Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmaterial om hållbarhetsbesked. Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015"

Transkript

1 PM Informationsmaterial om hållbarhetsbesked Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, september 2015

2 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har Ecoplan haft i uppdrag att i ett PM beskriva vad ett hållbarhetsbesked innebär. Detta PM kan sedan användas som underlag till den nationella biogasstrategi som tas fram inom projektet, samt som stöd för övriga aktörer på biogasmarknaden för att trygga köpare av bränslet. Intensifierat nationellt biogasarbete Det tvååriga projektet Intensifierat nationellt biogasarbete är ett unikt samarbete mellan Energigas Sverige, Region Skåne och Swedegas. Projektets syfte är att bidra till att uppnå Sveriges högt satta klimat- och miljömål genom ökad användning av biogas inom transportsektorn och industrin. Denna rapport är även delfinansierad av Västra Götaland. Tid för genomförande Detta uppdrag genomfördes under Kontaktperson: Maria Malmkvist

3 Bakgrund Detta informationsmaterial är skrivet för dig som vill ha övergripande information om vad ett hållbarhetsbesked innebär. Om du är rapporteringsskyldig eller vill ha fördjupad information rekommenderar vi att du hellre läser Energimyndighetens och Skatteverkets vägledningsmaterial som finns på deras hemsidor. Detta informationsmaterial är framtaget av Energigas Sverige och avstämt med Energimyndigheten och Skatteverket. Allmän information För att minska den negativa påverkan på klimatet har många städer och länder mål för att öka andelen förnybara bränslen. Inom Europeiska Unionen finns bindande krav på minst 20 % förnybar energi för hela unionen till 2020 och minst 10 % förnybar energi specifikt inom transportsektorn. Sverige har krav på 49 % förnybart till Kravet finns formulerat i ett EU-direktiv, det så kallade förnybartdirektivet, om främjande av förnybar energi. Direktivet innehåller också krav på att den förnybara energin som används ska vara hållbar och inte ha en negativ inverkan på klimatet eller markförhållanden i de länder där råvaran produceras. För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion, via framställning till användning, kunna styrkas att hållbarheten är uppfylld. Sverige har implementerat direktivet genom lag (2010:598) om hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen). Enligt denna lag, med tillhörande förordning, ska ett bränsle anses hållbart om det kan styrkas att hållbarhetskriterier är uppfyllda under hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning. Aktörer som kan visa detta kan söka om ett hållbarhetsbesked. Lagstiftning: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen STEMFS 2011:2 Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Lag (1994:1776) om skatt på energi Drivmedelslag (2011:319)

4 Aktörer som enligt hållbarhetslagen kan visa att deras bränsle är hållbara får ansöka om skattebefrielse. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten har också tagit fram föreskrifter och vägledningsmaterial kopplat till lagen. En närliggande lagstiftning är drivmedelslagen (2011:319), som ställer krav på de fossila bränslena. Svensk lagstiftning och EU-övergripande system Varje land har valt sitt sätt att implementera det övergripande direktivet. I flera länder, bland annat Sverige och Finland, är det implementerat som ett nationellt system, till exempel genom en lag, medan andra länder har valt att använda sig enbart av frivilliga system. En del länder har valt att koppla uppfyllandet av kraven i direktivet med ett stödsystem t.ex. möjlighet att ansöka om skattebefrielse (däribland Sverige) eller kvotpliktsystem. För att underlätta för handel mellan länder, som har implementerat direktivet på olika sätt, finns även frivilliga certifieringssystem som godkänts av EU-kommissionen och som gäller inom hela EU. Svenska aktörer som ska ansöka om ett svenskt hållbarhetssystem kan även välja att använda sig av godkända frivilliga certifieringssystem för att bevisa hållbarhet i delar eller hela produktionskedjan. Detta informationsmaterial fokuserar på de volymer bränsle som har ett svenskt hållbarhetsbesked. Hållbarhet vad är det i detta fall? I regelverket såväl som i detta informationsmaterial används begreppet hållbarhet genomgående i bemärkelsen att bränslet är hållbart i enlighet med de hållbarhetskriterier som finns uppställda i artiklarna i förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterierna som ska uppfyllas för att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska anses hållbara omfattar krav om minskade växthusgasutsläpp och särskilda krav på markanvändning. Kravet är initialt att växthusgasutsläppen ska minska med 35 % jämfört med bensin och diesel och dessa krav kommer att skärpas till krav på 50 % utsläppsminskning år 2018.

5 För att kunna säkerställa att de särskilda kraven på markanvändning uppfylls och för att kunna beräkna växthusgaspåverkan, finns det också krav på spårbarhet av bränslet tillbaka till råvaran. Detta innebär att alla aktörer i hela produktionskedjan har ett ansvar att uppfylla hållbarhetskriterierna och lämna information om hur de gör det vidare till nästa aktör. Vilka bränslen ingår? De bränslen som omfattas av regelverket är biodrivmedel för Exempel på biodrivmedel och flytande biobränslen: transportändamål samt flytande biobränslen för andra energiändamål än transport, till exempel värme- och elproduktion. I hållbarhetslagen definieras dessa begrepp som: Biodrivmedel: vätskeformiga eller gasformiga bränslen som Etanol: Biodiesel: Fordonsgas: Biooljor: Låginblandad i bensin, samt E85, ED95, ETBE FAME och HVO biogas till transport tallolja, tallbecksolja, avfallsoljor, rapsolja, framställs av biomassa och som används för transportändamål. Flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för andra energiändamål än transport. Notera att biogas till transporter omfattas, men biogas till andra ändamål omfattas inte av kraven i hållbarhetslagen! Kontroller i hållbarhetssystemet Det finns flera mekanismer i hela systemet som ska säkerställa att hållbarhetskriterierna verkligen uppfylls och att volymer och hållbarhetsegenskaper inte dubbelräknas. Den första kontrollmekanismen är att den aktör som är rapporteringsskyldig ska göra ett eget kontrollsystem för att kunna visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Kontrollsystemet ska utformas utifrån en riskbedömning av verksamheter och produktionskedjor och vara anpassat efter verksamhetens art och komplexitet. Den rapporteringsskyldiges kontrollsystem ska innehålla rutiner för att säkerställa att de

6 mängder biodrivmedel eller flytande biobränslen som hanteras kan anses vara hållbara. Sådana rutiner kan innefatta rutiner för inköp, rutiner för hur avtal skrivs, rutiner för egenkontroll med mera. Kontrollsystemet bör vidare hantera hur ansvar fördelats i den egna organisationen och hur avvikelser hanteras. Vidare krävs en oberoende granskare som kontrollerar att kontrollsystemet är uppbyggt på ett korrekt sätt så att hållbarhetskriterierna uppfylls. Granskaren ska kontrollera att kontrollsystemet är korrekt, tillförlitligt och skyddat mot bedrägerier. Kontrollsystemet ska vara granskningsbart med avseende på de rutiner, metoder, bevis eller underlag som styrker hållbarhet i kontrollsystemet. Granskningsbarhet innebär att rutiner och metoder är dokumenterade och att interna revisioner utförs för att säkerställa att dessa följs samt att bevis eller underlag som styrker hållbarhet kan framställas på begäran. Granskarens bedömning ska bifogas ansökan om eller omprövning av hållbarhetsbeskedet. Den oberoende granskaren ska ha rätt kompetens med avseende på kontrollsystemet. Stickprov av att kontrollsystemet följs ska utföras regelbundet. Energimyndigheten bedömer om granskaren är oberoende och har tillräcklig kompetens samt bedömer granskarens utlåtande i samband med ansökan om eller omprövning av hållbarhetsbesked. Ett hållbarhetsbesked gäller tillsvidare men ska omprövas. Omprövning av hållbarhetsbesked sker kontinuerligt och utgör en möjlighet till en kontroll av om rutiner följs och att mängder verkligen är hållbara. Även vid omprövning anlitas en oberoende granskare som skriver ett utlåtande. Energimyndigheten granskar hela underlaget både i samband med en ansökan om eller omprövning av hållbarhetsbesked och gör därefter sin bedömning om aktören är berättigad till ett hållbarhetsbesked. Slutligen har Energimyndigheten bemyndigande att göra tillsyn om myndigheten anser det behövas. Energimyndigheten beslutar om tillsyn och baserar det på en riskbedömning. Tillsyn kan inledas av olika anledningar, t.ex. vid hantering av stora mängder bränsle eller om fel har uppdagas.

7 Ovan har de kontrollmekanismer som finns i det nationella systemet lagstadgat i hållbarhetslagen beskrivits. Liknande kontrollmekanismer finns även i de frivilliga certifieringssystem som godkänts av EU-kommissionen. Årlig rapportering Senast den 1 april ska företagen skicka in en rapport till Energimyndigheten med vilka bränslen och volymer som har hanterats/sålts under det föregående året. Rapporten ska också innehålla uppgifter om råvara, råvarans ursprung och den växthusgasminskning som användning av bränslet medför. Resultaten från de inrapporterade volymerna presenteras i aggregerad form i en rapport från Energimyndigheten innan sommaren, och rapporteras vart annat år vidare till Europeiska Kommissionen. Massbalans och spårbarhet För att kunna kontrollera att kraven på växthusgasutsläppsminskning och de särskilda kraven på markanvändning uppfylls, måste bränslet vara spårbart. Om råvaran till bränslet odlas, ska det gå att spåra bränslet hela vägen tillbaka till odlingsplatsen. Om bränslet framställs ur avfall eller industriella restprodukter ska det finnas spårbarhet tillbaka till den plats där restprodukten eller avfallet uppstår. Spårbarheten ska sträcka sig fram till den punkt där skattskyldighet inträder vilket för flytande bränslen oftast är vid distribution, t.ex. ut till bensin- och dieseltankstationerna och för biogas oftast är när den säljs till slutkund. Om bränslet inte är skattepliktigt ska det gå att spåra fram tills bränslet används, t.ex. på värmeverk. För att kunna spåra bränslet hela vägen måste system upprättas som hanterar spårbarheten när bränslet eller råvaran för bränsleproduktionen blandas. För att hantera blandningar upprättas massbalanssystem, med syfte att hålla ordning på ingående och utgående mängder. När aktörer konstruerar sina massbalanssystem ska särskild hänsyn tas till tillförlitligheten. När massbalanssystemet granskas ska det kunna fastställas att de mängder biobränsle/råvara som lämnat platsen har erhållit hållbarhetsegenskaper från biobränsle/råvara som levererats till platsen, och i exakt samma mängder.

8 I regelverket finns två olika typer av blandningar. 1. Råvaran/bränslet finns inom samma plats och anses därför utgöra en blandning även om de fysiskt aldrig blandas. 2. Råvaran/bränslet har fysiskt blandats med en annan typ av råvara/bränsle och det går inte längre att fysiskt särskilja dem. En plats i denna lagstiftning kan vara en fysisk plats, till exempel en produktionsanläggning eller en hamn. Men det kan också vara en virtuell plats som har en tydlig systemgräns, men som fysiskt finns spritt över en geografik yta. Ett exempel på det senare är att ett företags samtliga skatteupplag (lager) i Sverige kan anses utgöra en plats med tydlig gräns, och därmed kan företaget ha ett massbalanssystem gemensamt för dessa skatteupplag. Hållbarhetsegenskaper för biodrivmedel som tas in på ett upplag i södra Sverige kan alltså tillskrivas partier som tas ut i norra Sverige utan att fysiskt behöva transporteras dit. Syftet är just att undvika onödiga transporter och att minska den administrativa bördan. Biogas i naturgasnätet Biogas lagras och distribueras på lite annorlunda sätt än flytande bränslen. Det vanligaste sättet att distribuera metangas som ju både biogas och dess fossila motsvarighet naturgas är är via en naturgasledning. Detta gäller speciellt i Europa men till viss del även i Sverige. Naturgasnätet fungerar då även som ett lager. I Sverige behövde Skatteverket förhålla sig till hur skatter skulle fördelas när en viss mängd biogas fördes in på naturgasnätet vid en punkt och sedan såldes avtalsmässigt till en specifik kund någon annanstans på nätet. Denna skattefördelningsprincip är reglerad i lag (1994:1776) om skatt på energi. Principen går ut på att skatten följer biogasandelen via avtal, och inte via sin fysiska väg. Ett företag som för in biogas på nätet och säljer det till en kund behöver alltså inte visa att kunden får sina fysiska biogasmolekyler, men däremot att företaget och kunden har ett avtal som reglerar biogasandelen. I förarbetet till lagen gjordes också tydligt att denna princip även ska gälla när naturgasnäten inte sitter ihop fysiskt. Ett företag kan alltså föra in biogas på ett nät någonstans i Sverige och sälja det till en kund som tar ut det på ett annat naturgasnät

9 i Sverige, så länge avtal finns. Detta motsvarar principen i hållbarhetslagen där ett företag kan flytta hållbarhetegenskaper mellan volymer i olika lager så länge detta har definierats som samma plats. Figur 1. Illustration av Grön gas-principen. Båda näten måste innehålla en blandning av biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen. Eftersom hållbarhetslagen har en stark koppling till lagen om skatt på energi så har Energimyndigheten valt att den beskrivna principen ovan även gäller för hållbarhetslagen. Notera att denna koppling gäller för den svenska implementeringen av direktivet, men att andra länder och de frivilliga certifieringssystemen kan ha annorlunda tolkning. Vad säger ett hållbarhetsbesked och vad säger det inte! Ett hållbarhetsbesked för ett bränsle innebär ett bevis på att bränslet är producerat på ett hållbart sätt enligt de kriterier som ställts upp i hållbarhetslagen. Ett hållbarhetsbesked säger vidare att omfattande kontrollmekanismer finns för att säkra att sålda volymer har producerats samt kontrollerats längs hela kedjan. Kontrollen har även som uppgift att säkra att volymer inte dubbelräknas. De olika kontrollmekanismer som finns i systemet är dels företagets egna kontrollsystem,

10 reglerade stickprov, samt kontinuerliga revisioner av oberoende tredjepartsgranskare och Energimyndigheten. Det är viktigt att komma ihåg att lagstiftningen enbart berör det förnybara bränslet. Om en aktör säljer ett bränsle som består av en blandning av ett fossilt och ett förnybart bränsle är det enbart den förnybara andelen som omfattas av hållbarhetsbeskedet. Om du vill veta klimatpåverkan från hela bränslet, och om bränslet används för transporter, kan du som beställare/köpare be att få information från leverantörens rapportering enligt drivmedelslagen för att få information om hela bränslets klimatpåverkan. Kom ihåg att den omfattande kontrollen som sker för den förnybara andelen inte sker vid rapportering enligt drivmedelslagen.

Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning

Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning Hållbarhetskriterier -status svensk lagstiftning Lina Engström Enheten för hållbara bränslen Innehåll Kort översikt om hållbarhetskriterier Lagändring HBKL (LSE), höst 2011 Hållbarhetsbesked Fortsatt arbete

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Energimyndigheten Enheten för hållbara bränslen Sebastian Carbonari Bakgrund (1) Ny förordning om övervakning och rapportering från och med

Läs mer

Vägledning. till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 3.0 ER 2012:27

Vägledning. till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 3.0 ER 2012:27 Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Version 3.0 ER 2012:27 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

biobränslen - regelverket Per Wollin - Energimyndigheten

biobränslen - regelverket Per Wollin - Energimyndigheten Hållbara flytande biobränslen - regelverket Per Wollin - Energimyndigheten 19 juni 2012 Förnybartdirektivet 20/20/20 målen till 2020 Ökad användning av bioenergi Säkerställa klimatnyttan Införande av hållbarhetskrav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas Alla biogasanläggningar ska registreras som lagerhållare Biogas ska beskattas men Har man rätt till statligt stöd (statsstödsreglerna) kan man

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen:

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen: Svenska Bioenergiföreningen /Lena Dahlman REMISSYTTRANDE 2011-10-21 Dnr 30-2011-4788 Till Energimyndigheten Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 Statens energimyndighet ET 2014:15 Juni 2014 Grafisk form: Energimyndigheten och Granath Havas WW Tryck: CM Gruppen Omslagsbild: SXC.hu Illustration:

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014 Statens energimyndighet ET 2015:12 Juni 2015 Upplaga: 30 Grafisk form: Energimyndigheten Tryck: CM Gruppen Foto: Johannes Jansson Illustration:

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012 Statens energimyndighet ET 2013:06 Juni 2013 Grafisk form: Energimyndigheten Tryck: CM Gruppen Foto: Per Wollin framsida, och Johnér bildbyrå inlaga

Läs mer

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna ISSN 1103-4092

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna ISSN 1103-4092 Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna RAPPORT U2012:16 ISSN 1103-4092 Förord Implementeringen av ett EU-direktiv om förnybar energi ställer krav på leverantörerna

Läs mer

Anläggningsbesked för biodrivmedel. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Anläggningsbesked för biodrivmedel. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anläggningsbesked för biodrivmedel Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Ibrahim Baylan Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Vägledning kvotplikt för biodrivmedel

Vägledning kvotplikt för biodrivmedel Vägledning kvotplikt för biodrivmedel [Klicka här och ange underrubrik] ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Systemet för hållbarhetskriterier

Systemet för hållbarhetskriterier Systemet för hållbarhetskriterier i Sverige En utvärdering av regelverkets praktiska tillämpning ER 2015:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Regeringens proposition 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Prop. 2009/10:164 Regeringen överlämnar

Läs mer

Naturvårdverkets tillsyn, vägledning om biobränslen och arbetet inför Amanda Hagerman Naturvårdsverket

Naturvårdverkets tillsyn, vägledning om biobränslen och arbetet inför Amanda Hagerman Naturvårdsverket Naturvårdverkets tillsyn, vägledning om biobränslen och arbetet inför 2021-2030 Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2016-11-10 Innehåll Flytande biobränslen och biogas Naturvårdsverkets tillsynsaktiviteter

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; beslutade den XX månad 2017. Statens energimyndighet beslutar med stöd av

Läs mer

Angående remiss av föreskrifter Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Angående remiss av föreskrifter Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Till Energimyndigheten Analysavdelningen Dnr 30-10-66220 Angående remiss av föreskrifter Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Svebio, är positivt till införandet

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Hållbara drivmedel 2016/17

Hållbara drivmedel 2016/17 Hållbara drivmedel 2016/17 Hållbara drivmedel i samhället 1 OKQ8 och hållbara drivmedel OKQ8 arbetar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för

Läs mer

Drivmedelsfakta 2013

Drivmedelsfakta 2013 Drivmedelsfakta 2013 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2012 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

Hur regleras drivmedelskvalitén? Processen och bestämmelser. Ebba Tamm SPBI Luftvårdsföreningen 6 november 2014

Hur regleras drivmedelskvalitén? Processen och bestämmelser. Ebba Tamm SPBI Luftvårdsföreningen 6 november 2014 Hur regleras drivmedelskvalitén? Processen och bestämmelser Ebba Tamm SPBI Luftvårdsföreningen 6 november 2014 Utveckling drivmedelsvolymer 2000 2013 Toppåret för bensin 1989 Minus 2 Mm3 eller ca 40 %

Läs mer

Promemoria. Kvotplikt för biodrivmedel

Promemoria. Kvotplikt för biodrivmedel Promemoria Kvotplikt för biodrivmedel 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians innehåll... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om kvotplikt för biodrivmedel... 4 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier Kontrollsystem för hållbarhetskriterier För att man ska få statligt finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen måste hållbarhetskriterierna vara uppfyllda. För jordbruksråvaror

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014 Drivmedelsfakta 214 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 213 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2016:505 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen 2010 11 05 N2010/5763/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen Svebio, Svenska

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Klimatnytta i korthet - ottomotor Istället för svensk bensin Utsläppsreduktion (% CO 2 e/sträcka) Etanol E85 47 Biogas 72

Läs mer

Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet

Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet för hållbara mängder Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet Agenda Om granskningen Verktygen Rapporteringsformat Generella kommentarer på rapportering Granskningen IVL har granskat underlagen för redovisning

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist,

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, 2017-06-13 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt Klimatneutral

Läs mer

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Promemorians huvudsakliga innehåll

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Promemorians huvudsakliga innehåll Av budgetpropositionen för 2017 framgår att en viktig del i insatserna för

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Drivmedel och biobränslen 2015

Drivmedel och biobränslen 2015 Drivmedel och biobränslen 2015 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen ER 2016:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 juni 2017 Mikael Damberg Egon

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Processanvisning för verksamhetsutövare. Att ansöka om godkännande och ändring av hållbarhetssystem och förehandsbeskeder på Energimyndigheten

Processanvisning för verksamhetsutövare. Att ansöka om godkännande och ändring av hållbarhetssystem och förehandsbeskeder på Energimyndigheten Att ansöka om godkännande och ändring av hållbarhetssystem och förehandsbeskeder på Energimyndigheten 1321/702/2017 31.8.2017 Versionshistorik Version nr Datum Viktigaste ändringar 1.0 1.7.2013 Första

Läs mer

Förslag till avgörande av generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordona föredraget den 18 januari 2017.

Förslag till avgörande av generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordona föredraget den 18 januari 2017. NYHETSBREV NYHETSARKIV Förslag till avgörande av generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordona föredraget den 18 januari 2017. METADATA Dokumentets datum 2017-01-18 Utgivare EU-Domstolen CELEX 62015CC0549 Generaladvokat

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biogas

Hållbarhetskriterier för biogas Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2014

Drivmedel i Sverige 2014 Drivmedel i Sverige 2014 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2015:20 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Social hållbarhet. Foto: Bertil Hagberg

Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Social hållbarhet. Foto: Bertil Hagberg Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne Social hållbarhet Foto: Bertil Hagberg 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Biogasrelaterade stöd i Klimatklivet

Läs mer

Drivmedel 2016 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. ER 2017:12

Drivmedel 2016 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. ER 2017:12 Drivmedel 2016 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen. ER 2017:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vad innebär hållbarhetskraven på drivmedel?

Vad innebär hållbarhetskraven på drivmedel? Vad innebär hållbarhetskraven på drivmedel? John Munthe Julia Hansson, Michael Martin, Karin Hansen, Louise Staffas, IVL Kontakt: john.munthe@ivl.se Innehåll Regelverk och definitioner Hur ser det ut idag?

Läs mer

SP Biogasar häng med!

SP Biogasar häng med! SP Biogasar häng med! Metanutsläpp och hållbarhetskriterier, HBK Bo von Bahr, SP Magnus Andreas Holmgren, SP Begynnelsen Media Artikel i Svenska Dagbladet 28 oktober 2004 Förluster vid produktion och distribution

Läs mer

Miljöinformation om drivmedel. Redovisning av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2017

Miljöinformation om drivmedel. Redovisning av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2017 Miljöinformation om drivmedel Redovisning av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2017 Förord Energimyndigheten fick i 2017 års regleringsbrev i uppdrag av regeringen att analysera hur ett krav

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Hållbar tillverkning av etanol. Landscape LM-Agroetanol

Hållbar tillverkning av etanol. Landscape LM-Agroetanol Hållbar tillverkning av etanol Landscape LM-Agroetanol Lantmännen Agroetanol Byggd för hållbar tillverkning av etanol Livsmedel Bröd, Frukost, Pasta, Mixer, Pet food Växt- Insatsvaror Lantbrukare Spannmål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi; SFS 2015:747 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Kvotplikt för biodrivmedel Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj 2013 Annie Lööf Dan Sandberg (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

RP 13/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 13/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om biodrivmedel och flytande biobränslen samt till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Mikael Lantz Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola 2013-04-12 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt. Resultaten

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Aktuellt på styrmedelsfronten

Aktuellt på styrmedelsfronten Aktuellt på styrmedelsfronten Gasdagarna i Malmö 27 maj 2015 Anna Wallentin, Upplägg av presentationen Nu Kort och allmänt om den svenska biodrivmedelsmarknaden och skattenivåer Skatteregler nationellt

Läs mer

Näringsdepartementet Stockholm

Näringsdepartementet Stockholm Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-12-09 REMISSYTTRANDE 2009/7508/E Förslag till implementering av vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användning av

Läs mer

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Förfaranderegler för alternativa drivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förfaranderegler för alternativa drivmedel September 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Läs mer

Är produktionen av biodrivmedel i Sverige hållbar? - En studie av implementering och effekt av EUs hållbarhetskriterier

Är produktionen av biodrivmedel i Sverige hållbar? - En studie av implementering och effekt av EUs hållbarhetskriterier Är produktionen av biodrivmedel i Sverige hållbar? - En studie av implementering och effekt av EUs hållbarhetskriterier Is the Biofuel Production in Sweden Sustainable? - A study of implementation and

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. SPBI har fått ovanstående promemoria på remiss och har följande att anföra.

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. SPBI har fått ovanstående promemoria på remiss och har följande att anföra. 1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Susanne Åkerfeldt 103 33 Stockholm Er ref; Fi2015/05650/S2 Vår ref; RE2015020 Stockholm den 2 februari 2016 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Läs mer

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017 PM 2017: RV (Dnr 110-513/2017) Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Byt ut fossiloljan i fastigheter och industrier.

Byt ut fossiloljan i fastigheter och industrier. Byt ut fossiloljan i fastigheter och industrier. Regionförbundet törebro, Energikontoret t19 juni i2012. o Vad är Bioolja? o Vilka oljor för vilka behov? o Hur ser marknaden ut? o Hållbarhetskriterier

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel - Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av. biodrivmedel i bensin och dieselbränslen,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av. biodrivmedel i bensin och dieselbränslen, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Svante O. Johansson. Reduktion av växthusgasutsläpp genom

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 5 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776)

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad beskattning bränslen för viss värmeproduktion 1 juli 2013 Innehåll Promemorians huvudsakliga innebåll 3 1 Lagtext 4 ti Förslag till lag om ändringilagen(1994:1776)

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Uppgifter om drivmedel i detta faktablad utgör medelvärden för alla svenska drivmedelsbolag och baseras på de utsläppsvärden

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU34 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Sammanfattning I syfte att underlätta en önskvärd övergång till en

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer