Organisationsrapport, 10 augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsrapport, 10 augusti 2015"

Transkript

1 Organisationsrapport, 10 augusti 2015 av partiorganisatör Anton Nordenfur till partistyrelsens möte augusti. Partistyrelsen beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte att utse en partiorganisatör, som bland sina arbetsuppgifter ska rapportera på vilket sätt hen har skött sina åliggande och använt sin delegation på varje styrelsemöte. Dessa rapporter täcker i stort sett hela partiets verksamhet på alla nivåer, för att ge en bra överblick av vad som händer i partiet. Rapporten visar verksamhetsplanens text med grå bakgrund, följt av den senaste utvecklingen i vit bakgrund. Jag tog lite ledigt från partiarbete i ett par veckor under juli, vilket kändes väldigt välbehövt. Denna rapport täcker perioden från 1 juni till 10 augusti. 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet 1.2 Medlemsutbildning 1.3 Träffar AFK 1.4 Internkommunikation 1.5 Samordning 1. 6 Politisk utveckling 1.7 Ekonomi 2. Utåtriktat arbete 2.1 Kampanj och aktivism 2.2 Mediaarbete 2.3 Extern hemsida 2.4 Sociala media 2.5 Evenemang 2.6 Medlemsvärvning 3. Internationellt arbete 4. Långsiktig plan Dagsrapport

2 1. Internt arbete 1.1 Lokal verksamhet Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet. Lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner. De lokala föreningar som finns ska stöttas, och bildande av nya uppmuntras. Målet är åtta nybildade föreningar under året, och att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Partiet uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar. Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års eller uppstartsmöte. En pott pengar ska finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism. Fler föreningar har haft årsmöte, men långt ifrån alla. Deadline var 31/5 innan föreningar sätts vilande. Mer info på wikin ( ) och i lokalföreningsansvariges rapport. Arbetet med aktivistsamordnare har kommit igång på riktigt. Jag har träffats med Magnus Andersson och diskuterat igenom hur vi kan utveckla för att nå målet med kontaktpersoner i 75 kommuner innan året är slut, och han har tillsammans med Malin Moberg börjat kontakta aktivister och utse nya kontaktpersoner. Efter godkännandet av Piratpartiet Gotland har vi två nya föreningar i år, mot verksamhetsplanens mål på sju. Piratpartiet Gotland har fått bidrag. Aktivistinitiativ ska pushas ut mer. Betala ut bidrag till väntande föreningar.

3 1.2 Medlemsutbildning De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över, och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification förs in. Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas. Minst 100 pirater ska ha genomgått någon av partiets centrala kurser eller lokala studiecirklar under året. Dessa får gärna genomföras i samverkan med Ung Pirat på de orter där det är möjligt. En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt. Minst en central mediaträning ska hållas under året. För att uppmuntra kunskaps och erfarenhetsutbyte ska styrelse och ledning under året arbeta fram en "kunskapsbank" där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera. Arbetet med utbildning har omfokuserats allt mer på det digitala, dels med Mumbleträffar och dels med wikin som börjat fyllas på allt mer med information om bl a kulturbombning. Arbetet med mediaträningshelg har segats ned av att det är svårt att få ihop Göran och Troed pga deras jobbscheman och nu även Görans paus. Det får därför vänta till senare under året. Planeringarna kring en central aktivistutbildning har fortsatt, men inget datum har spikats. Se över de webbaserade kurserna och inför gamification på någon nivå. Wikin fylls på till att bli allt mer av en kunskapsbank att hjälpa till i utbildningen. Spika datum och skicka ut information om mediaträningshelg. Börja planera mer inför aktivistutbildning, leta personer.

4 1.3 Träffar AFK Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera. Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events med en mindre kostnad, med målet att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten. Pirater börjar träffas mer afk i och med att sommaren uppmuntrar, men det håller sig mycket lokalt, med ett tydligt undantag i Internet Freedom Weekend. Piratpartiet Uppsala planerar att anordna en parley under sommaren eller hösten. Aktivistsamordnarna har börjat skapa en kalender så att medlemmar enklare kan hitta events de kan vilja delta på. Ett informationsmail om hur och varför man anordnar Parleys gick ut till partifunktionärer den 1 juni. Piratpartiet Göteborg har anordnat en affischeringstävling med stor framgång. Aktivistinitiativ användes för priser från Piratshoppen. Jag har börjat prata mer med diverse lokalföreningar och lokala aktivister om att anordna parleys. Många tycker att det låter intressant men vill ogärna dra i det. Jag tror det lätt fastnar på att det är mycket jobb. Oklart hur det hanteras. Se över parleys, försöka pusha de som pratat om det.

5 1.4 Internkommunikation För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som premierar lugna diskussioner och resonemang framför häftiga utbyten av invektiv. Partiets interna kommunikation måste struktureras och skiktas bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar. En separat del av partiets webbsida innehåller sådan löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer. I samband med översyn av behörigheter och roller i Pirateweb görs en översyn av möjligheterna att rikta utskick geografiskt och funktionsmässigt på optimalt sätt. Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partiledningen. En tydlig kommunikationsstrategi ska utarbetas för de kommunikationsplattformer som partiet använder sig av, både externt och internt. Magnus Andersson har tillträtt som webmaster, och vi har börjat skissa upp framtida planer som bland annat inkluderar hur den nya medlemssidan ska fungera. Onlineforumet har blivit mer aktivt samtidigt som fler gått dit från facebookgruppen. Medlemsbrev har börjat gå ut mer regelbundet en gång i veckan, följt av en sommarpaus och sedan återgång till en gång i veckan. De ger en del respons, mestadels väldigt positiv, och de leder också till fler som beställer hem kampanjmaterial. Jag har börjat skissa på kommunikationsstrategi, men inte kommit fram till mer än skisser än. En kommunikationsstrategi för partiets kommunikationsplattformer ska tas fram. I vilket syfte har vi våra olika plattformer?

6 1.5 Samordning Med ett växande lokalt arbete kommer ett behov att ett led mellan å ena sidan partiets centrala ledning och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses. Partiets centrala ledning ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten då detta faller sig naturligt för båda organisationerna. Magnus Andersson och Malin Moberg är nya aktivistsamordnare, och har börjat utse lokala kontaktpersoner och hjälpa till med lokal aktivism. Vi har börjat ha mer aktivitet på Mumble, inklusive regelbundna tisdagsträffar, vilket skapar en helt ny plattform där medlemmar och aktivister från hela landet kan prata över VoIP. Jag har besökt UPs aprilmöte (afk) och majmöte (Mumble). Dessa möten bidrar en hel del i att öka kommunikationen mellan partiet och ungdomsförbundet, och det ger mig en mycket bättre överblick av vad de planerar och gör. Hänt 10/6: Jag deltog på UPs junimöte. Jag har pratat en del med UPs presidium om hur vi exempelvis kan samordna kampanjer och budskap för att nå vår gemensamma målgrupp mer enhetligt.

7 1. 6 Politisk utveckling Den politiska utveckling partiet gått genom behöver konsolideras. Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta, bland annat kring identitetspolitik och dess förhållande till informationspolitik. Ifall en sådan diskussion leder till en önskan om att omarbeta principprogrammet bör ett sådant arbete följa efter en grundlig diskussion, och påbörjas under Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå genom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller tillföra ny sakpolitiska program under slutet av året. Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik bör stimulera och strukturera diskussionen. Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar känner att de haft goda möjligheter att påverka resultatet i form av principer, ideologi och sakpolitik. Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår i till exempel frågor om upphovsrätt, informationsfrihet och identitetspolitik. En nätburen idétidskrift eller tankesmedja i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant. Vårmötet antog en del ny politik. Henrik Brändén har uppdaterat sammanställningen av politiska ställningstaganden och det har lagts upp på webbsidan. Medlemmar har börjat diskutera ideologi allt mer, bland annat på forumet, inklusive en diskussion om att eventuellt principprogrammet. UP föreningen Ung Pirat Media har börjat skicka ut en nättidning om piratrörelsen. En parley för politisk och/eller ideologisk diskussion planeras i Uppsala. Frågan om en piratpartistisk tidning tas upp på partistyrelsens augustimöte. Jag har pratat med en lobbygrupp om vår narkotikapolitik, som är intresserad av vår politik och dess utveckling. Sammanställningen om politik på den externa webbsidan behöver uppdateras för att inbegripa våra nya ställningstaganden, samt få en facelift överlag. Partiprogrammet borde uppdateras av partistyrelsen med 2014 och 2015 års medlemsmötesbeslut.

8 1.7 Ekonomi Att öka inkomsterna från donationer och ev andra källor har efter valet 2014 blivit än mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att stiga, och undersöka alternativa finansieringskällor. Gulddonationerna har hittills vart avsedda för löpandedriftskostnader för partiet, inte löner. En diskussion bör ske om huruvida partiet ska ledas ideellt, deltid eller på heltid. Om det ska ske på deltid eller heltid bör en från gulddonationer separerad, riktad finansiering skapas för avlöning av t ex partiledare. Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas. Hänt 18/4: Jan Lindgren kommer att ersättas av Henry Rouhviori som ekonomiansvarig när nya ekonomiska systemet kommer igång. Den nya crowdfundingsidan har börjat användas, ansvarig är Mikael Holm. Anton Nordenfur har fått tillgång till bankkontot och tagit bort allas tidigare rätt med undantaget Jan Lindgren. Ekonomin går bättre än planerat, med donationer något över förväntan, se separat ekonomirapport. Crowdfundingen till Pride gick bra, och vi kunde vara i Pride Park genom att dela kostnader och närvaro med UP Täby. Vi tar nu paus för att prioritera guldpiratdonationer. Skulderna till Piratprylar AB är alla lösta, med undantag för utskicken av valsedlar. Vi har deklarerat 2014s inkomster till Kammarkollegiet. Arbetet med att uppdatera fullmakter har skjutits upp, SEB gillar inte mitt personnummer. Ska ned till Stockholm i nästa vecka för att lösa det på plats. Information om guldpirat behöver gå ut tydligt till medlemmarna, med information om vad det går till och varför det är viktigt. Ge Henry rätt till bankkontot och sätt igång det nya ekonomisystemet.

9 1.8 Folkhögskola Piratpartiet bör arbeta systematisk och målmedvetet för att upprätta en folkhögskola. Kunskap är en av partiets grundpelare och upprättandet av en skola har stor symbolisk betydelse och bidrar med att öka vår trovärdighet på den politiska arenan. Under 2015 är det dags att gå från ord till handling. Innan årets utgång ska partistyrelsen ha tagit emot en ordentlig förstudie av ekonomiska, legala och andra förutsättningar som möjliggör ett beslut om huruvida partiet ska starta en folkhögskola. Hänt 18/4: Ingen rapport inkom till styrelsens marsmöte. Ingen rapport inkom till styrelsens majmöte.?

10 2. Utåtriktat arbete 2.1 Kampanj och aktivism Det är viktigt att behålla det momentum i det lokala kampanjarbetet vi fått upp under valrörelserna, så att partiet fortsätter att synas och märkas, och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande fyra åren. Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial dvs flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och tidlöst material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men det kan bli aktuellt med kompletterande material kring nya frågor som dyker upp. Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem. Jag har träffats med mlg och skrivit klart ett avtal som klargör våra olika skyldigheter och rättigheter. Vi har börjat hyra in oss på Aspuddenkansliet för att ha utrymme för vårt kampanjmaterial och våra andra grejor. Jag och mlg har gått igenom en hel del gammalt material och slängt en hel del samtidigt som vi sparat ett gäng exemplar som memorabilia. Det finns även en hel del saker (speciellt teknik) som vi ska gå igenom, en hel del är säljbart medan annat ska slängas eller sparas. En del hårddiskar måste kollas igenom så att de inte innehåller exempelvis medlemsuppgifter från partiets tidiga år. Aktivism har pushats ut i flera medlemsbrev, vilket fått en märkbar effekt på antalet aktivistkit som skickas ut. Gamification har börjat diskuteras allt mer på speciellt medlemsforumet, och ett par medlemmar har kommit med riktigt bra, konkreta förslag. Partiets ägodelar ska gås igenom, sorteras, och delar av det slängas eller säljas. Gamification måste planeras och konkretiseras.

11 2.2 Mediaarbete Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal och fackpress ska fortsätta. Under 2015 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i pressoch etermedia på redaktionell plats t ex genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande. Det som synts som mest i media har varit PP Islands framgångar. Insändarinskick har till stor del stannat av. Vad som skulle kunna återuppväcka det är något oklart. Flera debattartiklar har synts senaste månaden. Magnus Andersson och andra har börjat samla dem på wikin: Eventuellt kommer vissa Mumbleträffar börja spelas in som podcasts. Det gjordes bl a av UP Media när temat var frågor till partistyrelsen. Partiet behöver uppmuntra till fler originella manifestationer som kan dra till sig medias öga. Diskussion behöver tas om vi har personresurserna och behovet av en regelbunden podcast som t ex kan diskutera nyheter om våra kärnfrågor.

12 2.3 Extern hemsida Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel. Magnus Andersson har utsetts till ny webmaster, och vi har börjat ta fram en plan för den externa hemsidan. Det viktigaste nu är inte att skapa en ny hemsida eller ändra layouten, utan att kolla över användarvänligheten, uppdatera information, patcha, och laga. Uppenbara fel på hemsidan har börjat uppdateras med hjälp av crowdsourcing. Politiksidan har gjorts mer översiktlig och har uppdaterats. En stor del ouppdaterade plugins och liknande på huvudsidan har uppdaterats. Sidorna om vår politik ska uppdateras med den senaste politiken. Undersidorna måste uppdateras till senaste WordPress, och lagas en del är fortfarande trasiga från senaste övergången. Många sidor ligger kvar trots att de inte används, de ska arkiveras.

13 2.4 Sociala media Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor finns, och prata med folk där. Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst. Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material som kan bli viralt. Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern kommunikation och för interna diskussioner. Partiets officiella externa kanaler i sociala media ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera. Hänt 18/4: En ny struktur har införts för sociala media, där varje sida har en ansvarig följt av deras grupp aktivister som arbetar med närvaron. Tidigare har ansvarsstrukturen varit oklar, och arbetet ibland lidande. Vi har nu ansvariga för Facebook, Twitter, Google+, Instagram, och Reddit. Dessa samordnas i en chatt. Facebook har Anton Nordenfur som ansvarig. Samordningen sker i en chatt. Behörigheterna har setts över så att bara de som ska ha tillgång har det. Twitter har idag ingen ansvarig. Samordningen sker i en chatt. Google+ har Opassande som ansvarig. Instagram har Opassande som ansvarig. Reddit har Mattias Dahlberg som ansvarig. Utse en ny ansvarig för Twitter. Utse en ny ansvarig för YouTube.

14 2.5 Evenemang Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och bör ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet. Piratpartiet ska samarbeta med UP i deltagandet på Dreamhack. Piratpartiet ska delta på Pridefestivalen. Vi bör antingen närvara vid bok och bibliotek, eller någon större mässa som riktar sig mot skolor och lärare. Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen. Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som är villiga att arbeta med eventet och ekonomiska resurser för ett deltagande. Vi närvarade med oväntat många pirater på Almedalen. Vi kunde närvara på Stockholm Pride efter crowdfunding och samarbete med UP Täby. Piratpartiet Göteborg diskuterar en minskad närvaro på Bokmässan. Delta antingen vid Bok och bibliotek eller en liknande mässa.

15 2.6 Medlemsvärvning Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning. De medlemsvärvningsblanketter vi har går till fel adress. Det är inte en allt för stor kostnad att fixa nya (antagligen utan adress, som bara samlas in), vilket kan vara bra att ha både på Dreamhack och Pride hade det behövts någonting förutom en dator, ofta var det flera som ville gå med samtidigt, och datorer sinkade ned. Behöver planera hur en medlemsvärvningstävling ska gå till.

16 3. Internationellt arbete Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal, och därför är piratrörelsens politiska arbete av naturnödvändighet internationellt. Målet är en internationell politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information. Partiet ska därför delta i årsmötet för PPI. Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party. Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier, t ex genom att stödja Piratpartiet i Norge när de jobbar med sin kommunvalskampanj. Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser. Hänt 18/4: Styrelsen har lagt en proposition om att lämna PPI på vårmötet. PPEU planerar årsmöte under sommaren. Styrelsen diskuterar nominering av kandidater till PPEU på nästa styrelsemöte. Vårmötet beslutade att vi ska lämna PPI. Piratpartiet skickar Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen till PPEUs årsmöte i sommar, och nominerar Mattias Bjärnemalm till deras styrelse. Jag kommer att närvara på PPIs årsmöte i Polen i juli för att nätverka. Josef Ohlsson Collentine och Fabian Rosdalen deltog på PPEUs årsmöte, och Mattias Bjärnemalm valdes till styrelsen. Jag hade tänkt vara med på PPIs årsmöte i Polen, men min flyg kom inte fram förrän timmar efter att mötet slutat. Jag fick i alla fall chansen att umgås med ett gäng internationella pirater som var kvar i Warszawa, och det var trevligt. Collentine har börjat prata om samarbete med Norge inför deras val i september. Den internationella piratrörelsen har lyfts fram allt mer i medlemsbrev. Uppmärksamma det internationella arbetet för våra medlemmar, exempelvis genom direktlänkar och liknande på hemsidan eller medlemssidan.

17 4. Långsiktig plan Partiet skall under 2015 ta fram en långsiktig plan för hur partiet ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att vinna framtida val. Hänt 27/3: Det har börjat diskuteras vad medlemmar och sympatisörer ser som de viktigaste sakerna partiet kan göra de närmsta fem åren, både på medlemsforumet och i facebookgruppen. Efter en blandning av bra idéer och off topic förslag har diskussionerna stannat av. Frågan tas upp på styrelsens augustimöte.

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer