Strategisk Planering. Miljömässiga och sociala krav på drivmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk Planering. Miljömässiga och sociala krav på drivmedel"

Transkript

1 rr TN /11 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden Diarienummer 0584 /08 Strategisk Planering Urban Ledin Telefon E-post: Miljömässiga och sociala krav på drivmedel Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att godkänna trafikkontorets förslag till miljömässiga och sociala krav på drivmedel föt Göteborgs Stad hemställa till kommunstyrelsen att fastställa trafikkontorets förslag till uppdaterade miljömässiga och sociala krav på drivmedel. Sammanfattning Trafikkontoret har under en lång tid arbetat för en ökad andel förnybara drivmedel, både gällande stadens egen fordonspark och för upphandlade transporttjänster såsom stadstrafikens bussar. Samtidigt har kraven på sociala förhållanden i produktion av råvaror till drivmedel vuxit sig allt starkare. Trafiknämnden tog därför (TN 112/08) beslut om miljömässiga och sociala krav på drivmedel. Kraven beslutades användas i upphandlingar där drivmedel är en förutsättning för att utföra tjänsten, t ex upphandlingar av Västtrafiks bussentreprenader, byggentreprenadtjänster och i de drivmedelsavtal som Upphandlingsbolaget upprättar. Kraven hade remissats bland Trafikkontorets berörda samarbetspartners i staden och erhållna synpunkter har tagits med där så har bedömts möjligt.. Kraven omfattar fyra områden ; spårbarhet, miljökrav, sociala krav och uppföljning. Kravställandet ingår som en del i EU-projektet CARE North WP 6. Carbon Responsible Transport strategies for the North Sea area består av flera lokala projekt med syfte att minska koldioxidutsläppen. Kraven har inspirerat Miljöstyrningsrådet som därefter tagit fram liknande krav för drivmedel under år Miljöstyrningsrådet är regeringens 1(11)

2 expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. De ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad produktinformation (EPD). Göteborg Stads Trafikkontor har deltagit i det arbetet genom representation i den expertgrupp som varit aktiva under framtagandet. Upphandlingsbolaget står nu inför en förnyad upphandling av drivmedel för Göteborg Stad. Trafikkontoret finns representerat i den avtalsgrupp som arbetar med detta. Samtidigt har Miljöstyrningsrådet under 2011 reviderat sina krav på drivmedel. Trafikkontoret har även nu deltagit i det senast nämnda arbetet. En revidering av Trafiknämndens beslutade drivmedelskrav föreligger därför. Skillnader mellan de krav som Trafiknämnden antog och nuvarande revideringsförslag är att nuvarande förslag innebär : All redovisning gäller på massbalansnivå (med massbalans avses att den tillförda mängden med vissa egenskaper överensstämmer med den uttagna mängden med samma egenskaper. Man måste därför inte redovisa exakt de råvaror som processas och förädlas utan samma principer som för grön el kan tillämpas. Minst 97 % av ingående råvarubas skall redovisas). All redovisning är tidsbegränsad Antal ILO-konventioner som berörs har utökats. ILO står för Internationella arbetsorganisationen vilket är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Kraven på markanvändning (biologisk mångfald) har modifierats Ekonomiska konsekvenser Trafikkontoret ställer sedan fem år tillbaka sociala krav vid upphandling av gatsten. Detta har bl a fått till följd att entreprenörsledet har börjat arbeta med frågorna och i vissa fall gjort förändringar i sina leverantörsled. Trafikkontoret har dock inte kunna kvantifiera någon merkostnad av kraven. Sannolikt för att merkostnader till följd av kraven är små jämfört med den allmänna prisuppgången på byggmarknaden, t ex på grund av högre råvaruoch energipriser. Resurser för uppföljning är dock en merkostnad som ligger på beställaren att hantera. Trafikkontorets bedömning är att samma förhållande är giltigt på drivmedelsområdet beslutade Trafiknämnden om miljö och sociala krav på drivmedel. Efter det har ytterligare stora aktörer ställt liknande krav utan att merkostnader har kunnat påvisas. Slutsatsen är att reviderade miljömässiga och sociala krav på drivmedel inte kommer påverka prisbilden på drivmedel märkbart. För drivmedel producerade från jordbruksgrödor är det därför världsmarknadspriset på jordbrukspriset som blir drivande på drivmedel från jordbruksmark. Trafikkontoret bedömer därför att kraven inte kommer öka kostnaderna för biodrivmedel på något avgörande sätt. Trafikkontoret anser inte heller att Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 2(11)

3 kraven kommer att missgynna kollektivtrafiken gentemot biltrafiken i den mån Västtrafik kommer att använda sig av kraven. Dels tack vare att merkostnaden kommer vara marginell, dels beroende på att allt fler drivmedelsleverantörer kommer certifiera sina produkter för hela marknaden och inte bara för de kunder som är först ute med att ställa krav. De merkostnader som föreligger är de resurser som kommer att krävas för uppföljning av de ställda kraven. Detta ingår dock som en del i EU-projektet CARENorth varmed ersättning erhålls därifrån med ungefär hälften av kostnaderna. Birgitta Hellgren Trafikdirektör Anders Roth Miljöchef Bakgrund Trafikkontoret har under en lång tid arbetat för en ökad andel förnybara drivmedel, både gällande stadens egen fordonspark och för upphandlade transporttjänster som stadstrafikens bussar. Bl a har Trafiknämnden gett som inriktning till Västtrafik att andelen förnybara drivmedel successivt ökas för att år 2012 motsvara 50 % av trafiken och 100 % av trafiken från år Samtidigt har kraven på sociala förhållanden i produktion av råvaror till drivmedel vuxit sig allt starkare. Frågorna kring bränslenas miljöegenskaper är relevanta att ställa, inte bara för biobränslen för fordonsdrift utan mer generellt. Drivmedel är enligt Naturvårdsverkets rapport om Konsumtionens klimatpåverkan (Rapport 5903 november 2008)en av tre branscher vars försäljning till offentlig sektor som har i särklass störst utsläpp av koldioxid. För att kunna avgöra ifall ett drivmedel är producerat under miljömässigt goda och socialt acceptabla former är spårbarhet av bränslet en viktig parameter. För biodrivmedel är möjligheten till spårbarhet generellt större än för de fossila drivmedlen då förnybara drivmedel på den svenska marknaden oftast kommer från ett fåtal leverantörer vilka ofta känner både ursprung och produktionsprocesser väl. Frågan om ursprung och miljömässig och social hänsyn för dessa drivmedel har även kommit att diskuteras tidigt och i stor omfattning varför det har varit viktigt att säkerställa att denna information skall kunna ges. För fossila drivmedel är situationen en annan. Handelssystemet för dessa har byggts upp under en lång tid där frågan om ursprung har varit sekundär. Målet har i stället varit att skapa ett så rationellt och ekonomiskt system som möjligt vilket med raffinaderi, transporter, depåsamarbete och slutlig distribution i praktiken omöjliggör att för konsumenten kunna ge information om var och hur drivmedlet har producerats. Ett nyligen infört EU-direktiv för att undvika utsläpp från bensin och diesel innebär dock att leverantörerna måste säkerställa spårbarheten. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3(11)

4 Flera initiativ har tagits inom detta område, både inom Sverige och internationellt. Bl a har Miljönämnden i Stockholms Stad tagit beslut om spårbarhets- och sociala krav på drivmedel. Den nordiska miljömärkningen Svanen tog 2008 fram kriterier för en miljömärkning av drivmedel. Miljöstyrningsrådet har genomfört ett arbete för att ta fram kriterier för etiska och miljökrav på drivmedel där den första versionen publicerades År 2008 presenterades också ett arbete av det svenska företaget SEKAB med att lansera hållbarhetscertifierad etanol i Sverige där bl a krav på spårbarhet ingår. De föreslagna kraven och behandlingssättet är en fortsättning på det beslut som Trafiknämnden fattade , TN 112/08. De här föreslagna reviderade kraven på drivmedel ska också ses som en fortsättning på arbetet med att ställa kontraktsvillkor på byggentreprenörerna gällande sociala krav vid upphandling av stenprodukter (TN ). Kravställandet ingår också som en del i EUprojektet CARE North WP 6. Carbon Responsible Transport strategies for the North Sea area består av flera lokala projekt med syfte att minska koldioxidutsläppen. När Upphandlingsbolaget 2007 genomförde en drivmedelsupphandling frågade de efter anbudsgivarnas etikarbete. "Leverantören skall i anbudet redovisa om, och i så fall vilka, etiska krav som ställs på underleverantör och/eller producent. I samband med sedvanlig avtalsuppföljning kommer leverantören att erbjudas tillfälle att redovisa detta arbete." Endast ett bolag svarade då ja på frågan om de arbetade med etiska frågor i produktionsledet, ytterligare ett bolag svarade nej och övriga anbudsgivare behandlade informationskravet med tystnad. Utvalda delar av TN:s beslutade miljö- och etiska krav på drivmedel lyftes 2008 in i kraven på leverantörerna. En begränsad uppföljning har genomförts som visar på att kraven var relevanta och uppföljningsbara. Västtrafik ställer krav i två avtal, ett med Busslink och ett med Veolia. Kraven är inte likalydande men snarlika. Kretsloppskontoret i Göteborg ställer krav i avtalet med Renova. Kammarkollegiet ställde liknande krav vid sin upphandling Kommentus ställde krav i enlighet med Miljöstyrningsrådets baskrav Miljöstyrningsrådet (MSR) som har i uppdrag att ta fram och upprätthålla nationella kriterier för miljöanpassad upphandling av drivmedel för offentliga kunder tog fram en första version Trafikkontoret i Göteborg Stad deltog i expertgruppen. Som ett led i arbetet att ta fram sådana kriterier genomfördes en marknadsanalys för att beskriva den svenska drivmedelsmarknaden och dess aktörer, vilka drivmedel som idag är kommersiellt tillgängliga och kan utgöra trovärdiga alternativ nu eller inom några års perspektiv och vilka mekanismer som styr marknaden. I samband med marknadsanalysen genomfördes även en enkät riktad till drivmedelsaktörer i Sverige med syfte att belysa spårbarhet av råvaror och Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4(11)

5 drivmedel och ifall aktören ställer några miljömässiga eller sociala krav vid produktion av råvaror och drivmedel. Den enkät som har genomförts i det ovan nämnda arbetet var riktad till svenska aktörer på drivmedelsmarknaden och publicerades Den visar på stora skillnader i vissa avseenden. Spårbarhet av råvaror och drivmedel tenderar att vara mycket tydligare för biodrivmedel jämfört med de fossila drivmedlen. Ett antal bolag inom biobränslebranschen kan idag uppge värden för energi och klimatpåverkan och flera andra deklarerar att de snart kommer att kunna göra detta eller att de snart kommer att tvingas göra detta med införande av nya direktiv. Många bolag inom både biodrivmedel som fossila ställer idag krav på miljömässig och social hänsyn och gör detta inom någon slags certifiering eller standard. Även företagsspecifika regelverk används vilka idag inkluderar krav på social hänsyn vid produktion av råvara eller drivmedel. Trafikkontorets slutsats gällande dagens marknadssituation är att det är relevant och möjligt att ställa krav på drivmedel, men att mycket arbete återstår innan alla drivmedelsleverantörer kan svara upp till de krav som nu börjar komma. Utgångspunkter för förslaget är att kraven ska: fungera för alla sorters bränslen. uppmuntra till bättre bränslen miljömässigt. säkerställa en rimlig arbetsmiljö för dem som framställer råvarorna. gå att svara på och hantera hos entreprenörer och drivmedelsleverantörer. Tillämpning av kraven Kraven bör vara tillämpliga i stadens upphandlingar av drivmedel. De bör också tillämpas i andra upphandlingar när drivmedel används i stor mängd, är en väsentlig del av tjänsten som upphandlas och användningen kan följas upp. Exempel kan vara Västtrafiks bussentreprenader och byggentreprenader när bonus ges för användning av förnybara drivmedel. Kraven säger inget om andelen förnybara drivmedel utan gäller lika för alla bränslen. Krav på andelen förnybart ställs separat på tjänsternas utförande. Det som fastställdes i Trafiknämnden 2008 och som föreslås fortsätta gälla är att ställa krav på hur alla bränslen ska vara beskaffade. Kraven är formulerade under fyra rubriker: Spårbarhet Miljökrav Sociala krav Uppföljning Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 5(11)

6 Förslag till krav Spårbarhet Anbudsgivaren skall vid anbudstillfället redogöra för hur man avser att säkerställa spårbarheten för drivmedlet och dess råvarubas (ex olja, kol, naturgas, vete, sockerrör, raps, substrat till biogas etc) som levereras under avtalsperioden. Uppgifterna skall omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt enligt principen om massbalans hos den mängd som offereras. Med massbalans avses att den tillförda mängden med vissa egenskaper överensstämmer med den uttagna mängden med samma egenskaper. Man måste därför inte redovisa exakt de råvaror som processas och förädlas utan samma principer som för grön el kan tillämpas. Minst 97 % av ingående råvarubas skall redovisas. Leverantören skall senast 1 år efter att avtalet slutits redogöra för ursprung och produktionsanläggningar för levererat drivmedel. Redovisningen skall göras i enlighet med nedanstående tabell. Även råvarubaserna (ex olja, kol, naturgas, vete, sockerrör, raps, substrat till biogas etc) som ingår till minst 97 % av drivmedlet skall anges. Uppgifterna skall omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt på en massbalansnivå. Drivmedel Råvarubas Ursprung Produktionsanläggning Bensin, Diesel, Alkylatbensin, LPG Ex. olja, kol, naturgas Oljefält, gasfält eller motsvarande Raffinaderi Fordonsgas Div. substrat Gasfält, odlingsområde/ reningsverk eller substratets ursprung i övrigt. E85, ED95 Ex. vete, sockerrör etc. Odlingsområde 1 eller råvarans ursprung i övrigt. Biodiesel/RME/FAME Ex. raps, sojabönor etc. Odlingsområde 2 eller råvarans ursprung i övrigt. Biogasanläggning/ rötkammare, uppgraderingsanläggning Fermentationsanläggning, destillationsanläggning Omestrings/förestringsanläggning Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 6(11)

7 Miljökrav Klimatpåverkan - förnybar andel av drivmedel Anbudsgivaren skall redogöra för hur man avser säkerställa att produkten som levereras under avtalsperioden har en total klimatpåverkan som är minst 50 procent lägre än medelvärdet för bensin och diesel definierat i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG. Leverantören skall redovisa i enlighet med principerna för massbalans hos den mängd biodiesel/fame, biogas, ED95, E85 biogas, etanol, FAME eller annan förnybar råvara (även som inblandning i bensin och diesel). Leverantören skall senast 1 år efter att avtalet slutits redogöra för hur detta uppfylls. Uppgifterna ska omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt på en massbalansnivå. Minst 97% av råvarubasen skall redovisas. Klimatpåverkan skall beräknas och rapporteras i enlighet med Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen samt tillhörande föreskrifter. Klimatpåverkan fossila bränslen Anbudsgivaren skall redogöra för hur man arbetar för att minska klimatpåverkan från bensin, naturgas, LPG och diesel. Leverantören skall redovisa i enlighet med principerna för massbalans för den mängd fossil råvara som offereras Klimatpåverkan från bensin, naturgas och diesel skall inte överstiga Bränslekvalitetsdirektivets (2009/30/EG) värde på lägsta standard för bränslen baserad på växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln. Observera att kravet gäller från och med det datum kommissionen har definierat ett värde inom ramen för Bränslekvalitetsdirektivet 2009/30/EG. Leverantören skall senast 1 år efter att kommissionen definierat det genomsnittliga värdet för utsläpp från fossila bränslen redogöra för hur detta krav uppfylls. Rapporten skall vara utförd i enlighet med den skyldighet som framgår i Drivmedelslagen (2011:319), 20 gällande att rapportera bränslens utsläpp av växthusgaser. Markanvändning Råvaror, förädlingsprodukter och färdiga drivmedel ska produceras/bearbetas i enlighet med gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter i respektive land om naturvård och biotopskydd för de mark- och vattenområden som berörs. Leverantören skall senast 1 år efter att avtalet slutits redogöra för hur detta uppfylls. Uppgifterna ska omfatta hela produktionskedjan från råvaror till Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 7(11)

8 färdig produkt på massbalansnivå. Minst 97% av råvarubasen skall redovisas. Sociala krav Anbudsgivaren skall vid anbudstillfället redogöra för att och hur man avser säkerställa att drivmedlen som levereras under avtalsperioden har producerats/ bearbetats/ hanterats i en för de anställda säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till alternativt likvärdig lagstiftning med motsvarande innebörd, se bilaga 1 nedan. Uppgifterna skall så långt det är möjligt - omfatta hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt enligt principen om massbalans hos den mängd som offereras. Minst 97 % av ingående råvarubas ska redovisas. Produkt Offererar ej detta drivmedel Ja kravet uppfylls. Specificera hur långt tillbaka i produktionskedjan Beskrivning av hur kravet uppfylls Bensin Bensin med andel förnybara råvaror Dieselolja Diesel med andel förnybara råvaror Fordonsgas E85 ED95 Biodiesel/FAME LPG Alkylatbensin Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor som levereras under avtalstiden sker under sådana förhållanden som är förenliga med grundläggande arbetsvillkor, i leverantörskedjan. I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som gäller. Varor som levereras ska vara producerade under förhållanden som är förenliga med: ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 3, FN:s barnkonvention artikel 32, arbetsmiljölagstiftning enligt ILO 170 (om säkerhet vid användning av kemiska produkter), ILO 155 (om arbetsskydd och arbetsmiljö), ILO 148 (om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer) samt övrig arbetslagstiftning om gäller i tillverkningslandet, Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 8(11)

9 samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Under kontraktsperioden har uppdragsgivaren rätt till insyn och rätt att kontrollera, exempelvis via inspektion, och rapportera kring leverantörens uppföljning av de sociala kraven.. Leverantören ska utan anmodan inom 9 månader efter avtalsstart inkomma med svar om hur man lever upp till sociala krav i leverantörskedjan. Redovisning kan ske genom uppförandekod (Code of conduct), egna kontroller av leverantörer, tredjepartskontroller eller annan dokumentation. Om avvikelser uppdagas, ska leverantören inom den tidsfrist som vi kommer överrens om, vidta åtgärder till förbättringar enligt en handlingsplan. Om åtgärder inte vidtas inom avtalad tid, kommer detta betraktas som att leverantören väsentligen har brutit mot avtalet och uppdragsgivaren kan komma att häva kontraktet. Utdrag ur dessa konventioner som är relevanta finns på under fliken leverantör samt i bifogad bilaga 1 till denna skrivelse. Uppföljning Uppföljningen är en viktig del i arbetet med att få ett fungerande system. Uppföljningen förslås bestå av två delar. Leverantörens egen redogörelse till beställaren, där leverantören redovisar arbetsmetoder samt resultatet av arbete. Det kan vara en leverantörsförsäkran, leverantörsredovisning, uppförandekod, handlingsplan, intyg från ansvariga myndigheter i respektive land, rapport utförd i enlighet med den skyldighet som framgår i Drivmedelslagen (2011:319) 20 gällande att rapportera bränslens utsläpp av växthusgaser, rapportering av socialt ansvarstagande enligt Miljöstyrningsrådets uppföljningsformulär eller annat rapporteringssystem. Uppföljande besök/revisioner från Trafikkontoret i produktionskedjan. Kontrollen kommer att utföras av ackrediterade revisionsorgan eller annan oberoende part. Om revisionen visar att de ursprungliga uppgifterna som leverantören uppvisat är korrekta, skall Trafikkontoret stå för för denna kostnad. Om utredningen visar att redovisade uppgifter från leverantören inte följer avtalsvillkoren, skall leverantören stå för denna kostnad. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9(11)

10 BILAGA 1 VILLKOR FÖR SOCIALT ANSVARSTAGANDE Definitioner 1. Barnarbete i strid mot nationell lagstiftning och internationella konventioner skall ej förekomma (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention) Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. a. Barn under 18 år skall ej utföra någon typ av arbete som sätter barnets säkerhet samt fysiska och/eller psykiska hälsa i fara. b. Barn under 15 år (eller ålder enligt nationell lagstiftning) skall ej utföra någon typ av arbete som hindrar eller skadar deras möjligheter till utveckling. 2. Tvångsarbete skall ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 29 och 105) Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som ej utförs på frivillig basis. a. Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete skall ej förekomma i någon form, b. Arbetstagare är fria att avsluta sin anställning med en rimlig uppsägningstid. 3. Diskriminering skall ej förekomma (ILO:s kärnkonventioner 100 och 111) Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. a. Arbetstagare skall ej diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 4. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar skall respekteras (ILO: s kärnkonventioner 87 och 98) Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke-formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. a. Arbetstagare och arbetsgivare har rätt organisera sig och ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt har rätt att driva kollektiva förhandlingar. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 10(11)

11 b. All inblandning i en sådan organisation skall ske helt utan repressalier eller innebära andra former av nackdelar för arbetstagaren. 5. Arbetsmiljön skall vara säker och hygienisk (ILO 155, 170 och 148) Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. a. Arbetsgivaren skall, så långt det är möjligt, säkra att användningen av kemiska produkter sker under en sådan kontroll att den inte medför en hälsorisk för arbetstagaren. b. Arbetsgivaren skall, så långt det är möjligt, säkra att arbetsplatsen, maskiner, utrustning och processer under dennes kontroll, inte utgör en hälsorisk samt att arbetstagaren har tillgång till arbetsskyddskläder och annan skyddsutrustning där det är nödvändigt. c. Arbetsgivaren skall ha rutiner för hantering av nödsituationer och olyckor samt ansvara för att nödutgångar hålls fria och att brandskyddsutrustning och utrustning för förstahjälpen finns tillgänglig. d. Arbetsgivare ska säkerställa skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön förosakade av luftföroreningar, buller och vibrationer. Vid behov måste arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 11(11)

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Kommittédirektiv Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling 2012-11-09 1 (14) HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Ett samarbete

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195

ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2012/0288(COD) 2.2.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 77-195 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Nils Torvalds (PE544.412v01-00)

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer