Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare"

Transkript

1

2 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa Andersson, stadsjurist Charlotte Vathera, informationsstrateg Anders Folkar, mark- och exploateringschef, Annika Gustafsson, deltog under tema Cecilia Bergström, Kristina Nilsson,

3

4

5 3(40) Dagordning Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende 227 Miljöredovisning för 2008 och 239 Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom barn- och ungdomsnämnden utgår samt att vid dagens sammanträde godkänna rätt att närvara för Annika Gustafsson som presenterar kommunstyrelsens tema samt Cecilia Bergström och Kristina Nilsson som deltar för information om 220 Översiktsplan för Landskrona stad. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen i enligt med ordförandens förslag.

6 4(40) Ks 214 Anmälan om beslut enligt delegation Anmälan om beslut enligt delegation a) Arbetsutskottet den 31 augusti 2009 b) Förvaltningscheferna m fl dnr 489/ Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ks 215 Ordföranderemisser Förteckning över inkomna ärenden som ordföranden remitterat och överlämnat för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

7 5(40) Ks 216 Ks 469/ Försäljning av fastigheten Nedra Glumslöv 12:64 inom Hällstorp Kommunfullmäktige beslöt hösten 2007 att avyttra de kommunägda småhusfastigheterna och bostadsrätterna, som är uthyrda, efterhand som de blir hyreslediga. Nu har ett sådant småhus blivit hyresledigt inom Hällstorp i Glumslöv. Fastigheten, med adress Hällstorpsvägen 27, omfattar 199 m² tomtyta och innehåller 2 rum och kök. Fastigheten har därför bjudits ut via mäklare och efter budgivning har köpeavtal tecknats. Stadsledningskontorets skrivelse den 11 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 214. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal avseende fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 12:64. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal avseende fastigheten Landskrona Nedra Glumslöv 12:64.

8 6(40) Ks 217 Ks 430/ Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m samt bytesavtal rörande fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1 inom Nya Väster Till Landskrona stad har den 30 juni 2009 inkommit anmälan enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m rörande fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, med adresserna Suellsgatan 28 och Vävaregatan 4. Fastigheterna ligger inom stadsdelen Nya Väster, där ett åtgärdsprogram tagits fram sommaren Genom att rusta upp gatunätet har programmet som syfte att utveckla stadsdelens boendekvaliteter, Albanoparken och Albanoskolans skolgård. En viktig del i förändringsarbetet är att stadsdelens fastighetsägare görs delaktiga i att få igång upprustning av bostadshusen. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 215. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, samt att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2, att godkänna föreliggande bytesavtal avseende fastigheterna Landskrona Plåtslagaren 1 och 2 samt Citadellstaden 1:1 samt att justera denna paragraf omedelbart.

9 7(40) Ks 218 Ks 393/ Försäljning av f d Semesterhemmet vid Norreborg på Ven Kommunfullmäktige beslöt år 2008 att bjuda ut det tidigare Semesterhemmet vid Norreborg på Ven till försäljning och detta har nu skett via mäklare. Stadsledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 216. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Ordföranden Torkild Strandberg (fp) yrkade att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpekontrakt avseende cirka kvm av fastigheten Landskrona Tuna 60:2 (f d Semesterhemmet vid Norreborg). Eva Örtegren (s) yrkade avslag på Torkild Strandbergs förslag. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Votering begärdes. Omröstningsproposition Kommunstyrelsen godkände den propositionsordningen att de som röstar för bifall till ordförandens förslag,, röstar ja och de som röstar för bifall till Eva Örtegrens yrkande, dvs avslag till ordförandens yrkande, röstar nej. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster och 5 nej-röster fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. Ledamöterna Torkild Strandberg (fp), Peder Weibull (m), Hans Raita (m), Jac Nepérus (fp), Kjell Schöld (mp), Carina Herrstedt (sd), Stefan Olsson (sd) och Kristina Drwiega Magnusson (sd) röstade ja och ledamöterna Niklas Karlsson (s), Hans Peterson (s), Lars Svensson (s), Eva Örtegren (s) och Anders Westin (s) röstade nej. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpekontrakt avseende cirka kvm av fastigheten Landskrona Tuna 60:2 (f d Semesterhemmet vid Norreborg). forts

10 8(40) forts Ks 218 Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (s) reserverade sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut bilaga.

11

12 9(40) Ks 219 Ks 389/ Återremitterat ärende angående Försäljning av f d pensionärshemmet i Härslöv Det tidigare Pensionärshemmet i Härslöv med adress Mejerivägen 4 har varit utbjudet för försäljning via mäklare. Efter utdragna diskussioner med skilda spekulanter har förhandlingar nu avslutats med en köpare. Köpekontrakt har därför upprättats. Stadsledningskontorets skrivelse den 27 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 217. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att avtalet kompletteras med dels ändring av 15 andra punkten enligt följande: köparen förbinder sig att, i det fall man avser anpassa nuvarande hyra till marknadsmässig hyra, göra detta i två tremånaderssteg samt dels tillägg i 15 enligt följande: köparen förbinder sig att följa BoStadens rekommendationer, godkänna föreliggande köpekontrakt avseende del av fastigheten Landskrona Härslöv 35:37 (f d Härslövs pensionärshem).

13 10(40) Ks 220 Ks 471/ Översiktsplan 2010 för Landskrona stad Inom teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen sattes arbetet med att revidera Landskronas översiktsplan igång i början av 2007 i enlighet med uppdrag från byggnadsnämnden. En översiktlig projektplan för arbetets bedrivande har beslutats i januari Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 19 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 219. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse 3 september 2009 anmäldes. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunicerings- och beslutstidplan för hantering av Översiktsplan 2010 Landskrona stad, att godkänna samrådshandling rörande Översiktsplan 2010 Landskrona stad med tillhörande markanvändningskarta daterad kompletterad med det skrafferade området kring Strandnäs samt att överlämna detta i remiss till berörda intressenter för yttrande och synpunkter under samrådstiden.

14 11(40) Ks 221 Ks 472/ Ekonomiavdelningens rapport: Finansiell rapport juli 2009 I finansiell rapport juli 2009 uppgår likvida medel till 7,5 Mkr per den 31 juli Det är en förbättring med 17,4 Mkr jämfört med föregående månadsskifte. En icke utnyttjad kredit tillkommer på 65 Mkr, därmed uppgick tillgängliga medel till 72,5 Mkr. Marknadsvärdet av placerade medel uppgick till 924,9 Mkr. Bokfört värde av placerade medel uppgick till 924,9 Mkr. Långfristiga lån uppgick till 65 Mkr. Nettoinvesteringarna i fastigheter och anläggningar uppgick till 20,6 Mkr i juli års budgeterade investeringar uppgår till 278,0 Mkr. Stadsledningskontorets skrivelse den 19 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 220. Arbetsutskottet beslöt förslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

15 12(40) Ks 222 Ks 479/ Budgetuppföljning juli 2009 I november 2008 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna i Landskrona stad senast den 23:e i februari, mars, april, juni, augusti, oktober, november till kommunstyrelsen avlämnar månadsuppföljning för månaderna januari, februari, mars, maj, juli, september, oktober i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Stadsledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 221. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att lägga budgetuppföljningen för juli 2009 till handlingarna.

16 13(40) Ks 223 Ks 488/ Förslag till tidplan för budgetprocessen 2010 Förslag till tidplan för arbetet i enlighet med styrmodellen hösten 2009 och år Stadsledningskontorets ekonomiavdelning skrivelse 3 september 2009 anmäldes. Kommunstyrelsen beslutar att lägga tidplanen till handlingarna. _

17 14(40) Ks 224 Ks 473/ Sammanträdestider 2010 Enligt 5 kap. 7 kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträden ska hållas. Detta innebär att kommunfullmäktige ska bestämma antalet sammanträden och vid vilka tidpunkter dessa ska äga rum. Vidare framgår av 5 kap 64 samma lag att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om bl a när sammanträden ska hållas. Enligt 6 kap 18 kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. I kommunstyrelsens reglemente framgår även att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Stadsledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 222. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige under 2010 enligt stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige under år 2010 enligt stadsledningskontorets förslag.

18 15(40) Ks 225 Ks 364/ Revidering av Landskrona stads renhållningsordning nu fråga om utställning Av miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. En renhållningsordning ska, efter bemyndigande av regeringen, antas av kommunfullmäktige. När ett förslag till renhållningsordning upprättas, ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråd med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslag till renhållning antas, ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. De synpunkter som har kommit fram vid samråd och granskning ska beaktas när renhållningsordningen antas. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 224. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att ändra i Bilaga 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag att, efter ändring enligt ovan, ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning under perioden den 18 september 2009 den 20 oktober 2009 att förslaget ställs ut i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, stadsledningskontorets kansli samt kommunens hemsida att eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009 på adress Landskrona stad, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Landskrona att frågor besvaras av avdelningschef Jan Lindeberg, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, att kungörelse om utställningen ska införas i HD Landskrona Posten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen Landskrona / Svalöv samt på och samt att uppdra åt teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen att kungöra och genomföra utställning av renhållningsordningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att, efter beaktande av inkomna synpunkter och forts

19 16(40) forts Ks 225 i samråd med miljönämnden och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning och underställa detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutar att ändra i Bilaga 1 i enlighet med stadsledningskontorets förslag att, efter ändring enligt ovan, ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning under perioden den 18 september 2009 den 20 oktober 2009 att förslaget ställs ut i stadshusets foajé, på stadsbiblioteket i Landskrona, stadsledningskontorets kansli samt kommunens hemsida att eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009 på adress Landskrona stad, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, Landskrona att frågor besvaras av avdelningschef Jan Lindeberg, teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen, att kungörelse om utställningen ska införas i HD Landskrona Posten, Skånska Dagbladet, Lokaltidningen Landskrona / Svalöv samt på och samt att uppdra åt teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen att kungöra och genomföra utställning av renhållningsordningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut samt att, efter beaktande av inkomna synpunkter och i samråd med miljönämnden och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt förslag till revidering av Landskrona stads renhållningsordning och underställa detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

20 17(40) Ks 226 Ks 196/2007/ Förslag till handikapplan för Landskrona stad Kommunstyrelsen beslöt den 9 maj 2007, 153 att tillsätta en politisk styrgrupp med ansvar för att arbeta fram en kommunövergripande handikapplan för Landskrona stad; att en projektgrupp med berörda tjänstemän skapas, och att; arbetet ska ske i nära samarbete med representanter från berörda organisationer samt att i uppdraget ingår även att arbeta fram förslag till ny arbetsordning för det Kommunala Handikapprådet. Styrgruppen och projektgruppen med ansvar för handikapplans skrivelse den 15 juli 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 225. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till handikapplan för Landskrona stad att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut och att planen ska revideras 2011, för att därefter revideras vart fjärde år, att uppdra till berörda styrelser, nämnder och kommunala bolag att utifrån policy, strategi och övergripande åtgärdsplan planera och vidta åtgärder som stödjer de politiska målen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till handikapplan för Landskrona stad att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut och att planen ska revideras 2011, för att därefter revideras vart fjärde år, att uppdra till berörda styrelser, nämnder och kommunala bolag att utifrån policy, strategi och övergripande åtgärdsplan planera och vidta åtgärder som stödjer de politiska målen samt att uppföljning sker en gång per år i kommunfullmäktige.

21 18(40) Ks 227 Miljöredovisning 2008 Ärendet utgår.

22 19(40) Ks 227 Ks 374/ Avgift för trygghetsplats vid Västra Fäladens servicehus Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2008, 188, att bifalla motion väckt av Anders Westin (s) Utveckla anhörigcentrum samt att avsätta 100 kr/år till försöksverksamhet med trygghetsplats Omsorgsnämndens yttrande den 17 juni 2009, 71, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 227. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att avgift för trygghetsplats år 2009 utgår med 130 kronor per dygn (varav 76 kronor för kost) och att avgiften kopplas till förändringar i prisbasbeloppet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgift för trygghetsplats år 2009 utgår med 130 kronor per dygn (varav 76 kronor för kost) och att avgiften kopplas till förändringar i prisbasbeloppet samt att avgiften ska gälla från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

23 20(40) Ks 229 Ks 367/ Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska huvudman för allmän vaanläggning redovisa till länsstyrelsen, omfattningen av anläggningens verksamhetsområde. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige den 29 januari Tekniska nämndens yttrande den 16 juni 2009, 44, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 228. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt utökat verksamhetsområde, samt att underrätta länsstyrelsen om beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt utökat verksamhetsområde.

24 21(40) Ks 230 Ks 245/ Förslag till beslut angående Gymnasieförbundets övertagande av huvudmannaskapet för vuxenutbildning och högskolefrågor Samverkan mellan skolor och kommuner kommer att vara en viktig del framöver för att kunna utöka utbudet av utbildningar för vuxna utan att behöva öka kostnaderna. För den kommunala vuxenutbildningen finns idag samma behov av samverkan som det fanns för gymnasieskolan i början av 90-talet. Vuxennämndens yttrande den 13 augusti 2009, 71, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 229. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att gymnasieförbundets uppdrag till utbildningsdirektören vad avser utredning kring den framtida organisationen skall hanteras skyndsamt och om möjligt återredovisas till såväl gymnasieförbundets direktion som kommunstyrelsen under november 2009, att utredningen dessutom skall belysa konsekvenserna, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, vid en eventuell avveckling av gymnasieförbundet, att inriktningen skall vara att gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor kan organiseras hos gemensam huvudman från och med den1 juli 2010 samt att vuxennämnden får i uppdrag att i samråd med utbildningsdirektören utreda och ge förslag till om socialtjänsten för vuxna ska kvarstå i egen förvaltning/nämnd eller samordnas med annan verksamhet, vid en gemensam huvudman för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor.

25 22(40) Ks 231 Ks 474/ Revidering av Landskrona Plus AB:s bolagsordning Kommunfullmäktige i Landskrona beslutade den 15 juni 2009, 98, att Landskrona stad accepterar den Ekonomiska föreningen LandskronaPlus erbjudande om att förvärva föreningens aktiepost om 30 aktier i LandskronaPlus AB under förutsättning att priset utgörs av det nominella beloppet om 5000 kronor per aktie eller totalt kronor. Stadsledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 230. Arbetsutskottet beslöt att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna det av stadsledningskontoret framtagna förslaget till bolagsordning för LandskronaPlus AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det av stadsledningskontoret framtagna förslaget till bolagsordning för LandskronaPlus AB.

26 23(40) Ks 232 Ks 196/ Bordlagt ärende angående - Val av representation till Kommunala Handikapprådet Landskrona Handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna å ena sidan och stadens styrelser och nämnder å andra sidan. Rådet ska arbeta för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i enlighet med FN:s standardregler. Rådet är inte ett beslutande utan endast ett rådgivande referensorgan och ska förse kommunens organ med synpunkter och förslag i aktuella och generella frågor inom handikapprådet. Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2009, 205, att bordlägga ärendet Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2009 med förslag till nomineringar från handikappföreningarna i Landskrona har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 231.Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. a) Ledamöter (politiskt valda) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t om till ledamöter i Handikapprådet utse Hans Raita (m), Anders Westin (s), Stig L Hansson (s) och Mona Andersson (sd). b) Ledamöter (nominerade av handikapporganisationerna) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t.o.m till ledamöter i Handikapprådet utse 1. Arne Wickman (Hörselskadades lokalförening i Landskrona) 2. Jan Gadd (DHR Landskronaavdelningen) 3. Anita Ekeblad (Synskadades förening) 4. Gunn-Britt Johnsson (Landskrona Reumatikerförening/Landskrona Astma och Allergiförening) 5. Kent Jönsson (Föreningen för funktionshindrade i Skåne län) 6. Lars Bogren (Schizofreniföreningen i Skåne) forts

27 24(40) forts Ks 232 c) Ersättare (politiskt valda) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m till ersättare i Handikapprådet utse Ruth Bergkvist (s), Alexander Lövgren (s) och Kristina Drwiega Magnusson (sd). d) Ersättare (nominerade av handkapporganisationerna) Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m till ersättare i Handikapprådet utse 1. Åke Holm (Hörselskadades lokalförening i Landskrona) 2. Ingrid Rothoff (DHR Landskronaavdelningen) 3. Inger Persson (Synskadades förening) 4. Ewa Öhrnberg (Landskrona Reumatikerförening/Landskrona Astma och Allergiförening) 5. Jan Svensson (Föreningen för funktionshindrade i Skåne län) 6. Vakant e) Ordförande Kommunstyrelsen beslutar för mandatperiden t o m att utse Hans Raita (m) till ordförande i Handikapprådet. f) Vice ordförande Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden t o m att utse Gunn- Britt Johnsson till vice ordförande i Handikapprådet.

28 25(40) Ks 233 Ks 416/ Återremitterat ärende angående Förslag till förändring i valdistriktsindelningen inför valet 2010 Landskrona stad är vid allmänna val indelat i 22 valdistrikt fördelade på två valkretsar. Nuvarande indelning har varit oförändrad sedan valet Enligt vallagen ska kommunen se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. En sådan översyn har nu företagits. Valnämndens yttrande den 23 april 2009, 12, har behandlats vid kommunstyrelsen den 20 augusti 2009, 203. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till valnämnden för kompletterande uppgifter om effekterna av justering av valkretsgränser. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2009, 232. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Valnämndens yttrande den 3 september 2009, 18 anmäldes.. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med tillämpning från och med valet 2010 anta av valnämnden föreslagna ändringar i valdistriktsindelningen innebärande en omfördelning av röstberättigade och ändrade gränser mellan valdistrikten Citadellstaden, Norra Förstaden och Albano i enlighet med den av valnämnden framtagna kartan, att justera gränsen mellan valkretsarna i enlighet med den av valnämnden framtagna valdistriktsförteckningen, att på de särskilda skäl som åberopas tillstyrka att valdistrikt Häljarp får kvarstå odelat inför valet 2010, även om antalet röstberättigade överstiger samt att översända beslutet till länsstyrelsen för fastställelse.

29 26(40) Ks 234 Ks 344/ Återremitterat ärende angående Nya regler för strandskydd nu fråga om revidering av nämndernas reglementen. Riksdagen beslutade den 29 april 2009 att införa nya regler för strandskyddet i syfte att anpassa skyddet efter förutsättningar i olika delar av landet. Reglerna innebär bland annat att det i kommunens översiktsplan ska framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som närmare anges i miljöbalken. Kommunfullmäktiges yttrande den 15 juni 2009, 105, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 233. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens yttrande den 25 augusti 2009, 193 och miljönämndens yttrande den 3 september 2009, 52, anmäldes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska ansvara för prövning av strandskyddsdispenser att miljönämnden ska ansvara för tillsyn avseende strandskydd att revidera kommunstyrelsens reglemente genom att i 10 lägga till en ny punkt med följande lydelse Efter inhämtande av yttranden från miljönämnden och byggnadsnämnden pröva frågor om strandskyddsdispenser som enligt författningar ankommer på kommunen att revidera miljönämndens reglemente genom att i 3 lägga till en ny tredje att-sats med följande lydelse att ansvara för tillsyn avseende strandskydd som enligt författningar ankommer på kommunen.

30 27(40) Ks 235 Ks 263/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom räddningsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur räddningsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och räddningsnämndens yttrande den 19 maj 2009, 41, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 234. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

31 28(40) Ks 236 Ks 262/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom tekniska nämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur tekniska nämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och tekniska nämndens yttrande den 16 juni 2009, 41, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 235. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

32 29(40) Ks 237 Ks 258/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom byggnadsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur byggnadsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och byggnadsnämndens yttrande den 9 juni 2009, 140, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2090, 236. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

33 30(40) Ks 238 Ks 265/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom miljönämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur miljönämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och miljönämndens yttrande den 4 juni 2009, 43, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 237. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna.. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

34 31(40) Ks 239 Ks 257/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom barn- och ungdomsnämnden Ärendet utgår.

35 32(40) Ks 240 Ks 264/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom omsorgsnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur omsorgsnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008 och omsorgsnämndens yttrande den 17 juni 2009, 73, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 239. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

36 33(40) Ks 241 Ks 259/ Remiss Granskning av effektivitet och följsamhet till lagstiftning inom fritids- och kulturnämnden Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona granskat hur fritids- och kulturnämnden arbetar för effektivitet samt följsamhet till gällande speciallagstiftning. Revisionsrapport 2008 den 26 november 2008, fritidsnämndens yttrande den 3 juni 2009, 38, och kulturnämndens yttrande den 2 juni 2009, 37, har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009, 240. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (8) Protokoll 2/2013 Tid Kl 15.00 18.30 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-02-19 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 12-35 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (2017) Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30 24 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 69 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen 2009-08-25. Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen 2009-08-25. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Mark- och exploateringsavdelningen () Datum 009-08-5 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m samt bytesavtal rörande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Protokoll 9/2010. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Protokoll 9/2010. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 17.35 Protokoll 9/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-11-08 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-08-31 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 31 augusti 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272)

Lidingö stads policy för arbete mot våld i nära relationer (KS/2014:272) Reviderad kallelse Kommunstyrelsen Nr 2 Tid: Måndag den 2 februari 2015, kl 18:00 - Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 2012-04-11 1(5) Reglemente för Bygg- och miljönämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Bygg och miljönämndens ansvar Uppdrag 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s)

Kommunstyrelsen. Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) 2(40) Ersättare Marko Huttunen (m) 33-54 Hans Peterson (s) Vaino Roth (s) Övriga Sergio Garay, kommunchef, 33-48 Stefan Johansson, kanslichef Thore Johansson, controller, deltog under temat Gunnel Dymling,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer