KALLELSE. Folkets Hus, Smedjan. OBS!!! Ledamöter och ersättare kallas till detta sammanträde!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Folkets Hus, Smedjan. OBS!!! Ledamöter och ersättare kallas till detta sammanträde!"

Transkript

1 KALLELSE 1(17) Tid Plats Tisdag kl.13:00 17:00 Folkets Hus, Smedjan Tid för justering , Plangatan 5 OBS!!! Ledamöter och ersättare kallas till detta sammanträde! Meddela till nämndsekreteraren om Ni inte avser att delta vid nämndens sammanträde! Gäller både ledamöter och ersättare. Kommunrevisionen kommer direkt efter sammanträdet för att ställa frågor om 2018 års resultat. Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Sammanträdets öppnande Hans-Olov Frestadius 2. Godkännande av dagordningen Hans-Olov Frestadius 3. Val av justerare Hans-Olov Frestadius 4. Alkoholärende Alk-T Ann-Sofie Karlstedt Alkoholärende Alk-T Ann-Sofie Karlstedt s IFO2019/44 Hans-Olov Frestadius underlag till kommunplan Ekonomisk uppföljning för februari 2018 IFO2019/3 Lotta Holmström 8. Personärende Anna Danielsson 9. Personärende Anna Danielsson 10. Personärende Anna Danielsson 11. Personärende Anna Danielsson 12. Delegationsbeslut Hans-Olov Frestadius 13. Ordförandebeslut Hans-Olov Frestadius 14. Rapporter och information Hans-Olov Frestadius 15. Övrigt Hans-Olov Frestadius Hans-Olov Frestadius Ordförande Anna-Lena Birgersson Persson Sekreterare

2 2(17) Innehållsförteckning 1. Sammanträdets öppnande Godkännande av dagordningen Val av justerare Alkoholärende Alkoholärende s underlag till kommunplan Ekonomisk uppföljning för februari Personärende Personärende Personärende Personärende Delegationsbeslut Ordförandebeslut Rapporter och information Övrigt... 17

3 3(17) 1. Sammanträdets öppnande s ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

4 4(17) 2. Godkännande av dagordningen s ledamöter föreslås besluta att godkänna dagordningen. Förslag till dagordning föreligger.

5 5(17) 3. Val av justerare föreslås besluta att 1. jämte ordförande (S) utse Ann-Christin Bakke (C) att justera nämndens protokoll 2. justering äger rum tisdag 26 mars vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningens kontor, Plangatan 5. Turordning justerare: 1. Ann-Christin Bakke (C) 2. Majvor Lisselg (KD) 3. Lena Erixon (S) 4. Catrine Larsson (L) 5. Pär Jansson (S) 6. Mattias Strandberg (SD)

6 6(17) Alk-T Alkoholärende föreslås besluta att 1. Raita AB, , beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället Högbo Golfrestaurang. Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. På den angränsande uteserveringen får servering ske under perioden 1 april 30 oktober mellan klockan 11:00 01:00, samt 2. paragrafen förklaras omedelbart justerad. Raita AB inkommer med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på Högbo Golfrestaurang, Sandviken. Raita AB ansöker om serveringstillstånd för servering i restauranglokalen mellan klockan 11:00 och 01:00. På den angränsande uteserveringen avser ansökan servering under perioden 1 april 30 oktober mellan klockan 11:00 01:00. Raita AB beskriver att man avser bedriva traditionell golfrestaurang med golfspelare som sina huvudsakliga gäster samt lunchservering. Man kommer att vid enstaka tillfälle ha serveringen öppen kvällstid främst vid arrangemang vid golfklubben. Bolaget hyr lokal och inventarier av Högbo Golfklubb. Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 1 april Raita AB har lämnat in de handlingar som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. Beslutsunderlag Alk-T

7 7(17) Alk-T Alkoholärende föreslås besluta att 1. Evin AB, , beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället Matkällan. Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00-01:00. På den angränsande uteserveringen får servering ske under perioden 1 april till 30 oktober mellan klockan 11:00-23:00 söndag till torsdag samt mellan klockan 11:00 01:00 fredag, lördag och dag före helgdag, samt 2. paragrafen förklaras omedelbart justerad. Evin AB inkommer med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på Matkällan, Sandviken. Evin AB ansöker om serveringstillstånd för servering i restauranglokalen. Den ansökta serveringstiden sträcker sig mellan klockan 11:00 och 01:00. På den angränsande uteserveringen avser ansökan servering under perioden 1 april till 30 oktober mellan klockan 11:00-23:00 söndag till torsdag samt mellan klockan 11:00 01:00 fredag, lördag och dag före helgdag. Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 1 april I dag driver Dogan Parlak Matkällan i enskild firma. Företaget har haft serveringstillstånd sedan Dogan avser att driva Matkällan vidare genom sitt nystartade aktiebolag Evin AB. Verksamheten kommer att drivas i samma form som tidigare. En ändrad bolagsform kräver dock nytt serveringstillstånd varvid det är aktuellt med denna ansökan. Evin AB har lämnat in de handlingar som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. Beslutsunderlag Alk-T

8 8(17) IFO2019/44 6. s underlag till kommunplan föreslås besluta att 1. godkänna s underlag till kommunplan för år , enligt föreliggande förslag, samt 2. paragrafen förklaras omedelbart justerad. tillämpar från och med budgetåret 2011 en gemensam modell för mål- och resultatstyrning. Balanserad styrning. Till grund för nämndens arbete Underlag till kommunplan finns gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) där kommunfullmäktiges mål har fastställts. Nämnden skall utifrån kommunfullmäktiges mål formulera egna nämndmål. Nämndens mål i underlag till kommunplan (UTK) skall utgå från kommunfullmäktiges samtliga mål. Beslutsunderlag Underlag till kommunplan 2020 till 2022 Individ- och familjeomsorgsnämnden, dnr IFO 2019/44

9 9(17) IFO2019/3 7. Ekonomisk uppföljning för februari 2018 föreslås besluta att 1. med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna 2. förklara paragrafen omedelbart justerad. Ekonomisk uppföljning för februari 2019 redovisas vid sammanträdet. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning för februari 2019, dnr IFO 2019/3

10 10(17) 8. Personärende föreslås besluta att 1. till Tingsrätten anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 5 kap 2 SoF för RF hos Tingsrätten föreslå, enligt 6 kap 9 Föräldrabalken, HS-67 som särskilt förordnad vårdnadshavare gällande RF paragrafen förklaras omedelbart justerad. Familjerättssekreterare Annick Lundgren har inkommit med utredning daterad

11 11(17) 9. Personärende föreslås besluta att enligt 2 kap 7 Föräldrabalken lägga ned faderskapsutredning gällande NY-02. Familjerättssekreterare Annick Lundgren har inkommit med utredning daterad 14 februari 2019.

12 12(17) 10. Personärende föreslås besluta att enligt 2 kap 7 Föräldrabalken lägga ned faderskapsutredning gällande HG-15. Familjerättssekreterare Maud Karström har inkommit med utredning daterad 14 februari 2019.

13 13(17) 11. Personärende föreslås besluta att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden, enligt 6 kap 8a Föräldrabalken, om UAH-08 överflyttas till föreslagen särskilt förordnad vårdnadshavare NA-90 och AAH-87. Familjerättssekreterare Matilda Kolm har inkommit med utredning daterad 5 februari 2019.

14 14(17) 12. Delegationsbeslut föreslås besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationsbeslut tagna under perioden till och med , inkomna från s enheter och från Integrationsenheten inom Arbetslivsnämnden.

15 15(17) 13. Ordförandebeslut föreslås besluta att ordförandebesluten läggs till handlingarna. Muntlig redovisning av ordförandebeslut tagna under perioden till och med

16 16(17) 14. Rapporter och information föreslås besluta att lägga samtliga rapporter till handlingarna. Nedanstående skrivelser och rapporter delges Individ- och familjeomsorgsnämnden: Information om ekonomi av förvaltningsekonom Lotta Holmström Information om Ekonomienheten av enhetschef Katarina Gröndahl Information om Vuxenenheten av enhetschef Erik Pettersson och Bitr. enhetschef Joakim Forslund Information gällande Remissvar Allmänna Arvsfonden Verksamhetsberättelse Socialjouren Gävleborg Information gällande anmälan Lex Sarah Minnesanteckningar Rådet för social hållbarhet från SVG-protokoll Internkontroll

17 17(17) 15. Övrigt Nästa sammanträde onsdag 24 april vid Stadshuset i Varkaus kl.13:15.

18 UTREDNING Dnr Ansökan om serveringstillstånd för stadigvarande servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) från Raita AB, , gällande serveringsstället Högbo Golfrestaurang, Sandviken Raita AB, , beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället Högbo Golfrestaurang. Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. På den angränsande uteserveringen får servering ske under perioden 1 april 30 oktober mellan klockan 11:00 01:00. Paragrafen justeras omedelbart. Redogörelse för ärendet Raita AB inkommer med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på Högbo Golfrestaurang, Sandviken Raita AB ansöker om serveringstillstånd för servering i restauranglokalen mellan klockan 11:00 och 01:00. På den angränsande uteserveringen avser ansökan servering under perioden 1 april 30 oktober mellan klockan 11:00 01:00. Raita AB beskriver att man avser bedriva traditionell golfrestaurang med golfspelare som sina huvudsakliga gäster samt lunchservering. Man kommer att vid enstaka tillfälle ha serveringen öppen kvällstid främst vid arrangemang vid golfklubben. Bolaget hyr lokal och inventarier av Högbo Golfklubb. Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 1 april Raita AB har lämnat in de handlingar som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. Postadress Telefon e-post Organisationsnummer Sandvikens Kommun Sandviken Fax Internet Plusgiro

19 UTREDNING Dnr Ansökan om serveringstillstånd för stadigvarande servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) från Evin AB, , gällande serveringsstället Matkällan, Sandviken Evin AB, , beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället Matkällan. Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00-01:00. På den angränsande uteserveringen får servering ske under perioden 1 april till 30 oktober mellan klockan 11:00-23:00 söndag till torsdag samt mellan klockan 11:00 01:00 fredag, lördag och dag före helgdag. Paragrafen justeras omedelbart. Redogörelse för ärendet Evin AB inkommer med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på Matkällan, Sandviken Evin AB ansöker om serveringstillstånd för servering i restauranglokalen. Den ansökta serveringstiden sträcker sig mellan klockan 11:00 och 01:00. På den angränsande uteserveringen avser ansökan servering under perioden 1 april till 30 oktober mellan klockan 11:00-23:00 söndag till torsdag samt mellan klockan 11:00 01:00 fredag, lördag och dag före helgdag. Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 1 april I dag driver Dogan Parlak Matkällan i enskild firma. Företaget har haft serveringstillstånd sedan Dogan avser att driva Matkällan vidare genom sitt nystartade aktiebolag Evin AB. Verksamheten kommer att drivas i samma form som tidigare. En ändrad bolagsform kräver dock nytt serveringstillstånd varvid det är aktuellt med denna ansökan. Evin AB har lämnat in de handlingar som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. Postadress Telefon e-post Organisationsnummer Sandvikens Kommun Sandviken Fax Internet Plusgiro

Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden

Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden IFO2016/13 2016-05-24 1 (14) Tid Tisdag 2016-05-24 kl.13:15 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering 2016-05-31 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om april

Läs mer

Måndag kl.08:30. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om november IFO2014/23 Lotta Holmström

Måndag kl.08:30. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om november IFO2014/23 Lotta Holmström IFO2014/16 2014-12-15 1 (16) Tid Måndag 2014-12-15 kl.08:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering 2014-12-22 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL , Folkets Hus, Smedjan, kl.13:15 17:05 ANSLAGSBEVIS

PROTOKOLL , Folkets Hus, Smedjan, kl.13:15 17:05 ANSLAGSBEVIS PROTOKOLL 1(24) Plats och tid ande Övriga deltagare, Folkets Hus, Smedjan, kl.13:15 17:05 Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering 2019-06-25 Avser paragrafer 78-96 Sekreterare Anna-Lena

Läs mer

PROTOKOLL , Stadshuset, Varkaus, kl.13:15 16:00 ANSLAGSBEVIS

PROTOKOLL , Stadshuset, Varkaus, kl.13:15 16:00 ANSLAGSBEVIS PROTOKOLL 1(25) Plats och tid ande Övriga deltagare, Stadshuset, Varkaus, kl.13:15 16:00 Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering 2019-05-28, Plangatan 5 Avser paragrafer 59-77 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista. Tid Tisdag kl.13:15. Plats Nova - Fredriksgatan 39. Tid för justering Plangatan

Föredragningslista. Tid Tisdag kl.13:15. Plats Nova - Fredriksgatan 39. Tid för justering Plangatan KALLELSE 1(17) Tid Tisdag kl.13:15 Plats Nova - Fredriksgatan 39 Tid för justering Plangatan 5 2016-10-04 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ansökan om serveringstillstånd för stadigvarande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS , Stadshuset - Varkaus, kl.13:15 16:15. Plats och tid för justering Plangatan Avser paragrafer

ANSLAGSBEVIS , Stadshuset - Varkaus, kl.13:15 16:15. Plats och tid för justering Plangatan Avser paragrafer PROTOKOLL 1(21) Plats och tid ande Övriga deltagare, Stadshuset - Varkaus, kl.13:15 16:15 Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering Plangatan 5 2017-10-31 Avser paragrafer 88-103 Sekreterare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS , Stadshuset - Varkaus, kl.13:15 16:00. Plats och tid för justering Plangatan Avser paragrafer 59-71

ANSLAGSBEVIS , Stadshuset - Varkaus, kl.13:15 16:00. Plats och tid för justering Plangatan Avser paragrafer 59-71 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid ande Övriga deltagare, Stadshuset - Varkaus, kl.13:15 16:00 Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering Plangatan 5 2017-06-27 Avser paragrafer 59-71 Sekreterare

Läs mer

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden IFO2014/16 2014-12-15 1 (17) Plats och tid ande Övriga deltagare Justerare 2014-12-15, Tingsön - Plangatan 5, kl.08:30-11:30 Se nästa sida Se nästa sida Majvor Lisselg Plats och tid för justering 2014-12-22

Läs mer

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4)

Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/ (4) Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2014/12 2014-08-18 1 (4) Tid Måndag 2014-08-18 k1.14:30 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering Föredragningslista

Läs mer

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden IFO2015/29 2015-10-20 1 (19) Plats och tid ande Övriga deltagare Justerare 2015-10-20, Svalan - Läkarstigen 6, kl.13:15-16:00 Se nästa sida Se nästa sida Margareth Söderlund Plats och tid för justering

Läs mer

Tisdag kl.13:15. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Presentation av nya Individ- och

Tisdag kl.13:15. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Presentation av nya Individ- och Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2015/21 2015-01-20 1 (20) Tid Tisdag 2015-01-20 kl.13:15 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering Föreslagen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS , Nova - Fredriksgatan 39, kl.13:15 16:00. Plats och tid för justering Plangatan Avser paragrafer

ANSLAGSBEVIS , Nova - Fredriksgatan 39, kl.13:15 16:00. Plats och tid för justering Plangatan Avser paragrafer PROTOKOLL 1(18) Plats och tid ande Övriga deltagare, Nova - Fredriksgatan 39, kl.13:15 16:00 Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering Plangatan 5 2017-12-22 Avser paragrafer 118-130 Sekreterare

Läs mer

Måndag kl.13:15

Måndag kl.13:15 IFO2014/13 2014-09-29 1 (19) Tid Måndag 2014-09-29 kl.13:15 Plats Tingsön Plangatan 5 Tid för justering 2014-10-08 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Delårsbokslut och prognos

Läs mer

Tisdag kl.13:15. Kommunfullmäktigesalen - Stadshuset

Tisdag kl.13:15. Kommunfullmäktigesalen - Stadshuset Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2015/25 2015-05-19 1 (13) Tid Plats Tisdag 2015-05-19 kl.13:15 Kommunfullmäktigesalen - Stadshuset Tid för justering

Läs mer

Föredragningslista. Tid Tisdag kl.13:15. Plats. Stadshuset - Varkaus. Tid för justering Plangatan

Föredragningslista. Tid Tisdag kl.13:15. Plats. Stadshuset - Varkaus. Tid för justering Plangatan KALLELSE 1(13) Tid Tisdag kl.13:15 Plats Stadshuset - Varkaus Tid för justering Plangatan 5 2016-11-01 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ansökan om serveringstillstånd för stadigvarande

Läs mer

Tisdag kl.13:15. Pangea - Tallbacksvägen 27 C

Tisdag kl.13:15. Pangea - Tallbacksvägen 27 C Kallelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida IFO2015/26 2015-06-16 1 (25) Tid Plats Tisdag 2015-06-16 kl.13:15 Pangea - Tallbacksvägen 27 C Tid för justering Plangatan

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3 Lotta Holmström

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3 Lotta Holmström KALLELSE 1(9) Tid Onsdag kl.13:15 Plats Stadshuset - Varkaus Tid för justering 2016-12-06 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3

Läs mer

Tisdag kl.13:15. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2015/14 Lotta Holmström

Tisdag kl.13:15. Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2015/14 Lotta Holmström IFO2015/30 2015-11-17 1 (16) Tid Tisdag 2015-11-17 kl.13:15 Plats Tingsön - Plangatan 5 Tid för justering Plangatan 5-2015-11-24 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning

Läs mer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN IFO2013/11 Plats och tid ande Se sidan 2 Övriga deltagare Justerare Plats och tid för justering, Konferensrummet Gunnars Udde, Smedsgatan 12, kl.13:15-15:30 Förvaltningschef, Anna Danielsson Förvaltningsekonom,

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Alkoholärende Alk-T Ekonomisk uppföljning t om november 2017

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Alkoholärende Alk-T Ekonomisk uppföljning t om november 2017 KALLELSE 1(16) Tid Onsdag kl.13:15 Plats Nova - Fredriksgatan 39 Tid för justering 2017-12-22 Plangatan 5 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Alkoholärende Alk-T 01-2017- 00084 2.

Läs mer

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden IFO2014/13 2014-09-29 1 (19) Plats och tid ande Övriga deltagare Justerare 2014-09-29, Tingsön Plangatan 5, kl.13:15-15:30 Se nästa sida Se nästa sida Kerstin Alm Plats och tid för justering 2014-10-08

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (10) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-04-26 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth Persson, ordförande, 21-23 Borlänge S Christina

Läs mer

Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om september IFO2015/14 Lotta Holmström

Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om september IFO2015/14 Lotta Holmström IFO2015/29 2015-10-20 1 (17) Tid Tisdag 2015-10-20 kl.13:15 Plats Svalan - Läkarstigen 6 Tid för justering 2015-10-27 Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (13) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-11-14 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Kenneth Persson,

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (10) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-02-21 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:55 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Margreth Göransdotter

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Föredragningslista. Tid. Tisdag kl.16:00. Plats. Plangatan 5 - Tingsön. Tid för justering Plangatan 5

Föredragningslista. Tid. Tisdag kl.16:00. Plats. Plangatan 5 - Tingsön. Tid för justering Plangatan 5 KALLELSE Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2017-08-29 Mötets diarienummer IFO2017/15 Sida 1(10) Tid Plats Tisdag 2017-08-29 kl.16:00 Plangatan 5 - Tingsön Tid för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (11) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-09-28 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:35 ande S Kenneth

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10. Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Sida 1 (16) Tidpunkt: Tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:30-09:10 Plats: Storforsplan 36 (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat 2018-09-12 Ylva Wahlström Ödmann (MP), Ordförande Christina Elffors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (7) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-10-17 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Margreth Göransdotter

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-08-31 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal Sundborn kl. 10:00-11:25 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Tid för anslag av protokollet Ordförande

Tid för anslag av protokollet Ordförande 1(8) Plats och tid Ljungås, tisdagen den 4 december 2018 kl 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Stig-Olov Tingbratt (C), Ordförande Margaretha Johansson (S) Tore Norén (M) Beslutande Ersättare Mikael Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (6) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-03-24 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 13:00-13:35 Beslutande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Hoby-salen, Stadhuset, kl 13 00 16 45, ajournering kl 14 45 14 55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

I stället för Kenneth Persson (S) Övriga deltagare

I stället för Kenneth Persson (S) Övriga deltagare 1 Plats och tid Sundborn, kl. 10:00 10:50 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs kommun S Marina Forslund Säters kommun Tjänstgörande

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria Sammanträdesdatum 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Margreth Göransdotter, vice

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl. 15:00-18:00 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande Tom Andersson (S) Kirsti Persson (S) Jonas Wells (S) Eva Blixt (S) Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-12-16 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Kenneth

Läs mer

Göran Berggren (S), ersättare för Lena Jenemark (S), Social & Arbetsmarknad: Anette Martinsson

Göran Berggren (S), ersättare för Lena Jenemark (S), Social & Arbetsmarknad: Anette Martinsson SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-18 Sida 1 (5) Plats och tid Nicolairummet, kl 11.40-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Erik Bengtsson (S), Hans Hallström (V), Kristina Classon (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (9) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-04-18 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Kenneth Persson,

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Jan-Ola Sandström. Protokollet är justerat och anslaget på kommuns digitala anslagstavla.

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Jan-Ola Sandström. Protokollet är justerat och anslaget på kommuns digitala anslagstavla. Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen Falun, Lokal Hyttnäs kl. 10:00-10:50 Plats och tid för justering 2019-05-16 Protokollet omfattar 25-32 Utses att justera Jan-Ola Sandström

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 9/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 17 / 9 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 09:00 11:00 Marie Ljungberg Schött (M) Jonas Eklund (MP) Sekreterare Anders Larsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset kl ~ CJ HJO Sidan I (7) Pfats och tid Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset kl. 14.00-17.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Fredriksson (M), ordforande Malin Carlbom (M) Richard Bengtsson (M) Per-Erik

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa fredagen den 3 juli 2009, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa fredagen den 3 juli 2009, kl 1 Plats och tid Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa fredagen den 3 juli 2009, kl 11.00 11.45 ande Hans Sternbro (s), ordförande Stig Andersson (mp), ersättare för Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl :00

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl :00 Sammanträdesprotokoll nr 7/2015 Sida 1 (13) Tidpunkt: Torsdag den 30 juli 2015 kl. 08.30 09:00 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Chicago Justerat 4 / 8 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl :35

Tillståndsutskottet. Anders Larsson Sekreterare. Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl :35 Sammanträdesprotokoll nr 8/2015 Sida 1 (10) Tidpunkt: Torsdag den 3 september 2015 kl. 08.30 09:35 Lokal: Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44 B, lokal Paris Justerat 8 / 9 2015 Ylva Wahlström (MP) Ordförande

Läs mer

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB)

Susanne Persson (M) för Henrik Gradén (M) Hans Callerfelt (L) Gerhard Isacsson (KD) Conny Loftander (S) Clas Rosander (MP) Sven-Åke Pedersen (KB) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 15:30 Beslutande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge

Läs mer

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne.

Tillståndsutskottet. Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50. Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne. Sida 1 (21) Tidpunkt: Tisdagen den 2 augusti 2016 kl. 8:30-08:50 Plats: Storforsplan 36, (Farsta), entréplan, lokal Sunne Justerat Lotten Hammar (S) Tjänstgörande ersättare Inga-Lill Persson (L) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (14) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-05-16 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:10 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Kenneth Persson,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (10) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-11-22 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:30 ande S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.00-15.00 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Peter Agelii (s) Yvonne Wendelius (s) tj.ers Birgitta

Läs mer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN IFO2013/14 Plats och tid ande Se sidan 2 Övriga deltagare Justerare Plats och tid för justering, Konferensrummet på 3:e plan, Smedsgatan 12, kl.13:15 Förvaltningschef, Anna Danielsson Förvaltningsekonom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl. 09:30-12:00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Nina Bladh Justeringens plats och tid Stab, samhällsbyggnad, 2018-01-18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

S Iréne Homman Gagnefs kommun. Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare Ann Ayoub, sekreterare. Christina Knutsson Justerande

S Iréne Homman Gagnefs kommun. Kjell Sundmark, handläggare Bertil Stoltz, utredare Ann Ayoub, sekreterare. Christina Knutsson Justerande 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:30 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Margreth Göransdotter

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Margreth Göransdotter Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen Falun, Lokal Sundborn kl. 10:00-10:30 Plats och tid för justering Protokollet omfattar 12-19 Utses att justera Margreth Göransdotter Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Socialförvaltningen Falun, Lokal Sundborn kl.10:00-11:05

Socialförvaltningen Falun, Lokal Sundborn kl.10:00-11:05 Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen Falun, Lokal Sundborn kl.10:00-11:05 Justering 2019-09-20 kl.00:00 Protokollet omfattar 47-52 Utses att justera Karin Örjes Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(12) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten, Svalöv, kl 15.10-16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Svalövs Öppna insatser, Viva, lokal på Carl XI:s gata nr 17 i Svalöv, kl. 14.35-15.55 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-08-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 05 ande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid K Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup. Britt-Marie Pettersson Christine Edenbrandt Lennart Eriksson Susanne Berg Catharina Göransson-Lundberg

Sammanträdesrum Önnerup. Britt-Marie Pettersson Christine Edenbrandt Lennart Eriksson Susanne Berg Catharina Göransson-Lundberg Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 1 mars 2012, kl. 08.30-12.00 Ajourering kl. 10.45-11.15 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Lena Forsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl. 13 :15-15:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan Kello (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Tj änstgörande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

KALLELSE. Ersättare som tänker närvara vid sammanträdet, måste alltid meddela detta till nämndsekreteraren.

KALLELSE. Ersättare som tänker närvara vid sammanträdet, måste alltid meddela detta till nämndsekreteraren. KALLELSE 1(21) Tid Plats Tisdag kl.13:15 17:00 Folkets Hus, Smedjan Tid för justering 2019-06-25 Plangatan 5 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska

Läs mer

KALLELSE. Stadshuset - Kommunfullmäktigesalen

KALLELSE. Stadshuset - Kommunfullmäktigesalen KALLELSE Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-12-21 Mötets diarienummer IFO2016/19 1(17) Tid Onsdag 2016-12-21 kl.13:15 Plats Stadshuset - Kommunfullmäktigesalen Tid

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum (20) Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 18 juni 2019, kl

Socialnämnden Sammanträdesdatum (20) Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 18 juni 2019, kl a 2019-06-18 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 18 juni 2019, kl. 13.05-15.10 Patrik Boström (S) ordförande Peter Tuike (V) Tuula Jonasson (V) Inge Larsson (C) Roland Hed

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-07-05, kl. 08:30-11.03 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M) Krister Wiman (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (13)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (13) Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.30-12.50 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Terry Bergqvist (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämndens myndighetsutskott Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sid 1 Plats Tid kl 08.15-11.30 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-11:50 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.15-13.45 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Terry Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15 15:00 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun

Läs mer