2(42) Kommunstyrelsen. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15"

Transkript

1

2 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) Vaino Roth (s) , Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, kommunjurist Anders Folkar, mark- och exploateringschef Per Borg, säkerhetsinformatör Malmö Citysamverkan, dagens tema Säker i city Thore Johansson, controller, dagens tema information om Landskrona kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2008 med helårsprognos Charlotte Vathera, informationsstrateg Lisa Welming, trainee vid juridiska avdelningen Pia Tygård, sekreterare

3 3(42) Dagordning, godkännande av närvaro och information vid kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden föreslår att dagordningen ändras genom dels att behandla ett extra ärende Tillförordnad förvaltningschef på fritidoch kulturförvaltningen samt dels att godkänna rätt att närvara i fortsättningen vid kommunstyrelsens sammanträde för Charlotte Vathera och vid dagens sammanträde för Lisa Welming, trainee vid juridiska avdelningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna.

4 4(42) Ks 250 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 6 oktober 2008 b) Förvaltningscheferna m fl Dnr 500/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 251 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

5 5(42) Ks 252 Ks 478/ Optionsavtal och exploateringsavtal för del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2 inom Kronan (Bockasjö AB) Bockasjökoncernen med huvudsäte i Borås verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, skogs- och kapitalförvaltning. Koncernens huvudinriktning är fastigheter för lager och logistikändamål, lagershopar och lätt industri. Bolaget önskar nu investera i en logistikanläggning i Landskrona enligt ett koncept med cirka m² våningsyta, som hyrs ut till skilda bolag. Bolagets planerade anläggning i Landskrona bedöms få anställda. För närvarande genomför bolaget ett liknande projekt i Borås. Vid diskussioner med bolaget har Kronan med sitt läge i anslutning till motorvägen bedömts vara utmärkt för den planerade anläggningen. Sydöst om Örjaleden och söder om Santa Marias nybyggda fabrik finns en tänkbar tomt av önskad storlek inom detaljplan. Bolaget önskar få option på tomten ifråga under en begränsad tid för att teckna hyresavtal med diskuterade parter och därefter förvärva tomten. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 september 2008 med förslag till optionsavtal och exploateringsavtal enligt nedan har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 256. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande optionsavtal och exploateringsavtal med Bockasjö AB, Borås, avseende del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2. Optionsavtalet innebär, att Bockasjö AB, Borås, innehar option till den 1 maj 2009 att förvärva cirka m² av fastigheten Örja 2:2 och 30:2 på de villkor exploateringsavtalet anger. Bolaget ska senast den 1 mars 2009 meddela, om man önskar utnyttja optionen. Enligt exploateringsavtalet, som bilagts optionsavtalet, förvärvar Bockasjö AB optionsområdet för 15,6 Mkr med tillträde i maj Bolaget ska 1½ år efter tillträdet ha uppfört en logistikanläggning/terminal för lagring och omlastning av varor inklusive kontor om m² våningsyta inklusive kontor. Va-anläggningsavgiften ingår i köpeskillingen och bolaget förbinder sig att minimera dagvattenavrinningen under viss nivå. Bolaget bekostar fastighetsbildningen och om den slutliga arealen avviker från optionsarealen, ska köpeskillingen justeras på visst sätt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande optionsavtal och exploateringsavtal med Bockasjö AB, Borås, avseende del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2.

6 6(42) Ks 253 Ks 479/ Försäljning av mark avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7 Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande av tomträtten Generatorn 7 med adress Varvsvägen 113 från DSM Resins AB. Avtalet innebär, att kommunen återtar tomträtten mot att bolaget erlägger 2,2 Mkr som ersättning för ett antal årliga avgälder, för eventuella återstående rivningskostnader efter den rivning bolaget enligt avtalet ska utföra. Vidare ska fastigheten återlämnas i visst skick. Kommunen tillträder fastigheten årsskiftet 2008/09. Ägaren av en grannfastighet har anmält intresse att förvärva ett område av ovannämnda tomträttsfastighet för att utöka sin verksamhet. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 1 oktober 2008 med förslag till avtal om fastighetsreglering enligt nedan har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 257. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7. Hyrav Fastigheter i Landskrona AB, Landskrona, förvärvar cirka m² av Generatorn 7 för 3,05 Mkr med tillträde årsskiftet 2008/09. Samtliga nuvarande byggnader utom fem ska då vara rivna. Denna rivning ska enligt tidigare avtal rivas av DSM Resins AB, som också ska överlämna miljörapport efter rivningen. Köparen är vidare medveten om att förvärvsområdet ligger inom en tidigare soptipp. Köparen bekostar sin kostnadsandel för att dela upp el-, vaoch fjärrvärmesystemen, fastighetsbildningen samt nytt stängsel. Till sist har köparen företrädesrätt att till aktuellt marknadsvärde förvärva ytterligare mark inom Generatorn 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7.

7 7(42) Ks 254 Ekonomiavdelningens rapporter a) Finansiell rapport augusti 2008 Ks 482/ Likvida medel uppgick till 78,9 Mkr per den siste augusti. Det är en förbättring med 20,1 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer med 65 Mkr, därmed uppgick tillgängliga medel till 143,9 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 979,4 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 940,1 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 18,3 Mkr i augusti års budgeterade investeringar uppgår till 285,2 Mkr. b) Beslutade tilläggsanslag 2007/ /08 Ks 483/ Ekonomiavdelningens rapporter har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 259. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporterna till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

8 8(42) Ks 255 Ks 477/ Delårsrapport per den 31 augusti 2008 med helårsprognos. I enlighet med tidigare beslut har ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning skett per den 31 augusti 2008 inom samtliga verksamheter i Landskrona kommun. Med delårsbokslutet som bas har även en helårsprognos för 2008 framräknats för respektive nämnd, som sedan sammanställts till en resultaträkning för hela kommunen. När kommunfullmäktige fastställde 2008 års budget beslöt man också att nämnderna under 2008 skall överlämna rapporter med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar. I de anvisningar som gått ut till nämnderna framgår att uppföljningen skall inlämnas per tertial och skall innehålla dels periodiserat utfall per den 31 augusti 2008 och dels prognos över förväntat utfall för 2008 avseende drift- och investeringsbudget. Vidare skall verksamhetsmått samt en sammanfattande verksamhetsberättelse lämnas för perioden. Uppföljningen skall vara politiskt behandlad. Delårsrapporten innehåller även en uppföljning av kommunmålen i budget 2008, samt en uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets skrivelse den 29 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 260. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen, att öka barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2008 med tkr som beräknad kostnad för Upprustning av skolor per samt preliminärt beräknade hyror för skolvillor i Glumslöv och Häljarp samt att finansiering av ombudgeteringen till barn- och ungdomsnämnden sker genom en minskning av kommunstyrelsens anslag för hyreskostnader med tkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2008 års delårsrapport per 31 augusti 2008 att öka barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget 2008 med 717 tkr för internt planerade investeringar hösten 2008 forts

9 9(42) forts Ks 255 att finansiering sker från Landskrona kommuns rörelsekapital samt att nämnderna, mot bakgrund av det prognostiserade underskottet på de skattefinansierade verksamheten, iakttar ekonomisk återhållsamhet och vidtager åtgärder som minimerar det prognostiserade underskottet.

10 10(42) Ks 256 Ks 480/ Verkställighet av beslut av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslöt den 19 juni 2000, 88, att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna en rapport om vilka kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, 113, skall redovisningen lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars respektive oktober månad. Stadskontorets skrivelse den 25 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 261. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande av den lämnade redovisningen, och däri föreslagen bevakning, lägga densamma till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande av den lämnade redovisningen, och däri föreslagen bevakning, lägga densamma till handlingarna.

11 11(42) Ks 257 Ks 481/ Redovisning över ej slutbehandlade motioner "En motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning". Av 5 kap 33 kommunallagen (1991:900). Enligt 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall motioner, vilkas beredning inte slutförts, redovisas vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Av 32 samma arbetsordning framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. Kommunfullmäktige beslöt den 24 februari 2003, 15, att beträffande motioner som väcks från och med den 25 februari 2003 skall kommunfullmäktige först avgöra om motionen får ställas och därefter överlämna densamma till kommunstyrelsen som beslutar om till vem/vilka motionen skall remitteras. Stadskontorets skrivelse den 25 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 262. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen för föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen till handlingarna.

12 12(42) Ks 258 Ks 484/ Taxeförslag fjärrvärme år 2009 Energiprisförändringar påverkas idag i allt större utsträckning av olika förändringar i omvärlden. Sammantaget leder det dock till att en förändring av brukningsavgifter bör genomföras inför år 2009 till följd av kostnadsökningar. Kommunen har en stark ambition för att fjärrvärmeavgiften skall kunna hållas kostnadsmässigt intressant för olika slutkunder samtidigt som en lokal fjärrvärmeproduktion skall möjliggöra en god miljö och ständig förbättring av denna. Kostnader för anslutning till fjärrvärmenätet erläggs i dagsläget med en anslutningsavgift utom för småhus (en- och tvåfamiljshus). Inför år 2009 kommer separat förslag att föreläggas tekniska nämnden om att införa anslutningsavgift för småhuskunder. I samband med att brukningsavgifter till slutkund kan bli aktuellt att förändras skall information om förslag till beslut redovisas två månader innan genomförandet. Tekniska nämndens yttrande den 16 september 2008, 55, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 263. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till brukningsavgifter för fjärrvärme att gälla från och med den 1 januari 2009 samt att bemyndiga tekniska nämnden att göra de tolkningar som krävs vid tilllämpningen av taxan. Niklas Karlsson (s) ändring enligt följande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att brukningsavgifterna för fjärrvärme 2009 enbart ska höjas med KPI med oktober 2007 som basmånad och att de ska gälla från och med den 1 januari 2009, bifall till ordförandens andra att-sats samt tillägg enligt följande att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Ordföranden Torkild Strandberg (fp) och Stefan Olsson (sd) yrkade bifall till Niklas Karlssons tilläggsyrkande om att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag forts

13 13(42) forts Ks 258 samt att bifalla Niklas Karlssons tilläggsyrkande. Votering begärdes beträffande första att-satsen. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons förslag röstar nej. Omröstning Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande i första att-satsen. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Stina Hyltmark (fp), Jac Nepérus (fp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Mecide Özer (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Hans Petersson (s) röstade nej. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till brukningsavgifter för fjärrvärme att gälla från och med den 1 januari 2009 att bemyndiga tekniska nämnden att göra de tolkningar som krävs vid tilllämpningen av taxan samt att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig muntligen mot kommunstyrelsens beslut såvitt avser första att-satsen.

14 14(42) Ks 259 Ks 485/ Revidering av årsarvoden till presidiet i vuxennämndens arbetsutskott I samband med förändringar av vuxennämndens reglemente, som behandlades av kommunfullmäktige den 22 september 2008 har vuxennämnden även till kommunstyrelsen översänt förslag till förändringar av de politiska rollerna och arvodering av dessa. De föreslagna förändringarna innebär ingen förändring av vuxennämndens budgetram varken för 2008 eller framåt. Dock skall den föreslagna förändringen, efter beslut, korrigeras i kommande års bilaga med Årsarvoden till kommunala förtroendemän, parti- och mandatstöd. Stadskontorets skrivelse den 26 september 2008 och vuxenförvaltningens skrivelse den 2 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 264. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att av kommunfullmäktige beslutad ersättningen till ordförande och 1:e vice ordförande i socialutskottet överförs till ordförande och 1:e vice ordförande i arbetsutskottet samt att 2:e vice ordförande i arbetsutskottet arvoderas i likhet med 1:e vice ordförande (2008 års nivå kronor, 2009 års nivå kronor). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av kommunfullmäktige beslutad ersättningen till ordförande och 1:e vice ordförande i socialutskottet överförs till ordförande och 1:e vice ordförande i arbetsutskottet samt att 2:e vice ordförande i arbetsutskottet arvoderas i likhet med 1:e vice ordförande (2008 års nivå kronor, 2009 års nivå kronor).

15 15(42) Ks 260 Ks 469/ AB Landskronahems begäran om tillstånd att genomföra en fusion Jäv anmäldes av Niklas Karlsson (s), Jac Nepérus (fp) och ersättaren Zvonko Borcic. I deras ställe tjänstgjorde Vaino Roth (s) och Martina Bach (m). AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt tillstånd för att genomföra en fusion i enlighet med bifogad fusionsplan. I enlighet med bolagsordningen för respektive bolag skall kommunfullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Då AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB, numera ett helägt dotterbolag, bedriver fastighetsförvaltning med likartade bolagsordningar och då dessutom förvaltningen och finansförvaltningen sköts av moderbolaget har Stadskontoret inget att erinra mot en fusion. Stadskontorets skrivelse den 27 september 2007 och AB Landskronahems skrivelse den 17 september har behandlats vid kommunstyrelens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 265. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB fusioneras i enlighet med framlagd fusionsplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB fusioneras i enlighet med framlagd fusionsplan.

16 16(42) Ks 261 Ks 66/ Konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar Stadskontorets juridiska avdelning har erhållit kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2008, 113, i vilket fullmäktige genom en minoritetsåterremiss beslutade att konkurrensutsättningspolicyn skulle återremitteras för omarbetning enligt följande: 1. Vid eventuella upphandlingar skall den kommunala verksamheten alltid äga rätt att lägga anbud 2. Nämnderna skall inte själva avgöra när verksamhet av mer omfattande och principiell beskaffenhet skall privatiseras. Beslut av sådan karaktär skall alltid fattas av kommunfullmäktige. 3. Kommunen skall utveckla delaktigheten bland personal och medborgare. Personal- och föräldrakooperativ, självförvaltningar och självstyre i både skola/förskola, äldre- och handikappomsorg skall uppmuntras. 4. Upphandlingspolicyn skall inte tjäna till att privatisera, sälja och konkurrensutsätta all kommunal verksamhet som inte omfattar myndighetsutövning. Utförsäljning och privatisering skall inte bli en dogm, enligt policyn punkt 7, d.v.s. att konkurrensutsättningsplan skall upprättas årligen i samband med budget. Kommunstyrelsen beslöt den 10 september 2008, 232, att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i oktober Stadskontorets skrivelse den 27 augusti 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 266. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med stadskontorets skrivelse punkten 3, göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 5 stycke 3, ny tredje mening samt ändring i fjärde meningen: Vidare skall kommunen uppmuntra föräldrakooperativ, självförvaltning samt självstyre i skola/förskola, äldre- och handikappomsorg. Möjlighet att lämna stöd till avknoppare, föräldrakooperativ, ansvarig för självförvaltning samt självstyre begränsas av reglerna i kommunallagen och tilldelning av uppdrag kan endast ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, att i enlighet med stadskontorets skrivelse lägga till avsnittet Laghänvisningar i Konkurrensutsättningspolicyn samt att, med ovanstående ändring och tillägg, anta framlagt förslag till Konkurrensutsättningspolicy att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft samt att kommunstyrelsen för egen del beslutar att, under förutsättning av att fullmäktige beslutar enligt ovan, fastställa framlagt förslag, forts

17 17(42) Ks 261 med tillägg i enlighet med stadskontorets skrivelse avseende Laghänvisningar, till Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättnings-policy, jämte bilagor, att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Niklas Karlsson (s) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens egna verksamheter skall vid varje upphandlingstillfälle delta i upphandlingen, att konkurrensutsättning inte skall vara huvudregel utan skall ske när skäl härför föreligger, att konkurrensutsättningspolicyn jämte tillämpningsanvisningar ändras/kompletteras i enlighet med stadskontorets kompletterande yttrande i punkterna 1 och 4 samt att konkurrensutsättningspolicyn kompletteras med att man i samband med upphandling av tjänster kräver kollektivavtal eller likvärdiga villkor. Stefan Olsson (sd) yrkade tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn jämte Tillämpningsanvisningarna enligt följande: Policyn avsnitt 8, sist i fjärde stycket Nämnden skall genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre kvalitet än egen regi och Tillämpningsanvisningarna punkten 3.4, nytt sista stycke under rubriken Stöd i samband med avknoppning Kommunen ska anordna entreprenörsdagar, seminarier/utbildning för sina anställda om hur man startar eget. Bjuda in Svenskt näringsliv att hålla seminarier/informationsträffar/utbildning, gärna i samarbete med Region Skåne. Ett bra sätt att uppmuntra och informera om möjlighet till avknoppning etc. Kommunstyrelsen ajournerade sig mellan kl Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande samt att bifalla Stefan Olssons tilläggsyrkanden. Votering begärdes avseende ordförandens och Niklas Karlssons yrkanden. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons förslag röstar nej. Omröstning Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Stina Hyltmark (fp), Jac Nepérus (fp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Mecide Özer (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Hans Petersson (s) röstade nej. forts

18 18(42) forts Ks 261 Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan, fastställa framlagt förslag, med tillägg i enlighet med stadskontorets skrivelse avseende Laghänvisningar samt tillägg enligt Stefan Olssons (sd) yrkande avseende punkten 3.4 under rubriken Stöd i samband med avknoppning, till Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy, jämte bilagor, att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med stadskontorets skrivelse punkten 3, göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 5 stycke 3, ny tredje mening samt ändring i fjärde meningen: Vidare skall kommunen uppmuntra föräldrakooperativ, självförvaltning samt självstyre i skola/förskola, äldre- och handikappomsorg. Möjlighet att lämna stöd till avknoppare, föräldrakooperativ, ansvarig för självförvaltning samt självstyre begränsas av reglerna i kommunallagen och tilldelning av uppdrag kan endast ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling att göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 8, sist i fjärde stycket Nämnden skall genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre kvalitet än egen regi att i enlighet med stadskontorets skrivelse lägga till avsnittet Laghänvisningar i Konkurrensutsättningspolicyn samt att, med ovanstående ändring och tillägg, anta framlagt förslag till Konkurrensutsättningspolicy att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut bilaga. Särskilt yttrande Samtliga ledamöter tillhörande (sd) uppgav att de inkommer med särskilt yttrande bilaga.

19

20

21

22 19(42) Ks 262 Ks 798/ Policy och riktlinjer vid säkerhetsinstallationer. Kommunen har en utsedd riskhanteringsgrupp med representanter från olika förvaltningar. Riskgruppen är ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbete med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. På riskgruppens möte i januari 2006 väcktes frågan om att det finns ett behov av att samordna larmfrågor och fastställa lägsta kvalitetskrav etc. Mot bakgrund härav beslöt riskgruppen att bilda en arbetsgrupp, bestående av representanter från räddningstjänsten, servicekontoret, fritids- och kulturförvaltningen och kommunens försäkringsmäklare. Arbetsgruppen, presenterade den 23 november 2007 det slutliga förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Av policyn och riktlinjerna framgår det regelverk som gäller beträffande säkerhetsinstallationer. Vidare klarlägger dokumenten hur olika verksamheter skall klassificeras och hur regelverket skall tolkas. I princip bör inte policyn, enligt Riskgruppens bedömning, medföra några nämnvärt ökade kostnader för kommunen då den omfattar ny-, om- och tillbyggnad. De kostnadsökningar som kan uppkomma är om redan befintlig egendom moderniseras och därigenom uppgraderas i enlighet med policy. Dokumentet inbegriper den övergripande policyn som anger syftet och målsättningen med enhetliga riktlinjer gällande säkerhetsinstallationer för Landskrona kommuns egendom. Bilagorna innefattar de tekniska anvisningarna som förklarar hur man ska göra för att nå upp till målen i policyn. Riktlinjerna är framtagna för ett antal olika verksamheter. I de tekniska anvisningarna är dessa benämnda som olika larmkategorier. Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari under 18 att remittera förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer till samtliga nämnder i Landskrona Kommun för synpunkter. Kommunstyrelsen beslutde den 10 september 2008, 234, att återremittera förslaget till policy för komplettering om huruvida texten Större inbrotts- /passersystem skall anslutas till kommunens centrala serverlösning. Driftpersonal på kommunens IKT-avdelning ska finnas tillgänglig i ett joursystem 7*24 tim/vecka, så att verksamheternas tillgänglighet säkras. medför budgetkonsekvenser. Räddningstjänstens skrivelse den 23 september 2008 med förslag Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 267. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer. forts

23 20(42) forts Ks 262 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer.

24 21(42) Ks 263 Ks 356/ Miljöpolicy för Landskrona kommun; nu fråga om revidering av Miljömål 7 Transporter Miljönämnden har i ett beslut den 7 september 2006, 71, föreslagit kommunfullmäktige att ändra kommunens miljömål andra punkten om transporter så att alla inköp eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad som köps in, hyrs in eller leasas ska använda el, biobränsle eller fordonsgas som drivmedel. Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2007, 109, att återremittera ärendet för att beakta att även små dieselbilar och hybridfordon kan omfattas av miljöpolicyn för transporter. Vidare beslöt kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 108, att återremittera ärendet för att Vägverkets definition av miljöbilar skall beaktas samt tillgången och förbrukningen av biogas skall beaktas. Servicekontorets skrivelse den 26 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 268. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljömål 7 Transporter i miljöpolicyn för Landskrona kommun antar följande lydelse: att kommunägda fordon eller fordon som körs på entreprenad bör som drivmedel använda el, bio- eller naturgas eller där detta inte är möjligt använda teknik som överensstämmer med Vägverkets förslag till Riksdagen för definition av miljöbilar.

25 22(42) Ks 264 Ks 419/ Uppdrag om att ta fram förslag till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Under varje mandatperiod skall samtliga kommuner anta ett handlingsprogram enligt 3 kap 3 och 8 i lagen om skydd mot olyckor, SFS (LSO), med syfte att minska antalet och konsekvenserna av bränder och olyckor. Med hänvisning till räddningsnämndens reglemente föreslår räddningsnämnden att kommunstyrelsen ger räddningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Landskrona kommun. Handlingsprogrammet tas fram i samverkan med övriga kommunala förvaltningar och andra myndigheter och verksamheter som hanterar olyckor. Räddningsnämndens yttrande den 21 augusti 2008, 64, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 269. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt räddningsnämnden att ansvara för att ta fram ett förslag på nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s)

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) 2(40) Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) Övriga Sergio Garay, kommunchef, 33-48 Stefan Johansson, kanslichef Thore Johansson, controller, deltog under temat Gunnel Dymling,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2008-09-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla att förvaltningschefen enligt

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer