Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism Årlig sammanställning, maj % 100%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%"

Transkript

1 Index för Hållbar bilism hållbar bilism Årlig sammanställning, maj % 100%

2 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda. OKQ8:s vision är mer hållbara drivmedel och en hållbar bilism. Det kan vi arbeta för på flera olika sätt, bland annat genom att erbjuda förnybara drivmedel, bygga hållbara stationer och ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. För fossila drivmedel och biodrivmedel ser förutsättningarna för kravställan och uppföljning olika ut. Det påverkar hur långt vi har nått. Vår ambition är att ställa lika hårda krav oavsett råvara eller ursprung. OKQ8 ser dialoger och en med leverantören gemensam värdegrund som basen i vårt leverantörssamarbete. Våra leverantörer OKQ8 har som mål att leverera så hållbara drivmedel som möjligt. Då vi inte har egen produktion eller någon raffinaderiverksamhet är OKQ8 inte bundna till något särskilt alternativ. Det gör det lättare att sälja de drivmedel som efterfrågas på marknaden. Men det innebär också ett omfattande arbete med att utvärdera och kontrollera att leverantörerna följer våra regler för miljö och socialt ansvar och FN:s Global Compact. OKQ8 har i kontrakt med leverantörer inkluderat vår uppförandekod, som bygger på Global Compacts tio principer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. Som en viktig del i kontrakten innebär det att vi ställer krav på att drivmedlen framställs på ett sätt som inte bryter mot till exempel mänskliga rätttigheter. Uppförandekoden gäller även för underleverantörer i produktionskedjan. Hur långt man kan gå bakåt i kedjan beror på hur moget arbetet är i hela kedjan. Vi vill fokusera på att gemensamt med våra leverantörer och deras leverantörer komma överens om vissa grundprinciper som alltid måste följas och som alla är överens om. Uppföljningen sker genom OKQ8:s kontrollsystem som följer riktlinjerna från lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. OKQ8 har erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked från energimyndigheten och alla hanterade biodrivmedel är garanterat hållbara enligt lag. I ett första steg görs kontroller i leverantörskedjan för biodrivmedel för att säkerställa lagkraven. Arbete pågår för att ytterligare utöka dialogen och mer systematiskt kunna följa upp de icke lagstadgade sociala kraven för både biodrivmedel och fossila bränslen. För OKQ8 är val av leverantörer viktigt. Vi köper våra produkter från nordiska raffinaderier som vi har långsiktiga relationer med och som har ett väl utvecklat miljö och hållbarhetsarbete. OKQ8 är av uppfattningen att våra leverantörer av fossila drivmedel delar vår vision om hållbarhet i hela leverantörskedjan. 2

3 Framtidens fossilfria diesel OKQ8 Diesel Bio HVO är ett helt förnybart dieselalternativ baserat på avfall och restprodukter och som kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent. Den syntetiska dieseln, Diesel Bio HVO, är en diesel som framställs av förnybara råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslet är verifierat samt miljömässigt och socialt hållbart. Dieseln kan distribueras effektivt i befintliga depåer, tankbilar och stationer. Minskningen av växthusgasutsläpp en av de bästa på marknaden är upp till 90 procent tack vare avfall och restprodukter som bas. Efter lyckade tester med Diesel Bio HVO har Volvo Lastvagnar i juni 2015 certifierat sina motorer för syntetisk diesel. I och med certifieringen vill OKQ8 möjliggöra för alla på marknaden att ta ett extra kliv för miljön. Vi har därför öppnat upp för publik tankning av Diesel Bio HVO för samtliga godkända fordon. Läs mer om Diesel Bio HVO på 100% förnybart Diesel Bio HVO Bästa miljöval från OKQ8 3

4 OKQ8 växthusgasprestanda per drivmedelstyp, 2015 CO 2 -UTSLÄPP PER LITER DRIVMEDEL 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diesel B0 Diesel B5 Diesel B7 Diesel Bio+ Diesel Bio HVO Bensin 95 Oktan E85 Sommar E85 Vinter E85 (snitt sommar/vinter) Växthusgasprestanda för OKQ8:s drivmedel, Genomsnittlig växthusgasprestanda för diesel såld hos OKQ8 och Volvo Tanka under 2014 var 2,68 kg CO 2 ekvivalenter/l (82,4 procent diesel av miljöklass 1, 11,6 procent HVO, 6,0 procent RME) 4

5 CO 2 -UTSLÄPP PER LITER DRIVMEDEL, UPPDELAT PÅ PRODUKTION OCH ANVÄNDNING Drivmedelstyp Energinnehåll (MJ/l) Well To Tank (kg CO 2 /l) Tank To Wheel (kg CO 2 /l) Well To Wheel (kg CO 2 /l) OKQ8 Diesel B0 35,3 0,54 2,54 3,08 OKQ8 Diesel B5 35,2 0,60 2,41 3,01 OKQ8 Diesel B7 35,2 0,62 2,36 2,99 OKQ8 Diesel Bio+ 34,9 0,53 1,52 2,06 OKQ8 Diesel BioZ 35,1 0,50 2,03 2,54 Diesel Stationstankning ,2 0,59 2,09 2,68 OKQ8 Diesel Bio HVO 34,3 0,35 0,00 0,35 RME 33,1 1,71 0,00 1,71 OKQ8 Bensin 95 Oktan 31,7 0,46 2,24 2,70 OKQ8 E85 Sommar 23,0 0,73 0,34 1,07 OKQ8 E85 Vinter 24,0 0,70 0,57 1,27 OKQ8 E85 (snitt sommar/vinter) 23,5 0,71 0,45 1,17 Kg koldioxid ekvivalenter per liter drivmedel. Växthusgasberäkningarna per drivmedelstyp för såld volym under 2014 är dels baserade på faktiska värden och dels normalvärden enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. För fossila drivmedel så har typvärden för densitet, energiinnehåll och TTW-värden för bensin och diesel av miljöklass 1 använts enligt SPBI:s typdata se mer spbi.se. För värden på växthusgasprestanda WTT för fossila drivmedel så har JEC - Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE collaboration, WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT, version 4, 2013 använts som källa se mer iet.jrc.ec.europa.eu. I de fall växthusgasutsläpp för fossil diesel enligt Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, STEMFS 2011:2 Bilaga 6, 83,8 g CO 2 ekvivalenter / MJ, används så blir växthusgasvärden för OKQ8:s olika dieselprodukter enligt tabell 2. CO 2 -UTSLÄPP PER LITER DRIVMEDEL, UPPDELAT PÅ PRODUKTION OCH ANVÄNDNING ENLIGT LAGSTIFTNING Drivmedelstyp Energinnehåll (MJ/l) Well To Wheel (kg CO 2 /l) OKQ8 Energinnehåll (MJ/l) Well To Wheel (kg/l) Diesel B0 35,3 2,96 Diesel B5 35,2 2,89 Diesel Bio+ 34,9 1,98 Diesel Stationstankning ,8 2,58 Diesel BioZ 35,1 2,34 Kg koldioxid ekvivalenter per liter drivmedel med WTW-värden enligt STEMFS 2011:2 Bilaga 6, 83,8 g CO ekvivalenter / MJ 2 Observera att siffrorna ska användas som uppskattningar och jämförelser mellan våra olika produkter. Antal decimaler, två, är endast till för att kunna visa på skillnader men är inte motiverade av noggranhetsskäl. 5

6 Ursprungsmärkning av drivmedel OKQ8 gör det vi kan för att bidra till en mer hållbar bilism. En del i det innebär att vi vill att det vi säljer ska ha så liten negativ påverkan som möjligt avseende miljö-, hälsa- och sociala aspekter. Spårbarhet Vi för en löpande dialog med våra leverantörer kring miljö och socialt ansvar baserat på våra regler och FN:s Global Compact, och detta är viktigt för att kunna säkerställa hållbarhet i leverantörskedjan. Att använda mer hållbara biodrivmedel istället för motsvarande fossila alternativ är ett sätt att sänka utsläppen och minska vår miljöpåverkan. Vi har i flera år använt så kallad låginblandning där vi blandar i en del förnybart drivmedel i den konventionella bensinen och dieseln. Låginblandade drivmedel går att köra i konventionella motorer men har lägre klimatpåverkan. Biodrivmedel För biodrivmedel finns tydliga regler om vad som anses vara ett hållbart drivmedel. Detta föreskrivs i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Lagen syftar bland annat till att skydda marker med hög biologisk mångfald och garantera en minsta växthusgasminskning jämfört med om fossila drivmedel hade använts. För att visa att sådana krav är uppfyllda så ställs krav på bland annat spårbarhet i lagstiftningen. Lagkraven måste vara uppfyllda för att erhålla skattebefrielse, -nedsättning för biodrivmedel. Förfarandet har lett till att det finns en mycket god kontroll över de biodrivmedel vi använder och den växthusgasprestanda de har. Ursprungsland Etanol (råvara), 2014 För ytterligare information om de biodrivmedel som används på den svenska marknaden så rekommenderar vi Energimyndighetens rapport Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under Foretag/hallbara_branslen/ Övriga (Danmark, Litauen, Polen) Ukraina 5% 5% Sverige 9% Frankrike 8% Storbritannien 73% Etanol: Tillverkad i EU. 3 st råvaror, 90% Vete, resterande majs, sockerbetor.. Genomsnittlig växthusgasprestanda 55 %, schablonvärde enligt lagstiftning användes för huvuddelen av volymen. 100 % av volymen garanterat hållbar enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, huvuddelen av volymen certifierade enligt det frivilliga certifieringssystemet ISCC. 6

7 Ursprungsland RME (råvara), Danmark 12% Australien 6% Litauen 12% Lettland 13% Ukraina 19% Tyskland 38% RME: Tillverkad i EU. Endast raps har använts, växthusgasprestanda 39 %, schablonvärde enligt lagstiftning användes för huvuddelen av volymen. Två laster med faktiska beräknade värden rapporterades för 2014, med 45 % reduktion. 100% av volymen certifierad enligt de frivilliga certifieringssystemen ISCC eller REDcert Ursprungsland HVO (råvara), 2014 Övriga (Italien, Österrike, Sverige, Polen, Danmark...) 16% Irland 6% Frankrike 7% Belgien 8% Nederländerna 13% Tyskland 31% Storbritannien 19% HVO: Tillverkad i EU. Endast slaktavfall och animaliska restfetter har använts, växthusgasprestanda 86,5 %, Bara faktiska beräkningar. 100% av volymen certifierade enligt det frivilliga certifieringssystemet ISCC. Fossila drivmedel OKQ8 köper in färdiga produkter, bensin och diesel, från leverantörer i Skandinavien. Leverantörerna köper i huvudsak in råolja från Ryssland och Nordsjön. Miljömässigt- och socialt ansvarstagande i producent och leverantörsleden säkerställer vi genom kravställande i kontrakt med gedigna leverantörsregler som innefattar miljö och socialt ansvarstagande, och FN:s Global Compact. För fossila drivmedel finns det ännu inte några tydliga och standardiserade krav, så som gällande biodrivmedel på hur bland annat utsläppen från ett livscykelperspektiv ska beräknas och hur det ska verifieras, genom exempelvis spårbarhet av råvaran. För de fossila drivmedlens växthusgasutsläpp så används ett av EU fastställt genomsnittligt växthusgasutsläpp per energienhet bensin eller diesel. Vi arbetar med leverantörs- och riskbedömning av våra leverantörer av fossila drivmedel samt följer upp de med störst risker i främst sina leverantörsled. Detta arbete är inte lika långt framme som för förnybara drivmedel. De största kunskapsluckorna finns i råvaruframställning medans vi har god kunskap om och är mycket trygga med våra leverantörers miljömässigt- och sociala ansvarstagande vid själva produktionen av bensin och diesel. 7

8 Tack för att du läste, kör försiktigt!

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Gröna drivmedel till flyget

Gröna drivmedel till flyget Gröna drivmedel till flyget Behov av långsiktiga incitament för att minska utsläppen av växthusgaser 2015-01-28 ÅF-Infrastructure AB Jonas Höglund Karin Byman ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp Rapport 2015:12 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Kriterier 2011:1 1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer