Organisationsrapport, 10 augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsrapport, 10 augusti 2015"

Transkript

1 Organisationsrapport, 10 augusti 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte augusti. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland sina arbetsuppgifter ska rapportera på vilket sätt hen har skött sina åliggande och använt sin delegation på varje styrelsemöte. Dessa rapporter täcker i stort sett hela partiets verksamhet på alla nivåer, för att ge en bra överblick av vad som händer i partiet. Rapporten visar verksamhetsplanens text med grå bakgrund, följt av den senaste utvecklingen i vit bakgrund. Jag tog lite ledigt från partiarbete i ett par veckor under juli, vilket kändes väldigt välbehövt. Denna rapport täcker perioden från 1 juni till 10 augusti. 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet 1.2 Medlemsutbildning 1.3 Träffar AFK 1.4 Internkommunikation 1.5 Samordning 1. 6 Politisk utveckling 1.7 Ekonomi 2. Utåtriktat arbete 2.1 Kampanj och aktivism 2.2 Mediaarbete 2.3 Extern hemsida 2.4 Sociala media 2.5 Evenemang 2.6 Medlemsvärvning 3. Internationellt arbete 4. Långsiktig plan Dagsrapport

2 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet. Lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner. De lokala föreningar som finns ska stöttas, och bildande av nya uppmuntras. Målet är åtta nybildade föreningar under året, och att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Partiet uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar. Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års eller uppstartsmöte. En pott pengar ska finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism. Fler föreningar har haft årsmöte, men långt ifrån alla. Deadline var 31/5 innan föreningar sätts vilande. Mer info på wikin ( ) och i lokalföreningsansvariges rapport. Arbetet med aktivistsamordnare har kommit igång på riktigt. Jag har träffats med Magnus Andersson och diskuterat igenom hur vi kan utveckla för att nå målet med kontaktpersoner i 75 kommuner innan året är slut, och han har tillsammans med Malin Moberg börjat kontakta aktivister och utse nya kontaktpersoner. Efter godkännandet av Piratpartiet Gotland har vi två nya föreningar i år, mot verksamhetsplanens mål på sju. Piratpartiet Gotland har fått bidrag. Aktivistinitiativ ska pushas ut mer. Betala ut bidrag till väntande föreningar.

3 1.2 Medlemsutbildning De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över, och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification förs in. Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas. Minst 100 pirater ska ha genomgått någon av partiets centrala kurser eller lokala studiecirklar under året. Dessa får gärna genomföras i samverkan med Ung Pirat på de orter där det är möjligt. En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt. Minst en central mediaträning ska hållas under året. För att uppmuntra kunskaps och erfarenhetsutbyte ska styrelse och ledning under året arbeta fram en "kunskapsbank" där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera. Arbetet med utbildning har omfokuserats allt mer på det digitala, dels med Mumbleträffar och dels med wikin som börjat fyllas på allt mer med information om bl a kulturbombning. Arbetet med mediaträningshelg har segats ned av att det är svårt att få ihop Göran och Troed pga deras jobbscheman och nu även Görans paus. Det får därför vänta till senare under året. Planeringarna kring en central aktivistutbildning har fortsatt, men inget datum har spikats. Se över de webbaserade kurserna och inför gamification på någon nivå. Wikin fylls på till att bli allt mer av en kunskapsbank att hjälpa till i utbildningen. Spika datum och skicka ut information om mediaträningshelg. Börja planera mer inför aktivistutbildning, leta personer.

4 1.3 Träffar AFK Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera. Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events med en mindre kostnad, med målet att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten. Pirater börjar träffas mer afk i och med att sommaren uppmuntrar, men det håller sig mycket lokalt, med ett tydligt undantag i Internet Freedom Weekend. Piratpartiet Uppsala planerar att anordna en parley under sommaren eller hösten. Aktivistsamordnarna har börjat skapa en kalender så att medlemmar enklare kan hitta events de kan vilja delta på. Ett informationsmail om hur och varför man anordnar Parleys gick ut till partifunktionärer den 1 juni. Piratpartiet Göteborg har anordnat en affischeringstävling med stor framgång. Aktivistinitiativ användes för priser från Piratshoppen. Jag har börjat prata mer med diverse lokalföreningar och lokala aktivister om att anordna parleys. Många tycker att det låter intressant men vill ogärna dra i det. Jag tror det lätt fastnar på att det är mycket jobb. Oklart hur det hanteras. Se över parleys, försöka pusha de som pratat om det.

5 1.4 Internkommunikation För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som premierar lugna diskussioner och resonemang framför häftiga utbyten av invektiv. Partiets interna kommunikation måste struktureras och skiktas bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar. En separat del av partiets webbsida innehåller sådan löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer. I samband med översyn av behörigheter och roller i Pirateweb görs en översyn av möjligheterna att rikta utskick geografiskt och funktionsmässigt på optimalt sätt. Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partiledningen. En tydlig kommunikationsstrategi ska utarbetas för de kommunikationsplattformer som partiet använder sig av, både externt och internt. Magnus Andersson har tillträtt som webmaster, och vi har börjat skissa upp framtida planer som bland annat inkluderar hur den nya medlemssidan ska fungera. Onlineforumet har blivit mer aktivt samtidigt som fler gått dit från facebookgruppen. Medlemsbrev har börjat gå ut mer regelbundet en gång i veckan, följt av en sommarpaus och sedan återgång till en gång i veckan. De ger en del respons, mestadels väldigt positiv, och de leder också till fler som beställer hem kampanjmaterial. Jag har börjat skissa på kommunikationsstrategi, men inte kommit fram till mer än skisser än. En kommunikationsstrategi för partiets kommunikationsplattformer ska tas fram. I vilket syfte har vi våra olika plattformer?

6 1.5 Samordning Med ett växande lokalt arbete kommer ett behov att ett led mellan å ena sidan partiets centrala ledning och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses. Partiets centrala ledning ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten då detta faller sig naturligt för båda organisationerna. Magnus Andersson och Malin Moberg är nya aktivistsamordnare, och har börjat utse lokala kontaktpersoner och hjälpa till med lokal aktivism. Vi har börjat ha mer aktivitet på Mumble, inklusive regelbundna tisdagsträffar, vilket skapar en helt ny plattform där medlemmar och aktivister från hela landet kan prata över VoIP. Jag har besökt UPs aprilmöte (afk) och majmöte (Mumble). Dessa möten bidrar en hel del i att öka kommunikationen mellan partiet och ungdomsförbundet, och det ger mig en mycket bättre överblick av vad de planerar och gör. Hänt 10/6: Jag deltog på UPs junimöte. Jag har pratat en del med UPs presidium om hur vi exempelvis kan samordna kampanjer och budskap för att nå vår gemensamma målgrupp mer enhetligt.

7 1. 6 Politisk utveckling Den politiska utveckling partiet gått genom behöver konsolideras. Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta, bland annat kring identitetspolitik och dess förhållande till informationspolitik. Ifall en sådan diskussion leder till en önskan om att omarbeta principprogrammet bör ett sådant arbete följa efter en grundlig diskussion, och påbörjas under Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå genom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller tillföra ny sakpolitiska program under slutet av året. Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik bör stimulera och strukturera diskussionen. Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar känner att de haft goda möjligheter att påverka resultatet i form av principer, ideologi och sakpolitik. Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår i till exempel frågor om upphovsrätt, informationsfrihet och identitetspolitik. En nätburen idétidskrift eller tankesmedja i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant. Vårmötet antog en del ny politik. Henrik Brändén har uppdaterat sammanställningen av politiska ställningstaganden och det har lagts upp på webbsidan. Medlemmar har börjat diskutera ideologi allt mer, bland annat på forumet, inklusive en diskussion om att eventuellt principprogrammet. UP föreningen Ung Pirat Media har börjat skicka ut en nättidning om piratrörelsen. En parley för politisk och/eller ideologisk diskussion planeras i Uppsala. Frågan om en piratpartistisk tidning tas upp på partistyrelsens augustimöte. Jag har pratat med en lobbygrupp om vår narkotikapolitik, som är intresserad av vår politik och dess utveckling. Sammanställningen om politik på den externa webbsidan behöver uppdateras för att inbegripa våra nya ställningstaganden, samt få en facelift överlag. Partiprogrammet borde uppdateras av partistyrelsen med 2014 och 2015 års medlemsmötesbeslut.

8 1.7 Ekonomi Att öka inkomsterna från donationer och ev andra källor har efter valet 2014 blivit än mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att stiga, och undersöka alternativa finansieringskällor. Gulddonationerna har hittills vart avsedda för löpandedriftskostnader för partiet, inte löner. En diskussion bör ske om huruvida partiet ska ledas ideellt, deltid eller på heltid. Om det ska ske på deltid eller heltid bör en från gulddonationer separerad, riktad finansiering skapas för avlöning av t ex partiledare. Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas. Hänt 18/4: Jan Lindgren kommer att ersättas av Henry Rouhviori som ekonomiansvarig när nya ekonomiska systemet kommer igång. Den nya crowdfundingsidan har börjat användas, ansvarig är Mikael Holm. Anton Nordenfur har fått tillgång till bankkontot och tagit bort allas tidigare rätt med undantaget Jan Lindgren. Ekonomin går bättre än planerat, med donationer något över förväntan, se separat ekonomirapport. Crowdfundingen till Pride gick bra, och vi kunde vara i Pride Park genom att dela kostnader och närvaro med UP Täby. Vi tar nu paus för att prioritera guldpiratdonationer. Skulderna till Piratprylar AB är alla lösta, med undantag för utskicken av valsedlar. Vi har deklarerat 2014s inkomster till Kammarkollegiet. Arbetet med att uppdatera fullmakter har skjutits upp, SEB gillar inte mitt personnummer. Ska ned till Stockholm i nästa vecka för att lösa det på plats. Information om guldpirat behöver gå ut tydligt till medlemmarna, med information om vad det går till och varför det är viktigt. Ge Henry rätt till bankkontot och sätt igång det nya ekonomisystemet.

9 1.8 Folkhögskola Piratpartiet bör arbeta systematisk och målmedvetet för att upprätta en folkhögskola. Kunskap är en av partiets grundpelare och upprättandet av en skola har stor symbolisk betydelse och bidrar med att öka vår trovärdighet på den politiska arenan. Under 2015 är det dags att gå från ord till handling. Innan årets utgång ska partistyrelsen ha tagit emot en ordentlig förstudie av ekonomiska, legala och andra förutsättningar som möjliggör ett beslut om huruvida partiet ska starta en folkhögskola. Hänt 18/4: Ingen rapport inkom till styrelsens marsmöte. Ingen rapport inkom till styrelsens majmöte.?

10 2. Utåtriktat arbete 2.1 Kampanj och aktivism Det är viktigt att behålla det momentum i det lokala kampanjarbetet vi fått upp under valrörelserna, så att partiet fortsätter att synas och märkas, och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande fyra åren. Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial dvs flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och tidlöst material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men det kan bli aktuellt med kompletterande material kring nya frågor som dyker upp. Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem. Jag har träffats med mlg och skrivit klart ett avtal som klargör våra olika skyldigheter och rättigheter. Vi har börjat hyra in oss på Aspuddenkansliet för att ha utrymme för vårt kampanjmaterial och våra andra grejor. Jag och mlg har gått igenom en hel del gammalt material och slängt en hel del samtidigt som vi sparat ett gäng exemplar som memorabilia. Det finns även en hel del saker (speciellt teknik) som vi ska gå igenom, en hel del är säljbart medan annat ska slängas eller sparas. En del hårddiskar måste kollas igenom så att de inte innehåller exempelvis medlemsuppgifter från partiets tidiga år. Aktivism har pushats ut i flera medlemsbrev, vilket fått en märkbar effekt på antalet aktivistkit som skickas ut. Gamification har börjat diskuteras allt mer på speciellt medlemsforumet, och ett par medlemmar har kommit med riktigt bra, konkreta förslag. Partiets ägodelar ska gås igenom, sorteras, och delar av det slängas eller säljas. Gamification måste planeras och konkretiseras.

11 2.2 Mediaarbete Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal och fackpress ska fortsätta. Under 2015 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i pressoch etermedia på redaktionell plats t ex genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande. Det som synts som mest i media har varit PP Islands framgångar. Insändarinskick har till stor del stannat av. Vad som skulle kunna återuppväcka det är något oklart. Flera debattartiklar har synts senaste månaden. Magnus Andersson och andra har börjat samla dem på wikin: Eventuellt kommer vissa Mumbleträffar börja spelas in som podcasts. Det gjordes bl a av UP Media när temat var frågor till partistyrelsen. Partiet behöver uppmuntra till fler originella manifestationer som kan dra till sig medias öga. Diskussion behöver tas om vi har personresurserna och behovet av en regelbunden podcast som t ex kan diskutera nyheter om våra kärnfrågor.

12 2.3 Extern hemsida Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel. Magnus Andersson har utsetts till ny webmaster, och vi har börjat ta fram en plan för den externa hemsidan. Det viktigaste nu är inte att skapa en ny hemsida eller ändra layouten, utan att kolla över användarvänligheten, uppdatera information, patcha, och laga. Uppenbara fel på hemsidan har börjat uppdateras med hjälp av crowdsourcing. Politiksidan har gjorts mer översiktlig och har uppdaterats. En stor del ouppdaterade plugins och liknande på huvudsidan har uppdaterats. Sidorna om vår politik ska uppdateras med den senaste politiken. Undersidorna måste uppdateras till senaste WordPress, och lagas en del är fortfarande trasiga från senaste övergången. Många sidor ligger kvar trots att de inte används, de ska arkiveras.

13 2.4 Sociala media Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor finns, och prata med folk där. Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst. Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material som kan bli viralt. Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern kommunikation och för interna diskussioner. Partiets officiella externa kanaler i sociala media ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera. Hänt 18/4: En ny struktur har införts för sociala media, där varje sida har en ansvarig följt av deras grupp aktivister som arbetar med närvaron. Tidigare har ansvarsstrukturen varit oklar, och arbetet ibland lidande. Vi har nu ansvariga för Facebook, Twitter, Google+, Instagram, och Reddit. Dessa samordnas i en chatt. Facebook har Anton Nordenfur som ansvarig. Samordningen sker i en chatt. Behörigheterna har setts över så att bara de som ska ha tillgång har det. Twitter har idag ingen ansvarig. Samordningen sker i en chatt. Google+ har Opassande som ansvarig. Instagram har Opassande som ansvarig. Reddit har Mattias Dahlberg som ansvarig. Utse en ny ansvarig för Twitter. Utse en ny ansvarig för YouTube.

14 2.5 Evenemang Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och bör ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet. Piratpartiet ska samarbeta med UP i deltagandet på Dreamhack. Piratpartiet ska delta på Pridefestivalen. Vi bör antingen närvara vid bok och bibliotek, eller någon större mässa som riktar sig mot skolor och lärare. Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen. Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som är villiga att arbeta med eventet och ekonomiska resurser för ett deltagande. Vi närvarade med oväntat många pirater på Almedalen. Vi kunde närvara på Stockholm Pride efter crowdfunding och samarbete med UP Täby. Piratpartiet Göteborg diskuterar en minskad närvaro på Bokmässan. Delta antingen vid Bok och bibliotek eller en liknande mässa.

15 2.6 Medlemsvärvning Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning. De medlemsvärvningsblanketter vi har går till fel adress. Det är inte en allt för stor kostnad att fixa nya (antagligen utan adress, som bara samlas in), vilket kan vara bra att ha både på Dreamhack och Pride hade det behövts någonting förutom en dator, ofta var det flera som ville gå med samtidigt, och datorer sinkade ned. Behöver planera hur en medlemsvärvningstävling ska gå till.

16 3. Internationellt arbete Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal, och därför är piratrörelsens politiska arbete av naturnödvändighet internationellt. Målet är en internationell politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information. Partiet ska därför delta i årsmötet för PPI. Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party. Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier, t ex genom att stödja Piratpartiet i Norge när de jobbar med sin kommunvalskampanj. Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser. Hänt 18/4: Styrelsen har lagt en proposition om att lämna PPI på vårmötet. PPEU planerar årsmöte under sommaren. Styrelsen diskuterar nominering av kandidater till PPEU på nästa styrelsemöte. Vårmötet beslutade att vi ska lämna PPI. Piratpartiet skickar Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen till PPEUs årsmöte i sommar, och nominerar Mattias Bjärnemalm till deras styrelse. Jag kommer att närvara på PPIs årsmöte i Polen i juli för att nätverka. Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen deltog på PPEUs årsmöte, och Mattias Bjärnemalm valdes till styrelsen. Jag hade tänkt vara med på PPIs årsmöte i Polen, men min flyg kom inte fram förrän timmar efter att mötet slutat. Jag fick i alla fall chansen att umgås med ett gäng internationella pirater som var kvar i Warszawa, och det var trevligt. Collentine har börjat prata om samarbete med Norge inför deras val i september. Den internationella piratrörelsen har lyfts fram allt mer i medlemsbrev. Uppmärksamma det internationella arbetet för våra medlemmar, exempelvis genom direktlänkar och liknande på hemsidan eller medlemssidan.

17 4. Långsiktig plan Partiet skall under 2015 ta fram en långsiktig plan för hur partiet ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att vinna framtida val. Hänt 27/3: Det har börjat diskuteras vad medlemmar och sympatisörer ser som de viktigaste sakerna partiet kan göra de närmsta fem åren, både på medlemsforumet och i facebookgruppen. Efter en blandning av bra idéer och off topic förslag har diskussionerna stannat av. Frågan tas upp på styrelsens augustimöte.

Organisationsrapport, 25 september 2015

Organisationsrapport, 25 september 2015 Organisationsrapport, 25 september 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte 27 september. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör,

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011)

OPERATIV FYRAÅRSPLAN. (Version 1, 10/1 2011) (Version 1, 10/1 2011) OPERATIV FYRAÅRSPLAN Den operativa fyraårsplan som ledningen stakar ut i detta dokument är en början, inte ett slut. Den ska och kommer att revideras fortlöpande i samråd med medlemmar

Läs mer

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro Närvarande: Torbjörn Wester, Anders S. Lindbäck (från punkt 2c), Anton Nordenfur, Nils Agnesson (från punkt 2c till punkt 12), Mattias

Läs mer

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen

Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014. Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Feministiskt initiativs valanalys - Slutsatser från supervalåret 2014 Antagen av styrelsen 2015-01-17 Kommunikationsansvarig: Amanda Mogensen Syfte och mål Syfte: Valanalysen ska ge svar på vad vi ska

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013

Möteshandlingar. Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013 Möteshandlingar Styrelsemöte Måndagen den 7:e Oktober 2013 1 Kallelse till styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tid Måndagen den 7:e Oktober 2013, klockan 20:00 Lokal Online på mumble.piratpartiet.se.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Förslag till stadgerevision

Förslag till stadgerevision Förslag till stadgerevision Av Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Mikael Holm och Andreas Bjärnemalm, 5 juni 2015 Bakgrund 1 På mötet den 8 november 2014 beslutade partistyrelsen: styrelsen utser en stadgerevisionsgrupp

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro Protokoll Styrelsemöte 15/3, Örebro 1. Välkommen Sara hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av mötesunderlättare, tidshållare, sekreterare och justerare Mötesunderlättare: Ann. Sekreterare: Sara.

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Pirates of the European äntrar piraterna Europaparlamentet?

Pirates of the European äntrar piraterna Europaparlamentet? Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (1) Prime och United Minds har nu öppnat ansökningsförfarandet

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18

Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Brainstormanteckningar från Sverok Västs visionshelg, 2009-01-18 Närvarande: Johan Herrnsdorf, Sabina Braun, Johan Bjärsborn, Anna Malmér, Jörgen Engström, Malin Thorsson Hur vi gjorde Vi började med att

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 !!!

Verksamhetsplan 2015 !!! Verksamhetsplan 2015 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2015-03-01 till 2016-02-28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 sep till 31 aug, men eftersom verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Söndag 31 MAJ 2015 NR 2 PIRATPOSTEN. En tidning av Ung Pirat Media. Piratpartiet splittrat efter voteringspass 2 Sid 2

Söndag 31 MAJ 2015 NR 2 PIRATPOSTEN. En tidning av Ung Pirat Media. Piratpartiet splittrat efter voteringspass 2 Sid 2 Söndag 31 MAJ 2015 NR 2 PIRATPOSTEN En tidning av Ung Pirat Media Piratpartiet splittrat efter voteringspass 2 Sid 2 Anton Nordenfur kandiderar som ordförande för piratpartiet Sid 4 Allt från Regnbågspiraternas

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81) 80 Öppnande av möte Vice ordförande öppnar mötet. 81 Årsmöteshandlingar och kallelse

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-04-26, kl. 17.00 Plats: IKDC, Lund Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer