VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13 Besöksgruppens verksamhet 14 Barn- och Ungdomsverksamhet Lokalt aktivitetsstöd 18 Svenska Ridsportförbundets märken 19 Ungdomsverksamhet 20 Handikappverksamhet Studieförbundet - SISU 23 Utbildningsverksamhet Tävlingsverksamhet Distriktsstyrelse/kommittéer 48 Anslutna klubbar Förvaltningsberättelse Revisionsberättelser Anteckningar Stockholms Läns Ridsportförbund Ankdammsgatan 7 nb Solna tel: vx E-post: Hemsida:

3 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Från och med 1 januari 1993 är all ridsport samlat i ett förbund - Svenska Ridsportförbundet. De fyra tidigare förbunden gick samman och bildade ett enat ridsportförbund. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott. Svenska Ridsportförbundet har ca 950 medlemsklubbar, varav 500 driver ridskola, fördelade på 19 distrikt och ca medlemmar. 85 % av medlemmarna är flickor och kvinnor. Ridsporten är en av Sveriges absolut största ungdomsidrotter. En halv miljon svenskar rider för motion och tävling. Handikappridning har en stark ställning i förbundet, både när det gäller tävlingsverksamhet, motionsridning och utbildning funktionshindrade ryttare rider regelbundet på 250 ridskolor. Alla ungdomar i Ridsporten har möjlighet genom de ungdomssektioner som finns på alla nivåer att påverka ridsporten. Hästen är det viktigaste inom Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundets policy Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg. Det är mottot för Ridsportförbundets verksamhet. Svenska Ridsportförbundet skall... * vara en demokratisk och dynamisk organisation. * tillgodose alla hästvänners behov inom ridsporten och vara deras ombud. * engagera såväl yngre som äldre, såväl kvinnor som män. Ridsporten skall... *Präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet. Hästen skall... *värnas med kunnande, kärlek och omsorg. Sverige skall... *vara en av de stora ridsportnationerna. Det innebär att ridsportens position i samhället skall vara stark och att ridsporten skall kunna hävda sig väl i internationella jämförelser. Om ridsporten 85% är flickor och kvinnor 65 % är under 25 år 30 % är år 35 % är under 12 år. Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd. Andra största idrotten bland tjejer år, räknat på antal utövare. Bara fotbollen är större. Ca 8 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor. Svenska Ridsportförbundet har medlemmar, varav 55% är under 21 år motions- och lektionsryttare ryttare har tävlingslicens ryttare med funktionsnedsättning. 904 klubbar Drygt 460 av klubbarna driver ridskola. Ca av hästarna, varav drygt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor. Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionshinder. Drygt tävlingsstarter inom ridsporten varje år. Hoppning är den största grenen med 75%, dressyr 22,5%, fälttävlan 2% och övriga grenar 0,5%. Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor. 19 ridsportdistrikt från norr till söder. Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare. De flesta förtroendevalda är kvinnor. Det finns aktiva ungdomar (under 26 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå. Utbildar årligen 600 ungdomsledare, ridledare och ca 250 ledare för ryttare med funktionshinder. Anordnar årligen yrkesprov för cirka 600 hästskötare och 45 ridlärare. 2

4 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Bakgrund Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Ändamålet är att främja och utveckla ridning, körning och voltige. Stockholms Läns Ridsportförbund ska även bedriva ungdomsverksamhet för att främja ungdomarnas ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och hästarna. Av de 118 klubbar som finns i Stockholms Län är 65 ridskoleanknutna. Det är ridklubben som är ansluten till Ridsportförbundet. Mer än 80% av klubbarnas medlemmar i distriktet rider på ridskola. Geografiskt täcker Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet hela Stockholms län och dess 26 kommuner. ORGANISATION STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte Kansliet Distriktsstyrelsen Väljs på årsmötet Verksamhet för funktionsnedsatta Tillsätts av styrelsen Besöksgruppen Tillsätts av styrelsen Ungdomssektionen Väljs på eget årsmötet Utbildningssektionen Väljs på årsmötet Tävlingssektionen Väljs på årsmötet Inom styrelsen finns följande arbetsgrupper tillsatta: Personalgrupp, Kommunikationsgrupp, Ekonomigrupp, Verksamhetsgrupp, Kommungrupp, Uppdaterad den 14 februari 2014 Stockholms Läns Ridsportförbunds organisation Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse har under 2013 utvecklat organisationen och arbetat med att förbättra och effektivisera den. Målet har varit att skapa en väl anpassad organisation för att på bästa sätt kunna möta föreningarnas behov av stöd och service. I samband med vår organisationsutveckling har en arbetsordning för styrelsen tagits fram samt tydliga uppdragsbeskrivningar för alla grupper och sektioner. Det finns också en tydlig handlings-plan för när verksamhetsplan och budget skall vara klara på olika nivåer i organisationen. Denna anpassas kontinuerligt till nya krav och behov. Styrelsen har också bearbetat verksamhetsidé, värdegrunder, vision och mål för Stockholms Läns Ridsportförbund. 3

5 Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision och Övergripande mål Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål. Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov. Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar. Värdegrund- Svenska Ridsportförbundet: Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum. deltagande på lika villkor ren dopingfri sport hög ledarkompetens verksamhet för alla sportslighet och kamratskap värnande om hästens bästa Vädegrund - Stockholms Läns Ridsportförbund: Hästen och människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån sitt behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. Vision: Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning samt avel för ridsportens behov. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik. Övergripande mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets ledande distrikt genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden. Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar i distriktets föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen skall ha möjlighet att vistas i en ridklubbsverksamhet med kvalité. att all verksamhet bedrivs i en rök- och drogfri miljö. att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de skall ha en möjlighet till att bedriva demokratiskt föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral. att ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur eller kön. att för en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet. att öka kunskapen om ridsport, hos politiker och tjänstemän, genom påverkan, opinion och information. 4

6 Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, samt två konferenser. Utöver dessa möten har det genomförts ett antal arbetsgruppsmöten i de tillsatta grupperna inom olika arbetsområden. Vid dessa möten har man bl.a. diskuterat distriktets organisation. Stockholms Läns Ridsportförbund genomför åtgärder för att utveckla distriktets verksamhet och organisation. Distriktsstyrelsens ansvar Att ansvara för hela verksamheten. Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet. Att skapa ramar och resurser för att verksamheten skall kunna genomföras. Att ansvara för ekonomin. Att utvärdera verksamheten samt avstämning av målen. Att sätta mål och följa upp att sektionernas verksamhet bedrivs inom ramen för distriktets verksamhet. Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting m fl i Stockholms Län. Att ansvara för kontakt/dialog med Svenska Ridsportförbundet. Att ansvara för kontakt/dialog med Stockholms Idrottsförbund. Följande arbetsgrupper finns inom styrelsen: Ekonomigrupp Ekonomigruppens uppgift är att vara en analysfunktion med inriktning på StRF's ekonomi. Ekonomigruppen skall bearbeta, utvärdera och analysera, budgetförslag, budgetutfall och resultat samt göra konsekvensbedömningar för årsresultat för hela StRF. Ekonomigruppen är även ett stöd för sektionerna i deras budgetarbete. Personalgrupp Personalgruppen skall bistå verksamhetschefen när denne har behov av hjälp i personalfrågor, tex anställningar, lönesättningar, arbetsbeskrivningar och anställningar/uppsägningar. Besöksgruppen Besöka föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Skall genom stöd, rådgivning och föreningsbesök verka för att ridanläggningar i Stockholms Län uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på bra anläggning. Gruppen kvalitetsmärker de anläggningar som så önskar få Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkningsskyltar. Kommunikationsgrupp Gruppens uppdrag är att: Ansvara för distriktets kommunikationsstrategi, Sammansättning, koordinering och uppföljning av distriktets kommunikationsplan. Ansvara för distriktets pressreleaser. Äga hemsida, Facebook och dess layout. Kommungrupp Gruppens uppdrag är att informera och skapa opinion kring ridsportens värden. Att föra en dialog, tillsammans med föreningen, med kommunen angående ridsportens förutsättningar. Verksamhetsgrupp Består av ordförande, sektionsordförande och verksamhetschef. Innan fastställande av budget gå igenom verksamhetsplaner för sektionerna och distriktet. Se över inriktningar för nästkommande år för att föreläggas distriktsstyrelsen för beslut. (Arbetsordning mellan sektioner och styrelse). Verksamhetsområde funktionsnedsatta Har ett helhetsansvar för verksamheten för funktionshindrade. Gruppen ansvarar för handikappledarutbildning och tävlingar för ryttare med funktionsnedsättning. Gruppen samarbetar med övriga sektionerna i gränsöverskridande frågor för funktionsnedsatta. Fokusområden För Stockholms Läns Ridsportförbund är det viktigt ha medlemsnyttan i fokus. Förutom interna uppdrag(ekonomigrupp, verksamhetsgrupp samt personalgrupp) som krävs av en styrelse med arbetsgivaransvar, har styrelsen under 2013 beslutat att priotiera följande områden: Fokus på bredden Ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön. Därför kommer vi att fokusera på ryttare med funktionsnedsättning samt barn/ungdomsverksamhet. Mervärden Att vara medlem inom Ridsportförbundet ska ge en meningsfull och en utvecklade fritid. Den enskilda medlemmen ska ha möjlighet att 5

7 utvecklas inom ridsporten. Vi har flera verksamhetsområden för att skapa mervärden såsom tävling, utbildning, ungdom samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning. Stockholms Läns Ridsportförbund vill också fokusera på Besöksgruppen, som har till uppgift att stödja föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Det kommer också vara ett fortsatta fokus på att påverka kommunernas inställning och prioritering av ridsporten. Vilka mervärden som faktiskt ridsporten ger till kommunens invånare. Vi har en kommungrupp i styrelsen som samordnar och fokusera på denna viktiga dialog. Kommunikation Stockholms Läns Ridportförbund behöver öka kunskapen om ridsport och dess värde i samhället för våra intressenter. Målet är att se en utveckling inom ridsporten som gynnar alla parter. Det har tillsatts en kommunikationsgrupp som har till uppgift att genomföra distriktets kommunikationsstrategi och plan som tagit fram under Ekonomiskt stöd En balanserad ekonomi är en viktig förutsättning för alla idrottsförbund och det gäller även för Stockholms Läns Ridsportförbund. Ekonomin är dels baserad på avgifter, uttagna av anslutna föreningar, baserad på medlems-, tävlings- och utbildningsavgifter och dels på stöd från Stockholms Läns Landstings Kulturnämnd via Stockholms Idrottsförbund. Stödet från Landstinget har tidigare utbetalats direkt till Stockholms Läns Ridsportförbund. Landstinget anser att ridsporten bedriver en väsentlig och betydelsefull verksamhet genom ridsportens unika kombination av idrotts- och främjandeorganisation samt för dess omfattande barn och ungdomsverksamhet. Från 2006 har stödet utbetalats via Stockholms Idrotts förbund. Omläggningen har medfört att stödet inte längre baseras på Landstingets regelverk, utan Stockholms Idrottsförbunds regelverk. tillämpningen av sitt regelverk. Stockholms Läns Ridsportförbund tilldelas stöd på samma villkor som övriga idrotter. Den största delen av stödet baseras därmed på Lokstödansökningar. Då en stor del av ridsportföreningar i Stockholm fått avslag på sina ansökningar, p.g. av oklarheter i regelverket, så medför beslutet ytterligare nedskärningar. Stockholms Läns Ridsportförbund har framfört synpunkter samt beskrivit konsekvenserna av Stockholmsidrottens fördelningskriterier för både Stockholms Läns Landsting och Stockholms Idrottsförbund. Landstinget har förstått allvaret i stödets kraftiga minskning och tilldelat Ridsporten ett eget direkt extra stöd för främjandeverksamheten. För 2013 fick Ridsporten kr via Stockholmsidrotten, enligt deras kriterier, samt kr från Landstinget. Totalt har Ridsporten tappat över 1 miljon av sitt stöd sen beslutet att man skulle få stödet via Stockholms Idrottsförbund trädde i kraft. Landstinget har öppnat för Ridsporten kan söka stöd direkt från Landstinget, för att reducera de negativa konsekvenserna av minskningen. Stockholms Läns landstings beslut om kronor i stöd för främjarverksamhet skall inte ses som en utfästelse om stödnivå till Stockholms Läns Ridsportförbund kommande år. Beslutet fattas varje år och även för 2014 har Stockholms Läns Ridsportförbund fått stöd till främjandeverksamheten. Det är Styrelsens målsättning att distriktet även i framtiden skall ha ekonomiska möjligheter att kunna erbjuda ridklubbarna en hög service och verksamhet med god kvalité för att främja ridsporten i länet. Fortsatt arbete kommer att inriktas på att hitta nya finansieringsformer. Distriktets Kansli Under 2013 flyttade kansliets lokaler till Ankdammsgatan 7 nb i Solna. Stockholms Läns Ridsportförbund har under 2013 haft 4 anställda. Stockholms Idrottsförbund införde en övergångsregel - som upphörde efter vid 6

8 Sektionerna Tävlingssektionen Distriktets tävlingssektion har haft 9 ordinarie styrelsemöten och 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 10 ordinarie ledamöter samt ordförande. Tävlingssektionens uppdrag/ansvar är följande : - Att arbeta för att utveckla tävlingsverksamheten till och med regional nivå i distriktet (helheten), enligt StRFs mål och riktlinjer. -Att ansvara för att utveckla alla grenars verksamhet på lokal och regional nivå i Stockholms Län. - Att samordna kontakterna mellan föreningar /distrikt/ förbund och övriga organisationer inom ramen för tävlingsverksamheten. - Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang. - Att allsvenskor, cuper, DM och lektionhästmästerskap arrangeras med god kvalité. - Att utbildning för domare och banbyggare sker med god kvalité. - Att ha en dialog med utbildade domare och banbyggare i StRF. - Att ansvara för DM, allsvenskor och cuper samt regler för dessa. - Att samordna tävlingsterminen. Tävlingssektionen har en domargrupp, tävlingsgrupp, en arrangörsgrupp, en ridskolegrupp samt en grupp för information och kommunikation. Tävlingskonferens Den 26 oktober arrangerade Tävlingssektionen en heldagskonferens på Scandic, Järva Krog. Det var 40 deltagare från 16 olika föreningar som var med på konferensen. Syftet med konferensen var att fördjupa och bredda dialogen med föreningarna kring tävlingsverksamheten i Stockholms län. Utifrån följande frågeställningar diskuterade man i grupper; Hur kan man samverka mellan föreningsgränserna? Vilket stöd kan vi som arrangörer få, och vad behöver vi? Tävlingssektionen har sammanställt och kommer att arbetat genom synpunkterna under Utbildningssektionen Utbildningssektionen har under 2013 haft 6 ordinarie styrelsemöten samt 1 planeringskonferens. Sektionen har under året bestått av 8 ordinarie ledamöter samt ordförande. Distriktets Utbildningssektion har till uppgift att arrangera olika utbildningar som distriktets medlemmar d.v.s klubbarna behöver för att nå sina mål. Sektionen har arbetat fram ett mål- och handlingsprogram för distriktets utbildningsverksamhet. Sektionens ansvar är att utveckla, planera och genomföra utbildningar för föreningarna, att erbjuda utbildningsutbud utifrån ridklubbarnas önskemål, att bevaka och informera om de utbildningsmaterial som finns, att samarbeta med SISU. Utbildningssektionen har under 2013 fokuserat på målen för utbildningsverksamheten samt sett över prioriterade områden. Sektionen har under 2013 ökat samverkan med tävlingssektionen kring Tävlingsfunktionärsutbildningen. Stockholms Läns Ridsportförbund Utbildningssektions delmål för att nå StRfs mål Delmål: Efterfrågan: 80% av utbildningarna ska ha 100% beläggning 20 % av utbildningarna ska ha 80 % beläggning. Kvalitet: 95% av utbildningarna vid 80% av kurserna ska få mycket bra eller bra vid utvärdering. Ekonomisk balans mot budget. Samverkan sektion grupper: öka samverkan inom StRF avseende utbildningsfrågor 7

9 Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte gick av stapeln torsdagen den 21 mars 2013 på Solna Access konferens, Solna. Årsmötet inleddes med att Anders Mellberg informerade om vad Svenska Ridsportförbundet fokuserat på under 2012 och kommer att fokusera på Därefter startade årsmötet. Det var 22 klubbar som deltog och det var ca 70 personer närvarande. Ordförande för mötet var Lotta Mossberg Ahlengärd. Till ordförande i distriktet nyvaldes Helena Örtholm. När valen var genomförda behandlades motioner, verksamhetsplan och avgifter. Årsmötet avslutades med att Stockholms Läns Ridsportförbunds nyvalda ordförande Helena Örtholm delade ut blommor till SM vinnarna i distriktet och championatstecken ponny samt utdelning av förtjänsttecken och avtackning av Jörgen Jarleman som avgående ordförande och avtackning av avgående ledamöter. Därefter bjöds det på smörgåstårta och mingel. Ungdomssektionen (DUS) Distriktsungdomssektionen har under året haft 4 ordinarie styrelsemöten. DUS MÅL OCH VERKSAMHET DUS- Distriktsungdomssektionen skall vara till för ungdomarna ute på klubbarna. Ha en bra kommunikation och öppen dialog. DUS - Distriktsungdomssektionen skall representera alla ungdomar i distriktet. DUS- Distriktsungdomssektionen skall inspirera, vägleda och påverka både uppåt och neråt. DUS- Distriktsungdomssektionen skall nå ut till ungdomarna och stimulera dem till engagemang inom ridsporten, genom att stötta, aktivera, motivera och informera. DUS- Distriktsungdomssektionen skall öka kamratskapen och sammanhållningen samt öka ungdoms- samarbetet mellan ridklubbarnas sektioner. Distriktungdomssektionens (DUS) Årsmöte DUS - Distriktsungdomssektionen vill att DUS kännetecken skall vara: Roligt och lärorikt Kompetens Tillgängligt Intresserade av det som pågår Engagerade En länk både uppåt och neråt DUS- Distriktsungdomssektionen skall ständigt jobba för en bra teamkänsla inom gruppen och se till att alla är delaktiga i verksamheten och engagerade i all övrig verksamhet inom distriktet. DUS- Distriktsungdomssektionen skall vara förebilder inom den demokratiska fostran och jobba för ett brinnande och livslångt intresse för både den uppsuttna och den ideella verksamheten inom ridsporten. Onsdagen den 18 mars samlades representanter från klubbarnas ungdomssektioner för att genomföra 2013 års årsmöte på Djursholms Ridskola i Djursholm. Det var 13 ridklubbar representerade. Kvällen inleddes med en mycket uppskattad föreläsning av Maria Bredberg som berättade om att vara fälttävlansryttare på elitnivå. Hon berättade också om motgångar, hur hon förlorade sin häst på tävlingsbanan och om sorgen men även om framgångarna och de fina placeringarna. Maria har bland annat Guld i NM-lag och individuellt brons, utsedd till Morgondagens stjärna och Årets komet, Ryttargalan 2009, Lagbrons Europamästerskap för Young Rider. Frågorna var många och när Maria berättade om den tragiska olyckan då hennes häst så olyckligt avled blev många av deltagarna berörda. Ordförande för mötet var Jennie Hagelin som gick igenom hur årsmötet skulle gå till. Till ordförande för ungdomssektionen valdes Elin Holmér Sundström. Årsmötet valde in 10 ledamöter utöver ordförande. När årsmötesförhandlingarna var avslutade avtackades avgående ledamöter och deltagande ungdomar avslutade kvällen med en tacobuffé. 8

10 Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma 2013 Emma Olsson Björs och Helena Örtholm deltog som Stockholms Läns Ridsportförbunds ombud på Svenska Ridsportförbundets stämma i maj 2013 på SLU i Uppsala. Stockholms Idrottsförbunds stämma/sisu stämma Emma Olsson Björs och Jörgen Jarleman deltog som Stockholms Läns Ridsportförbunds representanter på Stockholms Idrottsförbunds stämma i april. Stockholms Läns Ridsportförbund är ett av de specialdistriktsförbund som samverkar med Stockholms Idrottsförbund. Samarbete med Agria/ Länsförsäkringar Stockholm Stockholms Läns Ridsportförbund har ett mångårigt samarbete med Länsförsäkringar/Agria och har även under 2013 haft ett gott samarbete med Agria/Länsförsäkringar Stockholm. Agria/Länsförsäkringar Stockholm har under 2013 sponsrat DM-täcken i samtliga grenar. Volkswagen Riders Tour 2013 Under hösten anordnade Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Volkswagen, en tour runt om i landet där man bjöd in olika ridsportprofiler till ett kort seminarium. Stockholm fick besök två gånger, första gången i Norrtälje på Norrbil där man hade bjudit in Elisabeth Lundholm för att berätta om sin tränarfilosofi. Andra besöket som var Tourens mest besökta, ca 50 åskådare, var förlagd till Olofssons bil i Haninge, där man hade bjudit in Kristian von Krusenstierna. Kristian berättade om hur han la upp träningen för sina hästar, från unghästarna till sina elithästar som går Grand Prix klasser. Stockholms Läns Ridsportförbund var delaktiga i arrangemnget och var där med information om verksamheten i Stockholms Län. Samarbete med Länsstyrelsen Stockholms Läns Ridsportförbund ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen och länsveterinärerna. Kontinuerligt kallar länsstyrelsen till samverkansmöten, där olika djurskyddsfrågor diskuteras och vilka åtgärder som skall vidtas för att komma tillrätta med ev. problem. 9

11 Värdegrunder Värdegrunder har varit ett område som Stockholms Läns Ridsportförbund har prioriterat. Stockholms Läns Ridsportförbund har på konferens och utbildningar diskuterat Stockholms Läns Ridsportförbunds värdegrunder. Värdegrunden är - Hästen och människan i samspel- med följande ledord: Glädje, Gemenskap, Respekt och Hästens Bästa. Det har också disku terats med föreningarna vad värdegrunden innebar för dem i deras förening och hur Stockholms Läns Ridsportförbund kan ge dem stöd i förankringsprocessen inom föreningen. Utbildningssektionen i distriktet har arbetat fram ett upplägg på utbildning kring värdegrunder för de som tävlar allsvenska på ponny i Div II och III. Utbildningen genomfördes vid 2 tillfällen under Arbetet med att förankra värdegrunden i Stockholms Län kommer att fördjupas ytterligare de närmaste åren. Värdegrund Stockholms Läns Ridsportförbund Hästen och Människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån dess behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och Lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. 10

12 INFORMATION TILL KLUBBARNA Mål Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att information om distriktets mål och verksamhet når distriktets medlemmar på ett lämpligt sätt. Under 2013 har en marknads- och kommunikationsstrategi tagit fram. Syftet med marknadsstrategin är att tydliggöra Stockholms Läns Ridsportförbunds kommunikation till de olika intressenter som identifierats samt möjliggöra en strukturerad approach till det fortsatta arbetet med kommunikation för distriktets styrelse, kansli, sektioner samt kommittéer. Målet med strategin är att kunna utveckla tillvägagångssättet för hur kommunikationen från Stockholms Läns Ridsportförbund ska bedrivas och genom detta bidra till att ridsporten utvecklas i enlighet med Stockholms Läns Ridsports övergripande mål Hemsidan Hemsidan har utvecklats och blivit mer informativ. Utvecklingen av hemsidan fortsätter kontinuerligt för att uppfylla de krav ridklubbarna har på information. Som en del i informationsverksamheten har Stockholms Läns Ridsportförbund även skapat en Facebook-sida för att kunna nå ut och skapa en dialog med medlemmarna. Häst & Ryttare Tidningen är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och skickas till alla som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Under 2013 hade Stockholms Läns Ridsportförbund med 2 distriktsbilagor i Häst och Ryttare med information från verksamheten i Stockholms Län. KONFERENSER Emma Olsson Björs har vid flera tillfällen deltagit på träffar för Distriktsordföranden. Stockholms Läns Ridsportförbunds personal har under året deltagit på träffar och utbildningar som anordnats av Svenska Ridsportförbundet för tjänstemän på distriktskanslierna. Distriktsstyrelsen har vid flera tillfällen deltagit på träffar och föreläsningar som anordnats av Stockholms Idrottsförbund. Klubb- och kommunstöd Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse, besöksgrupp och kansli har hjälpt de klubbar och kommuner som så önskat med råd och stöd i olika frågor gällande utveckling av verksamhet och ridanläggningar. Många ridklubbar har via telefon fått stöd och råd i olika frågor rörande verksamheten och samarbete mellan ridskola och ridklubb. Via hemsidan kan föreningarna anmäla sina medlemmar till utbildningar, clinic s och föreläsningar i ett administrativt program. Det har inneburit att föreningarna och deras medlemmar på ett enklare sätt kan se aktuella Klubbinfo/Nyhetsbrev Under 2013 har utskick kallat Klubbinformation skickats ut till klubbarna en gång per termin med bland annat kurskatalogen. Klubbinformationen är ett led i att öka och förbättra kommunikationen med klubbar och deras medlemmar. Nyhetsbrev har sänts via mailen under 2013 till olika målgrupper. 11

13 Stockholms Läns Ridsportförbund har som en följd av det beslut som fattats skickat en uppmaning till samtliga klubbar i Stockholm att ta ställning mot rökning. Till redan rökfria klubbar har affischer och skyltar samt tips och idéer för fortsatt arbete mot rökning skickats. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund är det 55 ridklubbar som beslutat att vara rökfria. Ca 55 % av de ridklubbar som driver eller samarbetar med en ridskola är rökfria. Det är där de flesta ungdomarna finns. Ridsporten Vill Rökfritt En uppmaning till alla klubbar! Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla ridklubbar i Sverige att ta upp frågan om rökning till diskussion! De klubbar som skickar ett protokollsutdrag till Svenska Ridsportförbundets Ungdomsavdelning där det står hur klubben tänkt verka för en rökfri ridanläggning får utan kostnad skylten Vi vill ha en rökfri ridanläggning samt kommer med på rökbarometern. Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse anser att rökfritt är en viktig fråga och har därför fattat följande beslut: Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar inte börjar röka inom ridsporten. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att ridklubbar/ridskolor tar ställning i rökfrågan genom att påverka klubbar att skicka in protokoll om att anläggningen är rökfri. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall arbeta målmedvetet med rökfritt genom utbildning, information och aktiviteter för barn och ungdomar. Idrotten Vill är ett idéprogram som arbetats fram under ett par års tid och som enhälligt antogs av Riksidrottsmötet Idrotten Vill lägger fast den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé och utgör vår gemensamma värdegrund. Men ridsporten är speciell, lika speciell som vart och ett av Riksidrottsförbundets 69 idrottsförbund. Därför har vi inom ridsporten arbetat fram ett eget idéprogram som vänder sig i första hand till alla våra ledare - Ridsporten Vill! Ridsporten Vill. Idéprogrammet visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar. Det är i ridklubbarna verksamheten får sin slutliga form och det är vi som ledare och aktiva som gör riktlinjerna levande och bär ridsportens budskap. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre! I Ridsporten Vill understryker vi vikten av att utveckla unga människor positivt i alla avseenden, såväl på det personliga planet som i umgänget med kamrater och hästar. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre. Ridsporten Vill är ett dokument som Stockholms Läns Ridsportförbund beslutat skall genomsyra hela distriktets verksamhet. 12

14 Idrottslyftet Idrottslyftet mer för fler Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomidrott. Idrottsrörelsen får 500 miljoner kronor under det kommande året och ridsporten beviljades kronor under Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Idrottslyftets mål: 1. Idrottsrörelsen ska ha ökat antal aktiviteter och utövare. 2. Alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i "Idrotten vill" utifrån sina respektive förutsättningar. 3. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat. Idrottslyftet Ridsport Antal inskickade ansökningar: 781 st Antal beviljade projekt: 591 st Antal beviljade föreningar: 309 st I snitt beviljades varje förening: kronor TOPP-10 områdena för projkten: 1. Talang/Träningsstöd 2. ULK/VULK 3. Hästkunskap 4. Prova på 5. Vuxen i stallet 6. Grönt Kort 7. Föreläsningar 8. Integration 9. Intern ledarutbildning 10. Rent träningsstöd Föreningsutveckling Föreningsstödet är den del av idrottslyftet som fördelas av Svenska Ridsportförbundet centralt. Tanken är att alla satsningar efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet. Under 2013 har 30 föreningar skickat in 70 ansökningar till idrottslyftet. Vilket är en minskning mot föregående år. Följande föreningar har sökt medel från Idrottslyftet 2013: Bogesundslandets Ryttare Bromma Ridklubb Djurgårdens Ryttarklubb Enskede Ridsällskap Färingsö Rididrott Gömmargårdens Ridsällskap Hagbylunds Ridklubb Haningebygdens Ryttarförening Hufvudsta Ridklubb Järfälla Ryttarförening Karlslunds Ryttarsällskap Mälaröarnas Ridklubb Mälarhöjdens Ryttarsällskap Märsta Ridklubb Nynäshamns Ridklubb Ridklubben Rimbo Ryttare Roo Gård Ryttarklubb Sjövillans Ridklubb Sollentuna Ridklubb Sorundda Ridklubb Stockholms Fältrittklubb Stora Wäsby Fältrittklubb Sundby Ridklubb Södertälje Ridklubb Troxhammar Ryttarsällskap Täby Galopps Ponnyklubb Vallentuna Ridklubb Vätö Ridklubb Årsta-Runsten Sportryttareförening Överby Hästsportförening 13

15 BESÖKSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall med kontinuerliga besök, hos föreningar som driver ridskola eller samarbetar med ridskola, verka för att anläggningarna uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på anläggning. Klubbanslutning till Svenska Ridsportförbundet I besöksgruppens uppgift ingår även att titta på olika förhållanden på anläggningar/klubbar som ansöker om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet. Detta sker nu rutinmässigt och gruppens yttrande är ett viktigt komplement till den övriga bedömningen av verksamheten som görs av distriktet. Bedömningen remitteras sedan till Svenska Ridsportförbundet. Distriktet fattar ett första beslut om lokalavdelningen skall få anslutning. Ärendet går sedan vidare till Svenska Ridsportförbundet där definitivt beslut om anslutning fattas. För att underlätta Svenska Ridsportförbundets bedömning och få distriktens bedömningar så likartade som möjligt, har Svenska Ridsportförbundet utarbetat ett mycket omfattande besöksprotokoll. Stockholmsdistriktets styrelse har beslutat att upprätta besöksprotokoll över samtliga anslutna lokalavdelningar inom distriktet som samarbetar med ridskola eller driver ridskola. Kvalitetsmärkning av ridskolor Det finns från och med 1998 möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en plakett som godkända ridskolor och anläggningar kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för. Distriktens besöksgrupper genomför besiktning och godkännande av ridskoleanläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll. Besiktning skall ske minst vart tredje år. Till anläggningsskylten finns en tilläggsskylt Ridskola. För att få tilläggsskylten ställs speciella krav rörande personalens utbildning. Nytt är att det kommit ytterligare en skylt för utbildad personal. För att få skylten ställs samma krav som på tilläggsskylten ridskola. Utbildad personal skylten kan man få även fast anläggningen inte håller måtten för anläggningsskylten. Inför 2014 har förutsättningarna för kvalitetsmärkningen förändrats. Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp har kvalitetsmärkt 48 ridskolor. I Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp ingår Bo Kjellgren, Marion Rudebeck, Christer Lindberg, och Anneli Grimborg Säteri. Följande föreningar har anslutits: Compass Sportklubb Stockholms Ponnyklubb Följande anslutningar har upphört: Vindö Ryttarsällskap Lennartsnäs Ryttarförening Kyrkbyns Ridklubb Täby Följande föreningar har gjort namnbyte: Team Aspvik Ridklubb till Kungsängens Sportryttareförening Enliden Ryttarklubb till Huddinge Ridklubb 14

16 BARN- & UNGDOMSVERKSAMHET Av Svenska Ridsportförbundets ca medlemmar är ca bosatta i Stockholmsdistriktet. Av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är ca 65 % barn och ungdomar under 25 år. I Stockholms Län är det 72% barn- och ungdomar som är under 25 år. Detta beror på att det finns många ridskolor och att det i de flesta fall är ganska nära att ta sig till ridskolan. Under 2012 har intresset för ridning bland barn- och ungdomar ökat. Av dessa är i sin tur ca 90% flickor i åldrarna upp till 25 år. I de yngre åldrarna söker sig allt fler till ridanläggningarna. Stockholms Läns Ridsportförbund anser att det är viktigt att satsa på barn och ungdomar, de som i framtiden kommer att bli ridsportens ledare, ryttare och hästmänniskor på olika nivåer. Stockholms Läns Ridsportförbund har beslutat om följande mål för barnverksamheten Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall: - verka för att föreningarna i Stockholms Län bedriver en barnverksamhet på barns villkor, med ledare som har kunskaper om barns utveckling. - verka för att barnen får en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. - verka för att all verksamhet genomsyras av Ridsporten vill. - verka för att främja barns och föräldrars deltagande i föreningens breda verksamhet. Att ge dem en bra grund är oerhört betydelsefullt. Ridskolan som kunskapscentrum fyller här en viktig roll. 15

17 Hästsportskolor Hästsportskolorna innebär en möjlighet för ridklubbarna att samarbeta med andra föreningar, skolor, fritids och idrottsskolor, men även ett ökat samarbete med övriga hästsporter, som trav och galopp. Bakgrund/Syfte med hästsportskolor är att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom hästsporten. Att fler får tillgång och möjlighet att hålla på med hästar, både killar och tjejer. Att detta upplägg även lockar fler killar till hästsporten och att fler tjejer väljer att stanna kvar inom hästsporten och alla skall hitta något som passar just dem. Att erbjuda alternativ till de traditionella hästsportverksamheterna. Innehåll: Hästsportskolan handlar om att ge grundläggande motoriska färdigheter och en grundläggande hästkunskap. I hästsportskolan finns leken med som en viktig del. Leken är barnens naturliga sätt att lära sig. Genom den utvecklas och tränas bl a hänsynstagande, samarbete, relationer och värderingar. Det är viktigt att barnen också lär sig på ett naturligt sätt ta hänsyn till hästen och dennes behov. Mål: Att ge barnen en allsidig och allmän kunskap om hästen och de hästverksamheter som finns. Att sätta barnet och hästen tillsammans i centrum. Att utveckla barns självkänsla tillsammans med djur. Att ge barnen en allsidig och sund träning samt öka medvetandet om vikten av rätt kost. Att barnen får god kunskap i miljöfrågor. Att ta upp attityder och värderingar - alla lika värda. Målarbok Till barnen som deltar i Hästsportskolorna har Stockholms Läns Ridsportförbund tagit fram en Målarbok. Målarboken fungerar också utmärkt till Barnkulturgrupper m.fl. Målarboken är tänkt som ett arbetsmaterial för barnen, där de kan måla och diskutera olika hästfrågor, vad äter hästen, hur tar vi hand om den, det kan även kopplas till hur man skall vara mot varandra och hästen. Till Målarboken finns en studiehandledning framtagen. Hästkunskap Cup Hästkunskap Cup är tävlingen för alla ungdomar som vill testa sina hästkunskaper. Tävlingen avgörs under höstterminen och består av både praktiska och teoretiska moment inom hästkunskap, stalltjänst, hästskösel, utfodring, hästhantering, hälsa och sjukvård. Hur går tävlingen till? Respektive lag går tillsammans igenom ett antal boxar där laget tillsammans, under tidspress skall lösa problem eller besvara frågor. När alla lag klarat av detta möts de tre lagen som samlat flest rätt i en final där vi blandar teori och praktik med lek. Hamnar lag på lika poäng inför finalen avgör utslagsfrågor den inbördes placeringen. Målgrupp/ För vem: Hästsportskolan är tänkt att rikta sig främst till 7-12 åringar. Barnen delas in i grupper med 7-9 åringar och åringar. Hästsportskolorna vänder sig i första hand till nybörjare. 16

18 RIDSKOLAN Den Svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Ridskolan är dels en utbildningsanläggning, dels en samlingsplats för barn, ungdomar och ridsportintresserade. Till ridklubben och ridskolan är alla välkomna. Man behöver inte vara bäst för att platsa i gänget. Ridklubben erbjuder aktiviteter för alla nivåer. Svenska Ridsportförbundets avsuttna verksamhet är bred och omfattande. Från häst- och stallvårdskurser för de yngsta till mer avancerade teorikurser och studiecirklar för dem som nått längre och vill lära sig mer. Stallet är öppet och även om inte en ridlektion står på schemat finns annat som sysselsätter. Ridskolan är ofta öppen sju dagar i veckan, från tidiga morgon till sen kväll. Stallet ska vara en plats där alla känner sig välkomna, trygga och sedda. Undersökningar visar att ungdomarna i genomsnitt vistas 5-15 timmar per vecka vid ridanläggningen. Endast ca 14% är ridning, resten av tiden ägnar man sig åt avsutten verksamhet. Svenska Ridsportförbundet och distriktet utbildar ungdomsledare som hjälper till att ta hand om de unga ryttarna på eftermiddagarna. Det finns mycket att lära om hästar och deras skötsel. Den höga andelen flickor beror förmodligen till stor del på att flickor i de här åldrarna har ett stort behov av kontakt med djur och då gärna hästar. Ridanläggningarna fungerar idag i stor utsträckning som en öppen barn- och ungdomsverksamhet, vilka fyller ett stort behov. Dock är stödet till ridsporten på alla nivåer dåligt. Kommunerna subventionerar inte tjejernas ridanläggningar på samma sätt som killarnas ishallar, fotbollsplaner och idrottsanläggningar. Denna snedfördelning gör att flickornas ridning blir förhållandevis dyr jämfört med vad pojkarna behöver betala för sina fritidsaktiviteter. Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund arbetar aktivt med att påverka beslutsfattarna för att snedfördelningen ska rättas till. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram ett material kring ridskolan i samhället. Stallet formar framtidens ledare Lena Forsbergs uppmärksammade forskning om stalltjejerna som framtidens ledare. Hennes studie, som har pågått sedan 2003, gjordes för att rikta uppmärksamheten mot människorna som rör sig i stallkulturen. Lena Forsberg fokuserar på flickorna som lägger ner all sin fritid i stallet. De två stora frågeställningarna i studien blev: vad är det som är unikt i den fritidsmiljö som en ridskola erbjuder och vad betyder det för de människor som vistas i stallet? Stallet tillhandahåller utmaningar, man blir ofta tvungen att ta risker och sätta upp mål. Mål som sedan ska uppnås, vilket gör tjejerna drivna. Stallet är ett ställe där de kan utvecklas friare och där stallflickorna får en utmärkt ledarskapsutbildning. - Hästen blir en kamrat och ett redskap. Det är stora djur som inte är helt ofarliga, tjejerna måste tidigt lära sig att ta kommandot och kommunicera med hästen. Hela agerandet mot hästen handlar om ledarskap. Stalltjejer formar en egen livsstil, där man lever för hästarna och stallet. I stallet bryr man sig inte heller så mycket om hur man ser ut. Hästen skall vara i centrum för all verksamhet. Det är intresset för hästar som drar ungdomarna till ridklubbarna och ridskolorna. Hästen och kompisarna är de viktigaste ingredienserna i ridungdomens vardag. I den breda fritidsverksamheten finns inga övergångsbestämmelser eller tävlingslicenser. Alla kan delta i ridklubbens olika verksamheter oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning och etnisk bakgrund etc. Ridklubben/Ridskolan är öppen för alla. Idag finns det 22 anställda idrottsledare/fritidsledare på 17 ridskolor av 65 i Stockholms Län. Ridklubbarna har genom projektmedel från Idrottslyftet, egna medel och i ett fåtal fall stöd från kommunen haft möjlighet att ha en fritidsledare anställd. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa och stödja barn- och ungdomar på ridskolan. 17

19 LOKALT AKTIVITETSSTÖD Det lokala aktivitetsstödet utgörs av ett statligt och ett kommunalt bidrag till klubbarna. Det statliga stödet fördelas från och med 2004 av RF- Riksidrottsförbundet och var kronor per sammankomst. Det rörliga bidraget var 8 kronor per deltagare. Storleken på det kommunala aktivitetsstödet varierar mellan 10:- och 65:- kronor/sammankomst inom länets kommuner. Ridklubbarnas verksamhet är till mycket stor del uppbyggd av gruppaktiviteter. Det lokala aktivitetsstödet utgör därför en viktig del i klubbarnas ekonomi. Stockholmsdistriktets klubbar har för hösten 2012och våren 2013 rapporterat sammankomster för statligt och lokalt aktivitetsstöd med deltagare totalt. Detta är en liten ökning i förhållande till föregående period. Det är 69 ridklubbar som fått lokalt aktivitetsstöd under 2012/2013 det är en liten ökning mot förregående år. Reglerna gäller från 1 december 2001 för statligt lokalt aktivitetsstöd: * Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar mellan 7-20 år som deltar i en ledarledd gruppverksamhet. * Bidrag utgår för minst 3 och maximalt 30 deltagare per sammankomst * De nya redovisningsperioderna är 1 januari- 30 juni och 1 juli-31 december. * Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. de ska få rätt lokalt aktivitetsstöd. Minskningen av stödet påverkar ridsporten både på distrikts- och central nivå. Stockholms Läns Ridsportförbund har under 2013 gemensamt med föreningarna diskuterat en förbättrad modell som är avsedd att minska avslag på grund av otydliga ansökningar. Tio i topp bland klubbarna 1. Ågesta Ridklubb antal sammankomster Tyresö Ryttarförening antal sammankomster Stockholms Fältrittklubb antal sammankomster Botkyrka Ridsällskap antal sammankomster Lidingö Ryttarförening antal sammankomster Föreningen Skånsta Ryttare antal sammankomster Överby Hästsportförening antal sammankomster Sorunda Ridklubb antal sammankomster Föreningen Siggesta Ryttare antal sammankomster Värmdö Ridklubb antal sammankomster 1376 Den 1 januari 2009 gjordes ytterligare en uppdateringar av reglerna. Detta har påverkat det Lokala aktivitetsstödet under 2012 och 2013 genom en skärpt tolkning av verksamhet i föreningens egen regi. På Ridksidrottsförbundets stämma i maj 2013 antogs nya regler för det Lokalal aktivitetesstödet. Dessa regler kommer att gälla från 1 januari-14. Stockholms Läns Ridsportförbund har tillsammans med Svenska Ridsportförbundet lagt stor kraftpå att stödja föreningarna för att 18

20 RYTTARMÄRKEN Ryttarmärken Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken finns i sju olika valörer. De har funnits sedan Man kan avlägga märke I - IV. Man kan också avlägga brons-, silver- och guldmärket. Nivån på märkena är från enkelt specialprogram till LA/MSV i dressyr och från cavaletti till 1.20/1.30 i hoppning. Varje märke omfattar ett dressyroch ett hoppmoment, ett praktiskt moment (tex att visa hur man sadlar en häst) och ett teoretiskt moment (en teoriskrivning). Genom att ryttarmärket omfattar så många delar ger det eleverna en bred kunskap om ridning och hästhållning. Samtidigt är det stimulerande för både ridinstruktörer och elever att tillsammans arbeta med ett gemensamt mål i ridutbildningen. Många av distriktets klubbar använder i dag ryttarmärken som delmål i sin dagliga undervisning på ridskolan. Ridborgarmärket Ridborgarmärket är ett märke som till sitt upplägg kan liknas vid simborgarmärket. Märkestagningen går ut på att man under ledning skall genomföra ett enkelt program och visa att man behärskar hästen i skritt, trav och galopp års märke är i blått och guld med Svenska Ridsportförbundets logo i mitten. Det finns ett femårsmärke, ett tioårsmärke och ett tjugofemårsmärke. Landets alla ridklubbar tävlar om flest avlagda märkesprov räknat i förhållande till antalet medlemmar i klubben. Enskede Ridsällskap satsade även under 2013, vilket resulterade i en tredje plats totalt och 5000:- hos Safety Systems. Finalpriset i Ridborgarmärket är ett riktigt kunskapslyft för hela klubben. Vinnaren fick välja fritt bland Svenska Ridsportförbundets utbildningar motsvarande kr. BARNMÄRKEN Stockholms Läns Ridsportförbund har tagit fram barnmärken. Syftet med märkena är att tidigt ge barnen en bekräftelse och uppmuntran på vad de har lärt sig och att de ska få möjlighet att lära sig grunderna genom lek. Märkena är praktiska och bygger på att barnen skall visa vad de lärt sig. Märkena riktar sig till barn upp till 12 år och nivån anpassas efter barnens ålder och förutsättningar. Tanken är att det ska vara enkelt och roligt att ta märkena och att det ska bli ett uppskattat inslag på ridskolan. Märkena har blivit en succé och totalt har ca märken sålts under Märkena innehåller följande: Vita Hästen: Att kunna gå in till hästen på rätt sätt Att kunna förbereda hästen för ridning (borstning och kratsa hovarna) Att kunna beskriva fem regler som gäller i ett stall Gula Hästen: Att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt och leda hästen i skritt tillbaka dit man startade. Att kunna beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning och vad de heter Att kunna ta av och sätta på en grimma Brons Hästen: Att kunna sitta upp och sitta av på rätt sätt Att kunna starta och stanna hästen Att kunna gå de raka ridvägarna (kan göras t ex med en käpphäst) Att kunna gå de böjda ridvägarna (volt och volt tillbaka, kan göras med käpphäst) Silver Hästen: Att kunna styra hästen mellan uppsatta koner i skritt. Att kunna rida de raka ridvägarna i skritt Att kunna rida de böjda ridvägarna i skritt Att kunna rida lätt i trav minst en långsida, sakta av till skritt och stanna Guld Hästen Att kunna sadla och tränsa Att kunna rida de raka ridvägarna i trav och styra hästen mellan uppsatta koner i trav Att kunna rida de böjda ridvägarna i trav Att kunna fatta galopp och galoppera ca 10 meter. 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer