Strategisk Planering. Miljömässiga och sociala krav på drivmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk Planering. Miljömässiga och sociala krav på drivmedel"

Transkript

1 rr TN /11 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden Diarienummer 0584 /08 Strategisk Planering Urban Ledin Telefon E-post: Miljömässiga och sociala krav på drivmedel Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att godkänna trafikkontorets förslag till miljömässiga och sociala krav på drivmedel föt Göteborgs Stad hemställa till kommunstyrelsen att fastställa trafikkontorets förslag till uppdaterade miljömässiga och sociala krav på drivmedel. Sammanfattning Trafikkontoret har under en lång tid arbetat för en ökad andel förnybara drivmedel, både gällande stadens egen fordonspark och för upphandlade transporttjänster såsom stadstrafikens bussar. Samtidigt har kraven på sociala förhållanden i produktion av råvaror till drivmedel vuxit sig allt starkare. Trafiknämnden tog därför (TN 112/08) beslut om miljömässiga och sociala krav på drivmedel. Kraven beslutades användas i upphandlingar där drivmedel är en förutsättning för att utföra tjänsten, t ex upphandlingar av Västtrafiks bussentreprenader, byggentreprenadtjänster och i de drivmedelsavtal som Upphandlingsbolaget upprättar. Kraven hade remissats bland Trafikkontorets berörda samarbetspartners i staden och erhållna synpunkter har tagits med där så har bedömts möjligt.. Kraven omfattar fyra områden ; spårbarhet, miljökrav, sociala krav och uppföljning. Kravställandet ingår som en del i EU-projektet CARE North WP 6. Carbon Responsible Transport strategies for the North Sea area består av flera lokala projekt med syfte att minska koldioxidutsläppen. Kraven har inspirerat Miljöstyrningsrådet som därefter tagit fram liknande krav för drivmedel under år Miljöstyrningsrådet är regeringens 1(11)

2 expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. De ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad produktinformation (EPD). Göteborg Stads Trafikkontor har deltagit i det arbetet genom representation i den expertgrupp som varit aktiva under framtagandet. Upphandlingsbolaget står nu inför en förnyad upphandling av drivmedel för Göteborg Stad. Trafikkontoret finns representerat i den avtalsgrupp som arbetar med detta. Samtidigt har Miljöstyrningsrådet under 2011 reviderat sina krav på drivmedel. Trafikkontoret har även nu deltagit i det senast nämnda arbetet. En revidering av Trafiknämndens beslutade drivmedelskrav föreligger därför. Skillnader mellan de krav som Trafiknämnden antog och nuvarande revideringsförslag är att nuvarande förslag innebär : All redovisning gäller på massbalansnivå (med massbalans avses att den tillförda mängden med vissa egenskaper överensstämmer med den uttagna mängden med samma egenskaper. Man måste därför inte redovisa exakt de råvaror som processas och förädlas utan samma principer som för grön el kan tillämpas. Minst 97 % av ingående råvarubas skall redovisas). All redovisning är tidsbegränsad Antal ILO-konventioner som berörs har utökats. ILO står för Internationella arbetsorganisationen vilket är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Kraven på markanvändning (biologisk mångfald) har modifierats Ekonomiska konsekvenser Trafikkontoret ställer sedan fem år tillbaka sociala krav vid upphandling av gatsten. Detta har bl a fått till följd att entreprenörsledet har börjat arbeta med frågorna och i vissa fall gjort förändringar i sina leverantörsled. Trafikkontoret har dock inte kunna kvantifiera någon merkostnad av kraven. Sannolikt för att merkostnader till följd av kraven är små jämfört med den allmänna prisuppgången på byggmarknaden, t ex på grund av högre råvaruoch energipriser. Resurser för uppföljning är dock en merkostnad som ligger på beställaren att hantera. Trafikkontorets bedömning är att samma förhållande är giltigt på drivmedelsområdet beslutade Trafiknämnden om miljö och sociala krav på drivmedel. Efter det har ytterligare stora aktörer ställt liknande krav utan att merkostnader har kunnat påvisas. Slutsatsen är att reviderade miljömässiga och sociala krav på drivmedel inte kommer påverka prisbilden på drivmedel märkbart. För drivmedel producerade från jordbruksgrödor är det därför världsmarknadspriset på jordbrukspriset som blir drivande på drivmedel från jordbruksmark. Trafikkontoret bedömer därför att kraven inte kommer öka kostnaderna för biodrivmedel på något avgörande sätt. Trafikkontoret anser inte heller att Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 2(11)

3 kraven kommer att missgynna kollektivtrafiken gentemot biltrafiken i den mån Västtrafik kommer att använda sig av kraven. Dels tack vare att merkostnaden kommer vara marginell, dels beroende på att allt fler drivmedelsleverantörer kommer certifiera sina produkter för hela marknaden och inte bara för de kunder som är först ute med att ställa krav. De merkostnader som föreligger är de resurser som kommer att krävas för uppföljning av de ställda kraven. Detta ingår dock som en del i EU-projektet CARENorth varmed ersättning erhålls därifrån med ungefär hälften av kostnaderna. Birgitta Hellgren Trafikdirektör Anders Roth Miljöchef Bakgrund Trafikkontoret har under en lång tid arbetat för en ökad andel förnybara drivmedel, både gällande stadens egen fordonspark och för upphandlade transporttjänster som stadstrafikens bussar. Bl a har Trafiknämnden gett som inriktning till Västtrafik att andelen förnybara drivmedel successivt ökas för att år 2012 motsvara 50 % av trafiken och 100 % av trafiken från år Samtidigt har kraven på sociala förhållanden i produktion av råvaror till drivmedel vuxit sig allt starkare. Frågorna kring bränslenas miljöegenskaper är relevanta att ställa, inte bara för biobränslen för fordonsdrift utan mer generellt. Drivmedel är enligt Naturvårdsverkets rapport om Konsumtionens klimatpåverkan (Rapport 5903 november 2008)en av tre branscher vars försäljning till offentlig sektor som har i särklass störst utsläpp av koldioxid. För att kunna avgöra ifall ett drivmedel är producerat under miljömässigt goda och socialt acceptabla former är spårbarhet av bränslet en viktig parameter. För biodrivmedel är möjligheten till spårbarhet generellt större än för de fossila drivmedlen då förnybara drivmedel på den svenska marknaden oftast kommer från ett fåtal leverantörer vilka ofta känner både ursprung och produktionsprocesser väl. Frågan om ursprung och miljömässig och social hänsyn för dessa drivmedel har även kommit att diskuteras tidigt och i stor omfattning varför det har varit viktigt att säkerställa att denna information skall kunna ges. För fossila drivmedel är situationen en annan. Handelssystemet för dessa har byggts upp under en lång tid där frågan om ursprung har varit sekundär. Målet har i stället varit att skapa ett så rationellt och ekonomiskt system som möjligt vilket med raffinaderi, transporter, depåsamarbete och slutlig distribution i praktiken omöjliggör att för konsumenten kunna ge information om var och hur drivmedlet har producerats. Ett nyligen infört EU-direktiv för att undvika utsläpp från bensin och diesel innebär dock att leverantörerna måste säkerställa spårbarheten. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3(11)

4 Flera initiativ har tagits inom detta område, både inom Sverige och internationellt. Bl a har Miljönämnden i Stockholms Stad tagit beslut om spårbarhets- och sociala krav på drivmedel. Den nordiska miljömärkningen Svanen tog 2008 fram kriterier för en miljömärkning av drivmedel. Miljöstyrningsrådet har genomfört ett arbete för att ta fram kriterier för etiska och miljökrav på drivmedel där den första versionen publicerades År 2008 presenterades också ett arbete av det svenska företaget SEKAB med att lansera hållbarhetscertifierad etanol i Sverige där bl a krav på spårbarhet ingår. De föreslagna kraven och behandlingssättet är en fortsättning på det beslut som Trafiknämnden fattade , TN 112/08. De här föreslagna reviderade kraven på drivmedel ska också ses som en fortsättning på arbetet med att ställa kontraktsvillkor på byggentreprenörerna gällande sociala krav vid upphandling av stenprodukter (TN ). Kravställandet ingår också som en del i EUprojektet CARE North WP 6. Carbon Responsible Transport strategies for the North Sea area består av flera lokala projekt med syfte att minska koldioxidutsläppen. När Upphandlingsbolaget 2007 genomförde en drivmedelsupphandling frågade de efter anbudsgivarnas etikarbete. "Leverantören skall i anbudet redovisa om, och i så fall vilka, etiska krav som ställs på underleverantör och/eller producent. I samband med sedvanlig avtalsuppföljning kommer leverantören att erbjudas tillfälle att redovisa detta arbete." Endast ett bolag svarade då ja på frågan om de arbetade med etiska frågor i produktionsledet, ytterligare ett bolag svarade nej och övriga anbudsgivare behandlade informationskravet med tystnad. Utvalda delar av TN:s beslutade miljö- och etiska krav på drivmedel lyftes 2008 in i kraven på leverantörerna. En begränsad uppföljning har genomförts som visar på att kraven var relevanta och uppföljningsbara. Västtrafik ställer krav i två avtal, ett med Busslink och ett med Veolia. Kraven är inte likalydande men snarlika. Kretsloppskontoret i Göteborg ställer krav i avtalet med Renova. Kammarkollegiet ställde liknande krav vid sin upphandling Kommentus ställde krav i enlighet med Miljöstyrningsrådets baskrav Miljöstyrningsrådet (MSR) som har i uppdrag att ta fram och upprätthålla nationella kriterier för miljöanpassad upphandling av drivmedel för offentliga kunder tog fram en första version Trafikkontoret i Göteborg Stad deltog i expertgruppen. Som ett led i arbetet att ta fram sådana kriterier genomfördes en marknadsanalys för att beskriva den svenska drivmedelsmarknaden och dess aktörer, vilka drivmedel som idag är kommersiellt tillgängliga och kan utgöra trovärdiga alternativ nu eller inom några års perspektiv och vilka mekanismer som styr marknaden. I samband med marknadsanalysen genomfördes även en enkät riktad till drivmedelsaktörer i Sverige med syfte att belysa spårbarhet av råvaror och Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4(11)

5 drivmedel och ifall aktören ställer några miljömässiga eller sociala krav vid produktion av råvaror och drivmedel. Den enkät som har genomförts i det ovan nämnda arbetet var riktad till svenska aktörer på drivmedelsmarknaden och publicerades Den visar på stora skillnader i vissa avseenden. Spårbarhet av råvaror och drivmedel tenderar att vara mycket tydligare för biodrivmedel jämfört med de fossila drivmedlen. Ett antal bolag inom biobränslebranschen kan idag uppge värden för energi och klimatpåverkan och flera andra deklarerar att de snart kommer att kunna göra detta eller att de snart kommer att tvingas göra detta med införande av nya direktiv. Många bolag inom både biodrivmedel som fossila ställer idag krav på miljömässig och social hänsyn och gör detta inom någon slags certifiering eller standard. Även företagsspecifika regelverk används vilka idag inkluderar krav på social hänsyn vid produktion av råvara eller drivmedel. Trafikkontorets slutsats gällande dagens marknadssituation är att det är relevant och möjligt att ställa krav på drivmedel, men att mycket arbete återstår innan alla drivmedelsleverantörer kan svara upp till de krav som nu börjar komma. Utgångspunkter för förslaget är att kraven ska: fungera för alla sorters bränslen. uppmuntra till bättre bränslen miljömässigt. säkerställa en rimlig arbetsmiljö för dem som framställer råvarorna. gå att svara på och hantera hos entreprenörer och drivmedelsleverantörer. Tillämpning av kraven Kraven bör vara tillämpliga i stadens upphandlingar av drivmedel. De bör också tillämpas i andra upphandlingar när drivmedel används i stor mängd, är en väsentlig del av tjänsten som upphandlas och användningen kan följas upp. Exempel kan vara Västtrafiks bussentreprenader och byggentreprenader när bonus ges för användning av förnybara drivmedel. Kraven säger inget om andelen förnybara drivmedel utan gäller lika för alla bränslen. Krav på andelen förnybart ställs separat på tjänsternas utförande. Det som fastställdes i Trafiknämnden 2008 och som föreslås fortsätta gälla är att ställa krav på hur alla bränslen ska vara beskaffade. Kraven är formulerade under fyra rubriker: Spårbarhet Miljökrav Sociala krav Uppföljning Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 5(11)

6 Förslag till krav Spårbarhet Anbudsgivaren skall vid anbudstillfället redogöra för hur man avser att säkerställa spårbarheten för drivmedlet och dess råvarubas (ex olja, kol, naturgas, vete, sockerrör, raps, substrat till biogas etc) som levereras under avtalsperioden. Uppgifterna skall omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt enligt principen om massbalans hos den mängd som offereras. Med massbalans avses att den tillförda mängden med vissa egenskaper överensstämmer med den uttagna mängden med samma egenskaper. Man måste därför inte redovisa exakt de råvaror som processas och förädlas utan samma principer som för grön el kan tillämpas. Minst 97 % av ingående råvarubas skall redovisas. Leverantören skall senast 1 år efter att avtalet slutits redogöra för ursprung och produktionsanläggningar för levererat drivmedel. Redovisningen skall göras i enlighet med nedanstående tabell. Även råvarubaserna (ex olja, kol, naturgas, vete, sockerrör, raps, substrat till biogas etc) som ingår till minst 97 % av drivmedlet skall anges. Uppgifterna skall omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt på en massbalansnivå. Drivmedel Råvarubas Ursprung Produktionsanläggning Bensin, Diesel, Alkylatbensin, LPG Ex. olja, kol, naturgas Oljefält, gasfält eller motsvarande Raffinaderi Fordonsgas Div. substrat Gasfält, odlingsområde/ reningsverk eller substratets ursprung i övrigt. E85, ED95 Ex. vete, sockerrör etc. Odlingsområde 1 eller råvarans ursprung i övrigt. Biodiesel/RME/FAME Ex. raps, sojabönor etc. Odlingsområde 2 eller råvarans ursprung i övrigt. Biogasanläggning/ rötkammare, uppgraderingsanläggning Fermentationsanläggning, destillationsanläggning Omestrings/förestringsanläggning Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 6(11)

7 Miljökrav Klimatpåverkan - förnybar andel av drivmedel Anbudsgivaren skall redogöra för hur man avser säkerställa att produkten som levereras under avtalsperioden har en total klimatpåverkan som är minst 50 procent lägre än medelvärdet för bensin och diesel definierat i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG. Leverantören skall redovisa i enlighet med principerna för massbalans hos den mängd biodiesel/fame, biogas, ED95, E85 biogas, etanol, FAME eller annan förnybar råvara (även som inblandning i bensin och diesel). Leverantören skall senast 1 år efter att avtalet slutits redogöra för hur detta uppfylls. Uppgifterna ska omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt på en massbalansnivå. Minst 97% av råvarubasen skall redovisas. Klimatpåverkan skall beräknas och rapporteras i enlighet med Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen samt tillhörande föreskrifter. Klimatpåverkan fossila bränslen Anbudsgivaren skall redogöra för hur man arbetar för att minska klimatpåverkan från bensin, naturgas, LPG och diesel. Leverantören skall redovisa i enlighet med principerna för massbalans för den mängd fossil råvara som offereras Klimatpåverkan från bensin, naturgas och diesel skall inte överstiga Bränslekvalitetsdirektivets (2009/30/EG) värde på lägsta standard för bränslen baserad på växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln. Observera att kravet gäller från och med det datum kommissionen har definierat ett värde inom ramen för Bränslekvalitetsdirektivet 2009/30/EG. Leverantören skall senast 1 år efter att kommissionen definierat det genomsnittliga värdet för utsläpp från fossila bränslen redogöra för hur detta krav uppfylls. Rapporten skall vara utförd i enlighet med den skyldighet som framgår i Drivmedelslagen (2011:319), 20 gällande att rapportera bränslens utsläpp av växthusgaser. Markanvändning Råvaror, förädlingsprodukter och färdiga drivmedel ska produceras/bearbetas i enlighet med gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter i respektive land om naturvård och biotopskydd för de mark- och vattenområden som berörs. Leverantören skall senast 1 år efter att avtalet slutits redogöra för hur detta uppfylls. Uppgifterna ska omfatta hela produktionskedjan från råvaror till Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 7(11)

8 färdig produkt på massbalansnivå. Minst 97% av råvarubasen skall redovisas. Sociala krav Anbudsgivaren skall vid anbudstillfället redogöra för att och hur man avser säkerställa att drivmedlen som levereras under avtalsperioden har producerats/ bearbetats/ hanterats i en för de anställda säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till alternativt likvärdig lagstiftning med motsvarande innebörd, se bilaga 1 nedan. Uppgifterna skall så långt det är möjligt - omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt enligt principen om massbalans hos den mängd som offereras. Minst 97 % av ingående råvarubas ska redovisas. Produkt Offererar ej detta drivmedel Ja kravet uppfylls. Specificera hur långt tillbaka i produktionskedjan Beskrivning av hur kravet uppfylls Bensin Bensin med andel förnybara råvaror Dieselolja Diesel med andel förnybara råvaror Fordonsgas E85 ED95 Biodiesel/FAME LPG Alkylatbensin Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande arbetsvillkor, i leverantörskedjan. I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller. Varor som levereras ska vara producerade under förhållanden som är förenliga med: ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 3, FN:s barnkonvention artikel 32, arbetsmiljölagstiftning enligt ILO 170 (om säkerhet vid användning av kemiska produkter), ILO 155 (om arbetsskydd och arbetsmiljö), ILO 148 (om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer) samt övrig arbetslagstiftning om gäller i tillverkningslandet, Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 8(11)

9 samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Under kontraktsperioden har uppdragsgivaren rätt till insyn och rätt att kontrollera, exempelvis via inspektion, och rapportera kring leverantörens uppföljning av de sociala kraven.. Leverantören ska utan anmodan inom 9 månader efter avtalsstart inkomma med svar om hur man lever upp till sociala krav i leverantörskedjan. Redovisning kan ske genom uppförandekod (Code of conduct), egna kontroller av leverantörer, tredjepartskontroller eller annan dokumentation. Om avvikelser uppdagas, ska leverantören inom den tidsfrist som vi kommer överrens om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en handlingsplan. Om åtgärder inte vidtas inom avtalad tid, kommer detta betraktas som att leverantören väsentligen har brutit mot avtalet och uppdragsgivaren kan komma att häva kontraktet. Utdrag ur dessa konventioner som är relevanta finns på under fliken leverantör samt i bifogad bilaga 1 till denna skrivelse. Uppföljning Uppföljningen är en viktig del i arbetet med att få ett fungerande system. Uppföljningen förslås bestå av två delar. Leverantörens egen redogörelse till beställaren, där leverantören redovisar arbetsmetoder samt resultatet av arbete. Det kan vara en leverantörsförsäkran, leverantörsredovisning, uppförandekod, handlingsplan, intyg från ansvariga myndigheter i respektive land, rapport utförd i enlighet med den skyldighet som framgår i Drivmedelslagen (2011:319) 20 gällande att rapportera bränslens utsläpp av växthusgaser, rapportering av socialt ansvarstagande enligt Miljöstyrningsrådets uppföljningsformulär eller annat rapporteringssystem. Uppföljande besök/revisioner från Trafikkontoret i produktionskedjan. Kontrollen kommer att utföras av ackrediterade revisionsorgan eller annan oberoende part. Om revisionen visar att de ursprungliga uppgifterna som leverantören uppvisat är korrekta, skall Trafikkontoret stå för för denna kostnad. Om utredningen visar att redovisade uppgifter från leverantören inte följer avtalsvillkoren, skall leverantören stå för denna kostnad. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9(11)

10 BILAGA 1 VILLKOR FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE Definitioner 1. Barnarbete i strid mot nationell lagstiftning och internationella konventioner skall ej förekomma (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention) Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. a. Barn under 18 år skall ej utföra någon typ av arbete som sätter barnets säkerhet samt fysiska och/eller psykiska hälsa i fara. b. Barn under 15 år (eller ålder enligt nationell lagstiftning) skall ej utföra någon typ av arbete som hindrar eller skadar deras möjligheter till utveckling. 2. Tvångsarbete skall ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 29 och 105) Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som ej utförs på frivillig basis. a. Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete skall ej förekomma i någon form, b. Arbetstagare är fria att avsluta sin anställning med en rimlig uppsägningstid. 3. Diskriminering skall ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 100 och 111) Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. a. Arbetstagare skall ej diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 4. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar skall respekteras (ILO: s kärnkonventioner 87 och 98) Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke-formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. a. Arbetstagare och arbetsgivare har rätt organisera sig och ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt har rätt att driva kollektiva förhandlingar. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 10(11)

11 b. All inblandning i en sådan organisation skall ske helt utan repressalier eller innebära andra former av nackdelar för arbetstagaren. 5. Arbetsmiljön skall vara säker och hygienisk (ILO 155, 170 och 148) Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. a. Arbetsgivaren skall, så långt det är möjligt, säkra att användningen av kemiska produkter sker under en sådan kontroll att den inte medför en hälsorisk för arbetstagaren. b. Arbetsgivaren skall, så långt det är möjligt, säkra att arbetsplatsen, maskiner, utrustning och processer under dennes kontroll, inte utgör en hälsorisk samt att arbetstagaren har tillgång till arbetsskyddskläder och annan skyddsutrustning där det är nödvändigt. c. Arbetsgivaren skall ha rutiner för hantering av nödsituationer och olyckor samt ansvara för att nödutgångar hålls fria och att brandskyddsutrustning och utrustning för förstahjälpen finns tillgänglig. d. Arbetsgivare ska säkerställa skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön förosakade av luftföroreningar, buller och vibrationer. Vid behov måste arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 11(11)

Strategisk planering. Förslag till uppdaterade riktlinjer för miljömässiga och sociala krav på drivmedel

Strategisk planering. Förslag till uppdaterade riktlinjer för miljömässiga och sociala krav på drivmedel TN 290/14 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2014-11-26 Diarienummer 2522/11 Strategisk planering Ann-Marie Ramnerö Telefon 031-368 265 E-post: ann-marie.ramnero@trafikkontoret.goteborg.se Förslag till uppdaterade

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Miljömässiga och sociala krav på drivmedel

Miljömässiga och sociala krav på drivmedel 1 Handläggare: Anders Roth Sammanträdesdatum Dnr 0584/08 Tel: 031 368 25 64 Trafiknämnden Göteborg Miljömässiga och sociala krav på drivmedel Sammanfattning Trafikkontoret har under en lång tid arbetat

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Framtagen av etisk arbetsgrupp Göteborg, Malmö, Örebro, Stockholm och Lund 2015-11-10 1 Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

Sociala krav vid upphandlingar

Sociala krav vid upphandlingar Ressursdokument: Saksfremlegg og vedtak Gøteborgs kommune, Trafikkontoret 1 Handläggare: Anders Roth Sammanträdesdatum Dnr 1191/06 Tel: 031 61 37 03 Trafiknämnden Göteborg Sociala krav vid upphandlingar

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Miljö och sociala krav i upphandling Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus Agenda Varför använda upphandling till att driva hållbarhetsfrågor? Vad säger nya lagen? UHMs

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353

SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3*04-23 0001 9 Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun

Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Hedbäck 2014-02-06 KS 2014/0106 Kommunstyrelsen Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning

Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning Lina Engström Enheten för hållbara bränslen Innehåll Kort översikt om hållbarhetskriterier Lagändring HBKL (LSE), höst 2011 Hållbarhetsbesked Fortsatt arbete

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad 2016-04-12 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter Sida 1/8 1.0 Bakgrund och syfte Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Reviderat företag: Leverantören till OKQ8 fossilt bränsle Plats: Huvudkontor Revisionsdatum: 6/5 2014 Revisor: Sara Gripstrand, Goodpoint

Läs mer

Svar på skrivelse "Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing"

Svar på skrivelse Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2013-01-12 TN 1211-0239 STYRELSESAMMANTRÄDE 2013»02-0 5 [ÄRENDE tili Svar på skrivelse

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Hållbara drivmedel 2016/17

Hållbara drivmedel 2016/17 Hållbara drivmedel 2016/17 Hållbara drivmedel i samhället 1 OKQ8 och hållbara drivmedel OKQ8 arbetar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015

Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015 PM Informationsmaterial om hållbarhetsbesked Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har Ecoplan haft i uppdrag att i

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - FARTYGSTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - FARTYGSTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - FARTYGSTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

KONKURRENSVERKETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄKEMEDEL

KONKURRENSVERKETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄKEMEDEL KONKURRENSVERKETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄKEMEDEL Detta dokument är framtaget för att du enkelt ska kunna klippa och klistra den information du behöver. Observera att detta dokument saknar all bakgrundsinformation

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

SP Biogasar häng med!

SP Biogasar häng med! SP Biogasar häng med! Metanutsläpp och hållbarhetskriterier, HBK Bo von Bahr, SP Magnus Andreas Holmgren, SP Begynnelsen Media Artikel i Svenska Dagbladet 28 oktober 2004 Förluster vid produktion och distribution

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Yttrande Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Bakgrund Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 26 februari 2016 (Fi2016/00530/UR) ombetts att yttra sig

Läs mer