2(42) Kommunstyrelsen. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15"

Transkript

1

2 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) Vaino Roth (s) , Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, kommunjurist Anders Folkar, mark- och exploateringschef Per Borg, säkerhetsinformatör Malmö Citysamverkan, dagens tema Säker i city Thore Johansson, controller, dagens tema information om Landskrona kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2008 med helårsprognos Charlotte Vathera, informationsstrateg Lisa Welming, trainee vid juridiska avdelningen Pia Tygård, sekreterare

3 3(42) Dagordning, godkännande av närvaro och information vid kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden föreslår att dagordningen ändras genom dels att behandla ett extra ärende Tillförordnad förvaltningschef på fritidoch kulturförvaltningen samt dels att godkänna rätt att närvara i fortsättningen vid kommunstyrelsens sammanträde för Charlotte Vathera och vid dagens sammanträde för Lisa Welming, trainee vid juridiska avdelningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna.

4 4(42) Ks 250 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 6 oktober 2008 b) Förvaltningscheferna m fl Dnr 500/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 251 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

5 5(42) Ks 252 Ks 478/ Optionsavtal och exploateringsavtal för del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2 inom Kronan (Bockasjö AB) Bockasjökoncernen med huvudsäte i Borås verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, skogs- och kapitalförvaltning. Koncernens huvudinriktning är fastigheter för lager och logistikändamål, lagershopar och lätt industri. Bolaget önskar nu investera i en logistikanläggning i Landskrona enligt ett koncept med cirka m² våningsyta, som hyrs ut till skilda bolag. Bolagets planerade anläggning i Landskrona bedöms få anställda. För närvarande genomför bolaget ett liknande projekt i Borås. Vid diskussioner med bolaget har Kronan med sitt läge i anslutning till motorvägen bedömts vara utmärkt för den planerade anläggningen. Sydöst om Örjaleden och söder om Santa Marias nybyggda fabrik finns en tänkbar tomt av önskad storlek inom detaljplan. Bolaget önskar få option på tomten ifråga under en begränsad tid för att teckna hyresavtal med diskuterade parter och därefter förvärva tomten. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 september 2008 med förslag till optionsavtal och exploateringsavtal enligt nedan har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 256. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande optionsavtal och exploateringsavtal med Bockasjö AB, Borås, avseende del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2. Optionsavtalet innebär, att Bockasjö AB, Borås, innehar option till den 1 maj 2009 att förvärva cirka m² av fastigheten Örja 2:2 och 30:2 på de villkor exploateringsavtalet anger. Bolaget ska senast den 1 mars 2009 meddela, om man önskar utnyttja optionen. Enligt exploateringsavtalet, som bilagts optionsavtalet, förvärvar Bockasjö AB optionsområdet för 15,6 Mkr med tillträde i maj Bolaget ska 1½ år efter tillträdet ha uppfört en logistikanläggning/terminal för lagring och omlastning av varor inklusive kontor om m² våningsyta inklusive kontor. Va-anläggningsavgiften ingår i köpeskillingen och bolaget förbinder sig att minimera dagvattenavrinningen under viss nivå. Bolaget bekostar fastighetsbildningen och om den slutliga arealen avviker från optionsarealen, ska köpeskillingen justeras på visst sätt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande optionsavtal och exploateringsavtal med Bockasjö AB, Borås, avseende del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2.

6 6(42) Ks 253 Ks 479/ Försäljning av mark avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7 Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande av tomträtten Generatorn 7 med adress Varvsvägen 113 från DSM Resins AB. Avtalet innebär, att kommunen återtar tomträtten mot att bolaget erlägger 2,2 Mkr som ersättning för ett antal årliga avgälder, för eventuella återstående rivningskostnader efter den rivning bolaget enligt avtalet ska utföra. Vidare ska fastigheten återlämnas i visst skick. Kommunen tillträder fastigheten årsskiftet 2008/09. Ägaren av en grannfastighet har anmält intresse att förvärva ett område av ovannämnda tomträttsfastighet för att utöka sin verksamhet. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 1 oktober 2008 med förslag till avtal om fastighetsreglering enligt nedan har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 257. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7. Hyrav Fastigheter i Landskrona AB, Landskrona, förvärvar cirka m² av Generatorn 7 för 3,05 Mkr med tillträde årsskiftet 2008/09. Samtliga nuvarande byggnader utom fem ska då vara rivna. Denna rivning ska enligt tidigare avtal rivas av DSM Resins AB, som också ska överlämna miljörapport efter rivningen. Köparen är vidare medveten om att förvärvsområdet ligger inom en tidigare soptipp. Köparen bekostar sin kostnadsandel för att dela upp el-, vaoch fjärrvärmesystemen, fastighetsbildningen samt nytt stängsel. Till sist har köparen företrädesrätt att till aktuellt marknadsvärde förvärva ytterligare mark inom Generatorn 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7.

7 7(42) Ks 254 Ekonomiavdelningens rapporter a) Finansiell rapport augusti 2008 Ks 482/ Likvida medel uppgick till 78,9 Mkr per den siste augusti. Det är en förbättring med 20,1 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer med 65 Mkr, därmed uppgick tillgängliga medel till 143,9 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 979,4 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 940,1 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 18,3 Mkr i augusti års budgeterade investeringar uppgår till 285,2 Mkr. b) Beslutade tilläggsanslag 2007/ /08 Ks 483/ Ekonomiavdelningens rapporter har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 259. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporterna till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

8 8(42) Ks 255 Ks 477/ Delårsrapport per den 31 augusti 2008 med helårsprognos. I enlighet med tidigare beslut har ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning skett per den 31 augusti 2008 inom samtliga verksamheter i Landskrona kommun. Med delårsbokslutet som bas har även en helårsprognos för 2008 framräknats för respektive nämnd, som sedan sammanställts till en resultaträkning för hela kommunen. När kommunfullmäktige fastställde 2008 års budget beslöt man också att nämnderna under 2008 skall överlämna rapporter med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar. I de anvisningar som gått ut till nämnderna framgår att uppföljningen skall inlämnas per tertial och skall innehålla dels periodiserat utfall per den 31 augusti 2008 och dels prognos över förväntat utfall för 2008 avseende drift- och investeringsbudget. Vidare skall verksamhetsmått samt en sammanfattande verksamhetsberättelse lämnas för perioden. Uppföljningen skall vara politiskt behandlad. Delårsrapporten innehåller även en uppföljning av kommunmålen i budget 2008, samt en uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets skrivelse den 29 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 260. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen, att öka barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2008 med tkr som beräknad kostnad för Upprustning av skolor per samt preliminärt beräknade hyror för skolvillor i Glumslöv och Häljarp samt att finansiering av ombudgeteringen till barn- och ungdomsnämnden sker genom en minskning av kommunstyrelsens anslag för hyreskostnader med tkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2008 års delårsrapport per 31 augusti 2008 att öka barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget 2008 med 717 tkr för internt planerade investeringar hösten 2008 forts

9 9(42) forts Ks 255 att finansiering sker från Landskrona kommuns rörelsekapital samt att nämnderna, mot bakgrund av det prognostiserade underskottet på de skattefinansierade verksamheten, iakttar ekonomisk återhållsamhet och vidtager åtgärder som minimerar det prognostiserade underskottet.

10 10(42) Ks 256 Ks 480/ Verkställighet av beslut av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslöt den 19 juni 2000, 88, att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna en rapport om vilka kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, 113, skall redovisningen lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars respektive oktober månad. Stadskontorets skrivelse den 25 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 261. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande av den lämnade redovisningen, och däri föreslagen bevakning, lägga densamma till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande av den lämnade redovisningen, och däri föreslagen bevakning, lägga densamma till handlingarna.

11 11(42) Ks 257 Ks 481/ Redovisning över ej slutbehandlade motioner "En motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning". Av 5 kap 33 kommunallagen (1991:900). Enligt 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall motioner, vilkas beredning inte slutförts, redovisas vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Av 32 samma arbetsordning framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. Kommunfullmäktige beslöt den 24 februari 2003, 15, att beträffande motioner som väcks från och med den 25 februari 2003 skall kommunfullmäktige först avgöra om motionen får ställas och därefter överlämna densamma till kommunstyrelsen som beslutar om till vem/vilka motionen skall remitteras. Stadskontorets skrivelse den 25 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 262. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen för föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen till handlingarna.

12 12(42) Ks 258 Ks 484/ Taxeförslag fjärrvärme år 2009 Energiprisförändringar påverkas idag i allt större utsträckning av olika förändringar i omvärlden. Sammantaget leder det dock till att en förändring av brukningsavgifter bör genomföras inför år 2009 till följd av kostnadsökningar. Kommunen har en stark ambition för att fjärrvärmeavgiften skall kunna hållas kostnadsmässigt intressant för olika slutkunder samtidigt som en lokal fjärrvärmeproduktion skall möjliggöra en god miljö och ständig förbättring av denna. Kostnader för anslutning till fjärrvärmenätet erläggs i dagsläget med en anslutningsavgift utom för småhus (en- och tvåfamiljshus). Inför år 2009 kommer separat förslag att föreläggas tekniska nämnden om att införa anslutningsavgift för småhuskunder. I samband med att brukningsavgifter till slutkund kan bli aktuellt att förändras skall information om förslag till beslut redovisas två månader innan genomförandet. Tekniska nämndens yttrande den 16 september 2008, 55, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 263. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till brukningsavgifter för fjärrvärme att gälla från och med den 1 januari 2009 samt att bemyndiga tekniska nämnden att göra de tolkningar som krävs vid tilllämpningen av taxan. Niklas Karlsson (s) ändring enligt följande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att brukningsavgifterna för fjärrvärme 2009 enbart ska höjas med KPI med oktober 2007 som basmånad och att de ska gälla från och med den 1 januari 2009, bifall till ordförandens andra att-sats samt tillägg enligt följande att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Ordföranden Torkild Strandberg (fp) och Stefan Olsson (sd) yrkade bifall till Niklas Karlssons tilläggsyrkande om att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag forts

13 13(42) forts Ks 258 samt att bifalla Niklas Karlssons tilläggsyrkande. Votering begärdes beträffande första att-satsen. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons förslag röstar nej. Omröstning Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande i första att-satsen. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Stina Hyltmark (fp), Jac Nepérus (fp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Mecide Özer (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Hans Petersson (s) röstade nej. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till brukningsavgifter för fjärrvärme att gälla från och med den 1 januari 2009 att bemyndiga tekniska nämnden att göra de tolkningar som krävs vid tilllämpningen av taxan samt att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig muntligen mot kommunstyrelsens beslut såvitt avser första att-satsen.

14 14(42) Ks 259 Ks 485/ Revidering av årsarvoden till presidiet i vuxennämndens arbetsutskott I samband med förändringar av vuxennämndens reglemente, som behandlades av kommunfullmäktige den 22 september 2008 har vuxennämnden även till kommunstyrelsen översänt förslag till förändringar av de politiska rollerna och arvodering av dessa. De föreslagna förändringarna innebär ingen förändring av vuxennämndens budgetram varken för 2008 eller framåt. Dock skall den föreslagna förändringen, efter beslut, korrigeras i kommande års bilaga med Årsarvoden till kommunala förtroendemän, parti- och mandatstöd. Stadskontorets skrivelse den 26 september 2008 och vuxenförvaltningens skrivelse den 2 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 264. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att av kommunfullmäktige beslutad ersättningen till ordförande och 1:e vice ordförande i socialutskottet överförs till ordförande och 1:e vice ordförande i arbetsutskottet samt att 2:e vice ordförande i arbetsutskottet arvoderas i likhet med 1:e vice ordförande (2008 års nivå kronor, 2009 års nivå kronor). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av kommunfullmäktige beslutad ersättningen till ordförande och 1:e vice ordförande i socialutskottet överförs till ordförande och 1:e vice ordförande i arbetsutskottet samt att 2:e vice ordförande i arbetsutskottet arvoderas i likhet med 1:e vice ordförande (2008 års nivå kronor, 2009 års nivå kronor).

15 15(42) Ks 260 Ks 469/ AB Landskronahems begäran om tillstånd att genomföra en fusion Jäv anmäldes av Niklas Karlsson (s), Jac Nepérus (fp) och ersättaren Zvonko Borcic. I deras ställe tjänstgjorde Vaino Roth (s) och Martina Bach (m). AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt tillstånd för att genomföra en fusion i enlighet med bifogad fusionsplan. I enlighet med bolagsordningen för respektive bolag skall kommunfullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Då AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB, numera ett helägt dotterbolag, bedriver fastighetsförvaltning med likartade bolagsordningar och då dessutom förvaltningen och finansförvaltningen sköts av moderbolaget har Stadskontoret inget att erinra mot en fusion. Stadskontorets skrivelse den 27 september 2007 och AB Landskronahems skrivelse den 17 september har behandlats vid kommunstyrelens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 265. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB fusioneras i enlighet med framlagd fusionsplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB fusioneras i enlighet med framlagd fusionsplan.

16 16(42) Ks 261 Ks 66/ Konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar Stadskontorets juridiska avdelning har erhållit kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2008, 113, i vilket fullmäktige genom en minoritetsåterremiss beslutade att konkurrensutsättningspolicyn skulle återremitteras för omarbetning enligt följande: 1. Vid eventuella upphandlingar skall den kommunala verksamheten alltid äga rätt att lägga anbud 2. Nämnderna skall inte själva avgöra när verksamhet av mer omfattande och principiell beskaffenhet skall privatiseras. Beslut av sådan karaktär skall alltid fattas av kommunfullmäktige. 3. Kommunen skall utveckla delaktigheten bland personal och medborgare. Personal- och föräldrakooperativ, självförvaltningar och självstyre i både skola/förskola, äldre- och handikappomsorg skall uppmuntras. 4. Upphandlingspolicyn skall inte tjäna till att privatisera, sälja och konkurrensutsätta all kommunal verksamhet som inte omfattar myndighetsutövning. Utförsäljning och privatisering skall inte bli en dogm, enligt policyn punkt 7, d.v.s. att konkurrensutsättningsplan skall upprättas årligen i samband med budget. Kommunstyrelsen beslöt den 10 september 2008, 232, att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i oktober Stadskontorets skrivelse den 27 augusti 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 266. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med stadskontorets skrivelse punkten 3, göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 5 stycke 3, ny tredje mening samt ändring i fjärde meningen: Vidare skall kommunen uppmuntra föräldrakooperativ, självförvaltning samt självstyre i skola/förskola, äldre- och handikappomsorg. Möjlighet att lämna stöd till avknoppare, föräldrakooperativ, ansvarig för självförvaltning samt självstyre begränsas av reglerna i kommunallagen och tilldelning av uppdrag kan endast ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, att i enlighet med stadskontorets skrivelse lägga till avsnittet Laghänvisningar i Konkurrensutsättningspolicyn samt att, med ovanstående ändring och tillägg, anta framlagt förslag till Konkurrensutsättningspolicy att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft samt att kommunstyrelsen för egen del beslutar att, under förutsättning av att fullmäktige beslutar enligt ovan, fastställa framlagt förslag, forts

17 17(42) Ks 261 med tillägg i enlighet med stadskontorets skrivelse avseende Laghänvisningar, till Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättnings-policy, jämte bilagor, att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Niklas Karlsson (s) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens egna verksamheter skall vid varje upphandlingstillfälle delta i upphandlingen, att konkurrensutsättning inte skall vara huvudregel utan skall ske när skäl härför föreligger, att konkurrensutsättningspolicyn jämte tillämpningsanvisningar ändras/kompletteras i enlighet med stadskontorets kompletterande yttrande i punkterna 1 och 4 samt att konkurrensutsättningspolicyn kompletteras med att man i samband med upphandling av tjänster kräver kollektivavtal eller likvärdiga villkor. Stefan Olsson (sd) yrkade tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn jämte Tillämpningsanvisningarna enligt följande: Policyn avsnitt 8, sist i fjärde stycket Nämnden skall genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre kvalitet än egen regi och Tillämpningsanvisningarna punkten 3.4, nytt sista stycke under rubriken Stöd i samband med avknoppning Kommunen ska anordna entreprenörsdagar, seminarier/utbildning för sina anställda om hur man startar eget. Bjuda in Svenskt näringsliv att hålla seminarier/informationsträffar/utbildning, gärna i samarbete med Region Skåne. Ett bra sätt att uppmuntra och informera om möjlighet till avknoppning etc. Kommunstyrelsen ajournerade sig mellan kl Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande samt att bifalla Stefan Olssons tilläggsyrkanden. Votering begärdes avseende ordförandens och Niklas Karlssons yrkanden. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons förslag röstar nej. Omröstning Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Stina Hyltmark (fp), Jac Nepérus (fp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Mecide Özer (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Hans Petersson (s) röstade nej. forts

18 18(42) forts Ks 261 Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan, fastställa framlagt förslag, med tillägg i enlighet med stadskontorets skrivelse avseende Laghänvisningar samt tillägg enligt Stefan Olssons (sd) yrkande avseende punkten 3.4 under rubriken Stöd i samband med avknoppning, till Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy, jämte bilagor, att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med stadskontorets skrivelse punkten 3, göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 5 stycke 3, ny tredje mening samt ändring i fjärde meningen: Vidare skall kommunen uppmuntra föräldrakooperativ, självförvaltning samt självstyre i skola/förskola, äldre- och handikappomsorg. Möjlighet att lämna stöd till avknoppare, föräldrakooperativ, ansvarig för självförvaltning samt självstyre begränsas av reglerna i kommunallagen och tilldelning av uppdrag kan endast ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling att göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 8, sist i fjärde stycket Nämnden skall genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre kvalitet än egen regi att i enlighet med stadskontorets skrivelse lägga till avsnittet Laghänvisningar i Konkurrensutsättningspolicyn samt att, med ovanstående ändring och tillägg, anta framlagt förslag till Konkurrensutsättningspolicy att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut bilaga. Särskilt yttrande Samtliga ledamöter tillhörande (sd) uppgav att de inkommer med särskilt yttrande bilaga.

19

20

21

22 19(42) Ks 262 Ks 798/ Policy och riktlinjer vid säkerhetsinstallationer. Kommunen har en utsedd riskhanteringsgrupp med representanter från olika förvaltningar. Riskgruppen är ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbete med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. På riskgruppens möte i januari 2006 väcktes frågan om att det finns ett behov av att samordna larmfrågor och fastställa lägsta kvalitetskrav etc. Mot bakgrund härav beslöt riskgruppen att bilda en arbetsgrupp, bestående av representanter från räddningstjänsten, servicekontoret, fritids- och kulturförvaltningen och kommunens försäkringsmäklare. Arbetsgruppen, presenterade den 23 november 2007 det slutliga förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Av policyn och riktlinjerna framgår det regelverk som gäller beträffande säkerhetsinstallationer. Vidare klarlägger dokumenten hur olika verksamheter skall klassificeras och hur regelverket skall tolkas. I princip bör inte policyn, enligt Riskgruppens bedömning, medföra några nämnvärt ökade kostnader för kommunen då den omfattar ny-, om- och tillbyggnad. De kostnadsökningar som kan uppkomma är om redan befintlig egendom moderniseras och därigenom uppgraderas i enlighet med policy. Dokumentet inbegriper den övergripande policyn som anger syftet och målsättningen med enhetliga riktlinjer gällande säkerhetsinstallationer för Landskrona kommuns egendom. Bilagorna innefattar de tekniska anvisningarna som förklarar hur man ska göra för att nå upp till målen i policyn. Riktlinjerna är framtagna för ett antal olika verksamheter. I de tekniska anvisningarna är dessa benämnda som olika larmkategorier. Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari under 18 att remittera förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer till samtliga nämnder i Landskrona Kommun för synpunkter. Kommunstyrelsen beslutde den 10 september 2008, 234, att återremittera förslaget till policy för komplettering om huruvida texten Större inbrotts- /passersystem skall anslutas till kommunens centrala serverlösning. Driftpersonal på kommunens IKT-avdelning ska finnas tillgänglig i ett joursystem 7*24 tim/vecka, så att verksamheternas tillgänglighet säkras. medför budgetkonsekvenser. Räddningstjänstens skrivelse den 23 september 2008 med förslag Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 267. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer. forts

23 20(42) forts Ks 262 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer.

24 21(42) Ks 263 Ks 356/ Miljöpolicy för Landskrona kommun; nu fråga om revidering av Miljömål 7 Transporter Miljönämnden har i ett beslut den 7 september 2006, 71, föreslagit kommunfullmäktige att ändra kommunens miljömål andra punkten om transporter så att alla inköp eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad som köps in, hyrs in eller leasas ska använda el, biobränsle eller fordonsgas som drivmedel. Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2007, 109, att återremittera ärendet för att beakta att även små dieselbilar och hybridfordon kan omfattas av miljöpolicyn för transporter. Vidare beslöt kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 108, att återremittera ärendet för att Vägverkets definition av miljöbilar skall beaktas samt tillgången och förbrukningen av biogas skall beaktas. Servicekontorets skrivelse den 26 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 268. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljömål 7 Transporter i miljöpolicyn för Landskrona kommun antar följande lydelse: att kommunägda fordon eller fordon som körs på entreprenad bör som drivmedel använda el, bio- eller naturgas eller där detta inte är möjligt använda teknik som överensstämmer med Vägverkets förslag till Riksdagen för definition av miljöbilar.

25 22(42) Ks 264 Ks 419/ Uppdrag om att ta fram förslag till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Under varje mandatperiod skall samtliga kommuner anta ett handlingsprogram enligt 3 kap 3 och 8 i lagen om skydd mot olyckor, SFS (LSO), med syfte att minska antalet och konsekvenserna av bränder och olyckor. Med hänvisning till räddningsnämndens reglemente föreslår räddningsnämnden att kommunstyrelsen ger räddningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Landskrona kommun. Handlingsprogrammet tas fram i samverkan med övriga kommunala förvaltningar och andra myndigheter och verksamheter som hanterar olyckor. Räddningsnämndens yttrande den 21 augusti 2008, 64, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 269. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt räddningsnämnden att ansvara för att ta fram ett förslag på nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer