Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare"

Transkript

1

2 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa Andersson, stadsjurist Charlotte Vathera, informationsstrateg Anders Folkar, mark- och exploateringschef, Annika Gustafsson, deltog under tema Cecilia Bergström, Kristina Nilsson,

3

4

5 3(40) Dagordning Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende 227 Miljöredovisning för 2008 och 239 Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom barn- och ungdomsnämnden utgår samt att vid dagens sammanträde godkänna rätt att närvara för Annika Gustafsson som presenterar kommunstyrelsens tema samt Cecilia Bergström och Kristina Nilsson som deltar för information om 220 Översiktsplan för Landskrona stad. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen i enligt med ordförandens förslag.

6 4(40) Ks 214 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 31 augusti 2009 b) Förvaltningscheferna m fl dnr 489/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 215 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

7 5(40) Ks 216 Ks 469/ Försäljning av fastigheten Nedra Glumslöv 12:64 inom Hällstorp Kommunfullmäktige beslöt hösten 2007 att avyttra de kommunägda småhusfastigheterna och bostadsrätterna, som är uthyrda, efterhand som de blir hyreslediga. Nu har ett sådant småhus blivit hyresledigt inom Hällstorp i Glumslöv. Fastigheten, med adress Hällstorpsvägen 27, omfattar 199 m² tomtyta och innehåller 2 rum och kök. Fastigheten har därför bjudits ut via mäklare och efter budgivning har köpeavtal tecknats. Stadsledningskontorets skrivelse den 11 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 214. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal avseende fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 12:64. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal avseende fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 12:64.

8 6(40) Ks 217 Ks 430/ Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m samt bytesavtal rörande fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1 inom Nya Väster Till Landskrona stad har den 30 juni 2009 inkommit anmälan enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m rörande fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, med adresserna Suellsgatan 28 och Vävaregatan 4. Fastigheterna ligger inom stadsdelen Nya Väster, där ett åtgärdsprogram tagits fram sommaren Genom att rusta upp gatunätet har programmet som syfte att utveckla stadsdelens boendekvaliteter, Albanoparken och Albanoskolans skolgård. En viktig del i förändringsarbetet är att stadsdelens fastighetsägare görs delaktiga i att få igång upprustning av bostadshusen. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 215. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, samt att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1 samt att justera denna paragraf omedelbart.

9 7(40) Ks 218 Ks 393/ Försäljning av f d Semesterhemmet vid Norreborg på Ven Kommunfullmäktige beslöt år 2008 att bjuda ut det tidigare Semesterhemmet vid Norreborg på Ven till försäljning och detta har nu skett via mäklare. Stadsledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 216. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpekontrakt avseende cirka kvm av fastigheten Landskrona Tuna 60:2 (f d Semesterhemmet vid Norreborg). Eva Örtegren (s) yrkade avslag på Torkild Strandbergs förslag. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Votering begärdes. Omröstningsproposition Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag,, röstar ja och de som röstar för bifall till Eva Örtegrens yrkande, dvs avslag till ordförandens yrkande, röstar nej. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Peder Weibull (m), Hans Raita (m), Jac Nepérus (fp), Kjell Schöld (mp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Hans Peterson (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) röstade nej. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpekontrakt avseende cirka kvm av fastigheten Landskrona Tuna 60:2 (f d Semesterhemmet vid Norreborg). forts

10 8(40) forts Ks 218 Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut bilaga.

11

12 9(40) Ks 219 Ks 389/ Återremitterat ärende angående Försäljning av f d pensionärshemmet i Härslöv Det tidigare Pensionärshemmet i Härslöv med adress Mejerivägen 4 har varit utbjudet för försäljning via mäklare. Efter utdragna diskussioner med skilda spekulanter har förhandlingar nu avslutats med en köpare. Köpekontrakt har därför upprättats. Stadsledningskontorets skrivelse den 27 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 217. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att avtalet kompletteras med dels ändring av 15 andra punkten enligt följande: köparen förbinder sig att, i det fall man avser anpassa nuvarande hyra till marknadsmässig hyra, göra detta i två tremånaderssteg samt dels tillägg i 15 enligt följande: köparen förbinder sig att följa BoStadens rekommendationer, godkänna föreliggande köpekontrakt avseende del av fastigheten Landskrona Härslöv 35:37 (f d Härslövs pensionärshem).

13 10(40) Ks 220 Ks 471/ Översiktsplan 2010 för Landskrona stad Inom teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen sattes arbetet med att revidera Landskronas översiktsplan igång i början av 2007 i enlighet med uppdrag från byggnadsnämnden. En översiktlig projektplan för arbetets bedrivande har beslutats i januari Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 19 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 219. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 3 september 2009 anmäldes. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunicerings- och beslutstidplan för hantering av Översiktsplan 2010 Landskrona stad, att godkänna samrådshandling rörande Översiktsplan 2010 Landskrona stad med tillhörande markanvändningskarta daterad kompletterad med det skrafferade området kring Strandnäs samt att överlämna detta i remiss till berörda intressenter för yttrande och synpunkter under samrådstiden.

14 11(40) Ks 221 Ks 472/ Ekonomiavdelningens rapport: Finansiell rapport juli 2009 I finansiell rapport juli 2009 uppgår likvida medel till 7,5 Mkr per den 31 juli Det är en förbättring med 17,4 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer på 65 Mkr, därmed uppgick tillgängliga medel till 72,5 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 924,9 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 924,9 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 20,6 Mkr i juli års budgeterade investeringar uppgår till 278,0 Mkr. Stadsledningskontorets skrivelse den 19 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 220. Arbetsutskottet beslöt förslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

15 12(40) Ks 222 Ks 479/ Budgetuppföljning juli 2009 I november 2008 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna i Landskrona stad senast den 23:e i februari, mars, april, juni, augusti, oktober, november till kommunstyrelsen avlämnar månadsuppföljning för månaderna januari, februari, mars, maj, juli, september, oktober i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Stadsledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 221. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgetuppföljningen för juli 2009 till handlingarna.

16 13(40) Ks 223 Ks 488/ Förslag till tidplan för budgetprocessen 2010 Förslag till tidplan för arbetet i enlighet med styrmodellen hösten 2009 och år Stadsledningskontorets ekonomiavdelning skrivelse 3 september 2009 anmäldes. Kommunstyrelsen beslutar att lägga tidplanen till handlingarna. _

17 14(40) Ks 224 Ks 473/ Sammanträdestider 2010 Enligt 5 kap. 7 kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden ska hållas. Detta innebär att kommunfullmäktige ska bestämma antalet sammanträden och vid vilka tidpunkter dessa ska äga rum. Vidare framgår av 5 kap 64 samma lag att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om bl a när sammanträden ska hållas. Enligt 6 kap 18 kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. I kommunstyrelsens reglemente framgår även att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Stadsledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 222. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige under 2010 enligt stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag.

18 15(40) Ks 225 Ks 364/ Revidering av Landskrona stads renhållningsordning nu fråga om utställning Av miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. En renhållningsordning ska, efter bemyndigande av regeringen, antas av kommunfullmäktige. När ett förslag till renhållningsordning upprättas, ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråd med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslag till renhållning antas, ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. De synpunkter som har kommit fram vid samråd och granskning ska beaktas när renhållningsordningen antas. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 224. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att ändra i Bilaga 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag att, efter ändring enligt ovan, ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning under perioden den 18 september 2009 den 20 oktober 2009 att förslaget ställs ut i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, stadsledningskontorets kansli samt kommunens hemsida att eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009 på adress Landskrona stad, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Landskrona att frågor besvaras av avdelningschef Jan Lindeberg, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, att kungörelse om utställningen ska införas i HD Landskrona Posten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen Landskrona / Svalöv samt på och samt att uppdra åt teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen att kungöra och genomföra utställning av renhållningsordningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att, efter beaktande av inkomna synpunkter och forts

19 16(40) forts Ks 225 i samråd med miljönämnden och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning och underställa detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutar att ändra i Bilaga 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag att, efter ändring enligt ovan, ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning under perioden den 18 september 2009 den 20 oktober 2009 att förslaget ställs ut i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, stadsledningskontorets kansli samt kommunens hemsida att eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009 på adress Landskrona stad, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Landskrona att frågor besvaras av avdelningschef Jan Lindeberg, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, att kungörelse om utställningen ska införas i HD Landskrona Posten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen Landskrona / Svalöv samt på och samt att uppdra åt teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen att kungöra och genomföra utställning av renhållningsordningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att, efter beaktande av inkomna synpunkter och i samråd med miljönämnden och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning och underställa detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

20 17(40) Ks 226 Ks 196/2007/ Förslag till handikapplan för Landskrona stad Kommunstyrelsen beslöt den 9 maj 2007, 153 att tillsätta en politisk styrgrupp med ansvar för att arbeta fram en kommunövergripande handikapplan för Landskrona stad; att en projektgrupp med berörda tjänstemän skapas, och att; arbetet ska ske i nära samarbete med representanter från berörda organisationer samt att i uppdraget ingår även att arbeta fram förslag till ny arbetsordning för det Kommunala Handikapprådet. Styrgruppen och projektgruppen med ansvar för handikapplans skrivelse den 15 juli 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 225. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till handikapplan för Landskrona stad att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut och att planen ska revideras 2011, för att därefter revideras vart fjärde år, att uppdra till berörda styrelser, nämnder och kommunala bolag att utifrån policy, strategi och övergripande åtgärdsplan planera och vidta åtgärder som stödjer de politiska målen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till handikapplan för Landskrona stad att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut och att planen ska revideras 2011, för att därefter revideras vart fjärde år, att uppdra till berörda styrelser, nämnder och kommunala bolag att utifrån policy, strategi och övergripande åtgärdsplan planera och vidta åtgärder som stödjer de politiska målen samt att uppföljning sker en gång per år i kommunfullmäktige.

21 18(40) Ks 227 Miljöredovisning 2008 Ärendet utgår.

22 19(40) Ks 227 Ks 374/ Avgift för trygghetsplats vid Västra Fäladens servicehus Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2008, 188, att bifalla motion väckt av Anders Westin (s) Utveckla anhörigcentrum samt att avsätta 100 kr/år till försöksverksamhet med trygghetsplats Omsorgsnämndens yttrande den 17 juni 2009, 71, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 227. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att avgift för trygghetsplats år 2009 utgår med 130 kronor per dygn (varav 76 kronor för kost) och att avgiften kopplas till förändringar i prisbasbeloppet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för trygghetsplats år 2009 utgår med 130 kronor per dygn (varav 76 kronor för kost) och att avgiften kopplas till förändringar i prisbasbeloppet samt att avgiften ska gälla från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

23 20(40) Ks 229 Ks 367/ Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska huvudman för allmän vaanläggning redovisa till länsstyrelsen, omfattningen av anläggningens verksamhetsområde. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige den 29 januari Tekniska nämndens yttrande den 16 juni 2009, 44, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 228. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt utökat verksamhetsområde, samt att underrätta länsstyrelsen om beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt utökat verksamhetsområde.

24 21(40) Ks 230 Ks 245/ Förslag till beslut angående Gymnasieförbundets övertagande av huvudmannaskapet för vuxenutbildning och högskolefrågor Samverkan mellan skolor och kommuner kommer att vara en viktig del framöver för att kunna utöka utbudet av utbildningar för vuxna utan att behöva öka kostnaderna. För den kommunala vuxenutbildningen finns idag samma behov av samverkan som det fanns för gymnasieskolan i början av 90-talet. Vuxennämndens yttrande den 13 augusti 2009, 71, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 229. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att gymnasieförbundets uppdrag till utbildningsdirektören vad avser utredning kring den framtida organisationen skall hanteras skyndsamt och om möjligt återredovisas till såväl gymnasieförbundets direktion som kommunstyrelsen under november 2009, att utredningen dessutom skall belysa konsekvenserna, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, vid en eventuell avveckling av gymnasieförbundet, att inriktningen skall vara att gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor kan organiseras hos gemensam huvudman från och med den1 juli 2010 samt att vuxennämnden får i uppdrag att i samråd med utbildningsdirektören utreda och ge förslag till om socialtjänsten för vuxna ska kvarstå i egen förvaltning/nämnd eller samordnas med annan verksamhet, vid en gemensam huvudman för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor.

25 22(40) Ks 231 Ks 474/ Revidering av Landskrona Plus AB:s bolagsordning Kommunfullmäktige i Landskrona beslutade den 15 juni 2009, 98, att Landskrona stad accepterar den Ekonomiska föreningen LandskronaPlus erbjudande om att förvärva föreningens aktiepost om 30 aktier i LandskronaPlus AB under förutsättning att priset utgörs av det nominella beloppet om 5000 kronor per aktie eller totalt kronor. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 230. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna det av stadsledningskontoret framtagna förslaget till bolagsordning för LandskronaPlus AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det av stadsledningskontoret framtagna förslaget till bolagsordning för LandskronaPlus AB.

26 23(40) Ks 232 Ks 196/ Bordlagt ärende angående - Val av representation till Kommunala Handikapprådet Landskrona Handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna å ena sidan och stadens styrelser och nämnder å andra sidan. Rådet ska arbeta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i enlighet med FN:s standardregler. Rådet är inte ett beslutande utan endast ett rådgivande referensorgan och ska förse kommunens organ med synpunkter och förslag i aktuella och generella frågor inom handikapprådet. Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2009, 205, att bordlägga ärendet Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2009 med förslag till nomineringar från handikappföreningarna i Landskrona har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 231.Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. a) Ledamöter (politiskt valda) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t om till ledamöter i Handikapprådet utse Hans Raita (m), Anders Westin (s), Stig L Hansson (s) och Mona Andersson (sd). b) Ledamöter (nominerade av handikapporganisationerna) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t.o.m till ledamöter i Handikapprådet utse 1. Arne Wickman (Hörselskadades lokalförening i Landskrona) 2. Jan Gadd (DHR Landskronaavdelningen) 3. Anita Ekeblad (Synskadades förening) 4. Gunn-Britt Johnsson (Landskrona Reumatikerförening/Landskrona Astma och Allergiförening) 5. Kent Jönsson (Föreningen för funktionshindrade i Skåne län) 6. Lars Bogren (Schizofreniföreningen i Skåne) forts

27 24(40) forts Ks 232 c) Ersättare (politiskt valda) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m till ersättare i Handikapprådet utse Ruth Bergkvist (s), Alexander Lövgren (s) och Kristina Drwiega Magnusson (sd). d) Ersättare (nominerade av handkapporganisationerna) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m till ersättare i Handikapprådet utse 1. Åke Holm (Hörselskadades lokalförening i Landskrona) 2. Ingrid Rothoff (DHR Landskronaavdelningen) 3. Inger Persson (Synskadades förening) 4. Ewa Öhrnberg (Landskrona Reumatikerförening/Landskrona Astma och Allergiförening) 5. Jan Svensson (Föreningen för funktionshindrade i Skåne län) 6. Vakant e) Ordförande Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m att utse Hans Raita (m) till ordförande i Handikapprådet. f) Vice ordförande Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t o m att utse Gunn- Britt Johnsson till vice ordförande i Handikapprådet.

28 25(40) Ks 233 Ks 416/ Återremitterat ärende angående Förslag till förändring i valdistriktsindelningen inför valet 2010 Landskrona stad är vid allmänna val indelat i 22 valdistrikt fördelade på två valkretsar. Nuvarande indelning har varit oförändrad sedan valet Enligt vallagen ska kommunen se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. En sådan översyn har nu företagits. Valnämndens yttrande den 23 april 2009, 12, har behandlats vid kommunstyrelsen den 20 augusti 2009, 203. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till valnämnden för kompletterande uppgifter om effekterna av justering av valkretsgränser. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2009, 232. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Valnämndens yttrande den 3 september 2009, 18 anmäldes.. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med tillämpning från och med valet 2010 anta av valnämnden föreslagna ändringar i valdistriktsindelningen innebärande en omfördelning av röstberättigade och ändrade gränser mellan valdistrikten Citadellstaden, Norra Förstaden och Albano i enlighet med den av valnämnden framtagna kartan, att justera gränsen mellan valkretsarna i enlighet med den av valnämnden framtagna valdistriktsförteckningen, att på de särskilda skäl som åberopas tillstyrka att valdistrikt Häljarp får kvarstå odelat inför valet 2010, även om antalet röstberättigade överstiger samt att översända beslutet till länsstyrelsen för fastställelse.

29 26(40) Ks 234 Ks 344/ Återremitterat ärende angående Nya regler för strandskydd nu fråga om revidering av nämndernas reglementen. Riksdagen beslutade den 29 april 2009 att införa nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Reglerna innebär bland annat att det i kommunens översiktsplan ska framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som närmare anges i miljöbalken. Kommunfullmäktiges yttrande den 15 juni 2009, 105, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 233. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens yttrande den 25 augusti 2009, 193 och miljönämndens yttrande den 3 september 2009, 52, anmäldes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska ansvara för prövning av strandskyddsdispenser att miljönämnden ska ansvara för tillsyn avseende strandskydd att revidera kommunstyrelsens reglemente genom att i 10 lägga till en ny punkt med följande lydelse Efter inhämtande av yttranden från miljönämnden och byggnadsnämnden pröva frågor om strandskyddsdispenser som enligt författningar ankommer på kommunen att revidera miljönämndens reglemente genom att i 3 lägga till en ny tredje att-sats med följande lydelse att ansvara för tillsyn avseende strandskydd som enligt författningar ankommer på kommunen.

30 27(40) Ks 235 Ks 263/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom räddningsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur räddningsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och räddningsnämndens yttrande den 19 maj 2009, 41, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 234. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

31 28(40) Ks 236 Ks 262/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom tekniska nämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur tekniska nämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och tekniska nämndens yttrande den 16 juni 2009, 41, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 235. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

32 29(40) Ks 237 Ks 258/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom byggnadsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur byggnadsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och byggnadsnämndens yttrande den 9 juni 2009, 140, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2090, 236. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

33 30(40) Ks 238 Ks 265/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom miljönämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur miljönämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och miljönämndens yttrande den 4 juni 2009, 43, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 237. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna.. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

34 31(40) Ks 239 Ks 257/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom barn- och ungdomsnämnden Ärendet utgår.

35 32(40) Ks 240 Ks 264/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom omsorgsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur omsorgsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och omsorgsnämndens yttrande den 17 juni 2009, 73, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 239. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

36 33(40) Ks 241 Ks 259/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom fritids- och kulturnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur fritids- och kulturnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008, fritidsnämndens yttrande den 3 juni 2009, 38, och kulturnämndens yttrande den 2 juni 2009, 37, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 240. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s)

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) 2(40) Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) Övriga Sergio Garay, kommunchef, 33-48 Stefan Johansson, kanslichef Thore Johansson, controller, deltog under temat Gunnel Dymling,

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen 2009-08-25. Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen 2009-08-25. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen () Datum 009-08-5 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m samt bytesavtal rörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00- Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/587 261 Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer