Granskning av intern och extern representation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern och extern representation"

Transkript

1 Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad

2 Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Granskningsbakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Revisionsmetod och avgränsning Granskningsresultat Regler och riktlinjer Riktlinjer för representation och uppvaktning Anvisning för representation och uppvaktning Riktlinjer för resor Anvisningar för resor Bedömning Efterlevnad av regler och riktlinjer Intern representation Extern representation Resor Bedömning Rutiner och kontroller Behörighet och kontroll Bedömning... 9 Solna stad

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning har på uppdrag av Solna stads förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av intern och extern representation samt resor, kurser och konferenser. Granskningen har syftat till att besvara huruvida den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga poster som intern och extern representation som kurser och konferenser i Solna stad är tillräcklig. Granskningen har genomförts via studier av för granskningen relevanta dokument såsom riktlinjer och anvisningar avseende representation och resor, och en registeranalys har genomförts för perioden avseende kontogrupp 710xx Representation, 711xx Personalrepresentation och 705xx Resekostnader. Vår sammanfattande bedömning är att Solna stads struktur, system och rutiner för intern kontroll avseende förtroendekänsliga poster som representation, kurser och konferenser i huvudsak är tillräckliga. Det finns dock utvecklingspotential gällande tillämpningen av system och rutiner som kan stärka den interna kontrollen, som huvudsakligen rör säkerställande av räkenskapsmaterialets kvalitet. Bedömningen grundas på att riktlinjer och anvisningar avseende representation och resor är ändamålsenliga med avseende på tydlighet och aktualitet, samt att riktlinjer och anvisningar i huvudsak efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Det finns även rutiner och kontroller för att säkerställa korrekt hantering av kostnader för resor och representation. Vi har inom ramen för denna granskning inte observerat några avvikelser från gällande riktlinjer, anvisningar eller rutiner eller felaktigheter som bedöms vara av allvarlig karaktär. För att säkerställa korrekt, tydlig och spårbar redovisning avseende kostnader för representation och resor rekommenderar vi Solna stad att: Säkerställa räkenskapsmaterialets kvalitet med avseende till exempelvis angivande av deltagare vid representation och resor. Tillse att minst datum, deltagare, syfte och program alltid redovisas i anslutning till utlägg för resor, framförallt avseende resor utanför Sverige. Solna stad 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Granskningsbakgrund Representation är ett samlingsbegrepp för kostnader relaterade till värdskap som har ett samband med kommunens verksamhet. Skillnad görs mellan extern och intern representation då extern representation avser utlägg relaterade till värdskap för upprätthållande av affärsförbindelse, medan intern representation avser interna kurser och planeringsmöten samt sammankomster för personalen. Representationskostnader hör till s.k förtroendekänsliga poster, och enligt Solna stads Riktlinjer för representation och uppvaktning gäller i allmänhet att representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser. Det viktigaste kravet vid representation är enligt riktlinjerna att den har ett direkt samband med verksamheten, med avseende på såväl tidpunkt och plats som de personer som deltar. De förtroendevalda revisorerna i Solna stad har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra denna granskning Revisionsfråga Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga; Är den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga poster som intern och extern representation som kurser och konferenser i Solna stad tillräcklig? Revisionskriterier Följande revisionskriterier har varit vägledande för granskningen; Det finns tydliga och aktuella regler och riktlinjer för såväl extern som intern representation, med avseende till exempelvis resor och logi samt kurser och konferenser. Regler och riktlinjer för representation efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Det finns rutiner och kontroller som säkerställer korrekt hantering av representationskostnader. Räkenskapsmaterialet uppfyller kraven för redovisning av representation, exempelvis med avseende till angivande av syfte och deltagare, beslut och attest samt korrekt momsavdrag Revisionsmetod och avgränsning Dokumentstudier har genomförts av tillämpliga styrdokument såsom riktlinjer och anvisningar för representation och resor. En registeranalys har genomförts avseende perioden för kontogrupp 710xx Representation, 711xx Personalrepresentation och 705xx Resekostnader. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. Solna stad 2 av 10

5 3. Granskningsresultat 3.1. Regler och riktlinjer De kommunövergripande riktlinjer och anvisningar som finns i Solna stad avseende representation och resor har antagits av kommunstyrelsen och förvaltas av stadsledningsförvaltningen. De kommunövergripande riktlinjerna ska säkerställa riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete genom att precisera hur något ska uppnås, medan anvisningar gäller ren verkställighet av riktlinjer. De riktlinjer och anvisningar som presenteras nedan gäller för anställda och förtroendevalda i staden Riktlinjer för representation och uppvaktning I Solna stads riktlinjer för representation och uppvaktning uttrycks att det viktigaste kravet vid representation är att den har ett omedelbart samband med verksamheten, vilket gäller för såväl tidpunkt och plats som för de personer som deltar. Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta, att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser samt att försiktighet bör iakttas vid återkommande representation mot samma person eller grupp. Representationen bör som regel även vara alkoholfri, och förekommer servering av alkohol ska det alltid ske restriktivt och med måttfullhet. Dessa övergripande principer är tillämpliga vid såväl intern som extern representation. Avseende uppvaktning så uppvaktar staden formellt anställda vid lång och trogen tjänst och vid pensionsavgång. Respektive förvaltning kan besluta om gåvor till anställda, för vilka gäller att gåvornas sammanlagda värde inte får överstiga maxbelopp per person för skattepliktig gåva. För att möjliggöra korrekt redovisning av representationskostnader föreskriver riktlinjerna att representationen ska dokumenteras på nota eller faktura där följande framgår: Namn på deltagarna Funktion/yrke i staden/företaget Syftet med representationen Det är verksamhetschefen som får ta beslut om representation och ansvarar för att representationen sker under de förutsättningar och enligt de bestämmelser som anges i reglemente och anvisningar. All representation sker inom respektive verksamhets budgetram Anvisning för representation och uppvaktning Anvisningarna för representation och uppvaktning beslutades av stadsledningsförvaltningen och redogör mer detaljerat för vad som gäller för respektive representationsform. Anvisningarna exemplifierar vad som Solna stad 3 av 10

6 räknas som intern respektive extern representation samt när representation ej får förekomma, och innehåller även hänvisningar till andra tillämpliga styrdokument såsom riktlinjer och anvisningar för betalmedel. Av anvisningarna framgår att beslut om representation för såväl anställda som förtroendevalda är verkställighet och regleras inte i delegationsordningen. Attestering av representationskostnader ska ske i enlighet med stadens attestreglemente, med undantaget att den som bjudit in till representation eller själv medverkat inte får beslutsattestera. Enligt anvisningarna ska representation i enlighet med stadens anvisning för betalmedel i första hand betalas via faktura och i andra hand med stadens inköpskort som främst ska användas för tillfälliga och mindre inköp. När faktura inkommit till fakturaportalen ska attestanten lägga till nedanstående information; Datum för och syftet med representationen Lista med namn på deltagarna, funtion/yrke i staden/organisationen/företaget Om konferenskostnader förekommer ska de styrkas med en agenda där tidsangivelser som anger omfattning tydligt framgår. Konferenskostnaden ska dock inte redovisas som representation. All tillhörande dokumentation ska enligt anvisningarna alltid scannas in och biläggas fakturan digitalt i portalen. När representationen betalas med inköpskort ska stadens riktlinje för betalmedel samt anvisning för hantering av betalmedel följas. Tydliga anteckningar ska göras på underlaget när representation resulterar i kvitton eller restaurangnotor Riktlinjer för resor Stadens riktlinjer för resor antogs med revidering av kommunstyrelsen. De reviderade riktlinjerna antogs sedan Generellt sett avseende resor är att behovet av dem ska vara påkallat av och till nytta i tjänsten, och för att få resa krävs ett beslut eller i förekommande fall en förankring för såväl tjänstemän som förtroendevalda. För resor inom eller utanför Europa fattas beslut av nämnd respektive kommunstyrelsen eller av den som nämnden eller styrelsen delegerat beslutanderätten till. Av riktlinjerna framgår för vilka syften som resor får förekomma, exempelvis kurser, konferenser, studiebesök, utbyten och projekt. För resor inom Stockholms län fordras inget särskilt beslutsunderlag, men resans syfte ska redovisas. För resor inom Sverige krävs beslutsunderlag i form av program samt beskrivning av syfte och mål med resan. För resor utanför Sverige ska den blankett för beslutsunderlag som inkluderas i riktlinjerna fyllas i och en reserapport ska upprättas efter avslutad resa Anvisningar för resor Anvisning för resor antogs av stadsledningsförvaltningen och beskriver exempelvis vilka färdmedel som företrädesvis ska användas för olika typer av resor Solna stad 4 av 10

7 samt vilka villkor som gäller för nyttjande av resebyrå, taxi eller hyrbil samt reseförsäkring. För resor ska särskild ekonomisk redovisning lämnas som underlag till fakturor och resekostnader. Till faktura ska program eller annat underlag som styrker resans innehåll bifogas, samt uppgift om resans syfte och deltagarnas namn och funktion eller yrkesroll. Personliga utlägg i samband med resor redovisas på reseräkning Bedömning Vår bedömning är att de riktlinjer som upprättats avseende representation, uppvaktning och resor för anställda och förtroendevalda i Solna stad är ändamålsenliga med avseende på exempelvis tydlighet och aktualitet. Enligt uppgift från stadsledningsförvaltningen antogs riktlinjer för såväl representation som för resor Efterlevnad av regler och riktlinjer En registeranalys har genomförts avseende perioden för kontogrupp 711xx Personalrepresentation och 705xx Resekostnader. Det totala beloppet för samtliga konton i grupperna 711xx och 705xx uppgick för år 2013 till kronor och för första kvartalet 2014 till kronor. Motsvarande belopp för första kvartalet 2013 var kronor, vilket innebär en minskning med cirka 13 procent. Inför 2014 infördes nya konton för personalrepresentation samt hotellkostnader. Ett urval om sammanlagt 49 poster har skett utifrån ovan angivna konton och perioder, och det totala beloppet för urvalet uppgår till kronor. Tabellen nedan synliggör hur det granskade beloppet fördelar sig på respektive förvaltning. KS SBN KPN KFN SN BUN ON kr kr kr kr kr kr kr För varje utbetalning som granskats har följande kontrollerats: Att syftet med utbetalningen framgår (schema/innehåll/syfte) Att det framgår vilka som deltagit samt deltagarnas funktion/yrke i staden. Utan deltagarlista går det exempelvis inte att klargöra huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare vid exempelvis representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag som får göras. Att utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till det syfte och den verksamhet som avses. Att fakturan/underlaget håller den kvalitet som kan förväntas av räkenskapsmaterial. Att korrekt momsavdrag har gjorts. Kontrollen avser i första hand att rätt momssats har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för momsavdrag som finns avseende bland annat restaurangbesök. Solna stad 5 av 10

8 Intern representation Konto Kontonamn Antal Belopp Andel Personalrepresentation ,50 62 % Förtäring ,76 12 % nämndsammanträden Minnesgåvor och % uppvaktning Totalt , % Sex verifikationer har granskats gällande konto För tre av dem bedöms korrekt momsavdrag ha skett, och i övriga tre fall har hela momsbeloppet dragits av vid två tillfällen och vid ett tillfälle redovisas inget momsavdrag. En komplett deltagarlista saknas för fyra av verifikationerna. Två av verifikationerna avseende konto rör beställning av förtäring till nämndsammanträden då avdrag har skett för hela momsbeloppet, vilket bedöms vara korrekt då beställningarnas innehåll förefaller rymmas inom ramen för enklare förtäring som inte utgör intern representation. Den tredje avser en informationsdag för omvårdnadsnämnden för vilken det inte går att bedöma vilket momsavdrag som har gjorts. I det fall då en sammankomst med varar i minst sex timmar, med mer än 14 dagars mellanrum samt då det finns ett gemensamt måltidsarrangemang, kan det finnas grund för att dra av momsen fullt ut. En förutsättning för detta är att sammankomsten är arbetsrelaterad samt att syfte och deltagare framgår tydligt. För konto minnesgåvor och uppvaktning har fem verifikationer granskats. För tre av dem som avser minnesgåva och julklappar till personal har avdrag skett för hela momsbeloppet, och gåvorna understiger det skattepliktiga värdet. En verifikation avser en tavla för vilken det inte har angetts vilken typ av gåva det gäller, och det framgår inte huruvida säljaren innehar F-skattsedel. Om ett företag saknas F-skattsedel ska köparen av varan eller tjänsten hålla inne skatt vid utbetalningen. För juridisk person gäller som regel att 30 procent av fakturerat belopp exklusive moms ska dras av och hållas inne för att sedan betalas till Skatteverket. Den sista verifikationen för konto gäller en avtackning, vars omfattning medför tveksamhet kring huruvida kostnaden faller inom ramen för intern representation eller ska hanteras som en verksamhetskostnad Extern representation Konto Kontonamn Antal Belopp Andel Värdskap ,49 43 % Förtäring ,29 50 % externa evenemang Uppvaktning, % gåvor Totalt ,8 100 % Solna stad 6 av 10

9 Sammanlagt har sex verifikationer som avser värdskap granskats, och i fyra fall bedöms korrekt momsavdrag ha tillämpats även om olika avdrag har tillämpats för samma form av evenemang. Dock finns en kostnad som medarrangör av en företagarturné upptagen som värdskap när det kan diskuteras om det inte snarare rör sig om en verksamhetskostnad. Detta gäller även för de två återstående verifikationerna som avser en studentlunch respektive en avtackning gentemot frivilligarbetare/volontärer. Kompletta deltagarlistor har lämnats i tre fall och syftet med representationen såväl som omfattningen av den med hänsyn till kostnader och deltagare framgår tydligt i fyra av sex fall. Tre verifikationer har granskats för konto Förtäring externa evenemang. I två fall framgår syftet med representationen och en tydlig deltagarförteckning finns, men avdrag för moms har skett i sin helhet. För den sista verifikationen är det inte tydligt angivet på underlaget vilka kostnader som avser förtäring, och moms är ej angiven. Konto avser uppvaktning och gåvor i form av extern representation. Avdrag för hela momsbeloppet har skett för de två verifikationerna och syftet med gåvorna framgår Resor Sex av de totalt 24 verifikationer som granskats avser resor utanför Sverige men inom Europa. För alla resor utanför Sverige ska enligt stadens riktlinjer för resor en särskild blankett som redogör för resans syfte, aktiviteter, mervärde, finansiering etcetera bifogas beslutsunderlaget. Två av verifikationerna gäller EU-projekt, en avser en studieresa för elever som studerar spanska och ytterligare en avser en resa med ungdomar till Oslo. Samtliga fyra verifikationer saknar dock en tydlig beskrivning av resans syfte, mål, aktiviteter/program, tidplan, mervärde etcetera som ska anges på enligt riktlinjerna anvisad blankett samt uppgifter om finansiering som redovisar stadens åtagande. Endast ett av EU-utbytena uppvisar en separat deltagarlista, men enligt verifikationen avser kostnaden flygbiljetter och den är konterad som hotell. I övrigt finns en studieresa till London för vilken syfte, deltagare och program anges, samt en båtresa till Åland för vilken samtliga underlag saknas. Konto Kontonamn Antal Belopp Andel Taxi ,11 8 % Flyg ,12 43 % Tåg ,99 6 % Lokala resor ,34 7 % Båt % Hotellkostnad % Totalt ,6 100 % Konto gäller resor med taxi vilka i huvudsak sker lokalt alternativt som transport mellan flygplats/station och destination, och syfte finns angivet för samtliga fem verifikationer. Solna stad 7 av 10

10 Fem verifikationer avseende konto för resor med flyg har granskats. En av verifikationerna gäller ersättning för en flygbiljett, men det är inte av underlagen möjligt att utläsa vad som har föranlett ersättningen samt Solna stads åtagande i det EU-projekt som omnämns. I två av fem fall har resebyrå använts för bokning, dock är det två olika företag som har anlitats. För två resor, ett EU-utbyte och en studieresa saknas tillhörande underlag som syftesbeskrivning, deltagarlista, program, eventuell reseberättelse och ifylld blankett för resor utanför Sverige. Vidare har tre verifikationer gällande konto för resor med tåg granskats. För en av resorna uppges resenär och syfte, och för ytterligare en finns biljetter och program bifogade men ej en komplett deltagarlista. Den sista verifikationen avser en tågresa till Oslo, vilken saknar underlag i form av syftesbeskrivning, komplett deltagarlista, program, eventuell reseberättelse och ifylld blankett för resor utanför Sverige. Konto avser lokala resor, för vilket fyra av fem verifikationer har granskats i sin helhet då underlaget varit sekretessbelagt för den femte. En av verifikationerna gäller enligt uppgift resor med barn och ledare, men det är inte möjligt att av underlaget exakt avgöra vad som föranleder att kronor av en betalkortsfaktura på totalt kronor anses vara kostnader för lokala resor. Ytterligare en faktura avser inköp av fritidskort, men inget momsavdrag har gjorts och underlag i form av kvitton finns endast för av kronor. Två verifikationer avseende konto för resor med båt har granskats. För den ena resan (till Åland) saknas samtliga underlag medan uppgift om syfte och resenär finns för den andra resan (till Visby). Konto avser kostnader för hotell och logi. En av verifikationerna som har bokats på detta konto gäller dock en flygresa till Malaga för elever vid Råsundaskolan. Ytterligare tre verifikationer avser hotellkostnader vid konferenser och utbildningsdagar för vilka syfte och program har angivits, dock saknas separat deltagarlista i ett fall Bedömning Vår bedömning är att de regler och riktlinjer som har upprättats kring extern och intern representation i huvudsak efterlevs. Det förekommer dock tveksamheter kring huruvida vissa sammankomster bör anses som verksamhetskostnader istället för representation, samt i vilken utsträckning korrekt momsavdrag tillämpas då det i förekommande fall saknas tydliga anteckningar på underlagen. I ett flertal fall saknas kompletta deltagarlistor vilket gör det svårt att i efterhand kontrollera att beslutsattest inte har gjorts av någon som deltagit vid representationstillfället. Gällande resor så förekommer det att uppgifter om syfte, deltagare och program saknas, framförallt avseende resor utanför Sverige Rutiner och kontroller Behörighet och kontroll Behörigheter för attest och kontering styrs av den attestförteckning som respektive nämnd och förvaltning har beslutat. Attestförteckningen efterlevs sedan genom Solna stad 8 av 10

11 systembehörigheter i ekonomisystemet Raindance, och det ska således enbart gå att kontera och attestera på de belopp, konton och verksamheter för vilka man har behörighet. För att kontering och momsavdrag ska ske på rätt sätt genomförs utbildningar med i första hand redovisningsekonomer på alla förvaltningar, och det finns även ett redovisningsnätverk med gemensam kompetensutveckling. På stadsledningsförvaltningen finns även en ekonom med ansvar för hanteringen av momsfrågor, och regelbundna stickprov och registerutdrag i enlighet med respektive nämnds plan för intern kontroll. Stickprov av behörigheter gentemot aktuell attestförteckning samt av momshantering och kontering är enligt uppgift en del av fortlöpande förvaltning för att säkerställa rätt uppgifter och korrekt hantering i ekonomisystemet, och ansvar för genomförande delas av stadens centrala redovisningsenhet och förvaltningarna. Redovisning av representation är även upptaget som ett stadsgemensamt kontrollområde inför år 2015 och därmed föremål för de obligatoriska stadsgemensamma kontrollmoment som stadsledningsförvaltningen tar fram. När beslut om att delta i såväl EU-projekt som andra internationella projekt med extern finansiering fattas ska beslut samtidigt tas om att genomföra de resor som ingår i projektplanen. Beslut om deltagande gäller således samtliga resor som ingår i projektet och det fordras därmed inga enskilda beslut inför varje resa. I riktlinjerna för resor anges hur beslut och reserapporter ska anmälas samt vilka beslutsunderlag som ska bifogas blanketten Beslutsunderlag för resor utanför Sverige. Beslut, reserapporter och övrig projekt- eller resedokumentation scannas dock inte in i Raindance, utan i ekonomisystemet redovisas datum, deltagare, syfte och program Bedömning Vår bedömning är att det finns rutiner och kontroller för att säkerställa korrekt hantering av representationskostnader, och vi ser positivt på tillämpningen av stadsgemensamma kontrollmoment som är obligatoriska för samtliga verksamheter. Solna stad 9 av 10

12 Anders Hägg Projektledare Margareta Irenaeus Uppdragsledare Solna stad 10 av 10

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Granskning av resor, representation samt företagskort

Granskning av resor, representation samt företagskort Granskning av resor, representation samt företagskort Varbergs kommun Antal sidor 11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 2 2.2 Avgränsning 2 2.3

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Revisionsrapport Markus Zackrisson Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Granskning av representation Mjölby kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Revisionsfråga

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av resor, representation och företagskort

Granskning av resor, representation och företagskort Lycksele kommunkoncern Granskning av resor, representation och företagskort KPMG AB Innehåll 1. Uppdrag 2 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 2 4. Granskade bolag 3 5. Sammanfattning 4 6. Sammanställning

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Resor i tjänsten. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Resor i tjänsten Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Syfte och revisionsfråga...1 3 Revisionskriterier...1

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor Dessa riktlinjer utgår från skattelagstiftningen och stadens policy för representation m.m. som beslutades av kommunfullmäktige i mars 1999 (utlåtande

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe Sölvesborgs kommun 2013-03-17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Granskningens syfte 2 3 Iakttagelser och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun

Granskning av momshantering. Bollebygds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Bollebygds kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil

Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Revisionsrapport Granskning av förtroendevaldas och anställdas ersättning avseende resor med egen bil Carl-Gustaf Folkesson, Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING GRANSKNINGSRAPPORT För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktören Solveig Lampe Redovisningschef Susanne

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av representation

Granskning av representation www.pwc.se Landstinget i Jönköpings län Granskning av representation Sofia Blixtberg Elisabeth Björk Certifierad kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret

Representation. Granskning av. Revisionskontoret. Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014. Revisionskontoret Revisionskontoret Granskning av Representation Granskningsrapport nr 26/2013 januari 2014 Revisionskontoret Eva Tency Nilsson Fredrik Ljunggren Jan-Åke Leijon 2(11) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation

Revisionsrapport. Landstinget i Östergötland. Granskning av räkenskapsmaterial representation Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 2012-11-13

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Redovisning av utförd internkontroll 2013

Redovisning av utförd internkontroll 2013 Ärendenr HSN 2013/2 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 oktober 2013 Redovisning av utförd internkontroll 2013 Sammanfattning intern kontroll 2013 Kontrollplanen för 2013 är dels uppföljande utifrån

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014 i / Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2014-04-29 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering av internkontroll

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

5 -+ Svedala kommun. Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock. Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare

5 -+ Svedala kommun. Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock. Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare 5 -+ Svedala kommun Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 3. Granskningsresultat...

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer