VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND"

Transkript

1 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

2 Ordförande har ordet När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010 och början av 2011, börjar mildras och vi kan känna att våren är på g. Men än kan vi få bakslag. Jag är glad att se att vårt gemensamma arbete med värdegrundsfrågorna har förstärkts under 2010 och ser ut att bli ännu viktigare inom ridsporten under Både vi, föreningar, kansli, sektioner och styrelse inom distriktet, liksom även förbundet centralt. Värdegrundsfrågorna är väsentliga, en stark gemensam plattform stärker oss och säkerställer vårt goda förhållande till varandra och till våra hästar. De utbildningar som genomförts under 2010 och 2011 visar klart hur väsentlig frågan är för oss alla. Men år 2010 har inte bara varit ett gott år. Medlemsfrågan har blivit än mer betydelsefull. Ett tiotal föreningar har upphört och många av deras medlemmar har inte fortsatt till andra föreningar. Dessutom har en del föreningar har tappat medlemmar. Däremot, glädjande nog har inte intresset för ridning och hästverksamhet har minskat, utan tvärtom. Jag tror att vi alla gemensamt måste förstärka vårt arbete med att behålla och nyrekrytera medlem mar. Vi måste hitta nya former för att öka intresset och förtydliga nyttan av medlemskap i ridsporten. Här är alla goda idéer välkomna och betydelsefulla. Finansieringsfrågan har inte blivit mindre betydelsefull under det gångna året. Vi har aktivt bearbetat både landsting och Stockholms Idrottsförbund för att försöka behålla vårt landstingsstöd utan att lyckas. Vid Stockholms Idrottsförbunds årsmöte 2010, beslutade de övriga idrottsföreningarna, att minska vårt landstingsstöd med kronor. Ännu finns det en stor risk för ytterligare minskning av stödet. Genom att ytterligare effektivisera vår verksamhet har vi kunnat minska vår kanslipersonal, hittills utan att behöva minska på vår service och stöd till våra föreningar. Vi fortsätter att försöka att ytterligare effektivisera vår verksamhet. Även säkerhetsfrågorna har varit ett viktigt område inom ridsporten, liksom inom distriktet. Vi har tyvärr haft allvarliga olycksfall i Sverige, vilket har fått alla distrikt och förbundet att öka sina insatser inom information och utbildning. Vi har genomfört seminarier för föreningar, tävlande och funktionärer med fokus på att öka kunskap och medvetenhet, för att minska risker och sårbarhet. Det starka intresse och gensvar vi mött, visar att alla inom distriktet ger säkerhetsfrågorna största prioritet. Under året har organisationsfrågorna fått en extra stor betydelse. Förbundsstämman 2009 tillsatte två utredningar, en för organisations- och en för avgiftsfrågan. Dessa har genomfört enkäter, rådslag med medlemmarna samt seminarier med distriktsstyrelserna under året. Alla har lagt ett stort arbete på att medverka i detta. Före jul kom en remiss som skulle besvaras i början av Vi har genomfört möten där alla föreningar inbjudits för att diskutera remissen för att försöka skapa en gemensam syn. Frågeställningarna kommer även att diskuteras på förbundsstämman i maj Vi har även under 2010 genomfört en mycket välbesökt kommunkonferens i Täbys nya ridsportanläggning. Till denna inbjöd vi politiker och tjänstemän inom distriktets kommuner. Vi fick en mycket givande diskussion och erfarenhetsutbyte som kommer att väsentligt underlätta kontakter mellan föreningar och kommuner i framtiden. Tävlingsåret 2010 har varit ett intensivt år ur många aspekter. Antalet starter totalt inom distriktet har ökat inom dressyr och hoppning. Övriga discipliner har tyvärr minskat eller har inga starter. Vi måste gemensamt försöka åtgärda detta. Speciellt inom den viktiga handikapp idrotten, det låga tävlandet speglar inte vårt arbete inom området. Antalet licensierade ryttare har ökat under året, glädjande nog, men ännu fler av våra medlemmar är säkert klara för att börja tävla. Att vi har duktiga ridskoleryttare visar inte minst Johanna Hallerstedt från Djursholms Ridklubb genom sin seger i Agria Ridskolemästerskap för lektionsryttare. Hon inte bara vann en ärorik titel utan fick en utbildningscheck samt hästen Luna som klubben/ridskolan får disponera i 3 år. Hennes seger visar att vi har duktiga ryttare, hästar och instruktörer vid våra ridskolor och att deras arbete ger en utdelning. Utan våra duktiga ridskolor skulle inte ridsporten ha sin storlek och betydelse i Sverige. Utan det stora ideella arbetet i föreningar, sektioner, funktionärer och distrikt skulle inte ridsporten ha sin styrka och betydelse. Det är viktigt att vi alla ger varandra uppskattning och beröm för denna gemensamma insats. Det är vår gemensamma omsorg om ridsporten som skapar vår samhörighet. Jag vill rikta ett stort tack till Dig för Din insats och önska Dig ett gott ridsportår Jörgen Jarleman Ordförande 1

3 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Från och med 1 januari 1993 är all ridsport samlat i ett förbund - Svenska Ridsportförbundet. De fyra tidigare förbunden gick samman och bildade ett enat ridsportförbund. Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott. Svenska Ridsportförbundet har ca 950 medlemsklubbar, varav 500 driver ridskola, fördelade på 19 distrikt och ca medlemmar. 85 % av medlemmarna är flickor och kvinnor. Ridsporten är en av Sveriges absolut största ungdomsidrotter. En halv miljon svenskar rider för motion och tävling. Handikappridning har en stark ställning i förbundet, både när det gäller tävlingsverksamhet, motionsridning och utbildning funktionshindrade ryttare rider regelbundet på 250 ridskolor. Alla ungdomar i Ridsporten har möjlighet genom de ungdomssektioner som finns på alla nivåer att påverka ridsporten. Hästen är det viktigaste inom Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundets policy Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg. Det är mottot för Ridsportförbundets verksamhet. Svenska Ridsportförbundet skall... * vara en demokratisk och dynamisk organisation. * tillgodose alla hästvänners behov inom ridsporten och vara deras ombud. * engagera såväl yngre som äldre, såväl kvinnor som män. Ridsporten skall... *Präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet. Hästen skall... *värnas med kunnande, kärlek och omsorg. Sverige skall... *vara en av de stora ridsportnationerna. Det innebär att ridsportens position i samhället skall vara stark och att ridsporten skall kunna hävda sig väl i internationella jämförelser. Om ridsporten 85% är flickor och kvinnor 65 % är under 25 år 30 % är år 35 % är under 12 år. Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd. Andra största idrotten bland tjejer år, räknat på antal utövare. Bara fotbollen är större. Ca 8 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor. Svenska Ridsportförbundet har medlemmar, varav 65% är under 25 år motions- och lektionsryttare ryttare har tävlingslicens ryttare med funktionshinder. Ca 950 klubbar Drygt 500 av klubbarna driver ridskola. Ca av hästarna, varav drygt hälften ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor. Nästan hälften av all ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionshinder. Drygt tävlingsstarter inom ridsporten varje år. Hoppning är den största grenen med 78%, dressyr 19%, fälttävlan 2% och övriga grenar 1%. Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor. 19 ridsportdistrikt från norr till söder. Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare. De flesta förtroendevalda är kvinnor. Det finns aktiva ungdomar (under 26 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå. Utbildar årligen ungdomsledare, 250 ledare för ryttare med funktionshinder och ridledare. Genomför yrkesutbildningar till Ridlärare, Ridinstruktör, Biträdande Ridinstruktör och Hästskötare. 2

4 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Bakgrund Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Ändamålet är att främja och utveckla ridning, körning och voltige. Stockholms Läns Ridsportförbund ska även bedriva ungdomsverksamhet för att främja ungdomarnas ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och hästarna. Av de ca 120 klubbar som finns i Stockholms Län är 62 ridskoleanknutna. Det är ridklubben som är ansluten till Ridsportförbundet. 80% av klubbarnas medlemmar i distriktet rider på ridskola. Geografiskt täcker Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet hela Stockholms län och dess 26 kommuner. Organisation StRF Årsmöte Kansliet Distriktsstyrelsen Väljs på årsmötet Handikappkommitté Tillsätts av styrelsen Främjandegrupp Tillsätts av styrelsen Sportgrupp Tillsätts av styrelsen Ungdomssektionen Väljs på årsmötet Utbildningssektionen Väljs på årsmötet Tävlingssektionen Väljs på årsmötet Inom styrelsen finns följande grupper tillsatta: Marknadsgrupp, Personalgrupp, Ekonomigrupp, Besöksgrupp Stockholms Läns Ridsportförbunds organisation Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse har under 2010 utvecklat organisationen och arbetat med att förbättra och effektivisera den. Målet har varit att skapa en väl anpassad organisation för att på bästa sätt kunna möta föreningarnas behov av stöd och service. I samband med organisationsutvecklingen har en arbetsordning för styrelsen tagits fram samt tydliga uppdragsbeskrivningar för alla grupper och sektioner. Det finns också en tydlig handlingsplan för när verksamhetsplan och budget skall vara klara på olika nivåer i organisationen. Styrelsen har också uppdaterat verksamhetsidé, värdegrunder, vision och mål för Stockholms Läns Ridsportförbund. 3

5 Verksamhetsidé, Värdegrund, Vision och Övergripande mål Vision: Stockholms Läns Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets ledande distrikt genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden. Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara en samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom ramen för Svenska Ridsportförbundets ändamål. Att Stockholms Läns Ridsportförbund anpassar verksamheten efter föreningarnas behov. Att Stockholms Läns Ridsportförbund genom utbildning, stöd och rådgivning ger föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för föreningens medlemmar. Värdegrund Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum. Övergripande mål Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar i distriktets föreningar erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid. Den enskilda föreningsmedlemmen skall ha möjlighet att vistas i en ridklubbsverksamhet med kvalité. att all verksamhet bedrivs i en rök- och drogfri miljö. att utveckla, besöka, stödja och utbilda föreningarnas styrelser, för att de skall ha en möjlighet till att bedriva demokratiskt föreningsverksamhet samt arbeta för god etik och moral. att ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur eller kön. att för en god hästhållning genom ökad kunskap om hästen samt att all verksamhet skall genomsyras av säkerhet. att öka kunskapen om ridsport, hos politiker och tjänstemän, genom påverkan, opinion och information. deltagande på lika villkor ren dopingfri sport hög ledarkompetens verksamhet för alla sportslighet och kamratskap värnande om hästens bästa 4

6 Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har under året genomfört 10 protokollförda sammanträden, samt två konferenser. Utöver dessa möten har det genomförts ett antal arbetsgruppsmöten i de tillsatta grupperna inom olika arbetsområden. Vid dessa möten har man bl.a. diskuterat distriktets organisation. Stockholms Läns Ridsportförbund genomför åtgärder för att utveckla distriktets verksamhet och organisation. Distriktsstyrelsens ansvar Att ansvara för hela verksamheten Att dra upp mål, riktlinjer och policy för distriktets verksamhet Att skapa ramar och resurser för att verksamheten skall kunna genomföras Att ansvara för ekonomin Att utvärdera verksamheten samt avstämning av målen. Att sätta mål och följa upp att sektionernas verksamhet bedrivs inom ramen för distriktets verksamhet Att företräda ridsporten i samarbetet med andra organisationer, kommuner, landsting m fl i Stockholms Län. Att ansvara för kontakt/dialog med Svenska Ridsportförbundet Att ansvara för kontakt/dialog med Stockholms Idrottsförbund Följande arbetsgrupper finns inom styrelsen: Marknadsgrupp Utifrån Stockholms Läns Ridsportförbunds mål och inriktning (bl.a. beskrivet i StRF verksamhetsplan och i Ridsporten Vill) ta fram förslag till mål, riktlinjer och handlingsplan för Stockholms Läns Ridsportförbunds verksamhet inom området Sponsring. Förutom förslag till mål, riktlinjer och handlingsplan skall förslaget även innehålla underlag till en utveckling av marknadsplan. Underlaget till marknadsplan skall ligga i linje med förslaget till sponsring. Ha kontakt med SvRFs marknadsavdelning. Ekonomigrupp Ekonomigruppens uppgift är att vara en analysfunktion med inriktning på StRF's ekonomi. Ekonomigruppen skall bearbeta, utvärdera och analysera, budgetförslag, budgetutfall och resultat samt göra konsekvensbedömningar för årsresultat för hela StRF. Ekonomigruppen är även ett stöd för sektionerna i deras budgetarbete. Personalgrupp Personalgruppen skall bistå verksamhetschefen när denne har behov av hjälp i personalfrågor, tex anställningar, lönesättningar, arbetsbeskrivningar och anställningar/uppsägningar. Besöksgruppen Besöka föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Skall genom stöd, rådgivning och föreningsbesök verka för att ridanläggningar i Stockholms Län uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på bra anläggning. Gruppen kvalitetsmärker de anläggningar som så önskar få Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkningsskyltar. Verksamhetsgrupp Består av ordförande, sektionsordförande och verksamhetschef. Innan fastställande av budget gå igenom verksamhetsplaner för sektionerna och distriktet. Se över inriktningar för nästkommande år för att föreläggas distriktsstyrelsen för beslut. (Arbetsordning mellan sektioner och styrelse). Grupper/kommittérs uppdrag som är tillsatta av styrelsen med deltagare utanför styrelsen: Sportgruppen Arbeta med utveckling av sporten i Stockholms Län i samarbete med föreningarna. Att erbjuda juniorer och youngriders mönstringar, träningar och uppföljningar av dessa. Att skapa nätverk mellan lagledare och tränare/instruktörer i föreningarna. Främjandegruppen Utveckla främjandeverksamheten i Stockholms Län. Utveckling av medlemsrekrytering och breddverksamhet. Att sprida information om hästen. Bevaka frågor om etik & moral samt rök- och drogfritt. Handikappkommittén Har ett helhetsansvar för verksamheten för funktionshindrade. Kommittén ansvarar för handikappledarutbildning och tävlingar för funktionshindrade. Handikappkommittén samarbetar med övriga sektionerna i gränsöverskridande frågor för funktionshindrade. 5

7 Stockholms Läns Ridsportförbund styrelse har under 2010 lyft följande frågor för att förbättra verksamheten: - Följt upp sektionernas mål och handlingsplaner och det uppdrag som sektionerna fått. - Konferenser för styrelse och sektioner där värdegrunder och föreningarnas verksamhet har varit i fokus. Värdegrunder har varit i fokus både inom styrelsen och för sektioner och föreningar. - Enkäten som alla föreningar svarade på under 2009 har följt upp under 2010 där ytterligare fokus lagt på det föreningarna har mest behov att uifrån det basutbud som finns för Svenska Ridsportförbundets distrikt. - Arrangerat klubbträffar med inriktning på ridsporten i framtiden, vilka områden vill föreningarna att Stockholms Läns Ridsportförbund ska prioritera. - Medlemsvärde och -ackvisition har diskuterats i Främjandegruppen och är ett prioriterat område under Arbetet med att söka sponsorer till vissa verksamhetområden har fortsatte under Deltagit i Stockholms Idrottsförbunds möten och träffar. -Genomfört en kommunkonferens för att informera kommunerna i länet om ridsport och vårt behov av bra ridanläggningar. Detta har skett inom ramen för Läroprojektet - Representanter från Stockholms Läns Ridsportförbund har ingått i bl a Svenska Ridsportförbundet organisationsgrupp samt i säkerhets- och anläggningskommitten under SvRFs Ridskoleoch Utbildningssektion. - Bevaka frågor inom idrotten som berör ridsporten. Ekonomiskt stöd En balanserad ekonomi är en viktig förutsättning för alla idrottsförbund och det gäller även för Stockholms Läns Ridsportförbund. Ekonomin är dels baserad på avgifter, uttagna av anslutna föreningar, som baseras på medlemsavgifter, tävlings- och utbildningsavgifter och dels på stöd från Stockholms Läns Landstings Kultur- nämnd. Stödet har tidigare utbetalats direkt till Stockholms Läns Ridsportförbund från Landstinget. Landstinget anser att ridsporten bedriver en väsentlig och betydelsefull verksamhet genom ridsportens unika kombination av idrotts- och främjandeorganisation samt för dess omfattande barn och ungdomsverksamhet. Ridsporten utvecklar dem till att bli ansvars- och respektfulla ledare för både djur och människor. Detta har även avspeglats i omfattningen av stödet. Dessutom har landstinget beaktat att Stockholms Läns Ridsportförbund har handikappverksamhet liksom integration av invandrare. Från 2006 har Stockholms Läns Ridsportförbund fått stödet via Stockholms Idrotts förbund. Omläggningen har medfört att Stockholms Läns Ridsportförbund inte längre söker stöd enligt landstingets regelverk, utan enligt Stockholms Idrottsförbunds regelverk. På Stockholms Idrottsförbunds årsmöte 2006 beslutades att en konskekvensanalys och avstämning skulle göras under 2009 av konsekvenserna för ridsporten, baserat på denna avstämning skall stödet fastställas. Stockholms Läns Ridsportförbund har framfört synpunkter samt beskrivit konsekvenserna av Stockholmsidrottens fördelningsregler till både Stockholms Läns Landsting och Stockholms Idrottsförbund. Detta har medfört att Stockholms Idrottsförbund har infört en övergångsregel - som upphörde efter för tillämpningen av sitt regelverk. År 2010 minskade stödet med ca :- för Stockholms Läns Ridsportföbund. På Stockholms Idrottsförbunds stämma beslutade man att Ridsporten skulle få behålla 1 miljon av 1,6 miljoner i extra stöd. Detta innebar att minskningen blev något mindre än befarat. Det är Styrelsens målsättning att distriktet även i framtiden skall ha ekonomiska möjligheter att kunna erbjuda ridklubbarna en hög ser vice och verksamhet med god kvalité för att främja ridsporten i länet. Därför kommer en stor del av arbetet att inriktas på att hitta nya finansieringsformer. 6

8 Distriktets Kansli Distriktet har sitt kansli på Smidesvägen 5 i Solna, - Stockholmidrottens hus, tillsammans med andra idrotter i Stockholms län. Stockholms Läns Ridsportförbund har under 2010 haft 5 anställda, motsvarande 4,5 års anställda. Sektionerna Tävlingssektionen Distriktets tävlingssektion har haft 9 ordinarie styrelsemöten och 1 planeringskonferens. Tävlingssektionens uppdrag/ansvar är följande : - Att arbeta för att utveckla tävlingsverksamheten till och med regional nivå i distriktet (helheten), enligt StRFs mål och riktlinjer. -Att ansvara för att utveckla alla grenars verksamhet på lokal och regional nivå i Stockholms Län. - Att samordna kontakterna mellan föreningar /distrikt/ förbund och övriga organisationer inom ramen för tävlingsverksamheten. - Att ansvara för att föreningarna får råd och stöd i sina tävlingsarrangemang. - Att allsvenskor/cuper/dm/lektionhästmästerskap arrangeras med god kvalité. - Att utbildning för domare och banbyggare sker med god kvalité. - Att ha en dialog med utbildade domare och banbyggare i StRF. - Att ansvara för DM, allsvenskor och cuper samt regler för dessa. - Att samordna tävlingsterminen. Tävlingssektionen har en domargrupp, en allsvenske-/dmgrupp samt en grupp för Ridskolecuper och mästerskap. Utbildningssektionen Utbildningssektionen har under året haft 6 ordinarie styrelsemöten samt 1 planeringskonferens under Sektionen har under året bestått av 8 ordinarie ledamöter samt ordförande. Distriktets Utbildningssektion har till uppgift att arrangera olika utbildningar som distriktets medlemmar d.v.s klubbarna behöver för att nå sina mål. Sektionen har arbetat fram ett mål- och handlingsprogram för distriktets utbildningsverksamhet. Sektionens ansvar är att utveckla, planera och genomföra utbildningar för föreningarna, att erbjuda utbildningsutbud utifrån ridklubbarnas önskemål, att bevaka och informera om de utbildningsmaterial som finns, att samarbeta med SISU. Utbildningssektionen har under 2010 fokuserat på målen för utbildningsverksamheten samt se över prioriterade områden. Sektionens Ledstjärnor * Föreningen i fokus * Långsiktighet * Mervärde för medlemskap * Morgondagen - framtiden- unika kompetenser Stockholms Läns Ridsportförbunds Utbildningssektionen delmål för att nå StRfs mål Att alla föreningar har utsett en kontakt person för utbildningsfrågor (Utbildningsansvarig). Detta sker genom att kontroller Idrott Online, klubb samt genom uppmaning via nyhetsbrev och hemsida Att utbildningssektionen skall ha haft fysisk kontakt eller telefonkontakt med 80 % av föreningarna minst vartannat år i en 2 års intervall. Det sker genom besök hos föreningarna och på utbildningar och träffar. Att 90% av föreningarna skall ha gjort någon utbildningsinsats för att utveckla föreningens verksamhet. Det följs upp genom att en enkät skickas ut till föreningarna. 7

9 Ungdomssektionen (DUS) Distriktsungdomssektionen har under året haft 5 ordinarie styrelsemöten samt en planeringskonferens. DUS MÅL OCH VERKSAMHET DUS- Distriktsungdomssektionen skall: vara till för ungdomarna ute på klubbarna. Ha en bra kommunikation och öppen dialog. DUS - Distriktsungdomssektionen skall representera alla ungdomar i distriktet. DUS- Distriktsungdomssektionen skall inspirera, vägleda och påverka både uppåt och neråt. DUS- Distriktsungdomssektionen skall nå ut till ungdomarna och stimulera dem till engagemang inom ridsporten, genom att stötta, aktivera, motivera och informera. DUS- Distriktsungdomssektionen skall öka kamratskapen och sammanhållningen samt öka samarbetet mellan ridklubbarnas ungdomssektioner. DUS - Distriktsungdomssektionen vill att DUS kännetecken skall vara: Roligt och lärorikt Kompetens Tillgängligt Intresserade av det som pågår Engagerade En länk både uppåt och neråt DUS- Distriktsungdomssektionen skall ständigt jobba för en bra teamkänsla inom gruppen och se till att alla är delaktiga i verksamheten och engagerade i all övrig verksamhet inom distriktet. Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte gick av stapeln Lördagen den 27 mars 2010 på Solvalla Konferensen i Bromma. Årets årsmöte kombinerades med en föreläsning om Idrottens Varumärke, Föreläsare var Anna Fyrberg. Sedan år 2007 har Anna Fyrberg samarbetat med Riksidrottsförbundet, det har bl.a. resulterat i två forskningsrapporter Varumärken inom idrotten samt nyligen Varumärkets betydelse inom idrotten- ett sponsorperspektiv - publicerad november Ridsportens värderingar som kommersiella värden tas upp som ett exempel bland andra i rapporterna. Efter föreläsningen informerade Bo Helander och Kicki Ronnerberg Bäckman om vad Svenska Ridsportförbundet fokuserat på under 2009 och vad man kommer att fokusera på under Stockholms Läns Ridsportförbunds årsmöte inleddes med att ordförande Jörgen Jarlemandelade ut blommor till SM vinnarna i distriktet och championatstecken ponny. Därefter startade årsmötet. Det var 32 klubbar som deltog och det var ca 110 personer närvarande. Ordförande för mötet var Lotta Mossberg. Till ordförande i distriktet omvaldes Jörgen Jarleman. När valen var genomförda behandlades motioner, verksamhetsplan och avgifter. Årsmötet avslutades med utdelning av förtjänsttecken och avtackning av avgående ledamöter. DUS- Distriktsungdomssektionen skall vara förebilder inom den demokratiska fostran och jobba för ett brinnande och livslångt intresse för både den uppsuttna och den ideella verksamheten inom ridsporten. 8

10 Distriktungdomssektionens (DUS) Årsmöte Lördagens den 27 mars samlades representanter från klubbarnas ungdomssektioner för att genomföra 2010 års årsmöte på Solvalla Konferens i Bromma. Det var 13 ridklubbar representerade. Anna Clevesjö öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt informerade om kommande aktiviteter. Ordförande för mötet var Elin Albinsson som gick igenom hur årsmötet skulle gå till. Till ordförande för ungdomssektionen valdes Evelina Torpadie. Anna Clevesjö avtackades som ordförande i ungdomssektionen. Årsmötet valde in 8 ledamöter och 2 suppleanter utöver ordförande. När årsmötesförhandlingarna var avslutade avtackades avgående ledamöter och deltagande ungdomar avslutade dagen med lunch. Svenska Ridsportförbundets Ridsportforum Nästan 200 ridsportare hade samlats för Ridsportforum i oktober på Aronsborg i Bålsta: Temat för forumet var etik och moral och diskussionerna skulle leda fram till ridsportens ledstjärnor för umgänget med hästen och människor emellan. Ridsportforum hålls vartannat år, de år förbundet inte har stämma. Forumet är en halvhalt mellan stämmorna och varje forum har ett tema som landets ridsportare samlas kring. Malin Morén, var inbjuden för att vara moderator för forumetoch lede helgens diskussioner som skulle leda fram till ridsportens ledstjärnor för umgänget emellan hästen och människor. Arbetet med att ta fram ridsportens ledstjärnor skedde i grupparbeten. Varje grupp hade ett konkret fall att diskutera och diskussionerna berörde vårt förhållningssätt både till hästen och mot varandra. Grunden i Svenska Ridsportförbundets policy är att hästen ska värnas med kunnande, kärlek och omsorg och de ledstjärnor som togs fram under helgen ska vara ett medel för att det efterlevs. Utöver ledstjärnorna diskuterades Svenska Ridsportförbundets organisationsutredning och man lämnade en rapport på vad som hade hänt med motionerna som klubbades igenom på årsstämman Från Stockholms Läns Ridsportförbund deltog: Jörgen Jarleman, Bo Kjellgren Ulrika Lövdahl, Stephan Olsson, Annelie Engemoen, Eva Kofoed, Anneli Grimborg Säteri och Sanna Nilsson. Samarbete med Länsstyrelsen Stockholms Läns Ridsportförbund ingår i ett samarbete med Länsstyrelsen och länsveterinärerna. Kontinuerligt kallar länsstyrelsen till samverkansmöten, där olika djurskyddsfrågor kommer att diskuteras och vilka åtgärder som skall vidtas för att komma tillrätta med ev. problem. Samarbete med Agria/ Länsförsäkringar Stockholm Samarbete Länsförsäkringar, Stockholm/Agria Stockholms Läns Ridsportförbund har ett mångårigt samarbete med Länsförsäkringar/Agria och har även under 2010 haft ett gott samarbete med Agria/Länsförsäkringar Stockholm. Agria/Länsförsäkringar Stockholm har under 2010 sponsrat DM-täcken i samtliga grenar samt i varit medarrangör vid olika utbildningar. Stockholms Idrottsförbunds stämma/sisu stämma Bo Kjellgren och Jörgen Jarleman deltog som Stockholms Läns Ridsportförbunds representanter på Stockholms Idrottsförbunds stämma i april. Stockholms Läns Ridsportförbund är ett av de specialdistriktsförbund som samverkar med Stockholms Idrottsförbund. 9

11 Värdegrunder Värdegrunder har varit ett område som Stockholms Läns Ridsportförbund har prioriterat under På en konferens för styrelse och sektioner i augusti diskuterades Stockholms Läns Ridsportförbunds värdegrunder. Alla deltagare kom gemensamt fram till en värdgrund som alla verksamheter kunde ställa sig bakom och vad ledorden betyder. Värdegrunden är - Hästen och människan i samspel- med följande ledord: Glädje, Gemenskap, Respekt och Hästens Bästa. Vi har disku terat med föreningarna vad värdegrunden innebar för dem i deras förening och hur vi kan ge dem stöd i förankringsprocessen inom föreningen. Utbildningssektionen i distriktet arbetade under 2010 fram ett upplägg på utbildning kring värdegrunder för de som tävlar ponny i Div II och III på ponny. Utbildningen kommer genomföras under Under 2011 kommer arbetet med att förankra värdegrunden i Stockholms Län att fördjupas ytterligare. Värdegrund Stockholms Läns Ridsportförbund Hästens bästa Gemenskap Förhållningssätt Hästen och människan i samspel * Hästens välbefinnande * Alla känner sig välkomna och möts med respekt Respekt Glädje * Allas lika värde * alla ges en möjlighet att Hästen och Människan i samspel Hästens Bästa Hästen ska alltid vårdas med omsorg, kunskap och kärlek utifrån dess behov. Ridsport ska vara rolig för både häst och människa. Respekt Att alla följer samma regler. Att man får vara olika och ha egen åsikt. Individen ska få känna trygghet, öppenhet och ärlighet. Det bidrar till att vi visar varandra respekt. Gemenskap Alla är välkomna att bygga samhörighet och gemenskap, med intresset för hästen som gemensam grund. Glädje Glädje och Lycka är att få vara i stallet och möta en varm mule. Att få leva min dröm och utvecklas tillsammans med hästen. 10

12 INFORMATION TILL KLUBBARNA Mål Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att information om distriktets mål och verksamhet når distriktets medlemmar på ett lämpligt sätt. Hemsida Under 2010 har en satsning på hemsidan fortsatt. Hemsidan utvecklas och bli mer informativ. Utvecklingen av hemsidan fortsätter kontinuerligt för att uppfylla de krav ridklubbarna har på information. Som en del i informationsverksamheten har vi även skapat en Facebook-sida för att kunna nå ut och skapa en dialog med medlemmarna. Under 2010 införde vi ett adminstrativt program för att föreningar och föreningarnas medlemmar lättare ska kunna anmäla sig till utbildningar, träffar och aktiviteter via hemsidan. Det har inneburit att föreningarna på ett enklare sätt kunna sett aktuella utbildningar. Klubbinfo/Nyhetsbrev Under 2010 har utskick kallat Klubbinformation skickats ut till klubbarna. Klubbinformationen är ett led i att öka och förbättra kommunikationen med klubbar och medlemmar. Nyhetsbrev via mailen har skickats under 2010 till olika målgrupper. Häst & Ryttare Tidningen är Svenska Ridsportförbundets medlemstidning och skickas till alla som är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Klubb- och kommunstöd Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse, besöksgrupp och kansli har hjälpt de klubbar och kommuner som så önskat med råd och stöd i olika frågor gällande utveckling av verksamhet och ridanläggningar. Många ridklubbar har via telefon fått stöd och råd i olika frågor rörande verksamheten och samarbete mellan ridskola och ridklubb. KONFERENSER Jörgen Jarleman har vid flera tillfällen deltagit på träffar för Distriktsordföranden. I augusti 2011 deltog Björn Waimon på en Ridledarutbildarträff på Strömsholm. Stockholms Läns Ridsportförbunds personal har under året deltagit på träffar och utbildningar som anordnats av Svenska Ridsportförbundet för tjänstemän på distriktskanslierna. Annika Skoog deltog på en konferens i körning under Distriktsstyrelsen har vid flera tillfällen deltagit på träffar och föreläsningar som anordnats av Stockholms Idrottsförbund. Tävlingskonferens Jörgen Jarleman, Rolf Asker, Monica Rinse och Anneli Grimborg Säteri deltog på Svenska Ridsportförbundets tävlingskonferen i oktober. 11

13 Läroprojektet i Stockholms Län: Ridsport i en storstadsregion Bakgrund: Ridsporten i Stockholms Län växer och fler kommuner satsar på ridsport. Många människor vill ha närhet till stallet samtidigt som hästar kräver plats i områden där mark är en knapp resurs. Att skapa utrymme för ridsporten i tätort är ett viktigt fokusområde för en positiv utveckling och tillväxt. Således handlar även detta område om att hästen och hästrelaterade verksamheter integreras som en självklar del av samhället och i samhällets planerings- och beslutsprocesser. Men i en storstadsregion handlar det inte bara om att arbeta med förstudiens mål Ökad närvaro på samhällsarenan utan även Hästsektorns klimat och miljöpåverkan. Trots att hästen egentligen är en naturlig del i kretsloppet finns det områden där hästen påverkar miljön negativt. Här behöver ridsport och kommun samarbeta för att hitta former för anta långsiktig hållbart i ett miljöperspektiv Stockholms Läns Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt. I distriktet finns ca 120 ridklubbar med sammanlagt ca medlemmar. Av dessa är ca medlemmar i föreningar som driver eller samarbetar med ridskola. Det finns ca lektionsryttare i länet. Det finns ca licensierade ryttare ( där finns även de lektionsryttare som tävlar.) Under 2009 redovisades sammankomster från föreningarna i Stockholms Län för lokalt aktivitetsstöd som ges för aktiviteter för barn mellan 7 år 20 år. Av medlemsföreningarna är det 61 som idag driver ridskola eller samarbetar med ett företag som driver ridskola. (1 under anslutning + 1 nytt samarbete förening - ridskola). Av dessa drivs 14 i föreningsdrift 1 i stiftelseform 45 drivs av privata näringsidkare som har samarbetsavtal med en ansluten förening. Det är största betydelse att i siffror kunna beskriva hur stor ridsporten är och hur kommunerna satsar på ridsporten. Målgrupp Medlemsföreningar till Stockholms Läns Ridsportförbund som driver eller samarbetar med en ridskola. Kommuner i Stockholms Län. Syfte med projekt Att sammanställa underlag för hur kommuner och föreningar/ridskolor skapar framtida strategier för ridsporten i en storstadsregion. Att i mätbara termer kunna beskriva ridsportens villkor i en storstadsregion. Mål för projektet Förväntat resultat Att beskriva vad som styr utvecklingen av ridsporten i Stockholms län, vilka möjligheter och hot som man kan se och vad som ligger till grund för olika prioriteringar. Att få reda på hur verksamheten på framförallt ridskolorna i länet ser ut och vilken målgrupp som söker sig till ridskolorna idag. Att sammanställa statistik som beskriver storleken av ridsporten i Stockholms län. Att etablera en dialog mellan kommuner och föreningar om utveckling av ridsporten i Stockholms Län. Att beskriva vilka miljöpolitiska frågor som påverkar och styr kommunernas bedömning av stöd till ridsporten Metod: För att identifiera vad som styr utvecklingen av ridsporten i Stockholms län, framförallt hur verksamheten på länets ridskolor ser ut samt vilken målgrupp som söker sig till ridskolorna, har en enkät formulerats och skickats ut. Enkäten omfattar även frågor som ringar in storleken av ridsporten i Stockholms län. Svaren ska sedan sammanställas i en statistik som ridsporten så väl behöver. Även till länets 26 kommuner har formulerats en enkät i syfte att få kommunens perspektiv på ridsporten i respektive kommun. I alla kommuner utom en finns det en ridklubb. I ytterligare en kommun finns endast en ridklubb, ingen ridskola. Frågorna har syftat till att få reda på hur kom- 12

14 munerna satsar och vilket samarbete kommunen har med ridsportföreningarna. Det är också av största vikt att få en övergripande bild av kommunernas syn på ridsporten i kommunen, därför är flera frågor riktade mot vilka satsningar som görs och om de har en handlingsplan specifikt för ridsport. Vi ville också veta om de samarbetar med andra hästverksamheter än de som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Vilket sker i väldigt liten utsträckning. De privata ridskoleverksamheterna samarbetar nära med en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Kommunkonferens En Kommunkonferens genomfördes den 4 november med ca 40 deltagare som representerade kommuner, ridskolor och föreningar. Konferense var förlagd till en av de ny byggda ridanläggningarna i länet med ett av Sveriges största ridhus, Täby Ryttarcenter. Programpunkter för dagen var följande Dagen inleddes med en guidad tur på Täby Ryttarcenters nya anläggning med ett av de största ridhusen i Sverige. Inhysningsformer och aspekter på hästen miljö och människans arbetsmiljö. Föreläsare: Karin Morgan, AgrD, Docent från Ridskolan Strömsholm. Ridsporten i en storstadsregion Läroprjojektet - vad är det? Presentation av resultatet på enkäterna som skickats till ridklubbar/ridskolor och kommuner: - Vilka möjligheter och hot upplever ridklubbar, ridskolor och kommuner att det finns. - Hur kan vi gemensamt arbeta för att utveckla ridsporten i Stockholms Län. Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksverksamhet för ridskolor. Konferensen bidrog förhoppningsvis till ökat kontakt nät mellan Stockholms Läns Ridsportförbund och kommunerna, men även mellan föreningar och kommunen och mellan kommunerna i länet. Handlingsplan från kommunkonferensen för fortsatt kontakt mellan ridklubbar/ridskolor och föreningar. Nätverksmöten med följande teman: - övergripande frågor alla tillsammans, gärna kring tematisk föreläsning - mindre grupper som diskuterar vissa frågor av specifikt intresse mer i detalj; ta in frågor på förhand, t ex utbyte av hästar mellan ridskolor, lektions- o prisstrukturer, fritidsverksamhet o dyl. Kontakt-nätverk behövs mycket mer mellan klubbar/ridskolor/kommuner. Samarbete: Förening/ridskola utbildningar kring rollfördelning för att förbättra samarbetet. Analys av tappet av medlemmar, ridskoleryttare: - orsak - åtgärder för att behålla intresset - marknadsföring till nya - framgångsfaktorer behålla, bevara medlemmar. Ledarskapsstöd på olika nivåer: Till instruktörer och verksamhetschefer med fokus på 'nöjda kunder'. Forum där instruktörer och ledare kan träffas för att utvecklas och byta erfarenheter. Stöd av Stockholms Läns Ridsportförbund: Ja, vi behöver nog ofta Er hjälp och glömmer att vi kan få den. Större omvärldsbevakning som Sköts av Stockholms Läns Ridsportförbund Medverka på möten med kommunerna visa siffror för kommunerna. Arbeta för rättvis och jämlik fördelning av resurser. 13

15 Rökfritt En uppmaning till alla klubbar! Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla ridklubbar i Sverige att ta upp frågan om rökning till diskussion! De klubbar som skickar ett protokollsutdrag till Svenska Ridsportförbundets Ungdomsavdelning där det står hur klubben tänkt verka för en rökfri ridanläggning får utan kostnad skylten Vi vill ha en rökfri ridanläggning samt kommer med på rökbarometern. Stockholms Läns Ridsportförbunds styrelse anser att rökfritt är en viktig fråga och har därför fattat följande beslut: Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att barn och ungdomar inte börjar röka inom ridsporten. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall verka för att ridklubbar/ridskolor tar ställning i rökfrågan genom att påverka klubbar att skicka in protokoll om att anläggningen är rökfri. Att Stockholms Läns Ridsportförbund skall arbeta målmedvetet med rökfritt genom utbildning, information och aktiviteter för barn och ungdomar. Stockholms Läns Ridsportförbund har som en följd av det beslut som fattats skickat en uppmaning till samtliga klubbar i Stockholm att ta ställning mot rökning. Till redan rökfria klubbar har affischer och skyltar samt tips och idéer för fortsatt arbete mot rökning skickats. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund är det 54 ridklubbar som beslutat att vara rökfria. Ca 55 % av de ridklubbar som driver eller samarbetar med en ridskola är rökfria. Det är där de flesta ungdomarna finns. Ridsporten Vill Idrotten Vill är ett idéprogram som arbetats fram under ett par års tid och som enhälligt antogs av Riksidrottsmötet Idrotten Vill lägger fast den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé och utgör vår gemensamma värdegrund. Men ridsporten är speciell, lika speciell som vart och ett av Riksidrottsförbundets övriga 67 idrottsförbund. Därför har vi inom ridsporten arbetat fram ett eget idéprogram som vänder sig i första hand till alla våra ledare - Ridsporten Vill! Ridsporten Vill. Idéprogrammet visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar. Det är i ridklubbarna verksamheten får sin slutliga form och det är vi som ledare och aktiva som gör riktlinjerna levande och bär ridsportens budskap. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre! I Ridsporten Vill understryker vi vikten av att utveckla unga människor positivt i alla avseenden, såväl på det personliga planet som i umgänget med kamrater och hästar. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre. Ridsporten Vill är ett dokument som Stockholms Läns Ridsportförbund beslutat skall genomsyra hela distriktets verksamhet. 14

16 Idrottslyftet Idrottslyftet mer för fler Regeringen fortsätter den satsning på barns och ungdomars idrottande som började 2004 med Handslaget. Regeringens satsning på idrotten fortsätter Nu heter satsningen Idrottslyftet men syftet är detsamma; att få fler unga fysiskt aktiva att röra på sig mer. Idrottsrörelsen får 500 miljoner kronor under det kommande året och ridsporten får ca 12,4 miljoner att fördela till sina föreningar. Idrottslyftets syfte Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv. Föreningsutveckling Föreningarna är den viktigaste byggstenen i den ideella organisationen. Det är här barnen och ungdomarna växer, utvecklas och får mycket kunskap som har stor betydelse hela livet. Att fortsätta utveckla verksamheten kring barn och ungdomar är mycket viktigt och här finns möjlighet för föreningarna att testa sina tankar och idéer samt delge och sprida kunskapen inom hela sporten. Under 2010 har 29 föreningar som skickat in 47 ansökningar till idrottslyftet. Det är allt från att ha en fritidsledare - vuxen i stallet och körkurs för ungdomar till att skicka ungdomar på Ung- domsledarkurser och Temadagar. Många har också sökt för att öka gemenskapen och ge flera möjlighet att kunna delta på klubbens aktiviteter. Följande föreningar har sökt medel från Idrottlyftet 2010: Djursholms Ridklubb Färingsö Rididrott Föreningen Hjälmsättra Kusk & Ryttare Gladö Ridsällskap Hagbylunds Ridklubb Järfälla Ryttarförening Lemshaga Ridklubb Lidingö Ryttarförening Mälaröarnas Ridklubb Nynäshamns Ridklubb Rastaborg Ridklubb Ridklubben Rimbo Ryttare Roo Gård Ryttarklubb Roslagens Rid och Körklubb Rånäs Ridklubb Sjövillans Ridklubb Stockholm Voltigeförening Stockholms Fältrittklubb Stora Wäsby Fältrittklubb Sundby Ridklubb Swartlings Ryttarförening Team Aspvik Ridklubb Tyresö Ryttarförening Täby Galopps Ponnyklubb Upplands Bro Ryttarförening Vallentuna Ridklubb Waxholms Fältrittklubb Årsta-Runsten Sportryttareförening Överby Hästsportförening Föreningsutvecklingsstödet beviljar EJ medel till: Inköp av häst/hästar, Inköp av teknisk utrustning, Inköp av inventarier, Inköp av material - rekommenderas att ta kontakt med SISU, Drift eller investeringar i anläggning, Underskott i drift, Inga medel beviljas till projekt riktade till vuxna, Ordinarie personalomkostnader/anställning, Föreningar som INTE rapporterat tidigare beviljade projekt, Föreningar som INTE genomfört tidigare beviljade projekt Aktiviteter/projekt/satsningar som faller inom ramen för andra områden inom Idrottslyftet. 15

17 Talang Stockholm Bakgrund Talang till Topp är ett projekt inom Svenska Ridsportförbundet vilket uppmuntrar till regionala/lokala talangsatsningar, vilket Talang Stockholm är. Talang Stockholm är ett komplement till den ungdomsutveckling som redan finns och som framför allt fokuserar på avsutten verksamhet ryttaren som idrottare. Stockholms Läns Ridsportförbund erbjuder antagna Talanger en kvalitativ utvecklingsplan med kompetenta föreläsare inom områden för både ryttaren och deras häst. Det innebär ett antal uppsuttna träningar. Talangerna ska också känna att de vill vara en ambassadör för sitt Distrikt, ridklubben de rider för och genom det ha de värdegrunder som Svensk Ridsport och Stockholms Läns Ridsportförbund står för. Det allra viktigaste är att Talangerna har en stark drivkraft och motivation att fortsätta att utvecklas inom ridsporten som ryttare och som idrottare. Det kommer också att ställas krav på att ryttarna självklart skall vara rök- och drogfria under året och att man som deltagare i projektet måste förstå att man blir en förebild för andra ryttare och att man företräder projektet, distriktet när man är ute på tävlingar och dylikt. Som ryttare i projektet förbinder man sig också att delta vid aktiviteter i projektet och att arbeta i projektets anda. Mål: Att främja god ridning Att satsa på unga lovande talanger i vårt distrikt. Att skapa ambassadörer för vårt projekt och distrikt. Att stimulera klubbarna i distriktet att starta projekt i klubben. Målgrupp: Unga talanger mellan 15 och 21 år som rider häst eller ponny. Kriterierna är hämtade ur förstudien Talang till topp. Vad menar vi med Talang.. En talang är någon som har en drivkraft och en stark motivation till att utvecklas som idrottare Talangen rider och tävlar idag - men resultaten är inte det viktigaste utan viljan att förkovra sig inom ridsporten är det vi söker Kriterier * Ponny Dressyr: LA: P1 med minst 62 % på regional tävling * Ponny Hoppning: kat C cm/kat D cm felfritt eller med placering på regional tävling. * Ponny fälttävlan: 90 klass kat 1 * Häst Dressyr: LA:4 med minst 62 % på regional tävling * Häst Hoppning: 1,20-1,30 felfritt eller med placering på regional tävling. 16

18 Talang Stockholm 2010 I november 2009 påbörjades antagningsprocessen till Talang Stockholm Efter att ha utvärderat 2009 års projekt beslutade Sportgruppen att inför 2010 införa ridprov i dressyr och hoppning. Nytt för 2010 var att man även kunde söka i fälttävlan. Efter att ha genomfört intervjuer och ridprov antogs denna gång 8 dressyrryttare, 10 hoppryttare och 5 fälttävlansryttare till Talang Stockholm I slutet på januari 2010 genomfördes en Kick Off för de antagna deltagarna. Kick offen var förlagd till Ågestagården i Farsta med två hela dagar med övernattning. Det blev lyckat med två intensiva och lärorika dagar för Talangerna. De fick bland annat träffa alla föreläsare och tränare i projektet, träna ett fyspass, prata om värdegrunder och gå igenom prestationspsykologi och börja sätta upp sina mål. I dressyr har B-tränaren och landslagsryttaren Kristian von Krusenstierna tränat gruppen och i hoppning har A-tränaren Helena Persson och B-tränaren Ann Liwing tränat hoppgruppen. Fälttävlansgänget har tränats av A-tränaren i fälttävlan Ulf Johansson. Fysträningen har under 2010 hållits av Eva Nilbrink. Det har framför allt varit Corepass men talangerna har även testat lite annat. Eva har satt ihop en DVD film som talangerna fått för att hjälpa dem att komma igång och träna hemma mellan Evas pass. Prestationspsykologi har Pierre Mood haft med talangerna. Deltagarna i årets satsning har också varit ute och tävlat vilket har genererat många fina resultat. Rekryteringen av talanger till 2011 års satsning påbörjades i november 2010 i dressyr och hoppning. Upplägget för Talang Stockholm 2011 är liknande som det för år 2010 förutom att fälttävlan inte är med då underlaget är lite för littet. Talang Stockholm

19 BESÖKSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund skall med kontinuerliga besök, hos föreningar som driver ridskola eller samarbetar med ridskola, verka för att anläggningarna uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav på anläggning. Klubbanslutning till Svenska Ridsportförbundet I besöksgruppens uppgift ingår även att titta på olika förhållanden på anläggningar/klubbar, som ansöker om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet. Detta sker nu rutinmässigt och gruppens yttrande är ett viktigt komplement till den övriga bedömningen av verksamheten som görs av distriktet. Bedömningen remitteras sedan till Svenska Ridsportförbundet. Distriktet fattar ett första beslut om lokalavdelningen skall få anslutning. Ärendet går sedan vidare till Svenska Ridsportförbundet där definitivt beslut om anslutning fattas. För att underlätta Svenska Ridsportförbundets bedömning och få distriktens bedömningar så likartade som möjligt, har Svenska Ridsportförbundet utarbetat ett mycket omfattande besöksprotokoll. Stockholmsdistriktets styrelse har beslutat att upprätta besöksprotokoll över samtliga anslutna lokalavdelningar inom distriktet som samarbetar med ridskola eller driver ridskola. Kvalitetsmärkning av ridskolor Det finns från och med 1998 möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en plakett som godkända ridskolor och anläggningar kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för. Distriktens besöksgrupper genomför besiktning och godkännande av ridskoleanläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll. Besiktning skall ske minst vart tredje år. Till anläggningsskylten finns en tilläggsskylt Ridskola. För att få tilläggsskylten ställs speciella krav rörande personalens utbildning. Nytt är att det kommit ytterligare en skylt för utbildad personal. För att få skylten ställs samma krav som på tilläggsskylten ridskola. Utbildad personal skylten kan man få även fast anläggningen inte håller måtten för anläggningsskylten. Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp har kvalitetsmärkt 48 ridskolor. I Stockholms Läns Ridsportförbunds besöksgrupp ingår Bo Kjellgren, Christer Lindberg, och Anneli Grimborg Säteri. Anslutning har beviljats under året för: Tullnäs Ryttarsällskap Lemshaga Ridklubb Följande anslutningar har upphört: Hagby Ryttarförening Tullgarns Ridsällskap Mölnbo Kusk och Ryttarsällskap Elfsviksryttarna, Lidingö Fridhems Rid och Körsällskap Karbytorps Ridsällskap Bornsjö Ryttarförening 18

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer