Granskning av intern och extern representation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern och extern representation"

Transkript

1 Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad

2 Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Granskningsbakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Revisionsmetod och avgränsning Granskningsresultat Regler och riktlinjer Riktlinjer för representation och uppvaktning Anvisning för representation och uppvaktning Riktlinjer för resor Anvisningar för resor Bedömning Efterlevnad av regler och riktlinjer Intern representation Extern representation Resor Bedömning Rutiner och kontroller Behörighet och kontroll Bedömning... 9 Solna stad

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning har på uppdrag av Solna stads förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av intern och extern representation samt resor, kurser och konferenser. Granskningen har syftat till att besvara huruvida den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga poster som intern och extern representation som kurser och konferenser i Solna stad är tillräcklig. Granskningen har genomförts via studier av för granskningen relevanta dokument såsom riktlinjer och anvisningar avseende representation och resor, och en registeranalys har genomförts för perioden avseende kontogrupp 710xx Representation, 711xx Personalrepresentation och 705xx Resekostnader. Vår sammanfattande bedömning är att Solna stads struktur, system och rutiner för intern kontroll avseende förtroendekänsliga poster som representation, kurser och konferenser i huvudsak är tillräckliga. Det finns dock utvecklingspotential gällande tillämpningen av system och rutiner som kan stärka den interna kontrollen, som huvudsakligen rör säkerställande av räkenskapsmaterialets kvalitet. Bedömningen grundas på att riktlinjer och anvisningar avseende representation och resor är ändamålsenliga med avseende på tydlighet och aktualitet, samt att riktlinjer och anvisningar i huvudsak efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Det finns även rutiner och kontroller för att säkerställa korrekt hantering av kostnader för resor och representation. Vi har inom ramen för denna granskning inte observerat några avvikelser från gällande riktlinjer, anvisningar eller rutiner eller felaktigheter som bedöms vara av allvarlig karaktär. För att säkerställa korrekt, tydlig och spårbar redovisning avseende kostnader för representation och resor rekommenderar vi Solna stad att: Säkerställa räkenskapsmaterialets kvalitet med avseende till exempelvis angivande av deltagare vid representation och resor. Tillse att minst datum, deltagare, syfte och program alltid redovisas i anslutning till utlägg för resor, framförallt avseende resor utanför Sverige. Solna stad 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Granskningsbakgrund Representation är ett samlingsbegrepp för kostnader relaterade till värdskap som har ett samband med kommunens verksamhet. Skillnad görs mellan extern och intern representation då extern representation avser utlägg relaterade till värdskap för upprätthållande av affärsförbindelse, medan intern representation avser interna kurser och planeringsmöten samt sammankomster för personalen. Representationskostnader hör till s.k förtroendekänsliga poster, och enligt Solna stads Riktlinjer för representation och uppvaktning gäller i allmänhet att representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser. Det viktigaste kravet vid representation är enligt riktlinjerna att den har ett direkt samband med verksamheten, med avseende på såväl tidpunkt och plats som de personer som deltar. De förtroendevalda revisorerna i Solna stad har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning Revisionsfråga Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga; Är den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga poster som intern och extern representation som kurser och konferenser i Solna stad tillräcklig? Revisionskriterier Följande revisionskriterier har varit vägledande för granskningen; Det finns tydliga och aktuella regler och riktlinjer för såväl extern som intern representation, med avseende till exempelvis resor och logi samt kurser och konferenser. Regler och riktlinjer för representation efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Det finns rutiner och kontroller som säkerställer korrekt hantering av representationskostnader. Räkenskapsmaterialet uppfyller kraven för redovisning av representation, exempelvis med avseende till angivande av syfte och deltagare, beslut och attest samt korrekt momsavdrag Revisionsmetod och avgränsning Dokumentstudier har genomförts av tillämpliga styrdokument såsom riktlinjer och anvisningar för representation och resor. En registeranalys har genomförts avseende perioden för kontogrupp 710xx Representation, 711xx Personalrepresentation och 705xx Resekostnader. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. Solna stad 2 av 10

5 3. Granskningsresultat 3.1. Regler och riktlinjer De kommunövergripande riktlinjer och anvisningar som finns i Solna stad avseende representation och resor har antagits av kommunstyrelsen och förvaltas av stadsledningsförvaltningen. De kommunövergripande riktlinjerna ska säkerställa riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete genom att precisera hur något ska uppnås, medan anvisningar gäller ren verkställighet av riktlinjer. De riktlinjer och anvisningar som presenteras nedan gäller för anställda och förtroendevalda i staden Riktlinjer för representation och uppvaktning I Solna stads riktlinjer för representation och uppvaktning uttrycks att det viktigaste kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten, vilket gäller för såväl tidpunkt och plats som för de personer som deltar. Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta, att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser samt att försiktighet bör iakttas vid återkommande representation mot samma person eller grupp. Representationen bör som regel även vara alkoholfri, och förekommer servering av alkohol ska det alltid ske restriktivt och med måttfullhet. Dessa övergripande principer är tillämpliga vid såväl intern som extern representation. Avseende uppvaktning så uppvaktar staden formellt anställda vid lång och trogen tjänst och vid pensionsavgång. Respektive förvaltning kan besluta om gåvor till anställda, för vilka gäller att gåvornas sammanlagda värde inte får överstiga maxbelopp per person för skattepliktig gåva. För att möjliggöra korrekt redovisning av representationskostnader föreskriver riktlinjerna att representationen ska dokumenteras på nota eller faktura där följande framgår: Namn på deltagarna Funktion/yrke i staden/företaget Syftet med representationen Det är verksamhetschefen som får ta beslut om representation och ansvarar för att representationen sker under de förutsättningar och enligt de bestämmelser som anges i reglemente och anvisningar. All representation sker inom respektive verksamhets budgetram Anvisning för representation och uppvaktning Anvisningarna för representation och uppvaktning beslutades av stadsledningsförvaltningen och redogör mer detaljerat för vad som gäller för respektive representationsform. Anvisningarna exemplifierar vad som Solna stad 3 av 10

6 räknas som intern respektive extern representation samt när representation ej får förekomma, och innehåller även hänvisningar till andra tillämpliga styrdokument såsom riktlinjer och anvisningar för betalmedel. Av anvisningarna framgår att beslut om representation för såväl anställda som förtroendevalda är verkställighet och regleras inte i delegationsordningen. Attestering av representationskostnader ska ske i enlighet med stadens attestreglemente, med undantaget att den som bjudit in till representation eller själv medverkat inte får beslutsattestera. Enligt anvisningarna ska representation i enlighet med stadens anvisning för betalmedel i första hand betalas via faktura och i andra hand med stadens inköpskort som främst ska användas för tillfälliga och mindre inköp. När faktura inkommit till fakturaportalen ska attestanten lägga till nedanstående information; Datum för och syftet med representationen Lista med namn på deltagarna, funtion/yrke i staden/organisationen/företaget Om konferenskostnader förekommer ska de styrkas med en agenda där tidsangivelser som anger omfattning tydligt framgår. Konferenskostnaden ska dock inte redovisas som representation. All tillhörande dokumentation ska enligt anvisningarna alltid scannas in och biläggas fakturan digitalt i portalen. När representationen betalas med inköpskort ska stadens riktlinje för betalmedel samt anvisning för hantering av betalmedel följas. Tydliga anteckningar ska göras på underlaget när representation resulterar i kvitton eller restaurangnotor Riktlinjer för resor Stadens riktlinjer för resor antogs med revidering av kommunstyrelsen. De reviderade riktlinjerna antogs sedan Generellt sett avseende resor är att behovet av dem ska vara påkallat av och till nytta i tjänsten, och för att få resa krävs ett beslut eller i förekommande fall en förankring för såväl tjänstemän som förtroendevalda. För resor inom eller utanför Europa fattas beslut av nämnd respektive kommunstyrelsen eller av den som nämnden eller styrelsen delegerat beslutanderätten till. Av riktlinjerna framgår för vilka syften som resor får förekomma, exempelvis kurser, konferenser, studiebesök, utbyten och projekt. För resor inom Stockholms län fordras inget särskilt beslutsunderlag, men resans syfte ska redovisas. För resor inom Sverige krävs beslutsunderlag i form av program samt beskrivning av syfte och mål med resan. För resor utanför Sverige ska den blankett för beslutsunderlag som inkluderas i riktlinjerna fyllas i och en reserapport ska upprättas efter avslutad resa Anvisningar för resor Anvisning för resor antogs av stadsledningsförvaltningen och beskriver exempelvis vilka färdmedel som företrädesvis ska användas för olika typer av resor Solna stad 4 av 10

7 samt vilka villkor som gäller för nyttjande av resebyrå, taxi eller hyrbil samt reseförsäkring. För resor ska särskild ekonomisk redovisning lämnas som underlag till fakturor och resekostnader. Till faktura ska program eller annat underlag som styrker resans innehåll bifogas, samt uppgift om resans syfte och deltagarnas namn och funktion eller yrkesroll. Personliga utlägg i samband med resor redovisas på reseräkning Bedömning Vår bedömning är att de riktlinjer som upprättats avseende representation, uppvaktning och resor för anställda och förtroendevalda i Solna stad är ändamålsenliga med avseende på exempelvis tydlighet och aktualitet. Enligt uppgift från stadsledningsförvaltningen antogs riktlinjer för såväl representation som för resor Efterlevnad av regler och riktlinjer En registeranalys har genomförts avseende perioden för kontogrupp 711xx Personalrepresentation och 705xx Resekostnader. Det totala beloppet för samtliga konton i grupperna 711xx och 705xx uppgick för år 2013 till kronor och för första kvartalet 2014 till kronor. Motsvarande belopp för första kvartalet 2013 var kronor, vilket innebär en minskning med cirka 13 procent. Inför 2014 infördes nya konton för personalrepresentation samt hotellkostnader. Ett urval om sammanlagt 49 poster har skett utifrån ovan angivna konton och perioder, och det totala beloppet för urvalet uppgår till kronor. Tabellen nedan synliggör hur det granskade beloppet fördelar sig på respektive förvaltning. KS SBN KPN KFN SN BUN ON kr kr kr kr kr kr kr För varje utbetalning som granskats har följande kontrollerats: Att syftet med utbetalningen framgår (schema/innehåll/syfte) Att det framgår vilka som deltagit samt deltagarnas funktion/yrke i staden. Utan deltagarlista går det exempelvis inte att klargöra huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare vid exempelvis representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag som får göras. Att utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till det syfte och den verksamhet som avses. Att fakturan/underlaget håller den kvalitet som kan förväntas av räkenskapsmaterial. Att korrekt momsavdrag har gjorts. Kontrollen avser i första hand att rätt momssats har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för momsavdrag som finns avseende bland annat restaurangbesök. Solna stad 5 av 10

8 Intern representation Konto Kontonamn Antal Belopp Andel Personalrepresentation ,50 62 % Förtäring ,76 12 % nämndsammanträden Minnesgåvor och % uppvaktning Totalt , % Sex verifikationer har granskats gällande konto För tre av dem bedöms korrekt momsavdrag ha skett, och i övriga tre fall har hela momsbeloppet dragits av vid två tillfällen och vid ett tillfälle redovisas inget momsavdrag. En komplett deltagarlista saknas för fyra av verifikationerna. Två av verifikationerna avseende konto rör beställning av förtäring till nämndsammanträden då avdrag har skett för hela momsbeloppet, vilket bedöms vara korrekt då beställningarnas innehåll förefaller rymmas inom ramen för enklare förtäring som inte utgör intern representation. Den tredje avser en informationsdag för omvårdnadsnämnden för vilken det inte går att bedöma vilket momsavdrag som har gjorts. I det fall då en sammankomst med varar i minst sex timmar, med mer än 14 dagars mellanrum samt då det finns ett gemensamt måltidsarrangemang, kan det finnas grund för att dra av momsen fullt ut. En förutsättning för detta är att sammankomsten är arbetsrelaterad samt att syfte och deltagare framgår tydligt. För konto minnesgåvor och uppvaktning har fem verifikationer granskats. För tre av dem som avser minnesgåva och julklappar till personal har avdrag skett för hela momsbeloppet, och gåvorna understiger det skattepliktiga värdet. En verifikation avser en tavla för vilken det inte har angetts vilken typ av gåva det gäller, och det framgår inte huruvida säljaren innehar F-skattsedel. Om ett företag saknas F-skattsedel ska köparen av varan eller tjänsten hålla inne skatt vid utbetalningen. För juridisk person gäller som regel att 30 procent av fakturerat belopp exklusive moms ska dras av och hållas inne för att sedan betalas till Skatteverket. Den sista verifikationen för konto gäller en avtackning, vars omfattning medför tveksamhet kring huruvida kostnaden faller inom ramen för intern representation eller ska hanteras som en verksamhetskostnad Extern representation Konto Kontonamn Antal Belopp Andel Värdskap ,49 43 % Förtäring ,29 50 % externa evenemang Uppvaktning, % gåvor Totalt ,8 100 % Solna stad 6 av 10

9 Sammanlagt har sex verifikationer som avser värdskap granskats, och i fyra fall bedöms korrekt momsavdrag ha tillämpats även om olika avdrag har tillämpats för samma form av evenemang. Dock finns en kostnad som medarrangör av en företagarturné upptagen som värdskap när det kan diskuteras om det inte snarare rör sig om en verksamhetskostnad. Detta gäller även för de två återstående verifikationerna som avser en studentlunch respektive en avtackning gentemot frivilligarbetare/volontärer. Kompletta deltagarlistor har lämnats i tre fall och syftet med representationen såväl som omfattningen av den med hänsyn till kostnader och deltagare framgår tydligt i fyra av sex fall. Tre verifikationer har granskats för konto Förtäring externa evenemang. I två fall framgår syftet med representationen och en tydlig deltagarförteckning finns, men avdrag för moms har skett i sin helhet. För den sista verifikationen är det inte tydligt angivet på underlaget vilka kostnader som avser förtäring, och moms är ej angiven. Konto avser uppvaktning och gåvor i form av extern representation. Avdrag för hela momsbeloppet har skett för de två verifikationerna och syftet med gåvorna framgår Resor Sex av de totalt 24 verifikationer som granskats avser resor utanför Sverige men inom Europa. För alla resor utanför Sverige ska enligt stadens riktlinjer för resor en särskild blankett som redogör för resans syfte, aktiviteter, mervärde, finansiering etcetera bifogas beslutsunderlaget. Två av verifikationerna gäller EU-projekt, en avser en studieresa för elever som studerar spanska och ytterligare en avser en resa med ungdomar till Oslo. Samtliga fyra verifikationer saknar dock en tydlig beskrivning av resans syfte, mål, aktiviteter/program, tidplan, mervärde etcetera som ska anges på enligt riktlinjerna anvisad blankett samt uppgifter om finansiering som redovisar stadens åtagande. Endast ett av EU-utbytena uppvisar en separat deltagarlista, men enligt verifikationen avser kostnaden flygbiljetter och den är konterad som hotell. I övrigt finns en studieresa till London för vilken syfte, deltagare och program anges, samt en båtresa till Åland för vilken samtliga underlag saknas. Konto Kontonamn Antal Belopp Andel Taxi ,11 8 % Flyg ,12 43 % Tåg ,99 6 % Lokala resor ,34 7 % Båt % Hotellkostnad % Totalt ,6 100 % Konto gäller resor med taxi vilka i huvudsak sker lokalt alternativt som transport mellan flygplats/station och destination, och syfte finns angivet för samtliga fem verifikationer. Solna stad 7 av 10

10 Fem verifikationer avseende konto för resor med flyg har granskats. En av verifikationerna gäller ersättning för en flygbiljett, men det är inte av underlagen möjligt att utläsa vad som har föranlett ersättningen samt Solna stads åtagande i det EU-projekt som omnämns. I två av fem fall har resebyrå använts för bokning, dock är det två olika företag som har anlitats. För två resor, ett EU-utbyte och en studieresa saknas tillhörande underlag som syftesbeskrivning, deltagarlista, program, eventuell reseberättelse och ifylld blankett för resor utanför Sverige. Vidare har tre verifikationer gällande konto för resor med tåg granskats. För en av resorna uppges resenär och syfte, och för ytterligare en finns biljetter och program bifogade men ej en komplett deltagarlista. Den sista verifikationen avser en tågresa till Oslo, vilken saknar underlag i form av syftesbeskrivning, komplett deltagarlista, program, eventuell reseberättelse och ifylld blankett för resor utanför Sverige. Konto avser lokala resor, för vilket fyra av fem verifikationer har granskats i sin helhet då underlaget varit sekretessbelagt för den femte. En av verifikationerna gäller enligt uppgift resor med barn och ledare, men det är inte möjligt att av underlaget exakt avgöra vad som föranleder att kronor av en betalkortsfaktura på totalt kronor anses vara kostnader för lokala resor. Ytterligare en faktura avser inköp av fritidskort, men inget momsavdrag har gjorts och underlag i form av kvitton finns endast för av kronor. Två verifikationer avseende konto för resor med båt har granskats. För den ena resan (till Åland) saknas samtliga underlag medan uppgift om syfte och resenär finns för den andra resan (till Visby). Konto avser kostnader för hotell och logi. En av verifikationerna som har bokats på detta konto gäller dock en flygresa till Malaga för elever vid Råsundaskolan. Ytterligare tre verifikationer avser hotellkostnader vid konferenser och utbildningsdagar för vilka syfte och program har angivits, dock saknas separat deltagarlista i ett fall Bedömning Vår bedömning är att de regler och riktlinjer som har upprättats kring extern och intern representation i huvudsak efterlevs. Det förekommer dock tveksamheter kring huruvida vissa sammankomster bör anses som verksamhetskostnader istället för representation, samt i vilken utsträckning korrekt momsavdrag tillämpas då det i förekommande fall saknas tydliga anteckningar på underlagen. I ett flertal fall saknas kompletta deltagarlistor vilket gör det svårt att i efterhand kontrollera att beslutsattest inte har gjorts av någon som deltagit vid representationstillfället. Gällande resor så förekommer det att uppgifter om syfte, deltagare och program saknas, framförallt avseende resor utanför Sverige Rutiner och kontroller Behörighet och kontroll Behörigheter för attest och kontering styrs av den attestförteckning som respektive nämnd och förvaltning har beslutat. Attestförteckningen efterlevs sedan genom Solna stad 8 av 10

11 systembehörigheter i ekonomisystemet Raindance, och det ska således enbart gå att kontera och attestera på de belopp, konton och verksamheter för vilka man har behörighet. För att kontering och momsavdrag ska ske på rätt sätt genomförs utbildningar med i första hand redovisningsekonomer på alla förvaltningar, och det finns även ett redovisningsnätverk med gemensam kompetensutveckling. På stadsledningsförvaltningen finns även en ekonom med ansvar för hanteringen av momsfrågor, och regelbundna stickprov och registerutdrag i enlighet med respektive nämnds plan för intern kontroll. Stickprov av behörigheter gentemot aktuell attestförteckning samt av momshantering och kontering är enligt uppgift en del av fortlöpande förvaltning för att säkerställa rätt uppgifter och korrekt hantering i ekonomisystemet, och ansvar för genomförande delas av stadens centrala redovisningsenhet och förvaltningarna. Redovisning av representation är även upptaget som ett stadsgemensamt kontrollområde inför år 2015 och därmed föremål för de obligatoriska stadsgemensamma kontrollmoment som stadsledningsförvaltningen tar fram. När beslut om att delta i såväl EU-projekt som andra internationella projekt med extern finansiering fattas ska beslut samtidigt tas om att genomföra de resor som ingår i projektplanen. Beslut om deltagande gäller således samtliga resor som ingår i projektet och det fordras därmed inga enskilda beslut inför varje resa. I riktlinjerna för resor anges hur beslut och reserapporter ska anmälas samt vilka beslutsunderlag som ska bifogas blanketten Beslutsunderlag för resor utanför Sverige. Beslut, reserapporter och övrig projekt- eller resedokumentation scannas dock inte in i Raindance, utan i ekonomisystemet redovisas datum, deltagare, syfte och program Bedömning Vår bedömning är att det finns rutiner och kontroller för att säkerställa korrekt hantering av representationskostnader, och vi ser positivt på tillämpningen av stadsgemensamma kontrollmoment som är obligatoriska för samtliga verksamheter. Solna stad 9 av 10

12 Anders Hägg Projektledare Margareta Irenaeus Uppdragsledare Solna stad 10 av 10

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet.

Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell. Granskning av representation i utlandet. Januari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Granskning av representation i utlandet. Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Genomförd granskning 4 Sammanfattning Bakgrund Det genomförs

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005

Revisionsrapport. Granskning av. Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag. Norrbottens läns landsting. Oktober 2005 Revisionsrapport Granskning av Räkenskapsmaterial vissa kostnadsslag Norrbottens läns landsting Oktober 2005 Namn Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Hans Rinander Certifierad kommunal revisor

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01

GRANSKNINGSRAPPORT. Representation. Revisorskollegiet 2014-10-13. Kaj Oldrup. Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 Malmö stad Revisionskontoret 2014-10-01 GRANSKNINGSRAPPORT Representation Revisorskollegiet 2014-10-13 Projektledare: Projektmedarbetare: Fredrik Jerntorp Lotta Onsö Kaj Oldrup Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Granskning av kvalitet i redovisningen Botkyrka kommun Granskning av kvalitet i redovisningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av momshantering. Marks kommun

Granskning av momshantering. Marks kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Marks kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan

Tjänsteskrivelse Utredning av vissa förhållanden vid Bällstabergsskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-06-03 DNR KS 2015.138 KARIN KILERUD SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning

Läs mer