Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare"

Transkript

1

2 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa Andersson, stadsjurist Charlotte Vathera, informationsstrateg Anders Folkar, mark- och exploateringschef, Annika Gustafsson, deltog under tema Cecilia Bergström, Kristina Nilsson,

3

4

5 3(40) Dagordning Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende 227 Miljöredovisning för 2008 och 239 Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom barn- och ungdomsnämnden utgår samt att vid dagens sammanträde godkänna rätt att närvara för Annika Gustafsson som presenterar kommunstyrelsens tema samt Cecilia Bergström och Kristina Nilsson som deltar för information om 220 Översiktsplan för Landskrona stad. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen i enligt med ordförandens förslag.

6 4(40) Ks 214 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 31 augusti 2009 b) Förvaltningscheferna m fl dnr 489/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 215 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

7 5(40) Ks 216 Ks 469/ Försäljning av fastigheten Nedra Glumslöv 12:64 inom Hällstorp Kommunfullmäktige beslöt hösten 2007 att avyttra de kommunägda småhusfastigheterna och bostadsrätterna, som är uthyrda, efterhand som de blir hyreslediga. Nu har ett sådant småhus blivit hyresledigt inom Hällstorp i Glumslöv. Fastigheten, med adress Hällstorpsvägen 27, omfattar 199 m² tomtyta och innehåller 2 rum och kök. Fastigheten har därför bjudits ut via mäklare och efter budgivning har köpeavtal tecknats. Stadsledningskontorets skrivelse den 11 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 214. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal avseende fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 12:64. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal avseende fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 12:64.

8 6(40) Ks 217 Ks 430/ Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m samt bytesavtal rörande fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1 inom Nya Väster Till Landskrona stad har den 30 juni 2009 inkommit anmälan enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m rörande fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, med adresserna Suellsgatan 28 och Vävaregatan 4. Fastigheterna ligger inom stadsdelen Nya Väster, där ett åtgärdsprogram tagits fram sommaren Genom att rusta upp gatunätet har programmet som syfte att utveckla stadsdelens boendekvaliteter, Albanoparken och Albanoskolans skolgård. En viktig del i förändringsarbetet är att stadsdelens fastighetsägare görs delaktiga i att få igång upprustning av bostadshusen. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 215. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, samt att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1 samt att justera denna paragraf omedelbart.

9 7(40) Ks 218 Ks 393/ Försäljning av f d Semesterhemmet vid Norreborg på Ven Kommunfullmäktige beslöt år 2008 att bjuda ut det tidigare Semesterhemmet vid Norreborg på Ven till försäljning och detta har nu skett via mäklare. Stadsledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 216. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpekontrakt avseende cirka kvm av fastigheten Landskrona Tuna 60:2 (f d Semesterhemmet vid Norreborg). Eva Örtegren (s) yrkade avslag på Torkild Strandbergs förslag. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Votering begärdes. Omröstningsproposition Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag,, röstar ja och de som röstar för bifall till Eva Örtegrens yrkande, dvs avslag till ordförandens yrkande, röstar nej. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Peder Weibull (m), Hans Raita (m), Jac Nepérus (fp), Kjell Schöld (mp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Hans Peterson (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) röstade nej. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpekontrakt avseende cirka kvm av fastigheten Landskrona Tuna 60:2 (f d Semesterhemmet vid Norreborg). forts

10 8(40) forts Ks 218 Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut bilaga.

11

12 9(40) Ks 219 Ks 389/ Återremitterat ärende angående Försäljning av f d pensionärshemmet i Härslöv Det tidigare Pensionärshemmet i Härslöv med adress Mejerivägen 4 har varit utbjudet för försäljning via mäklare. Efter utdragna diskussioner med skilda spekulanter har förhandlingar nu avslutats med en köpare. Köpekontrakt har därför upprättats. Stadsledningskontorets skrivelse den 27 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 217. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att avtalet kompletteras med dels ändring av 15 andra punkten enligt följande: köparen förbinder sig att, i det fall man avser anpassa nuvarande hyra till marknadsmässig hyra, göra detta i två tremånaderssteg samt dels tillägg i 15 enligt följande: köparen förbinder sig att följa BoStadens rekommendationer, godkänna föreliggande köpekontrakt avseende del av fastigheten Landskrona Härslöv 35:37 (f d Härslövs pensionärshem).

13 10(40) Ks 220 Ks 471/ Översiktsplan 2010 för Landskrona stad Inom teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen sattes arbetet med att revidera Landskronas översiktsplan igång i början av 2007 i enlighet med uppdrag från byggnadsnämnden. En översiktlig projektplan för arbetets bedrivande har beslutats i januari Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 19 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 219. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 3 september 2009 anmäldes. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunicerings- och beslutstidplan för hantering av Översiktsplan 2010 Landskrona stad, att godkänna samrådshandling rörande Översiktsplan 2010 Landskrona stad med tillhörande markanvändningskarta daterad kompletterad med det skrafferade området kring Strandnäs samt att överlämna detta i remiss till berörda intressenter för yttrande och synpunkter under samrådstiden.

14 11(40) Ks 221 Ks 472/ Ekonomiavdelningens rapport: Finansiell rapport juli 2009 I finansiell rapport juli 2009 uppgår likvida medel till 7,5 Mkr per den 31 juli Det är en förbättring med 17,4 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer på 65 Mkr, därmed uppgick tillgängliga medel till 72,5 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 924,9 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 924,9 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 20,6 Mkr i juli års budgeterade investeringar uppgår till 278,0 Mkr. Stadsledningskontorets skrivelse den 19 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 220. Arbetsutskottet beslöt förslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

15 12(40) Ks 222 Ks 479/ Budgetuppföljning juli 2009 I november 2008 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna i Landskrona stad senast den 23:e i februari, mars, april, juni, augusti, oktober, november till kommunstyrelsen avlämnar månadsuppföljning för månaderna januari, februari, mars, maj, juli, september, oktober i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Stadsledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 221. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgetuppföljningen för juli 2009 till handlingarna.

16 13(40) Ks 223 Ks 488/ Förslag till tidplan för budgetprocessen 2010 Förslag till tidplan för arbetet i enlighet med styrmodellen hösten 2009 och år Stadsledningskontorets ekonomiavdelning skrivelse 3 september 2009 anmäldes. Kommunstyrelsen beslutar att lägga tidplanen till handlingarna. _

17 14(40) Ks 224 Ks 473/ Sammanträdestider 2010 Enligt 5 kap. 7 kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden ska hållas. Detta innebär att kommunfullmäktige ska bestämma antalet sammanträden och vid vilka tidpunkter dessa ska äga rum. Vidare framgår av 5 kap 64 samma lag att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om bl a när sammanträden ska hållas. Enligt 6 kap 18 kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. I kommunstyrelsens reglemente framgår även att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Stadsledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 222. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige under 2010 enligt stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag.

18 15(40) Ks 225 Ks 364/ Revidering av Landskrona stads renhållningsordning nu fråga om utställning Av miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. En renhållningsordning ska, efter bemyndigande av regeringen, antas av kommunfullmäktige. När ett förslag till renhållningsordning upprättas, ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråd med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslag till renhållning antas, ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. De synpunkter som har kommit fram vid samråd och granskning ska beaktas när renhållningsordningen antas. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 224. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att ändra i Bilaga 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag att, efter ändring enligt ovan, ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning under perioden den 18 september 2009 den 20 oktober 2009 att förslaget ställs ut i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, stadsledningskontorets kansli samt kommunens hemsida att eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009 på adress Landskrona stad, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Landskrona att frågor besvaras av avdelningschef Jan Lindeberg, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, att kungörelse om utställningen ska införas i HD Landskrona Posten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen Landskrona / Svalöv samt på och samt att uppdra åt teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen att kungöra och genomföra utställning av renhållningsordningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att, efter beaktande av inkomna synpunkter och forts

19 16(40) forts Ks 225 i samråd med miljönämnden och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning och underställa detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutar att ändra i Bilaga 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag att, efter ändring enligt ovan, ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning under perioden den 18 september 2009 den 20 oktober 2009 att förslaget ställs ut i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, stadsledningskontorets kansli samt kommunens hemsida att eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009 på adress Landskrona stad, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Landskrona att frågor besvaras av avdelningschef Jan Lindeberg, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, att kungörelse om utställningen ska införas i HD Landskrona Posten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen Landskrona / Svalöv samt på och samt att uppdra åt teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen att kungöra och genomföra utställning av renhållningsordningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att, efter beaktande av inkomna synpunkter och i samråd med miljönämnden och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning och underställa detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

20 17(40) Ks 226 Ks 196/2007/ Förslag till handikapplan för Landskrona stad Kommunstyrelsen beslöt den 9 maj 2007, 153 att tillsätta en politisk styrgrupp med ansvar för att arbeta fram en kommunövergripande handikapplan för Landskrona stad; att en projektgrupp med berörda tjänstemän skapas, och att; arbetet ska ske i nära samarbete med representanter från berörda organisationer samt att i uppdraget ingår även att arbeta fram förslag till ny arbetsordning för det Kommunala Handikapprådet. Styrgruppen och projektgruppen med ansvar för handikapplans skrivelse den 15 juli 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 225. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till handikapplan för Landskrona stad att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut och att planen ska revideras 2011, för att därefter revideras vart fjärde år, att uppdra till berörda styrelser, nämnder och kommunala bolag att utifrån policy, strategi och övergripande åtgärdsplan planera och vidta åtgärder som stödjer de politiska målen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till handikapplan för Landskrona stad att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut och att planen ska revideras 2011, för att därefter revideras vart fjärde år, att uppdra till berörda styrelser, nämnder och kommunala bolag att utifrån policy, strategi och övergripande åtgärdsplan planera och vidta åtgärder som stödjer de politiska målen samt att uppföljning sker en gång per år i kommunfullmäktige.

21 18(40) Ks 227 Miljöredovisning 2008 Ärendet utgår.

22 19(40) Ks 227 Ks 374/ Avgift för trygghetsplats vid Västra Fäladens servicehus Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2008, 188, att bifalla motion väckt av Anders Westin (s) Utveckla anhörigcentrum samt att avsätta 100 kr/år till försöksverksamhet med trygghetsplats Omsorgsnämndens yttrande den 17 juni 2009, 71, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 227. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att avgift för trygghetsplats år 2009 utgår med 130 kronor per dygn (varav 76 kronor för kost) och att avgiften kopplas till förändringar i prisbasbeloppet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för trygghetsplats år 2009 utgår med 130 kronor per dygn (varav 76 kronor för kost) och att avgiften kopplas till förändringar i prisbasbeloppet samt att avgiften ska gälla från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

23 20(40) Ks 229 Ks 367/ Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska huvudman för allmän vaanläggning redovisa till länsstyrelsen, omfattningen av anläggningens verksamhetsområde. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige den 29 januari Tekniska nämndens yttrande den 16 juni 2009, 44, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 228. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt utökat verksamhetsområde, samt att underrätta länsstyrelsen om beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt utökat verksamhetsområde.

24 21(40) Ks 230 Ks 245/ Förslag till beslut angående Gymnasieförbundets övertagande av huvudmannaskapet för vuxenutbildning och högskolefrågor Samverkan mellan skolor och kommuner kommer att vara en viktig del framöver för att kunna utöka utbudet av utbildningar för vuxna utan att behöva öka kostnaderna. För den kommunala vuxenutbildningen finns idag samma behov av samverkan som det fanns för gymnasieskolan i början av 90-talet. Vuxennämndens yttrande den 13 augusti 2009, 71, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 229. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att gymnasieförbundets uppdrag till utbildningsdirektören vad avser utredning kring den framtida organisationen skall hanteras skyndsamt och om möjligt återredovisas till såväl gymnasieförbundets direktion som kommunstyrelsen under november 2009, att utredningen dessutom skall belysa konsekvenserna, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, vid en eventuell avveckling av gymnasieförbundet, att inriktningen skall vara att gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor kan organiseras hos gemensam huvudman från och med den1 juli 2010 samt att vuxennämnden får i uppdrag att i samråd med utbildningsdirektören utreda och ge förslag till om socialtjänsten för vuxna ska kvarstå i egen förvaltning/nämnd eller samordnas med annan verksamhet, vid en gemensam huvudman för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor.

25 22(40) Ks 231 Ks 474/ Revidering av Landskrona Plus AB:s bolagsordning Kommunfullmäktige i Landskrona beslutade den 15 juni 2009, 98, att Landskrona stad accepterar den Ekonomiska föreningen LandskronaPlus erbjudande om att förvärva föreningens aktiepost om 30 aktier i LandskronaPlus AB under förutsättning att priset utgörs av det nominella beloppet om 5000 kronor per aktie eller totalt kronor. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 230. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna det av stadsledningskontoret framtagna förslaget till bolagsordning för LandskronaPlus AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det av stadsledningskontoret framtagna förslaget till bolagsordning för LandskronaPlus AB.

26 23(40) Ks 232 Ks 196/ Bordlagt ärende angående - Val av representation till Kommunala Handikapprådet Landskrona Handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna å ena sidan och stadens styrelser och nämnder å andra sidan. Rådet ska arbeta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i enlighet med FN:s standardregler. Rådet är inte ett beslutande utan endast ett rådgivande referensorgan och ska förse kommunens organ med synpunkter och förslag i aktuella och generella frågor inom handikapprådet. Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2009, 205, att bordlägga ärendet Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2009 med förslag till nomineringar från handikappföreningarna i Landskrona har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 231.Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. a) Ledamöter (politiskt valda) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t om till ledamöter i Handikapprådet utse Hans Raita (m), Anders Westin (s), Stig L Hansson (s) och Mona Andersson (sd). b) Ledamöter (nominerade av handikapporganisationerna) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t.o.m till ledamöter i Handikapprådet utse 1. Arne Wickman (Hörselskadades lokalförening i Landskrona) 2. Jan Gadd (DHR Landskronaavdelningen) 3. Anita Ekeblad (Synskadades förening) 4. Gunn-Britt Johnsson (Landskrona Reumatikerförening/Landskrona Astma och Allergiförening) 5. Kent Jönsson (Föreningen för funktionshindrade i Skåne län) 6. Lars Bogren (Schizofreniföreningen i Skåne) forts

27 24(40) forts Ks 232 c) Ersättare (politiskt valda) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m till ersättare i Handikapprådet utse Ruth Bergkvist (s), Alexander Lövgren (s) och Kristina Drwiega Magnusson (sd). d) Ersättare (nominerade av handkapporganisationerna) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m till ersättare i Handikapprådet utse 1. Åke Holm (Hörselskadades lokalförening i Landskrona) 2. Ingrid Rothoff (DHR Landskronaavdelningen) 3. Inger Persson (Synskadades förening) 4. Ewa Öhrnberg (Landskrona Reumatikerförening/Landskrona Astma och Allergiförening) 5. Jan Svensson (Föreningen för funktionshindrade i Skåne län) 6. Vakant e) Ordförande Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m att utse Hans Raita (m) till ordförande i Handikapprådet. f) Vice ordförande Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t o m att utse Gunn- Britt Johnsson till vice ordförande i Handikapprådet.

28 25(40) Ks 233 Ks 416/ Återremitterat ärende angående Förslag till förändring i valdistriktsindelningen inför valet 2010 Landskrona stad är vid allmänna val indelat i 22 valdistrikt fördelade på två valkretsar. Nuvarande indelning har varit oförändrad sedan valet Enligt vallagen ska kommunen se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. En sådan översyn har nu företagits. Valnämndens yttrande den 23 april 2009, 12, har behandlats vid kommunstyrelsen den 20 augusti 2009, 203. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till valnämnden för kompletterande uppgifter om effekterna av justering av valkretsgränser. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2009, 232. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Valnämndens yttrande den 3 september 2009, 18 anmäldes.. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med tillämpning från och med valet 2010 anta av valnämnden föreslagna ändringar i valdistriktsindelningen innebärande en omfördelning av röstberättigade och ändrade gränser mellan valdistrikten Citadellstaden, Norra Förstaden och Albano i enlighet med den av valnämnden framtagna kartan, att justera gränsen mellan valkretsarna i enlighet med den av valnämnden framtagna valdistriktsförteckningen, att på de särskilda skäl som åberopas tillstyrka att valdistrikt Häljarp får kvarstå odelat inför valet 2010, även om antalet röstberättigade överstiger samt att översända beslutet till länsstyrelsen för fastställelse.

29 26(40) Ks 234 Ks 344/ Återremitterat ärende angående Nya regler för strandskydd nu fråga om revidering av nämndernas reglementen. Riksdagen beslutade den 29 april 2009 att införa nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Reglerna innebär bland annat att det i kommunens översiktsplan ska framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som närmare anges i miljöbalken. Kommunfullmäktiges yttrande den 15 juni 2009, 105, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 233. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens yttrande den 25 augusti 2009, 193 och miljönämndens yttrande den 3 september 2009, 52, anmäldes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska ansvara för prövning av strandskyddsdispenser att miljönämnden ska ansvara för tillsyn avseende strandskydd att revidera kommunstyrelsens reglemente genom att i 10 lägga till en ny punkt med följande lydelse Efter inhämtande av yttranden från miljönämnden och byggnadsnämnden pröva frågor om strandskyddsdispenser som enligt författningar ankommer på kommunen att revidera miljönämndens reglemente genom att i 3 lägga till en ny tredje att-sats med följande lydelse att ansvara för tillsyn avseende strandskydd som enligt författningar ankommer på kommunen.

30 27(40) Ks 235 Ks 263/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom räddningsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur räddningsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och räddningsnämndens yttrande den 19 maj 2009, 41, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 234. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

31 28(40) Ks 236 Ks 262/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom tekniska nämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur tekniska nämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och tekniska nämndens yttrande den 16 juni 2009, 41, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 235. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

32 29(40) Ks 237 Ks 258/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom byggnadsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur byggnadsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och byggnadsnämndens yttrande den 9 juni 2009, 140, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2090, 236. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

33 30(40) Ks 238 Ks 265/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom miljönämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur miljönämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och miljönämndens yttrande den 4 juni 2009, 43, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 237. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna.. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

34 31(40) Ks 239 Ks 257/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom barn- och ungdomsnämnden Ärendet utgår.

35 32(40) Ks 240 Ks 264/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom omsorgsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur omsorgsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och omsorgsnämndens yttrande den 17 juni 2009, 73, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 239. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

36 33(40) Ks 241 Ks 259/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom fritids- och kulturnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur fritids- och kulturnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008, fritidsnämndens yttrande den 3 juni 2009, 38, och kulturnämndens yttrande den 2 juni 2009, 37, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 240. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer