. Ledord Stockholms Läns Ridsportförbund Hästen och Människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån dess behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och Lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. 10

12 KOMMUNIKATION Mål Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att information om distriktets mål och verksamhet når distriktets medlemmar på ett lämpligt sätt. Under 2014 har en marknads- och kommunikationsstrategi utvecklats och uppdaterats inom Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhetsområden. Syftet med marknadsstrategin är att tydliggöra Stockholms Läns Ridsportförbunds kommunikation till de olika intressenter som identifierats samt möjliggöra en strukturerad approach till det fortsatta arbetet med kommunikation för distriktets styrelse, kansli, sektioner samt kommittéer. Häst & Ryttare Tidningen är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och skickas till alla som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Under 2014 hade Stockholms Läns Ridsportförbund med 2 distriktsbilagor i Häst och Ryttare med information från verksamheten i Stockholms Län. Målet med strategin är att kunna utveckla tillvägagångssättet för hur kommunikationen från Stockholms Läns Ridsportförbund ska bedrivas och genom detta bidra till att ridsporten utvecklas i enlighet med Stockholms Läns Ridsports övergripande mål Hemsidan Hemsidan har utvecklats och blivit mer informativ. Utvecklingen av hemsidan fortsätter kontinuerligt för att uppfylla de krav ridklubbarna har på information. Under 2014 fick hemsidan en ny layout. Som en del i informationsverksamheten har Stockholms Läns Ridsportförbund även skapat en Facebook-sida för att kunna nå ut och skapa en dialog med medlemmarna. Via hemsidan kan föreningarna anmäla sina medlemmar till utbildningar, clinic s och föreläsningar i idrottonline. Det har inneburit att föreningarna och deras medlemmar på ett enklare sätt kan se aktuella utbildningar och anmäla. Klubbinfo/Nyhetsbrev Under 2014 har utskick kallat Klubbinformation skickats ut till klubbarna en gång per termin med bland annat kurskatalogen. Klubbinformationen är ett led i att öka och förbättra kommunikationen med klubbar och deras medlemmar. Nyhetsbrev har sänts via mailen under 2014 till olika målgrupper. Idrottsskola med ridsport på Riksidrottsmuseet 8-10 augusti Riksidrottsmuseets idrottsskola höll igång på utvalda datum hela sommaren. På plats gick det att prova på flera idrotter med hjälp av kunniga instruktörer. Det 8-10 augusti fanns Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund på plats. Då kunde man prova på både käpphästhoppning och ponnyridning samt ställa frågor om allt som har med hästar och ridning att göra. Tyresö Ridskola var på plats med ponnyer både fredag och lördag. Under fredagen kunde man även träffa Djurgårdens Ridskola och några av deras ponnyer. De som kom på besök fick träffa duktiga instruktörer som visade och berättade om sådant som hör till ridning. Besökarna kunde känna på och fråga om sadlar, träns, ryktborstar och om hur hästen fungerar. 11

13 Stockholms Läns Ridsportförbund har som en följd av det beslut som fattats skickat en uppmaning till samtliga klubbar i Stockholm att ta ställning mot rökning. Till redan rökfria klubbar har affischer och skyltar samt tips och idéer för fortsatt arbete mot rökning skickats. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund är det 55 ridklubbar som beslutat att vara rökfria. Ca 55 % av de ridklubbar som driver eller samarbetar med en ridskola är rökfria. Det är där de flesta ungdomarna finns. RÖKFRITT En uppmaning till alla klubbar! Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla ridklubbar i Sverige att ta upp frågan om rökning till diskussion! De klubbar som skickar ett protokollsutdrag till Svenska Ridsportförbundets Ungdomsavdelning där det står hur klubben tänkt verka för en rökfri ridanläggning får utan kostnad skylten Vi vill ha en rökfri ridanläggning samt kommer med på rökbarometern. Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse anser att rökfritt är en viktig fråga och har därför fattat följande beslut: Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar inte börjar röka inom ridsporten. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att ridklubbar/ridskolor tar ställning i rökfrågan genom att påverka klubbar att skicka in protokoll om att anläggningen är rökfri. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall arbeta målmedvetet med rökfritt genom utbildning, information och aktiviteter för barn och ungdomar. RIDSPORTEN VILL Idrotten Vill är ett idéprogram som arbetats fram under ett par års tid och som enhälligt antogs av Riksidrottsmötet Idrotten Vill lägger fast den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé och utgör vår gemensamma värdegrund. Men ridsporten är speciell, lika speciell som vart och ett av Riksidrottsförbundets 69 idrottsförbund. Därför har vi inom ridsporten arbetat fram ett eget idéprogram som vänder sig i första hand till alla våra ledare - Ridsporten Vill! Ridsporten Vill. Idéprogrammet visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar. Det är i ridklubbarna verksamheten får sin slutliga form och det är vi som ledare och aktiva som gör riktlinjerna levande och bär ridsportens budskap. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre! I Ridsporten Vill understryker vi vikten av att utveckla unga människor positivt i alla avseenden, såväl på det personliga planet som i umgänget med kamrater och hästar. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre. Ridsporten Vill är ett dokument som Stockholms Läns Ridsportförbund beslutat skall genomsyra hela distriktets verksamhet. 12

14 IDROTTSLYFTET Idrottslyftet mer för fler Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn och ungdomsidrott och kan sökas av föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som har beviljats Lokalt aktivitetsstöd (LOK- stöd). Idrottsrörelsen får ca 500 miljoner kronor under det kommande året och ridsporten beviljades kronor under Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Idrottslyftets mål: 1. Idrottsrörelsen ska ha ökat antal aktiviteter och utövare. 2. Alla specialidrottsförbund och idrotts föreningar ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar. 3. Tillgång till anläggningar och idrotts miljöer ska ha ökat. Idrottslyftet 2014 Ridsport : Antal inskickade ansökningar: drygt 800 stycken (781 st) Antal beviljade projekt: 624 stycken (591 st) Antal beviljade föreningar: 318 stycken (309 st) I snitt beviljades varje förening: kronor ( kr) De 10 vanligaste områdena för projekten 2014: Träningsstöd ULK/VULK Ridsport för alla (Integration, funktionsnedsättningar och jämställdhet) Hästkunskap Prova på Föreläsningar Talangutveckling nivå 1 Grönt Kort Öppet hus samt Olika typer av interna ledarutbildningar Föreningsutveckling Föreningsstödet är den del av Idrottslyftet som fördelas av Svenska Ridsportförbundet centralt. Tanken är att alla satsningar efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet. Under 2014 (2013) har 33 (30) föreningar i Stockholms Läns ridsportförbund skickat in 71 (70)ansökningar till Idrottslyftet. Följande föreningar har sökt medel från Idrottslyftet 2014: Botkyrka Ridsällskap Bromma Ridklubb Djurgårdens Ryttarklubb Ekbackens Ryttarförening Färingsö Rididrott Haningebygdens Ryttarförening Huddinge Ridklubb Hufvudsta Ridklubb Karlslunds Ryttarsällskap Lidingö Ryttarförening Mälaröarnas Ridklubb Märsta Ridklubb Nynäshamns Ridklubb Ridklubben Rimbo Ryttare Roo Gård Ryttarklubb Roslagens Rid och Körklubb Rånäs Ridklubb Sandö Sportryttarförening Sjövillans Ridklubb Skafts Ryttarförening Sorunda Ridklubb Stockholms Fältrittklubb Stockholms Ponnyklubb Stora Wäsby Fältrittklubb Sundby Ridklubb Södertälje Ridklubb Troxhammars Ryttarsällskap Täby Galopps Ponnyklubb Upplands Bro Ryttarförening Vallentuna Ridklubb Vällingby Ridsällskap Ågesta Ridklubb Överby Hästsportförening 13

15 BESÖKSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall med kontinuerliga besök, hos föreningar som driver ridskola eller samarbetar med ridskola, verka för att anläggningarna uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på anläggning. Om besöksverksamheten I förbundets 19 distrikt finns idag besöksgrupper som regelbundet besöker föreningar. Från den 1 januari 2014 har varje distrikt även utsett en person som besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt. Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid nyanslutning och förprövning regelbundna besök för rådgivning och kontakt uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare. Distriktet fattar ett första beslut om lokalavdelningen skall få anslutning. Ärendet går sedan vidare till Svenska Ridsportförbundet där definitivt beslut om anslutning fattas. För att underlätta Svenska Ridsportförbundets bedömning och få distriktens bedömningar så likartade som möjligt, har Svenska Ridsportförbundet utarbetat ett mycket omfattande besöksprotokoll. Stockholmsdistriktets styrelse har beslutat att upprätta besöksprotokoll över samtliga anslutna lokalavdelningar inom distriktet som samarbetar med ridskola eller driver ridskola. Kvalitétsmärkning Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i sömmarna. En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen kommer att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts. Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning. I Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp ingår Bo Kjellgren, Marion Rudebeck, Christer Lindberg, och Anneli Grimborg Säteribesöksansvarig. Följande föreningar har anslutits: Wäddöortens Rid- och Körklubb Följande anslutningar har upphört: Ekeby Ridklubb 14

16 RIDKLUBBEN OCH KOMMUNEN I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på denna viktiga resurs. Under den här fliken fyller vi på med goda exempel, inspiration och konkreta verktyg som stöd i opinionsbildningen och utvecklingen av positiva samarbeten mellan ridklubbar och kommuner tog svensk ridsport plats i valrörelsen, både på Riksdags- och kommunal nivå, bland annat under parollen Älska hästkraft. Men påverkansarbetet fortsätter. Med nya namn på många stolar i kommunerna är det ännu viktigare att ladda argumenten och bjuda in till en positiv dialog. "Ridklubben - en resurs i din kommun", är en folder som samlar fakta och goda exempel och kan användas som stöd i klubbens opinionsarbete. Stockholms Läns Ridsportförbund har under många år arbetat med att påverka kommunerna i länet att satsa på ridsporten. Inför valet ville man öka och fördjupa dialogen med kommunerna. Men även efter valet ställa frågan Hur kommer kommunen satsa på Ridsporten framöver. I Stockholms Län finns det 26 kommuner. I två av dessa finns det ingen ansluten ridsportförening. Syftet Att påverka kommunerna att förstå vikten av att satsa på ridsporten. Att lyfta Ridsportens mervärden. Att skapa en dialog mellan ridsporten och kommunpolitikerna. Att kommunerna stadsplanerat för ridsport. Att alla kommunerna anser att det är viktigt att det finns ridskolor i kommunen där invånarna kan erbjudas en hälsosam fritid. Att Ridanläggningarna håller en bra standar med ordentliga service utrymmen i alla kommuner. Mål Att ett nätverk kring opinionsbildning bildas för föreningarna i Stockholms Län Att en dialog med minst 50 % av kommunernas politiker har påbörjats innan valet i september. Att 50 % av kommunerna deltar på konferensen med både politiker och tjänstemän. Att 50% av kommunerna har kommunicerat hur man tänker satsa på ridsporten. Aktivteter 2014 För att kunna få fakta om hur ridsporten ser ut i Stockholm gjordes en omvärldsanalys för att ha bra argument i kontakten med kommunerna. Analysen innebär också att kunskapen hos kommunerna om ridsporten ökar. I december genomfördes en kommunkonferens på Mälarhöjdens Ridskola. Det var totalt 27 personer från kommuner och föreningar som deltog på en uppskattad konferens med ridanläggningar och ridsportens mervärde i fokus. Det har även genomförts ett antal möten med kommuner och föreningar. 15

17 BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET Av Svenska Ridsportförbundets ca medlemmar är ca bosatta i Stockholmsdistriktet. Av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är ca 65 % barn och ungdomar under 25 år. I Stockholms Län är det 72% barn- och ungdomar som är under 25 år. Detta beror på att det finns många ridskolor och att det i de flesta fall är ganska nära att ta sig till ridskolan. Under 2012 har intresset för ridning bland barn- och ungdomar ökat. Stockholms Läns Ridsportförbund har beslutat om följande mål för barnverksamheten Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall: - verka för att föreningarna i Stockholms Län bedriver en barnverksamhet på barns villkor, med ledare som har kunskaper om barns utveckling. - verka för att barnen får en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. Av dessa är i sin tur ca 90% flickor i åldrarna upp till 25 år. I de yngre åldrarna söker sig allt fler till ridanläggningarna. Stockholms Läns Ridsportförbund anser att det är viktigt att satsa på barn och ungdomar, de som i framtiden kommer att bli ridsportens ledare, ryttare och hästmänniskor på olika nivåer. - verka för att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. - verka för att främja barns och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamhet. Att ge dem en bra grund är oerhört betydelsefullt. Ridskolan som kunskapscentrum fyller här en viktig roll. 16

18 Hästsportskolor Hästsportskolorna innebär en möjlighet för ridklubbarna att samarbeta med andra föreningar, skolor, fritids och idrottsskolor, men även ett ökat samarbete med övriga hästsporter, som trav och galopp. Bakgrund/Syfte med hästsportskolor är att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom hästsporten. Att fler får tillgång och möjlighet att hålla på med hästar, både killar och tjejer. Att detta upplägg även lockar fler killar till hästsporten och att fler tjejer väljer att stanna kvar inom hästsporten och alla skall hitta något som passar just dem. Att erbjuda alternativ till de traditionella hästsportverksamheterna. Innehåll: Hästsportskolan handlar om att ge grundläggande motoriska färdigheter och en grundläggande hästkunskap. I hästsportskolan finns leken med som en viktig del. Leken är barnens naturliga sätt att lära sig. Genom den utvecklas och tränas bl a hänsynstagande, samarbete, relationer och värderingar. Det är viktigt att barnen också lär sig på ett naturligt sätt ta hänsyn till hästen och dennes behov. Mål: Att ge barnen en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. Att sätta barnet och hästen tillsammans i centrum. Att utveckla barns självkänsla tillsammans med djur. Att ge barnen en allsidig och sund träning samt öka medvetandet om vikten av rätt kost. Att barnen får god kunskap i miljöfrågor. Att ta upp attityder och värderingar - alla lika värda. Målarbok Till barnen som deltar i Hästsportskolorna har Stockholms Läns Ridsportförbund tagit fram en Målarbok. Målarboken fungerar också utmärkt till Barnkulturgrupper m.fl. Målarboken är tänkt som ett arbetsmaterial för barnen, där de kan måla och diskutera olika hästfrågor, vad äter hästen, hur tar vi hand om den, det kan även kopplas till hur man skall vara mot varandra och hästen. Till Målarboken finns en studiehandledning framtagen. Hästkunskap Cup Hästkunskap Cup är tävlingen för alla ungdomar som vill testa sina hästkunskaper. Tävlingen avgörs under höstterminen och består av både praktiska och teoretiska moment inom hästkunskap, stalltjänst, hästskösel, utfodring, hästhantering, hälsa och sjukvård. Hur går tävlingen till? Respektive lag går tillsammans igenom ett antal boxar där laget tillsammans, under tidspress skall lösa problem eller besvara frågor. När alla lag klarat av detta möts de tre lagen som samlat flest rätt i en final där vi blandar teori och praktik med lek. Hamnar lag på lika poäng inför finalen avgör utslagsfrågor den inbördes placeringen. Målgrupp/ För vem: Hästsportskolan är tänkt att rikta sig främst till 7-12 åringar. Barnen delas in i grupper med 7-9 åringar och åringar. Hästsportskolorna vänder sig i första hand till nybörjare. 17

19 RIDSKOLAN Den Svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats för barn, ungdomar och ridsportintresserade. Till ridklubben och ridskolan är alla välkomna. Man behöver inte vara bäst för att platsa i gänget. Ridklubben erbjuder aktiviteter för alla nivåer. Svenska Ridsportförbundets avsuttna verksamhet är bred och omfattande. Från häst- och stallvårdskurser för de yngsta till mer avancerade teorikurser och studiecirklar för dem som nått längre och vill lära sig mer. Stallet är öppet och även om inte en ridlektion står på schemat finns annat som sysselsätter. Ridskolan är ofta öppen sju dagar i veckan, från tidiga morgon till sen kväll. Stallet ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och sedda. Undersökningar visar att ungdomarna i genomsnitt vistas 5-15 timmar per vecka vid ridanläggningen. Endast ca 14% är ridning, resten av tiden ägnar man sig åt avsutten verksamhet. Svenska Ridsportförbundet och distriktet utbildar ungdomsledare som hjälper till att ta hand om de unga ryttarna på eftermiddagarna. Det finns mycket att lära om hästar och deras skötsel. Den höga andelen flickor beror förmodligen till stor del på att flickor i de här åldrarna har ett stort behov av kontakt med djur och då gärna hästar. Ridanläggningarna fungerar idag i stor utsträckning som en öppen barn- och ungdomsverksamhet, vilka fyller ett stort behov. Dock är stödet till ridsporten på alla nivåer dåligt. Kommunerna subventionerar inte tjejernas ridanläggningar på samma sätt som killarnas ishallar, fotbollsplaner och idrottsanläggningar. Denna snedfördelning gör att flickornas ridning blir förhållandevis dyr jämfört med vad pojkarna behöver betala för sina fritidsaktiviteter. Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund arbetar aktivt med att påverka beslutsfattarna för att snedfördelningen ska rättas till. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram ett material kring ridskolan i samhället. Stallet formar framtidens ledare Lena Forsbergs uppmärksammade forskning om stalltjejerna som framtidens ledare. Hennes studie, som har pågått sedan 2003, gjordes för att rikta uppmärksamheten mot människorna som rör sig i stallkulturen. Lena Forsberg fokuserar på flickorna som lägger ner all sin fritid i stallet. De två stora frågeställningarna i studien blev: vad är det som är unikt i den fritidsmiljö som en ridskola erbjuder och vad betyder det för de människor som vistas i stallet? Stallet tillhandahåller utmaningar, man blir ofta tvungen att ta risker och sätta upp mål. Mål som sedan ska uppnås, vilket gör tjejerna drivna. Stallet är ett ställe där de kan utvecklas friare och där stallflickorna får en utmärkt ledarskapsutbildning. - Hästen blir en kamrat och ett redskap. Det är stora djur som inte är helt ofarliga, tjejerna måste tidigt lära sig att ta kommandot och kommunicera med hästen. Hela agerandet mot hästen handlar om ledarskap. Stalltjejer formar en egen livsstil, där man lever för hästarna och stallet. I stallet bryr man sig inte heller så mycket om hur man ser ut. Hästen skall vara i centrum för all verksamhet. Det är intresset för hästar som drar ungdomarna till ridklubbarna och ridskolorna. Hästen och kompisarna är de viktigaste ingredienserna i ridungdomens vardag. I den breda fritidsverksamheten finns inga övergångsbestämmelser eller tävlingslicenser. Alla kan delta i ridklubbens olika verksamheter oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning och etnisk bakgrund etc. Ridklubben/Ridskolan är öppen för alla. Idag finns det 22 anställda idrottsledare/fritidsledare på 17 ridskolor av 63 i Stockholms Län. Ridklubbarna har genom projektmedel från Idrottslyftet, egna medel och i ett fåtal fall stöd från kommunen haft möjlighet att ha en fritidsledare anställd. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stödja barn- och ungdomar på ridskolan. 18

20 LOKALT AKTIVITETSSTÖD Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. LOK-stödet för år 2014 var: Ledarstöd 24 kr Extra ledarstöd 6 kr Deltagarstöd 8 kr Föreningarna kan också söka kommunalt stöd. Stödet från kommunerna ser olika ut från kommun till kommun. Ridklubbarnas verksamhet är till mycket stor del uppbyggd av gruppaktiviteter. Det lokala aktivitetsstödet utgör därför en viktig del i klubbarnas ekonomi. Ridföreningarna i Stockholms Län har för hösten 2013 och våren 2014 rapporterat sammankomster för statligt lokalt aktivitetsstöd med deltagartillfällen totalt. Detta är en ökning i förhållande till föregående period. Det är 70 ridklubbar som fått lokalt aktivitetsstöd under 2013/2014. På Riksidrottsförbundets stämma i maj 2013 antogs nya regler för det Lokalal aktivitetesstödet. Dessa regler började att gälla från 1 januari-14. Den skärpta tolkningen av verksamhet i föreningens egen regi för att erhålla det Lokala aktivitetsstödet gäller fortfarande. Några av ändringarna är: Stödberättigade deltagare 7-25 år, mot tidigare 7-20 år. Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%. Tididgare 70% och kringliggande verksamhet 30%. Stockholms Läns Ridsportförbund har tillsammans med Svenska Ridsportförbundet lagt stor kraft på att stödja föreningarna för att de ska få rätt till lokalt aktivitetsstöd. Minskningen av stödet påverkar ridsporten både på distrikts- och central nivå. Stockholms Läns Ridsportförbund har under 2014 gemensamt med föreningarna diskuterat en förbättrad modell som är avsedd att minska avslag på grund av otydliga ansökningar. Tio i topp bland klubbarna 1. Ågesta Ridklubb antal sammankomster Tyresö Ryttarförening antal sammankomster Botkyrka Ridsällskap antal sammankomster Lidingö Ryttarförening antal sammankomster Vällingby Ridsällskap antal sammankomster Överby Hästsportförening antal sammankomster Föreningen Skånsta Ryttare antal sammankomster Södertälje Ridklubb antal sammankomster Ridklubben Norrtälje Ryttare antal sammankomster Järfälla Ryttarförening antal sammankomster Sorunda Ridklubb antal sammankomster 1432 Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett extra ledarstöd. Ledare ska vara lägst 13 år. Ingen övre åldersgräns för ledare. 19

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer