Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunledningsutskottet Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Håkan Gund, gatu- och trafikansvarig, Emma Johansson, planarkitekt, Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 4 september 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Cecilia Lundqvist Hahne Ordförande Claes Pettersson Justerare Aina Wåhlund ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arvika kommun, Kommunledningsutskottet, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Cecilia Lundqvist Hahne

2 Kommunledningsutskottet KLU 201 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om utegym En privatperson föreslår i medborgarförslag att det anläggs ett utegym i Arvika förslagsvis i hamnen. I samband med att lekplatsen i Stadsparken anlades installerades flera redskap i syfte att erbjuda ett utegym. Denna anläggning kan över tid utvecklas. I nuläget bedöms det inte finnas utrymme för investering i fler anläggningar Privatpersonens medborgarförslag den 2 maj Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, 112. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 13 augusti Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige konstatera att i samband med att lekplatsen i Stadsparken anlades installerades flera redskap i syfte att erbjuda ett utegym. Denna anläggning kan över tid utvecklas. I nuläget bedöms det inte finnas utrymme för investering i fler anläggningar.

3 Kommunledningsutskottet KLU 202 Dnr KS 2013/ Medborgarförslag om rasthage/hundrastplats En privatperson föreslår i medborgarförslag att kommunen undersöker möjligheten att anlägga en inhägnad rasthage/hundrastplats. Kommunfullmäktige har i maj i år avslagit ett förslag till anläggande av hundrastplats i anslutning till Sågudden med motiveringen att hellre satsa medel på barn- och ungdomsverksamhet som ger fler möjligheter till aktiviteter i Stadsparken och på Sågudden. Privatpersonens medborgarförslag den 2 maj Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, 113. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 8 augusti Yrkande Jan Wettmark (M) yrkar att medborgarförslaget ska behandlas positivt. Ordföranden yrkar beslut enligt förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt ordförandens yrkande. forts

4 Kommunledningsutskottet KLU 202 forts Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige konstatera att eftersom frågan nyligen har behandlats av Kommunfullmäktige, kvarstår bedömningen att inte anlägga en rasthage/hundrastplats. Reservation Jan Wettmark (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

5 Kommunledningsutskottet KLU 203 Dnr KS 2013/ Förslag till hastighetsplan för Arvika kommun Kommunledningsstaben har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till hastighetsplan för Arvika kommun. Planen syftar till mer koordinerade hastigheter och en ny bashastighet till 40 km/h inom tättbebyggt område. Planen har samråtts med Polisen och Trafikverket. Kommunledningsstabens förslag till hastighetsplan. Yttrande från Polisen den 3 juli Yttrande från Trafikverket den 4 juli Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 19 augusti Utskottets förslag till föreslår Kommunfullmäktige att anta framtaget förslag till hastighetsplan för Arvika Kommun med ändringar vad gäller den del av Ingestrandsvägen som är inom plangränsen, där hastigheten förslås vara 40 km/h och dessutom tas de föreslagna två 60-vägarna i Glava bort från planen, då de inte är inom kommunens ansvar.

6 Kommunledningsutskottet KLU 204 Dnr KS 2013/ Förslag till gång- och cykelvägsplan för Arvika kommun Kommunledningsstaben har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gång- och cykelvägsplan för Arvika kommun. Planen syftar till vägvisning och åtgärder för den oskyddade trafikanten. Planen har samråtts med Polisen och Trafikverket. Kommunledningsstabens förslag till gång- och cykelvägsplan. Yttrande från Polisen den 3 juli Yttrande från Trafikverket den 4 juli Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 19 augusti Utskottets beslut Kommunledningsutskottet återremitterar ärendet för tydliggöranden av ansvarsfördelningen mellan kommunen och Trafikverket samt för att ta fram en prioriteringsordning för olika åtgärder. Gång- och cykelvägsplanen skall också kompletteras med en investeringsplan som tydliggör de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet över tid. Därutöver skall också utvecklingen av gång- och cykelvägarna i Arvikas olika subcentrum belysas. Utdrag till Bitr kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarige

7 Kommunledningsutskottet KLU 205 Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Arvika kommun Kommunledningsstaben har upprättat ett förslag till riktlinjer för uteserveringar i Arvika kommun. Riktlinjerna syftar till att vara en vägledning och redovisa regler för ansökan och etablering av uteserveringar. Kommunledningsstabens förslag till riktlinjer för uteserveringar. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 19 augusti Utskottets beslut t återremitteras för kompletteringar gällande estetiska perspektiv och tillgänglighetsanpassning inom offentliga utemiljöer. Utdrag till Bitr kommundirektören Planeringschefen Gatu- och trafikansvarige Planarkitekten

8 Kommunledningsutskottet KLU 206 Dnr KS 2012/ Ansökan om ändring i serveringstillstånd för Arvika Musikpub AB Arvika Musikpub AB, organisationsnummer , Magasinsgatan 8, Arvika, ansöker den 25 juni 2013 om ändrat serveringstillstånd då en ny delägare inträtt i aktiebolaget. Företaget har stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck till allmänheten. Serveringsställe är Wilmas Musikpub med restauranglokal och uteservering på Magasinsgatan 8 i Arvika. Ny delägare är Jan Olof Wiklund, personnummer Arvika Musikpub AB:s ansökan den 25 juni Personbevis ny delägare den 28 maj Registeruppgifter från Bolagsverket den 17 maj Årsstämmoprotokoll för Arvika Musikpub AB den 25 april Aktiebok för Arvika Musikpub. Intyg på godkänt kunskapsprov avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Jan Wiklund. Polismyndigheten Värmlands yttrande den 3 juli Skatteverkets yttrande den 2 juli Tillståndsenhetens tjänsteskrivelse den 20 augusti Utskottets beslut Kommunledningsutskottet beslutar att Arvika Musikpub AB, organisationsnummer med serveringsställe Wilmas Musikpub, Magasinsgatan 8 i Arvika beviljas fortsatt stadigvarande tillstånd till att servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck till allmänheten. forts

9 Kommunledningsutskottet KLU 206 forts Godkänd serveringslokal är restauranglokal och uteservering enligt ritning den 9 mars Servering får pågå alla dagar mellan klockan och i restaurangen. På uteserveringen får servering pågå mellan klockan och söndag till torsdag samt mellan klockan och på fredagar, lördagar och helgdagsafton. Utdrag till Sökanden Alkoholinspektören Akten

10 Kommunledningsutskottet KLU 207 Dnr KS 2012/ Överklagande av beslut om att återkalla serveringstillstånd, Amore Restaurang t avser serveringsstället Amore Restaurang, Järnvägsstationen, Arvika. Tillståndshavaren är enskild firma. Tillståndshavaren har inkommit med en överklagan av Kommunledningsutskottets beslut den 5 augusti , att återkalla Amore Restaurangs tillstånd att servera alkoholdrycker. Överklagandet har inkommit i rätt tid. Tillståndsenheten har prövat ärendet enligt 27 förvaltningslagen, och har inte funnit skäl att ändra beslutet. Kommunledningsutskottets protokoll den 5 augusti 2013, 191. Amore Restaurangs överklagande den 29 augusti Tillståndsenhetens yttrande den 30 augusti Utskottets beslut Kommunledningsutskottet beslutar, enligt s delegation, att föreslå förvaltningsrätten att fastställa beslut fattat av Kommunledningsutskottet den 5 augusti 2013, 191, att återkalla serveringstillståndet för Amore Restaurang, Järnvägsstationen, Arvika. Tillståndsenhetens yttrande bifogas som eget yttrande i ärendet. I yttrandet och de bifogade handlingarna framgår med all önskvärd forts

11 Kommunledningsutskottet KLU 207 forts tydlighet att tillståndsinnehavaren är väl informerad om gällande regler. Utdrag till Alkoholinspektören Förvaltningsrätten

12 Kommunledningsutskottet KLU 208 Dnr KS 2013/ Träningsmöjligheter kring Sågudden s ordförande förselår att förvaltningen ges i uppdrag att se över och förstärka möjligheterna till träning i form av ett utegym i anslutning till gång- och cykelvägarna genom Sågudden. s ordförandes förslag den 2 september Utskottets beslut Kommunledningsutskottet beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att se över och förstärka möjligheterna till träning i form av ett utegym i anslutning till gång- och cykelvägarna genom Sågudden. Utdrag till Bitr kommundirektören

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s) 1(1) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag 2 september 2004, Klockan 13.00 16.50 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-15.00 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare för Kari Andersson (M) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer