IN1501, IN DISPERINDAG No. 0287/ / Regulatory models: P1501, P1503

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503"

Transkript

1 IN1501, IN DISPERINDAG No. 0287/ /09.03 Regulatory models: P1501, P1503

2 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Portland, Oregon USA Vi intygar härmed på eget ansvar att den här projektorn uppfyller kraven i följande direktiv och normer: EuP-direktivet 2005/32/EC EMC-direktivet 2004/108/EC EMC: EN EN EN EN Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC Säkerhet: IEC : 2005 (MOD) Varumärken DisplayLink är ett varumärke som tillhör DisplayLink Corporation. Apple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Adobe och Acrobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. DLP och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor är ett varumärke som tillhör Texas Instruments. InFocus, In Focus och INFOCUS (stiliserat) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i USA eller andra länder. FCC-varning Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC:s föreskrifter. Drift av apparaten är tillåten på två villkor: (1) Enheten får inte förorsaka skadliga störningar och (2) enheten måste acceptera eventuella störningar, även störningar som kan ha oönskade effekter på driften. Obs! Utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för digital utrustning, Class B enligt del 15 av FCC-föreskrifterna. Dessa krav har tagits fram i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadliga interferenser vid installation i fastigheter avsedda för boende. Utrustningen avger, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den ha en skadlig och störande inverkan på radiokommunikation. Inga garantier kan ges för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på mottagning av radio eller teve, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder: --Rikta om eller flytta mottagarantennen. --Öka avståndet mellan utrustningen och mottagarenheten. --Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. --Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få mer hjälp. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av InFocus Corporation kan medföra att användaren förlorar rätten att att använda utrustningen. Kanada Denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Myndigheters godkännanden ctuvus Andra specifika nationella godkännanden kan vara tillämpliga. Se certifieringsetiketten på produkten. Det här dokumentet gäller myndighetsmodellerna P1501 och P1503. Märkspänning: V växelström, 2,9A, 50-60Hz InFocus förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkterbjudanden och specifikationer utan föregående meddelanden. 1

3 Innehåll Inledning 4 Placering av projektorn 6 Ansluta en datorkälla 7 DisplayLink 7 VGA-anslutning 7 Valfria datoranslutningar 7 Visa en bild 8 Justera bilden 9 Ansluta en videoenhet 11 Anslutningar till videoenheter 11 Kompositvideoanslutning 11 HDMI 1.3-anslutning 11 VGA-anslutning 11 Komponentvideoanslutning 11 Stänga av projektorn 12 Felsökning 12 Använda fjärrkontrollen 20 Använda ljudfunktioner 21 Använda knappsatsens knappar 22 Optimera bildvisning från en dator 23 Funktioner för presentationer 23 Optimera bildvisning från en videokälla 24 Personanpassa projektorn 24 Använda menyerna 25 Menyn Standard bild 26 Menyn Avancerad bild 27 Menyn Inställning 28 Menyn Status och Service 30 Använda LitePort (endast IN1503) 31 Underhåll 34 Rengöra linsen 34 Använda säkerhetslåset 34 Byta projektorlampa 35 2

4 Viktiga säkerhetsanvisningar för användning Följ alltid anvisningarna om korrekt start och avstängning i den här guiden. Lyd alla varningar och försiktighetsanvisningar i den här bruksanvisningen och på projektorn. Placera projektorn i horisontalläge med högst 15 graders lutning. Ställ projektorn på minst 120 cm avstånd från värmeutblås eller luftintag. Blockera inte ventilationsöppningarna. Placera projektorn på en plats med god luftcirkulation och utan hinder för luftintag och -uttag. Placera inte projektorn på en bordsduk eller något annat mjukt underlag som kan blockera ventilerna. Placera inte projektorn i direkt solljus eller i fuktiga, kladdiga eller dammiga miljöer eller där projektorn kan utsättas för rök eller ånga. Ta inte på och blockera inte projektorns lins med någon typ av föremål då detta kan skada projektorns lins. Använd linsskyddet då projektorn inte används samt när den ska förflyttas. Repor och andra liknande linsskador omfattas inte av produktens garanti. Titta inte direkt in i linsen när projektorn används. Tappa inte projektorn. Spill ingen vätska på projektorn. Projektorn kan skadas om den utsätts för spilld vätska. Använd den medföljande nätsladden. Anslut nätsladden till ett vägguttag som är korrekt jordat. Vi rekommenderar användning av en skarvdosa med överströmsskydd. Överbelasta inte vägguttagen. Dra inte i sladden utan greppa stickkontakten när du kopplar ur nätsladden ur ett uttag. Tvätta händerna efter att ha handskats med sladdarna som medföljer produkten. Fjärrkontrollen till projektorn drivs av batterier. Försäkra dig om att batteriernas poler (+/-) är vända i rätt riktning. Följ lokala lagar om avfallshantering/återvinning för uttjänta batterier. Använd en takmonteringssats som godkänts av InFocus för korrekt passform, ventilation och montering. Skada som uppstår till följd av att en icke-godkänd 3 takmonteringssats använts, eller för att projektorn monterats på en olämplig plats, omfattas inte av garantin. Använd skyddsglasögon för att undvika ögonskador då du öppnar lampluckan till en takmonterad projektor. Allt servicearbete ska överlåtas till kvalificerad och behörig servicepersonal. Att själv serva projektorn kan vara farligt och medför att garantin upphör att gälla. Använd enbart de reservdelar som specificeras av InFocus. Obehöriga reservdelar kan förorsaka brand, elektriska stötar och personskada, och kan medföra att garantin upphör att gälla. Enbart äkta InFocus-lampor testas för att användas i den här projektorn. Användning av lampor från andra parter än InFocus kan förorsaka elektriska stötar, brand och medföra att garantin upphör att gälla. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Hantera enligt lokala lagar om avfallshantering/återvinning. Se Projektorn använder en högtryckslampa av glas som innehåller kvicksilver. Om lampan utsätts för stötar eller repor, eller hanteras när den är het kan den gå sönder i förtid eller spricka med ett knäppande ljud. Risken för att lampan går sönder eller spricker ökar med lampans livslängd - byt lampa när du ser meddelandet "Byt lampan". Om lampan mot förmodan skulle spricka kan skärvor slungas ut genom projektorns ventiler. Människor, mat och dryck ska hållas utanför området "förbjudet att vistas" under och omkring projektorn enligt områdena märkta med "X" nedan. 8 /2.4m 5 /1.5m 2 / 0.6 m 3 / 1 m Följ de här anvisningarna för att förbättra bildkvaliteten och lampans livslängd under projektorns livslängd. Om du inte följer dessa anvisningar kan garantin påverkas. En fullständig redogörelse för garantin finns i garantihäftet.

5 Inledning Din nya digitala projektor är lätt att ansluta, använda och att underhålla. De mångsidiga funktionerna gör att den kan användas både till professionella presentationer och filmvisning i hemmet. Den ursprungliga upplösningen hos IN1501 är XGA 1024x768 medan IN1503 har en upplösning på WXGA 1280x800. Den här guiden gäller för alla produkter. De är kompatibla med ett stort urval datorer och videoenheter. Specifikationer De senaste specifikationerna för multimedieprojektorn finns alltid tillgängliga på vår webbplats eftersom specifikationerna kan komma att ändras. Tillbehör En förteckning över medföljande standardtillbehör finns i snabbstartsbladet/- broschyren som ingår i projektorns förpackning. En lista över tillvalstillbehör finns på och kan fås av våra återförsäljare. Registrering på nätet Registrera projektorn på vår webbplats för att aktivera din garanti och få produktuppdateringar, nyheter och registreringsincitament. zoom (bakre ringen) fokus (främre ringen) lins höjningsfot beröringsstyrd knappsats mottagare för fjärrkontroll (IR) mottagare för fjärrkontroll (IR) anslutning för nätsladd anslutningspanel 4

6 Anslutningspanel Datorn har anslutningar både för datorer och andra videoenheter, inklusive följande: VGA för dator HDMI Kompositvideo USB DisplayLink-anslutning, för inmatning av ljud/bild från en dator. Den här USB-anslutningen möjliggör även att mata bildspel (och styrning med en mus, endast vid användning av en tillvalsfjärrkontroll). LitePort, för anslutning av ett USB-minne med bilder på. Ljudingång för video och dator. kompositvideo dator ljudingång HDMI LitePort (endast IN1503) DisplayLink säkerhetslås 5

7 Placering av projektorn När du bestämmer dig för var du ska placera projektorn bör du tänka på skärmens storlek och form, var eluttagen sitter placerade samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Här är några allmänna riktlinjer: Placera projektorn på en plan yta i rät vinkel mot skärmen. Projektorn måste befinna sig på minst 1,5 meters avstånd från projiceringsskärmen. Placera projektorn på 3 meters avstånd från strömkällan och på 1,8 meters avstånd från videoenheten (om du inte köper förlängningssladdar). För att se till att det är lätt att komma åt kablarna bör du inte placera projektorn närmare än 15 cm från en vägg eller ett annat objekt. Om du tänker placera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder takmonteringssatser godkända av InFocus för korrekt passform, ventilation och montering. Läs installationsguiden som medföljer InFocus takmonteringssats (artikelnummer SP-CEIL-UNIV) för mer information. Skada som uppstår till följd av att en icke-godkänd takmonteringssats använts, eller till följd av att projektorn monterats på en olämplig plats, omfattas inte av garantin. Anvisningar om att vända bilden uppochner finns under "Takmontering" på sidan 29. Vi rekommenderar en takmonteringssats godkänd av InFocus. Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen. Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorns lins och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Bilden lämnar projektorn i en viss vinkel. IN1501 har en bildförskjutning på 120 % +/-5 % medan IN1503 har en bildförskjutning på 105 % +/-5%. Det betyder att om bilden är 3 meter hög så är nederdelen av bilden 0,36 meter (IN1501) och 0,315 meter (IN1503) ovanför linsens mitt. 3 meter hög bild bildens underkant 0,36 meter ovanför linsens mitt linsens mitt (IN1501) Projiceringsvinkel 3 meter hög bild (IN1503) bildens underkant 0,315 meter ovanför linsens mitt linsens mitt Tabell 1: (IN1501) Olika avstånd till skärmen för en viss skärmstorlek Diagonal skärmstorlek (tum/m) Avstånd till skärmen Minimiavstånd (tum/m) Maxavstånd (tum/m) 60/1,5 43/1,1 52/1,3 80/2,0 57/1,5 69/1,7 90/2,3 64/1,6 77/2,0 150/3,8 107/2,7 129/3,3 Tabell 2: (IN1503) Olika avstånd till skärmen för en viss skärmstorlek Avstånd till skärmen Diagonal skärmstorlek (tum/m) Minimiavstånd (tum/m) Maxavstånd (tum/m) 60/1,5 37/0,9 44/1,1 80/2,0 49/1,2 59/1,5 90/2,3 55/1,4 66/1,7 150/3,8 92/2,3 110/2,8 Projiceringsvinkel 6

8 MOLEX MOLEX Ansluta en datorkälla DisplayLink Om du har en Windows eller Macintosh-dator ansluter du USB-kabeln mellan datorns USB-port och projektorns DisplayLink-anslutning*. Gör sedan följande för att börja installera programvaran för DisplayLink: ansluta USB-kabel Windows: Följ anvisningarna på skärmen. Macintosh: En mapp som innehåller en fil med namnet DisplayLink Installer.pkg öppnas. Öppna den filen och följ anvisningarna på skärmen. ansluta VGA-kabel * Om du vill ha utförligare anvisningar om DisplayLink, felsökningsråd och den senaste programvaran för DisplayLink, besök displaylink VGA-anslutning Anslut ena änden av den medföljande datorkabeln till VGA-porten på projektorn och den andra till VGA-porten på datorn. Om du använder en stationär dator måste du först koppla bort bildskärmskabeln från datorns bildskärmsport. Ansluta strömmen Anslut ena änden av den svarta nätsladden till Ström anslutningen på sidan av projektorn och den andra till ett eluttag. Strömindikatorn på statusindikatorpanelen (sidan 12) lyser orange. OBS! Använd alltid nätsladden som medföljer projektorn. ansluta nätsladd ansluta ljudkabel Valfria datoranslutningar För att få ljud från projektorn ansluter du en ljudkabel (tillvalskabel, ingår ej) till datorn och till anslutningen Audio In Computer (ljudingång för dator) på projektorn. Det är möjligt att en adapter måste användas. För att mata bilder i en PowerPoint-presentation med fjärrkontrollen ansluter du USB-kabeln till USB-musanslutningen på datorn och till DisplayLinkanslutningen på projektorn. 7

9 Visa en bild Tryck på Strömbrytaren. Strömbrytaren blinkar grönt och fläktarna startar. När lampan tänds visas startskärmen och strömbrytaren lyser med stadigt grönt sken. Det kan ta en minut innan bildens ljusstyrka når sin fullständiga nivå.? Visas ingen startskärm? Hjälp finns på sidan 13. tryck på strömbrytaren Starta datorn eller videoenheten. Bilden bör nu visas på projiceringsskärmen. Om inte trycker du på knappen Source (Källa) på projektorns knappsats eller fjärrkontroll. Om du använder en VGA-kabel för att ansluta datorn till projektorn (istället för DisplayLink): Kontrollera att datorns externa videoport är aktiverad om du använder en bärbar dator. En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F8 eller CRT/ LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Information om knappkombinationer finns i dokumentationen som medföljde den bärbara datorn. Du kan även besöka InFocus webbplats på: Support/LaptopActivation.aspx. starta datorn eller videoenheten aktivera en bärbar dators externa port bildskärmsknapp eller LCD/CRT-knapp Fn-knapp? Ingen bild på den bärbara datorn? Försök att trycka på knappen Auto Image på knappsatsen. Hjälp finns på sidan 13.? Är den bärbara datorn ansluten till projektorns DisplayLinkanslutning? Se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink (finns på InFocus webbplats för felsökningsinformation. 8

10 Justera bilden Vid behov kan du justera projektorns höjd genom att trycka på höjningsfotens lossningsknapp för att fälla ut foten. Vid behov roterar du nivelleringsfoten på projektorns baksida. Undvik att placera händerna nära utblåsventilen för varmluft på sidan av projektorn. Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen i 90 graders vinkel mot skärmen. Se sidan 6 för en tabell med skärmstorlekar och avstånd. justera höjden justera avståndet lossningsknapp höjningsfot Justera zoom eller fokus. Om bilden inte är rätvinklig ska du först se till att projektorn är placerad vinkelrätt mot skärmen. Om bilden är större eller mindre vid skärmens över- eller underkant trycker du på den övre Keystone-knappen för att krympa bildens överdel, och trycker på den undre Keystone-knappen för att krympa bildens underdel. Om vänster eller höger sida av skärmen är större eller mindre än den andra kan du vända projektorn åt vänster eller höger några grader för att göra bilden rätvinklig. Justera Kontrast eller Ljusstyrka i menyn Standard bild. Se sidan 26 om du vill ha hjälp med dessa menyjusteringar. När det gäller bildförhållande, tänk på att DVD-spelare måste ställas in på bildförhållande 16:9 för att få högsta bildkvalitet. För mer information om bildförhållande, se sidan 10. justera zoom eller fokus zoom (bakre ringen) justera keystone (trapetsförvrängning) justera menyn Standard bild fokus (främre ringen) 9

11 Vad är bildförhållande? Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. Standardupplösta TV-apparater och äldre bärbara datorer har bildförhållandet 4:3. HDTV-apparater och många DVD-skivor har bildförhållandet 16:9 medan många bredbildsdatorer har bildförhållandet 16:10. När du ska projicera bilden på en skärm är det skärmens storlek och form som påverkar vilket bildförhållande du väljer. Vid projicering direkt på en tom vägg finns inga begränsningar för skärmstorleken. Materialet du ska projicera hjälper dig också att välja mellan 4:3, 16:9 eller 16:10. Många TVserier är 4:3 medan många filmer är 16:9. 4:3-skärm 16:9-skärm 4:3-läge Om du har en 16:9-skärm bör du välja bildförhållandet 16:9 för bredbildsfilm eller HDTV och Ursprunglig för material i 4:3. Om skärmen är i 4:3 bör du fortfarande välja 16:9 för bredbildsfilm eller HDTV, men du har även möjligheten att välja antingen 4:3 (för att fylla hela skärmen) eller Ursprunglig (för direkt pixelmappning) för material i 4:3. Du kan även välja Force Wide för att automatiskt ändra storleken på material i mindre vanliga bildförhållanden till 16:10. 16:9-läge Läget Ursprungli g (endast för NTSC) 10

12 Ansluta en videoenhet Du kan ansluta videoenheter som videobandspelare, DVD-spelare, videokameror, digitalkameror, spelkonsoler, HDTV-mottagare och TV-mottagare till projektorn. Du kan ansluta ljudet direkt till projektorn för att få ljud från den inbyggda högtalaren, eller förbigå projektorns ljudsystem och ansluta ljudet direkt från källan till en stereo eller ett hemmabiosystem. Det går att ansluta projektorn till de flesta videoenheter som kan mata ut video. Det går inte att direktansluta en koaxialkabel som leder direkt till huset från ett kabel- TV eller satellit-tv-bolag. Signalen måste först ledas genom en mottagarenhet. Exempel på mottagarenheter är digitala kabelboxar, videobandspelare, digitala videoinspelare och satellit-tv-boxar. Som en mottagarenhet räknas i princip varje apparat som gör det möjligt att byta kanal. Innan du ansluter projektorn bör du bestämma vilket bildförhållande du vill använda. Du kommer åt inställningen för Bildförhållande i projektorn via knappen Ändra storlek på fjärrkontrollen eller via projektormenyn Standard bild. Se sidan 26 för mer information. Anslutningar till videoenheter Inga videokablar medföljer projektorn. Du kan beställa kablar från InFocus eller skaffa dig egna. HDMI 1.3-anslutning HDMI är en gränssnittsstandard för heldigital ljud- och bildöverföring i okomprimerad form. HDMI används som gränssnitt mellan din projektor och källor som t.ex. digitalboxar, DVD-spelare och mottagare/förstärkare. Anslut en HDMIkabel till videoutgången på videoenheten och HDMI-anslutningen på projektorn. För att dra fördel av HDMI 1.3 Deep Color (30 bitars färgdjup) krävs en videokälla som stöder HDMI 1.3. VGA-anslutning Om videoenheten har en 15-polig VGA-utgång ansluter du ena änden av den medföljande datorkabeln till VGA-utgången på videokällan. Anslutningen på videokällan kan vara märkt med texten "To Monitor" (Till bildskärm). Anslut datorkabeln till VGA-anslutningen på projektorn. Komponentvideoanslutning Om videoenheten har utgångar för komponentvideo kan du använda en komponenttill-vga-adapter (ingår ej). Koppla komponentkabeln till videoenheten. Koppla den andra änden av komponentkabeln till adaptern och koppla adaptern till VGAporten. Kompositvideoanslutning Koppla det gula kontaktdonet på kompositvideokabeln till videoenhetens videoutgång. Koppla in det gula kontaktdonet i kompositvideokabelns andra ände till den gula video-anslutningen (composite) på projektorn. Anslut det vita kontaktdonet på en Y-ljudkabel med mini-plug-kontaktdon till den vänstra ljudutgången på videoenheter och anslut det röda anslutningsdonet till den högra ljudutgången på videoenheten. Anslut den andra änden av kabeln till ljudingången Audio in på projektorn. 11

13 Stänga av projektorn När det har gått 30 minuter utan att projektorn upptäckt någon aktiv källa blir bilden automatiskt svart. Den svarta bilden hjälper till att bevara projektorns livslängd. Bilden återvänder när en aktiv källa upptäcks eller en knapp på fjärrkontrollen eller knappsatsen trycks ned. Tabell 3: Statusindikatorerna och deras innebörd Ikon Innebörd Ström, fast orange Projektorn är ansluten till nätström. Skärmsläckartid Du kan få den svarta skärmen att visas efter ett visst antal minuter genom att aktivera funktionen Auto Avstängn. tid i menyn Inställning. Se sidan 28. Auto Avstängn. tid Funktionen Auto Avstängn. tid i projektorn gör det möjligt att automatiskt stänga av projektorn efter att inga aktiva källor upptäckts och ingen användare försökt använda projektorn i 30 minuter. Som standard är den här funktionen avaktiverad. Du kan även ändra tidslängden, se sidan 28. Stänga av projektorn Stäng av projektorn genom att trycka på Strömbrytaren på fjärrkontrollen eller knappsatsen. Lampan stängs av och lysdioden blinkar orange i 1 minut medan fläktarna fortsätter gå för att kyla ned lampan. När lampan har svalnat lyser lysdiodsindikatorerna orange och fläktarna stannar. Koppla bort nätsladden för att fullständigt bryta strömmen till projektorn. Felsökning Om bilden visas korrekt på skärmen går du vidare till nästa avsnitt. Om den inte gör det felsöker du installationen. Statusindikatorpanelen längst upp på projektorn informerar om projektorns status och kan vara till hjälp vid felsökningen. Ström, blinkar grönt Ström, fast grönt Ström, blinkar orange Termometer Lampa Skiftnyckel/service Strömbrytaren har tryckts ned och programvaran startas. Projektorn är påslagen och startprocessen slutförd. Strömbrytaren har tryckts ned för att stänga av projektorn och fläktarna körs för att kyla ned projektorn. Projektorn är överhettad. Se till att ventilerna inte är blockerade (se sidan 18). Stäng av projektorn och vänta i en minut, och starta den sedan igen. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår. Besök support för att kontakta vår servicepersonal. Stäng av projektorn och vänta i en minut, och starta den sedan igen. Om lampindikatorn tänds igen ska du byta lampan och återställa lampans tidräknare. Stäng av projektorn och vänta i en minut, och starta den sedan igen. Om servicelampan tänds igen måste projektorn servas. Besök för att kontakta vår servicepersonal. 12

14 Problem Lösning Resultat Ingen startskärm visas Anslut nätsladden till projektorn Korrekt bild tryck på strömbrytaren Startup Screen Bara startskärmen visas Startup Screen Om datorn är ansluten via projektorns DisplayLink-anslutning, se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink för felsökningsinformation. Tryck på knappen Source aktivera en bärbar dators externa port Bilden från datorn projiceras A A A Starta om den bärbara datorn 13

15 Problem Lösning Resultat Ingen bild från datorn, bara texten "Signal utom Tryck på knappen Autobild på knappsatsen och justera datorns Bilden från datorn projiceras räckhåll" uppdateringsfrekvens under Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Avancerat > Bildskärmsport (platsen skiljer sig mellan olika operativsystem) Signal out of the range A A A Du kanske måste ställa in en annan upplösning på datorn enligt anvisningarna under problemet "bilden är suddig eller avklippt" Bara bakgrunden från den bärbara datorn visas, inte ikonerna på Skrivbordet A Om datorn är ansluten via DisplayLink-anslutningen använder du programmet DisplayLink Manager för att ändra visningsläget från Extended Desktop (Utökat skrivbord) till Duplicated Desktop (Klonat skrivbord). Se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink för mer information. Avaktivera "Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm" under > Kontrollpanelen > Inställningar > Bildskärm 2 (platsen skiljer sig mellan olika operativsystem) Bakgrunden och Skrivbordet projiceras A A A Avmarkera alternativet och klicka på Verkställ 14

16 Problem Lösning Resultat Bilden är suddig eller avklippt Ställ in datorns upplösning på projektorns ursprungliga Bilden är klar och inte avklippt upplösning (Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Bildskärm > fliken Inställningar) A A A För bärbar dator, avaktivera den inbyggda bildskärmen eller aktivera läget för dubbla bildskärmar Bilden är inte centrerad på skärmen Flytta projektorn, justera zoomen, justera höjden Korrekt bild Justera horisontell eller vertikal position i menyn Avancerad bild 15

17 Problem Lösning Resultat Bilden är inte rätvinklig Justera Keystone på knappsatsen Rätvinklig bild Bilden är oskarp Justera Skärpa i menyn Standard bild Korrekt bild Bilden passar inte på en 4:3 eller 16:9-skärm Ändra bildförhållande till 4:3 eller 16:9 i menyn Standard bild > Bildförhållande Korrekt bild 16

18 A Problem Lösning Resultat Bilden är upp- och nedvänd Avaktivera Takmontering i menyn Inställning Korrekt bild Bilden är spegelvänd Avaktivera Bakprojicering i menyn Inställning Korrekt bild A De projicerade färgerna stämmer inte överens med källan Justera färg, färgton, ljusstyrka, kontrast i menyn Standard bild Korrekt bild COLOR COLOR 17

19 Problem Lösning Resultat Den inbäddade videon spelas upp korrekt Den inbäddade videon i min PowerPointpresentation spelas inte upp på skärmen A B Om datorn är ansluten via projektorns DisplayLinkanslutning, se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink för information om felsökning av video. Stäng av den inbyggda skärmen i den bärbara datorn A B A B A B Projektorlampan tänds inte, temperaturindikatorn lyser Se till att ventilerna inte är blockerade, stäng av projektorn och låt den svalna i en minut Lampan tänds Startup Screen Temperaturindikator 18

20 Problem Lösning Resultat Lampan måste bytas (se sidan 35) Lampan tänds Meddelandet "Byt lampa" visas vid starten, lampan tänds inte, lampindikatorn lyser Lampindikator lamplucka Startup Screen byta lampa Behöver du mer hjälp? Om du behöver hjälp är du välkommen att besöka vår webbplats eller ringa oss. Besök gärna avdelningen HOW TO (guider) för ytterligare information om hur du kan använda projektorn i en hemmabio eller till konsolspel. Kontaktuppgifter till supportavdelningen finns i snabbstartsbladet/-broschyren. Den här produkten omfattas av en begränsad garanti. Om du vill kan du köpa en utökad garanti från återförsäljaren. Vid inskickande av projektorn för reparation rekommenderar vi att du använder de ursprungliga förpackningsmaterialen eller anlitar ett förpackningsföretag. Teckna en transportförsäkring för produktens fulla värde. 19

21 Använda fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder två (2) AA-batterier. Det är lätt att byta batterier: Ta bort luckan från baksidan av fjärrkontrollen, rikta batteriernas poler (+/-) åt rätt håll, skjut in batterierna på plats och sätt sedan tillbaka luckan. Var försiktig! Kassera uttjänta batterier på ett miljövänligt och korrekt sätt. Om fjärrkontrollen blir blöt ska du torka den torr omedelbart. Undvik värme och fuktighet. Försäkra dig om att batteriernas poler (+/-) är vända i rätt riktning. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier med varandra. Byt batterierna så fort de har tagit slut. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen när du ska lägga undan den eller inte använda den en längre period. Rikta fjärrkontrollen mot projektorns framsida (inte mot datorn). Räckvidd för optimal användning är cirka 4,5 meter. Tryck på Ström brytaren på fjärrkontrollen för att starta och stänga av projektorn (se sidan 12 för information om avstängning). Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen för att öppna projektorns menysystem. Navigera med pilknapparna och använd knappen Select för att välja funktioner och ändra värden i menyerna. Se sidan 25 för mer information om menyerna. Följande finns också på fjärrkontrollen: Volymknappar Volume för att justera ljudnivån. Knappen Custom som kan tilldelas en specialfunktion, till exempel Tom skärm och Frys (se sidan 28). Knappen Source för att växla mellan källor. Knappen Blank för att tömma skärmen. Knappen Presets för att välja lagrade inställningar (se sidan 26). Knappen Mute för att stänga av ljudet. Knappen Auto Image för att synkronisera om projektorn till källan. Knappen Resize för att växla mellan bildförhållanden (se sidan 26). Knappen Help för att få hjälp med att ansluta källor och förbättra bilden. Felsökning av fjärrkontrollen Kontrollera att batterierna är isatta med polerna åt rätt håll och att de inte är slut. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot projektorn eller mot skärmen, inte mot datorn, och att du befinner dig inom fjärrkontrollens räckvidd på 4,5 meter. För bästa resultat, rikta fjärrkontrollen mot projektorn. navigerings knappar 20

22 Använda ljudfunktioner Använda projektorns högtalare När du använder HDMI-anslutning skickas både ljud och bild i kabeln till projektorn och ljudet spelas i projektorns högtalare. Om du använder en annan anslutning än HDMI måste du ansluta ljudkällan till ljudingången Audio in för att få ljud i projektorns högtalare. Justera volymen genom att trycka på volymknapparna Volume på fjärrkontrollen eller knappsatsen. Felsökning av ljud Om inget ljud hörs kontrollerar du följande: Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till ljudingången Audio In på projektorn och att den andra änden av kabeln är ansluten till en ljudutgång (audio out) på källan (inte till en linjeingång "line-in" eller mikrofoningång "microphone"). Kontrollera att volymen är tillräckligt hög. Trycka på volymknapparna Volume på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Kontrollera att rätt källa är aktiv. Justera ljudkällan. Om du spelar upp video, kontrollera att uppspelningen inte är pausad. ansluta ljudkabel justera volymen 21

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer