Leader Falun-Borlänge ideell förening Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27"

Transkript

1 Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: Tid: Måndagen den 27 september 2010 kl Plats: Bygdegården Vika Sundet Beslutande: Närvarande: Thomas Björklund Siv Eliasson Björn Ericson Kerstin Eriksson Carin Gustafsson Inga-Lill Hellsing Åke Henriksson Sara Olsson Anna Reyier Lena Reyier-Ingman Ej närvarande: Helena Lindström Göran Tägtström Adjungerade: Elisabeth Medin, verksamhetsledare Karin Perérs, Falu Kommun Anna Tägtström Visconti, Borlänge Kommun Övriga: Medverkande från kl Länstyrelsen: Jakob Ebner och Liselotte Sandberg Underskrifter Sekreterare, Siv Eliasson Ordförande, Thomas Björklund Justerande, Sara Olsson 1

2 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare för mötets protokoll 3. Godkännande av dagordning för mötet 4. Föregående protokoll nr 12: och konstituerande mötesprotokoll samma dag 5. Ekonomirapport 6. Rapport - ungdomsprojekt 7. Rapport - beslutade externa projekt 8. Inkomna projektansökningar för beslut 9. Kvalitetskontroll - Länsstyrelsens besök - Jakob Ebner och Liselotte Sandberg 10. Träff med angränsande Leader-område 11. Övriga frågor: Omfördelning av projekt mellan verksamhetsaxlarna 12. Slutrapport - Förstudie för äventyrsturism i Tuna-Hästbergs gruvor 13. Nästa styrelsemöte 14. Mötets avslutande 2

3 1. ÖPPNING: Ordförande Thomas Björklund hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 2. VAL AV JUSTERARE FÖR MÖTETS PROTOKOLL: Till att justera dagens protokoll valdes Sara Olsson. 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING FÖR MÖTET: Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av ett ärende under övrig frågor, nämligen OMFÖRDELNING AV PROJEKT MELLAN VERKSAMHETSAXLARNA. 4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL NR 12: OCH KONSTITUERANDE MÖTESPROTOKOLL SAMMA DAG: Föregående protokoll godkändes båda och lades tillhandlingarna. 5. EKONOMIRAPPORT: Fakturorna som motsvarar 2010 års anslag från Falu Kommun, dvs :-, och från Borlänge Kommun, dvs :-, har inbetalts till Leader Falun-Borlänges konto. Föreningens tillgängliga likvida medel denna dag är kr. Ordförande konstaterade att verksamhetens omslutning ligger klart i takt med de givna anslagen. 6. RAPPORT - UNGDOMSPROJEKT: Vika Intresseförening har fått godkännande på sökt projektstöd - totalt kr - för genomförande av ungdomsprojektet Musikläger i Vika. Projektet har genomförts under sommaren 2010 och slutrapport lämnats. Totalt utnyttjades 9.920:50 kr. Krav på ekonomisk redovisning framfördes av styrelsen. 7. RAPPORT - BESLUTADE EXTERNA PROJEKT: Styrelsen fick en redovisning av verksamhetsledaren Elisabeth Medin för situationen för pågående projekt i Leader Falun-Borlänge. Av redovisningen framgick att det i nuläget är 4 st projekt som avslutats, nämligen Tuna Hästberg, Torsångs förstudieprojekt, Borlänge Båtklubb och Flottningsprojektet. För ett projekt - Mat runt Runn - har ansökan tillbakadragits. För fyra av projekten har begärts förlängd tid, nämligen Karlsbyhedens IK, Lumshedens Intresseförening, Järnets Väg och Fiska i Sågmyra. Arbetet framskrider och är i full gång i Framtid Linghed, Visit Ryssjön, Dalsjö Golf, Domnarvets GOIF, Sundborns sockenråd, Dalarnas Orienteringsförbund, Svärdsjö/Hedenborg, Tyllsnäs/ Dalecarlia river, Infotavlor i Enviken, Båt i Rämshyttan och Ridbanestaket. För projektet Från idé till succé är en uppföljning på gång och för Bjursås Ridhus kommer en slutredovisning inom kort. Resultatet av vårens arbete presenteras nu i slutet av september och Spelflotten i Torsång är slutredovisningen snart klar. Verksamhetsledaren följer upp de pågående projekten och gör en ny redovisning. 8. INKOMNA PROJEKTANSÖKNINGAR FÖR BESLUT: Se separata redovisningar på sidorna 5-7 nedan! 9. KVALITETSKONTROLL - LÄNSTYRELSENS BESÖK - JAKOB EBNER och LISELOTTE SANDBERG: Jakob Ebner gick igenom avtalet mellan Leader Falun-Borlänge och Länstyrelsen i Dalarnas län. Han gav en snabb överblick av relationen mellan de båda parterna, dvs länstyrelsen och LAG, tidsramen för Landsbygdsprogram för Sverige år , de grundläggande villkoren i avtalet, LAG:s sammansättning, funktion och delegering. Det innebär t ex att beslut om projekt kan fattas till och att arbete med projekt får pågå fram till i oktober Vad gäller delegering betonade han att sådan får ske till LAG-ordförande eller verksamhetsledare i fråga om enklare beslut, som inte rör tilldelning av stödmedel, t ex ändring av projekttid. Ytterligare betonades att det är viktigt att besluten i LAG fattas i samförstånd och att två tredjedelar av partnerskapet inte regelmässigt får rösta ned den återstående tredjedelen. Jakob Ebner påminde om viktiga krav i LAG:s strategi samt regler vad gäller ändring av tilldelade medel, 3

4 LAG:s handläggning av ärenden, Lagen om offentlig upphandling, dokumentation, öppenhet och sekretess, jäv, klagomål, uppsägning och giltighetstid samt ändringar och tillägg. Vad gäller avveckling behandlades frågor om upphörande av ideella föreningars verksamhet utifrån bilaga 2 till det aktuella textmaterialet om avtal. Exempel på checklista för kvalitetskontroll i Leader Falun-Borlänge presenterades. Likaledes fick styrelsen se en dokumentation av handläggningsgranskning. Av intresse för att skapa en god överblick av verksamheten hos LAG och för att ge impulser till omfördelning av åtgärder/ verksamhetsaxlar var också den statistiska bearbetning som länstyrelsen arbetat fram, Slutligen aviserades en inbjudan till INSPIRATIONSSEMINARIUM för LAG-grupper och Leaderkontor med verksamhet i Dalarna samt kommunernas landsbygdsutvecklare i Dalarna den november i Säter, Skönviks konferens + Stadshotellet. 10. TRÄFF MED ANGRÄNSANDE LEADER-OMRÅDE: LAG-styrelsen beslutade att anordna en träff med angränsande Leader-område Dalälvarna. Särskilt är det viktigt att vi får ta till oss inspiration och kunskap från Dalälvarnas ungdomscoach. Datum för träffen kommer att föreslås snarast. 11. OMFÖRDELNING MELLAN VERKSAMHETSAXLARNA: LAG-styrelsen beslutade att ansöka om en möjlighet till omfördelning före september månads utgång och sedan inkomma med förslag till omfördelning. 12. SLUTRAPPORT: Slutrapport för Förstudie för äventyrsturism i Tuna Hästbergs gruvor delades ut av verksamhetsledaren. 13. NÄSTA STYRELSEMÖTE: Nästa styrelsemöte har tidigare bestämts till tisdagen den 14 december kl MÖTETS AVSLUTANDE: Ordförande avslutade mötet. 4

5 8. a) Projektbeslut Verksamhetsledare Elisabeth Medin föredrog projektet. Projekt: Carl Larsson-leden Projektägare: Sundborns Sockenråd LAG:s Dnr: - Jnr: - Beskrivning: En vandringsled med informationsskyltar(sv/eng) utefter den gamla vägen mellan Falun och Sundbornsbyn. Leden är en historiskt viktig transportled, använd under många hundra år av bl.a. sundbornsborna vid deras vandringar till Falun och gruvan. Konstnären Carl Larsson använde ofta denna led. Det är hans beskrivningar av leden som ska vara ett övergripande tema för leden, som i dagens situation knyter samman de två stora turistmålen: världsarvsstaden Falun och Carl Larssons Sundborn. Dessutom ger leden turisten en lättillgänglig naturupplevelse. LAG:s synpunkter och diskussion: Styrelsen fann projektet väl motiverat och noggrant genomtänkt med en konkret förankring. LAG:s beslut: LAG-styrelsen godkände projektet och beviljade ett totalt projektstöd från Leader på :- Villkor för beslut: Beslutad budget: Total projektomslutning: LAG:s off.finansiering: 8.700:- Projektstöd: :- Totalt beviljat stöd: :- Beslutad åtgärd: LAG:s motivering: Se ovan! Projekttid: Fr o m hösten 2010 t o m Carl Larssons födelsedag. Sista datum för ansökan om slututbetalning är Anmäld jäv: 5

6 8 b) Projektbeslut Elisabeth Medin föredrog projektet. Projekt: Vika Sundet om tre år - Förstudie Projektägare: Vika Bygdegårdsförening LAG:s Dnr: - Jnr: - Beskrivning: Vika Sundet, som byggdes i början av 1920-talet, har under många år varit en välkänd plats för tillställningar och aktiviteter. Men under senare år har ägaren Vika Bygdegårdsförening fått allt sämre ekonomi till följd av färre aktiviteter och allt högre värmekostnader. En följd av detta är att underhållet med nödvändighet försummats. I bygden finns ett starkt stöd för att bevara gården, eftersom det saknas andra möteslokaler i ungefär samma storlek. Föreningen vill därför att bygnaden blir hela bygdens kulturhus och på så sätt öka livskvaliteten för boende i Vika. Tanken är att genom en förstudie kartlägga de behov som finns för användningen av byggnaden och vilka åtgärder som man behöver göra för att motsvara behoven samt vilka kostnader som blir konsekvensen. Avsikten är att förankra ett kommande upprustningsprojekt genom att skapa en dialog med boende i Vika och enas om en handlingsplan. Projektansökan presenterar en rad konkreta frågor som ska diskuteras och mynnar ut i en formulerad vision: Vår vision är att Bygdegården framöver skall ha en uppvärmning som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar, ett kök som ger matlagningsmöjligheter, genom ökade intäkter ha en ekonomi som är i balans, kunna köpa tjänster för fastighetsunderhåll, hyra ut lokaler till företag och föreningar, vara bas för flera företag i bygden mm. LAG:s synpunkter och diskussion: Styrelsen var enig om att projektet är väl genomtänkt och ger uttryck för ett realistiskt förhållningssätt. LAG:s beslut: Projektansökan tillstyrktes och Vika Sundet-projektet bevilades :- totalt från Leader. Villkor för beslut: Beslutad budget: Total projektomslutning: LAG:s finansiering: off. finans. : :- Projektstöd: :- Totalt beviljat stöd: :- Beslutad åtgärd: LAG:s motivering: Se ovan! Projekttid: Anmäld jäv: 6

7 8 c) Projektbeslut Karin Perérs föredrog projektet. Projekt: Fiskelycka i Falun-Borlänge Projektägare: Visit Falun-Borlänge LAG:s Dnr: - Jnr: - Beskrivning: Projektägaren ansluter sig till det Nationella turistfiskeprojektet inom Leader, med huvudinriktning att marknadsföra svenska turistfiskedestinationer till den europeiska marknaden. Genom produktutveckling och ökad samverkan vill ägaren dessutom skapa en ökad attraktionskraft för regionen, vilket bidrar till en utveckling av fiskeupplevelser. Projektet ska genomföras genom samverkan mellan kommunerna, befintliga och potentiella turismentreprenörer, lokala FVO s och andra föreningar. LAG:s synpunkter och diskussion: Ordförande framhöll att det på detta område finns ett grundläggande problem, nämligen att det inte finns någon samlad verksamhet inom turismfiskebranschen. --- Det måste skapas ett samverkansprojekt! För att åstadkomma detta måste det till entreprenörer på området! Det krävs också marknadsföring! Det finns gott om fiskevårdsområden i Falun-Borlänge - ca 25 stycken -, men det saknas kunskaper i styrelserna i de ideella föreningarna. En inbyggd fördel i projektet är anslutningen till det Nationella systemet och dess marknadsföring på nätet. Under mötet framfördes synpunkter som innebär att det finns risk för att ett projekt av det slag som föreslås får karaktär av tätortsprojekt, som i slutändan innebär att landsbygdens folk sugs ut. Det yrkades därför på avslag med hänsyn till att uppläggningen inte garderar att landsbygdens folk engageras och prioriteras till möjligheter till arbetstillfällen. LAG:s beslut: Styrelsen beslutade att återremittera ansökan till projektägaren för bearbetning; denna ska ta sikte på att skapa en plan med konkreta förslag till hur information om viktiga verksamhetet inom fisketurismbranschen bör kunna spridas och förankras i landsbygden för att i positiv riktning påverka folks attityd. Ge konkreta förslag till hur landsbygdens folk görs till engagerade samarbetspartners! Leader innebär dock ett arbetssätt, varigenom människor underifrån ska engageras till verksamheter. Villkor för beslut: Beslutad budget: Total projektomslutning: LAG:s finansiering: Projektstöd: Totalt beviljat stöd: Beslutad åtgärd: Återremittering till projektägaren LAG:s motivering: Se ovan under LAG:s beslut Projekttid: Anmäld jäv: 7

8 Projektbeslut Föredrog projektet. Projekt: Projektägare: LAG:s Dnr: - Jnr: - Beskrivning: LAG:s synpunkter och diskussion: LAG:s beslut: Villkor för beslut: Beslutad budget: Total projektomslutning: LAG:s finansiering: Projektstöd: Totalt beviljat stöd: Beslutad åtgärd: LAG:s motivering: Projekttid: Anmäld jäv: 8

9 Anmälan om delegationsbeslut Paraply: Jnr: - Delaktivitetens namn: Utförare: Delaktivitetens stödbelopp: Paraply: Jnr: - Delaktivitetens namn: Utförare: Delaktivitetens stödbelopp: Paraply: Jnr: - Delaktivitetens namn: Utförare: Delaktivitetens stödbelopp: kr kr kr 9

10 Rapporter och övriga frågor 1 0

11 Avslutning 1 1

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. LEADER Protokoll Mellansjölandet Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 23-47 LAG möte 2008-08-28 kl 17.00-20.00 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31 4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) GÄLLI Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 tisdag den 31 mars 2009, kl 10.00-16:30 ande Övriga deltagande Klas Holmgren (s), ordförande Margareta

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer