1 Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna"

Transkript

1 Protokoll STYRELSEMÖTE 214/ Tid: Plats: Närvarande: Torsdag den 2 maj Kalmar Bruunska 24/Växjö N2052 Annika Aronsson Sandra Bergsten Helen Hippach Tina Iveslätt Birgitta Johansson Dennis Larm Margareta Wester Åsa Wågman 1 Mötet öppnas Annika öppnade mötet och hälsade alla välkomna 2:1 Val av mötets sekreterare Åsa valdes till mötets sekreterare då ordinarie sekreterare ej är närvarande. 2:2 Val av justeringsperson Tina valdes till justeringsperson 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg i 2, 2:2 4 Arbetsmiljö Projektet att se över lärarnas arbetstid ska dra igång. SO utbildning 22 maj i Pukeberg, Lena Danås, ST s ombudsman från Jönköping och expert i arbetsmiljöfrågor kommer och pratar arbetsmiljö. 16 maj kommer ett första möte i nya arbetsmiljökommittén hållas. Teamkontor landskap i de nya byggnaderna i Ölandshamnen. Första mötet är den 17 maj. Ingen vet var i processen med arbetsmiljöenkäten arbetsgivaren är. 5 Löneförhandlingar Åsa redovisar modell ett förslag till en ny modell för löneförhandlingar (bilagd detta protokoll) samt meddelar att lönekartläggning kommer att ske i år och påbörjas snarast. Annika berättar om var ST befinner sig i de centrala förhandlingarna i Avtal 2013: insamling av medlemmarnas åsikter har skett och sammanställts och delar av det kommer att användas då OFR/S lägger fram sina yrkanden till Arbetsgivarverket i juni. 6 MBL Samverkan 7 maj: Annonstexterna varierar mycket mellan förvaltningen och fakulteterna och det blir en dålig urvalsprocess ur rättssäkerhetssynpunkt. Detta tycker vi är fel, varför vi kommer att lyfta frågan på samverkan. Krav och meriter ska framgå, vad är realistiskt och vad behövs verkligen?!

2 Vi vill lyfta hur man behandlar de som söker till Lnu, vilken information får de, hur marknadsförs Lnu? Flytt av lärplattform till UB från UPE. Protokoll från sju av vårens MBL- förhandlingar bilagda. 7 Arbetstidsavtal för lärare OB- tilläggen för lärare som jobbar kvällar och helger finns inte med i avtalet. Ny förhandling kommer att inledas. 8 Rapporter 8.1 Ekonomi kr ( kr kommer att försvinna i rekryteringssyfte) 8.2 Rekrytering, 4 nya medlemmar. Nytt arbetsplatsombud utsett på Fojo: Nina Hjelmgren 9 Övriga frågor 10 Nästa möte AO- dag + sommarlunch den 18 juni kl i Växjö. Inbjudan kommer och den kommer att riktas till alla förtroendevalda. 11 Mötet avslutas Annika tackade för deltagandet och avslutade mötet. Åsa Wågman sekreterare Justeras: Annika Aronsson ordförande Tina Iveslätt

3 Bilaga till ST- styrelseprotokoll Löneförhandlingsmodell Förhandlingsmodell RALS 2012, avslutad Avstämningsmöte maj RALS, utvärdering förhandlingsmodell Avtal klart Chef + personalkonsult jobbar med lönesättningen/individ Chef träffar PO + personalchef samt adm stöd. Omdömen lämnas från chef till PO PO lämnar synpunkter till chef Lönebud lämnas för samtliga medlemmar till PO. Listan kollas alla med PO lämnar yrkande (siffror) Personalavd lämnar motbud Förhandling pågår... Personalkonsulterna träffar PO tillsammans med personalchef samt adm stöd. Omdömen lämnas till PO av Pk PO lämnar synpunkter till Pk. Personalchef och PO kollar listan alla med Chefsavtalet (titt) Doktorand tra ppan Sifferbuden på samtliga medlemmar kommer PO till del från AG. PO har tid för PO lämnar samlat yrkande för samtliga medlemmar till Personalchefen. AG har tid för reflektion över yrkandet Avtal klart Chefsavtalet (titt) Doktorand trappan PO kallar in närmaste chef vid behov för att diskutera bud och ställa frågor... (Pesonalchef + adm stöd + Pk Förhandlingsmodell RALS framåt... Pk tar med tillbaka till närmaste chef och redovisar PO s Förhandling pågår... Närmaste chef + personalkonsult jobbar med lönesättningen/individ utifrån Avstämningsmöte RALS, utvärdering förhandlingsmodell

4 Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/personalchef ( 10, 11, 21 och 31) Peter Aronsson, dekan för fakulteten för konst och humaniora ( 2-3 och 29) Per Sundström, utredare ( 23 och 28) Maria Lindgren, prefekt för institutionen för svenska språket ( 4) Thorbjörn Nilsson, kanslichef för universitetets ledningskansli ( 5) Tomas Holmström, ( 5) Leif Eriksson, P A-konsult ( 24-25) Charlotte Annetun, P A-konsult ( 6 och 30) Ulf Sernelin, P A-konsult ( 7-8 och 22) Helena Birath, P A-konsult ( 26) Karalina Österdahl, P A-konsult ( 17-18) Carina Axelsson, P A-konsult ( 15-16) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare ( 9, 12-14, 19-20, 27 och 30) För arbetstagarorganisationerna (PO) Anders Fröjmark, Saco-S Björn Albin, Saco-S Margareta Wester, OFR/S Sheila Feldmanis, Saco-S Christina Nilsson, OFR/S Annika Aronsson, OFR/S 1. Beslut på justeringsperson Björn Albin, Saco-S och Margareta Wester, OFR/S 2. Delegationsordning FKH (MBL 11) AG lämnar information om delegationsordningen för fakulteten för konst och humaniora enligt tidigare utskickad bilaga. PO har synpunkter på att delegationsordningen ej medger att prefekten kan delegera vidare och menar att den punkten bör strykas. AG menar att vid särskilda tillfällen kan dekanen fatta beslut om stf prefekt. PO och AG är i övrigt överens om mindre justeringar som tex ett förtydligande kring beslut i prefekt/ dekans frånvaro. 3. Niklas Ammert, tf kanslichef på konst och humaniora (MBL 11) AG meddelar att Niklas Ammert är tf kanslichef på kansliet för konst och humaniora under perioden Omplacering till universitetslektor i kreativt skrivande (MBL 11) AG meddelar enligt tidigare utskickade bilagor att Tommy Olofsson och Vasilis Papageorgian omplaceras till universitetslektor i kreativt skrivande from l (5)

5 5. Organisering av registratorsfunktionen på Lnu (MBL ll) AG lämnar information om ny organisering av registratorsfunktionen på Linneuniversitetet För rekrytering till arbetsuppgifterna sker en intern utlysning. AG föreslår att organiseringen prövas under ett år. OFR påtalar att skyddsombuden bör involveras i framtagande av en risk- och konsekvensanalys. PO har synpunkter på att det saknas skriftlig information i ärendet. AG lämnar skriftlig information till nästa MBLförhandling. Ärendet ajourneras. 6. Stina Ericsson, utnämnd till docent i svenska språket (RALS) AG meddelar att Stina Ericsson får löneökning med kr j mån i samband med utnämning till docent i svenska språket. 7. Förlängning av uppdragstillägg på LPU (MBL ll) AG meddelar att följande personers uppdragstillägg på 3000 kr/ mån som studierektorer förlängs på LPU: Sture Frylen, juridik, under perioden Ola Kronkvist, beteendevetenskap, under perioden Lönetillägg för Gunilla Briessons (MBL ll) AG meddelar att Gunilla Briessons särskilda lönetillägg på kr/ mån förlängs under perioden. Efter synpunkter från PO återkallar AG ärendet. 9.Andreas Ekeroth flyttar sin anställning till sektionen för utveckling och produktion (MBL 11) AG meddelar att Andreas Ekeroth flyttar sin anställning till sektionen för utveckling och produktion from och i samband med detta byter han titel till systemutvecklare. PO har synpunkter på den nya titeln men har inga invändningar på omplaceringen. AG återkommer med ytterligare information vid ett eventuellt titelbyte. 10. Förlängning av Susanne Håkanssons uppdrag som bitr. avdelningschef på KOM (MBL 11) AG meddelar att Susanne Håkanssons uppdrag som bitr avdelningschef på KOM förlängs under perioden Uppdragstillägget är 5000 kr/mån. Saco har synpunkter på innehållet i uppdraget och föreslår att AG undersöker möjligheten till en annan lösning. OFR vill ha ett förtydligande kring innehållet i uppdraget. Ärendet ajourneras. 11. Kompetensförsörjningspengar till Ingrid Bergman (RALS) AG informerar om att de vill använda kompetensförsörjningspengar till Ingrid Bergmans. Ingrid ska slutföra ekonomutbildningen, en termin. 12. Brian Berg har uppdrag som sektionschef ochbitrit-chef (MBL ll) AG meddelar att Brian Berg har uppdrag som bitr IT -chef och sektionschef för sektionen för support under tiden Henrik Brovell är föräldraledig, Uppdragstillägget är kr/ mån. PO har inga invändningar men påminner om deras önskan att ta del av ytterligare information om konsultuppdragets innehåll, gällande!t-chef under pågående rekrytering. AG lovar att återkomma med ytterligare information i ärendet. 13. Niklas Brandt flyttar sin anställning till sektionen för infrastruktur IT (MBL 11) AG meddelar att Niklas Brandt flyttar sin anställning till sektionen för infrastruktur IT from

6 14. Pontus Ahl har tillfälligt personal- och arbetsmiljöansvar för sektionen för strategioch samordning (MBL 11) AG meddelar att Pantus Ahl har tillfälligt personal- och arbetsmiljöansvar för sektionen för strategi- och samordning under tiden rekrytering av ny IT-chef pågår, Tillfällig sektionschef på Infocenter (MBL 11) AG meddelar att Tove Bergqvist har uppdrag som tillfällig sektionschef på Infocenter under perioden Uppdragstillägget är 2000 kr. OFR har synpunkter på att tillägget är lågt och yrkar på kr. 16. Ändring av arbetsuppgifter för Madeleine Knotek Gustavsson (MBL 11) AG meddelar att Madeleine Knotek Gustavsson arbetar med bla information och ärendehantering för LOS under pågående projekt, PO har inga invändningar. 17. Förlängt uppdrag som bitr prefekter vid institutionen för psykologi (MBL 11) AG återkallar ärendet. 18. Anställning av adjungerad lärare vid (MBL19) AG informerar om att institutionen för pedagogik anställer en adjungerad lärare enligt tidigare utskickad bilaga. 19. Malin Lennartsson, utnämnd till docent i historia (RALS) AG meddelar att Malin Lennartsson får löneökning med kr/mån i samband med utnämning till docent i historia. 20. Karin Eriksson, utnämnd till docent i musikvetenskap (RALS) AG meddelar att Karin Eriksson får löneökning med kr/ mån i samband med utnämning till docent i musikvetenskap. 21. Doktorandstege 2013 (RALS) AG informerar om doktorandstegen 2013 enligt tidigare utskickad bilaga. PO yrkar på att ingångslönen är kr/mån. AG informerar om att doktorandlönerna ses över årligen. 22. Martin Nilsson som tf prefekt (MBL 11) AG meddelar att Martin Nilsson är tf prefekt på institutionen för statsvetenskap under perioden PO har inga invändningar mot uppdraget men framför synpunlder på rekryteringsprocessen. PO efterfrågar även information gällande dekan till fakulteten för samhällsvetenskap. AG återkommer till PO med information. 23. Delegationsordning NLU (MBL 11) AG lämnar information om delegationsordningen för nämnden för lärarutbildningen enligt tidigare utskickad bilaga. 24. Lina Andersson, utnämnd till docent i nationalekonomi RALS) AG meddelar att Lina Andersson får löneökning med kr/ mån i samband med utnämning till docent i nationalekonomi. 25. Katarina Zambrell, uppdrag som utbildningsansvarig (MBL 11) AG meddelar att Katarina Zambrell har uppdrag som utbildningsansvarig vid ELNU Fakultetskansli. Uppdraget är 60% under 3 år och uppdragstillägget är 3000 kr/mån. 3 (5)

7 PO fra~ör synpunkter på den organisatoriska tillhörigheten, tillägget, funktionen och titeln. Arendet ajourneras. 26. Jan Pettersson som tf prefekt (MBL ll) AG meddelar att Jan Pettersson är tf prefekt vid institutionen för socialt arbete under perioden PO har inga invändningar men påminner om vikten av att följa riktlinjerna för prefektrekrytering. 27. Utökning av omfattning för Elisabeth Westlund och Helena Jörgensen (MBL ll) AG meddelar att Elisabeth Westlund och Helena Jörgensen, vid fakulteten för konst- och humanioras kansli, utökar omfattningen i sina anställningar till100 %tillsvidare. 28. Delegationsordning för fakulteten för samhällsvetenskap (MBL ll) AG lämnar information om delegationsordningen för nämnden för lärarutbildningen enligt bilaga. PO och AG är överens om mindre justeringar. 29. Uppdrag som prefekt för institutionen för språk (MBL ll) AG meddelar att Diane Pecorari erbjuds uppdrag som prefekt för institutionen för språk from tillsvidare dock längst tom Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) 31. Övrigt AG förtydligar beslutet om att inga tillägg utgår tillbitr/stf prefekter och studierektorer. PO framför synpunkter på att redan beslutade tillägg nu dras tillbaka. AG menar att prefekterna fortfarande har möjlighet att planera tid för personer med uppdrag som studierektor. AG informerar om att de gjort en särskild överenskommelse med Karolina Österdahl vid personalavdelningen om förh oendearbetstid under 1 år. PO efterfrågar info om rekryteringsprocessen för såväl tillsättning av dekan för Fakulteten för samhällsvetenskaper som prefekt för Institutionen för socialt arbete. Det är viiktigt att PO involveras i arbetet. J essic~ 1 Drott \ Justeras Inger Thörnqvist BjörnAlbin Saco-s 4 (5)

8 ~.. ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande l personalchef Helen Andersson, dekan för ekonomihögskolan ( 6) Marie Brorsson, avdelningschef ( 2 och 7) Ian Nicholls, dekan fakulteten för hälso- livsvetenskap ( 9) Eva Fransson, P A-konsult ( 14) Leif Eriksson, P A-konsult ( 2-3 och 6-7) Camilla Andersson, P A-konsult ( 10-14) Therese Gullander, P A-konsult ( 9) Helena Birath, P A-konsult ( 4 och 14) Karolina Österdahl, P A-konsult ( 5) Jessica Drott, PA-konsultl sekreterare ( 8) För arbetstagarorganisationerna (PO) Anders Fröjmark, Saco-S Margareta Wester, OFRIS Sheila Feldmanis, Saco-S Helen Hult-Sanneus, OFRIS Christina Nilsson, OFRIS 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Helen Hult-Sanneus, OFRIS 2. Byte av titel för Jirina Fahlen Jonsson, STUD (MBL 11) AG meddelar att Jirina FahlEm Jonsson byter titel från utbildningsadministratör till systemadministratör samt att hon har uppdragstillägg på 3000 kr l mån för samordning av LADOK3-projektet under hela PO framför synpunkter på att detta läggs som ett tillägg och önskar att AG lämnar ytterligare information i ärendet. AG lämnar ytterligare information och AG och PO är överens om att genomföra en översyn över samtliga tillägg på Linneuniversitetet under början av Tillsvidareanställning av Malin Avram, STUD (MBL ll) AG meddelar att MalinAvram erbjuds anställning tillsvidare som internationell koordinator, med stöd av företrädesrätten. 4. Uppdrag som prefekt på institutionen för socialt arbete (MBL ll) AG meddelar att Cecilia Kjellgren erbjuds uppdrag som prefekt på institutionen för socialt arbete under perioden Fördelning av personal mellan institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap (MBL ll) AG informerar om fördelning av personal mellan institutionen för pedagogik och institutionen för utbildningsvetenskap enligt tidigare utskickad bilaga. PO framför synpunkter på förändringen men har inga invändningar. 1(3) r s:ft»s"

9 6. Delegationsordning för fakulteten för ekonomihögsko lan, FEH (MBL ll) AG informerar om tidigare utskickad delegationsordning för fakulteten för ekonomihögskolan med några tillägg. PO framför mindre synpunkter som AG noterar. 7. Förlängning av uppdragstillägg till Catherine Zetterqvist (RALS) AG informerar om förlängning av uppdragstillägg till Catherine Zetterqvist vid STUD på 9000 kr/mån, för arbete med centralt LADOK under PO framför synpunkter på att detta läggs som ett tillägg och önskar att AG lämnar ytterligare information i ärendet. AG lämnar ytterligare information och AG och PO är överens om att genomföra en översyn över samtliga tillägg på Linneuniversitetet under början av PO har inga invändningar. 8. Enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar (MBL 19) AG informerar om enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar för Peter Lindskog och Ingela Trulsson-Sonnesjö vid institutionen för kulturvetenskaper. AG lämnar efter O FR: s önskemål ytterligare information om hur övertiden har uppstått. 9. Delegationsordning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL (MBL ll) AG informerar om tidigare utskickad delegationsordning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap. PO framför synpunkter som AG noterar. 10. Byte av titel för Gunn Jensen (MBL ll) AG meddelar att Gunn Jensen vid fakulteten för teknik byter titel till fakultetshandläggare. 11. Byte av organisationstillhörighet för Ann Nord (MBL ll) AG meddelar att Ann Nord byter placering från institutionen för fysik till kansliet vid tekniska fakulteten. 12. Enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar för Constanta Olteanu (MBL 19) AG informerar om enskild överenskommelse om övertid över 150 timmar för Constanta Olteanu. 13. Tillfällig placering vid tekniska fakulteten (MBL ll) AG informerar om att Peter Jonsson har en tillfällig placering vid tekniska fakulteten under sjukskrivningsperiod. 2 (3)

10 14. Anställningsärenden enligt bifogad lista (MBL 11/LAS 28) AG lämnar information om att Elin Antonsson omplaceras från PPI till KOM (MBL 11) och Johannes Rydström erbjuds anställning 3 mån som översättare/informatör (LAS 28). 15. Övrigt AG ber PO inkomma med synpunkter på Henrik Edlunds tidsbegränsade anställning i Shanghaiprojektet. ~k~~ Sheila Feldmanis Saco-s Helen Hult-Sanneus OFR/S 3 (3)

11 ~ ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande l personalchef Maria Lindgren, prefekt ( 4) Lars-Olof Rask, avdelningschef ( 2, 3) Eva Fransson, personalkonsult ( 5, 8, 10, 11, ) Ingrid Persson, avdelningschef ( 6, 7, 9) Malin Sunesson, sektionschef ( 11) Karalina Österdahl, personalkonsult ( 12, 13) Carina Axelsson, personalkonsul tf sekreterare För arbetstagarorganisationerna (PO) Annika Aronsson, OFRIS Margareta Wester, OFRIS Sheila Feldmanis, Saco-S Ulf Rosen, Saco-S Ann-Christine Torpsten, Saco-S Helene Hult- Sanneus, OFR 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Margareta Wester, OFRIS 2. Funktionsansvar inom avdelningen för externa relationer (MBL ll) AG meddelar att Ulla Krakau har funktionsansvar för samverkan inom ER under perioden med ett uppdragstillägg på 2000 kr l mån. PO har inget att invända. 3. Bitr avdelningschef J?å avdelningen för externa relationer (MBL ll) AG meddelar att Ingela Aberg är bitr avdelningschef på avdelningen för externa relationer under perioden med ett uppdragstillägg på 3500 kr l mån. PO och AG är överens om att inget arbetsgivaransvar ska ingå. 4. Upphandling av utbildningstjänst (MBL 38) AG lämnar information om att man avser upphandla utbildningsljänst avseende akademiska kurser i svenska för internationella studenter. 5. Förlängning av lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed (RALS) AG informerar om förlängning av lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed under perioden med ett uppdragstillägg på 750 kr l mån för kontaktmannaskap avseende larm. PO har inget att invända. 6. Sammanställning av anställning inom Shanghaiprojektet (MBL 19) AG redogör för tidigare utskickad sammanställning gällande anställning inom Shanghaiprojektet. 7. Förlängning av Susanne Håkansson på KOM (MBL ll) AG meddelar att ärendet stryks. l (2) A~

12 8. Ändring av titel för Torbjörn Söder (MBL 11) AG meddelar att Torbjörn Söders befattningsbenämning ändras från ekonomichef till budgetchef from PO har inget att invända. 9. Förändring av titel från informatör till kommunikatör (MBL 11) AG avser att byta titel för informatörer vid KOM, så att de harmonierar med chefens titel. Dessutom stämmer titeln mer med uppdraget. Ny titel blir kommunikatör. PO har inget att invända. 10. Ändring av titel för Annelie Philipsson på LOS (MBL ll) AG meddelar att Annelie Philipsson på LOS byter befattningsbenämning till butiks ansvarig. PO har inget att invända. 11. Mark Cummings tjänstgör på fakulteten för teknik (MBL ll) AG meddelar att Mark Cummings på LOS, tjänstgör på fakulteten för Teknik som vaktmästare/tekniker på 50% från Organisationstillhörighet är LOS, kanslichefen är kontaktperson. Ärendet ajourneras till förhandling 5 mars, då även kanslichefen kommer att inbjudas. 12. Omplacering av personal till institutionen för utbildningsvetenskap (MBL 11) AG meddelar att personal (Anna Lund, Malin Hjorth, Stefan Lundholm) från tidigare SV flyttar organisatoriskt till institutionen för utbildningsvetenskap. PO har inget att invända 13. Omplacering av Titti Palmer och Ragnar Olsson (MBL ll) AG meddelar att Titti Palmer och Ragnar Olsson omplaceras från institutionen för pedagogik till institutionen för utbildningsvetenskap. PO har inget att invända. 14. Förlängning av uppdrag som platssamordnare på UB (MBL 11) AG meddelar att Ida Henriksson och Marie Fredrikssons uppdrag som platssamordnare på UB förlängs under perioden PO har inget att invända. 15. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) -~,, Car~a,~lsson Justeras Inger Thömqvist Sheila Feldmanis Saco-S Margareta Wester OFR/S 2 (2)

13 Anställningsärenden förhandling Sekreterare:Carina Axelsson D-nr Föd.år Namn lnst/enhet Befattn Omfattn From Lön/mån 100% Ort BESTAKOD Ansvarig Kommentar Internt, inom ramen för PA 2012/ Björn ldlinge STV Uniadj 50,00% kr Växjö Uffe adjunktsanställning Bibliotekarie med IT- inriktninglit- ' l PA 2013/ Jonas Enberg UB utvecklare 100,00% kr Växjö Eva l

14 ~.. ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/ personalchef ( 8) Catta Torhell ( 4) Sara Hylten-Cavallius ( 12) Mats Sjölin/Joacim Nilsson ( 5) Staffan Carius ( 6) Annika Magnusson ( 7) Eva Fransson, P A-konsult ( 11) Charlotte Annetun, P A-konsult ( 2, 3, 11) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare ( 9, 10, 11) För arbetstagarorganisationerna (PO) Anders Fröjmark, Saco-S Margareta Wester, OFR/S (ej 2) Åsa Wågman, OFR/S (from 4) Helen Hult-Sanneus, OFR/S (from 4) 1. Beslut på justeringsperson Anders Fröjmark, Saco-S och Margareta Wester, OFR/S 2. Tillägg för Anita Hall (MBL ll) AG meddelar att Anita Hall har ett uppdrag med tillägg på kr under perioden Omställningsmedel för controllerutbildning (RALS) AG informerar om ansökan om omställningsmedel gällande controllerutbildning för Johanna Rydström. Institutionen står själva för 50 % av kostanden. OFR återkommer med synpunkter till AG. Saco har inga synpunkter. 4. Biblioteksstyrelsen vid Linneuniversitetet (MBL 11) AG lämnar information om Biblioteksstyrelsens uppdrag och sammansättning samt Universitetsbibliotekets uppdrag. PO och AG diskuterar Biblioteksstyrelsens sammansättning och uppdrag. PO har synpunkter på sammansättningen och menar att det är viktigt att styrelsens består av personer som kan representera verksamhetsperspektivet POundrar även varför de två fackliga platserna, med närvarooch yttranderätt har tagits bort. PO påpekar vidare att arbetsgivaren inte kan välja åt facken vilken anställningsform det skall vara på den representant de skickar till olika nämnder och styrelser, utan att detta är upp till facken. PO vill uppmärksamma AG på att när det gäller Biblioteksstyrelsens uppdrag så är formuleringen i punkten i dokumentet ("ansvrmz för verkhjg för produktionshrmtering, bevarande och tillgängliggörande av läroslitets filmade föreläsningar och digitalaliirresurser") formulerad så att den kan missuppfattas. PO menar att det finns en risk att man uppfattar skrivningen så att den inte enbart handlar om ett verktyg för hantering utan att det även finns en tanke om att bestämma med vad, på vilket sätt och hur detta verktyg ska fyllas. AG menar att det enbart ska uppfattas som ett verktyg för hantering där verksamheten ska fylla det. Arbetsgivaren avstår från att ändra formuleringen i informationsunderlaget och styrelsens samansättning. l (4)

15 5. Organisationen vid Fakulteten för samhällsvetenskap (MBL ll) AG lämnar information om organisationen vid Fakulteten för samhällsvetenskaps enligt tidigare utskickat underlag. PO har synpunkter på hur personer utses till olika uppdrag inom organisationen och menar att det är viktigt att jämnställdhetsaspekten beaktas. PO framför en önskan om att få ta del av information kring rekrytering av lärare. När det gäller rekrytering till funktioner på kansliet framför PO att det är viktigt att någon form av utlysning sker. 6. Organisationen vid Fakulteten för teknik (MBL 12) PO framför önskemål om förhandling gällande organisationen vid fakulteten för teknik AG lämnar information om organisationen enligt tidigare utskickat underlag. PO framför vikten av att jämnställdhetsaspekten beaktas vid sammansättning av olika grupper. PO tycker inte att det är försvarbart att ett råd endast består av män. När det gäller organisering av arbetet på kansliet framför PO att det är viktigt med information och utlysning. PO önskar att kanslichefen lämnar information om kansliets organisation. PO har i övrigt inga invändningar. 7. Byte av städsystem (MBL ll) AG lämnar information om införandet av ett nytt städsystem på Kocken samt riskbedömning och bedömning av arbetsmiljökonsekvenser av detta. 8. Förnyad ansökan om kompetensväxlingsmedel (RALS) AG informerar om en förnyad ansökan om kompetensväxlingsmedel på kr till personalavdelningen. Syftet är att använda pengama till utbildning inom GDQ för att öka personalavdelningens kompetens i att utveckla personaldynamiken vid Linneuniversitetet. AG utser deltagare till utbildningen. 9. Beredskap vid fakulteten för hälsa- och livsvetenskap (MBL ll) AG informerar om att de inför beredskap vid fakulteten för hälsa- och livsvetenskap enligt tidigare utskickat underlag. OFR har synpunkter på att en person har haft beredskap och undrar om det är möjligt att beslutet kan gälla retroaktivt för personen. AG går inte med på förslaget kring retroaktivitet. 10. Erika Lagerbielke utses till vicedekan (MBL ll) AG meddelar att Erika Lagerbielke utses till vicedekan 20 % för konstnärlig verksamhet inomfakulteten för konst och humaniora under perioden PO framför synpunkter på att professorskompetens försvinner från ämnet. AG menar att det behövs en professors överblick och erfarenhet för att kunna bidra med analys och föreslå processer för utveckling av hela det konstnärliga fältet. 2 (4)

16 11. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) OFR har synpunkter på tidsbegränsningen av adjungerad adjunkt, Johan Örtendalhl och framför att de tycker att han istället ska tidsbegränsning enligt LAS. PO har för övrigt inga invändningar. 12. Övrigt OFR efterfrågar profilen för avdelningschef till avdelningen för extema relationer. AG lämnar information om att det finns planer på att mastersprogrammet kommer att flytta från Pukeberg till Växjö. Detta medför dock inga omplaceringar av personal. Anders Fröjmark Saco-S Margareta Wester OFR/S 3 (4)

17 ~.. ::. Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/personalchef ( 7-8) Malin Sunesson, ( 10-11) Ulrika Bengtsson-Verde ( 2-4) Sara Hylten-Cavallius ( 5) Eva Fransson, P A-konsult ( 10-11) Leif Eriksson, P A-konsult ( 2-4) Christian Andersson, P A-konsult ( 12) Ulf Sernelin, P A-konsult ( 6 och 9) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare För arbetstagarorganisationerna (PO) Björn Albin, Saco-s Annika Aronsson, OFR/S Anders Fröjmark, Saco-S Anna Sverresdotter Alden, OFR/S Margareta Wester, OFR/S 1. Beslut på justeringsperson Björn Albin, Saco-S och Annika Aronsson, OFR/S 2. Inrättande av ny reception vid FEH och FSV (MBL ll) AG meddelar att de inleder ett försök med att inrätta en gemensam reception för fakulteten för ekonomihögskolan och fakulteten för samhällsvetenskap under perioden Saco har synpunkter på att prövotiden är kort och AG menar att den kan ev ändras. 3. Anna-Karin Bjuvsjö Johansson byter titel (MBL ll) AG meddelar att Anna-Karin Bjuvsjö Johansson vid kansliet på fakulteten på ekonomihögskolan byter titel från institutionssekreterare till ekonomiadministratör. PO har inga invändningar. 4. Madelaine Sjöstedt byter titel (MBL ll) AG meddelar att Madelaine Sjösted t vid kansliet på fakulteten på ekonomihögskolan byter titel från personalf utbildningsadminish atör till utbildningshandläggare. OFR undrar om BESTA-koden kommer att ändras och AG meddelar att de kommer att undersöka detta. OFR gör medskick att bevaka ~änstebenämningar med samma arbetsinnehåll vid andra fakulteter för att få en likhet vid hela organisationen. 5. Masterprogram flyttar från Pukeberg till Växjö (MBL ll) AG meddelar att masterprogrammet för design, 120 hp flyttas från Pukeberg till Växjö till hösten Omplacering av Stefan Lindkvist (MBL ll) AG meddelar att Stefan Lindkvist omplaceras tillfälligt från studerandeavdelningen till kansliet vid fakulteten för samhällsvetenskap under perioden till utredare, efter internannons. l (3)

18 7. Anställning av Per Brolin som universitetsdirektör (MBL ll) AG meddelar att Per Brolin anställs tillsvidare from som universitetsdirektör. PO poängterar dock sin principiella hållning att lediga tjänster bör utannonseras och tillsättas i konkurrens, av särskilda skäl går man i detta fall med på ett undantag. 8. Anställning av Thorbjörn Nilsson som chef för universitetskansliet (MBL ll) AG meddelar att Thorbjörn Nilsson anställs tillsvidare from som chef för universitetskansliet tillsvidare. 9. Omplacering av Eva Öster (MBL ll) AG meddelar att Eva Öster omplaceras tillsvidare from från fakulteten för ekonomihögskolan till registraturen vid universitetsledningens kansli, efter internannons. OFR antar att BESTA-kod och titel ändras i samband med den nya placeringen. PO har inga invändningar. 10. Vaktmästare vid LOS (MBL ll) AG meddelar att kombivaktmästare vid LOS kommer att få förändrade arbetsuppgifter enligt tidigare utskick. OFR meddelar att de vill överlägga kring personerna som berörs av förändringen. AG lovar att återkomma vid samverkan den 9 april. 11. Funktionsansvar för vaktmästare (MBL ll) AG lämnar information om funktionsansvar för Kenth Karlsson med ett fast tillägg på 2000 kr under perioden ,vid LOS i Växjö, enligt tidigare utskick. PO har inga invändningar. 12. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) 13. Övrigt AG efterfrågar PO:s synpunkter på hur urvalet av deltagare från TA-personal till UGL ska informeras till PO. PO återkommer med kontaktpersoner för fortsatt samverkan i frågan. PO meddelar att de kommer att begära förhandling gällande O B-tillägget för lärare. OFR efterfrågar respons från AG när de framför synpunkter på annonsunderlag. PO efterfrågar vad som händer när det gäller rekrytering av Dekan för FSV. ~ Justeras../ IngerTh~ BjörnAlbin Saco-S 2 (3)

19 Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19m fl Närvarande: För arbetsgivaren (AG) Inger Thörnqvist, ordförande/ personalchef Per Brolin, universitetsdirektör ( 8) Per Sundström, utredare ( 6, 7) Ulf Sernelin, P A-konsult ( 10) Eva Fransson, P A-konsult ( 4, 5) Leif Eriksson, P A-konsult ( 2) Jessica Drott, P A-konsult/ sekreterare ( 3, 9) För arbetstagarorganisationerna (PO) Karin Sällström, OFR/S Maria Bergström, Saco-S Annika Aronsson, OFR/S Sheila Feldmanis, Saco-S Ulf Rosen, Saco-S 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Annika Aronsson, OFR/S.2 Lena-Maria Aronsson omplaceras till FEH:s kansli (MBL 11) AG meddelar att Lena-Maria Aronsson omplaceras tillsvidare från kansliet för lärarutbildning till FEH:s kansli som studievägledare. Placeringen görs via intressebanken och gäller from Lars Eliasson omplaceras till institutionen för skog och trä (MBL 11) AG meddelar att Lars Eliasson omplaceras till institutionen för Skog och Trä under perioden på 100 %. Omplaceringen genomförs efter internutlysning. 4. Alastair Creelman omplaceras till UB (MBL 11) AG meddelar att Alastair Creelmans ljänst flyttas från UPE till UB från tv. Alastair kommer att vikariera på e-hälsoinstitutet på 50% under perioden PO har synpunkter på att personal omplaceras utan att AG har informerat eller beslutat om organisationsförändring. Ärendet ajourneras. 5. Förhandling återupptas efter överläggning 9 april gällande förändrade arbetsuppgifter för kombivaktmästarna vid LOS (MBL 11) AG meddelar att förändrade arbetsuppgifter för Lena Ahlberg, Eva Svensson och Astra Ceric kommer att ske utifrån tidigare utskickad arbetsbeskrivning. OFR/S ifrågasätter AG:s inställning till omplaceringsmöjligheterna för Lena till vaktmästarljänst, men har i övrigt inga invändningar. 6. Reviderad slutattestinstruktion (MBL 11) AG informerar om reviderad slutattestinstruktion enligt tidigare utskick. PO har inga invändningar. l (2)

20 7. Utkast rektors besluts- och delegationsordning (MBL ll) AG informerar om utkast till rektors besluts- och delegationsordning enligt tidigare utskick. 8. TillsättningavIT-chef (MBL ll) AG meddelar att Fredrik Os karsson kommer att erbjudas anställning som IT -chef med lön kr. PO förespråkar en annan kandidat då denna har erfarenhet från den akademiska världen samt har en annan typ av chefserfarenhet, men har inga invändningar mot beslutet. OFR framför önskemål om att se över rekryteringsprocessen att ev. få möjlighet att i slutskedet intervjua sökande tillsammans med AG. AG är positiv till önskemålet. 9. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) 10. Övrigt Med anledning av önskemål från OFR lämnar AG ytterligare information kring internutlysning av en tidsbegränsad ekonom till kansliet för fakulteten för samhällsvetenskap. Under rekryteringsperioden anlitar AG Manpower. AG meddelar PO deras förslag på deltagare till UGL-utbildning med omställningsmedel och efterfrågar PO:s synpunkter. OFR lyfter fråga om doktorandernas genomströmning vid LNU samt sjukfrånvaro. AG tar frågan med sig. J essica ;Drott/J.. / / / -~ -, /i/ l / / l ~~-- '-.-/ JusteraS-- Inger Thörnqvist 2 (2)

21 Linneuniversitetet Kalmar Växjö PROTOKOLL MBL 11, 19 m fl Nedanstående ärende är informerade vid samverkan den 23 april och utskickade den 24 april enligt överenskommelse med PO, enligt bifogat. 1. Beslut på justeringsperson Sheila Feldmanis, Saco-S och Margareta Wester, OFR/S 2. Bodil Petersson utnämnd till docent (RALS) AG meddelar att Bodil Petersson vid institutionen för kulturvetenskaper utnämns till docent med lönetillägg 2000 kr. 3. Fanny Ramsby omplaceras från STUD till FSV kansli (MBL ll) AG meddelar att Fanny Rams by omplaceras från studerandeavdelningen till kansliet vid FSV from tv. 4. Fortsatt lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed (MBL ll) AG meddelar att lönetillägg för Jimmy Holgersson och Lars W allerhed vid vaktmästeriet förlängs. AG och PO är överens om att titta över tilläggen och hur länge de ska gälla. Ärendet ajourneras. 5. Ökning av sysselsättningsgrad för Ulrika Berg (MBL ll) AG meddelar att Ulrika Berg ökar sysselsättningsgrad från 85% till100% tillsvidare som Utbildningskoordinator, från Ökningen sker med anledning av ökad distansutbildning inom skog och trä. 6. Praktikant på FSV kansli Jeni Jeleva (MBL 19) AG informerar om att Jeni Jeleva kommer att vara praktikant på kansliet vid FSV under perioden Universitetsdirektörens beslutsdelegation (MBL ll) AG lämnar information om universitetsdirektörens beslutsdelegation enligt tidigare utskick. PO vill stryka den delen som handlar om delegationsrätt för bibliotekschefen och vill att det skapas olika delegationer för de olika styrelserna. Ärendet ajourneras. 8. Ny funktionsansvarig på!t-support (MBL ll) AG informerade vid samverkan den 23 april om att Fredrik Wigren vill avsluta sitt uppdrag som funktionsansvarig för IT -support i Kalmar omgående och AG vill därför utse Vinko Midjich till funktionsansvarig omgående. PO har inga invändningar mot detta. 9. Peter Skoglund omplaceras (MBL ll) AG meddelar att Peter Skoglund, adjunkt i juridik/rättsvetenskap, omplaceras från polisutbildningen till rektorsutbildningen from l (3Jtt

22 10. Systemansvar lärplattform och mediaserver (MBL 11) AG lämnar skriftlig information om systemansvar lärplattform och mediaserver med risk och konsekvensanalys. Ärendet ajourneras. 11. Alastair Creelmans tjänst flyttas från UPE till UB (MBL 11) AG lämnar skriftlig information om att Alastair Creelmans ljänst flyttas från UPE till UB från tv. Alastair kommer att vikariera på e-hälsoinstitutet på 50 %under perioden Ärendet ajourneras. 12. Kansliet vid fakulteten för teknik vill fortsätta låna in Peter Jonsson som ekonom (MBL 11) AG lämnar skriftlig information om att kansliet vid fakulteten för teknik vill fortsätta låna in Peter Jonsson som ekonom på 50 % tom Efter det kommer en ny avstämning att genomföras. 12. Anställningsärenden enligt bifogad lista (LAS 28) Justeras Inger Thörnqvist cflj~~~ Sheila Feldmanis Saco-s /;::/... 7 tjpj;d~ Margareta Wester OFR/S 2 (3)

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 031003 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar

Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar Anteckningar Fikaforum 2012-09-05--06 Sammanfattning från Växjö och Kalmar Lars-Olof tackade för insatserna under sommarkonferensen! Materialet, som var mycket bra, är nu sammanställt och finns på vårt

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Närvarande Anders Åkvist ordförande Elsa Andersson sekreterare Per Meijer Anna-Karin Johansson Ingrid Stubelius Gunnar Claesson Katarina

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande

AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Sektionen 214-33 Malmö Högskola Styrelsen 1999-04-21 1 (1) Närvarande: Anna-Carin Lundström ordförande AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING PROTOKOLL nr 3 Styrelsen 1999-04-21 1 (1) 1 Justerare utses att justera dagens protokoll. 3 Information Anna-Carin Lundström informerar: om lokalnämnder. och Inger Werner

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Guldsmeden, rådsrummet kl 15:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef Gunilla

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 6-2011 Fört vid möte i 2011-02-18 Närvarande: Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Mehrdad Athari Fard Heléne Hellström Mörk Magnus

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Universitetsförvaltningen juli 2014 och september 2014

Universitetsförvaltningen juli 2014 och september 2014 ORGANISATIONSÖVERSYN Universitetsförvaltningen juli 2014 och september 2014 Karin Lundhgren 1 (11) Innehåll Bakgrund och uppdrag 4 Genomförande 4 Synpunkter som framkommit vid intervjuerna 5 Linjeorganisation

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2012-11-13 Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef Susanne Winroth sekreterare Heinrich Schöpf

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer