Varning från FCC. Kanada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varning från FCC. Kanada"

Transkript

1 in100

2 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon US Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv och normer: ErP-direktivet 2009/125/EG EMC-direktivet 2004/108/EG EMC: EN 522, EN 524, EN , EN Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG Säkerhet: IEC 609-1: 2005;EN 609-1: :2009 Varumärken pple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör pple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. dobe and crobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link och DLP:s logotyp är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor är ett varumärke som tillhör Texas Instruments. InFocus, In Focus, och INFOCUS (stiliserat) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i US och andra länder. OBS! Denna produkt product täcks av WEEE-direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (2002/96/EC). WEEE-direktivet kräver att utrustningen samlas in och behandlas skilt från vanligt hushållsavfall i alla EU:s medlemsländer. Följ anvisningarna från din lokala miljömyndighet eller fråga hos återförsäljaren om insamlings- eller återvinningsalternativ. Varning från FCC Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. nvändningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion. Observera: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 av FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder: --Rikta om eller flytta på mottagarantennen. --Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. --Koppla utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. --Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av InFocus Corp. Kan medföra att rätten att använda utrustningen förverkas. Kanada Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Myndighetsgodkännanden culus ndra landsspecifika godkännandeprocesser kan vara tillämpliga. Se produktens certifieringsetikett. Detta dokument gäller för myndighetsregistrerade modellen IN122ST/IN124ST/IN126ST. Märkspänning: V, 3,2, -60 Hz InFocus förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra produkterbjudanden och produktspecifikationer. 1

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Projektorns placering 6 nsluta en datorkälla 7 VG-anslutning 7 nsluta strömmen 7 Valfria datoranslutningar 7 Visa en bild 8 Justera bilden 9 nsluta en videoenhet 10 nsluta videoenheter 10 Kompositvideoanslutning 10 VG-anslutning 10 Komponentvideoanslutning 10 S-videoanslutning 10 Ljud 10 Stänga av projektorn 11 Felsöka installationen 11 nvända fjärrkontrollen 19 nvända ljud 20 nvända knapparna på knappsatsen 21 Optimera datorbilder 22 Presentationsfunktioner 22 Optimera videobilder 23 npassa projektorn 23 nvända menyerna 24 Grundmeny 25 vancerad meny 26 Underhåll 30 Rengöra objektivet 30 nvända säkerhetslåset 30 Byta projektorlampa 31 2

4 Viktiga anvisningar för säker användning Läs anvisningarna i denna handbok för korrekt start och avstängning av projektorn. Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen och på projektorn. Placera projektorn horisontellt med en lutning som inte överskrider 15 grader. Placera projektorn på minst 1,2m avstånd från eventuella varmluftsintag eller ventiler. Blockera inte ventilationsöppningarna. Placera projektorn på en plats med god luftcirkulation och utan något som kan blockera luftintag och utblåsventiler. Placera inte projektorn på en bordsduk eller andra mjuka föremål som kan blockera ventilerna. Placera inte projektorn i direkt solljus, på fuktiga, oljiga eller dammiga platser eller där den kan komma i kontakt med rök eller ånga. Vidrör inte eller blockera projektorns objektiv med något föremål eftersom det kan skada projektorns objektiv. Repor, spår eller andra objektivskador tacks inte av produktgarantin. Titta inte direkt in i objektivet när projektorn används. Tappa inte projektorn. Spill inte vätska på projektorn. Spilld vätska kan skada projektorm. nvänd den medföljande nätkabeln. nslut nätkabeln till ett jordat uttag. Vi rekommenderar att du använder en skarvdosa med överströmsskydd. Överbelasta inte vägguttaget. Håll i kontakten, inte kabeln när du tar ut nätkabeln. Tvätta händerna när du hanterat kablarna som medföljer produkten. Projektorns fjärrkontroll använder batterier. Kontrollera att batteriernas polaritet (+/-) ligger rätt. Kasta batterierna enligt lokala föreskrifter. nvänd takmontering godkänd av InFocus för korrekt montering, ventilation och installation. Garantin gäller inte för skador orsakade av icke-godkänd takmontering eller vid installation på olämplig plats. När projektorn är takmonterad måste du sätta på dig skyddsglasögon innan du öppnar luckan till lampan för att undvika att skada ögonen. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. tt själv utföra service på projektorn kan vara farligt och gör garantin ogiltig. nvänd endast reservdelar angivna av InFocus. Icke godkända delar kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skador och kan göra garantin ogiltig. Bara äkta InFocus-lampor testas för användning i denna projektor. Risk för elektriska stötar och brand vid användning av lampor som inte är godkända av InFocus och kan göra garantin ogiltig. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Följ gällande lokala bestämmelser för hantering av kvicksilver. Se Projektorn använder en kvicksilverlampa med högt tryck. Lampan kan sluta fungera i förtid eller spricka med ett poppande ljud om den skakas, skrapas eller hanteras när den är varm. Risken för lampfel eller spricka ökar också med lampans ålder, ersätt lampan när du ser meddelandet Byt lampa. Om lampan mot förmodan skulle spricka kan bitar slungas ut från projektorns ventiler. Kontrollera att inga människor, mat eller dryck befinner sig under eller runt projektorn, dvs. inom de områden som är märkta med X nedan. 8 /2.4m Följ dessa anvisningar för att säkerställa god bildkvalitet och längsta möjliga brinntid för lampan under projektorns livslängd. Om dessa anvisningar inte följs kan garantin påverkas. Se häftet Garanti/Säkerhet för fullständig garantiinformation.5 /1.5m 3 / 1 m 2 / 0,6 m 3 / 1 m 3

5 Inledning Din nya digitala projektor är lätt att ansluta, använda och underhålla. Projektorn är flexibel nog för att användas till både professionella presentationer och videovisning hemma. IN122ST har äkta SVG 800 x 600 upplösning, IN124ST har äkta XG 1024 x 768 upplösning och IN126ST har äkta WXG 1280 x 800 upplösning. Den är kompatibel med ett flertal datorer och videoenheter. fokus Knappsats Produktspecifikationer Besök för att läsa det senaste om din multimediaprojektor, eftersom de kan komma att ändras utan förvarning. Tillbehör Standardtillbehören som medföljde projektorn listas i den medföljande snabbstartdokumentationen. Tillbehör som kan köpas som tillval hittar du på vår webbplats eller hos närmaste återförsäljare eller fackhandlare. fjärrkontrollmott agare (IR) lins IN126ST Registrering på nätet Registrera projektorn på vår webbplats för att aktivera garantin och få produktuppdateringar, meddelanden och registreringsincitament. fokus Knappsats kontakt för strömsladd anslutningspanel fjärrkontrollmott agare (IR) lins IN122ST/IN124ST 4

6 nslutningspanel Projektorn har anslutningar för både datorer och videoenheter inklusive följande: VG-dator Kompositvideo HDMI S-video USB mini-b-kontakt för uppgradering av fast program och kontroll av bildspelspresentation. Monitor ut, för VG genomföring till en extern monitor. Ljudinmatning video och dator Ljudutmatning för externa högtalare. RS232-seriell kontroll. Kommandokontrollkoderna finns på vår supportwebbplats ljud in/ut HDMI S-video dator RS232 USB mini-b kompositvideo monitor ut säkerhetslås 5

7 Projektorns placering För att avgöra bästa placering av projektorn bör du utgå från projektionsskärmens storlek och form, eluttagens placering i rummet och avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Här följer några allmänna riktlinjer: Placera projektorn på en plan yta i rät vinkel mot skärmen. IN122ST och IN124ST måste vara minst 0,6 m från projektionsskärmen och IN126ST måste vara minst 0,8 m från projektionsskärmen. Om projektorn installeras i taket, rekommenderar vi starkt att du använder takfästen godkända av InFocus för ordentlig montering, ventilation och installation. Se installationsguiden som medföljer InFocus takmontering (art.nr. PRJ-MNT-UNIV) för ytterligare information. Garantin gäller inte för skador orsakade av icke-godkänd takmontering eller vid installation på olämplig plats. För att vända bilden upp och ned, se "Takmontering" på sida 27. Vi rekommenderar att du använder en takfästanordning som är godkänd av InFocus. Placera projektorn på önskat avstånd från projektionsskärmen. vståndet från projektorns objektiv till skärmen och videoformatet avgör den projicerade bildens storlek. Bildförskjutningen för IN122ST/IN124ST är 110 % +/-3 %. Detta betyder at tom du har en bild som är 1,52 meter hög från en bordsmonterad projektor kommer nederkanten av bilden att vara 15,2 cm ovanför objektivet centrumlinje. Bildförskjutningen för IN126ST är 113 % +/-3 %. Detta betyder at tom du har en bild som är 1,52 meter hög från en bordsmonterad projektor kommer nederkanten av bilden att vara 19,8 cm ovanför objektivet centrumlinje. 152 cm bild (höjd) Projektionsvinkel Tabell 1: IN122ST (SVG)/IN124ST (XG) Skärmstorlek Bildstorlek (tum/m) Bild bredd (tum/m) Projiceringsavstånd (tum/m) /1.3m 40 /1.0m 24 /0.6m 65 /1.6m 52 /1.3m 31 /0.8m 81 /2.1m 65 /1.6m 39 /1.0m 100 /2.5m 80 /2.0m 48 /1.23m 120 /3.0m 96 /2.4m 58 /1.48m 1 /3.8m 120 /3.0m 73 /1.85m 200 /5.1m 160 /4.1m 97 /2.47m Bildstorlek (tum/m) Tabell 2: IN126ST (WXG) Skärmstorlek Bild bredd (tum/m) Projiceringsavstånd (tum/m) 79 /2.0m 67 /1.7m 32 /0.8m 101 /2.6m 86 /2.2m 39 /1.0m 125 /3.1m 106 /2.6m 48 /1.23m 1 /3.8m 128 /3.2m 58 /1.48m 187 /4.8m 159 /4.0m 73 /1.85m 2 /6.4m 212 /5.4m 97 /2.47m 109 bildens bas 15,2 cm ovanför linsens centrum objektivets mitt 162 Takskruvar: M4 x 8 (Max. L = 8 mm) Enhet: mm 248 6

8 nsluta en datorkälla VG-anslutning nslut ena änden av den medföljande datorkabeln till Computer in 1/Computer in 2 anslutningen på projektorn och den andra till VG-uttaget på datorn. Om du använder en bordsdator behöver du först ta bort monitorkabeln från datorns videoutgång. HDMI-anslutning HDMI är ett standardiserat, okomprimerat, heldigitalt ljud-/videogränssnitt. HDMI ger ett gränssnitt mellan källor som digitalboxar, DVD-spelare och förstärkare och projektorn. Koppla in en HDMI-kabel i videoutgångskontakten på videoenheten och i HDMI-kontakten på projektorn. nsluta strömmen nslut ena änden av den svarta nätkabeln till Power-anslutningen på projektorns baksida och den andra till ett eluttag. Om energisparfunktionen är avstängd blinkar Ström LED i statusindikatorpanelen (sida 11) blå. Om energisparlägesfunktionen är påslagen har Ström LED ett fast blått sken. Funktionen är avstängd som standard. Du kan ändra dessa inställningar, se sida 28. NOTER: nvänd alltid nätkabel som medföljer projektorn. Valfria datoranslutningar För att få ljud från projektorn ansluter du en ljudkabel (tillvald kabel, medföljer inte) till datorn och till udio In kontakten på projektorn. Du kan även behöva en adapter. anslut VG-kabel anslut HDMI anslut strömmen ansluta ljudkabel Om du använder en stationär dator och vill se bilden på datorskärmen såväl som projektionsskärmen ansluter du bordsdatorns kabel till Computer 1 och borddatorns bildskärmkabel till Computer out kontakten på projektorn. 7

9 Visa en bild Tryck på Power-Knappen. Ström LED lyser blå och fläkten körs igång. När lampan slocknar visas startskärmen. Det kan ta upp till en minut innan bilden uppnår full ljusstyrka. Obs: När funktionen för påsättning av växelström är aktiverad, sätts projektorn automatiskt på när den ansluts till nätströmmen. Tack vare detta kan man kontrollera väggmonterade projektorer med en väggbrytare. Visas ingen startskärm?hjälp finns på sida 12. Starta datorn eller videoenheten. tryck på Power - Knappen starta datorn eller videokällan Bilden ska nu visas på projektionsskärmen. Om inte, tryck på knappen Source på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen. Om du använder en VG-kabel för anslutning av datorn till projektorn: Om du använder en bärbar dator, se först till att den externa videoporten är aktiverad. På många bärbara datorer aktiveras inte den externa videoporten automatiskt när en projektor ansluts. Vanligtvis används en knappkombination som FN + F8 eller en CRT/LCD-knapp för att slå av och på en externa bildskärm. Leta efter en funktionsknapp märkt CRT/LCD eller en funktionsknapp med en bildskärmssymbol. Tryck på FN och den märkta funktionsknappen samtidigt. aktivera den externa porten på den bärbara datorn bildskärmsknapp eller LCD/CRTknappen FN-knappen Se den bärbara datorns dokumentation för ytterligare information om dess tangentkombinationer. Ingen bild från en bärbar dator? Försök att trycka på knappen uto Image på fjärrkontrollen. Hjälp finns på sida 12. 8

10 Justera bilden Vid behov kan projektorn justeras i höjdled genom att vrida på höjningsfoten för att förlänga foten. justera höjden Rotera vid behov horisonteringsfoten baktill på projektorn. stållbar fot höjningsfot Håll händerna borta från varmluftsutblåset på projektorns framsida. justera avstånd Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen i 90 graders vinkel gentemot skärmen. Se sida 6 för en förteckning över bildstorlekar vid olika avstånd. justera fokus Justera fokus. Om bilden inte är rätvinklig måste du först kontrollera att projektorn är vinkelrät mot skärmen. Om bilden är större eller mindre längst ner eller längst upp trycker du på den övre Keystone-knappen för att minska den övre delen av bilden, och på den nedre Keystone-knappen för att minska den nedre delen. justera keystone IN122ST/IN124ST IN126ST Om vänster eller höger sida av skärmen är större eller mindre än den andra kan du vrida projektorn till vänster eller höger några grader för att få bilden rätvinklig. Justera kontrast eller ljusstyrka från standardmenyn. Se sida 25 för anvisningar till dessa menyjusteringar. 9

11 nsluta en videoenhet Du kan ansluta videoenheter som videobandspelare, DVD-spelare, videokameror, digitalkameror, spelkonsoller, HDTV-mottagare och TV-mottagare till projektorn. Du kan ansluta ljud direkt till projektorn för att få ljud från den inbyggda högtalaren, eller förbigå projektorns ljudsystem och ansluta ljudet direkt från källan till en stereo eller ett hemmabiosystem. Du kan ansluta projektorn till de flesta videoenheter som kan avge en videosignal. Det går inte att direktansluta en koaxialkabel från ett kabelteve eller satellittevebolag, signalen måste passera en mottagare först. Exempel på mottagare är digitalkabelboxar, videobandspelare, digitalvideoinspelare och satellitteveboxar. I det här fallet räknas alla typer av enheter som kan ändra kanaler som en mottagare. Innan du ansluter projektorn bör du bestämma vilket bildförhållande du vill använda. Du kommer åt projektorns inställningar för bildförhållande från knappen Ändra storlek på fjärrkontrollen eller via standardmenyn i projektorn. Se sida 25 för mer information. nsluta videoenheter Inga videokablar medföljer projektorn. Du kan beställa kablar från InFocus eller skaffa dem på egen hand. VG-anslutning Om videoenheten har en 15-polig VG-utgång ansluter du ena änden av den medföljande datorkabeln till videokällans VG-anslutningen. Det är möjligt att videoenhetens uttag på är märkt med "till bildskärm". nslut datorkabeln till antingen anslutningen Computer In 1 eller Computer In 2 på projektorn. Komponentvideoanslutning Om HD-videoenheten har anslutningar för komponentvideo kan en Komponent till VG-adapter (tillval) användas. nslut komponentkabeln till videoenheten. nslut den andra änden av komponentkabeln till adaptern och anslut adaptern till Computer-anslutningen. S-videoanslutning nslut det S-videokabeln kontakt till videoutgången på videoenheten. nslut den andra kontakten till S-video uttaget på projektorn. Ljud För ljud, anslut en 3,5 mm stereokabel till udio In uttaget på projektorn och till din källa. Om din källa använder RC ljudkontakter måste en Y-kabel eller adapter användas. (Obs! En separat ljudanslutning krävs inte för inmatning från HDMIkälla.) HDMI-anslutning HDMI är ett standardiserat, okomprimerat, heldigitalt ljud-/videogränssnitt. HDMI ger ett gränssnitt mellan källor som digitalboxar, DVD-spelare och förstärkare och projektorn. Koppla in en HDMI-kabel i videoutgångskontakten på videoenheten och i HDMI-kontakten på projektorn. Kompositvideoanslutning nslut det gula kontaktdonet på kompositvideokabeln till videoutgången på videoenheten. nslut den andra gula kontakten till det gula uttagetvideo på projektorn. 10

12 Stänga av projektorn uto avstängn.tid Projektorn har även funktionen uto av-tid som gör att lampan stängs av automatiskt när inga aktiva källor upptäcks och användaren varit inaktiv i 30 minuter. Funktionen är avstängd som standard. Du kan ändra tidsinställningen, Se sida 29. Statuspanelen längst upp på projektorn anger projektorns status och kan vara till hjälp vid felsökningen. Tabell 3: Statuslampornas beteende och innebörd Stänga av projektorn Tryck på Power på fjärrkontrollen eller knappsatsen för att stänga av projektorn. Om funktionen för omedelbar påsättning är aktiverad och det har gått mindre än en minut sedan projektorn stängdes av, kan du sätta på projektorn omedelbart igen. Om denna funktion är inaktiverad måste du vänta tills projektorlampan har svalnat helt innan du kan starta om projektorn. Lampan stängs av och Ström LED blinkar blå i en minut medan fläktarna fortsätter att gå för att kyla ned lampan. Om funktionen energisparläge är påslagen och när lampan har svalnat lyser LED blå och fläkten stannar. Om funktionen energisparläge är avstängd och när lampan har svalnat blinkar LED blå och fläkten stannar. Ta ut nätkabeln från eluttaget för att helt stänga av strömmen till projektorn. Felsöka installationen Om bilden visas korrekt, hoppa till nästa avsnitt. Om inte, gör en felsökning av installationen. Statusindikatorlampa POWER: Fast blå POWER: Blinkande blå POWER: Blinkande blå TEMP/LMP: Blinkande ljusrött POWER: Fast blå TEMP/LMP: Blinkande ljusrött POWER: Fast blå TEMP/LMP: Blinkande röd POWER: Fast blå TEMP/LMP: Blinkande blå Innebörd 1. Om energisparfunktionen är på är projektorn inkopplad. 2. Strömmen är på och projektorn kan användas. 3. Projektorn är i normalt driftläge. 1. Om energisparfunktionen är av är projektorn inkopplad. 2. Projektorn stänger av och fläktarna kyler projektorn. Projektorns fläktar fungerar inte korrekt och projektorn har stängts av. Lampan lyckades inte tändas. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår. Besök för att kontakta service. Lampan har nått slutet av dess livslängd och måste bytas. Lampan fortsätter att fungera tills den slocknar. Kontakta teknisk support. Reparation kan behövas. 1. Projektorn är överhettad och lampan stängs av. Fläkten fortsätter att gå. 2. Projektorn startar inte innan kylprocessen är avslutad. 11

13 Problem Lösning Resultat Ingen startskärm visas nslut nätsladden till projektorn tryck på strömknappen Korrekt bild Startup Screen Bara startskärmen visas Tryck på knappen Source aktivera den externa porten på den bärbara datorn Datorbilden projiceras Startup Screen Starta om den bärbara datorn 12

14 Problem Lösning Resultat Ingen datorbild, bara texten "Signal utanför området" Signal out of the range Tryck på knappen uto Image på fjärrkontrollen Justera datorns uppdateringsfrekvens (Windows 7: Kontrollpanel > Skärm > Skärmupplösning > vancerad inställning > dapterflik). Varierar mellan olika operativsystem. Datorbilden projiceras Du kan även behöva ställa in en annan upplösning på datorn, så som visas i följande problem, "bilden suddig eller avhuggen" Endast datorns bakgrundsbild visas, inte ikonerna på Skrivbordet Ändra den multipla skärminställningen till Duplicera dessa skärmar (Windows 7: Kontrollpanel > Skärm > Skärmupplösning). Varierar mellan olika operativsystem. Bakgrunden och skrivbordet projiceras 13

15 Problem Lösning Resultat Bilden är suddig eller beskuren Ändra datorns inställda Upplösning så att den matchar projektorns upplösning (Windows 7: Kontrollpanel > Skärm > Skärmupplösning). Varierar mellan olika operativsystem. Bilden är tydlig och inte avhuggen Bilden är inte centrerad på skärmen Flytta projektor, justera höjd Korrekt bild ( Dator ) MDL: IN122ST FW: 1.28 Justera den horisontella eller vertikala positionen i vancerad meny > Bild > Dator meny Force Wide Fas Förhindra skärmsläckare Synk tröskelvärde Spårning Horisontal position Vertikal position Föregående v v 14

16 Problem Lösning Resultat Bilden är inte rätvinklig Justera Keystone på knappsatsen Rätvinklig bild Bilden är oskarp Justera Skärpan i Grundmenyn Korrekt bild ( Grundmeny ) MDL: IN122ST FW: 1.28 Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ 0 Presentation v vancerad meny Bilden passar inte på en 4:3 eller 16:9-skärm Ändra bildförhållandet till 4:3 eller 16:9 i Grundmenyn > Bildförhållandemenyn Korrekt bild ( Grundmeny ) MDL: IN122ST FW: 1.28 Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ 0 Presentation v vancerad meny 15

17 Problem Lösning Resultat Bilden är upp och ner Stäng av Takmontering i Grundmenyn ( Grundmeny ) MDL: IN122ST FW: 1.28 Korrekt bild Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ 0 Presentation v vancerad meny Bilden spegelvänd vänster till höger Stäng av bakprojicering i vancerad meny > Inställning > Bildinställning menyn ( Bildinställning ) MDL: IN122ST FW: 1.28 Korrekt bild Digital zoom Horisontal shift Vertikal shift Förstoringsnivå Horisontal shift Vertikal shift Bakprojicering Takmontering v v Föregående Projicerade färger överensstämmer inte med källan Justera posterna i den avancerade menyn > Bild > Färg meny Korrekt bild COLOR ( Färg ) MDL: IN122ST FW: 1.28 Färg Röd gain Grön gain Blå gain Rödkompensation Grönkompensation Blåkompensation Färgutrymme uto Färgtemperatur Varm Gamma Ljus Färgton Vithet Föregående COLOR 16

18 Problem Lösning Resultat Videon som inbäddats i min PowerPoint-presentation spelas inte upp på skärmen Stäng av den bärbara datorns inbyggda LCD-skärm Inbäddade videoklipp spelas upp korrekt B B B Lampan tänds inte, projektorn är överhetta Kontrollera att ventilerna inte är blockerade, stäng av projektorn och låt den svalna i en minut Lampan tänds Startup Screen Överhettnings indikator 17

19 Problem Lösning Resultat Meddelandet Byt lampan visas vid start och lampan tänds inte Lampan måste bytas (Se sida 31) Lampan tänds Startup Screen lamplucka byt lampan Behöver du fortfarande hjälp? För mer hjälp, besök vår webbplats eller ring oss. Se garanti-/säkerhetsbroschyren för kontaktinformation till kundsupport. Denna produkt omfattas av en begränsad garanti. En utökad garanti kan köpas hos återförsäljaren. När du skickar in projektorn på reparation rekommenderar vi att du förpackar enheten med de ursprungliga förpackningsmaterialen eller anlitar ett förpackningsbolag för att packa enheten. Teckna en transportförsäkring som täcker hela produktens värde. 18

20 nvända fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder två (2) -batterier (medföljer inte). Det är lätt att sätta i batterierna: ta bort luckan från fjärrkontrollens baksida, vänd batteriets + och - ändar i rätt riktning, för in dem på plats och sätt sedan tillbaka luckan. Varning: Vid byte av fjärrkontrollens batterier var medveten om att använda andra batterier än batterier kan utgöra en risk för allvarliga skador på fjärrkontrollen. Hantera och kassera uttjänta batterier på ett miljöriktigt sätt. Torka genast fjärrkontrollen om den blir våt. Undvik överdriven värme och fuktighet. Kontrollera att batteriernas polaritet (+/-) ligger rätt. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer. Byt ut batterierna när de är slut. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när den inte ska användas under en längre tid. Fjärrkontrollen används genom att rikta den mot projektorns framsida (inte mot datorn). Räckvidden för optimal drift är cirka 4,5 meter. Tryck på Power knappen på fjärrkontrollen för att starta och stänga av projektorn (Se sida 11 för information om avstängning). Tryck på fjärrkontrollens Menu-knapp för att öppna projektorns menyer. Navigera genom att trycka på pilknapparna och välj funktioner och justera inställningar i menyerna med Select-knappen. Se sida 24 för mer information om menyerna. Fjärrkontrollen har följande knappar: Volume- knapparna justerar ljudnivån. Custom som kan tilldelas en särskild funktion, till exempel Blank skärm eller Frys (Se sida 27). Source tar fram en meny med alla möjliga källor som användaren kan växla till som aktiv källa. Blank - för att tömma skärmen. Presets - genvägar till lagrade inställningar (se sida 25). Mute - stänger av ljudet. uto Image - knapp som synkroniserar om projektorn till källan. Resize - växlar mellan olika bildförhållanden (se sida 25). 19 Help är till för att få hjälp med anslutning av källor och för att förbättra bilden. ESC knappen används för att gå tillbaka till föregående OSD-meny. PC knappen används för att gå igenom datorns källor. Video knappen använd för att gå igenom Komposit/S-Video/HDMI inmatningskällor. Keystone knappen justerar bildens rätvinkligheten hos bilden Magnify förstorar och minskar den projicerade bildens storlek. Tryck på Freeze knappen använd för att pausa den projicerade bilden. Overscan knappen tar bort störningar runt videobilden. V Mute knappen blankar den projicerade bilden och tystar ljudet. Felsöka fjärrkontrollen Kontrollera att batterierna har satts i med polerna rättvända och att de inte är slut. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot projektorn eller skärmen, inte datorn, och håll dig inom räckvidden 4,5 meter. För bästa resultat bör du rikta fjärrkontrollen mot projektorn. navigerings knappar

21 nvända ljud nvända projektorns högtalare nslut ljudkällan till udio In kontakten för att höra ljud genom projektorns högtalare. ansluta ljudkabel Förstärkta högtalare kan också anslutas till projektorn med udio Out kontakten. För att justera volymen tryck på Volume på fjärrkontrollen. Felsöka ljudet Kontrollera följande om du inte hör något ljud: Se till att ljudkabeln är ansluten till udio IN kontakten på projektorn och att den andra änden av kabeln är ansluten till en udio Out kontakt på källan (inte en Line in eller mikrophone kontakt) Kontrollera att volymen är tillräckligt högt inställd. Tryck på Volume knappen på fjärrkontrollen. Se till att rätt källa är aktiverad. Justera ljudkällan. Om du spelar upp video, kontrollera att uppspelning inte har pausats. 20

22 nvända knapparna på knappsatsen De flesta knappar beskrivs i detalj i andra avsnitt, men här följer en översikt över deras funktioner: Power - startar och stänger av projektorn (på sida 8). Höger pil/preset - När en meny visas navigerar den högra pilknappen genom menyn. När menyn inte visas cirkulerar denna knapp genom tillgängliga förinställda alternativ. Upp pil/keystone - När en meny visas navigerar upp pilknappen genom menyn. När menyn inte visas justerar denna knapp bildens fyrkantiga form (sida 9). Ned pil/keystone - När en meny visas navigerar ned pilknappen genom menyn. När menyn inte visas justerar denna knapp bildens fyrkantiga form (sida 9). Vänster pil/source - När en meny visas navigerar den vänstra pilknappen genom menyn. När menyn inte visas tar denna knapp fram en källmeny där användaren kan ändra den aktiva källan (sida 8). menynavigeringsknappar 21

23 Optimera datorbilder När projektorns körs och bilden syns på skärmen, kan du optimera bilden genom att justera inställningar i skärmmenyerna. För allmän information om användning av menyerna, se sida 24. Välj standardbildinställningar med en förinställning som är lämplig för din miljö. Justera Keystone, kontrast eller ljusstyrka (sida 25). Ändra bildförhållandet. Välj det alternativ som bäst passar till ingångskällan (sida 25). Justera färgtemperaturen (sida 26). Justera fasen, spårning eller horisontal eller vertikal position (sida 26). När du har optimerat bilden för en viss källa kan du spara inställningarna som ett förinställt alternativ. På så sätt kan du enkelt hämta dessa inställningar senare (sida 25). Presentationsfunktioner Projektorn har flera funktioner som underlättar vid presentationer. Här följer en översikt, detaljer finns i avsnittet om menyn. npassad-tangenten Custom kan tilldelas flera olika funktioner. Standardeffekten är Källinfo, som visar information om projektorn och den aktuella källan. Se sida 27 för ytterligare information. Med alternativet Sökskärm kan du ändra standardstartskärmen till tom skärm eller startskärm (sida 28). uto vstängn. tid tillhandahålls för att automatiskt stänga av projektorn efter flera minuter. Detta förlänger lampans livslängd (sida 28). 22

24 Optimera videobilder När videokällan är korrekt ansluten och bilden syns på skärmen kan du optimera bilden genom att justera inställningar i skärmmenyerna. För allmän information om användning av menyerna, se sida 24. Justera Keystone, kontrast, ljusstyrka, färg eller färgmättnad (sida 25). Ändra bildförhållandet. Välj det alternativ som bäst passar till ingångskällan (sida 25). Välj en inställning för Skärpa.(sida 25) Justera färgtemperaturen. Välj ett värmevärde från listan (sida 26). ktivera Overscan för att ta bort störningar på bildens kanter (sida 27). npassa projektorn Du kan anpassa projektorn till dina specifika behov och inställningar. Se sida 27 för mer information om dessa funktioner. För bakprojektion, slå på Bakprojicering i den vancerade menyn >Inställning> bildinställning menyn. För takmonterad projektion, slå på Takmontering i Grundmenyn. nge vilken källa som projektorn kontrollerar först för aktiv video då projektorn startas. nge funktionen för Kundnyckel tangent på fjärrkontrollen. Slå på och av projektorns visningsmeddelanden. Slå på energisparfunktioner. nge visning tom skärm och startskärm. nge menyspråk. Spara inställningarna för den aktiva källan som förinställt alternativ. 23

25 nvända menyerna 1 Tryck på Meny på knappsatsen eller fjärrkontrollen för att öppna menyerna. (Menyerna stängs automatiskt efter 60 sekunder om inga knappar trycks ned.) nvänd pilknapparna för att flytta upp eller ned för att granska menyalternativen. knappsats navigeringsknappar 2 För att gå in i en undermeny, markera den önskade undermenyn och tryck på > på knappsatsen eller Select på fjärrkontrollen. 3 För att justera en menyinställning markera det önskade menyalternativet och tryck på < eller > för att skrolla genom de tillgängliga justeringarna. 4 Tryck på Menu för att avsluta menysystemet. Menyerna är uppdelade enligt användning: Grundmenyn tillhandahåller vanliga justeringar. Den vancerad menyn innehåller mer komplicerade justeringar. ( Grundmeny ) MDL: IN122ST Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ 0 Presentation v FW: 1.28 ( vancerad meny ) MDL: IN122ST Bild Inställning Status/Service Grundmeny 3D-kontroll... Färg... Dator... Video... FW: 1.28 vancerad meny Grundmeny vancerad meny 24

26 Grundmeny För justering av följande inställningar markera inställningen, använd de högra och vänstra pilarna för att justera värdena. Bildförhållande: Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. TVskärmar är vanligtvis 4:3. HDTV och de flesta DVD-spelare är 16:9. Välj uto om du vill att projektorn ska välja förhållandet. Välj Inbyggd om du vill se den omodifierade insignalen utan att projektorn ändrar bildförhållandet. Välj 16:9 för att titta på förbättrade DVD-filmer i bredbildsformat. uto bild: återställer projektorn till källan. Ljusstyrka: ändrar intensiteten i en bild. Kontrast: kontrollerar skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden och ändrar mängden svart och vitt i bilden. Keystone: justerar bilden i vertikalled och gör den mer rätvinklig. Du kan även justera keystone från projektorns knappsats. Förinställning: Projektorn har förinställda värden som optimerar projektorn för att visa datorpresentationer och videobilder under vissa förhållanden. Observera: nvändare kan spara deras inställningar som en nvändarförinställning. Skärpa: Ändra skärpan på videobildens kanter. Välj en skärpeinställning. Volym: ökar eller minskar ljudvolymen. Takmontering: vänder bilden upp och ner för takmonterad projicering. Grundmeny ( Grundmeny ) MDL: IN122ST Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering vancerad meny minska keystoneförvrängning uto Verkställ 0 Presentation v FW: 1.28 minska keystoneförvrängning 25

27 vancerad meny Bild: vancerad meny ( vancerad meny ) MDL: IN122ST Bild Inställning Status/Service Grundmeny 3D-kontroll... Färg... Dator... Video... FW: D-kontroll: 3D-kontroll: låter dig åtnjuta 3D (stereoskopiskt) innehåll. Din projektorn stöder två synkroniseringsläge (extern synk och DLP Link ) för kontroll av LCD slutarglas. Förutom projektorn behöver du ett par 3D slutarglasögon, 3D-innehåll och 3D kompatibel källa (och sändare). Se till att glasögonen du valt är överensstämmande med det synkroniseringsläge du kommer att använda. 3D Synk Invert: (Gäller endast när 3D-kontroll är inställd på DLP Link.) Om bilden verkar fladdra, ser ojämn ut eller om bildens djup verkar vara borta eller om du upplever att ögonen är ansträngda, stäng av denna funktion för att se om bilden förbättras. Färg Färg: justerar en videobild från svartvitt till färg med fullständig färgmättnad. Färginställningen fungerar endast på videokällor. Röd/Grön/Blå ökning: justerar förstärkningen av bildens röda, gröna och blåa kanaler. 26 Röd/Grön/Blå förskjutning: justerar förskjutningen av bildens röda, gröna och blåa kanaler. Färgutrymme: gäller dator- och komponentvideokällor. Det låter dig välja ett färgområde som är specialanpassat för insignalen. När du väljer uto avgör projektorn standarden automatiskt. Om du vill välja en annan inställning stänger du av uto och väljer RGB för datorkällor, och antingen REC709 eller REC601 för komponentvideokällor. Färgtemperatur: ändrar intensiteten hos färgerna. Välj ett relativt värmevärde från listan. Gamma: välj passande gammaalternativ: Video, Film, Ljus eller CRT. Färgton: justerar den röd-gröna färgbalansen i bilden på videobilder i NTSCformat. Nyansinställningen fungerar endast på videokällor i NTSC-format. Vithet: ökar ljusstyrkan i vita nyanser som är nära 100 %. Dator: Force Wide: när den är av väljer den analoga låsningsalgoritmen standarslägesupplösningen (4:3) som standardupplösning. När den är på väljer den analoga låsningsalgoritmen bredskärmsupplösningen (16:10) som föredragen standardupplösning. Fas: justerar den horisontella fasen hos en datorkälla. Förhindra skärmsläckare: förhindrar datorn från att gå in i skärmsläckarläge. Projektorn måste anslutas till datorn via en USB-kabel för att funktionen ska fungera. Synk tröskelvärde: (endast progressiva signaler) Om en maskinvaruenhet som en DVD-spelare, inte synkroniserar korrekt med projektorn väljer du detta alternativ för att hjälpa den synkronisera när den är ansluten till projektorn. Spårning: justerar bilduppritningen i vertikalled hos en datorkälla. Horisontal/Vertikal position: justerar läget på skärmen för en datorkälla.

28 Video: Känn av film: avgör om originalkällan för den inmatade videon var film (progressiv) eller video (sammanflätad). Overscan: tar bort störningar runt videobilden. Ställ in svärta: analyserar den aktuella ingångsbilden och beräknar ett förskjutningsvärde som sedan läggs till värdet på svärta i den analoga eller digitala omvandlaren. Detta säkerställer optimal svärta för varje analog källa. Inställning: Ljudinställning Interna högtalare: slår på och stänger av de interna högtalarna. textvisning för döva Closed Captions: kontrollerar closed captioning. Om källan är NTSC och innehåller dold text på den valda kanalen då kommer projektorn att visa den dolda texten överlagrad på bilden. När Closed caption är avstängd och volymen är tystad kommer dold text att visas. lternativen är: v, CC1 och CC2. Bildinställning Digital zoom: ändrar storleken för projektorns visningsområde. Om visningsområdet har ändrat storlek med denna inställning, kan den flyttas genom att ändra inställningarna för Horisontal shift och Vertikal shift. Förstoringsnivå: förstorar bilden. Om bilden har förstorats med denna inställning kan den flyttas genom att ändra inställningarna förhorisontal lyft och Vertikal lyft. Bakprojicering: spegelvänder bilden så att du kan projicera från baksidan av en genomskinlig skärm. Takmontering: vänder bilden upp och ner för takmonterad projicering. Knappsats/fjärrinställning Otilldelad tangent: välj vad som ska visas när den otilldelade tangenten trycks ner: en skärm i en färg (blå, svart eller vit), eller företagets logotyp. 27 Kundnyckel: här kan du associera en annan funktion med den anpassade tangenten så att du snabbt och enkelt kan använda funktionen. Markera en effekt och tryck på ^ eller v på knappsatsen eller select på fjärrkontrollen för att välja en annan. Tom skärm: visar en tom skärm. Ljud av: stänger av allt ljud. Källa: tar fram en meny med tillgängliga källor. uto bild: återställer projektorn till källan. Frys skärm: pausar den projicerade bilden. Källinfo: standardaktivitet. Visar källinformationsmenyn. Projektorinfo: visar Projektorns informationsmeny. Overscan: tar bort störningar runt vbilden. V Mute: aktiverar och avaktiverar V Mute funktionen. Closed Captions: aktiverar och inaktiverar dold text (closed caption). Knappsats: aktiverar eller låser projektorns knappsats.

29 Lampa Programmerad nedtoning: När den programmerade nedtoningen är aktiverad ökas kontrastförhållandena i mörka scener och avaktiverar lampans energisparläge. Programmerad nedtoníng påverkar lampans livslängd och systemets störningsprestanda. Programmerad nedtoning fungerar tillsammans med lampan. Om lampans energisparläge är aktiverat, är programmerad nedtoning inte tillgänglig. Lampa i sparläge: växlar mellan på och av. ktivera detta för att minska lampans ljuseffekt. Detta sänker också fläkthastigheten och gör projektorn tystare. OSD-inställning Språk: låter dig välja ett språk för menyerna på skärmen. Menyplacering: ger möjlighet att ändra skärmmenyposternas position. Meny transparent: ger möjlighet att ändra hur mycket som syns av den projicerade bilden bakom skärmmenyn. Ju högre värde, desto mer syns av bilden bakom menyn. Visa meddelanden: visar statusmeddelanden (som "Söker") längst ner i skärmens vänstra hörn. PIN-inställning PIN skydd: Med PIN-kod (personlig identifieringskod) kan du lösenordsskydda projektorn. När du har aktiverat PIN-kodsfunktionen innebär det att du måste mata in PIN-koden innan skärmbilden projiceras. nvänd Vänster/ höger/upp/ned pilknapparna eller knappsatsen för att ställa in en 4-knapps trycksekvens Om du anger e felaktig PIN-kod tre gånger i följd stängs projektorn automatiskt av. Om du förlorar eller glömmer din vanliga PINkod, kontakta InFocus tekniska support. nge PIN-kod under projektorns startsekvens: Starta projektorn. Dialogrutan "nge PIN" visas efter startskärmen. Mata in PIN-koden. nvänd Vänster/höger/upp/ned pilknapparna på fjärrkontrollen för att ställa in korrekt 4-knapps trycksekvens Se anvisningarna ovan för mer detaljer. 28 Så här ändrar du PIN-koden: Välj "Byt PIN..." i den vancerade menyn > Inställning > PIN-kodens inställningsmeny. Mata in den aktuella PIN-koden. Mata in den nya PIN-koden. Strömförsörjning Strömsparläge: När strömsparläge är på och projektorn är i standby-läge (avstängs men ansluten till strömkällan) kommer monitorns utgående funktion inte att fungera. Växelström på: När denna funktion är aktiverad, sätts projektorn automatiskt på när den ansluts till nätströmmen. Tack vare detta kan man kontrollera väggmonterade projektorer med en väggbrytare. Omedelbar påsättning: När denna funktion är aktiverad och det har gått mindre än en minut sedan projektorn stängdes av, kan du sätta på projektorn omedelbart igen. Om denna funktion är inaktiverad måste du vänta tills projektorlampan har svalnat helt innan du kan starta om projektorn. Källa utokälla: När den här funktionen är aktiverad (På) hittar projektorn automatiskt den aktiva källan och kontrollerar den valda Källa vid start först. När den här funktionen är avaktiverad (v) återgår projektorn till den standardkälla som valts under Startkälla. För att visa en annan källa måste du välja en manuellt genom att trycka på knappen Source på fjärrkontrollen eller knappsatsen och välja en från den visade menyn. Startkälla: ange vilken källa som projektorn kontrollerar först för aktiv video då projektorn startas. Sökskärm: ger möjlighet att visa en tom skärm istället för standardskärmen vid start av projektorn när ingen källa upptäcks.

30 Timer uto avstängn. tid: stänger automatiskt av projektorn efter att inga signaler upptäckts på ett förinställt antal minuter. Om en aktiv signal tas emot innan projektorn har stängts av visas bilden. Inställning hög höjd Inställning hög höjd: Vi rekommenderar att du stänger av höghöjdsläget när din miljö är mellan 10 m och 3000 m över havet. Status/service: Källinfo: visar aktuella källinställningar utan möjlighet att ändra. Projektorinfo: visar aktuella projektorinställningar utan möjlighet att ändra. Återställ lamptimmar : återställer räknevärket till noll på menyn Projektorinfo som anger hur många timmar lampan använts. nvänd bara denna funktion när lampan bytts. Fabriksåterställning : återställer alla inställningar till standardvärdena från fabriken. Servicekod : endast för användning av behörig servicetekniker. 29

31 Underhåll Rengöra objektivet 1 Portionera ut lite objektivrengöringsmedel utan slipverkan på en mjuk, torr trasa. Projektorn måste vara avstängd och objektvet ha rumstemperatur. nvänd inte för stor mängd rengöringsmedel och applicera inte rengöringsmedlet direkt på linsen. Linsen kan repas av engöringsmedel med slipverkan, lösningsmedel eller andra starka kemikalier. 2 Torka försiktigt linsen med tygduken i cirkelformade rörelser. VRNINGR: Stäng av projektorn och ta ut nätkabeln innan du rengör någon del av projektorn. Vidrör inte eller blockera projektorns objektiv med något föremål eftersom det kan skada projektorns objektiv. Repor, spår eller andra objektivskador tacks inte av produktgarantin. Öppna inga skydd på projektorn, utom lampskyddet. Gör inte själv service på denna produkt, eftersom att öppna och ta bort skydd kan utsätta dig för höga spänningar och andra faror. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. säkerhetslås nvända säkerhetslåset Projektorn har ett säkerhetslås som ska användas med ett kabellåssystem. Se låsets medföljande dokumentation för anvisningar om hur det används. 30

32 Byta projektorlampa Räkneverket med använda lamptimmar på menyn Projektorinfo anger hur många timmar lampan har använts. Tjugo timmar innan lampans livslängd tar slut visas meddelandet "Byt lampa" på skärmen när projektorn startas. OBS: nvänd alltid den InFocus lampmodul som utförmats för projektorn. Du kan beställa nya lampor från (endast angivna områden) eller hos närmsta återförsäljare eller fackhandlare. Bara äkta InFocus-lampor testas för användning i denna projektor. Risk för elektriska stötar och brand vid användning av lampor som inte är godkända av InFocus och kan göra garantin ogiltig. InFocus ansvarar inte för andra lampors prestanda, säkerhet eller certifiering. VRNINGR: Projektorn använder en kvicksilverlampa med högt tryck. Lampan kan sluta fungera i förtid eller spricka med ett poppande ljud om den skakas, skrapas eller hanteras när den är varm. Risken för lampfel eller spricka ökar också med lampans ålder, ersätt lampan när du ser meddelandet Byt lampa. För att undvika brännskador måste du låta projektorn svalna i minst 60 minuter innan du byter lampa. Vidrör inte eller blockera projektorns objektiv med något föremål eftersom det kan skada projektorns objektiv. Repor, spår eller andra objektivskador tacks inte av produktgarantin. Koppla ur nätsladden innan du byter lampan. Rör inte vid lampmodulen. Glaset kan splittras och orsaka skada. Rör inte vid lampmodulens glasyta. Fingeravtryck kan minska projektorns skärpa och orsaka att glaset spricker. Var mycket försiktig när du tar bort lampmodulen. Om lampan mot förmodan skulle spricka kan det bli många små glasbitar. Lampmodulen är utformad för att fånga upp de flesta av dessa glasbitar, men var försiktig när du tar ut den. Innan du byter en sprucken lampa ska lampfacket rengöras och rengöringsmaterialen slängas. Tvätta händerna efter lampbyte. nvänd skyddsglasögon vid byte av lampa på en takmonterad projektor. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Följ gällande lokala bestämmelser för hantering av kvicksilver. Se 31

33 1 Slå av projektorn och koppla ur nätsladden. 2 Vänta 60 minuter så att projektorn svalnar ordentligt. 3 Ta bort lampluckan, placerad ovanpå projektorn genom att avlägsna skruven på sidan av lampluckan, skjuta luckan till vänster och lyfta av luckan. 4 Lossa låsskruven som håller fast lamphuset på projektorn. OBS: Om projektorn är takmonterad var noga med att inte tappa lampmodulen när fästskruven lossats. 5 Lyft försiktig lampan rakt upp, bort från inställningspinnarna, var försiktig så att inte lampkontakten kläms. Kassera lampan enligt gällande miljöbestämmelser. stäng av och koppla ifrån projektorn vänta 60 minuter 6 Sätt i den nya lampmodulen och rikta in pinnarna ordentligt. Var noga med att inte klämma lampans kontakter. lossa skruven 7 Drag åt skruvarna. (OBS: Om pinnarna inte riktats in korrekt kommer skruven inte att kunna dras fast.) 8 Sätt tillbaka lampluckan genom att (a) rikta in gångjärnen, (b) sätta ned lampluckan och (c) låsa fast den på plats. 9 Sätt tillbaka lampluckans skruv och dra åt. 10 Koppla in nätsladden till eluttaget och tryck på Ström knappen för att starta projektorn igen. 11 Återställ räkneverket för använda lamptimmar genom att navigera till vancerad meny > Status/Service meny och välj Återställ lamptimmar. ( vancerad meny ) MDL: IN122ST Bild Inställning Status/Service Grundmeny Källinfo... Projektorinfo... Återställ lamptimmar... Fabriksinställning... Servicekod... FW:

34 Numerics 3D Synk Invert 26 nsluta Videoenhet 10 udio In Computer-anslutning 7 uto avstängn.tid 29 uto bild 25 utokälla 28 V Mute 27 B Bakprojicering 27 Bildförhållande 25 D Dator In-kontakt 7 Digital zoom: 27 Dolda texter 27 F Fabriksåterställn.: 29 Fas: 26 Felsökning 11 fjärrkontroll 19 Fokus 9 Force Wide: 26 Frys skärm 27 Färgton: 26 Färgutrymme: 26 Förhindra dators skärmsläckare 26 Förstoringsnivå 27 G Gamma 26 Garanti 18 H HDTV 25 Horis. lyft 27 Horisontell position I Inbyggd högtalare 27 Inställning hög höjd 29 K Kabelbox 10 Keystone 25 Knappsats 21, 27 Kontakta InFocus 18 Kontaktinformation till kundtjänst 18 Kontrast: 25 Källa 27 Källinfo 27, 29 Känn av film 27 L Ljud av 27 Ljusstyrka 25 Lågenergilampa 28 M menyanvändning 24 Menytransparens 28 N Nätkabel 7 Nätuttag 7 O Omedelbar påsättning 28 Otilldelad tangent 27 Overscan: 27 P PIN skydd 28 Programmerad nedtoning 28 Projektor nsluta videoenheter 10 Felsöka problem 11 Inställning 6 Knappsats 21 Menyer 24

35 Placering 6 Projektorinfo 27, 29 R Röd / Grön / Blå Offset 26 Röd / Grön / Blå ökning 26 S Service 29 Skärmförhållande 10 Skärpa 25 Spårning: 26 Strömsparläge 28 Ställ in svärta Synk tröskelvärde 26 Sökskärm 28 T Takmontering 27 Tom skärm: 27 TV-mottagare 10 U USB 5 V Vert lyft 27 Vertikal position 26 Visa meddelanden 28 Volym 25 Volymknapp 20 Växelström på 28 Z Återställer projektorn 29 34

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102

IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102 IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102 010-1712-04 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed intygar vi på eget

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA.

Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA. Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Avenue, Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederländerna Vi försäkrar

Läs mer

X10. User s Guide. Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok. Mode d emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso 用 户 指 南

X10. User s Guide. Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok. Mode d emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso 用 户 指 南 X10 User s Guide Mode d emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok 用 户 指 南 Deklaration om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation,

Läs mer

Copyright. Ansvarsfriskrivning. Varumärkeserkännande

Copyright. Ansvarsfriskrivning. Varumärkeserkännande Copyright Denna publikation inklusive alla bilder, illustrationer och program är skyddade under internationella upphovsrättsliga lagar med alla rättigheter förbehållna. Varken denna manual eller någon

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Användarmanual. För säker och korrekt användning se till att läsa "Anmärkning om användningen" innan projektorn används.

Användarmanual. För säker och korrekt användning se till att läsa Anmärkning om användningen innan projektorn används. Användarmanual För säker och korrekt användning se till att läsa "Anmärkning om användningen" innan projektorn används. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Försiktighetsåtgärder...2

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

PX9210 Digital Projektor Användarhandbok

PX9210 Digital Projektor Användarhandbok PX9210 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

MimioProjector Bruksanvisning. mimio.com

MimioProjector Bruksanvisning. mimio.com MimioProjector Bruksanvisning mimio.com 2013 Mimio. Med ensamrätt. Reviderat 04.09.2013. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

ViewSonic. PJD6381 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6381 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6381 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn...15

Läs mer