ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)"

Transkript

1 1 (13) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 18 juni 2014 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Staffan Jansson (S) 1:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) 2:e vice ordförande Lars Kallsäby (C) Joakim Mukuasa (S) Cecilia Nyström (MP) Kerstin Ånevall Lind (V) Benny Barrö (M) Anna Nordin (M) Lennart Nilsson (FP) Karin Levinsson (S) Jan Andersson (S) Aurora Pirraku Eriksson (S) Abdilaahi Hassan (MP) Sabiha Otlu (V) Sofie Olofsson Kärrvall (M) Charlotte Bergsjö (M) Marion Annilén (FP) Tobias Löfgren (KD) ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (13) 1. Protokollsjustering Individ- och familjenämnden föreslår 1. Benny Barrö (M) 2. Anna Nordin (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av extra ärenden 3. Fastställande av föredragningslista Förvaltningen föreslår att ärende 1 19 är offentliga. 4. Anmälan av handling Förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 5. Anmälan av delegeringsbeslut Följande beslut som fattats med stöd av individ- och familjenämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. Arbetsutskottets beslut enligt protokoll från 21, 27 och 28 maj samt 5, 9 och 10 juni. Tjänstemannabeslut och beslut inom individ- och familjs myndighetskontor enligt datalistor. 6. Anmälan av ordförandebeslut Ordförandebeslut som har fattats med stöd av LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) under perioden 20 maj 17 juni anmäls och läggs till handlingarna. 7. Information - Månadsstatistik Statistik gällande försörjningsstöd och vårdkostnader. Utskickat med e-post den 11 juni.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (13) 8. Information - Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik Stödteamet öppenvård barn och familj informerar. 9. Dnr: 2014/469-IFN(4) Redovisning synpunkter och klagomål, tertialrapport 1, 2014 Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av synpunkter och klagomål för tertial Under tertial har sammanlagt 22 klagomålsärenden registrerats vid Sociala nämndernas förvaltning, det är 4 ärenden färre än motsvarande period Noterbart är att endast 2 ärenden tillhör Barn och ungdom, 13 ärenden de två socialkontoren ekonomi. Externa utförare 3 ärenden (missbruksboenden), Socialjour 1 ärende, 3 ärenden Socialkontor vuxen. Brister i bemötande och rättssäkerhet är fortfarande vanligt förekommande klagomål. Olämpligt uppträdande av personal på boenden samt oklara regler för boenden har inkommit både för Attendo Care samt City Kyrkan. Dessa ärenden har hanterats med snabbhet av respektive ledningar. Återkopplingar via enhetschefer på ekonomikontoren sker snabbt varför merparten av dessa ärenden kan avslutas inom rimliga tidsramar. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 20 maj 2014 lagt fram 10. Dnr: 2014/470-IFN(3) Redovisning Lex Sarah anmälningar, tertial 1, 2014 Individ- och familjenämnden beslutar godkänna redogörelsen för lex Sarah rapporter för tertial Under tertial har två lex Sarah rapporter anmälts av Sociala nämndernas förvaltning. Båda rapporterna härstammar från Barn och Ungdomskontoret. Rapport 1, spädbarn påträffas avlidet i ett jourfosterhem, under utredningen uppdagades brister i handläggningen av ärendet. Barnet avled av så kallad plötslig spädbarnsdöd. Utredning är genomförd och har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg på grund av hög allvarlighetsgrad.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (13) Rapport 2, Obevakad myndighetsbrevlåda med bland annat ca 20 så kallade orosanmälningar som inte uppmärksammats. Utredning är genomförd och anmälan till IVO är gjord på grund av hög allvarlighetsgrad. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 20 maj 2014 lagt fram 11. Dnr: 2014/490-IFN(3) Redovisning Lex Maria anmälningar, tertial 1, 2014 Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av Lex Maria, för tertial 1, Under första tertialet har Sociala nämndernas förvaltning fått information om 1 anmälan om Lex Maria från Citykyrkan gällande Furan. MAS har skickat anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Anmälan rör en inträffad vårdskada i samband med läkemedelshantering. Anledningen var kommunikationsproblem mellan patientens boende Furan och den dagliga verksamheten Stallet. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 23 maj 2014 lagt fram 12. Dnr: 2012/138-IFN(29) Projekt för att utveckla verksamhet för umgängesstöd Individ- och familjenämnden tar del av redovisning av verksamheten umgängesstöd tertial 1, 2014 samt beslutar att verksamheten ska bedrivas som permanent verksamhet i nuvarande omfattning efter projekttiden från den 1 september - 31 december 2014 samt att nämnden tar ställning till omfattning av verksamheten från 2015 i samband med att slutrapport lämnas efter tertial Medel för permanent verksamhet tas från vårdkostnader, tertial , 200 tkr. Verksamheten umgängesstöd bedrivs som projekt tiden och nämnden har att besluta om projektet ska övergå i permanent verksamhet från den första september Projektet har bedrivits med syfte att minska vårdkostnaderna för externt köpt öppenvård samt att öka och förbättra möjligheterna att ge kvalificerat umgängesstöd till barn och föräldrar vid vårdnads-, boende och umgängeskonflikter, vid

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (13) samarbetssamtal och till familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. Projektet har avgett en delrapport till nämnden för verksamheten till och med 2013 samt inkommit med en redovisning av projektet för första tertialen Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 13. Dnr: 2014/422-IFN(3) Utvärdering av handläggningstider för alkoholtillståndsärenden 2013 Individ och familjenämnden beslutar att godkänna utvärderingsrapporten samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur de återkommande NKI-undersökningarna om kommunens service gällande myndighetsutövning i serveringstillstånd och tillsyn skulle kunna kompletteras med ytterligare uppföljningar. Sociala nämndernas förvaltning gav hösten 2013 Konsult och Service i uppdrag att genomföra en utvärdering av handläggningstider vid Sociala enheten, serveringstillståndgruppen. Syftet med utvärderingen var att se hur väl enheten uppfyller fastställda krav i riktlinjerna. Utredaren har gått i genom samtliga tillståndsärenden, gjort intervjuer med handläggarna och en IT-arkitekt på stadsledningen. En omvärldsanalys och en processkartläggning har också genomförts. Av de 86 tillståndsärenden som granskades bedömdes 95% ligga inom ramen för riktlinjerna. Övriga ärenden förklaras av faktorer som enheten inte kan påverka. Verksamheten bedöms leva upp till de krav och intentioner som finns uppsatta. De positiva resultaten förklaras av en tydlig och effektiv process i handläggningen. Särskilt effektivt fungerar handläggningen av tillfälliga serveringstillstånd, där flera tillståndsärenden kunnat handläggas samma dag de inkommit eller på mycket kort tid. Andra framgångsfaktorer är en god samverkan inom enheten, med andra myndigheter och de enskilda möten man alltid har med de som söker serveringstillstånd. Utvärderaren anser att ett antal områden går att utveckla och har lämnat förslag bl a om att utveckla informationen till sökande och flera kanaler för informationsspridning, anpassad information till krögare och andra sökande och att själva följa upp handläggningstiderna statistiskt. Handläggningstiderna finns redan definierade i riktlinjerna.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (13) Förvaltningen bedömning Handläggningen av alkoholtillståndsärenden bedöms fungera väl enligt de krav och intentioner som finns i riktlinjerna. Goda förutsättningar finns för fortsatt handläggning av kvalitet. Information och service till sökande kan utvecklas ytterligare, t ex på stadens webbplats. Vartannat år genomförs en serviceundersökning (NKI) i syfte att bland annat fånga upp synpunkter och identifiera förbättringsområden. Nämndens verksamheter genomför årligen någon form av undersökning riktat till de målgrupper man möter. Detta område skulle kunna utvecklas även när det gäller serveringstillstånd och tillsyn genom att komplettera de återkommande NKI-undersökningarna med ytterligare uppföljningar. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 21 maj 2014, lagt fram 14. Dnr: 2014/288-IFN(5) EU-migranter som lever under knappa förhållanden Individ och familjenämnden godkänner utredningen och beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram informationsmaterial utifrån lokala förhållanden i Västerås. Att skriftlig information kompletteras med vägledning något tillfälle per vecka med tolk och att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur en vägledningsfunktion skulle kunna organiseras och finansieras, t.ex via projektet inom social resursfond. Individ och familjenämnden beslutade att ge Sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att utreda och återkomma med information gällande nämndinitiativ (2013/1037-IFN-700)gällande EUmigranter som visats i Västerås. En utredning och kartläggning haar gjorts som beskriver den aktuella gruppen, deras bakgrund och situation. I utredningen beskrivs EU/EES-rätten, främst vad gäller frågan om uppehållsrätt. Utredningen tar även upp vilket ansvar för gruppen som vilar på kommunen inom ramen för nämndens ansvarsområde. Social nämndernas förvaltning har i skrivelse 23 maj 2014 lagt fram

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (13) 15. Dnr: 2014/544-IFN(2) Traineeprogram socionomer i myndighetsutövning Sociala nämndernas förvaltning föreslår att Individ och Familjenämnden godkänner programmet. I syfte att ge nyutexaminerade socionomer en god introduktion i det yrket föreslås ett traineeprogram för socionomer i myndighetsutövning. Det bifogade programmet är på övergripande nivå och en mer detaljerad planering kommer att tas fram under hösten. Bland annat planeras en handledarutbildning för de socionomer som åtar sig att bli handledare på respektive enhet. Utbildningen kommer sannolikt att genomföras i samarbete med Mälardalens högskola. Finansieringen kommer att ske inom ordinarie budgetram, inte minst genom minskade kostnader för rekrytering. Kostnaden kommer till största delen att belasta Individ och familjenämnden men också Äldrenämnden och Nämnden för funktionshindrade kommer att bidra. Sociala nämndernas förvaltning har i en skrivelse lagt fram förslag till beslut. 16. Dnr: 2014/545-IFN(2) Projekt - minska kostnader och antal LVM-placeringar Individ och familjenämnden beslutar att godkänna projektet för att minska kostnaderna och antalet placeringar enligt LVM. Projektet finansieras ur budget för vård och behandling för vuxna missbrukare. Antalet LVM-placeringar och kostnaderna för vård och behandling av vuxna med missbruk och psykisk ohälsa har ökat. Projektet syftar bl a till att motivera personer med missbruk att söka behandling i ett tidigare skede och därmed minska antalet LVM-placeringar och kostnaderna för vård och behandling. Arbetet på Socialkontor vuxen ska utvecklas avseende att finna alternativa behandlingsformer för olika målgrupper, utveckla samverkan med landstinget och den egna öppenvården. Socialkontor vuxen förstärks med två erfarna handläggare med hög kompetens under tiden för att utveckla kvaliteten i arbetet och stärka kompetensen hos socialsekreterarna och teamen. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 6 juni 2014 lagt fram

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (13) 17. Dnr: 2014/372-IFN(4) Projektet Romane Droma - vad händer sen Individ- och familjenämnden godkänner förslag om implementering av verksamhet för romer och beslutar att sluta avtal med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och avsätta medel, 600 tkr per år för anställning av en social resurs inom verksamhetsområdet AMA-arbetsmarknad. Projekt Romane Droma som drivits som ett utvecklingsprojekt inom Samordningsförbundet avslutas den 1 september Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjenämnden har medfinansierat projektet och gett förvaltningarna i uppdrag att implementera verksamhet för att öka romers möjligheter till inträde på arbetsmarknaden samt att utveckla insatser tillsammans med skolan för att fler romska barn ska fullfölja skolgången. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 18. Dnr: 2014/150-IFN(8) Överenskommelse om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn 2014 Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens plan till genomförande av mottagande av ensamkommande barn och beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att fullfölja förprojektering av befintlig lokal, Adelsö, och återkomma med hyresoffert samt att parallellt undersöka möjligheten att inköpa villa eller radhus för permanent boende som ersättning till landstingets lokaler på Sundinska Vreten. Individ- och familjenämnden har beslutat om ett utökat mottagande av ensamkommande barn under Sociala nämndernas förvaltning har tagit fram en plan för utökning av antalet boendeplatser. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 19. Dnr: 2013/896-IFN(6) Utökning av boendeplatser vid Skillsta Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra till fastighetskontoret att genomföra projektering, framtagande av förfrågningsunderlag, infordrande av anbud samt genomförande av byggnation avseende nybyggnation av

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (13) sex lägenheter med tillhörande ytor och erforderliga kompletteringar på fastigheten Skillsta 1. Individ- och familjenämnden beslutade , 292 att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en förprojektering för att skapa ytterligare sex lägenheter om vardera kvm i anslutning till Skillsta gruppbostad. Fastighetskontoret har nu redovisat förslag till utformning av bostäderna inklusive placering på tomten. Preliminär årlig hyreskostnad för individoch familjenämnden för denna utökning är beräknad till kr baserad på en total investering på 10 miljoner kronor. Om projektet inte genomförs, står individ- och familjenämnden för nedlagda projekteringskostnader, vilka annars är inräknade i ovan angivna hyreskostnad. Bostäderna beräknas vara färdigställda i augusti Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 10 juni 2014 lagt fram HÄR SLUTAR SAMMANTRÄDETS ÖPPNA DEL 20. Dnr: 2014/398-IFN(4) Revisionrapport - Granskning av flyktingmottagande och integration Individ- och familjenämnden har tagit del av rapporten och beslutar att överlämna synpunkterna till kommunstyrelsen. Ernst&Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskat om staden har tillräcklig beredskap att ta emot flyktingar samt om arbetet med staden integrationsprogram sker på ett systematiskt sätt. Granskningen av integrationsprogrammet berör samtliga nämnder och styrelser i koncernen Västerås stad. Granskningen av flyktingmottagandet omfattar kommunstyrelsen, individ- och familjenämnden och utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (13) Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns en bra beredskap i staden för att ta emot ett växande antal flyktingar, även om det kan uppstå kö till förskoleplats och svårigheter att få fram tillräckligt med bostäder. När det gäller arbetet med stadens integrationsprogram är resultaten varierande. Nämnderna och styrelserna ser inte integrationsprogrammet som ett tydligt styrdokument. Flertalet nämnder har dock mål och ambitioner som anknyter till integrationsprogrammet. Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer till Kommunstyrelsen. Det handlar om att tydliggöra Integrationsprogrammets status som styrdokument och vägledning, att säkerställa att nämndrna arbetar systematiskt med programmet. Slutligen att åtgärdsplaner för integrationsarbetet bör upprättas för hela koncernen. Individ- och familjenämnden anser att detta arbete bör inledas av kommunstyrelsen för att uppnå tydlighet och systematik. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 22 maj lagt fram 21. Dnr: 2014/481-IFN(3) Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och beslutar att översända det till barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen har lagt fram förslag på handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år Förslaget har översänts till individ och familjenämnden för yttrande. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 22. Dnr: 2014/415-IFN(5) Analys och åtgärder för att minska vårdkostnaderna inom individ- och familjenämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen av vårdkostnadsutvecklingen och vidtagna åtgärder för 2013 samt tertial samt beslutar att överlämna den till kommunstyrelsen som redovisning. Nämnden kommer kontinuerligt att fortsätta följa utvecklingen och återrapportering av vidtagna åtgärder.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (13) Individ- och familjenämnden har begärt en uppföljning av vårdkostnadsutvecklingen för helåret 2013 samt för tertial Nämnden har i samband med tertial redovisat vårdkostnadsutvecklingen till Kommunstyrelsen. Den nu aktuella redovisningen ska enligt begäran också redovisas till Kommunstyrelsen. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 23. Dnr: 2014/428-IFN(2) Planprogram för Kopparlunden, Pp 33 Individ- och familjenämnden beslutar godkänna sociala nämndernas förvaltnings förslag till yttrande och översända det till stadsbyggnadskontoret som sitt eget. Ett förslag till planprogram för Kopparlunden har av stadsbyggnadskontoret sänts på remiss till fastighetsägare, kommunala förvaltningar, myndigheter och föreningar. Planprogrammets syfte är att klarlägga hur Kopparlunden ska utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås. Ett citat ur programförslaget under rubriken Social hållbarhet ger en kortfattad och bra sammanfattning av ambitionerna, intentionerna och möjligheterna för Kopparlunden: Planprogrammet ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv och levande stadsdel med ett rikt och varierat folkliv. Nya mötesplatser, ett varierat bostadsutbud och blandad bebyggelse bidrar till mångfald och möten mellan invånare med olika bakgrund och förutsättningar. Behovet av bostäder för nämndens målgrupper utgör en del av stadens totala bostadsförsörjning och på vilket sätt detta kan komma till uttryck inom Kopparlunden förutsätter sociala nämndernas förvaltning kommer att ingå som en del av bostadsplaneringen i planområdet. En blandning av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer är en viktig förutsättning för att uppnå önskad variation och mångfald i området. Sociala nämndernas förvaltning ställer sig bakom planprogrammet som en grund för utvecklingen av Kopparlunden. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 3 juni 2014 lagt fram

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (13) 24. Dnr: 2014/311-IFN(7) Upphandling av nätverksmöten 25. Dnr: 2014/282-IFN(28) Serveringstillstånd - Fullerö Golfrestaurang Individ- och familjenämnden beslutar att avslå ansökan för Massoud Diab med enskild firma org.nr , Diab Restaurang & Pub med hänvisning till att bestämmelserna i alkohollagens 8 kap 12 avseende personlig och ekonomisk lämplighet samt omständigheterna i övrigt inte är uppfyllda. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ansökan enligt 8 kap 2 alkohollagen om stadigvarande tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, mellan klockan i Fullerö Golfrestaurang, Jotsberga, , Västerås, samt på intilliggande uteservering. Sociala enheten Serveringstillstånd, har i skrivelse daterad 28 maj 2014, lagt fram 26. Dnr: 2013/345-IFN Tillsynsärende - klagomål angående barnavårdsärende 27. Dnr: 2014/531-IFN Tillsynsärende - klagomål från enskild angående nämndens handläggning av barnavårdsärenden 28. Yttrande till Västmanlands tingsrätt gällande adoption 29. Yttrande till Västmanlands tingsrätt gällande adoption 30. Nedläggning av faderskapsutredning 31. Nedläggning av faderskapsutredning

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (13) 32. Beredningsärenden 1. Ensamkommande flyktingbarn 33. Slutna informationsärenden 34. Kurser och konferenser 35. Förvaltningsdialog 1. Lägesavstämning 36. Övriga frågor

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (9) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (11) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 28 februari 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (15) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 september 2014 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (12) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 23 maj 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (13) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 19 februari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 143-175

Sammanträdesprotokoll 143-175 1 (10) Sammanträdesprotokoll 143-175 Sammanträdesdatum 23 juni 2010 Plats och tid Stadshuset A 287, kl 14:00-16:00 Ajournering 14:50-15:10 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Ragnhild Källberg (FP) 1:e

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (15) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 20 december 2012 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-97

Sammanträdesprotokoll 62-97 1 (17) I Sammanträdesprotokoll 62-97 Sammanträdesdatum 27 mars 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00-17:30 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) 1:e vice ordförande Anna

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) 2016-09-01 Individ- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll 200-237 Sammanträdesdatum 1 september 2016 Plats och tid Stadshuset A287, kl 13:00-16:00 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbogården, 16.30 18.40 ande Lennart Skansfors (C), ordförande Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S) fram till 63

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (5) 2016-09-20 Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jonas Cronert Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Äldrenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Solveig Nilsson Sammanträdesdatum 21 april 2015 Plats och tid Stadshuset, A287, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Solveig

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 16 april 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesprotokoll 262-291 Sammanträdesdatum 22 oktober 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00-18:00 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Ann-Louise Molin Östling

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 26 maj 2016 Plats och tid KS-salen, Stadshuset, 09:00 14:00 Ledamöter Ordförande Anna-Lena

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 162-190 Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl. 14:00 17.20 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-06-18 1 Plats och tid Socialkontoret, Ödeshög, tisdagen 18 juni 2013, kl 08:00-10:50 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne Holm, vård och

Läs mer

Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl

Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl Plats och Sammanträdestid Kommunstyrelsesalen, Stadshuset kl. 09.00-13.00 Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Anna-Lena Carlsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 februari 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-22 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-22 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-10-22 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 22 oktober 2013, kl 08:15-12.20 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Frånvarande Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 326A, 2014-06-17, kl. 10:00-11:35 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-09-20 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Lilla Lee kl 08:30 11:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Äldrenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Solveig Nilsson Sammanträdesdatum 19 maj 2015 Plats och tid Stadshuset, A287, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Solveig

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-17 /

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-09-17 / 1(18) Plats och tid Nämndrummet, Värjan, plan 5, Alva Myrdals gata 5, klockan 08:30-15:10 På förmiddagen verksamhetsbesök vid Kungsgatan 68 Det formella sammanträdet kl. 13:15 15:10 i Nämndrummet, Alva

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-19. Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet kl 15.00-18.00

PROTOKOLL 2015-11-19. Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet kl 15.00-18.00 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet kl 15.00-18.00 Beslutande Esther O Hara, tj ordf (MP) Lars Muregård 2 v ordf (M) Bengt Johansen (V) tj ers för Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Gunilla Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum (17) Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 2 februari, 2016, kl

Socialnämnden Sammanträdesdatum (17) Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 2 februari, 2016, kl a 2016-02-02 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 2 februari, 2016, kl. 13.05-15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Patrik Boström (S), ordförande Therese Nordlander (S)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer