GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01"

Transkript

1 Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGSRAPPORT Representation Revisorskollegiet Projektledare: Projektmedarbetare: Fredrik Jerntorp Lotta Onsö Kaj Oldrup Postadress: Stadshuset, Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): Hemsida:

2 1 SAMMANFATTNING INLEDNING/ BAKGRUND Bakgrund SYFTE, REVISIONSFRÅGOR OCH AVGRÄNSNING Syfte och revisionsfrågorfrågor Avgränsning REVISIONSKRITERIER Skatteverkets regler och ställningstaganden Malmö stads regelverk för representation GRANSKNINGSANSVARIGA OCH STYRGRUPP METOD RESULTAT AV GRANSKNINGEN Policys, riktlinjer och anvisningar Tekniska nämnden (gatukontoret) Tekniska nämnden (Fastighetskontoret) Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Årliga representationskostnader Tekniska nämnden (gatukontoret) Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Fakturor, kontering och momsavdrag Tekniska nämnden (gatukontoret) Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Deltagare, syfte och aktivitet Tekniska nämnden (gatukontoret) Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Betal- och kreditkort Tekniska nämnden (gatukontoret) Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen SLUTSATS KÄLLOR (15)

3 1 Sammanfattning Representation är ett samlingsbegrepp som avser de händelser då personer inom en organisation antingen mottar eller visar uppskattning via exempelvis gåvor eller gästfrihet. I begreppet extern representation innefattas aktiviteter som har ett direkt samband med verksamheten och som syftar till att inleda eller utveckla viktiga förbindelser med utomstående aktörer. Representationen kan även vara intern och riktas då mot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja god atmosfär på arbetsplatsen. Det finns regelverk för representation i Malmö stad. Ur förtroendesynpunkt är det viktigt att dessa följs. Revisorskollegiet har i sin riskbedömning 2014 bedömt att det föreligger behov för granskning av Malmö stads representationshantering. Granskningen avser Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Malmö stads centrala anvisningar för representation (ekonomihandboken 4.10) uppdateras frekvent och är aktualiserad med skatterverkets regler och ställningstaganden. Ekonomihandboken används som grund för förvaltningarnas lokala anvisningar avseende representation. Kommunstyrelsen beslutade 1994 om kommungemensamma riktlinjer avseende representation, riktlinjen är delvis inaktuell och följer inte skatteverkets nuvarande regler och ställningstaganden fullt ut. Granskningen har påvisat att riktlinjen är huvudsakligen okänd i Malmö stad och bör uppdateras för att inte skapa osäkerhet kring vilka regler som gäller. Granskningen har visat att det finns lokala riktlinjerna på förvaltningarna som är beslutade, aktuella och tydliga. Malmö stads totala representationskostnader (interna och externa) för 2013 uppgick till ca 22 miljoner kronor varav kommunstyrelsen hade den enskilt största totala kostnaden på cirka 2,5 miljoner kronor. Representationskostnaderna bedöms ha ett omedelbart samband med verksamheten. Granskningsresultatet visar att Skatteverkets regler och ställningstaganden angående underlag och dokumentation i form av syfte och deltagare ofta inte efterlevs. Syfte med representationen och deltagare måste alltid framgå. Exempel på syfte såsom Frukostmöte med Samhällsbyggarna, vänner från KGV och Arkitektmingel etc. beskriver inte syftet i enlighet med skatteverkets regler och ställningstaganden. Det är förvaltningens ansvar att styrka att sammankomsten uppfyller kraven på representation. Granskningen visar att Eurocard med kommunalt betalningsansvar används ändamålsenligt enligt fastställt regelverk. Det finns goda rutiner för sammanställning av alla betalkort vid bokslut. Kommuncentrala anvisningar anger att tilldelning av kreditkort med kommunalt betalningsansvar ska ske restriktivt och endast till de medarbetare som har särskilda skäl att inneha denna generella betalningskapacitet. Stadbyggnadskontoret med cirka 200 anställda innehar åtta stycken kreditkort med kommunalt betalningsansvar och bör säkerställa att kortinnehavarnas särskilda behov föreligger. Inköpskort på exempelvis Jula, Martin Olsson, Snabbgross och Claes Ohlsson beslutas av respektive förvaltningschef. Förvaltningarna bör gå igenom vilka av dessa inköpskort som strider mot ramavtal samt kontrollera att maxlimit är i enlighet med de centrala anvisningarna i ekonomihandboken. 3 (15)

4 2 Inledning/ bakgrund 2.1 Bakgrund Representation är ett samlingsbegrepp som avser de händelser då personer inom en organisation antingen mottar eller visar uppskattning via exempelvis gåvor eller gästfrihet. I begreppet extern representation innefattas aktiviteter som har ett direkt samband med verksamheten och som syftar till att inleda eller utveckla viktiga förbindelser med utomstående aktörer. Representationen kan även vara intern och riktas då mot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja god atmosfär på arbetsplatsen. Det finns regelverk för representation i Malmö stad. Ur förtroendesynpunkt är det viktigt att dessa följs. Revisorskollegiet har i sin riskbedömning 2014 bedömt att det föreligger behov för granskning av Malmö stads representationshantering. Granskningen avser kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 3.1 Syfte och revisionsfrågorfrågor Granskningens övergripande syfte är att kontrollera om kommunstyrelsens och nämndernas kontroll avseende representation är tillfredsställande. Revisionsfrågor: Är Malmö stads anvisningar/ riktlinjer anpassade till skatteverkets regelverk? Finns lokala riktlinjer för representation och vem beslutar dessa? Hur stor är den årliga kostnaden för representation och hur motiveras volymen? Framgår det tydligt av fakturorna vad som ingår i utgiften? Är redovisningen rätt avseende kontering, momsavdrag? Finns uppgift om deltagare, syfte och aktivitet bifogat? Utfärdas kreditkort med kommunalt betalningsansvar och används korten ändamålsenligt? 3.2 Avgränsning Granskningen kommer att avgränsas till kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Tidsmässigt avgränsas granskningen till första halvåret (15)

5 4 Revisionskriterier 4.1 Skatteverkets regler och ställningstaganden Nedan anges ett urval av Skatterverkets regler och ställningstaganden: Förmån av kost vid extern eller intern representation är skattefri (11 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1 229 IL). När det gäller intern representation gäller skattefriheten enbart vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga. Skatteverket framhåller att det är en förutsättning att det är fråga om i huvudsak interna möten, sammankomsten ska ha en varaktighet på högst en vecka och mötet ska inte heller hållas regelbundet med kort mellanrum. Likaså ska det vara gemensamma måltidsarrangemang. I Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. (SKV A 2004:5) ställs det krav på underlag och dokumentation. Anteckningar ska föras på restaurangnota eller liknande verifikat som visar representationsutgiftens storlek samt ett samband mellan de personer som deltar och den aktuella verksamheten. Exempelvis bör uppgifter kring datum för representationen, namn och befattning eller yrke på de personer som representationen utövas mot samt syfte antecknas. Uppgifterna på verifikatet bör, enligt Skatteverket, antecknas på ett varaktigt sätt. Den ingående momsen är inte avdragsgill i sin helhet vid representation. Vid utgifter för lunch, middag eller supé medges ett avdrag för mervärdeskatt med högst 10,80 kronor per person, vilket motsvarar en måltid på 90 kronor. Om måltiden innefattar inslag av spritdryck, vin eller alkohol uppgår avdraget för mervärdesskatt till 14 kronor per person eftersom mat och alkoholhaltig dryck numera har olika momssatser. 4.2 Malmö stads regelverk för representation KS beslut från , 426 om riktlinjer för representation. Detta gäller för alla stadens nämnder. Stadskontorets kommungemensamma anvisningar i ekonomihandboken - primärt avsnitt 4.10 Representation. Kommunövergripande regelverk för kredit- och betalkort. Fastställt Nämndspecifika riktlinjer och anvisningar 5 (15)

6 5 Granskningsansvariga och styrgrupp Projektledare från revisionskontoret: Fredrik Jerntorp Kvalitetsgranskare från revisionskontoret: George Smidlund Projektmedarbetare: Lotta Onsö och Kaj Oldrup, certifierad kommunal revisor. Styrgrupp KS ur revisorskollegiet: Sten Dahlvid, Per Lilja, Anneli Bojesson och Berit Söderholm Sakkunniga revisorer har prövat oberoende med mera i enlighet med SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. 6 Metod Granskningen omfattar representationskostnader inom avgränsade nämnder och styrelse och avser perioden Uppdraget har genomförts genom dokumentgranskning av styrdokument och regelverk. Ett urval av fakturor, kvitton eller dylikt som har samband med representation har granskats på respektive nämnd/ styrelse för perioden januari till maj Intervjuer har genomföras för att kartlägga nämndens arbete med representation. Analyser har gjorts för att uppfylla syftet med granskningen. Granskningsresultatet presenteras med utgångspunkt från varje revisionsfråga och uppdelas på respektive nämnd/ styrelse. Slutsatser och bedömningar grundar sig på en sammanvägning av respektive nämnds och styrelses granskningsresultat samt för varje enskild nämnd/ styrelse. 7 Resultat av granskningen 7.1 Policys, riktlinjer och anvisningar Policys och riktlinjer avseende representation fastställs av de enskilda förvaltningarna. Kommungemensamma riktlinjer för representation finns fastställda och beslutades av kommunstyrelsen Riktlinjen är inte uppdaterad utifrån skatteverkets regler och ställningstaganden Huvuddelen av granskningens respondenter anger att det inte finns kännedom om riktlinjen. I Malmö stads anvisningar (ekonomihandboken) beskrivs regelverket för representation, både utifrån skattemässiga och bokföringsmässiga aspekter. Exempelvis för gåvor beskrivs vilka gränser som finns för skattefrihet. Överstiger förvaltningen denna gräns ska gåvan hanteras på ett visst sätt. Ekonomihandboken anger inte att förvaltningen inte får ge en gåva överstigande gränsvärdet för skattefrihet utan vilka konsekvenser detta får och hur förvaltningen ska hantera bokföringsposten. Samma gäller både extern och intern representation. Ekonomihandboken anger inget om att man t ex inte får eller får bjuda på alkohol utan bara hur bokföringsposten ska hanteras i redovisningen. Stadskontoret uppdaterar ekonomihandboken löpande och personalen håller sig uppdaterad inom ämnet genom att prenumerera nyhetsbrev som berör skattefrågor samt genom en aktiv omvärldsbevakning, ex domstolsutslag och kontaktnät med andra organisationer. Ekonomihanbokens innehåll är på en generell nivå så att fakta kan användas av 6 (15)

7 alla förvaltningar. Granskade förvaltningar anger att de har ekonomihandboken som grund till sina fastställda riktlinjer och anpassar språk, terminologi samt exempel utifrån den egna verksamheten. Malmö stads redovisningschef menar att de flesta, både ekonomer och verksamhetsansvariga, är medveten om att representation och skattefrågor är ett komplext område. Vidare anger redovisningschefen att det finns en risk när förvaltningarna har egna anvisningar men att stadskontorets ekonomiavdelning ofta får frågor från förvaltningarna hur de ska gå till väga i en viss situation. Redovisningschefen anger att förvaltningarna frågar stadskontoret innan de gör något men att det händer att de även kontaktar stadskontoret efter det att representationen ägt rum. Nedan anges respektive nämnds interna riktlinjer/ anvisningar för representation: Tekniska nämnden (gatukontoret) Gatukontoret har en rutinbeskrivning för rese- och representationsregler som anger vägledning avseende extern och intern representation, momsavdrag, kostförmån och tjänsteresor. Rutinbeskrivningen har beslutats av ekonomichef. Gatukontoret har även en anvisning för kontering av representation och resor. Lathunden anger hur kontering, momsavdrag och kostnader som ska konteras på kontot samt i vissa fall krav på upplysningar i verifikationen för konton aktuella för kostnader med anknytning till representation och resor. Lathunden är godkänd av redovisningsansvarig Tekniska nämnden (Fastighetskontoret) Fastighetskontoret har en instruktion för personalsociala aktiviteter som ger information om vilka representationsregler som gäller och anger ansvarsfördelning för personalsociala aktiviteter. Exempelvis att HR-avdelningen ansvarar för att en ny medarbetare välkomnas med blomma på skrivbordet. Instruktionen är beslutad av ledningsgruppen. Fastighetskontoret har även en anvisning för kontering av representation, resor och körning med egen bil i tjänsten samt förmån vid interna sammankomster. Anvisningen är godkänd av redovisningsansvarig Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningen har anvisningar för representation och gåvor till anställda som är beslutad av förvaltningsledningen. Anvisningen avser extern och intern representation, kontering, momsavdrag och kostförmåner. Anvisningen uppdateras löpande och finns att tillgå på intranätet. Anvisningen innehåller även vissa beräknings- och konteringsexempel. Förvaltningen har representation som ett kontrollmoment i nämndens interna kontrollplan. Kontrollen avser att dokumenterade rutiner följs i verksamheten vad gäller syfte, momsavdrag, rätt attestant, deltagarförteckning, rätt kvitton och att fakturan specificerar kostnaden för maträtter och drycker. Granskningen utförs genom stickprov Kommunstyrelsen Förvaltningsledningen har fastställt interna regelverk avseende intern representation. Näringslivsavdelningen som turismenheten är en del av har en egen riktlinje vid representation. Bland annat för att reglera förplägnadens omfattning och skydda mot misstanke om mutbrott. Regelverken kommuniceras utöver att de finns i intranätet som en del i chefsutbildningen. Kommunstyrelsen har även 1994 fastställt kommungemensamma riktlinjer för representation som avser samtliga stadens nämnder. 7 (15)

8 7.2 Årliga representationskostnader Malmö stads totala externa representationskostnader för 2013 uppgick till 12,6 MSEK. De totala interna representationskostnaderna uppgick till 9,4 MSEK. Nedan anges granskade nämnders/ styrelsens årliga representationskostnader Tekniska nämnden (gatukontoret) Gatukontoret externa representationskostnader för 2013 var tkr. Kostnaderna består av bland annat av Eurovision Song Contest (949 tkr), Öresundsfestivalen (114 tkr) samt diverse projekt inom Arrangemangsenheten. Gatukontorets externa representationskostnader för januari till maj 2014 var 133 tkr och består bland annat av EU-projekt samt en avtackning. Gatukontorets interna representationskostnader för 2013 var 758 tkr och består av bland annat kostnader för julfest, ekonomdag samt ledningens representationskostnader och avtackning. Gatukontorets interna representationskostnader för januari till maj 2014 var 173 tkr Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Fastighetskontorets externa representationskostnader för 2013 var 168 tkr. Största posten avser representation i samband med verksamhetsarrangemang på Katrinetorp (97 tkr). Fastighetskontorets externa representationskostnader för januari till maj 2014 var 31 tkr och består bland annat av en studieresa samt avtackning. Fastighetskontorets interna representationskostnader för 2013 var 111 tkr. Kostnaden avser bland annat avtackning av förre fastighetsdirektören (46 tkr) samt en personalfest med avtackning av fastighetsdirektören (13 tkr). Fastighetskontorets interna representationskostnader för januari till maj 2014 var 10 tkr Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontorets externa representationskostnader för 2013 var 515 tkr. Största kostnaden avser kommunikationsenheten (270 tkr) varav 147 tkr avsåg anordnandet av stadsbyggandets dag. Stadsbyggnadskontorets externa representationskostnader för januari till maj 2014 var 75 tkr och består bland annat av en byggherreträff (10 tkr). Stadsbyggnadskontorets interna representationskostnader för 2013 var 381 tkr. Kostnaden avser bland annat ledningens representationskostnader samt förvaltningens julfest. Stadsbyggnadskontorets interna representationskostnader för januari till maj 2014 var 33 tkr Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens externa representationskostnader för 2013 var tkr. Posten avser bland annat frukostmöten med företagare, MIPIM (internationella fastighets- och investeringsmässan), ledarutbildning, arbetsmiljöutbildning samt extern representation i anslutning till Malmö sociala kommission. De externa representationskostnaderna för januari till maj 2014 var 490 tkr och består bland annat av näringslivenhetens frukostmöten med företagare, ledarutbildning samt arbetsmiljöutbildning. Kommunstyrelsen interna representationskostnader för 2013 var 737 tkr. Några större arrangemang är ekonomidagar, julfest samt middag i samband omorganisationen Stadskontorets interna representationskostnader för januari till maj 2014 var 146 tkr. 8 (15)

9 7.3 Fakturor, kontering och momsavdrag Stickprov har tagits på konton för representation. Analytisk granskning med några stickprov har även tagits på kontona livsmedel och övriga främmande tjänster för att se om dessa konton används för representation Tekniska nämnden (gatukontoret) Ekonomienhetens egen kontroll av representation i de dagliga rutinerna består av att granska betalfilen. Där samtliga representationsfakturor, syfte, deltagarförteckning, moms och kontering kontrolleras. Vid eventuella fel går de direkt tillbaka till attestanten. På samtliga representationsfakturor förutom en framgår det tydligt vad som ingår i utgiften. Sex fakturor hade felaktigt momsavdrag enligt uppgifter i befintlig verifikation. Oftast har gatukontoret tagit in den moms som står på fakturan utan att korrigera vilket gett för högt momsavdrag. Det förekommer även att antalet deltagare på deltagarförteckningen inte är lika många som de portioner som fakturerats och att momsavdraget därför är för högt för angivna deltagare. I vissa fall är inte deltagarlistorna kompletta eller saknas. I dessa fall är det ibland svårt att avgöra om korrekt moms är dragen. I ett fall är antingen konteringen eller momsen fel. Fakturan är konterad som representation och har i så fall för högt momsavdrag. Däremot tyder anteckningen på att det egentligen är en personalkonferens men program saknas. Några fakturor kan vara felkonterade, vilket är oklart då det sällan står organisatorisk tillhörighet på deltagare vilket gör det svårt att bedöma om representationen är intern eller extern Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Ekonomiavdelningen på fastighetskontoret gör egna årliga stickprov på konton inom förtroendekänsliga områden. Sedan 2012 är rutinen formaliserad och rapport skrivs. Resultatet av stickprov redovisas i ledningsgrupp. Rättningar och information förmedlas till respektive avdelning. Genom rutinen för fakturahantering utförs också extra kontroller av förtroendekänsliga områden. Fakturor kommer till ekonomienheten för kontering efter att syfte och deltagare anges. Det görs även manuell kontroll innan utbetalning då ekonomienheten genom leverantörerna försöker identifiera exempelvis restauranger och konferensanläggningar. På alla representationsfakturor framgår det tydligt vad som ingår i utgiften. Kontering och momsavdrag har i huvudsak varit korrekt. Mindre avvikelser har kommunicerats till förvaltningen Stadsbyggnadsnämnden Ekonomienhetens egen kontroll av representation i de dagliga rutinerna består av att granska betalfilen och kontrollera alla fakturor man misstänker avser representation. Felaktigheter rättas och berörda informeras. På alla representationsfakturor framgår det tydligt vad som ingår i utgiften. För mycket moms har dragits i två fall varav en vid gåva. I ett fall är konteringen fel då inramning av kartor för framtida uppvaktningar är bokförda som gåva trotts att de inte getts bort till någon som gåva än. I ett fall är det svårt att avgöra om konteringen som extern representation är korrekt då det inte står organisatorisk enhet på deltagarna. 9 (15)

10 I ett fall är antingen konteringen eller momsavdraget fel. Fakturan avser konferenspaket för personer inom Malmö stad och Malmö högskola. Fakturan är bokförd som extern representation men all moms är dragen för att förvaltningen ser det som en konferens. Förvaltningen har bokfört utifrån en klassificering men beräknat momsen utifrån en annan. Fakturan är jämt delad mellan fem förvaltningar inom staden som även står för kostnaderna för Malmö högskolas personal Kommunstyrelsen All kontering och daglig kontroll på stadskontoret sköts av administrativa enheten. Kontroll sker dels vid konteringen av fakturor men också vid utbetalningstillfället. Stickprov har tagits på konton för representation. På samtliga representationsfakturor framgår det tydligt vad som ingår i utgiften. Granskningsresultatet har inte påvisat några fel avseende kontering och momsavdrag. 10 (15)

11 7.4 Deltagare, syfte och aktivitet Tekniska nämnden (gatukontoret) Granskade deltagarförteckningar har vid granskningstillfället varit bristfälliga vid fyra fall och i ett fall saknats helt. Brist avseende deltagare avser oftast att namngivna personer inte anges, istället anges eventet och antalet personer. Granskningen har även påvisat att antalet namn och fakturerade portioner inte alltid överensstämmer. Brister i deltagarlistor gör att det blir svårt att bedöma såväl kontering som korrekt momsavdrag. Det finns brister i angivande av syften. I samtliga stickprov finns en anteckning eller bilaga bifogat men i hälften av stickproven saknas beskrivning av syfte. Det står ofta anteckningar som kick-off, avslutningsfest eller workshop samt en lista med namn utan organisationstillhörighet. Samband med verksamheten är i flera fall svårt att tyda. Det är förvaltningens ansvar att styrka att sammankomsten uppfyller kraven på representation Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Granskningen påvisar inga avvikelser bifogade deltagarförteckningar. Brister finns avseende angivande av syfte. I samtliga fall finns någon form av anteckning som anger vilka man träffat men huvuddelen anger inte själva syftet med mötet. Det är förvaltingens ansvar att styrka att sammankomsten uppfyller kraven på representation men angivna uppgifter för att kunna göra denna bedömning saknas i flera fall. Vissa anteckningar går inte att förstå för en utomstående då de innehåller förkortningar och namn på grupper utan förklaring exempelvis Frukostmöte med Samhällsbyggarna eller vänner från KGV Stadsbyggnadsnämnden Organisatorisk tillhörighet avseende deltagare framkommer i alla utom ett fall. I samtliga stickprov finns en anteckning eller bilaga bifogat men i hälften av stickproven saknas beskrivning av syftet. Det står ofta anteckningar som såsom exempelvis Arkitektmingel, Återkoppling byggherrar eller Projekt: Inno Carneval/ UngBo. Det är förvaltningens ansvar att styrka att sammankomsten uppfyller kraven på representation Kommunstyrelsen Deltagare anges tydligt i samtliga stickprov. I några fall fall bör syftet anges tydligare. I samtliga stickprov finns en anteckning eller bilaga bifogat men i två av stickproven saknas beskrivning av syftet. 11 (15)

12 7.5 Betal- och kreditkort I Malmö stads anvisningar för kredit- och betalkort står bland annat att: Kredit- och betalkort med kommunalt betalningsansvar innebär att innehavare tilldelas en möjlighet att löpande besluta om inköp för kommunens räkning. Ett kort med kommunalt betalningsansvar är att likställa med en handkassa varför motsvarande intern kontroll och tillsyn gäller. Således ska tilldelning av dessa kort ske restriktivt och endast till de medarbetare som har särskilda skäl att inneha denna generella betalningskapacitet. Kredit- och betalkort med kommunalt betalningsansvar får endast användas för inköp i tjänsten. Privat användning är därmed inte tillåten. Inköpskort avses främst de leverantörsspecifika kredit- och betalkort som kan erhållas hos t.ex. Coop, ICA eller IKEA. Korten erbjuder många gånger en mer praktisk hantering av icke planerade inköp. Förvaltningschef, alternativt av den funktion som har erhållit delegation, har beslutsrätt för tilldelning av inköpskort och ska underteckna ansökan. I första hand ska kreditkort från avtalsleverantör Eurocard användas. Nedan anges granskade nämnders/ styrelsens användning av kredit- och betalkort med kommunalt betalningsansvar Tekniska nämnden (gatukontoret) Det finns fyra Eurocard där kommunen har betalningsansvaret (limit: tre kort har 50 tkr/mån och ett har 10 tkr). Utöver Eurocard finns kort på IKEA, Coop, Martin Olsson, Jula och Snabbgross med kommunalt betalansvar. På IKEA-korten är kreditgränsen 100 tkr. Anledningen till det höga kreditbeloppet hos IKEA enligt förvaltningen är att IKEA inte har någon lägre gräns på företagskort. Gatukontoret har en rutinbeskrivning över hur Eurocardfakturor ska hanteras och konteras av medarbetarna. Standard sedan 2010 är att anställda erbjuds Eurocard med personligt betalningsansvar men där gatukontoret står för administrativa avgifter. Förvaltningen har även en rutin för sammanställning av alla betalkort vid bokslut. Alla betalkort har listas med ansvarig person. Exempelvis ska det kontrolleras att korten finns tillgängliga och att behovet kvarstår. Innehavare av kort med gatukontoret som betalningsansvarig ska intyga på blankett att de innehar sitt kort. Ekonomienheten ska kontrollera att personen är anställd samt om kortet används under året, om inte ska kortet avslutas. En miss i rutinen upptäcktes vid granskning då det visade sig att KF-kortet inte använts sedan Möjligen tillämpas rutinen i första hand på Eurocards kort. Granskningen av användandet av kredit- och betalkort har inte föranlett några avvikelser från Malmö stads riktlinjer Tekniska nämnden (fastighetskontoret) Det finns inga Eurocard med kommunalt betalningsansvar. De sex Eurocard som finns har alla privat betalningsansvar där staden inte står någon ekonomisk risk. På förvaltningen finns även inköpskort/företagskort på IKEA, C Malmborg AB, Malmborg Caroli City och Claes Ohlson. Vid köp på korten erhålls faktura. På kortet på Claes Ohlson finns en kredit på kr. Granskningen av användandet av kredit- och betalkort har inte föranlett några avvikelser från Malmö stads riktlinjer. 12 (15)

13 7.5.3 Stadsbyggnadsnämnden Det finns åtta Eurocard där staden står som betalningsansvarig då. Intervjuad redovisningsansvarig på stadsbyggnadskontoret anger att ledningsgruppen har funnit alternativet med kommunalt betalningsansvar bäst då de använt dessa kort länge. Förfarandet är godkänt av stadskontoret. Stadsbyggnadskontoret har en rutin för ansökan, redovisning och hur återkallande av kort går till. Granskningen av användandet av kredit- och betalkort har inte föranlett några avvikelser från Malmö stads riktlinjer Kommunstyrelsen Stadskontoret har en intern rutin för betal- och kreditkort. Per fanns elva Eurocard där staden står som betalningsansvarig. Innehavet av Eurocard där staden står som betalningsansvarig är strikt kopplat till behovet av detta betalningsmedel i tjänsten. På förvaltningen finns även fyra inköpskort/företagskort på Statoil, IKEA, IKEA Business och Coop. Stadskontoret stämmer av betal- och kreditkorten utifrån en förteckning över Malmö stads aktiva kort som Eurocard förser via ekonomiavdelningens finansenhet. De elva aktiva korten är förtecknade. Granskningen av användandet av kredit- och betalkort 2014 har inte föranlett några avvikelser från Malmö stads riktlinjer. 13 (15)

14 8 Slutsats Malmö stads centrala anvisningar för representation (ekonomihandboken 4.10) uppdateras frekvent och är aktualiserad med skatterverkets regler och ställningstaganden. Ekonomihandboken används som grund för förvaltningarnas lokala anvisningar avseende representation. Kommunstyrelsen beslutade 1994 om kommungemensamma riktlinjer avseende representation, riktlinjen är delvis inaktuell och följer inte skatteverkets nuvarande regler och ställningstaganden fullt ut. Granskningen har påvisat att riktlinjen är huvudsakligen okänd i Malmö stad och bör uppdateras för att inte skapa osäkerhet kring vilka regler som gäller. Granskningen har visat att det finns lokala riktlinjerna på förvaltningarna som är beslutade, aktuella och tydliga. Malmö stads totala representationskostnader (interna och externa) för 2013 uppgick till ca 22 miljoner kronor varav kommunstyrelsen hade den enskilt största totala kostnaden på cirka 2,5 miljoner kronor. Granskade nämnders största representationskostander avsåg Eurovision Song Contest, festivaler (bland annat Malmöfestivalen och Öresundsfestivalen), verksamhetsarrangemang på Katrinetorp, stadbyggandets dag, MIPIM och representation i samband med Malmös sociala kommission. Representationskostnaderna bedöms ha ett omedelbart samband med verksamheten. Huvuddelen av granskade representationsfakturor visar tydligt vad som ingår i utgiften. Granskningsresultatet visar att kontering och momsavdrag i huvudsak är korrekt bokfört i granskade förvaltningar. Vissa avvikelser har noterats vilket framkommer av granskningsresultatet. Granskningsresultatet visar att Skatteverkets regler och ställningstaganden angående underlag och dokumentation i form av syfte och deltagare ofta inte efterlevs. Syfte med representationen och deltagare måste alltid framgå. Exempel på syfte såsom Frukostmöte med Samhällsbyggarna, vänner från KGV och Arkitektmingel etc. beskriver inte syftet i enlighet med skatteverkets regler och ställningstaganden. Det är förvaltningens ansvar att styrka att sammankomsten uppfyller kraven på representation. Granskningen visar att Eurocard med kommunalt betalningsansvar används ändamålsenligt enligt fastställt regelverk. Det finns goda rutiner för sammanställning av alla betalkort vid bokslut som listas med ansvarig person. Det kontrolleras att korten finns tillgängliga och att behovet kvarstår. Kommuncentrala anvisningar anger att tilldelning av kreditkort med kommunalt betalningsansvar ska ske restriktivt och endast till de medarbetare som har särskilda skäl att inneha denna generella betalningskapacitet. Stadbyggnadskontoret med cirka 200 anställda innehar åtta stycken kreditkort med kommunalt betalningsansvar och bör säkerställa att kortinnehavarnas särskilda behov föreligger. Inköpskort på exempelvis Jula, Martin Olsson, Snabbgross och Claes Ohlsson beslutas av respektive förvaltningschef. Förvaltningarna bör gå igenom vilka av dessa inköpskort som strider mot ramavtal samt kontrollera att maxlimit är i enlighet med de centrala anvisningarna i ekonomihandboken. Exempelvis har IKEA lägre kreditgräns än 100 tkr. 14 (15)

15 9 Källor Namn Abramo, Charlotta Eklund, Elisabeth Holmberg, Ulla-Karin Johansson, Lisa Mellbourn, Filippa Valsberg, Charlotte Funktion/organisation Redovisningsansvarig, GK Redovisningschef, stadskontoret Administrativ chef, stadskontoret Kamrer, GK Enhetschef, FK Redovisningsansvarig, SBK 15 (15)

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Revisionsrapport Markus Zackrisson Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Granskning av representation Mjölby kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Revisionsfråga

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Landstinget i Jönköpings län Granskning av representation Sofia Blixtberg Elisabeth Björk Certifierad kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Riktlinje för representation och gåvor 1(6) BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER ANSVARIG AVD Ekonomi- och finanschef 2015-12-18 Ks 2015/1254 EFA DOKUMENTANSVARIG DOKUMENTTYP GÄLLER FRÅN DATUM UPPDATERAD

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

2012-09-19 Dnr: MIUN 2012/1442. Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 1 Extern och intern representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Uppföljning IT-granskningar. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Uppföljning IT-granskningar Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2013-06-12 RAPP Uppföljning IT-granskningar Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Rapport 14 januari 2015 Landstinget i Kalmar Län Granskning av intern kontroll avseende vissa kostnadsslag Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...5 2.1. Uppdrag...5 2.2. Bakgrund...5 2.3. Syfte

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation. KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster inom Gamla Byn AB KPMG AB 2012-11-05 Antal sidor: 4 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan

momsavdrag moms 1) 250,00 kr exkl budavgift 650,00 kr 10,80/person vid momssats 12%, 22,50/person vid momssats 25%, 14,00/person se punkt 3) ovan Lathund representation m.m. Uppdaterad 2016-03-15 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde 3GSKOLA : SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-01 Dnr HS 2015/668 Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde Härmed fastställer jag riktlinjer för representation vid Högskolkan i Skövde. Riktlinjerna

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING

FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR REGION GOTLAND RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION, UPPVAKTNING OCH MINNESGÅVOR SAMT REGLER FÖR FLAGGNING Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2009-11-23. Ändrad

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av resor, representation samt företagskort

Granskning av resor, representation samt företagskort Granskning av resor, representation samt företagskort Varbergs kommun Antal sidor 11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 2 2.2 Avgränsning 2 2.3

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2016-10-07 Per-Richard Lindgren 08-5909 7118 Dnr Fax KS/2016:345 per-richard.lindgren@upplandsvasby.se Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms

Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Nynäshamns kommun Granskning av rutiner för redovisning av moms Oktober 2010 Jonas Eriksson Åsa Sandgren Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och revisionsfråga... 1 Avgränsning och revisionsmetod...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer