Vart tog träden vägen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart tog träden vägen?"

Transkript

1 Vart tog träden vägen? - En uppsats om stormen Gudruns påverkan på skogsindustrins distributionssystem - Kandidatuppsats i företagsekonomi Växjö universitet EKL 361 Logistik, VT 06 Handledare: Leif Enarsson Examinator: Helena Forslund Per Lövdahl Marcus Nilsson Anders Wiberg

2 Förord Under en intensiv och lärorik period har vi jobbat hårt med att färdigställa denna kandidatuppsats. Vi vill med detta förord passa på att tacka ett antal människor som ställt upp, stöttat och hjälpt oss med svar på diverse frågor. Utan dessa personers hjälp hade inte uppsatsen kunnat genomföras. Framförallt vill vi tacka Olle Ankarling, Pehr Sundblad samt Gert Adolfson för att vi fått ta del av deras erfarenheter och kunskaper kring vårt problemområde. Vi vill även tacka vår seminariegrupp samt examinator Helena Forslund för viktiga synpunkter och bra vägledning. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på Ekonomihögskolan, Leif Enarsson, för att han väglett oss under hela arbetsgången. Växjö den 24 maj Per Lövdahl Marcus Nilsson Anders Wiberg

3 Sammanfattning Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, logistik, EKL 361, VT 2006 Författare: Per Lövdahl, Marcus Nilsson, Anders Wiberg Handledare: Leif Enarsson Titel: Vart tog träden vägen? -En uppsats om stormen Gudruns påverkan på skogsindustrins distributionssystem- Bakgrund: Natten till den 9 januari 2005 drabbades Skandinavien av den värsta stormen under modern tid. Den fick som utgång att 75 miljoner kubikmeter skog fälldes i den kraftiga vinden och denna siffra motsvarar 1 årsförbrukning av timmer för hela skogsindustrin här i Sverige. Detta innebar att tillgången på fällt timmer ökade drastiskt vilket gjorde att det ställdes enorma krav på alla aktörer inom skogsindustrin för att lösa denna transportfråga. Syfte: Syfte med denna uppsats är att beskriva och förklara hur distributionssystemet såg ut inom skogsindustrin innan och efter stormen Gudrun. Syftet är också att med stöd från teoretiska modeller och empirisk fakta tolka och beskriva hur stormen Gudrun påverkade distributionssystemet baserat på de två lägen vi beskriver. Metod: En intervjuundersökning har gjorts där vi intervjuat tre ansvariga personer inom logistik och transport på tre utvalda företag. Det empiriska materialet har analyserats efter fördjupade teoretiska studier. Resultat, slutsatser: Skogsindustrins distributionssystem i södra Sverige hade olika utseende före och efter stormen Gudrun. Stormen hade påverkningar på detta distributionssystem inom följande områden: avverkningen, terminallager, omlastningslager och ruttplaneringen Förslag till fortsatt forskning: Under arbetets gång har vi märkt att vi bara skrapar på ytan och därmed vore det intressant att studera de olika momenten i distributionssystemet djupare. Vidare kan man utreda den ökade mängden transportflödens påverkan på infrastrukturen eller miljön i södra Sverige. Slutligen föreslår vi en uppföljningsstudie som visar på vilken lösning på lagringsproblemen som visade sig vara bäst. Denna studie bör genomföras om cirka tre år.

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION PROBLEMFORMULERING SYFTE UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION METOD SYNSÄTT Positivism Hermeneutik Uppsatsens synsätt ANGREPPSSÄTT Deduktivt angreppssätt Induktivt angreppssätt Abduktivt angreppssätt Uppsatsens angreppssätt FORSKNINGSMETOD Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder Uppsatsens forskningsmetod DATAINSAMLING Primärdata Sekundärdata Val av datainsamling URVAL Sannolikhetsurval Icke-sannolikhetsurval Uppsatsens urval ARBETSGÅNG SANNINGSKRITERIER Validitet Reliabilitet Uppsatsens sanningskriterier GENERALISERBARHET Naturalistisk generalisering Statistisk generalisering Analytisk generalisering Uppsatsens generaliserbarhet METODSAMMANFATTNING TEORI DISTRIBUTION Planering och utveckling av distributionssystem Direkttransport Terminaler Enterminalsystem Flerterminalsystem TRANSPORTSLAG Vägtransporter Järnvägstransporter Fartygstransporter INTERMODALA SYSTEM Hur kan ett intermodalt system se ut? Transportslag Problem med byte av transportslag Vad innebär ett intermodalt system?... 32

5 3.3.5 Intermodala system i Sverige: RUTTPLANERING Kritiska faktorer FÖRSÖRJNINGSKEDJAN I SKOGSINDUSTRIN Råvarulager i försörjningskedjan Rotstående lager Väglager Terminallager Industrilager Skogsindustrin ANALYSMODELL EMPIRI SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJU MED OLLE ANKARLING Före stormen Gudrun Terminaler Transportslag Ruttplanering Efter stormen Gudrun: Terminaler Transportslag Ruttplanering SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJU MED PEHR SUNDBLAD Före stormen Gudrun Terminaler Ruttplanering Efter stormen Gudrun Terminaler Ruttplanering SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJU MED GERT ADOLFSSON Före stormen Gudrun Terminaler Transportslag Ruttplanering Efter stormen Gudrun Terminaler Transportslag Ruttplanering ANALYS DISTRIBUTIONSSYSTEMET FÖRE STORMEN GUDRUN Distributionssystemets utseende Terminaler Val av transportslag Ruttplanering DISTRIBUTIONSSYSTEMET EFTER STORMEN GUDRUN Distributionssystemets utseende Terminaler Val av transportslag Ruttplanering PÅVERKNINGAR SOM STORMEN HADE PÅ DISTRIBUTIONSSYSTEMET Avverkningen Terminallager Omlastningsterminaler Ruttplanering RESULTAT SLUTSATSER EGNA REFLEKTIONER FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING... 69

6 BILAGA Figurlista FIGUR 1.1 Uppsatsens fortsatta disposition FIGUR 2.1 Uppsatsens arbetsgång FIGUR 2.2 Uppsatsens metodsammanfattning FIGUR 3.1 Steg och viktiga förhållanden i planerings- och ledningsprocessen i en distributionskanal FIGUR 3.2 System för direktdistribution FIGUR 3.3 Principiell beskrivning av terminalens roll i ett externt materialflöde FIGUR 3.4 Enterminalsystem FIGUR 3.5 Flerterminalsystem, kundfokusering FIGUR 3.6 Principen för kombinerade transporter FIGUR 3.7 Schematisk bild av flödet i skogssektorn, sett ur en skogskoncerns perspektiv FIGUR 3.8 Schematisk bild över olika lager i skogsindustrins försörjningskedja FIGUR 3.9 Uppsatsens analysmodell FIGUR 4.1 Optimalt transportavstånd mellan avverkning och terminal FIGUR 4.2 Sydveds logistiklösning för stormvirke FIGUR 4.3 Fördelning av Sydveds fordonspark efter stormen Gudrun FIGUR 5.1 Skogsindustrins distributionssystem innan stormen Gudrun FIGUR 5.2 Skogsindustrins distributionssystem efter stormen Gudrun FIGUR 6.1 Skogsindustrins distributionssystem innan stormen Gudrun FIGUR 6.2 Skogsindustrins distributionssystem efter stormen Gudrun... 67

7 Inledning Kapitel 1 1. Inledning Detta kapitel inleds med bakgrund om den situation som vi vill utreda. Vi diskuterar oss sedan fram till en problemformulering och förklarar syftet med denna uppsats. Slutligen redovisar vi uppsatsens slutliga disposition. 1.1 Bakgrund Natten till den 9 januari 2005 drabbades Skandinavien av den värsta stormen under modern tid. Den fick som utgång att 75 miljoner kubikmeter skog fälldes i den kraftiga vinden, denna siffra motsvarar en årsförbrukning av rundvirke för hela skogsindustrin här i Sverige. 1 Detta innebar att tillgången på rundvirke ökade drastiskt vilket gjorde att det ställdes enorma krav både på alla aktörer inom skogsindustrin för att lösa denna transportfråga. 2 Föreningen Skogsindustrierna har för att förtydliga effekten av stormen Gudrun, arbetat fram olika exempel så att en privatperson verkligen kan förstå storleken av katastrofen: 3 Stormen Gudrun fällde cirka 200 miljoner träd. Om träden som blåste ner staplas i en 3 meter hög och 3 meter bred stapel, skulle denna sträcka sig från Stockholm till Madrid och tillbaka igen. Regeringen beslutade om ett antal dispenser som man menade skulle underlätta för åkarna att kunna hantera den efterfrågan av transporter som uppstod. Dispenser kunde till exempel fås för högre bruttovikter i lasten. Detta gällde då enbart de åkeriföretag som arbetade i de drabbade områdena. Till detta valde också regeringen att ge dispens till skogsindustrin att få använda sig av utländska åkare för att kunna täcka upp det ökade transportbehovet skogsindustrin stod inför. 4 Skogsindustrin som drabbades hårt av stormen består av olika parter. Skogsägarna är en av parterna och representeras av LRF Skogsägarna som i sin tur består av fem huvudföreningar Karlsson, A, 2005, sid Karlsson A, 2005, sid. 24 f 7

8 Inledning Kapitel 1 Bland dessa föreningar är Södra störst med medlemmar. 5 Skogsägarna behöver transporter från avverkningsplatsen till lager, massaindustrin eller sågverken. Denna transport sköts huvudsakligen i Småland och Blekinge av Träfrakt Småland Blekinge AB. Detta aktiebolag ägs av 170 mindre åkeriföretag. 6 Lastbilstrafikens förutsättningar har de senaste decennierna förändrats både vad gäller det tekniska och kapacitetsmässiga. Detta är en följd av näringslivets ökade efterfrågan på snabba och effektiva transporter. 7 Fordon kan idag köras med högre hastighet och motorerna är mer energieffektiva är det inte det som är viktigast. I dagens logistiksystem ställs det mer komplicerade krav på de olika transportslagen. Fordonens hastighet är inte det som prioriteras utan snarare att komma till rätt plats vid överenskommen tidpunkt. Transportsystemen innefattar idag flera olika typer av transportslag som används för att transportera gods mellan olika terminaler och lagringspunkter. Detta ställer höga krav på distributionssystemen. 8 På distributionsmarknaden har därmed konkurrensen ökat och därför har låga transportkostnader blivit allt viktigare för att det kan ge fördelar gentemot sina konkurrenter. Detta kan uppnås genom att bättre utnyttja sina lastbärare och få en högre fyllnadsgrad vid varje transport. Önskemålen om högre fyllnadsgrad har fått som följd att nya samarbetssystem mellan olika aktörer på marknader har uppstått. Samarbeten bygger på att man låter leveranser gå genom gemensamma centrala terminaler där leveranser som ska från olika destinationer till samma mottagare samlastas och därmed utnyttjar man fyllnadsgraden bättre. 9 Genom dessa samarbeten inom distributionen skapas det också i vissa lägen ett behov att utnyttja större transportslag som kan hantera större transportvolymer. Med samlaster som ska sändas en längre transportsträcka i stora volymer blir det billigare att utnyttja ett transportslag som klarar stora volymer under samma leverans men som samtidigt kan gå långsammare. Ett exempel kan vara att kombinera lastbilstrafik som transporterar gods till en terminal och järnvägstrafik som ansvarar för resten av transportsträckan. Detta kallas ett intermodalt system vilket även kan innefatta flyg- och fartygstransporter Lumsden K, 1998, sid Storhagen, N G, 1999, sid Zäpfel G, mfl., 2002, sid Lumsden K, 1998, sid

9 Inledning Kapitel 1 Distributionssystemen inom skogsindustrierna är mer komplexa än i andra branschers distribution. Transporter med rundvirke skiljer sig på många olika punkter som kräver en mer noggrann planering. Exempel på skillnader som komplicerar planeringsprocessen är: 11 Uppsamlingsplatser skiftar från dag till dag. Nya platser uppkommer frekvent och gamla försvinner. Avlägg är platsen där rundvirket samlas upp vid skogsvägen efter avverkning, kan även kallas väglager. Dessa kan erhålla mer rundvirke från avverkningsplatser under en period en vad som är möjligt att hinna hämta upp. Det finns en strikt tidsintervall som en lastbil måste ta hänsyn till vid avlastning av rundvirke hos en viss industri och även att rätt sorts virke levereras vid rätt tidpunkt. 1.2 Problemdiskussion Distributionssystem ser ofta olika ut beroende på vilken bransch man studerar eller observerar. Vanligt är att varor och produkter i ett sortiment, särskilt inom livsmedelsindustrin, hämtas upp från olika geografiskt utspridda punkter för att sedan samlas ihop vid någon form av lager. Ett nätverk som hämtar upp gods från mindre lagringspunkter och sedan samlar ihop dessa i centrala lager kallas navsystem och från dessa centrala hubbar transporteras sedan samlade leveranser ut till affärer i det närliggande området. 12 Inom skogsindustrin kan man säga att distributionssystemet är uppbyggt tvärtom. Först plockas rundvirke upp i skogen av speciella skogsmaskiner som sedan transporterar ut det upplockade virket till en skogsväg där timmerbilar hämtar upp detta virke. Från de olika punkterna där rundvirket hämtas upp transporteras sedan lasten antingen direkt till någon kund eller till något mellanlager. 13 Skogsindustrin och dess distributionssystem består av ett flertal aktörer. Skogsägarna är den del av industrin som äger skogen och därmed är de som ser till att det finns råvara till marknaden. Markägarna binds samman genom olika förbund där Södra är den största organisationen i södra Sverige. 14 De åkeriföretag som sedan levererar och transporterar virket från skogen till de olika kunderna representerar en del av skogsindustrin och dessa binds 11 Sjöström K, mfl., 2000, sid. 237 f 12 Zäpfel G, mfl., 2002, sid Intervju med Olle Ankarling 14 9

10 Inledning Kapitel 1 samman i Småland och Blekinge av Träfrakt Småland Blekinge AB. 15 Den tredje stora aktören i detta distributionssystem är slutanvändarna såsom massabruk och sågverk 16. Skogsindustrin består alltså huvudsakligen av tre stora sidor som påverkas av hur distributionen ser ut och fungerar. Eftersom stormen Gudrun drabbade södra Sverige och främst då Småland och Blekinge värst har vi valt att inrikta oss mot Södra, Sydved och Träfrakt för det empiriska materialet som kan representera merparten av skogsindustrin i södra Sverige. Under mitten av 1900-talet sköttes mestadels distributionen inom skogsindustrin med fartyg eftersom dessa kan hantera stora volymer och det ansågs vara det bästa alternativet rent kostnadsmässigt samtidigt som det var enklast. Kring 1970-talet hade dock utnyttjandet av lastbilar ökat markant. 17 Denna utveckling har fortsatt i takt med att lastbilarnas tekniska förutsättningar har utvecklats och idag är det nästan enbart lastbilar som används i distributionen av rundvirke inom Sveriges gränser. I Småland och Blekinge är situationen likadan men vid stora flöden kan transportslag som exempelvis tåg användas. 18 Detta transportslag klarar större transportsvolymer och man kan utnyttja skalfördelar bättre. 19 Med stormen Gudrun ökade dock efterfrågan och kraven på transporter enormt och därmed borde det ha blivit svårt för lastbilarna att som enda transportslag klara av detta behov. Istället borde det ha uppstått ett större behov av alternativa transportslag för att klara av alla den distribution av virke som krävdes. Alternativa transportslag kan vara till exempel fartygstrafik och järnvägstrafik. Vid en naturkatastrof som stormen Gudrun behövs ett gemensamt arbete för att kunna klara av att ta hand om allt rundvirke som behöver forslas bort. För att underlätta för läsaren kommer vi framöver i denna uppsats att benämna alla fällda träd fram till att de används i produktion som rundvirke. Händelser som stormen Gudrun inträffar sällan i denna omfattning vilket gör att forskning kring stormens effekter på skogsindustrins distribution är relativt outforskad. Dock måste det ha ställts ökade krav på distributionssystemet inom branschen för att få bortforslingen av den stormfällda skogen så effektiv som möjligt då det fanns mycket som kunde skapa problem Enarsson L, mfl., 2003, sid Bergendahl G, mfl., 1974, sid Intervju med Pehr Sundblad 19 Grootheede B, mfl., 2005, sid. 567 ff 10

11 Inledning Kapitel 1 Distributionssystem påverkas av hur infrastrukturen som man verkar på är uppbyggd och redan innan stormen ansågs småvägarna i Sverige vara viktigt därför att de används flitigt vid transporter av rundvirke. Många av dessa transporter äger rum på grusvägar i skogen där kvaliteten på vägarna kan variera mellan korta tidsperioder på grund av årstider och hur tungt trafikerad vägen är. Det är speciellt känsligt från vinter till vår då snön smälter vilket gör att marken blir mjuk och lerig som kan leda till problem för tunga fordon. Andra problem som transportaktörerna får beakta är att alla skogsvägar inte är kartlagda på bästa sätt. Förarna vet lita till sin lokalkännedom när de ska köra in på en mindre grusväg för att hämta upp rundvirke. Eftersom vägarna ofta är så bristande i kvalitet och även smala i bredd gör det att två lastbilar inte kan mötas på en väg. 20 Dessa problem torde ha blivit ännu mer aktualiserade vid en sådan akut transportsituation som uppstod efter stormen Gudrun. Därav måste det ha existerat någon sorts planering och en vetskap om hur de olika skogsvägarna är trafikerade för att undvika möten. När stormen Gudrun dragit förbi södra Sverige uppstod ett överskott av rundvirke samtidigt som efterfrågan låg kvar på samma nivå som innan stormen. Problemet med en produkt som trä är att det måste omhändertas inom en viss tidsperiod efter det fällts på grund av att det annars blir obrukbart vid till exempel massatillverkning eller för produktionen i sågverken. Virket har naturligt en hög fuktighetskvot som gör att angrepp från skadliga organismer som svampar är sällsynt. När rundvirket får ligga i skogen eller ligga torrt på lager sjunker denna kvot och risken för svampangrepp ökar. 21 Vid en extrem situation som stormen Gudrun, där även insekter skapar ett problem, ser man att det krävs ett snabbt agerande från alla berörda parter inom skogsindustrin och behovet av snabba transporter ökar drastiskt. Under normala omständigheter och därmed vid vanliga leveranser inom skogsindustrin är valet av rundvirke ofta redan bestämt. Beroende på vad som ska tillverkas måste rundvirket leva upp till vissa krav för att det ska kunna användas i produktion. Variabler som i dessa situationer spelar in är åldern på trädet. Vilka geografiska punkter i skogen man ska avverka på är därför redan bestämt eftersom rundvirket måste leva upp till vissa kriterier och skogsägarna vet vart i skogen det finns träd som man kan använda. Med stormen Gudrun blev det mer kaotiskt. Träd som kanske inte skulle ha använts på flera år blev nedblåsta och allt 20 Olsson L., mfl., 2003, sid. 369 ff 21 Nylinder M, mfl., 2003 sid

12 Inledning Kapitel 1 rundvirke var man, som tidigare beskrivits, tvungna att ta hand om. 22 Kraven på distributionen ökade med tanke på att träden som blivit nedblåsta uppfyllde olika kriterier och skulle därmed till olika geografiska punkter. Att distribuera från en plats till en annan kräver en bra ledning som startas med en bra planering, en god organisation och kontroll av verksamheten. 23 Med tanke på att stormen Gudrun borde ha bidragit till en kaotisk situation för skogsindustrin borde den samtidigt ha försvårat den normala distributionsverksamheten. 22 Intervju med Olle Ankarling 23 Attwood P, mfl., 1992; sid. 1 12

13 Inledning Kapitel Problemformulering Hur såg skogsindustrins distributionssystem ut innan stormen Gudrun samt efter stormen och hur påverkade stormen Gudrun detta system? 1.4 Syfte Syfte med denna uppsats är att beskriva och förklara hur distributionssystemet såg ut inom skogsindustrin innan och efter stormen Gudrun. Syftet är också att med stöd från teoretiska modeller och empirisk fakta tolka och beskriva hur stormen Gudrun påverkade distributionssystemet baserat på de två lägen vi beskriver. 1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 1. Inledning 2. Metod 3. Teori 4. Empiri 5. Analys 6. Resultat Efter inledning och problemdiskussion som vi presenterat här i kapitel 1 kommer uppsatsen ha följande utseende. Kapitel 2 innehåller ett metodavsnitt där vi grundligt går igenom hur vi har arbetat och vilka tankesätt med metodiken som vi har följt. I kapitel 3 redovisas den utvalda teori vi använt oss av för att kunna svara på våran problemformulering. Kapitel 4 innehåller empirisk fakta vi har samlat ihop genom interjuver av personer från de parter som vi i kapitel 1 har redovisat. I kapitel 5 kommer vi att koppla utvald teori mot empirisk fakta vi har samlat ihop och därmed tolkat huruvida transporterna i verkligheten följde de riktlinjer som teorin visar på. Arbetet avslutas med kapitel 6 där vi redovisar våra slutsatser samt de egna reflektioner vi har efter att ha arbetat med detta ämne. Slutligen kommer vi med förslag till fortsatt forskning. Figur 1.1 Uppsatsens fortsatta disposition Källa: Egen källa 13

14 Metod Kapitel 2 2. Metod I metodkapitlet kommer vi att redogöra för de metodologiska val som vi har gjort. Vi kommer att beskriva och motivera vårt valda vetenskapliga synsätt och angreppssätt. Vidare redovisas forskningsmetod, datainsamling, urval, arbetsgång, sanningskriterier och generaliserbarhet. Slutligen illustreras en sammanfattning på våra metodologiska val. 2.1 Synsätt Det finns två olika synsätt på forskning, positivism och hermeneutik Positivism Med detta synsätt menas att en person ska i sin forskning bortse från sina egna värderingar och gå in i situationen och lämna sitt sociala sammanhang och sina bindningar bakom sig. Tanken är att man ska bli en fördomsfri forskare och då inte tolka den information man samlar ihop efter vad man tycker bör vara viktigt utan istället observera verkligheten som den verkligen är. 25 Positivismen betonar att en empirisk hållning kan förena vetenskapliga teorier och därmed utesluta spekulationer Hermeneutik Ordet hermeneutik betyder läran om läsning och tolkning. 27 Det hermeneutiska synsättet motsäger sig positivismen, om man i föregående synsätt ska bortse från sina egna värderingar vid forskning ska man enligt hermeneutiskt synsätt använda sig av dem. En viktig princip enligt hermeneutiskt synsätt är att varje tolkning eller förståelse för ett forskningsämne kräver en förförståelse Lundahl U, mfl., 1999, sid Holme I M, mfl., 1997, sid Svenning C, 2003, sid Esaiasson P, mfl., 2003, sid Svensson P-G, mfl., 1996, sid

15 Metod Kapitel Uppsatsens synsätt Vi anser att vi i vår uppsats intagit ett positivistiskt synsätt eftersom vi ville tolka verkligheten som den var och inte blanda in egna åsikter. Således ville vi förmedla all vår insamlade information objektivt för läsaren. Vi har samlat in material från tre olika företag inom skogsindustrin för att få en helhetsbild över hur distributionssystemet ser ut och fungerar. Vårt objektiva synsätt har vi försökt behålla genom hela arbetet för att inte påverka våra intervjupersoner eller vårat sammanställda material. 2.2 Angreppssätt Det finns tre olika sätt att angripa ett problem på, nämligen ett deduktivt, ett induktivt och ett abduktivt angreppssätt Deduktivt angreppssätt Detta angreppssätt syftar till att en teori aldrig blir fullständig. Det handlar inte om att slå fast att ens teori är helt och hållet sann utan istället arbetar man mer mot att göra den mer trovärdig jämfört med andra möjliga teorier Induktivt angreppssätt Induktivt angreppssätt är styrt av empiriska observationer. När man använder sig av fallstudier för att bygga upp en ny teori och för att analysera den information man samlat ihop använder man sig mer av en induktiv tankemodell istället för en deduktiv. 31 Induktiv ansats kan bestå av olika faser vid arbete kring fallstudier. Den första fasen innefattar en enkel datainsamling för att skapa en nyfikenhet hos forskaren. Detta leder till att forskaren studerar mer kring ämnet och utvecklar den enkla teorin till en mer avancerad nivå. Slutligen försöker forskaren att arbeta sig fram till generella ståndpunkter kring ett specifikt fenomen. I viss mån kan man dra slutsatsen att teorin successivt växer fram i ett samspel mellan observation och teoretisk konstruktion Lundahl C, mfl., 2002, sid Holme I M, 1997, sid. 56 f 31 Merriam S B, 1994, sid Svensson P G, mfl., 1996, sid

16 Metod Kapitel Abduktivt angreppssätt Det abduktiva angreppssätten innefattar de båda ansatser som nämnts ovan samtidigt som den utgör ett alternativ till dem. Angreppssättet går ut på att man tolkar verkligheten hur den rimligen ser ut. Detta görs genom att enskilda fall tolkas med hjälp av övergripande hypoteser. I det abduktiva angreppssättet provar man inte hypoteser, men det kan finnas saker som gör att man kan konstruera egna försöksvisa svar i form av hypoteser Uppsatsens angreppssätt Vi har i denna uppsats valt ett något abduktivt angreppssätt, vi har läst in oss på teorier för att skaffa oss förståelse om ämnet för att sedan samla in empirisk fakta för att till sist gå tillbaka för att komplettera teorin med relevanta delar. Vår empiriska fakta har vi samlat in i form av intervjuer som vi därefter analyserat och jämfört med teorin för att komma fram till vårt resultat. 2.3 Forskningsmetod Det finns två olika metodiska forskningsmetoder som man skiljer mellan, det är den kvantitativa och den kvalitativa metoden. En grundläggande skillnad är hur siffror och statistik används. 34 Kvantitativa och kvalitativa metoder kan ses som verktyg och användningen av dessa beror på vilka forskningsfrågor som ska undersökas Kvantitativa metoder Grundplåten i den kvantitativa metoden är mätning, denna kan användas för att förklara eller beskriva ett fenomen. 36 Metoden är präglad av kontroll av forskaren som definierar vilka olika förhållanden som är särskilt intressanta utifrån den valda frågeställningen. Upplägget och planeringen kännetecknas av selektivitet och avstånd till informationskällan. 37 Till skillnad från den kvalitativa metoden kan inte den kvantitativa metoden ge någon kunskap om detaljer i olika sammanhang. Ett exempel på detta kan vara hur människor tänker och fungerar i en organisation Lundahl C, mfl., 2002, sid Holme I, mfl., 1997, sid Kvale S, 1997, sid Lundahl U, mfl., 1999, sid Holme I, mfl., 1997, sid Svenning C, 2003, sid

17 Metod Kapitel Kvalitativa metoder Kvalitativa metoder har framförallt ett förstående syfte, centralt i denna metod är att man vill skapa sig en kännedom om det studerade problemet med hjälp av insamlad information. 39 Inom den kvalitativa metoden utgår man ifrån att det finns många olika verkligheter och att världen inte går att studera på ett objektivt sätt utan snarare är en funktion av sinnesintryck och samspel mellan olika människor. Verkligheten är mycket personligt vinklad historia som behöver tolkas istället för att mätas Uppsatsens forskningsmetod I vår uppsats har vi försökt förklara hur skogsbranschens distributionssystem ser ut och eventuella effekter som stormen Gudrun fick på detta system. Därför kommer vi att använda oss av kvalitativ forskningsmetodik. Detta eftersom vi undersökt en subjektiv verklighet som är mycket personlig och på så sätt svår att generalisera på en större population. Den kvantitativa forskningsmetodiken är inget vi använt oss av då vi inte analyserat vårt resultat utifrån siffror och variabler. 2.4 Datainsamling Hur man samlar in och delar in data kan variera beroende på vad som ska utredas. Datakällor kan delas in i dokument och människor. Vanligtvis delar man in datakällor i primärdata och sekundärdata Primärdata Primärdata är data som samlats in av utredaren själv. 42 Insamling av denna typ av data kan göras på olika sätt, exempel på detta är genom fallstudier eller intervjuundersökning. 43 En intervjuundersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning som genomförs med hjälp av intervjuer eller enkäter. 44 Inom intervjun talas det om två olika huvudformer, 39 Holme I, mfl., 1997, sid Merriam S B, 1994, sid Lundahl U, mfl., 1999, sid Lundahl U, mfl., 1999, sid Patel R, mfl., 1987, sid Rosengren K E, mfl., 2002, sid

18 Metod Kapitel 2 personlig intervju och telefonintervju. 45 Med en fallstudie görs en undersökning på en mindre grupp. Det kan till exempel vara en individ, en grupp individer eller en organisation. I en fallstudie strävar forskaren efter att se helheten och försöker därigenom samla in ett så heltäckande empiriskt underlag som möjligt. Genom att använda sig av en fallstudie undersöks fler variabler i detalj på ett färre antal individer än vid en surveyundersökning Sekundärdata Denna form syftar till det data som redan finns insamlat kring ett ämne av någon annan är utredaren. Denna typ av data är inte framställd specifikt för den egna studien. Med detta menas till exempel litteratur, tidningsartiklar, och vetenskapliga artiklar. Det är alltså data som någon redan har arbetat fram, dess existens är inte primärt för den egna studion. Även data som hämtas från medier som TV och radio klassas idag som en form av sekundärdata Val av datainsamling Då vi har skrivit en beskrivande uppsats har vi samlat in våra primärdata genom två personliga intervjuer med en representant från respektive företag. Dessa är Olle Ankarling, transportchef på Södra, Pehr Sundblad, ekonomiansvarig på Träfrakt Småland Blekinge AB. Vår tredje intervju har genomförts genom en telefonintervju med Gert Adolfson, transport och logistikchef på Sydved. Våra sekundärdata har samlats in genom våra grundläggande kunskaper inom området som teoriböcker, vetenskapliga artiklar och olika facktidningar. Vi har skaffat oss dessa informationskällor genom Växjö universitetsbiblioteket och dess databaser. De huvudsakliga sökorden vi har använt oss av har varit Distributionplaning, Intermodal transportation, routeing, forest industry, hub and spoke, terminals, supply chain, transport planing samt olika kombinationer av dessa. 45 Rosengren K E, mfl., 2002, sid Patel R, mfl., 1987, sid. 61 f 47 Lundahl U, mfl., 1999, sid

19 Metod Kapitel Urval Urval handlar om vad, vem eller vilka som ska undersökas och intervjuas. Det gjorda urvalet är ofta resultatet av en vägning mellan vad som är önskvärt och vad som är praktiskt möjligt och tillgängligt. 48 Det finns två fundamentala typer av urval, sannolikhetsurval och ickesannolikhetsurval Sannolikhetsurval När man använder sig av sannolikhetsurval ska sannolikheten att komma med i urvalet vara känd för varje del i urvalet. 49 Det är viktigt att veta hur stor sannolikheten är för alla olika element att delta i urvalet men den behöver inte vara lika stor. 50 Sannolikhetsurvalet gör det möjligt för forskaren att generalisera sina undersökningsresultat till den population från vilket urvalet är gjort Icke-sannolikhetsurval Vid icke-sannolikhetsurval finns det inte nått sätt att beräkna sannolikheten för varje element att komma med i urvalet, samt att det inte finns någon försäkran om att varje element överhuvudtaget har någon chans att tas med i urvalet Uppsatsens urval Vi har i vårt arbete valt att basera vår urvalsmetod på ett icke-sannolikhetsurval, då vi själva bestämt urvalet i form av intervjupersoner. Vårt syfte har varit att skapa en förståelse för ett specifikt område. Vårt urval grundade sig på företag inom skogsbranschen som bedriver transporter av rundvirke och som förädlar rundvirket till färdiga produkter. De personer vi valde att intervjua är som vi nämnt ovan Olle Ankarling, transportchef på Södra, Pehr Sundblad, ekonomiansvarig på Träfrakt Småland Blekinge AB och Gert Adolfson, transport och logistikchef på Sydved. Varför vi valde just dessa företag samt personer är att dessa tre företag representerar en stor del av skogsindustrin i södra Sverige. Södra och Sydved är två 48 Lundahl U, mfl., 1999, sid Merriam S B, 1994, sid Holme I, mfl., 1997, sid Merriam S B, 1994, sid Merriam S B, 1994, sid

20 Metod Kapitel 2 stora aktörer i södra Sverige som drabbades hårt av stormen Gudrun. Genom att intervjua transport och logistikansvariga på dessa företag anser vi kunna täcka alla aspekter av stormen Gudrun som är intressanta. Träfrakt valdes ut för att få in åkeriernas perspektiv på stormen och dess effekter då Träfrakt representerar 170 olika åkerier i södra Sverige. Pehr Sundblad har varit delaktig i stormhanteringen där han fungerat som en kontakt mellan företag och åkerier vilket gör hans intervju viktig för att få en uppfattning om hur transporterna gick till och förändrades på en grundläggande nivå. 2.6 Arbetsgång Figur 2.1 Uppsatsens arbetsgång Källa: Egen källa Inledning Metod Teori Empiri Analys Resultat Februari Mars April Maj Viktiga datum för kandidatuppsatsen 2006: 21/2 PM 0,5 15/3 Mailinlämning av PM 1 31/3 Mailinlämning av PM 2 21/4 Mailinlämning av PM 3 19/5 Sluthandledning med Leif Enarsson 24/5 Inlämning av färdigt arbete 20

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv - En fallstudie om förutsättningarna för att införa en BI-lösning Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera?

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Författare: Eugen Voinitch Ekonomprogrammet Omid Ghayoomi Ekonomprogrammet Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister Bredmar Ämne:

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt

Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management utifrån ett kvalitetssynsätt Business Performance Management from a quality perspective Magisteruppsats i företagsekonomi 10 poäng skriven av Martin Carlswärd 2008-01-07

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar.

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Inrevattenvägar Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Europa tittar på inrevattenvägar som en del av lösningen. Energieffektiva och billiga transporter. EUs vitbok och

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Returhantering inom e-handeln En studie av e-handelsföretag inom hemelektroniksbranschen

Returhantering inom e-handeln En studie av e-handelsföretag inom hemelektroniksbranschen En studie av e-handelsföretag inom hemelektroniksbranschen Författare: Aronsson, Thomas 880504 Karlsson, Mikael 860606 Pettersson, Richard 860201 Rosborg, Andreas 860627 Kurs: 2FE02E Datum: 2010-05-28

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

INTERN LOGISTIK. - En fallstudie kring det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag

INTERN LOGISTIK. - En fallstudie kring det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Valfritt Ekonomiskt Program INTERN LOGISTIK - En fallstudie kring det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag Uppsats i Verksamhetsstyrning,

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i Nätverk?

Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i Nätverk? C- Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i Nätverk? Författare: Handledare: Program: Malin Almheden Anna Lindgren Maria Olofsson Petter Boye Health Managementprogrammet Ämne:

Läs mer

Företagsvärdering. Värderingsprocessen i teori och praktik. Handledare: Petter Boye. Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet

Företagsvärdering. Värderingsprocessen i teori och praktik. Handledare: Petter Boye. Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet Företagsvärdering Värderingsprocessen i teori och praktik Författare: Anna Adolfsson Sara Stelin Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Ämne: Företagsekonomi C Nivå och termin: Kandidatuppsats VT-11

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

Affärsplan - för Tjust Rehab AB

Affärsplan - för Tjust Rehab AB Affärsplan - för Tjust Rehab AB Författare: Linn Claesson Health Management Hanna Nilsson Health Management Handledare: Ämne: Nivå och termin: Thomas Karlsson Företagsekonomi Kandidatuppsats, VT-2010 Sammanfattning

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 2 Marknadsanalys och marknadsundersökningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik

Bengt Berglund. Vetenskapsteori/-metodik Bengt Berglund Teknik- och vetenskapshistoria bengt.berglund@chalmers.se 772 3889 Vetenskapsteori/-metodik Målsättning med kursen 1. Beskriva den vetenskapliga forskningsprocessen 2. Varför använda teorier/modeller?

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Drift av ett e-handelssystem med närproducerade matvaror ur ett logistiskt perspektiv

Drift av ett e-handelssystem med närproducerade matvaror ur ett logistiskt perspektiv Examensarbete för civilekonomprogrammet, logistik, 30 hp Drift av ett e-handelssystem med närproducerade matvaror ur ett logistiskt perspektiv En fallstudie i Uppvidinge kommun Författare: Henrik Magnusson

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap?

Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap? Levererar revisorn det mindre företag förväntar sig eller förekommer det ett förväntningsgap? Författare: Andreas Bergqvist Marta Johansson Handledare: Krister Bredmar Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

2. Metod. 2.1 Ämnesval. 2.2 Förföreställningar. Metod

2. Metod. 2.1 Ämnesval. 2.2 Förföreställningar. Metod 2. K apitlet behandlar hur vi har gått tillväga när vi skrivit uppsatsen och vilka metodologiska ställningstaganden vi har gjort. kapitlets första del handlar bl a om vår kunskapssyn, vår förföreställning

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer