Varning från FCC. Kanada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varning från FCC. Kanada"

Transkript

1 Bruksanvisning PX DISPERINDG Nr 0287/ /09.03 Föreskrivande modeller: IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa

2 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon US Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv och normer: ErP-direktivet 2009/125/EC EMC-direktivet 2004/108/EC EMC: EN 522, EN 524, EN , EN Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC Säkerhet: IEC 609-1:2005 (2:a upplagan) + 1: 2009 och EN 609-1: : : :2011 Varumärken pple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör pple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. dobe and crobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link och DLP:s logotyp är registrerade varumärken som ägs av Texas Instruments och BrilliantColor är ett varumärke som ägs av Texas Instruments. InFocus, In Focus, och INFOCUS (stiliserat) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i US och andra länder. OBS: Denna produkt product täcks av WEEE-direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (2002/96/EC). WEEE-direktivet kräver att utrustningen samlas in och behandlas skilt från vanligt hushållsavfall i alla EU:s medlemsländer. Följ anvisningarna från din lokala miljömyndighet eller fråga hos återförsäljaren om insamlings- eller återvinningsalternativ. Varning från FCC Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. nvändning tillåts på dessa två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste acceptera all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion. Obs: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 av FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder: --Rikta om eller flytta på mottagarantennen. --Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. --Koppla utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. --Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av InFocus Corp. Kan medföra att rätten att använda utrustningen förverkas. Kanada Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Myndighetsgodkännanden cmetus ndra landsspecifika godkännandeprocesser kan vara tillämpliga. Se produktens certifieringsetikett. Det här dokumentet gäller föreskrivande modell IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/ IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa Ingångsspänning: Vac, 2,6, -60Hz InFocus förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra produkterbjudanden och produktspecifikationer. 1

3 Innehållsförteckning Inledning 4 Projektorns placering 6 nsluta en datorkälla 8 VG-anslutning 8 nsluta strömmen 8 Valfria datoranslutningar 8 Visa en bild 9 Justera bilden 10 nsluta en videoenhet 11 Videoanslutningar 11 HDMI-anslutning 11 Kompositvideoanslutning 11 VG-anslutning 11 Komponentvideoanslutning 11 S-videoanslutning 11 Ljud 11 Stänga av projektorn 12 Felsöka installationen 12 nvända fjärrkontrollen 20 nvända ljud 21 nvända -knapparna på knappsatsen 22 Optimera datorbilder 23 Presentationsfunktioner 23 Optimera videobilder 24 npassa projektorn 24 nvända menyerna 25 Grundmeny 26 vancerad meny 27 Underhåll 31 Rengöra objektivet 31 nvända säkerhetslåset 31 Byta projektorlampa 32 2

4 Viktiga överväganden för driftsäkerhet Läs anvisningarna i denna handbok för korrekt start och avstängning av projektorn. Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen och på projektorn. Placera projektorn horisontellt med en lutning som inte överskrider 15 grader. Placera projektorn på minst 1,2m avstånd från eventuella varmluftsintag eller ventiler. Blockera inte ventilationsöppningarna. Placera projektorn på en plats med god luftcirkulation och utan något som kan blockera luftintag och utblåsventiler. Placera inte projektorn på en bordsduk eller andra mjuka föremål som kan blockera ventilerna. Placera inte projektorn i direkt solljus, på fuktiga, oljiga eller dammiga platser eller där den kan komma i kontakt med rök eller ånga. Vidrör inte eller blockera projektorns objektiv med något föremål eftersom det kan skada projektorns objektiv. Repor, spår eller andra objektivskador tacks inte av produktgarantin. Titta inte direkt in i objektivet när projektorn används. Tappa inte projektorn. Spill inte vätska på projektorn. Spilld vätska kan skada projektorn. nvänd den medföljande nätsladden. nslut nätsladden till ett jordat uttag. Vi rekommenderar att du använder en skarvdosa med överströmsskydd. Överbelasta inte vägguttag. Håll i kontakten, inte kabeln när du tar ut nätsladden. Tvätta händerna när du hanterat kablarna som medföljer produkten. Projektorns fjärrkontroll använder batterier. Kontrollera att batteriernas poler (+/-) ligger rätt. Kasta batterierna enligt lokala föreskrifter. nvänd takmontering godkänd av InFocus för korrekt montering, ventilation och installation. Garantin gäller inte för skador orsakade av icke-godkänd takmontering eller vid installation på olämplig plats. När projektorn är takmonterad måste du sätta på dig skyddsglasögon innan du öppnar luckan till lampan för att undvika att skada ögonen. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. tt själv utföra service på projektorn kan vara farligt och gör garantin ogiltig. nvänd endast reservdelar angivna av InFocus. Icke godkända delar kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skador och kan göra garantin ogiltig. Bara äkta InFocus-lampor testas för användning i denna projektor. Risk för elektriska stötar och brand vid användning av lampor som inte är godkända av InFocus och kan göra garantin ogiltig. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Hantera den i enlighet med lokala lagar för sopsortering. Se Projektorn använder en kvicksilverlampa med högt tryck. Lampan kan sluta fungera i förtid eller spricka med ett poppande ljud om den skakas, skrapas eller hanteras när den är varm. Risken för lampfel eller spricka ökar också med lampans ålder. Ersätt lampan när du ser meddelandet "Byt lampa". Om lampan mot förmodan skulle spricka kan bitar slungas ut från projektorns ventiler. Håll människor, mat och dryck minst 1 m från alla projektorns ventilationshål. Kontrollera att inga människor, mat eller dryck befinner sig under eller runt projektorn, dvs. inom de områden som är märkta med "X" nedan. 8 / 2,4 m 5 / 1,5 m 3 / 1 m 3 / 1 m 3 / 1 m Följ dessa instruktioner för att garantera bildkvaliteten och lampans livslängd under projektorns livslängd. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan påverka garantin. Se garantibroschyren för fullständig information av garantin. 3 / 1 m 3

5 Inledning Din nya digitala projektor är lätt att ansluta, använda och underhålla. Projektorn är flexibel nog för att användas till både professionella presentationer och videovisning hemma. IN112a/IN112aT har ursprunglig upplösning på SVG 800 x 600, IN114a/IN114aT/IN114STa har ursprunglig upplösning på XG 1024 x 768, I116a har WXG 1280 x 800 ursprunglig upplösning och IN118HDa/IN118HDSTa har 1080p 1920 x 1080 ursprunglig upplösning. Den är kompatibel med ett flertal datorer och videoenheter. Produktspecifikationer Besök för att läsa det senaste om din multimediaprojektor, eftersom de kan komma att ändras utan förvarning. Tillbehör Standardtillbehör som medföljer din projektor finns listade i den medföljande snabbstartguiden. Tillbehör som kan köpas som tillval hittar du på vår webbplats eller hos närmsta återförsäljare eller fackhandlare. IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa IN118HDa lamphölje fjärrkontrollmottagare (IR) lamphölje knappsats objektiv knappsats zoom säkerhetsfält zoom Registrering på nätet Registrera projektorn på vår webbplats för att aktivera garantin och få produktuppdateringar, meddelanden och registreringsincitament. fjärrkontrollmottagare (IR) IN118HDSTa objektiv säkerhetsfält fokus lamphölje knappsats zoom kontakt för strömsladd anslutningspanel fjärrkontrollmottagare (IR) objektiv säkerhetsfält 4

6 nslutningspanel Projektorn har anslutningar för både datorer och videoenheter inklusive följande: VG-dator (2) Kompositvideo (modellberoende) HDMI (modellberoende) S-video (modellberoende) USB-kontakt för uppgradering av inbyggd programvara, mus och skärmsläckare. Monitor ut, för VG genomföring till en extern monitor. Ljudinmatning video och dator Ljudutmatning för externa högtalare. RS-232-seriell kontroll. Kommandokontrollkoderna finns på vår supportwebbplats OBS: IN112aT/IN114aT har ej S-video, kompositvideo eller HDMIkontakter. IN112a/IN114a/IN116a/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa S-video RS 232 ljud in/ut dator HDMI USB kompositvideo monitor ut säkerhetslås IN112aT/IN114aT ljud in/ut dator RS 232 USB monitor ut säkerhetslås 5

7 Projektorns placering För att avgöra bästa placering av projektorn bör du utgå från projektionsskärmens storlek och form, eluttagens placering i rummet och avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Här följer några allmänna riktlinjer: Placera projektorn på en plan yta i rät vinkel mot skärmen. IN112a/IN112aT och IN114a/IN114aT måste vara minst 1,2 m från projektionsskärm, IN116a måste vara minst 1,42 m från projektionsskärm, IN114STa måste vara minst 0,4 m från projektionsskärm, IN118HDa måste vara minst 1,0 m från projektionsskärm, IN118HDSTa måste vara minst 0,78 m från projektionsskärm. Om projektorn installeras i taket, rekommenderar vi starkt att du använder takfästen godkända av InFocus för ordentlig montering, ventilation och installation. Se installationsguiden som medföljer InFocus takmonteringssats (art.nr. PRJ-MNT- UNIV) för ytterligare information. Garantin gäller inte för skador orsakade av ickegodkänd takmontering eller vid installation på olämplig plats. För att vända bilden upp och ned, se "Takmontering" på sida 28. Vi rekommenderar att du använder en takmontering som är godkänd av InFocus. Placera projektorn på önskat avstånd från projektionsskärmen. vståndet från projektorns objektiv till skärmen och videoformatet avgör den projicerade bildens storlek. Modell IN118HDSTa Minimiavstånd till skärmen Offset Offset för 60in. Bild IN112a 1,2m 15%+-5% 22,9cm I112på 1,2m 15%+-5% 22,9cm IN114a 1,2m 15%+-5% 22,9cm IN114aT 1,2m 15%+-5% 22,9cm IN114STa 0,4m 15%+-5% 22,9cm IN116a 1,4m 13%+-5% 19,8cm IN118HDa 1,0m 17%+-5% 12,7cm 182,88 cm hög bild Projektionsvinkel IN112a/IN112aT/IN114a/IN114aT/IN114STa/IN116a/IN118HDa 152 cm hög bild Projektionsvinkel bildens bas 23 cm ovanför linsens centrum objektivets mitt bildens bas 23 cm ovanför linsens centrum objektivets mitt Modell Minimiavstånd till skärmen Offset Offset för 182,88cm. Bild IN118HDSTa 0,78m 12%+-5% 15,2 cm 6

8 Diagonal skärmstorlek (tum/m) Tabell 1: IN112a/IN112aT (SVG)/IN114a/IN114aT(XG) skärmstorlek Projektionsförhållande = 1,9 till 2,2 Den projicerade bildens bredd (tum/m) vstånd till skärmen Minimiavstånd (tum/m) 1,0m 0,8m 1,6m 1,7m 1,5m 1,2m 2,4m 2,6m 2,0m 1,6m 3,2m 3,5m 2,5m 2,0m 4,0m 4,4m 3,8m 3,0m 5,9m 6,5m Diagonal skärmstorlek (tum/m) Tabell 2: IN114STa (XG) skärmstorlek Projektionsförhållande = 0,61 Den projicerade bildens bredd (tum/m) vstånd till skärmen (tum/m) 1,0m 0,8m 0,5m 1,5m 1,2m 0,8m 2,0m 1,6m 1,0m 2,5m 2,0m 1,3m 3,8m 3,0m 1,9m Maximalt avstånd (tum/m) Diagonal skärmstorlek (tum/m) Tabell 4: IN118HDa (1080p) skärmstorlek Projektionsförhållande = 1,5 till 1,8 Den projicerade bildens bredd (tum/m) vstånd till skärmen Minimiavstånd (tum/m) 1,0m 0,9m 1,3m 1,6m 1,5m 1,3m 2,0m 2,4m 2,0m 1,8m 2,7m 3,2m 2,5m 2,2m 3,3m 4,0m 3,8m 3,3m 5,0m 6,0m Diagonal skärmstorlek (tum/m) Tabell 5: IN118HDSTa (1080p) skärmstorlek Projektionsförhållande = 0,52 Den projicerade bildens bredd (tum/m) vstånd till skärmen (tum/m) 1,8m 1,6m 0,8m 2,0m 1,8m 0,9m 2,4m 2,1m 1,0m 2,5m 2,2m 1,1m Maximalt avstånd (tum/m) Diagonal skärmstorlek (tum/m) Tabell 3: IN116a (WXG) skärmstorlek Projektionsförhållande = 1,5 till 1,8 Den projicerade bildens bredd (tum/m) vstånd till skärmen Minimiavstånd (tum/m) 1,1m 1,0m 1,4m 1,8m 1,5m 1,3m 1,9m 2,4m 2,0m 1,7m 2,5m 3,2m 2,5m 2,2m 3,2m 4,0m 3,8m 3,2m 4,8m 6,0m Maximalt avstånd (tum/m) 7

9 nsluta en datorkälla VG-anslutning nslut ena änden av den medföljande datorkabeln till anslutningen Computer 1/ Computer 2 på projektorn och den andra till VG-uttaget på datorn. Om du använder en bordsdator behöver du först ta bort monitorkabeln från datorns videoutgång. HDMI-anslutning HDMI är ett standardiserat, okomprimerat, heldigitalt ljud-/videogränssnitt. HDMI ger ett gränssnitt mellan källor som digitalboxar, DVD-spelare och förstärkare och projektorn. Koppla in en HDMI-kabel i videoutgångskontakten på videoenheten och i HDMI-kontakten på projektorn. OBS: IN112aT/IN114aT har inte en HDMI-kontakt. nsluta strömmen nslut den svarta nätsladden till Effekt-anslutningen på projektorns baksida och den andra till ett eluttag. Om Strömsparläge är avstängd blinkar Ström LED i statusindikatorpanelen (sida 12) blå. Om Strömsparläge är påslagen har Ström LED ett fast blått sken. Funktionen är avstängd som standard. Du kan ändra dessa inställningar, se sida 29. Obs: nvänd alltid den nätsladd som medföljer projektorn. Valfria datoranslutningar För att få ljud från projektorn ansluter du en ljudkabel (tillvalskabel, ingår ej) till datorn och till anslutningen Ljud 1/Ljud 2 på projektorn. Du kan även behöva en adapter. anslut VG-kabel ansluta HDMI anslut strömmen ansluta ljudkabel Om du använder en stationär dator och vill se bilden på datorskärmen såväl som projektionsskärmen ansluter du bordsdatorns kabel till Computer 1 och borddatorns bildskärmkabel till kontakten Monitor out på projektorn. 8

10 Visa en bild Tryck på Power knappen. Strömindikatorn lyser blå och fläkten körs igång. När lampan slocknar visas startskärmen. Det kan ta upp till en minut innan bilden uppnår full ljusstyrka. Obs: När funktionen Växelström på är aktiverad slås projektorn automatiskt på när strömmen är ansluten. Det gör att takmonterade projektorer kan startas och stängas av med en strömbrytare på väggen. Visas ingen startskärm? Hjälp finns på sida 13. Starta datorn eller videoenheten. tryck på strömknappen starta datorn eller videokällan Bilden ska nu visas på projektionsskärmen. Om inte, tryck på knappen Source (Källa) på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen. Om du använder en VG-kabel för anslutning av datorn till projektorn: Om du använder en bärbar dator, se först till att den externa videoporten är aktiverad. aktivera den externa porten på den bärbara datorn bildskärmsknapp eller LCD/CRT-knappen På många bärbara datorer aktiveras inte den externa videoporten automatiskt när en projektor ansluts. Vanligtvis används en knappkombination som FN + F8 eller en CRT/LCD-knapp för att slå av och på en externa bildskärm. Leta efter en funktionsknapp märkt CRT/LCD eller en funktionsknapp med en bildskärmssymbol. Tryck på FN och den märkta funktionsknappen samtidigt. FN-knappen Läs dokumentationen till den bärbara datorn för mer information om knappkombinationerna för din bärbara dator. Ingen bild från en bärbar dator? Försök att trycka på knappen uto Image på fjärrkontrollen. Hjälp finns på sida 13. 9

11 Justera bilden Vid behov kan projektorn justeras i höjdled genom att vrida på höjningsfoten för att förlänga foten. justera höjden Rotera vid behov horisonteringsfoten baktill på projektorn. höjningsfot Håll händerna borta från varmluftsutblåset på projektorns framsida. justera avstånd Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen i 90 graders vinkel gentemot skärmen. Se sida 6 för en förteckning över bildstorlekar vid olika avstånd. justera zoom och fokus Justera zoom eller fokus. Om bilden inte är rätvinklig måste du först kontrollera att projektorn är vinkelrät mot skärmen. Om bilden är större eller mindre längst ner eller längst upp trycker du på den övre Keystone-knappen för att minska den övre delen av bilden, och på den nedre Keystone-knappen för att minska den nedre delen. justera keystone Om vänster eller höger sida av skärmen är större eller mindre än den andra kan du vrida projektorn till vänster eller höger några grader för att få bilden rätvinklig. Justera Kontrast eller Ljusstyrka från Grundmeny. Se sida 26 för anvisningar till dessa menyjusteringar. justera Grundmeny ( Grundmeny ) MDL: IN112a FW: 0.14 Bildförhållande uto uto bild Verkställ Ljusstyrka Kontrast uto. trapetskorr. v Keystone 0 Förinställningar Presentation Skärpa 16 Volym 16 Takmontering v vancerad meny 10

12 nsluta en videoenhet Du kan ansluta videoenheter som videobandspelare, DVD-spelare, videokameror, digitalkameror, spelkonsoler, HDTV-mottagare och TV-mottagare till projektorn. Du kan ansluta ljud direkt till projektorn för att få ljud från de inbyggda högtalarna eller förbigå projektorns ljudsystem och ansluta ljudet direkt från källan till en stereo eller ett hemmabiosystem. Du kan ansluta projektorn till de flesta videoenheter som kan avge en videosignal. Det går inte att direktansluta en koaxialkabel från ett kabelteve eller satellittevebolag, signalen måste passera en mottagare först. Exempel på mottagare är digitalkabelboxar, videobandspelare, digitalvideoinspelare och satellitteveboxar. I det här fallet räknas alla typer av enheter som kan ändra kanaler som en mottagare. Innan du ansluter projektorn bör du bestämma vilket bildförhållande du vill använda. Du kommer åt projektorns inställningar för Bildförhållande från knappen Resize (Ändra storlek) på fjärrkontrollen eller via Basic Menu (Grundmeny) i projektorn. Se sida 26 för mer information. Videoanslutningar Inga videokablar medföljer projektorn. Du kan beställa kablar från InFocus eller skaffa dem på egen hand. HDMI-anslutning HDMI är ett standardiserat, okomprimerat, heldigitalt ljud-/videogränssnitt. HDMI ger ett gränssnitt mellan källor som digitalboxar, DVD-spelare och förstärkare och projektorn. Koppla in en HDMI-kabel i videoutgångskontakten på videoenheten och i HDMI-kontakten på projektorn. OBS: IN112aT/IN114aT har inte en HDMI-kontakt. VG-anslutning Om videoenheten har en 15-polig VG-utgång ansluter du ena änden av den medföljande datorkabeln till videokällans VG-anslutningen. Det är möjligt att videoenhetens uttag på är märkt med "Till bildskärm". nslut datorkabeln antingen till Computer 1 eller Computer 2-anslutningen på projektorn. Komponentvideoanslutning Om HD-videoenheten har anslutningar för komponentvideo kan en Komponent till VG-adapter (tillval) användas. nslut komponentkabeln till videoenheten. nslut den andra änden av komponentkabeln till adaptern och anslut adaptern till uttaget Computer 1 eller Computer 2. S-videoanslutning nslut det S-videokabeln kontakt till videoutgången på videoenheten. nslut den andra kontakten till S-Video kontakten på projektorn. OBS: IN112aT/IN114aT har inte en S-video-kontakt. Ljud För ljud, anslut en 3,5 mm stereokabel till Ljud 1/Ljud 2 uttaget på projektorn och till din källa. Om din källa använder RC ljudkontakter måste en Y-kabel eller adapter användas. (Obs: En separat ljudanslutning krävs inte för inmatning från HDMI-källa.) Kompositvideoanslutning nslut det gula kontaktdonet på kompositvideokabeln till videoutgången på videoenheten. nslut den andra gula kontakten till den gula Video kontakten på projektorn. OBS: IN112aT/IN114aT har ingen kompositanslutning. 11

13 Stänga av projektorn uto vstängn. tid Projektorn har även funktionen uto vstängn. tid som gör att lampan stängs av automatiskt när inga aktiva källor upptäcks och användaren varit inaktiv i 30 minuter. Funktionen är avstängd som standard. Du kan ändra tidsinställningen, se sida 30. Statusindikatorlampan på projektorns ovansida indikerar status för projektorn och kan hjälpa dig att felsöka. Tabell 6: Statusindikatorlampor Stänga av projektorn Tryck på Power knappen på fjärrkontrollen eller knappsatsen för att stänga av projektorn. Lampan stängs av och Ström LED blinkar blå i 30 sekunder medan fläktarna fortsätter att gå för att kyla ned lampan. Om funktionen Strömsparläge är påslagen och när lampan har svalnat lyser LED blå och fläkten stannar. Om funktionen Strömsparläge är avstängd och när lampan har svalnat blinkar LED blå och fläkten stannar. Dra ut nätsladden ur eluttaget för att helt stänga av strömmen till projektorn. Felsöka installationen Om bilden visas korrekt, hoppa till nästa avsnitt. Om inte, gör en felsökning av installationen. Statusindikatorlampa POWER: Fast blå TEMP: v LMP: v POWER: Blinkande blå TEMP: v LMP: v POWER: Blinkande blå TEMP: Blinkar rött LMP: Blinkar rött POWER: Fast blå TEMP: Blinkar rött LMP: Blinkar rött POWER: Fast blå TEMP: Blinkar rött LMP: Blinkar rött POWER: Fast blå TEMP: Blinkande rött LMP: v Innebörd 1. Om Strömsparlägesfunktionen är på är projektorn inkopplad. 2. Strömmen är på och projektorn kan användas. 3. Projektorn är i normalt driftläge. 1. Om Strömsparlägesfunktionen är av är projektorn inkopplad. 2. Projektorn stänger av och fläktarna kyler projektorn. Projektorns fläktar fungerar inte korrekt och projektorn har stängts av. Lampan kunde inte tändas. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår. Besök för att kontakta service. Lampan har nått slutet av dess livslängd och måste bytas. Lampan fortsätter att fungera tills den slocknar. Kontakta teknisk support. Reparation kan behövas. 1. Projektorn är överhettad och lampan stängs av. Fläkten fortsätter att gå. 2. Projektorn startar inte innan kylprocessen är avslutad. 12

14 Problem Lösning Resultat Ingen startskärm visas nslut nätkabeln till projektorn och tryck sedan på Power brytaren. Korrekt bild Bara startskärmen visas Tryck på knappen SOURCE för att aktivera datorns externa port Datorbilden projiceras Startskärm Startskärm Starta om den bärbara datorn 13

15 Problem Lösning Resultat Ingen datorbild, bara texten "Signal ligger utanför området" Signalen ligger utanför området Tryck på knappen uto Image på fjärrkontrollen Justera datorns uppdateringsfrekvens (Windows 7: Kontrollpanel > Skärm > Skärmupplösning > vancerad meny > dapterflik). Varierar mellan olika operativsystem. Datorbilden projiceras Endast datorns bakgrundsbild visas, inte ikonerna på skrivbordet Du kan även behöva ställa in en annan upplösning på datorn, så som visas i följande problem, "bilden suddig eller avhuggen" Ändra den multipla skärminställningen till "Duplicera dessa skärmar" (Windows 7: Kontrollpanel > Skärm > Skärmupplösning). Varierar mellan olika operativsystem. Bakgrunden och skrivbordet projiceras 14

16 Problem Lösning Resultat Bilden är suddig eller beskuren Ändra datorns inställda "Upplösning" så att den matchar projektorns upplösning (Windows 7: Kontrollpanel > Skärm > Skärmupplösning). Varierar mellan olika operativsystem. Bilden är tydlig och inte avhuggen Bilden är inte centrerad på skärmen Flytta projektor, justera höjd Korrekt bild ( Dator ) MDL: IN112a FW: 0.14 Justera den horisontella eller vertikala positionen i menyn vancerad meny > Bild > Dator... Force Wide Fas Förhindra skärmsläckare Synk tröskelvärde Spårning Horisontal position Vertikal position Föregående v 24 v

17 Problem Lösning Resultat Bilden är inte rätvinklig Justera Keystone på knappsatsen Rätvinklig bild Bilden är oskarp Justera Skärpa i Grundmeny Korrekt bild ( Grundmeny ) MDL: IN112a FW: 0.14 Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast uto. trapetskorr. Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ v 0 Presentation v vancerad meny Bilden passar inte på en 4:3 eller 16:9-skärm Ändra bildförhållandet till 4:3 eller 16:9 i Grundmeny > Bildförhållande menyn Korrekt bild ( Grundmeny ) MDL: IN112a FW: 0.14 Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast uto. trapetskorr. Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ v 0 Presentation v vancerad meny 16

18 Problem Lösning Resultat Bilden är upp och ner Stäng av Takmontering i Grundmeny ( Grundmeny ) MDL: IN112a FW: 0.14 Korrekt bild Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast uto. trapetskorr. Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering uto Verkställ v 0 Presentation v vancerad meny Bilden spegelvänd vänster till höger Stäng av Bakprojicering i vancerad meny > Inställning > Bildinställning-menyn ( Bildinställning ) MDL: IN112a FW: 0.14 Korrekt bild Digital zoom Horisontal shift Vertikal shift Förstoringsnivå Horisontal shift Vertikal shift Takmontering Bakprojicering v v Föregående Projicerade färger överensstämmer inte med källan Justera objekt i vancerad meny > Bild > Färgmenyn Korrekt bild COLOR ( Färg ) MDL: IN112a FW: 0.14 Färg 100 Röd gain Grön gain Blå gain Rödkompensation Grönkompensation Blåkompensation Färgutrymme uto Färgtemperatur Kall Gamma CRT Färgton 100 Vithet 100 COLOR Föregående 17

19 Problem Lösning Resultat Videon som inbäddats i min PowerPointpresentation spelas inte upp på skärmen Inbäddade videoklipp spelas upp korrekt B B B Lampan tänds inte, projektorn är överhettad Kontrollera att ventilerna inte är blockerade, stäng av projektorn och låt den svalna i en minut Lampan tänds Stäng av den bärbara datorns inbyggda LCDskärm Startskärm Överhettnings indikator 18

20 Problem Lösning Resultat Meddelandet Byt lampan visas vid start, och lampan tänds inte Lampan måste bytas (Se sida 32) lamplucka Lampan tänds Startskärm byt lampan Behöver du fortfarande hjälp? För mer hjälp, besök vår webbplats eller ring oss. Se snabbstartguiden för kontaktinformation till support. Denna produkt omfattas av en begränsad garanti. En utökad garanti kan köpas hos återförsäljaren. När du skickar in projektorn på reparation rekommenderar vi att du förpackar enheten med de ursprungliga förpackningsmaterialen eller anlitar ett förpackningsbolag för att packa enheten. Teckna en transportförsäkring som täcker hela produktens värde. 19

21 nvända fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder två (2) -batterier (medföljer inte). Det är lätt att sätta i batterierna: ta bort luckan från fjärrkontrollens baksida, vänd batteriets + och - poler i rätt riktning, för in dem på plats och sätt sedan tillbaka luckan. Varning: Vid byte av fjärrkontrollens batterier var medveten om att använda andra batterier än batterier kan utgöra en risk för allvarliga skador på fjärrkontrollen. Hantera och kassera uttjänta batterier på ett miljöriktigt sätt. Om den utsätts för väta, torka genast av den. Undvik överdriven hetta och luftfuktighet. Kontrollera att batteriernas polaritet (+/-) ligger rätt. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer. Byt ut batterierna när de är slut. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när den inte ska användas under en längre tid. Fjärrkontrollen används genom att rikta den mot projektorns framsida (inte mot datorn). Räckvidden för optimal drift är cirka 4,5 meter. Tryck på knappen Power på fjärrkontrollen för att starta och stänga av projektorn (se sida 11 för information om avstängning). Tryck på fjärrkontrollens knapp Menu för att öppna projektorns menyer. Navigera genom att trycka på pilknapparna och välj funktioner och justera inställningar i menyerna med knappen Select. Se sida 25 för mer information om menyerna. Fjärrkontrollen har följande knappar: Volume - knapparna justerar ljudnivån. Custom som kan tilldelas en särskild funktion, till exempel Tom skärm eller Frys (Se sida 28). Source knappen tar fram en meny med alla möjliga källor som användaren kan växla till som aktiv källa. Blank - för att tömma skärmen. Presets - genvägar till lagrade inställningar (se sida 26). Mute - stänger av ljudet. uto Image - knapp som synkroniserar om projektorn till källan. 20 Resize - växlar mellan olika bildförhållanden (se sida 26). Help är till för att få hjälp med anslutning av källor och för att förbättra bilden. ESC-knappen för att gå tillbaka till föregående OSD-meny. PC knappen används för att gå igenom datorns källor. Video knappen använd för att gå igenom Komposit/S-Video/HDMI inmatningskällor. Keystone knappen justerar bildens rätvinkligheten hos bilden Magnify knappen förstorar och minskar den projicerade bildens storlek. Tryck på Freeze knappen använd för att pausa den projicerade bilden. Overscan knappen tar bort störningar runt videobilden. V Mute knappen blankar den projicerade bilden och tystar ljudet. Felsöka fjärrkontrollen Kontrollera att batterierna har satts i med polerna rättvända och att de inte är slut. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot projektorn eller skärmen, inte datorn, och håll dig inom räckvidden 4,5 meter. För bästa resultat bör du rikta fjärrkontrollen mot projektorn. navigerings knappar

22 nvända ljud nvända projektorns högtalare nslut ljudkällan till Ljud 1/Ljud 2 In kontakten för att höra ljud genom projektorns högtalare. ansluta ljudkabel Förstärkta högtalare kan också anslutas till projektorn med udio Out kontakten. För att justera volymen, tryck på Volume knapparna på fjärrkontrollen. Felsöka ljudet Kontrollera följande om du inte hör något ljud: Se till att ljudkabeln är ansluten till kontakten Ljud 1/Ljud 2 på projektorn och att den andra änden av kabeln är ansluten till en udio Out-kontakt på källan [inte en kontakt för Line in (inledning) eller microphone (mikrofon)] Kontrollera att volymen är tillräckligt högt inställd. Tryck på Volume knappen på fjärrkontrollen. Se till att rätt källa är aktiverad. Justera ljudkällan. Om du spelar upp video, kontrollera att uppspelning inte har pausats. 21

23 nvända -knapparna på knappsatsen De flesta knappar beskrivs i detalj i andra avsnitt, men här följer en översikt över deras funktioner: Power - startar och stänger av projektorn (på sida 9). Höger pil/förinställer - När en meny visas navigerar den högra pilknappen genom menyn. Upp pil/keynstone - När en meny visas navigerar upp pilknappen genom menyn. När menyn inte visas justerar denna knapp bildens fyrkantiga form (sida 10). Ned pil/keynstone - När en meny visas navigerar ned pilknappen genom menyn. När menyn inte visas justerar denna knapp bildens fyrkantiga form (sida 10). Vänster pil/källa - När en meny visas navigerar den vänstra pilknappen genom menyn. menynavigeringsknappar Enter - ktiverar valt menyobjekt i skärmmenyn (OSD). Menu/Exit - ktiverar skärmmenyn (OSD). Återgår till föregående OSD-meny, avslutar och sparar menyinställningarna. uto synkroniserar om projektorn med källan. Blank - Visar en solid färg eller fabriksinställd logotypskärm. Source - Öppnar en meny med tillgängliga källor. 22

24 Optimera datorbilder När projektorns körs och bilden syns på skärmen, kan du optimera bilden genom att justera inställningar i skärmmenyerna. För allmän information om användning av menyerna, se sida 25. Välj standardbildinställningar med en förinställning som är lämplig för din miljö. Justera Keystone, Kontrast eller Ljusstyrka (sida 26). Ändra Bildförhållande. Välj det alternativ som bäst passar till ingångskällan (sida 26). Justera Färgtemperatur (sida 27). Justera Fas, Spårning eller Horisontal eller Vertikal position (sida 27). När du har optimerat bilden för en viss källa kan du spara inställningarna som ett Förinställningar. På så sätt kan du enkelt hämta dessa inställningar senare (sida 26). Presentationsfunktioner Projektorn har flera funktioner som underlättar vid presentationer. Här följer en översikt, detaljer finns i avsnittet om menyn. Den Kundnyckel kan tilldelas flera olika funktioner. Standardeffekten är Källinfo, som visar information om projektorn och den aktuella källan. Se sida 28 för ytterligare detaljer. Med alternativet Sökskärm kan du ändra standardstartskärmen till tom skärm eller startskärm (sida 29). uto vstängn. tid tillhandahålls för att automatiskt stänga av projektorn efter flera minuter. Detta förlänger lampans livslängd (sida 29). När projektorn är ansluten till datorn via USB Typ B, används upp- och nedpilarna för att navigera sida upp och ned. När projektorn är ansluten till datorn via USB Typ B, kommer projektorn förhindra att datorn går in i skärmsläckarläget under din presentation. 23

25 Optimera videobilder När videokällan är korrekt ansluten och bilden syns på skärmen kan du optimera bilden genom att justera inställningar i skärmmenyerna. För allmän information om användning av menyerna, se sida 25. Justera Keystone, Kontrast, Ljusstyrka, Färg eller Färgton (sida 26). Ändra Bildförhållande. Välj det alternativ som bäst passar till ingångskällan (sida 26). Välj en inställning för Skärpa (sida 26). Justera Färgtemperatur. Välj ett värmevärde från listan (sida 27). ktivera Overscan för att ta bort störningar på bildens kanter (sida 27). npassa projektorn Du kan anpassa projektorn till dina specifika behov och inställningar. Se sida 28 för mer information om dessa funktioner. För bakprojektion, aktivera Bakprojicering i vancerad meny > Inställning > Bildinställning... menyn. För takmonterad projektion, slå på Takmontering i Grundmeny. nge vilken källa som projektorn kontrollerar först för aktiv video då projektorn startas. nge funktionen för Kundnyckel på fjärrkontrollen. Slå på och av projektorns visningsmeddelanden. Slå på energisparfunktioner. nge visning tom skärm och startskärm. nge menyspråk. Spara inställningarna för den aktiva källan som förinställt alternativ. 24

26 nvända menyerna 1 Tryck på Menu på knappsatsen eller fjärrkontrollen för att öppna menyerna. (Menyerna stängs automatiskt efter 60 sekunder om inga knappar trycks ned.) nvänd pilknapparna för att flytta upp eller ned för att granska menyalternativen. knappsatsens navigeringsknappar 2 För att gå in i en undermeny, markera den önskade undermenyn och tryck på > på knappsatsen eller Select på fjärrkontrollen. 3 För att justera en menyinställning markera det önskade menyalternativet och tryck på < eller > för att skrolla genom de tillgängliga justeringarna. 4 vsluta menyn genom att trycka knappen Menu. Menyerna är uppdelade enligt användning: Grundmeny tillhandahåller vanliga justeringar. Den vancerad meny innehåller mer komplicerade justeringar. ( Grundmeny ) MDL: IN112a FW: 0.14 Bildförhållande uto uto bild Verkställ Ljusstyrka Kontrast uto. trapetskorr. v Keystone 0 Förinställningar Presentation Skärpa 16 Volym 16 Takmontering v ( vancerad meny ) MDL: IN112a Bild Inställning Status/Service Grundmeny 3D-kontroll... Färg... Dator... Video... FW: 0.14 vancerad meny Grundmeny vancerad meny 25

27 Grundmeny För justering av följande inställningar markera inställningen, använd de högra och vänstra pilarna för att justera värdena. Bildförhållande: Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och dess höjd. TV-skärmar är vanligtvis 4:3. HDTV och de flesta DVD-spelare är 16:9. Välj uto om du vill att projektorn ska välja förhållandet. Välj Naturlig om du vill se den omodifierade insignalen utan att projektorn ändrar bildförhållandet. Välj 16:9 för att titta på förbättrade DVD-filmer i bredbildsformat. uto bild: återställer projektorn till källan. Ljusstyrka: ändrar intensiteten i en bild. Kontrast: kontrollerar skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden och ändrar mängden svart och vitt i bilden. uto. trapetskorr.: automatisk korrigering av bildförvrängning som uppstår p.g.a. vinkelprojektion. Keystone: justerar bilden i vertikalled och gör den mer rätvinklig. Du kan även justera keystone från projektorns knappsats. Förinställningar: Projektorn har Förinställningar värden som optimerar projektorn för att visa datorpresentationer och videobilder under vissa förhållanden. Obs: nvändare kan spara deras inställningar som en nvändarförinställning. Skärpa: Ändra skärpan på videobildens kanter. Välj en skärpeinställning. Volym: ökar eller minskar ljudvolymen. Takmontering: vänder bilden upp och ner för takmonterad projicering. Grundmeny öka keystoneförvrängning minska keystoneförvrängning ( Grundmeny ) MDL: IN112a Bildförhållande uto bild Ljusstyrka Kontrast uto. trapetskorr. Keystone Förinställningar Skärpa Volym Takmontering vancerad meny uto Verkställ v 0 Presentation v FW:

28 vancerad meny Bild: 3D-kontroll: 3D: låter dig åtnjuta 3D (stereoskopiskt) innehåll. Projektorn stöder uto, Top-Bottom, Frame Sequential, Frame Packing, Side-by-Side för att styra aktiva LCD-glasögon. Förutom projektorn behöver du ett par 3Dslutarglasögon, 3D-innehåll och 3D-kompatibel källa (och sändare). Se till att glasögonen du valt är överensstämmande med det synkroniseringsläge du kommer att använda. 3D Synk Invert: Om bilden verkar fladdra, ser ojämn ut eller om bildens djup verkar vara borta eller om du upplever att ögonen är ansträngda, stäng av denna funktion för att se om bilden förbättras. Färg... Färg: justerar en videobild från svartvitt till färg med fullständig färgmättnad. Färginställningen fungerar endast på videokällor. Röd / Grön /Blå gain: justerar förstärkningen av bildens röda, gröna och blåa kanaler. Röd / Grön /Blåkompensation: justerar förskjutningen av bildens röda, gröna och blåa kanaler. Färgutrymme: gäller dator- och komponentvideokällor. Det låter dig välja ett färgutrymme som är specialanpassat för insignalen. När du väljer uto avgör projektorn standarden automatiskt. Om du vill välja en annan inställning stänger du av uto och väljer RGB för datorkällor, och antingen REC709 eller REC601 för komponentvideokällor. Färgtemperatur: ändrar intensiteten hos färgerna. Välj ett relativt värmevärde från listan. Gamma: välj passande gammaalternativ: Video, Film, Ljus eller CRT. Färgton: justerar den röd-gröna färgbalansen i bilden på videobilder i NTSCformat. Nyansinställningen fungerar endast på videokällor i NTSC-format. Vithet: ökar ljusstyrkan i vita nyanser som är nära 100 %. 27 Dator: Force Wide: när den är av väljer den analoga låsningsalgoritmen standarslägesupplösningen (4:3) som standardupplösning. När den är på väljer den analoga låsningsalgoritmen bredskärmsupplösningen (16:10) som föredragen standardupplösning. Fas: justerar den horisontella fasen hos en datorkälla. Förhindra skärmsläckare: förhindrar datorn från att gå in i skärmsläckarläge. Projektorn måste anslutas till datorn via en USB-kabel för att funktionen ska fungera. Synk tröskelvärde: (endast progressiva signaler) Om en maskinvaruenhet som en DVD-spelare, inte synkroniserar korrekt med projektorn väljer du detta alternativ för att hjälpa den synkronisera när den är ansluten till projektorn. Spårning: justerar bilduppritningen i vertikalled hos en datorkälla. Horisontell/Vertikal position: justerar läget på skärmen för en datorkälla. Video: Känn av film: avgör om originalkällan för den inmatade videon var film (progressiv) eller video (sammanflätad). Overscan: tar bort störningar runt videobilden. Ställ in svärta: analyserar den aktuella ingångsbilden och beräknar ett förskjutningsvärde som sedan läggs till värdet på svärta i den analoga eller digitala omvandlaren. Detta säkerställer optimal svärta för varje analog källa.

29 Inställning: vancerad meny Ljudinställning... Interna högtalare: slår på och stänger av de interna högtalarna. Dator 1: väljer ljudinmatning för dator i 1 signal. Dator 2: väljer ljudinmatning för dator i 2 signal. Video: väljer ljudinmatning för videokälla. HDMI: väljer ljudinmatning för HDMI-källa. ( vancerad meny ) MDL: IN112a Bild Inställning Status/Service Grundmeny 3D-kontroll... Färg... Dator... Video... FW: 0.14 Textvisning för döva... Closed Captions: kontrollerar closed captioning. Om källan är NTSC och innehåller dold text på den valda kanalen då kommer projektorn att visa den dolda texten överlagrad på bilden. När Closed Captions är avstängd och volymen är tystad kommer dold text att visas. lternativen är: v, CC1 och CC2. Bildinställning... Digital zoom: ändrar storleken för projektorns visningsområde. Om visningsområdet har ändrat storlek med denna inställning, kan den flyttas genom att ändra inställningarna för Horisontal shift och Vertikal shift. Förstoringsnivå: förstorar bilden. Om bilden har förstorats av den hör inställningen kan den flyttas genom att ändra på inställningarna för Horisontal shift och Vertikal shift. Takmontering: vänder bilden upp och ner för takmonterad projicering. Bakprojicering: spegelvänder bilden så att du kan projicera från baksidan av en genomskinlig skärm. Knappsats/Fjärrinställning... Otilldelad tangent: välj vad som ska visas när den tomma knappen på fjärrkontrollen trycks in:, en fast färgskärm (blå, svart eller vit), eller fabriksinställd logotypskärm. Kundnyckel: här kan du associera en annan funktion med den Custom tangenten så att du snabbt och enkelt kan använda funktionen. Markera en effekt och tryck på ^ eller v på knappsatsen eller Välj på fjärrkontrollen för att välja en annan. Tom skärm: visar en färg eller fabrikslogotyp på skärmen. Ljud av: stänger av allt ljud. Källa: tar fram en meny med tillgängliga källor. uto bild: återställer projektorn till källan. Frys skärm: pausar den projicerade bilden. Källinfo: standardaktivitet. Visar Källinfomenyn. Projektorinfo: visar Projektorinfomeny. Overscan: tar bort störningar runt vbilden. V Mute: aktiverar och inaktiverar V Mute. Closed Captions: aktiverar och inaktiverar Closed Captions. Knappsats: aktiverar eller låser projektorns knappsats. 28

30 Lampa... Programmerad nedtoning: När funktionen aktiverats förhöjer Programmed Dimming (Programmerad nedtoning) kontrastförhållandet i mörka scener och inaktiverar lampa i sparläge. Programmerad nedtoning påverkar lampans livslängd och systems brusprestanda. Programmerad nedtoning fungerar tillsammans med lampan. Om Lampa i sparläge aktiverats är Programmerad nedtoning inte tillgänglig. Lampa i sparläge: växlar mellan på och av. ktivera detta för att minska lampans ljuseffekt. Detta sänker också fläkthastigheten och gör projektorn tystare. OSD-inställning... Språk: låter dig välja ett språk för menyerna på skärmen. Menyplacering: ger möjlighet att ändra skärmmenyposternas position. Meny transparent: ger möjlighet att ändra hur mycket som syns av den projicerade bilden bakom skärmmenyn. Ju högre värde, desto mer syns av bilden bakom menyn. Visa meddelanden: visar statusmeddelanden [som "Söker"] längst ner i skärmens vänstra hörn. PIN-inställning PIN skydd: Med PIN-kod (personlig identifieringskod) kan du lösenordsskydda projektorn. När du har aktiverat PIN-kodsfunktionen innebär det att du måste mata in PIN-koden innan skärmbilden projiceras. nvänd Upp/ned/vänster/höger-pilknapparna eller knappsatsen för att ställa in en 4-knapps trycksekvens. Om du anger e felaktig PIN-kod tre gånger i följd stängs projektorn automatiskt av. Om du förlorar eller glömmer din vanliga PIN-kod, kontakta InFocus tekniska support. nge PIN-kod under projektorns startsekvens: Starta projektorn. Dialogrutan "nge PIN" visas efter startskärmen. Mata in PIN-koden. nvänd Upp/ned/vänster/höger-pilknapparna på fjärrkontrollen eller knappsatsen för att ange rätt 4-knapps trycksekvens. Se anvisningarna ovan för mer detaljer. Så här ändrar du PIN-koden: Välj "Byt PIN..." i menyn vancerad meny > Inställning > PIN-inställning. Mata in den aktuella PIN-koden. Mata in den nya PIN-koden. Effekt Strömsparläge: När Strömsparläge är påslaget, och projektorn är i standby (avstängd men ansluten till nätström), kommer inte externt ljud och Monitor ut-funktionen att fungera. Växelström på: När denna funktion är aktiverad slås projektorn automatiskt på när strömmen är ansluten. Det gör att takmonterade projektorer kan startas och stängas av med en strömbrytare på väggen. Omedelbar påsättning: När denna funktion är aktiverad och det har varit mindre än 1 minut sedan projektorn stängdes av, kan du direkt slå på projektorn igen. När den här funktionen är inaktiverad måste du vänta tills projektorns lampa svalnat helt innan du startar projektorn igen. Ekorensning: När denna funktion är aktiverad och ingen videokälla känns av, sparas 70 % av lampans effekt och ingen bild visas. När videokällan kopplas in igen visas bilden omedelbart. Källa utokälla: När den här funktionen är aktiverad (På) hittar projektorn automatiskt den aktiva källan och kontrollerar den valda Startkälla först. När den här funktionen är avaktiverad (v) återgår projektorn till den standardkälla som valts under Startkälla. För att visa en annan källa måste du välja en manuellt genom att trycka på knappen Source på fjärrkontrollen eller knappsatsen och välja en från den visade menyn. Startkälla: ange vilken källa som projektorn kontrollerar först för aktiv video då projektorn startas. Sökskärm: ger möjlighet att visa en tom skärm istället för standardskärmen vid start av projektorn när ingen källa upptäcks. 29

31 Timer uto vstängn. tid: stänger automatiskt av projektorn efter att inga signaler upptäckts på ett förinställt antal minuter. Om en aktiv signal tas emot innan projektorn har stängts av visas bilden. Inställning hög höjd Hög höjd: Vi rekommenderar att du stänger av höghöjdsläget när din miljö är mellan 10 m och 3000 m över havet. Status/service: Källinfo: visar aktuella källinställningar utan möjlighet att ändra. Projektorinfo: en skrivskyddad visning av projektorns aktuella inställningar och lamptimmar. Återställ lamptimmar...: återställer räknevärket till noll på menyn Projektorinfo som anger hur många timmar lampan använts. nvänd bara denna funktion när lampan bytts. Fabriksinställning...: återställer alla inställningar till standardvärdena från fabriken. Servicekod...: endast för användning av behörig servicetekniker. 30

32 Underhåll Rengöra objektivet 1 Portionera ut lite objektivrengöringsmedel utan slipverkan på en mjuk, torr trasa. Projektorn måste vara avstängd och objektivet ha rumstemperatur. nvänd inte för stor mängd rengöringsmedel och applicera inte rengöringsmedlet direkt på linsen. Linsen kan repas av rengöringsmedel med slipverkan, lösningsmedel eller andra starka kemikalier. 2 Torka försiktigt linsen med tygduken i cirkelformade rörelser. VRNINGR: Stäng av projektorn och ta ut nätsladden innan du rengör någon del av projektorn. Vidrör inte eller blockera projektorns objektiv med något föremål eftersom det kan skada projektorns objektiv. Repor, spår eller andra objektivskador tacks inte av produktgarantin. Öppna inga skydd på projektorn, utom lampskyddet. Gör inte själv service på denna produkt, eftersom att öppna och ta bort skydd kan utsätta dig för höga spänningar och andra faror. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. nvända säkerhetslåset Projektorn har ett säkerhetslås som ska användas med ett kabellåssystem. Se låsets medföljande dokumentation för anvisningar om hur det används. säkerhetslås 31

33 Byta projektorlampa Räkneverket med använda lamptimmar på menyn Projektorinfo anger hur många timmar lampan har använts. OBS: nvänd alltid den InFocus lampmodul som utformats för projektorn. Du kan beställa nya lampor från (endast angivna områden) eller hos närmsta återförsäljare eller fackhandlare. Bara äkta InFocus-lampor testas för användning i denna projektor. Risk för elektriska stötar och brand vid användning av lampor som inte är godkända av InFocus och kan göra garantin ogiltig. InFocus ansvarar inte för andra lampors prestanda, säkerhet eller certifiering. VRNINGR: Projektorn använder en kvicksilverlampa med högt tryck. Lampan kan sluta fungera i förtid eller spricka med ett poppande ljud om den skakas, skrapas eller hanteras när den är varm. Risken för lampfel eller spricka ökar också med lampans ålder. Ersätt lampan när du ser meddelandet "Replace lamp" (Byt lampa). För att undvika brännskador måste du låta projektorn svalna i minst 60 minuter innan du byter lampa. Vidrör inte eller blockera projektorns objektiv med något föremål eftersom det kan skada projektorns objektiv. Repor, spår eller andra objektivskador tacks inte av produktgarantin. Koppla ur nätsladden innan du byter lampan. Rör inte vid lampmodulen. Glaset kan splittras och orsaka skada. Rör inte vid lampmodulens glasyta. Fingeravtryck kan minska projektorns skärpa och orsaka att glaset spricker. Var mycket försiktig när du tar bort lampmodulen. Om lampan mot förmodan skulle spricka kan det bli många små glasbitar. Lampmodulen är utformad för att fånga upp de flesta av dessa glasbitar, men var försiktig när du tar ut den. Innan du byter en sprucken lampa ska lampfacket rengöras och rengöringsmaterialen slängas. Tvätta händerna efter lampbyte. nvänd skyddsglasögon vid byte av lampa på en takmonterad projektor. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Hantera den i enlighet med lokala lagar för sopsortering. Se 32

34 1 Slå av projektorn och koppla ur nätsladden. 2 Vänta 60 minuter så att projektorn svalnar ordentligt. 3 vlägsna lampluckan på projektorns ovansida genom att skruva ur skruven på sidan av lampluckan, skjuta luckan till höger och lyfta bort lampluckan. 4 Lossa låsskruven som håller fast lamphuset på projektorn. OBS: Om projektorn är takmontering var noga med att inte tappa lampmodulen när fästskruven lossats. 5 Lyft försiktig lampan rakt upp, bort från inställningspinnarna, var försiktig så att inte lampkontakten kläms. Kassera lampan enligt gällande miljöbestämmelser. 6 Sätt i den nya lampmodulen och rikta in pinnarna ordentligt. Var noga med att inte klämma lampans kontakter. 7 Dra åt skruvarna. (OBS: Om pinnarna inte riktats in korrekt kommer skruven inte att kunna dras fast.) 8 Sätt tillbaka lampluckan genom att (a) sätta ner lampluckan och (b) skjuta den tills den låser sig. 9 Sätt tillbaka lampluckans skruv och dra åt. stäng av och koppla ifrån projektorn lossa skruvarna vänta i 60 minuter 10 Koppla in nätsladden till eluttaget och tryck på knappen Power för att starta projektorn igen. 11 För att återställa lamptimmar, gå till menyn vancerad meny > Status/ service och välj Återställ lamptimmar... ( vancerad meny ) MDL: IN112a Bild Inställning Status/Service Grundmeny Källinfo... Projektorinfo... Återställ lamptimmar... Fabriksinställning... Servicekod... FW:

IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102

IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102 IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102 010-1712-04 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed intygar vi på eget

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT Anslutning av extern skärm eller projektor i Windows Fn + Fx Det enklaste knepet att försöka först är att försöka med datorns egna knappkombination för att ansluta till extern skärm/projektor. Denna knappkombination

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

X10. User s Guide. Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok. Mode d emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso 用 户 指 南

X10. User s Guide. Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok. Mode d emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso 用 户 指 南 X10 User s Guide Mode d emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok 用 户 指 南 Deklaration om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation,

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal 108-01-21 sid 1 Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal Denna handledning är avsedd för nedan listade lärosalar där av-tekniken styrs med en knappsats (se bild) och där en stationär dator

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Datanätverket på Lingheden

Datanätverket på Lingheden Datanätverket på Lingheden Klubbhuset på Lingheden har numera ett datanätverk med tillhörande bredbandsuppkoppling. Nätverket gör det möjligt för anställda, medlemmar och även gäster att få Internet-åtkomst

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Lä noga igenom denna bruksanvisning innan du använder bildskärmen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Innehåll

Lä noga igenom denna bruksanvisning innan du använder bildskärmen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Innehåll Lä noga igenom denna bruksanvisning innan du använder bildskärmen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Innehåll Förpackningens innehåll ------------------------------------- 1 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer