ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)"

Transkript

1 1 (13) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 18 juni 2014 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Staffan Jansson (S) 1:e vice ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) 2:e vice ordförande Lars Kallsäby (C) Joakim Mukuasa (S) Cecilia Nyström (MP) Kerstin Ånevall Lind (V) Benny Barrö (M) Anna Nordin (M) Lennart Nilsson (FP) Karin Levinsson (S) Jan Andersson (S) Aurora Pirraku Eriksson (S) Abdilaahi Hassan (MP) Sabiha Otlu (V) Sofie Olofsson Kärrvall (M) Charlotte Bergsjö (M) Marion Annilén (FP) Tobias Löfgren (KD) ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (13) 1. Protokollsjustering Individ- och familjenämnden föreslår 1. Benny Barrö (M) 2. Anna Nordin (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av extra ärenden 3. Fastställande av föredragningslista Förvaltningen föreslår att ärende 1 19 är offentliga. 4. Anmälan av handling Förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna. 5. Anmälan av delegeringsbeslut Följande beslut som fattats med stöd av individ- och familjenämndens delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. Arbetsutskottets beslut enligt protokoll från 21, 27 och 28 maj samt 5, 9 och 10 juni. Tjänstemannabeslut och beslut inom individ- och familjs myndighetskontor enligt datalistor. 6. Anmälan av ordförandebeslut Ordförandebeslut som har fattats med stöd av LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) under perioden 20 maj 17 juni anmäls och läggs till handlingarna. 7. Information - Månadsstatistik Statistik gällande försörjningsstöd och vårdkostnader. Utskickat med e-post den 11 juni.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (13) 8. Information - Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik Stödteamet öppenvård barn och familj informerar. 9. Dnr: 2014/469-IFN(4) Redovisning synpunkter och klagomål, tertialrapport 1, 2014 Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av synpunkter och klagomål för tertial Under tertial har sammanlagt 22 klagomålsärenden registrerats vid Sociala nämndernas förvaltning, det är 4 ärenden färre än motsvarande period Noterbart är att endast 2 ärenden tillhör Barn och ungdom, 13 ärenden de två socialkontoren ekonomi. Externa utförare 3 ärenden (missbruksboenden), Socialjour 1 ärende, 3 ärenden Socialkontor vuxen. Brister i bemötande och rättssäkerhet är fortfarande vanligt förekommande klagomål. Olämpligt uppträdande av personal på boenden samt oklara regler för boenden har inkommit både för Attendo Care samt City Kyrkan. Dessa ärenden har hanterats med snabbhet av respektive ledningar. Återkopplingar via enhetschefer på ekonomikontoren sker snabbt varför merparten av dessa ärenden kan avslutas inom rimliga tidsramar. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 20 maj 2014 lagt fram 10. Dnr: 2014/470-IFN(3) Redovisning Lex Sarah anmälningar, tertial 1, 2014 Individ- och familjenämnden beslutar godkänna redogörelsen för lex Sarah rapporter för tertial Under tertial har två lex Sarah rapporter anmälts av Sociala nämndernas förvaltning. Båda rapporterna härstammar från Barn och Ungdomskontoret. Rapport 1, spädbarn påträffas avlidet i ett jourfosterhem, under utredningen uppdagades brister i handläggningen av ärendet. Barnet avled av så kallad plötslig spädbarnsdöd. Utredning är genomförd och har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg på grund av hög allvarlighetsgrad.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (13) Rapport 2, Obevakad myndighetsbrevlåda med bland annat ca 20 så kallade orosanmälningar som inte uppmärksammats. Utredning är genomförd och anmälan till IVO är gjord på grund av hög allvarlighetsgrad. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 20 maj 2014 lagt fram 11. Dnr: 2014/490-IFN(3) Redovisning Lex Maria anmälningar, tertial 1, 2014 Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av Lex Maria, för tertial 1, Under första tertialet har Sociala nämndernas förvaltning fått information om 1 anmälan om Lex Maria från Citykyrkan gällande Furan. MAS har skickat anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Anmälan rör en inträffad vårdskada i samband med läkemedelshantering. Anledningen var kommunikationsproblem mellan patientens boende Furan och den dagliga verksamheten Stallet. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 23 maj 2014 lagt fram 12. Dnr: 2012/138-IFN(29) Projekt för att utveckla verksamhet för umgängesstöd Individ- och familjenämnden tar del av redovisning av verksamheten umgängesstöd tertial 1, 2014 samt beslutar att verksamheten ska bedrivas som permanent verksamhet i nuvarande omfattning efter projekttiden från den 1 september - 31 december 2014 samt att nämnden tar ställning till omfattning av verksamheten från 2015 i samband med att slutrapport lämnas efter tertial Medel för permanent verksamhet tas från vårdkostnader, tertial , 200 tkr. Verksamheten umgängesstöd bedrivs som projekt tiden och nämnden har att besluta om projektet ska övergå i permanent verksamhet från den första september Projektet har bedrivits med syfte att minska vårdkostnaderna för externt köpt öppenvård samt att öka och förbättra möjligheterna att ge kvalificerat umgängesstöd till barn och föräldrar vid vårdnads-, boende och umgängeskonflikter, vid

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (13) samarbetssamtal och till familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. Projektet har avgett en delrapport till nämnden för verksamheten till och med 2013 samt inkommit med en redovisning av projektet för första tertialen Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 13. Dnr: 2014/422-IFN(3) Utvärdering av handläggningstider för alkoholtillståndsärenden 2013 Individ och familjenämnden beslutar att godkänna utvärderingsrapporten samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur de återkommande NKI-undersökningarna om kommunens service gällande myndighetsutövning i serveringstillstånd och tillsyn skulle kunna kompletteras med ytterligare uppföljningar. Sociala nämndernas förvaltning gav hösten 2013 Konsult och Service i uppdrag att genomföra en utvärdering av handläggningstider vid Sociala enheten, serveringstillståndgruppen. Syftet med utvärderingen var att se hur väl enheten uppfyller fastställda krav i riktlinjerna. Utredaren har gått i genom samtliga tillståndsärenden, gjort intervjuer med handläggarna och en IT-arkitekt på stadsledningen. En omvärldsanalys och en processkartläggning har också genomförts. Av de 86 tillståndsärenden som granskades bedömdes 95% ligga inom ramen för riktlinjerna. Övriga ärenden förklaras av faktorer som enheten inte kan påverka. Verksamheten bedöms leva upp till de krav och intentioner som finns uppsatta. De positiva resultaten förklaras av en tydlig och effektiv process i handläggningen. Särskilt effektivt fungerar handläggningen av tillfälliga serveringstillstånd, där flera tillståndsärenden kunnat handläggas samma dag de inkommit eller på mycket kort tid. Andra framgångsfaktorer är en god samverkan inom enheten, med andra myndigheter och de enskilda möten man alltid har med de som söker serveringstillstånd. Utvärderaren anser att ett antal områden går att utveckla och har lämnat förslag bl a om att utveckla informationen till sökande och flera kanaler för informationsspridning, anpassad information till krögare och andra sökande och att själva följa upp handläggningstiderna statistiskt. Handläggningstiderna finns redan definierade i riktlinjerna.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (13) Förvaltningen bedömning Handläggningen av alkoholtillståndsärenden bedöms fungera väl enligt de krav och intentioner som finns i riktlinjerna. Goda förutsättningar finns för fortsatt handläggning av kvalitet. Information och service till sökande kan utvecklas ytterligare, t ex på stadens webbplats. Vartannat år genomförs en serviceundersökning (NKI) i syfte att bland annat fånga upp synpunkter och identifiera förbättringsområden. Nämndens verksamheter genomför årligen någon form av undersökning riktat till de målgrupper man möter. Detta område skulle kunna utvecklas även när det gäller serveringstillstånd och tillsyn genom att komplettera de återkommande NKI-undersökningarna med ytterligare uppföljningar. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 21 maj 2014, lagt fram 14. Dnr: 2014/288-IFN(5) EU-migranter som lever under knappa förhållanden Individ och familjenämnden godkänner utredningen och beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram informationsmaterial utifrån lokala förhållanden i Västerås. Att skriftlig information kompletteras med vägledning något tillfälle per vecka med tolk och att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur en vägledningsfunktion skulle kunna organiseras och finansieras, t.ex via projektet inom social resursfond. Individ och familjenämnden beslutade att ge Sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att utreda och återkomma med information gällande nämndinitiativ (2013/1037-IFN-700)gällande EUmigranter som visats i Västerås. En utredning och kartläggning haar gjorts som beskriver den aktuella gruppen, deras bakgrund och situation. I utredningen beskrivs EU/EES-rätten, främst vad gäller frågan om uppehållsrätt. Utredningen tar även upp vilket ansvar för gruppen som vilar på kommunen inom ramen för nämndens ansvarsområde. Social nämndernas förvaltning har i skrivelse 23 maj 2014 lagt fram

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (13) 15. Dnr: 2014/544-IFN(2) Traineeprogram socionomer i myndighetsutövning Sociala nämndernas förvaltning föreslår att Individ och Familjenämnden godkänner programmet. I syfte att ge nyutexaminerade socionomer en god introduktion i det yrket föreslås ett traineeprogram för socionomer i myndighetsutövning. Det bifogade programmet är på övergripande nivå och en mer detaljerad planering kommer att tas fram under hösten. Bland annat planeras en handledarutbildning för de socionomer som åtar sig att bli handledare på respektive enhet. Utbildningen kommer sannolikt att genomföras i samarbete med Mälardalens högskola. Finansieringen kommer att ske inom ordinarie budgetram, inte minst genom minskade kostnader för rekrytering. Kostnaden kommer till största delen att belasta Individ och familjenämnden men också Äldrenämnden och Nämnden för funktionshindrade kommer att bidra. Sociala nämndernas förvaltning har i en skrivelse lagt fram förslag till beslut. 16. Dnr: 2014/545-IFN(2) Projekt - minska kostnader och antal LVM-placeringar Individ och familjenämnden beslutar att godkänna projektet för att minska kostnaderna och antalet placeringar enligt LVM. Projektet finansieras ur budget för vård och behandling för vuxna missbrukare. Antalet LVM-placeringar och kostnaderna för vård och behandling av vuxna med missbruk och psykisk ohälsa har ökat. Projektet syftar bl a till att motivera personer med missbruk att söka behandling i ett tidigare skede och därmed minska antalet LVM-placeringar och kostnaderna för vård och behandling. Arbetet på Socialkontor vuxen ska utvecklas avseende att finna alternativa behandlingsformer för olika målgrupper, utveckla samverkan med landstinget och den egna öppenvården. Socialkontor vuxen förstärks med två erfarna handläggare med hög kompetens under tiden för att utveckla kvaliteten i arbetet och stärka kompetensen hos socialsekreterarna och teamen. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 6 juni 2014 lagt fram

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (13) 17. Dnr: 2014/372-IFN(4) Projektet Romane Droma - vad händer sen Individ- och familjenämnden godkänner förslag om implementering av verksamhet för romer och beslutar att sluta avtal med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och avsätta medel, 600 tkr per år för anställning av en social resurs inom verksamhetsområdet AMA-arbetsmarknad. Projekt Romane Droma som drivits som ett utvecklingsprojekt inom Samordningsförbundet avslutas den 1 september Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjenämnden har medfinansierat projektet och gett förvaltningarna i uppdrag att implementera verksamhet för att öka romers möjligheter till inträde på arbetsmarknaden samt att utveckla insatser tillsammans med skolan för att fler romska barn ska fullfölja skolgången. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 18. Dnr: 2014/150-IFN(8) Överenskommelse om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn 2014 Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens plan till genomförande av mottagande av ensamkommande barn och beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att fullfölja förprojektering av befintlig lokal, Adelsö, och återkomma med hyresoffert samt att parallellt undersöka möjligheten att inköpa villa eller radhus för permanent boende som ersättning till landstingets lokaler på Sundinska Vreten. Individ- och familjenämnden har beslutat om ett utökat mottagande av ensamkommande barn under Sociala nämndernas förvaltning har tagit fram en plan för utökning av antalet boendeplatser. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 19. Dnr: 2013/896-IFN(6) Utökning av boendeplatser vid Skillsta Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra till fastighetskontoret att genomföra projektering, framtagande av förfrågningsunderlag, infordrande av anbud samt genomförande av byggnation avseende nybyggnation av

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (13) sex lägenheter med tillhörande ytor och erforderliga kompletteringar på fastigheten Skillsta 1. Individ- och familjenämnden beslutade , 292 att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en förprojektering för att skapa ytterligare sex lägenheter om vardera kvm i anslutning till Skillsta gruppbostad. Fastighetskontoret har nu redovisat förslag till utformning av bostäderna inklusive placering på tomten. Preliminär årlig hyreskostnad för individoch familjenämnden för denna utökning är beräknad till kr baserad på en total investering på 10 miljoner kronor. Om projektet inte genomförs, står individ- och familjenämnden för nedlagda projekteringskostnader, vilka annars är inräknade i ovan angivna hyreskostnad. Bostäderna beräknas vara färdigställda i augusti Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 10 juni 2014 lagt fram HÄR SLUTAR SAMMANTRÄDETS ÖPPNA DEL 20. Dnr: 2014/398-IFN(4) Revisionrapport - Granskning av flyktingmottagande och integration Individ- och familjenämnden har tagit del av rapporten och beslutar att överlämna synpunkterna till kommunstyrelsen. Ernst&Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskat om staden har tillräcklig beredskap att ta emot flyktingar samt om arbetet med staden integrationsprogram sker på ett systematiskt sätt. Granskningen av integrationsprogrammet berör samtliga nämnder och styrelser i koncernen Västerås stad. Granskningen av flyktingmottagandet omfattar kommunstyrelsen, individ- och familjenämnden och utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (13) Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns en bra beredskap i staden för att ta emot ett växande antal flyktingar, även om det kan uppstå kö till förskoleplats och svårigheter att få fram tillräckligt med bostäder. När det gäller arbetet med stadens integrationsprogram är resultaten varierande. Nämnderna och styrelserna ser inte integrationsprogrammet som ett tydligt styrdokument. Flertalet nämnder har dock mål och ambitioner som anknyter till integrationsprogrammet. Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer till Kommunstyrelsen. Det handlar om att tydliggöra Integrationsprogrammets status som styrdokument och vägledning, att säkerställa att nämndrna arbetar systematiskt med programmet. Slutligen att åtgärdsplaner för integrationsarbetet bör upprättas för hela koncernen. Individ- och familjenämnden anser att detta arbete bör inledas av kommunstyrelsen för att uppnå tydlighet och systematik. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 22 maj lagt fram 21. Dnr: 2014/481-IFN(3) Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och beslutar att översända det till barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen har lagt fram förslag på handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år Förslaget har översänts till individ och familjenämnden för yttrande. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 22. Dnr: 2014/415-IFN(5) Analys och åtgärder för att minska vårdkostnaderna inom individ- och familjenämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen av vårdkostnadsutvecklingen och vidtagna åtgärder för 2013 samt tertial samt beslutar att överlämna den till kommunstyrelsen som redovisning. Nämnden kommer kontinuerligt att fortsätta följa utvecklingen och återrapportering av vidtagna åtgärder.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (13) Individ- och familjenämnden har begärt en uppföljning av vårdkostnadsutvecklingen för helåret 2013 samt för tertial Nämnden har i samband med tertial redovisat vårdkostnadsutvecklingen till Kommunstyrelsen. Den nu aktuella redovisningen ska enligt begäran också redovisas till Kommunstyrelsen. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse lagt fram 23. Dnr: 2014/428-IFN(2) Planprogram för Kopparlunden, Pp 33 Individ- och familjenämnden beslutar godkänna sociala nämndernas förvaltnings förslag till yttrande och översända det till stadsbyggnadskontoret som sitt eget. Ett förslag till planprogram för Kopparlunden har av stadsbyggnadskontoret sänts på remiss till fastighetsägare, kommunala förvaltningar, myndigheter och föreningar. Planprogrammets syfte är att klarlägga hur Kopparlunden ska utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås. Ett citat ur programförslaget under rubriken Social hållbarhet ger en kortfattad och bra sammanfattning av ambitionerna, intentionerna och möjligheterna för Kopparlunden: Planprogrammet ger goda förutsättningar att skapa en attraktiv och levande stadsdel med ett rikt och varierat folkliv. Nya mötesplatser, ett varierat bostadsutbud och blandad bebyggelse bidrar till mångfald och möten mellan invånare med olika bakgrund och förutsättningar. Behovet av bostäder för nämndens målgrupper utgör en del av stadens totala bostadsförsörjning och på vilket sätt detta kan komma till uttryck inom Kopparlunden förutsätter sociala nämndernas förvaltning kommer att ingå som en del av bostadsplaneringen i planområdet. En blandning av lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer är en viktig förutsättning för att uppnå önskad variation och mångfald i området. Sociala nämndernas förvaltning ställer sig bakom planprogrammet som en grund för utvecklingen av Kopparlunden. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 3 juni 2014 lagt fram

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (13) 24. Dnr: 2014/311-IFN(7) Upphandling av nätverksmöten 25. Dnr: 2014/282-IFN(28) Serveringstillstånd - Fullerö Golfrestaurang Individ- och familjenämnden beslutar att avslå ansökan för Massoud Diab med enskild firma org.nr , Diab Restaurang & Pub med hänvisning till att bestämmelserna i alkohollagens 8 kap 12 avseende personlig och ekonomisk lämplighet samt omständigheterna i övrigt inte är uppfyllda. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ansökan enligt 8 kap 2 alkohollagen om stadigvarande tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, mellan klockan i Fullerö Golfrestaurang, Jotsberga, , Västerås, samt på intilliggande uteservering. Sociala enheten Serveringstillstånd, har i skrivelse daterad 28 maj 2014, lagt fram 26. Dnr: 2013/345-IFN Tillsynsärende - klagomål angående barnavårdsärende 27. Dnr: 2014/531-IFN Tillsynsärende - klagomål från enskild angående nämndens handläggning av barnavårdsärenden 28. Yttrande till Västmanlands tingsrätt gällande adoption 29. Yttrande till Västmanlands tingsrätt gällande adoption 30. Nedläggning av faderskapsutredning 31. Nedläggning av faderskapsutredning

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (13) 32. Beredningsärenden 1. Ensamkommande flyktingbarn 33. Slutna informationsärenden 34. Kurser och konferenser 35. Förvaltningsdialog 1. Lägesavstämning 36. Övriga frågor

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/23-IFN-007 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/23-IFN-007 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/23-IFN-007 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Kommunfullmäktige Individ- och familjenämnden Verksamhetsberättelse

Läs mer

Granskning av socialsekreterare med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning

Granskning av socialsekreterare med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning Revisionsrapport 2015:4 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2015 Granskning av socialsekreterare med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning På uppdrag av revisorerna i Västerås

Läs mer

Mötet ajournerades mellan kl. 15:30-15:35 och mellan kl. 16:10-16:30 i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan kl. 16:00-16:10 i paragraf 56.

Mötet ajournerades mellan kl. 15:30-15:35 och mellan kl. 16:10-16:30 i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan kl. 16:00-16:10 i paragraf 56. Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13:00-17:10 Mötet ajournerades mellan kl. 15:30-15:35 och mellan kl. 16:10-16:30 i paragraf 54. Mötet ajournerades mellan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden

KALLELSE. Socialnämnden KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-08-11 Sammanträdande organ Tid Onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 1. Upprop - - 2. Val

Läs mer

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 maj 2012

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 maj 2012 21 maj 2012 1 Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 maj 2012 49 Budgetuppföljning socialförvaltningen, delårsbokslut april 2012 sid 4 50 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Tid och plats A salen klockan 8:30 Västra Esplanaden 18 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Oliver Rosengren (M) ordförande Martin Edberg (S) vice ordf Kjell Olsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Ann-Charlotte Fager Björn Löfholm 2010-09-27 GFN/2010:9

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Ann-Charlotte Fager Björn Löfholm 2010-09-27 GFN/2010:9 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Ann-Charlotte Fager Björn Löfholm 2010-09-27 GFN/2010:9 Verksamhetsplan och budget 2011 samt flerårsbudget 2012-2013 för gemensamma familjerättsnämnden Solna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling-Olzon (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/25-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/25-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2015/25-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionshinder

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-25. Smedbackens behandlingshem Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum 2012-09-25. Smedbackens behandlingshem Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161-191 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering kl. 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens behandlingshem Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M)

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Kallelse till Socialnämnden

Kallelse till Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Socialnämnden Tid Torsdag den 15 oktober 2015, klockan 18:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2010. Lidingö stad. Granskning av uppföljning av tillsyn av äldreboenden

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2010. Lidingö stad. Granskning av uppföljning av tillsyn av äldreboenden Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2010 Lidingö stad Granskning av uppföljning av tillsyn av äldreboenden Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar:

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar: RAPPORT 1(25) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Malmö stad, SDF Hyllie med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1-21

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1-21 Socialnämnden 2015-09-24 1-21 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.50 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson (S) Lenor

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

Behov av insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen 2016-2020

Behov av insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen 2016-2020 Behov av insatser för personer inom individ- och familjeomsorgen 2016-2020 2015-05-20, xx Ulla Gummeson socialförvaltningen, staben Tyresö kommun 2 (26) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (33) 2015-06-18

PROTOKOLL 1 (33) 2015-06-18 PROTOKOLL 1 (33) 2015-06-18 Socialnämnden Plats och tid Oden 08:15-15:10 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström (S) Jan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M), 67-71 PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Lennart Samuelsson (M) ersätter

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Marita Sundqvist (S), Sofie Gårdholt (M), Jussi Rinne (SD), Kjell Larsson (C) 80-81

Marita Sundqvist (S), Sofie Gårdholt (M), Jussi Rinne (SD), Kjell Larsson (C) 80-81 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-06-04 1 Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2, klockan 13.15-16.45 Öppet sammanträde 69-80 Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

Kl. 18:30-20:20, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:30-20:20, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Socialnämnden Tid och plats Kl. 18:30-20:20, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta ande Ledamöter Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S) Per-O lofthorsbeck (S)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdag 21 oktober 2015, kl. 08:30 16:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ulla Persson (FP) Justeringens tid och

Läs mer