2(42) Kommunstyrelsen. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15"

Transkript

1

2 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) Vaino Roth (s) , Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, kommunjurist Anders Folkar, mark- och exploateringschef Per Borg, säkerhetsinformatör Malmö Citysamverkan, dagens tema Säker i city Thore Johansson, controller, dagens tema information om Landskrona kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2008 med helårsprognos Charlotte Vathera, informationsstrateg Lisa Welming, trainee vid juridiska avdelningen Pia Tygård, sekreterare

3 3(42) Dagordning, godkännande av närvaro och information vid kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden föreslår att dagordningen ändras genom dels att behandla ett extra ärende Tillförordnad förvaltningschef på fritidoch kulturförvaltningen samt dels att godkänna rätt att närvara i fortsättningen vid kommunstyrelsens sammanträde för Charlotte Vathera och vid dagens sammanträde för Lisa Welming, trainee vid juridiska avdelningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med de av ordföranden föreslagna ändringarna.

4 4(42) Ks 250 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 6 oktober 2008 b) Förvaltningscheferna m fl Dnr 500/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 251 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

5 5(42) Ks 252 Ks 478/ Optionsavtal och exploateringsavtal för del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2 inom Kronan (Bockasjö AB) Bockasjökoncernen med huvudsäte i Borås verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, skogs- och kapitalförvaltning. Koncernens huvudinriktning är fastigheter för lager och logistikändamål, lagershopar och lätt industri. Bolaget önskar nu investera i en logistikanläggning i Landskrona enligt ett koncept med cirka m² våningsyta, som hyrs ut till skilda bolag. Bolagets planerade anläggning i Landskrona bedöms få anställda. För närvarande genomför bolaget ett liknande projekt i Borås. Vid diskussioner med bolaget har Kronan med sitt läge i anslutning till motorvägen bedömts vara utmärkt för den planerade anläggningen. Sydöst om Örjaleden och söder om Santa Marias nybyggda fabrik finns en tänkbar tomt av önskad storlek inom detaljplan. Bolaget önskar få option på tomten ifråga under en begränsad tid för att teckna hyresavtal med diskuterade parter och därefter förvärva tomten. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 september 2008 med förslag till optionsavtal och exploateringsavtal enligt nedan har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 256. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande optionsavtal och exploateringsavtal med Bockasjö AB, Borås, avseende del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2. Optionsavtalet innebär, att Bockasjö AB, Borås, innehar option till den 1 maj 2009 att förvärva cirka m² av fastigheten Örja 2:2 och 30:2 på de villkor exploateringsavtalet anger. Bolaget ska senast den 1 mars 2009 meddela, om man önskar utnyttja optionen. Enligt exploateringsavtalet, som bilagts optionsavtalet, förvärvar Bockasjö AB optionsområdet för 15,6 Mkr med tillträde i maj Bolaget ska 1½ år efter tillträdet ha uppfört en logistikanläggning/terminal för lagring och omlastning av varor inklusive kontor om m² våningsyta inklusive kontor. Va-anläggningsavgiften ingår i köpeskillingen och bolaget förbinder sig att minimera dagvattenavrinningen under viss nivå. Bolaget bekostar fastighetsbildningen och om den slutliga arealen avviker från optionsarealen, ska köpeskillingen justeras på visst sätt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande optionsavtal och exploateringsavtal med Bockasjö AB, Borås, avseende del av fastigheterna Landskrona Örja 2:2 och 30:2.

6 6(42) Ks 253 Ks 479/ Försäljning av mark avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7 Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande av tomträtten Generatorn 7 med adress Varvsvägen 113 från DSM Resins AB. Avtalet innebär, att kommunen återtar tomträtten mot att bolaget erlägger 2,2 Mkr som ersättning för ett antal årliga avgälder, för eventuella återstående rivningskostnader efter den rivning bolaget enligt avtalet ska utföra. Vidare ska fastigheten återlämnas i visst skick. Kommunen tillträder fastigheten årsskiftet 2008/09. Ägaren av en grannfastighet har anmält intresse att förvärva ett område av ovannämnda tomträttsfastighet för att utöka sin verksamhet. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 1 oktober 2008 med förslag till avtal om fastighetsreglering enligt nedan har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 257. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7. Hyrav Fastigheter i Landskrona AB, Landskrona, förvärvar cirka m² av Generatorn 7 för 3,05 Mkr med tillträde årsskiftet 2008/09. Samtliga nuvarande byggnader utom fem ska då vara rivna. Denna rivning ska enligt tidigare avtal rivas av DSM Resins AB, som också ska överlämna miljörapport efter rivningen. Köparen är vidare medveten om att förvärvsområdet ligger inom en tidigare soptipp. Köparen bekostar sin kostnadsandel för att dela upp el-, vaoch fjärrvärmesystemen, fastighetsbildningen samt nytt stängsel. Till sist har köparen företrädesrätt att till aktuellt marknadsvärde förvärva ytterligare mark inom Generatorn 7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Landskrona Generatorn 7.

7 7(42) Ks 254 Ekonomiavdelningens rapporter a) Finansiell rapport augusti 2008 Ks 482/ Likvida medel uppgick till 78,9 Mkr per den siste augusti. Det är en förbättring med 20,1 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer med 65 Mkr, därmed uppgick tillgängliga medel till 143,9 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 979,4 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 940,1 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 18,3 Mkr i augusti års budgeterade investeringar uppgår till 285,2 Mkr. b) Beslutade tilläggsanslag 2007/ /08 Ks 483/ Ekonomiavdelningens rapporter har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 259. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporterna till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

8 8(42) Ks 255 Ks 477/ Delårsrapport per den 31 augusti 2008 med helårsprognos. I enlighet med tidigare beslut har ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning skett per den 31 augusti 2008 inom samtliga verksamheter i Landskrona kommun. Med delårsbokslutet som bas har även en helårsprognos för 2008 framräknats för respektive nämnd, som sedan sammanställts till en resultaträkning för hela kommunen. När kommunfullmäktige fastställde 2008 års budget beslöt man också att nämnderna under 2008 skall överlämna rapporter med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar. I de anvisningar som gått ut till nämnderna framgår att uppföljningen skall inlämnas per tertial och skall innehålla dels periodiserat utfall per den 31 augusti 2008 och dels prognos över förväntat utfall för 2008 avseende drift- och investeringsbudget. Vidare skall verksamhetsmått samt en sammanfattande verksamhetsberättelse lämnas för perioden. Uppföljningen skall vara politiskt behandlad. Delårsrapporten innehåller även en uppföljning av kommunmålen i budget 2008, samt en uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning. Stadskontorets skrivelse den 29 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 260. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen, att öka barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2008 med tkr som beräknad kostnad för Upprustning av skolor per samt preliminärt beräknade hyror för skolvillor i Glumslöv och Häljarp samt att finansiering av ombudgeteringen till barn- och ungdomsnämnden sker genom en minskning av kommunstyrelsens anslag för hyreskostnader med tkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2008 års delårsrapport per 31 augusti 2008 att öka barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget 2008 med 717 tkr för internt planerade investeringar hösten 2008 forts

9 9(42) forts Ks 255 att finansiering sker från Landskrona kommuns rörelsekapital samt att nämnderna, mot bakgrund av det prognostiserade underskottet på de skattefinansierade verksamheten, iakttar ekonomisk återhållsamhet och vidtager åtgärder som minimerar det prognostiserade underskottet.

10 10(42) Ks 256 Ks 480/ Verkställighet av beslut av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslöt den 19 juni 2000, 88, att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna en rapport om vilka kommunfullmäktigebeslut som inte verkställts. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2006, 113, skall redovisningen lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars respektive oktober månad. Stadskontorets skrivelse den 25 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 261. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att med godkännande av den lämnade redovisningen, och däri föreslagen bevakning, lägga densamma till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande av den lämnade redovisningen, och däri föreslagen bevakning, lägga densamma till handlingarna.

11 11(42) Ks 257 Ks 481/ Redovisning över ej slutbehandlade motioner "En motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning". Av 5 kap 33 kommunallagen (1991:900). Enligt 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall motioner, vilkas beredning inte slutförts, redovisas vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Av 32 samma arbetsordning framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. Kommunfullmäktige beslöt den 24 februari 2003, 15, att beträffande motioner som väcks från och med den 25 februari 2003 skall kommunfullmäktige först avgöra om motionen får ställas och därefter överlämna densamma till kommunstyrelsen som beslutar om till vem/vilka motionen skall remitteras. Stadskontorets skrivelse den 25 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 262. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen för föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga förteckningen till handlingarna.

12 12(42) Ks 258 Ks 484/ Taxeförslag fjärrvärme år 2009 Energiprisförändringar påverkas idag i allt större utsträckning av olika förändringar i omvärlden. Sammantaget leder det dock till att en förändring av brukningsavgifter bör genomföras inför år 2009 till följd av kostnadsökningar. Kommunen har en stark ambition för att fjärrvärmeavgiften skall kunna hållas kostnadsmässigt intressant för olika slutkunder samtidigt som en lokal fjärrvärmeproduktion skall möjliggöra en god miljö och ständig förbättring av denna. Kostnader för anslutning till fjärrvärmenätet erläggs i dagsläget med en anslutningsavgift utom för småhus (en- och tvåfamiljshus). Inför år 2009 kommer separat förslag att föreläggas tekniska nämnden om att införa anslutningsavgift för småhuskunder. I samband med att brukningsavgifter till slutkund kan bli aktuellt att förändras skall information om förslag till beslut redovisas två månader innan genomförandet. Tekniska nämndens yttrande den 16 september 2008, 55, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 263. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till brukningsavgifter för fjärrvärme att gälla från och med den 1 januari 2009 samt att bemyndiga tekniska nämnden att göra de tolkningar som krävs vid tilllämpningen av taxan. Niklas Karlsson (s) ändring enligt följande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att brukningsavgifterna för fjärrvärme 2009 enbart ska höjas med KPI med oktober 2007 som basmånad och att de ska gälla från och med den 1 januari 2009, bifall till ordförandens andra att-sats samt tillägg enligt följande att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Ordföranden Torkild Strandberg (fp) och Stefan Olsson (sd) yrkade bifall till Niklas Karlssons tilläggsyrkande om att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag forts

13 13(42) forts Ks 258 samt att bifalla Niklas Karlssons tilläggsyrkande. Votering begärdes beträffande första att-satsen. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons förslag röstar nej. Omröstning Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande i första att-satsen. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Stina Hyltmark (fp), Jac Nepérus (fp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Mecide Özer (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Hans Petersson (s) röstade nej. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till brukningsavgifter för fjärrvärme att gälla från och med den 1 januari 2009 att bemyndiga tekniska nämnden att göra de tolkningar som krävs vid tilllämpningen av taxan samt att tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsens budgetberedning fastställer ett tydligt ändamål för fjärrvärmeverksamhetens egna kapital. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig muntligen mot kommunstyrelsens beslut såvitt avser första att-satsen.

14 14(42) Ks 259 Ks 485/ Revidering av årsarvoden till presidiet i vuxennämndens arbetsutskott I samband med förändringar av vuxennämndens reglemente, som behandlades av kommunfullmäktige den 22 september 2008 har vuxennämnden även till kommunstyrelsen översänt förslag till förändringar av de politiska rollerna och arvodering av dessa. De föreslagna förändringarna innebär ingen förändring av vuxennämndens budgetram varken för 2008 eller framåt. Dock skall den föreslagna förändringen, efter beslut, korrigeras i kommande års bilaga med Årsarvoden till kommunala förtroendemän, parti- och mandatstöd. Stadskontorets skrivelse den 26 september 2008 och vuxenförvaltningens skrivelse den 2 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 264. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att av kommunfullmäktige beslutad ersättningen till ordförande och 1:e vice ordförande i socialutskottet överförs till ordförande och 1:e vice ordförande i arbetsutskottet samt att 2:e vice ordförande i arbetsutskottet arvoderas i likhet med 1:e vice ordförande (2008 års nivå kronor, 2009 års nivå kronor). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av kommunfullmäktige beslutad ersättningen till ordförande och 1:e vice ordförande i socialutskottet överförs till ordförande och 1:e vice ordförande i arbetsutskottet samt att 2:e vice ordförande i arbetsutskottet arvoderas i likhet med 1:e vice ordförande (2008 års nivå kronor, 2009 års nivå kronor).

15 15(42) Ks 260 Ks 469/ AB Landskronahems begäran om tillstånd att genomföra en fusion Jäv anmäldes av Niklas Karlsson (s), Jac Nepérus (fp) och ersättaren Zvonko Borcic. I deras ställe tjänstgjorde Vaino Roth (s) och Martina Bach (m). AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt tillstånd för att genomföra en fusion i enlighet med bifogad fusionsplan. I enlighet med bolagsordningen för respektive bolag skall kommunfullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Då AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB, numera ett helägt dotterbolag, bedriver fastighetsförvaltning med likartade bolagsordningar och då dessutom förvaltningen och finansförvaltningen sköts av moderbolaget har Stadskontoret inget att erinra mot en fusion. Stadskontorets skrivelse den 27 september 2007 och AB Landskronahems skrivelse den 17 september har behandlats vid kommunstyrelens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 265. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB fusioneras i enlighet med framlagd fusionsplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att AB Landskronahem och Nyhamnshus i Landskrona AB fusioneras i enlighet med framlagd fusionsplan.

16 16(42) Ks 261 Ks 66/ Konkurrensutsättningspolicy med tillämpningsanvisningar Stadskontorets juridiska avdelning har erhållit kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2008, 113, i vilket fullmäktige genom en minoritetsåterremiss beslutade att konkurrensutsättningspolicyn skulle återremitteras för omarbetning enligt följande: 1. Vid eventuella upphandlingar skall den kommunala verksamheten alltid äga rätt att lägga anbud 2. Nämnderna skall inte själva avgöra när verksamhet av mer omfattande och principiell beskaffenhet skall privatiseras. Beslut av sådan karaktär skall alltid fattas av kommunfullmäktige. 3. Kommunen skall utveckla delaktigheten bland personal och medborgare. Personal- och föräldrakooperativ, självförvaltningar och självstyre i både skola/förskola, äldre- och handikappomsorg skall uppmuntras. 4. Upphandlingspolicyn skall inte tjäna till att privatisera, sälja och konkurrensutsätta all kommunal verksamhet som inte omfattar myndighetsutövning. Utförsäljning och privatisering skall inte bli en dogm, enligt policyn punkt 7, d.v.s. att konkurrensutsättningsplan skall upprättas årligen i samband med budget. Kommunstyrelsen beslöt den 10 september 2008, 232, att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i oktober Stadskontorets skrivelse den 27 augusti 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 266. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med stadskontorets skrivelse punkten 3, göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 5 stycke 3, ny tredje mening samt ändring i fjärde meningen: Vidare skall kommunen uppmuntra föräldrakooperativ, självförvaltning samt självstyre i skola/förskola, äldre- och handikappomsorg. Möjlighet att lämna stöd till avknoppare, föräldrakooperativ, ansvarig för självförvaltning samt självstyre begränsas av reglerna i kommunallagen och tilldelning av uppdrag kan endast ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling, att i enlighet med stadskontorets skrivelse lägga till avsnittet Laghänvisningar i Konkurrensutsättningspolicyn samt att, med ovanstående ändring och tillägg, anta framlagt förslag till Konkurrensutsättningspolicy att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft samt att kommunstyrelsen för egen del beslutar att, under förutsättning av att fullmäktige beslutar enligt ovan, fastställa framlagt förslag, forts

17 17(42) Ks 261 med tillägg i enlighet med stadskontorets skrivelse avseende Laghänvisningar, till Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättnings-policy, jämte bilagor, att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Niklas Karlsson (s) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens egna verksamheter skall vid varje upphandlingstillfälle delta i upphandlingen, att konkurrensutsättning inte skall vara huvudregel utan skall ske när skäl härför föreligger, att konkurrensutsättningspolicyn jämte tillämpningsanvisningar ändras/kompletteras i enlighet med stadskontorets kompletterande yttrande i punkterna 1 och 4 samt att konkurrensutsättningspolicyn kompletteras med att man i samband med upphandling av tjänster kräver kollektivavtal eller likvärdiga villkor. Stefan Olsson (sd) yrkade tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn jämte Tillämpningsanvisningarna enligt följande: Policyn avsnitt 8, sist i fjärde stycket Nämnden skall genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre kvalitet än egen regi och Tillämpningsanvisningarna punkten 3.4, nytt sista stycke under rubriken Stöd i samband med avknoppning Kommunen ska anordna entreprenörsdagar, seminarier/utbildning för sina anställda om hur man startar eget. Bjuda in Svenskt näringsliv att hålla seminarier/informationsträffar/utbildning, gärna i samarbete med Region Skåne. Ett bra sätt att uppmuntra och informera om möjlighet till avknoppning etc. Kommunstyrelsen ajournerade sig mellan kl Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande samt att bifalla Stefan Olssons tilläggsyrkanden. Votering begärdes avseende ordförandens och Niklas Karlssons yrkanden. Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som röstar för bifall till Niklas Karlssons förslag röstar nej. Omröstning Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Tutti Johansson Falk (m), Cecilia Brorsson (m), Stina Hyltmark (fp), Jac Nepérus (fp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Mecide Özer (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Hans Petersson (s) röstade nej. forts

18 18(42) forts Ks 261 Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan, fastställa framlagt förslag, med tillägg i enlighet med stadskontorets skrivelse avseende Laghänvisningar samt tillägg enligt Stefan Olssons (sd) yrkande avseende punkten 3.4 under rubriken Stöd i samband med avknoppning, till Tillämpningsanvisningar till konkurrensutsättningspolicy, jämte bilagor, att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med stadskontorets skrivelse punkten 3, göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 5 stycke 3, ny tredje mening samt ändring i fjärde meningen: Vidare skall kommunen uppmuntra föräldrakooperativ, självförvaltning samt självstyre i skola/förskola, äldre- och handikappomsorg. Möjlighet att lämna stöd till avknoppare, föräldrakooperativ, ansvarig för självförvaltning samt självstyre begränsas av reglerna i kommunallagen och tilldelning av uppdrag kan endast ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling att göra följande tillägg i Konkurrensutsättningspolicyn, avsnitt 8, sist i fjärde stycket Nämnden skall genom ovanstående analys säkerställa att en upphandlad verksamhet inte blir dyrare och av sämre kvalitet än egen regi att i enlighet med stadskontorets skrivelse lägga till avsnittet Laghänvisningar i Konkurrensutsättningspolicyn samt att, med ovanstående ändring och tillägg, anta framlagt förslag till Konkurrensutsättningspolicy att gälla fr.o.m. det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut bilaga. Särskilt yttrande Samtliga ledamöter tillhörande (sd) uppgav att de inkommer med särskilt yttrande bilaga.

19

20

21

22 19(42) Ks 262 Ks 798/ Policy och riktlinjer vid säkerhetsinstallationer. Kommunen har en utsedd riskhanteringsgrupp med representanter från olika förvaltningar. Riskgruppen är ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbete med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. På riskgruppens möte i januari 2006 väcktes frågan om att det finns ett behov av att samordna larmfrågor och fastställa lägsta kvalitetskrav etc. Mot bakgrund härav beslöt riskgruppen att bilda en arbetsgrupp, bestående av representanter från räddningstjänsten, servicekontoret, fritids- och kulturförvaltningen och kommunens försäkringsmäklare. Arbetsgruppen, presenterade den 23 november 2007 det slutliga förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer. Av policyn och riktlinjerna framgår det regelverk som gäller beträffande säkerhetsinstallationer. Vidare klarlägger dokumenten hur olika verksamheter skall klassificeras och hur regelverket skall tolkas. I princip bör inte policyn, enligt Riskgruppens bedömning, medföra några nämnvärt ökade kostnader för kommunen då den omfattar ny-, om- och tillbyggnad. De kostnadsökningar som kan uppkomma är om redan befintlig egendom moderniseras och därigenom uppgraderas i enlighet med policy. Dokumentet inbegriper den övergripande policyn som anger syftet och målsättningen med enhetliga riktlinjer gällande säkerhetsinstallationer för Landskrona kommuns egendom. Bilagorna innefattar de tekniska anvisningarna som förklarar hur man ska göra för att nå upp till målen i policyn. Riktlinjerna är framtagna för ett antal olika verksamheter. I de tekniska anvisningarna är dessa benämnda som olika larmkategorier. Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari under 18 att remittera förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer till samtliga nämnder i Landskrona Kommun för synpunkter. Kommunstyrelsen beslutde den 10 september 2008, 234, att återremittera förslaget till policy för komplettering om huruvida texten Större inbrotts- /passersystem skall anslutas till kommunens centrala serverlösning. Driftpersonal på kommunens IKT-avdelning ska finnas tillgänglig i ett joursystem 7*24 tim/vecka, så att verksamheternas tillgänglighet säkras. medför budgetkonsekvenser. Räddningstjänstens skrivelse den 23 september 2008 med förslag Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 267. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer. forts

23 20(42) forts Ks 262 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Policy och riktlinjer för säkerhetsinstallationer.

24 21(42) Ks 263 Ks 356/ Miljöpolicy för Landskrona kommun; nu fråga om revidering av Miljömål 7 Transporter Miljönämnden har i ett beslut den 7 september 2006, 71, föreslagit kommunfullmäktige att ändra kommunens miljömål andra punkten om transporter så att alla inköp eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad som köps in, hyrs in eller leasas ska använda el, biobränsle eller fordonsgas som drivmedel. Kommunfullmäktige beslöt den 24 september 2007, 109, att återremittera ärendet för att beakta att även små dieselbilar och hybridfordon kan omfattas av miljöpolicyn för transporter. Vidare beslöt kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 108, att återremittera ärendet för att Vägverkets definition av miljöbilar skall beaktas samt tillgången och förbrukningen av biogas skall beaktas. Servicekontorets skrivelse den 26 september 2008 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 268. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljömål 7 Transporter i miljöpolicyn för Landskrona kommun antar följande lydelse: att kommunägda fordon eller fordon som körs på entreprenad bör som drivmedel använda el, bio- eller naturgas eller där detta inte är möjligt använda teknik som överensstämmer med Vägverkets förslag till Riksdagen för definition av miljöbilar.

25 22(42) Ks 264 Ks 419/ Uppdrag om att ta fram förslag till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Under varje mandatperiod skall samtliga kommuner anta ett handlingsprogram enligt 3 kap 3 och 8 i lagen om skydd mot olyckor, SFS (LSO), med syfte att minska antalet och konsekvenserna av bränder och olyckor. Med hänvisning till räddningsnämndens reglemente föreslår räddningsnämnden att kommunstyrelsen ger räddningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Landskrona kommun. Handlingsprogrammet tas fram i samverkan med övriga kommunala förvaltningar och andra myndigheter och verksamheter som hanterar olyckor. Räddningsnämndens yttrande den 21 augusti 2008, 64, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2008, 269. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt räddningsnämnden att ansvara för att ta fram ett förslag på nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2013-01-30 Ärendeförteckning 1 Sammanträdets öppnande...2 2 Val av protokollsjusterare...2 3 Godkännande av dagordning...2 4 Godkännande av föregående protokoll...2 5 Ombyggnad av K1, återkallande av ärende...3

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 16.20 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Irene Alm, ledamot

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar

Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar Miljönämnden 2008 08 21 46 1 Dnr 08 1577 Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar Bakgrund Regeringen uppdrog åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey Kommunfullmäktige 2007-12-17 320 675 Kommunstyrelsen 2007-12-17 240 573 Arbets- och personalutskottet 2007-12-03 259 557 Dnr 07.775-82 deckf30 Överlåtelse av COOP Arena med träningshallar till Luleå Hockey

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s)

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) 2(40) Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) Övriga Sergio Garay, kommunchef, 33-48 Stefan Johansson, kanslichef Thore Johansson, controller, deltog under temat Gunnel Dymling,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer